:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №13/03.09.2004 г


ПРОТОКОЛ №13


Днес 03.09.2004 г.от 10.00 ч., Общински съвет Созопол проведе тринадесетото /извънредно/ заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”, Мадлен Вълчева – ст. спец. “Екология”, Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове”, кметовете на кметства, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми дами и господа, уважаема г-жо Кмет, уважаеми общински съветници и гости на тринайстата извънредна сесия на Общински съвет – Созопол. По искане на група общински съветници – Златко Николов, Иван Милков, Николай Райков, Тихомир Янакиев, Росен Деспов, Петър Георгиев, Димитрина Трифонова, в глава VІ чл. 28, ал. 2, т.2 от “Правилника за работа на Общински съвет”, имаме законово основание да свикаме тринадесетата извънредна сесия на Общинския съвет. Кворум имаме в залата. Откривам сесията. Искам да се извиня на всички присъстващи, че залата се оказа малка, но по една единствена точка само ще се дебатира. Аполония в момента е заела долу нашата заседателна зала и от тая гледна точка свиках извънредната сесия тука в помещенията на Общинския съвет. Всички сте получили документи и дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение по дневния ред да дадеме нашето съгласие за участие на Общината по проект “Развитие на Българския екотуризъм” по програма ФАР, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№177
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Одобряване на поректо-предложение по проект “Развитие на Българския екотуризъм” по Програма ФАР – Икономическо и Социално сближаване.
П. Рейзи – Откривам тринадесетата сесия при този дневен ред. Мисля първо да... в Общинския съвет са влезли две докладни. За предложение за два проекта. Едната докладна е от Кмета на Общината – г-жа В. Караманова, другата е от Председателя на Общински съвет – г-н П. Рейзи, като и двата проекта са съгласувани с г-жа Караманова като предложение. Комисията вчера беше събрана в широк състав. Ще дам думата на Председателя на Комисията по “Финанси и бюджет, присъединителни проекти и програми” Красимира Германова, да прочете Протокола от Комисията и след това ще започнем да дебатираме по предложенията. Имате думата, г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички, колеги, г-жо Кмет и гости. 02.09.2004 г. от 16,00 часа, се проведе заседание на комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”; комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”; комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”; комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология и комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Красимира Германова – Председател на комисията по “Финанси и бюджет”;
2. Петя Чапевова – Председател на комисията по “Законност и обществен ред”;
3. Добри Добрев – член на комисията по “Законност и обществен ред”,” Финанси и бюджет”,” Устройство на територията”;
4. Тихомир Янакиев – член на комисията по “Финанси и бюджет”
5. Дияна Колчева – Председател комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”;
6. Димо Минков – член комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, “Устройство на територията”, “Здравеопазване, образование, култура”;
7. Милко Димов – член на комисията по “Устройство на територията”;
8. Росен Деспов – член на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”;
9. Станислав Георгиев – Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
2. Валентин Андонов – Секретар на Община Созопол;
3. Мадлен Вълчева – ст. спец. “Екология”;
4. Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове”.

Комисиите разгледаха и се произнесоха по следните докладни:
1. Докладна записка вх. №662/31.08.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно участие на Община Созопол в Проект BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм”
и
2. Докладна записка вх. №658/31.08.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно вземане на решение за участие на Община Созопол с инфраструктурен проект: “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклис “Св. Марина” в местността “Св. Марина” – Програма ФАР – BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм” – 2004 г.
След обсъждане беше предложено Докладна записка вх. №662/31.08.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно участие на Община Созопол в Проект BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм” и Докладна записка вх. №658/31.08.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно вземане на решение за участие на Община Созопол с инфраструктурен проект: “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклис “Св. Марина” в местността “Св. Марина” – Програма ФАР – BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм” – 2004 г. да бъдат отхвърлени, поради непълна комплектовка.
С резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: 3 гласа;
Въздържали се: 2 гласа.
Предложението не се приема.
След гласуването, комисията предлага на Общински съвет да разгледа Докладна записка вх. №662/31.08.2004 г. и Докладна записка вх. №658/31.08.2004 г. по време на заседание на Общински съвет на 03.09.2004 г.
П. Рейзи – Всички чухте, г-да Общински съветници, че в Комисията много сериозно се дебатираше дали двете докладни да влязат на тринадесетата извънредна сесия, поради некомплектовка и за пореден път молбата ми е към Общинската администрация и към всички Общински съветници, които искат да внасят докладни да се разглеждат на сесия, много Ви моля, нека да бъдат комплектовани, защото подготовката на една сесия е време, разходи и в крайна сметка на нас, които сме тука в Общински съвет, които работим по организацията на дадена сесия, не ни е приятно да връщаме докладни, които са важни за нашия град, за нашето население, за всички нас. Наистина дебатите бяха много сериозни, но в крайна сметка основния мотив, който ни накара да допуснем двете докладни на тая извънредна сесия е това, че коментираме варианта да се кандидатства за европейски пари, за средства, които са сто процента, гранда е сто процентов. По тях единствената организация, която може да учавства е Общината и по тия основни мотиви се стигна до това решение двете докладни да влязат на сесия. Сега първо ще дам думата на Кмета на Общината да представи чрез хората, които пишат проекта, да представят техните мотиви, техните виждания за техния проект, после ще дам думата на господата от другата организация, която също пише проекта. След като изслушаме двете страни, тогава ще минем към дебати. Имате думата г-жа Караманова. Да, деница.
Д. Димитрова – Община Созопол подготвя проекто-предложение за кандидатстване по програма Фар с проект “Формиране на комплексен туристически продукт в Община Созопол чрез развитие на потенциала за екотуризъм”. Идеята на Община Созопол е да застъпи един от важните критерии – изискване, което е по екотуризма, а именно да се реализира проекта на територия, която е защитена местност, тъй като това е предимство, всички природни паркове, защитени местности и т.н. в Република България. И другото, което е наше мнение това е, че евентуално при реализирането на този проект, ще се продължи с реализираните подобни проекти по пътя “Виа-понтика”, който преминава през Бургас, Алепу до Резово. Базирайки се на това, че има природно богатство, което може да се използва, разнообразието на птиците, които е доказано, че гнездят и прелитат, се намират в този район. Ние сме се спряли на място, което се намира в района на блато ”Алепу”, вчера го конкретизирахме, Вие се запознахте с него. То е след завоя и моста след “Дюни”. С проекта се цели, всъщност ще представлява една сграда, която ще бъде с две помещения. В едното помещение ще се осъществяват предимно демонстративни беседи за по-масово посещение – туристи, ученици и т.н., а в другата зала ще има по-специализирано изложение за любители орнитолози. Към прилежащата инфраструктура ще включва паркинг, който ще улеснява съответно туристическите групи, паркирането на автобуси и коли на хората, които посещават обекта. Ще има алея, екопътека, която ще бъде успоредна на главния път, да, по протежение на пътя. Предвижда се също да се направи наблюдателна кула, която да улеснява наблюдаването на птиците, прелета, гнездене и изобщо тези неща. Както и дървен мост, който да свързва и да прави достъпно преминаването към това съоръжение. Процедурата е стартирана, съгласувките са с РИОС, с Министерството в София също са в процедура. Смятаме, че проекта ще е много полезен за Общината като цяло, за нейния икономически растеж. Смятаме и... наблюдавайки това, което се случва и посещаемостта на подобен обект, който има край Бургас – “Пода”. Разчитаме на това, че ще бъде посещаван от много туристи, както от нашата Община, така и от Общините наоколо и не само тези в близост. И представлява интерес както за по-обикновени посетители, така и за хора, които се занимават в частност с орнитология и просто би представлявало интерес за тях. Надяваме се и разчитаме на това, че тази инициатива може да доведе до удължаване на туристическия сезон в Общината, тъй като знаем, че орнитолозите идват рано пролет и късно есен, даже и не само във връзка с туризма, т.е. не само с морето като ресурс.
П. Бъчварова – Имаме съгласувки с ВиК, с Енергото, с пътно управление – Бургас.
