:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №11/03.08.2004 г


ПРОТОКОЛ №11


Днес 03.08.2004 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе единадесетото /извънредно/ заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 14 общински съветници, кмета на община Созопол - г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”, кметовете на кметства, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Кмет, гости на ЕДИНАДЕСЕТАТА сесия на Общински съвет – гр. Созопол. Сесията я свиках извънредно, спазили сме всичките законови нормативи по Закона и по Правилника на Общински съвет. 11 Общински съветника присъстват на единадесетата сесия на Общинския съвет. Кворум имаме. Предлагам сесията да бъде открита. Всички сте получили материалите. Свиках извънредната сесия на Общински съвет във връзка с докладната, която постъпи от Кмета на Общината. Знаете всички, че бяхме избрали преди четири месеца място за Пречиствателна станция на гр. Созопол, но се оказа, че след доста дебати, коментари, разсъждения, срещи, че местото което тогава ни беше предложено от Общината не е най-доброто и най-сполучливото. И във връзка с това, че изоставаме по тая тема на нашия град и времето напира, средствата също стоят и трябва да бъдат усвоени, бях принуден от обстоятелствата да свикам тази извънредна сесия. Сега ще дам думата на Кмета на Общината да представи, ако искате направо да дам на Главния архитект... Да, извинявайте, господа Общински съветници, значи който е съгласен с така предложения дневен ред по поканата, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№173
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Отреждането на нов терен за нуждите за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол.

Давам думата на Главния архитект на Общината да... на Пенка Бъчварова, добре. Инж. Пенка Бъчварова да направи представяне на докладната.
П. Бъчварова – Новата площадка, която се намира непосредствено до “Петрол” е избрана след като на Областен експертен съвет се разгледаха идейните проекти на старата и там се установи, че през новия парцел минава главният водопровод на гр. Созопол, а също така и при голямата денивелация, която също се е установила при замерване на терена ще оскъпи много работата и като изработване на съоръжения, а в последствие и като поддръжка и съответно разходи. С проектанта на идейната фаза пообиколихме доста площадки и се спряхме на тази, тъй като тази е една площадка, която е на ниво приблизително спрямо морското, има натоварвания в... като помпи, като разходи на населението, може би след това като разходи за изграждането ще бъдат може би уеднаквени, но поддръжката и след това експлоатацията ще бъде по-ниско... с проектантите беше между 20 и 30 дка. Просто Общината разполага с много малко терени, които могат да са подходящи в случая за изграждането на Пречиствателна станция, така този е един... като обиколихме площадките. Сега, вярно е че всички попадат в залесени територии. Процедурата е по-дълга като преотреждане, но няма друг вариант.
П. Рейзи – Господа Общински съветници, искам и аз малко да подкрепя думите на г-жа Бъчварова. Бях поискал вчера...
П. Бъчварова – Просто се връщам сега от Равадиново и...
П. Рейзи – Ако може до приключването да го получим тоя... Имам предвид Протокола от Експертния съвет, защото предния път, когато правихме тая среща, която коментирахме се разбра, че се получи някакво разминаване. Нямало представители на едните, на другите. Да се надяваме, че избирането на тази площадка ще е вече...
Д. Карабаджакова – Не, ние когато направихме избиране на площадка предния път имаше представители на абсолютно всички инстанции и тя се гледа, самото определяне на площадката се гледа на разширен Експертен съвет. Те са се подписали и ВиК и “Басейнова дирекция” на Протокола без особено мнение. После вече изразиха други становища, но на самия Протокол, на самото разглеждане, тогава не изразиха особено мнение. Нито са го записали, нито в коментари е ставало въпрос за несъгласие.
П. Рейзи – На мен мисълта ми е такава: Вие сега пак сте го съгласували с тях...
Д. Карабаджакова – Сега сме ги съгласували, да. Сега не сме правили разширен Експертен съвет, но визата сме я съгласували с инстанциите предварително.
П. Рейзи – Някакви други въпроси...
Ст. Георгиев – За предния терен за неспециалиста беше ясно, че там денивелацията е голяма. Учудвам се как тези компетентни органи не са...
Д. Карабаджакова – Ами аз мога да Ви дам Протокола да видите, че имаше седем площадки. От тея седем площадки на Експертния съвет аз лично бях против тая първата площадка. И то против не за друго, защото е в непосредствена близост до града. Това е основното. Иначе тя като помпи и като съоръжения, тя пак ще трябва да припомпва, тя да качи и на герените например, пак трябва да се припомпи. Защото сме на различна кота.
Ст. Георгиев – Мисълта ми е дали не трябва да се направят още някакви проучвания, за да не стане пак след месец, два, пак геоложки доклад и т.н., защото сега доколкото разбирам сега само визуално...
В. Караманова – Не е визуално. ВиК там сега го гледаха много подробно местото и казаха, че това е точното място. Инж. Стойнов от Областна управа, който се занимава точно с тези неща от Областния съвет за регионално развитие също. В “Басейнова дирекция” също го гледаха и казаха