Д. Димитрова – Да, бюджета е разпределен. По програмата бюджета е 250 000 евро – 125 хил. евро от бюджета отиват за строителство и инфраструктура, а другите 125 хил. евро отиват за менажиране на проекта, включващо реклама, презантацията му и изобщо тези... менажирането на проекта.
П. Рейзи – Това ли е? Нещо Пенка Бъчварова има ли да добави?
П. Бъчварова – Аз имам предварителни съгласувки за момента, защото нямаме още одобрен проект, с Енерго, ВиК, пътно управление също дойдоха на место и изследваха терена. Това е което...
Д. Димитрова – Писмо за подкрепа имаме от РИОС, то Ви беше представено вчера. С Директора на...
П. Рейзи – Вчера на нас ни беше представено това, което Вие ще внесете в РИОС.
Д. Димитрова – Не, аз Ви дадох и писмото, моля Ви се...
П. Бъчварова – Да, имаме писмо. За подкрепа имаме, да.
Д. Димитрова – Също с Директора на Природен парк “Странджа” е говорено, всичко е уточнено, въпроса е само да проучим ... Тъй като ние сме буферната зона на парк “Странджа”. Асоцеирани партньори по проекта ще бъдат парк “Странджа”, РИОС и Област Бургас.
П. Рейзи – Добре, благодаря. И другата докладна във връзка с Изграждането и направата на пешеходна вело-пътека от гр. Созопол до местността “Св. Марина”. При мен беше постъпила молба и на базата на тая молба аз внесох докладна. Нестопанска организация, която е готова да внесе и да напише проект на Общината без да получава никакво възнаграждение от страна на Общината. Ще им дам думата, защото техния проект е готов. Само ако днес се одобри кой от двата ще бъде приет... Давам думата на представителите на нестопанската организация.
Ат. Попов – Добър ден. Казвам се Атанас Попов. Представлявам Сдружение с нестопанска цел – ОПУС – гр. Бургас. Ако ми разрешите с няколко думи само малко предистория. Този проект, който ние внасяме, също е на Община Созопол. Той не е наш, ните е на някой друг. /чуват се коментари от залата/ Нека аз да се изкажа. Предисторията на този проект е следната: г-н Мархолев в качеството си на Зам. кмет сподели с мен идеята си да реши проблема с пешеходна алея от пространството пред Общината до “Св. Марина” горе до самия параклис. Това беше пролетта на тази година, ние изпратихме наши специалисти, геодезисти, пътни инженери да проверят дарли е възможно да бъде направено. Тяхното заключение беше, че може да бъде направено в тази отсечка, след което ние обсъдихме дали може да бъде финансирано подобно начинание. Най-доброто, което предложи в момента е програмата ФАР, Български екотуризъм, всъщност тази мярка съвпадна сто процента с това, което може да бъде направено с този проект. Факта, че предложението дойде от общинска администрация, поканата беше тяхна и ние сме направили всичко по тяхно искане, няма договор, няма възмездни плащания, към момента не е имало, няма и да има, държа да уточня това нещо. С няколко думи, какво представлява проекта. Изграждането на пешеходна алея с ширина около 3,5 м. от стълбите, които са пред Община Созопол до разклона на “Св. Марина”, която следва изключително пътя, който е построен. От другата страна на пътя има тротоар, който обаче вече е почти пропаднал в по-голямата част, защото е доста ерозирало от страна на морето и т.н. На самия разклон към страна на “Св. Марина” идеята е да се направи арка или колонада, която да опоменава точно какво представлява местността, каква е нейната цел и какво представлява тя за гр. Созопол. Следва около 500 м. алея до самия параклис “Св. Марина”, пълно възстановяване на чешмата, която се намира под параклиса, направа на специални заграждения на това много старо дърво – черницата, която се намира до параклиса и по някакъв начин решаване на вертикалната ....... около параклиса, за да може по някакъв начин там да се провеждат мероприятия по празниците на града, както ми беше казано от г-н Мархолев. Искам да Ви дам няколко аргументи, освен, че ще има пешеходен достъп до това свято място за града, терена който е над пътя, в момента той подлежи на много силна ерозия. Той е силно наклонен, според нашите геодезисти, там почвата е доста изветряла скала. Подложен на ерозия, този терен ще върви към свличане. Направата на тази пътека ще го укрепи. Значи, в направата на тази пътека е предвидено хващането на тези дъждовни води, които вървят по склона да бъдат хванати в канавка и отдолу в дренажна канализация, която да бъде отведена вече в морето без да продължава да подсилва ерозията. Това е по-скоро невидимата част на проекта, но така или иначе участъка е някъде около 600 до 800 м., където се намират... доколкото знам там парцелите са частни отгоре, ще бъдат укрепени и отводнени. Другото, което мога да добавя в така, в плюс на проекта е, че местността “Св. Марина” и конкретно параклиса е, че ще бъде дадена възможност на цялата общественост и гостите на гр. Созопол за пълен достъп с места за почивки, пейки, с подслони, с цялата инфраструктура, която трябва да бъде изградена, за да бъде обслужвано това място. Ние сме наели един от най-известните бургаски скулптури Георги Гьонев, който да изработи художествената част на тази арка или колонада, с което да се отбележи мястото като входа и на града, и на този параклис. По принцип, правейки този проект ние сме изхождали от това, че програмата ФАР вече дава възможност за решаване на инфраструктурни проекти, т.е. неща, които отнемат огромни средства и които няма смисъл да се харчат от общинския бюджет, когато могат да бъдат решени с пари от тези фондове. Т.е. пътеката сама за себе си решаващ проблем е и отводняването, и на пътя, и на комуникацията, чрез тия дренажи. Определено това ще прмени облика на гр. Созопол. Това е нашата идея – да решим с този проект едновременно две неща – и плана на града и по някакъв начин вписан в архитектурата на Созопол, и да решим този инфраструктурен проблем. В общи линии това е.
П. Рейзи – Бюджета какъв е?
Ат. Попов – Бюджета е максималния бюджет на програма ФАР – 245 000 евро сме написали, като максималният е 250 000 евро. Значи 4500 евро под максималната сума, като разпределението тука е, че сме вложили максималната част от инфраструктурата, т.е. 80% от бюджета ще отидат за строителство, за настилки, за дренажна канализация, за решаването на проблемите по самия участък – горе по пътя за “Св. Марина” има няколко дерета, които сериозно ерозират почвата. 20% от бюджета ще отидат за реклама, за табели и 80% за строителство, проектиране и т.н. Имаме, предвидили сме четири души в управлението на проекта като предлагаме на Община Созопол ръководството на проекта да бъде – двама души по Ваше предложение и две технически лица от наша страна, които се занимават с тези проблеми. Имам предвид инженери, пътни инженери, които се занимават точно с проблемите на построяването. Иначе се приближаваме максимално до идеята. 245 000 евро сме предвидили в решаването на този проблем. В общи линии това е. Ако имате някакви въпроси, аз съм готов да отговоря. Готови сме с проект, предстои ни, ако разбира се Общината реши да се предложи този проект. Трябват ни няколко данни от Общината. Превеждаме проекта на английски, защото по изискване трябва да е на английски и сме готови вече да ги внесем в Министерството на регионалното развитие за разглеждане. Ами това е. С няколко думи. Извинявам се, само нещо да допълня. Ставаше въпрос за организации, които подкрепят. Църковното настоятелство в гр. Созопол изразиха своята готовност, макар и в момента устно, да подкрепят проекта, защото по този начин ние ще решим проблема с параклиса горе, по този начин ние ще го запазим по-дълго време със всичките тия неща. Църковното настоятелство изразиха така своята подкрепа. И второто – Областната управа на горите в Бургас издадоха документ, в който е уточнено, че местността “Св. Марина” е лесопарк. Документите са при нас, ние ще ги предоставим на Общината. Благодаря за вниманието.
П. Рейзи – Г-да Общински съветници, чухте представянето на двата проекта. Имате думата за въпроси и питания към хората, които пишат проектите. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз имам един въпрос към Кмета на Общината. Предполагам, че всички документи ще бъдат изрядни. Не вярвам Общината като една такава институция да представи неизрядни документи, тъй като изрично е уточнено, че има ли документ, който липсва, не продължава въобще разглеждането на документите. Но искам да попитам – в самите условия за кандидатстване по този проект е написано, че към Общината, която е инициатора на този проект, има партньор по проекта. Определен ли е, тъй като ако е определен трябва да бъде представен в Министерството, определен ли е този партньор към проекта и кой ще бъде партньора.
Д. Димитрова – Не, в момента няма идентифициран партньор, само асоциираните, които Ви казах.
В. Караманова – И не е задължително да има партньор. Не е задължително, може да се обяви обществена поръчка.
Кр. Германова – Аз затова питам, има ли решено дали Общината ще кандидатства лично, без партньор?
В. Караманова – Без партньор, засега с асоцеирани партньори.
Кр. Германова – И още един въпрос. За колко години се предвижда проекта. Ние вчера го зададохме на комисията въпроса, но не ни беше уточнено точно. Мисля, че това трябва да бъде предвидено в самата документация. Как го предвижда Общината и как е предложено в самата документация. За колко години ще бъде изграден проекта?
Д. Димитрова – Изграден?
Кр. Германова – В готов вид. Значи, той има ограничения, ще се вместим ли, ще го направим ли по-бързо? Има максимален срок за изпълнение. В този срок ли ще се вместим или ще правим по-бързо изпълнение.
Д. Димитрова – Ами самите строителни дейности общо взето се предвидени за пет-шест месеца. А самото реализиране на проекта като функциониране и т.н е предвидено за срок от пет години.
П. Рейзи – Това е устойчивостта на проекта.
Кр. Германова – Уточнен ли е управителният орган, който ще управлява самия проект?
Д. Димитрова – Значи, проекта ще бъде реализиран от Общината.
Кр. Германова – Трябва да бъдат назначени...
Д. Димитрова – Така, да. В смисъл като лица ли?
П. Рейзи – Да, като лица.
Д. Димитрова – Не, като лица не са уточнени.
П. Рейзи – Вие знаете, че нямат право да бъдат...
Д. Димитрова – ...държавни служители.
П. Рейзи – Служители на Общината, не държавни служители.
Д. Димитрова – На общинска администрация и държавни служители.
П. Рейзи – Значи трябва да се определят хора, които трябва да бъдат отвън. Тия хора ние трябва днес да ги одобрим също.
Кр. Германова – И още нещо. Значи, тези хора се предлагат, в документите, където се предлагат, в перото “човешки ресурси” трябва да бъдат посочени, трябва да бъдат предоставени CV-та на тези хора. Значи би трябвало да бъдат готови, ние в момента решаваме проекта.
Д. Димитрова – Просто не мога да Ви кажа в момента.
В. Караманова – Добре де, как да бъдат уточнени, нека да е за единия проект, нека да е и за другия. Нали трябва да се знае в крайна сметка този проект дали ще бъде одобрен, или няма да бъде одобрен и от там нататък вече да се определят хората. Аз много бих искала да ми покажете къде точно пише, че не могат да бъдат служители на Общината.
П. Рейзи – Да, веднага ще Ви покажа.
В. Караманова – Защото за държавни служители е сигурно, че не могат да бъдат.
Д. Димитрова – Добре, тогава господина също каза, че в другия проект двама от хората ще бъдат от Общината.
В. Караманова – Да, те също не са...
П. Рейзи – ...ще бъдат определени от Общината. Те не трябва да бъдат от Общината, те ще бъдат определени от Общината.
В. Караманова – Аз това имах предвид. Нито за единия, нито за другия са определени. Трябва в крайна сметка да се знае дали ще бъде одобрен проекта, няма ли да бъде одобрен от Общински съвет изобщо, за да се работи по-нататък по тия проекти и да могат да се определят и хората и съответно ще се напишат. Но никъде не е казано, че Общинският съвет определя хората, които ще менажират проекта, като изискване го няма. Той дава съгласие за идеята за самия проект Общинския съвет, не за техническото изпълнение, за менажирането на проекта. Когато кандидатства една Община, то си има и проверяващи по проектите от Европейския съюз, Вие знаете много добре, когато се кандидатства, така че не е толкова важно кои ще бъдат точно хората. Разбира се, че ще бъдат специалисти. Това е и за двата.
Кр. Германова – Аз мислех, че ние в момента по наше решение на Общинския съвет правим цялостно одобряване на проекта. За да го одобрим този проект...
В. Караманова – Еми как целия проект. Значи, сядаш, Германова, пишат, пишат и това е изключителен труд и накрая Общинският съвет казва – не няма да го одобрим. Общинският съвет одобрява идеята. Дали да се кандидатства по този проект, или не.
Кр. Германова – Това са основни точки по изискванията на програмата. Не говорим за частта, в която се обяснява как е направен проекта. Говорим за изисквания основни от самата програма ФАР.
Ив. Милков – Може ли? Значи, прави се, предлага се проекта на Общински съвет за одобрение. Процедурата се спазва. В комисиите са видели единия проект, другия проект, това не е толкова важно. Дайте да видим, според мене, да разсъждаваме. Нека престанеме сега какво имал, какво нямал. Тука въпроса и дебатите трябва да са: кой проект ще бъде по-полезен за Община Созопол – в перспективен план, в близък план и т.н. Ей това е цялата работа. Ние не знаем как са правили изчисленията. Но за тази алея ще иска толкова много пари, че ни е бедна фантазията. То ще иска укрепване на тази стена на тая алея. Не знам как са правили изчисленията за разширяване на тая алея, сега тука разсъждаваме. Там трябва да се хвърлят толкова много пари, че ни е бедна фантазията за какво става дума. И ще стигнат ли тея пари. Това е нещо грандиозно, то ще иска укрепване. Трябва стена на тая алея с височина на височината на това, което ще се скоси. Защото то няма да се скоси така. Няма друг начин на скосяване. Това са много пари. И по-нататък ние какво ще правим – от лявата страна морето, от дясната страна една поне 6-7 метра бетонна стена. Аз така мисля.
Т. Янакиев – Аз имам един въпрос. Ние не засягаме ли частни имоти по този начин?
Ив. Милков – Нека, аз съм съгласен да има алея за пешеходци до “Св. Марена”, макар че аз не знам кой ходи до “Св. Марена”.
П. Рейзи – Не ходят, защото пътя е много хубав, затова.
Ив. Милков – Мисълта ми е друга. За другия проект, за “Алепу” там. Нека да видим там какво може да се получи. За там да се разсъждава. Какъв ще бъде ефекта за Общината.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Ние затова говорим г-жа Караманова. Тука се говори за финансова страна на проекта, за финансова страна.
Ив. Милков – Г-да Началници, някой да ми е взел думата? Трябва да се разсъждава и да се дебатира по отношение на полезността на проекта. Това е положението. Пък ние почнахме сега точки, мочки...
П. Рейзи – Красимира Германова.
Кр. Германова – Аз имам въпрос и към другата страна. То е горе-долу идентично. По същия начин въпросите, които зададох към единия проект почти идентично искам да задам и към другия проект. Чухме за това, че имате Вие подготвени асоцеирани партньори. Вашето предложение означава ли, че Вие кандидатствате и като партньор на Общината?
Ат. Попов – Да, точно така. Слружение ОПУС ще бъде партньор на Общината, като водещата организация ще бъде Общината. Такива са изискванията на програмата. В частта си на разработването на самия проект, на заснемането на специалисти и т.н., ние предлагаме да бъдем асоцеиран партньор на Общината Созопол.
Т. Янакиев – Току що г-жа Караманова каза, аз доколкото чух или вече ме лъже слуха, че тя не знае за проекта.
Ат. Попов – Значи, аз започнах с това, ще го кажа още веднъж. Смятате ли, че аз ще дойда от улицата и ще започна да правя нещо без да съм поканен. Г-н Мархолев ме покани, показа ми, ние водихме разговори и по тяхно предложение изготвихме документите. Аз не мога да кандидатствам. Аз съм нестопанско сдружение, което няма право да кандидатства по програма ФАР.
/чува се шум от залата/
Ив. Милков – Ама, чакайте сега, ние тука имаме два проекта, от които трябва да вземем решение.
П. Рейзи – Трябва да изберем единия.
Кр. Германова – Сега мога ли да си задам и другия въпрос?
К. Стоянова – Моля Ви, дайте да се изслушваме един по един, че станахме като говорилня.
Кр. Германова – Пак същия въпрос ще задам. Предвижда ли се до колко време може да бъде изпълнен.
Ат. Попов – Предварителният проект е два месеца предпроучвателни и изработване на проекта в работна фаза и осем месеца изпълнение на строително-монтажни работи и с тях заедно рекламата, табели и всичко, което е предвидено по програмата и още два месеца до съгласувки с оторизираните държавни органи и получаване на разрешение за ползване в РДНСК – Бургас. Максимално 12 мес. Колкото е срока на програмата максимално. Защото наистина както каза господина е сериозно, но това сериозно е в ... Само да добавя, той каза стена, бетон и т.н., първите 300 м. са стена, а останалото вече не е. И освен това скосяването на скат не става никога перпендикулярно. Винаги става терасовидно. По тоя начин тези имоти, които са отгоре, те са частни, по тоя начин те ще бъдат запазени от ерозията. Това е една от целите на проекта. Няма да има бетонни стени, просто в Созопол е немислимо да говорим за подпорни стени.
П. Рейзи – Вие казахте, че сте съгласували с гл. архитект. Там има частни имоти. Много е важен момента, ако вземем някакво решение да се изпълнява тоя проект да не би да взимаме част от частните имоти.
Ат. Попов – Не, това следва сервитута на пътя. В тоя път в момента има някаква канавка, която съществува. Сервитута на пътя, ние ще използваме само и единствено сервитута на пътя, както е по Закон за пътищата. В никой случай ние не сме обсъждали някакъв друг вариант да влизаме в нечии други територии общинска земя, частна и т.н. Говориме само да използваме само сервитута на пътя. И пак ще повторя – едно от важните съоръжения беше да укрепим тези 350 м., които са най-старата част на скалата.
Т. Янакиев – Вие казахте 3,5 м. ширина, нали така?
Ат. Попов – Да, сервитута е даже повече от 3,5. Аз говоря 3,5 м. от пътя.
Ив. Милков – Извинявам се, може ли само...
П. Рейзи – Значи, г-жа Караманова, много Ви моля, за последен път Ви предупреждавам. В малка зала сме, утре няма да направиме реално протокола, защото говориме всички. Хубаво, добре, Пенка Бъчварова е тука, чува какво се говори, да вземе участие, когато иска, нямам нищо напротив. Г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Благодаря. Аз искам да питам, вие сте си направили сметка какви средства ще бъдат достатъчни проекта да бъде изпълнен. Обаче, аз си мисля така: предлагам на колегите ние, като Общински съвет, можем ли да направим така, това си е според мене, можем ли по някакъв начин да се обърнем към някакви специализирани органи да разберем при този вариант, който се предлага с тея скали, пътища и т.н., реален ли е разчета на тези хора, че с тези пари ще се свърши точно тази работа. И за Вас отнася се и за проекта на Общината. Сега аз да ти кажа доста се съмнявам, че с тея пари ще може да се направи тази работа. Те са сметнали. Дайте ние като Общински съвет да се обърнем към някой, който...
П. Рейзи – Няма време, г-н Милков. Ей това е лошото в цялата история. Ние вчера основните коментари и дебати в комисията се свеждаха върху това, че на тоя етап, откакто работиме в Общински съвет, всички неща ни се поставят: гласувайте днеска за утре. Това е най-големия...
Ив. Милков – Не е така.
П. Рейзи – Е как да не е така? Това, което Вие го искате технически не може да стане. Защото днес сме трети септември...
Д. Минков – Най-добрият вариант беше да влязат и двата проекта, обаче...
П. Рейзи – ...затова сме казали, че искаме и двата проекта тука. Когато е готов проекта, вътре в него можем на тоя, който го е написал да кажем представи ни докладите на всички хора, които са ти писали бюджета, рамката на проекта. Защото в момента никъде не можем да видим, аджеба, рекламни дейности. Какви са тия дейности? 125 000 евро говориме за рекламни дейности? Това са толкова много пари, с които Общината на година не заделя по по 10 000 лв. за реклама. А тука говориме за 250 000 лв. рекламни дейности, които трябва да се изхарчат за един период от една година. За това в момента пак сме поставени пред една дилема – гласувайте.
Ив. Милков – Не е така.
П. Рейзи – Как да не е така?
Ив. Милков – Добре де. Дайте така – пускаме проектите и почваме да мислим кой ще бъде по-полезен.
П. Рейзи – Г-жа Караманова има думата.
В. Караманова – Ако ми позволите. Наистина идеята беше обсъдена, за вело-пешеходната пътека беше споделена от господата, които работиха. Те дойдоха с предложение от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Работата по всяка вероятност показва, че сумата за такива дейности наистина е много ниска в предприятието. Тя е 25 000 евро, повече не може. И затова са решили да пишат проекта по програмата за екотуризъм. В същото това време и самата Община започна да пише проект по програмата за екотуризъм, защото аз лично не бях уведомена, че те започват да пишат този проект и останах с впечатление, че те си го пишат за ПУДОС. Има докладна записка, която бяхме я подготвили. Това беше първият разговор, трябва да бъдем коректни. ПУДОС да кандидатства. Казах добре. ПУДОС да кандидатства. Много е хубаво наистина, защото аз самата смятам, че една такава вело-пешеходна пътека до “Св. Марина” е много хубаво. Внесох докладната по ПУДОС да я гледаме, ако ще кандидатстват. В последствие намеренията са се променили, защото е реално да се променят при тия изисквания по ПУДОС. В момента ние работим така да се каже паралелно по два проекта. Деница беше започнала да пише и да работят по екотуризма за района на “Алепу”. От документите, които изчетохме наистина беше по-добре голямата част да се да се пада на инфраструктурата, като се има предвид какво е в момента състоянието на инфраструктурата в Общината. Но по самите изисквания на проекта се финансират главно проекти, които засягат защитени природни територии и природните паркове. Това е едно от основните изисквания, това ще бъде критерий, по който ще се оценят в значителна степен значимостта на проекта, тъй като става въпрос за екопроект. Това беше и причината, поради която ние се насочихме към блатото “Алепу”, защото то е част от пътя “Виа Понтика” на птиците и се получава една завършеност, като се започне от “Пода” през “Алепу”, пункта, който е направен от Министерството на околната среда и водите на Ропотамо. Има предвидено такова да се изгражда и към Резово. И ще има един завършен цикъл на една такава пътека, която хората, които са любители, ще могат да наблюдават. Тъй като стойността тука е ниска, защото става въпрос за едни пътечки дървени в една екологична зона и може да се прави трайно строителство само в буферната зона, може да се изгради паркинг и, разбира се този пункт, за който вече Деница говори и в който единия да бъде само за хора, които са любители, а другият да бъде само за специалисти орнитолози и наблюдателницата, която ще се направи, остават значителна част и така е по изискванията на проекта минимум 50% от средствата да бъдат за инфраструктура. Останалите да бъдат за реклама, промоция, менажиране на проекта. Дадено така 120 000 евро наистина са много, но точно тук е въпроса ние тези пари да ги използваме много разумно и бюджета да бъде така направен, че те наистина да отидат за реклама. При този проект ние не можем да рекламираме и всичко останало, което се намира на територията на Община Созопол. По никакъв друг начин такава голяма сума ние за реклама на нашата територия не можем да отделим, нито можем по друг начин да включим. В другия проект това, което е много хубаво, естествено е това, че наистина за инфраструктура, аз не съм специалист, не мога да преценя дали парите ще стигнат, но определено на мен ми се струва, че са твърде малко като имам предвид какъв е терена на пътя. И моето друго опасение, което имам, затова се обърнах към Пенка Бъчварова, е дали наистина при ширина 3,5 м., която не може да се спази, ние няма да навлезем в частни терени, особено в тези, които са точно до “Св. Марина” там, където е паметната плоча на Лермонтов. Защото гледайки картата в крайна сметка се оказва, че точно до пътя идват частните имоти. Това е по възстановената собственост. Пенка Бъчварова да каже.
П. Бъчварова – В момента наистина не се сещам по закон колко беше сервитута за горския фонд, защото там са земи, възстановени по Закона за горите. Ако не се лъжа беше 1,5 м. В момента греша, така че не мога да изкажа...
Ив. Милков – Можем ли да го проверим?
П. Бъчварова – Ние можем да го проверим, но...
П. Рейзи – Ами да отидете да го проверите и да се върнете и да ни кажете.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Момент само...
/От залата се чува запитване от коя страна ще бъде пътеката/
П. Рейзи – Откъм града, не може да бъде откъм морето, защото там е свлачище.
П. Бъчварова – Ако е откъм града, 1,5 м. беше по горската карта, но...
П. Рейзи – Г-н Добрев, имате думата.
Д. Добрев – Моят въпрос е такъв – има ли практическата възможност напред във времето тази вело-пътека да продължи до Равадиново и до Черноморец. И тогава да се замислим ако има такава практическа възможност.
П. Рейзи – Има искане от г-н Димо Минков за 10-минутна почивка, дотогава г-жа Бъчварова ще има резултат.

П. Рейзи – Уважаеми г-да Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, гости, кметове на села. Имаме кворум. Продължаваме 13-та извънредна сесия на Общински съвет – Созопол. Г-жа Бъчварова, имате думата по отношение на коментара за сервитута по Закона.
П. Бъчварова – Извадих една скица. Имотите са възстановени до асфалтовия път на места. Някъде има и сервитут.
П. Рейзи – Значи по тоя Закон те имотите могат да са възстановени до асфалта. Те и на “Буджака” имотите са възстановени до асфалта, но в крайна сметка има тротоар, който казва сервитут 1,5 м. и на всички в момента им се взе по 1,5 м. и не се коментира с никой. Аз в момента коментирам, по Закона за горите това са им върнати на тях гори, ако господина както казва... Ние затова Ви казахме да проверите всичките варианти. Вие ми носите тука... ако по Закона за горите е 3,5 м. – 4,0 м., при това положение влизаме в нещата, аз затова питам.
П. Бъчварова – Трябва да се изработи подробен устройствен план, за да се докаже...
Т. Янакиев – По Закон колко е сервитута? Това е много важно. Ако е 1,5 м. въобще за какво говорим?
П. Бъчварова – До трети клас аз ги знам, но за четвъртокласната пътна мрежа не можах да го изнамеря.
П. Рейзи – А Вие, господине, понеже коментирахте...
Ат. Попов – Ще кажа само едно мое мнение, не искам да споря с никого. Границата на имотите отстояват от 1,5 м. от началото на сервитута на пътя. Няма имот, който да отива направо на асфалта.
П. Бъчварова – Има.
Ат. Попов – Няма да споря с никого. В тая държава не може да има път. Има охраняема зона, госпожо. Не знам с какво се занимавате. Има охраняема зона.
/чува се шум от залата/
П. Бъчварова – По Закона за горите е 1,5 м., но не е спазено и имотите са възстановени до пътната настилка частично. Това е действителността на место.
П. Чапевова – Пак опираме до момента, че не сме против това нашата община да има придобивки. Това който и както иска да го третира, категорично... Аз лично, естествено е че съм за това нашата община да се развива. За пореден път съм поставена пред невъзможността да се запозная с каквито и да било материали. Съгласна съм, че ние тука трябва да коментираме два проекта, кой от тях е по-полезен от двата проекта, трябва да решим с кой проект нашата Община трябва да кандидатства. Само една забележка в отговор на част от думите на г-н Милков. Дори вчера на заседанието на комисията малко повече успях да видя от материалите по проекта за вело-пътеката, почти нищо не успях да видя от материалите по проекта за “Алепу”. Далеч съм от мисълта да подхождам тенденциозно. Ние тук трябва да се опитаме да намерим в момента кой е най-добрия. То е трудно дори да се каже кой е най-добрия, защото всеки си има положителните и отрицателните моменти. Аз в тази насока въпросите, които исках да задам и на двете страни, чух част от отговорите и искам да попитам следното – по отношение на двата проекта. Искам повече подробности, накратко разбира се, по отношение на устойчивостта на проектите, по отношение на това...
П. Рейзи – Деница, ти ли ще отговаряш? Ако ти отговаряш, имаш думата.
Д. Димитрова – Устойчивостта на проекта предвижда, освен приходите, предвиждат се и таксите от входните билети, предвиждат се също някакви спонсорства от фирми от малкия и средния бизнес, от туроператори, които са заинтересовани от тази дейност и от това да си развият своя бизнес.
П. Рейзи – От другата страна по отношение на устойчивост на проекта.
Ат. Попов – По отношение на устойчивост на проекта не може да се говори за печалба.
Д. Димитрова – То не говорим за печалба.
Ат. Попов – Не може да се говори за печалба. Тука по-скоро говорим за гражданите на Созопол, които ще имат достъп до параклиса. Казвам не може да се говори за печалба, ще има някакви разходи по издръжката...
П. Чапевова – Исках да уточним какъв е ефекта от двата проекта.
Ат. Попов – Ефекта е повече за гражданите по-малко за туристите. Не знам дали по някакъв начин ще бъдат посочени като маршрут до “Св. Марина”. Но входа на тая част, която ще се направи, ще даде някакъв облик на града.
Д. Димитрова – Значи, аз не говорих за печалба. Това са средства, които ще покриват да речем заплати, режийни, амортизация...
П. Рейзи – Разходите за издръжка.
Д. Димитрова – Да. Аз не говорих за печалба.
П. Рейзи – Момент, г-жа Чапевова има и други въпроси.
П. Чапевова – Аз искам едновременно и по двата проекта. Понеже стана въпрос, че като прекия резултат от социално-икономическия характер може да бъде посочено облекчаване на временна трудова заетост докато трае изпълнението на проектите и така създадената трудова заетост от там нататък вече ако може да... Временна трудова заетост по време на самия проект. Колко бенифициента се предполага, че ще бъдат включени по проектите?
Ат. Попов – Аз мога да отговоря за този проект. Бенефициентите са 10 работни места, понеже полагането на пътеката е 100% ръчен труд. Тя не може да бъде положена машинно.
П. Рейзи – Деница, при Вас?
Д. Димитрова – Ами аз не мога да Ви конкретизирам бройките, защото всичко зависи от конкретизацията на всички дейности, които ще се развият. И като се оформят те и като се прецени, вече ще мога да се ангажирам с някаква бройка.
П. Рейзи – Добре.
Ив. Милков – Там ще има постоянни работни места. При всички случаи.
П. Чапевова – По отношение на бюджета чухме съвсем малко, но това, което аз чух...
П. Рейзи – По същата логика аз ще задам същия въпрос в момента за другия проект. Аз затова казвам, че има неща, които трябва да се съгласуват и точно тия съгласувателни писма трябва да бъдат тука представени при нас. Защото по същата логика и аз питам веднага на какво основание ще бъде построена там тая къща. Промяна на статута какво ще правим там. За какъв период от време я виждате тая промяна? Има неща, които стоят и пред другия проект.
Ив. Милков – Едното касае и единия и другия проект.
П. Рейзи – Разбира се. За това става въпрос.
Ив. Милков – Искам да питам. Общината във всички случаи ще кандидатства с един проект, който Общинския съвет реше. И единият има хубави страни, и другият има хубави страни. Единият ще е полезен и другият ще е полезен. Единият ще е по-полезен за Общината като община, другият – за хората от СОзопол и човек се чуди сега какво да прави. Мен ме интересува друго. Този проект щом ние го предложим той трябва да бъде утвърден. Не е задължително, че ние като го предлагаме, парите ще текнат.
В. Караманова – Общинският съвет дава съгласие да се кандидатства, а след като се кандидатства от името на Общината трябва да се види до детайли има ли интерес за Общината или не точно в интерес на Общината. Рамката бюджетната и всичко, което е написано. В крайна сметка ако преценя, че единия или другия не отговаря, аз си запазвам правото да не подпиша нито единия или другия проект независимо, че Общинският съвет е дал съгласие. Това не ме задължава да се подпиша.
Ив. Милков – Сега, така е. Обаче мене друго ме интересува. Кой проект като проект...
В. Караманова – Защото за кандидатстване по който и да е проект трябва да има съгласие от Общински съвет. Но ситуацията в момента е такава, че с единия проект като идея съм запозната, но ако дойде едно бюджетно предложение или една рамка изцяло като изчета проекта, защото аз трябва да съм запозната с проекта. Така излиза, че ние ...
П. Рейзи – Не само Вие, ние също трябва да се запознаем с проекта. Защото в крайна сметка някой път Кмета бърка и Общинския съвет е затова... Ами точно затова искаме готов проект такъв при нас. И точно затова във Нашето проекто-предложение, което ще го заложиме при нас, ако днес стигнем до тоя момент да се гласува изобщо някой от тези проекти, едното от моите искания ще бъде до 13-то число...
Ив. Милков – Значи да разсъждаваме и по друг момент. Кой от двата проекта е повече свързан с екологията и кой проект като проект в крайна сметка ще може да спечели пред тези, които оценяват проектите. Тука пише екология.
П. Рейзи – Аз искам да отговоря на г-н Милков. Може ли, извинявайте. Има документация, която е изпратена в интернет и си тече от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по програма ФАР, в която точно и ясно е казано какви са изискванията на програмата. И двата проекта имат шанс толкова, че и двата проекта отговарят на изискванията на Програма ФАР. Говоря като идея.
Ст. Недин – Едното като идея пише тука “Формиране на комплексен туристически продукт в Община Созопол чрез развитие на потенциала за екотуризъм”. Това не е никакво конкретно. А на другото си пише вело-пътека.
П. Рейзи – Аз само да отговоря на г-н Милков. И това...
Ст. Недин – Тука трябва да се конкретизира за “Алепу” еди какво си.
П. Рейзи – Значи този първия проект, който го коментираме за “Алепу”, той си влиза и втория си влиза. Създаване на пешеходни пътеки, екопътеки. Мисля, че при това положение и двата проекта влизат в изискванията на програмата. За мене лично къде е по-важния момент в тия два проекта, което за мене е по-важно. Много се радвам, че проекта е Гранд 100%. Това са едни фантастични проекти и Общината трябва да се насочи основно за кандидастване в тия Грандове. Това са наистина хубави проекти, където наистина влизат хубави пари в нашата Община. Затова приветствам подготовката и вчера в комисията бях на мнение все пак да влезе на сесията и да се гледат. Но за мене по-правилната стратегия в случая, и аз като стигнем до гласуване, ще подкрепя екопътеката. Защо. Защото в нейния бюджет е заложено 80% от средствата да отидат за комуникации. В инфраструктура. Значи това говори, че 80% от тея пари ще отидат в директна помощ на Общината. Защото всички ние знаем, че нашата Община основният и проблем страда от това, че на нас ни липсва инфраструктурата и комуникациите. И това е и скъпата страна, в която винаги изразходваме най-голямата част от общинския бюджет. За мене страшно несериозно стои един бюджет, в който 50% се дава за комуникации, 50% за реклама. И в тая насока казвам, че лично аз мисля, че екопътеката е по-добра. Това е моето лично мнение. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да задам един въпрос. Г-жа Караманова току що каза, че тя не е сигурна дали ще подпише както единия, който е външен в случая проект, така и другия проект, който се изработва от Общината. Какво правим ние в момента. Нашето мнение става просто ей така да се каже, че ние сме съгласни с този проект.
В. Караманова – Точно така е по проекта. Вие давате съгласие да се кандидатства по проект. Това е написано. Никъде не е написано нищо повече.
Кр. Германова – В решение на Общинския съвет е записано, че Общинския съвет дава съгласието си Кмета на Общината да подготви проекти за кандидатстване в предприсъединителни фондове и т.н., но кандидатстването става след гласуване от Общинския съвет.
В. Караманова – Не на самия проект, на самата идея. Уважаеми Общински съветници, кандидатстването ни по ПУДОС как стана без да сте запознати с идеята, а само с работния проект за водоснабдяването на с. Вършило? Което е един изключително важен момент.
П. Рейзи – Ние имахме технически проект. То там се кандидатства само с технически проект. Четири листа, които изискват данните на Общината...
В. Караманова – Много е важен, но защо в определени моменти казваме ще сме запознати с проекта, а в други моменти казваме може и да не сме.
Кр. Германова – Защо не направихме сесията на 12-ти, когато Вие сте запозната и знаете, че Вашият проект е изгоден за Общината, че той не нарушава интересите на Общината и сте готова да го подпишете. Защо не направихме тогава извънредната сесия, а я правим днес на 3-ти, за да може Вие от тук нататък да прецените дали този проект е изгоден за Общината. Няма да говорим за външния, говорим да Вашия. Защото Вие одеве казахте, че не сте сигурна...
В. Караманова – Да, трябва да имаме всички съгласувки, ако не ги получим...
П. Рейзи – То ако няма съгласувки, няма нужда да го подписвате.
В. Караманова – Да, аз това казвам. Ако ги нямаме няма защо да го подписвам и да го пращаме.
П. Чапевова – В момента стигаме до следното положение – разбирам, че единия проект, така чух поне от господина, който представяше вело-пътеката, не е в състояние да представи всичко.
П. Бъчварова – До настоящия момент няма подкрепа от РИОС по този проект. Дори писмото вчера пристигна от РИОС, няма подкрепа.
В. Караманова – Няма, да. Писмото вчера пристигна.
П. Рейзи – Ами добре. Вашият проект има всички съгласувки, така ли?
В. Караманова – Не, няма ги.
П. Рейзи – Ами за какво говориме тогава?
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Г-н Деспов, имате думата. Моля Ви се господа, явно влизаме в един омагьосан кръг...
Р. Деспов – Само да обърна внимание на това, което г-н Милков каза. Трябва да имаме предвид кой от проектите ще съответства на изискванията на програмата. Г-н Рейзи го уточни, освен тези десет изречения, които са дадени има още едно нещо. Трябва да се има предвид духа на програмата. Нарича се още философия на програмата. А философията на тая програма е, че там се прави опит да се направят достъпни защитените зони. Да станат достъпни за обикновените граждани. Това е философията на тая програма. Не виждам къде е защитената зона в този проект.
П. Рейзи – Чета, трябваше малко повече да прочета. Защото вчера беше казано тука, че в тая програма вело-алеите не влизат.
Д. Димитрова – Не, не съм казала. Вижте сега, Вие четете това, което аз вчера Ви оставих.
П. Рейзи – Не сте ми го оставили Вие, аз си го взех, Вие оставихте един екземпляр, аз това снощи си го изкарах от ...
Д. Димитрова – Така. Но Вие се бяхте запознали тъй или иначе с него, аз просто казах, че на критериите нашият проект малко повече отговаря. Не съм казала, че... не съм го изключила изобщо, недейте да ми изопачавате думите.
Т. Янакиев – Става въпрос за защитен обект “Алепу”. “Св. Марина” аз изобщо не зная, това параклис ли е, защитен обект ли е?
Р. Деспов – Само да довърша, извинявайте. Понеже ставаше въпрос кой ще отиде точно там. Ами то го има направено, то работи някъде. Можем да видим кой ходи там. Всеки, който е пътувал до Бургас, предполагам че е виждал кой ходи на защитена зона “Пода”. Там се вижда кой ходи.
П. Рейзи – Кой ходи там?
Р. Деспов – Туристи с автобуси от “Слънчев бряг”. Ученици също, ама те понеже не са важни...
П. Рейзи – Аз пак казвам. В момента сме изправени пред една дилема, която казва така, поне според приказките на г-жа Караманова, тя не е сигурна дали ще подпише и нейния, съответно не е сигурна дали ще подпише и другия проект ако не е комплектован.
В. Караманова – Него пък изобщо не съм го прочела. Нали в крайна сметка трябва да се види и бюджета. Когато го пише Общината за самата Община, тогава е ясно, защото самата Община никога няма да напише нещо, което е във разрез с интересите. Сега съгласете се, че когато външен човек пише, тогава трябва много задълбочено да се прочете, защото намеренията може да се окаже, че са прекрасни, но в един момент, без да обиждам някой, но в един момент може да се окаже, че някъде така се пропуква веригата и трябва това всичко да се види много добре.
П. Рейзи – Там в тия изисквания точно и ясно е казано и аз затова в мойта докладна всъщноствкарвам една втора точка като решение, а то е следното, това е всъщност изискване на проекта, не е че аз... то е: “Общинският съвет дава съгласие община Созопол да изгради, управлява и стопанисва вело-пешеходна екопътека.” Значи от тук нататък такъв вариант за пропукване никъде не съществува.
В. Караманова – За самия бюджет говорим, за самата разработка.
П. Рейзи – Значи, г-жа Караманова, целия проект го контролирате Вие.
В. Караманова – Добре, ако във второто предложение има някои пунктове, които не са коректни към Общината?
П. Рейзи – В какъв смисъл?
В. Караманова – Ние примерно ще го управляваме. Ами нали трябва да го видя тоя бюджет. Не съм го видяла.
Д. Минков – Ами нали Заместник кмета...
В. Караманова – Той с бюджета също не е запознат. Той е запознат с идеята и наистина идеята е на г-н Мархолев за тази пешеходна пътека.
Д. Минков – Вижте сега каква ситуация – от една страна Кмета на общината...
В. Караманова – Няма такова нещо.
Д. Минков – Ами поне аз го възприемам така: Кмета на общината стои зад единия проект, а Зам. кмета зад другия проект.
В. Караманова – Не е така. И не можете така сега да си правите някакви изводи, които може би така Ви харесва да бъдат.
Д. Минков – Не става въпрос за харесване.
В. Караманова – Извода не е такъв.
П. Рейзи – Не, Вие го поставихте така, г-жа Караманова.
В. Караманова – Г-н Мархолев и аз съм запозната с този проект. Но съм запозната с идеята за този проект, защото идеята е точно на г-н Мархолев. Но в същността си да го е изчел г-н Мархолев, той не го е изчел. Никой не го е изчел, защото той като завършен вид никой не ни го е дал на нас. Те са обсъждали идеята. Самият проект видял ли го е? Кажете.
Представителка на Сдружение с нестопанска цел – ОПУС – гр. Бургас – Не ни е готов при положение, че нямаме Вашите данни. Имаме готовност...
В. Караманова – Проекта не ни е даден.
П. Рейзи – Момент само, Милко Димов.
М. Димов – И двата проекта май ще отидат на кино. Въпреки всичко, констатирах от всичките тия приказки – подготовки и т.н. като идея по принцип аз подкрепям всеки проект, който е добър за общината. Аз подкрепям и двата. Ако се ръководим обаче от интересите на Созопол и попитаме гражданите, без да знаят кой зад кой проект е, ще гласуват 100% за вело-пътеката. И затова и тя е като юрисдикция в благоустройството. Всеки Кмет знае когато се намират пари, всяко едно направено метърче е полезно за града, за селото и т.н. затова бих подкрепил повече този проект за вело-пътеката. Но аз Ви казвам – правим същата грешка като търговския център. Аз вчера разбрах, че е край морето. Защото това не е само една вело-пешеходна пътека, това е една ривиера. Там хората се разхождат. Аз 30 год. пътувам от Созопол до Черноморец. И там е непрекъсната върволица и сега се увеличи. Сега до Черноморец ходят хора. Това целогодишно се ползва от хората и от туристите също. Не говорим сега за “Св. Марина” или паметника или каквото и да е. Въпреки, че ще бъде скъпо строителството край морето, няма ли някакъв чалъм да се измени, половината поне да стане пак е по...
П. Рейзи – Аз имам един въпрос към господина.
М. Димов – Орнитоложката станция, значи птиците така си летят. Няма да им нарушим пътя. Ще отидат два месеца някой от туристите, никой от Созопол няма да отиде да гледа орнитоложката станция. Сега, дайте да си говорим. Но по принцип щом е без пари е хубаво.
Ив. Милков – Дайте да направим пътеката от другата страна към морето и това е положението.
П. Рейзи – Ами да.
М. Димов – Нашият път е по-лесен, по-равен, дай да почнем от Черноморец към Созопол, 2 км. пътека и готово.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос към господата. Аз наистина вчера останах с впечатление, че велопътеката е от другата страна. Щото в момента погледнато реално, аз мисля, че много по-лесно ще Ви бъде да я направите тая вело-пътека от дясната страна. Ще Ви кажа защо. Защото първо – там има тротоар готов. Един вид самите комуникации са готови. От Ваша страна се изисква само подобрения и укрепване тук-таме, където тоя тротоар се стеснява. Колони, плочи и т.н. и моето питане е има ли възможност през тоя период от време...
Ат. Попов – Установихме, че там има свлачище и не мога да бъда сигурен дали бюджета ще бъда достатъчен за тези 2000 м. от началото на паметника до горе. Защото укрепването може да се окаже 5 лв., а може да се окаже и 5000 лв.
П. Рейзи – Добре, какво свлачище има там. То е само скала.
Ат. Попов – Не е само скала. Тя скалата е ерозирала. Решението да бъде от тази страна беше на база заключението на геодезиста, че там е опасно да минава пътека. Не е проблем. Аз даже мога да Ви кажа и нещо друго. Това, което спомена г-жа Караманова преди малко, в началото имаше някакво обсъждане за ПУДОС, но там сумите са малко, просто не са достатъчни за тоя голям проект. Ако Вие прецените, просто ще Ви дам някаква информация. Нещо, което с г-жа Караманова сме го обсъждали преди време с ПУДОС. Ако Вие прецените може да се направи и така. Да се учавства на части. ПУДОС финансира свлачища. Това си е еднозначно, независимо...
П. Рейзи – В кой етап е свлачището? Къде, в кой участък?
Ат. Попов – Там отдолу е скала.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ат. Попов – Искам да Ви кажа, решението да бъде от тази страна е на технически лица. Не е невъзможно направата от другата страна, не е неизвестно сумата по възстановяване по укрепването. И пак казвам. Има възможност да бъде учавствано по ПУДОС на части, на парче. Казвам само възможностите.
П. Рейзи – Там се подготвят отделно докладни, отделно искане, отделно се гледат и т.н. Говорим конкретно по програмата за екотуризма.
Ст. Недин – Аз смятам, че е безсмислено да влизаме в някакви детайли дето не ни е работа. Предлагам да преминаваме към гласуване. По-бързо да приключваме и да си тръгваме. То че е важно, важно е, ама... все пак всеки сам да си прецени. Има три вида обективности – политическа, социална и икономическа. На съвестта на всеки стоят тези три въпроса. Лично за мене една така инфраструктурна инвестиция от мащаба на 250 000 евро, то 245 000, ама колко е там 80%, тъй че това е по-сериозно, отколкотоедин център на... Една придобивка, която можем да я сметнем като по-добра икономическа ефективност. Щото и двата проекта не би трябвало да конкурират печалби, тъй като са по неправителствени програми. За социалната ефективност тука ще са заети 10 души, после и социалният ефект идва, от гледна точка на две заети лица. Предлагам да преминаваме към гласуване.
Д. Димитрова – Може ли да кажа нещо. Във връзка със социално-икономическия просперитет и т.н. на Общината, аз нямам нищо против социалния ефект, който ще има пътеката и нямам нищо против нея, но като се замислим с това, че всички ние сме свързани до известна степен с туризма кой с бизнес, кой с нещо друго, което никой няма да го отрече и като се има предвид колко много се строи вече и има опасност да речем, че въпреки, че се говори, че туризма се развива и така да се окаже, че не можем да се запълним всички и ми се струва, че другият проект малко повече ще разнообрази отдиха на туристите, с което можем малко повече да ги привлечем и... Става въпрос за участие на екоборси в Берлин. То не е само реклама за брошури и т.н., г-н Недин. Аз говоря като цяло... добре, всеки си има мнение.
Ив. Милков – Добре, дайте да видим къде ще бъде пътеката. От тая страна на пътя или от другата страна. Щото ако е на тоя баир, върви нашия по екологичната пътека и не може да види морето, минават колите, аспусите... Ще направим пътеката, хубаво. Обаче да бъде от другата страна.
П. Рейзи – Аз предлагам да минем към гласуване. Сега няма какво, достатъчно дебати имаше.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Аз предлагам да преминем, моля Ви се г-да Общински съветници, достатъчно дебатирахме, достатъчно коментирахме. Предлагам да преминем към гласуване.
Д. Добрев – Ако се приеме екопътеката, да няма заведения по нея.
П. Рейзи – Постъпили са два проекта, по които Общината да кандидатства. Трябва да изберем единия. Единият проект е “Формиране на комплексен туристически продукт в Община Созопол чрез развитие на потенциала за екотуризъм”. Другият проект е “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина” в местността “Св. Марина”. Двата проекта са по програма ФАР BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм” – 2004. По така представените проекти, г-да Общински съветници, предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен...
Ст. Недин – Може ли едно предложение? Искам да направя предложение в първия проект в проекта за решение да се конкретизира за какъв проект става дума, защото не е конкретизирано така, както е формулирано. Може би две точки и да се изреди там...
П. Рейзи – Ама то това ще е заглавието на проекта.
Ив. Милков – Недин е прав в момента. Към решението трябва да бъде посочено.
Д. Димитрова – “Изграждане на интерпретационен посетителски образователен център с прилежащата инфраструктура”.
Ив. Милков – За нас е важно да знаем от коя страна ще е пътеката. Ако бъде от дясната страна, ще гласувам за него, иначе... там ще Ви вкарат в бела собствениците и забрави проект, забрави всичко.
П. Рейзи – Много Ви моля, само да прочета така, както беше: “Община Созопол подготвя проект “Формиране на комплексен туристически продукт в Община Созопол чрез развитие на потенциала за екотуризъм – Изграждане на интерпретационен посетителски образователен център с прилежащата инфраструктура”. Това е единият проект. Другият проект е: “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина” в местността “Св. Марина” по програма Фар, изградена от дясната страна на пътя посока парка “Св. Марина”, добре от страна на морето. “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина” в местността “Св. Марина” по програма Фар, изградена от от страна на морето”. Г-да Общински съветници, аз казвам така. Понеже всички сме за двата проекта. Никой не иска да отхвърлим нито единия, нито другия. Затова предлагам гласуването за проектите да бъде следното – само “ЗА”. Какво имам предвид – чета единия проект, гласуваме за него “ЗА”. За който има повече “ЗА”, той продължава. След това вече ще минем към гласуване на решението, което ще дадем и съответно ако има някои допълнителни точки към самото решение. Затова, който е “ЗА” “Формиране на комплексен туристически продукт в Община Созопол чрез развитие на потенциала за екотуризъм – Изграждане на интерпретационен посетителски образователен център в местността “Алепу”, с прилежащата инфраструктура”, да гласува “ЗА:
За – 3 гласа.
П. Рейзи – Който е за “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина” в местността “Св. Марина” по програма Фар, изградена от от страна на морето”, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№178. Общински съвет – Созопол не одобрява участието на Община Созопол в проект BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм”, с проект “Формиране на комплексен туристически продукт в Община Созопол чрез развитие на потенциала за екотуризъм – Изграждане на интерпретационен посетителски образователен център в местността “Алепу”, с прилежащата инфраструктура”
П. Рейзи – Значи г-да Общински съветници, приема се Изграждане на вело-пешеходна екопътека и преминаваме към взимане на решението. Общински съвет – Созопол одобрява участието на Община Созопол в проект BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм”, с проект “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина” в местността “Св. Марина”, изградена от страна на морето”. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 3 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Аз предлагам втора точка от нашето решение да бъде – “Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви проекта за кандидатстване пред... Значи, това си е проект на Общината. Вие работите заедно.
Д. Минков – Само секунда...
Ив. Милков – Що не го направите пътеката до подводничаря?
Д. Минков – Възлага на Кмета на Община Созопол да изработи проектното предложение.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Тоя проект си е Ваш. Затова казах, Вие го работите заедно. Това, че хората...
В. Караманова – Не го правим ние.
П. Рейзи – Е кой го прави? Общината е водещата организация. Напротив, Деница ще помага по проекта, в крайна сметка тоя проект излиза от Община Созопол, не излиза от някой друг. Затова моето предложение е: “Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви проекто-предложението”. И предлагам, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.

П. Рейзи – Имам още едно предложение. Предлагам: “Задължава Кмета на Община Созопол най-късно до 13.09.2004 г., да представи в Общински съвет разработен проект за изграждане на вело-пешеходната пътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина от дясно”. Г-да Общински съветници, искам до...
В. Караманова – Ако не са готови?
П. Рейзи – Ако не са готови, пишете едно писмо до тука, няма да кандидатстваме, не е готов проекта... В крайна сметка ние го взимаме това решение, съответно трябва да имаме резултат от това решение. Да разберем какво е станало по него.
Ив. Милков – Реален ли е този срок?
В. Караманова – Ама не, то няма време...
П. Рейзи – То няма друг срок. Аз затова казвам до 13.09.2004 г.
Ив. Милков – Защо тогава го взимаме това решение?
П. Рейзи – Защото трябва да знаем какво ще се прави, г-да Общински съветници.
/чува се шум от залата/
Зл. Николов – Ако не е готов до 13-ти, да не кандидатстваме въобще. Тогава нека да вземем едно решение, че в случай, че не е готов, тогава да кандидатстваме с другия проект.
П. Рейзи – Къде е казано, че първия е готов? Тоя другия проект, той не трябва да се спира да се прави.
Д. Димитрова – Не мога да работя и по двата проекта. Аз не виждам защо да не стане до 13-ти. Аз в момента искам от г-жа Караманова, след като се направи проекта, да бъде представен в Общински съвет. Нищо друго не искам.
В. Караманова – Добре, аз казвам така: не можем да го представим, случват се неща, не могат примерно всички съгласувки да ги имаме и след това по решението, както е така написано Кмета на Общината не е изпълнил, защото не е представил проекта, значи той не може да се справи с проекта и да го предостави. Така излиза.
К. Стоянова – Добре, г-жа Караманова. Да го направим примерно “да уведоми”.
В. Караманова – Точно така.
К. Стоянова – Защото Вие сте си спазили срока.
П. Рейзи – Задължава Кмета на Община Созопол най-късно до 13.09.2004 г. да уведоми Общинския съвет за изработката на проекта.
Зл. Николов – Срока за кандидатстване е 13-ти. Ще уведоми, че примерно не е готов проекта...
В. Караманова – Ако е готов, ще го предоставя.
Ст. Недин – Вижте сега. Няма смисъл от такова решение. Има си Председател на Общинския съвет, има си Кмет. Те си координират...
П. Рейзи – Добре, съгласих се. Едно последно предложение, което всъщност е по програмата. “Общински съвет – Созопол дава съгласие Община Созопол да изгради и стопанисва вело-пешеходната екопътека”. Това е по проекта. Затова трябва да има такова решение. Затова предлагам, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№179.1. Общински съвет – Созопол одобрява участието на Община Созопол в проект BG 0202.02 “Развитие на Българския екотуризъм”, с проект “Изграждане на вело-пешеходна екопътека от гр. Созопол до параклиса “Св. Марина” в местността “Св. Марина”. Същата да бъде изградена от страна на морето.
№179.2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви проекто-предложението.
№179.3. Общински съвет – Созопол дава съгласие Община Созопол да изгради и стопанисва вело-пешеходната екопътека.

П. Рейзи – С това г-да Общински съветници дневния ред се изчерпа. Закривам заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ................
/П. РЕЙЗИ/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...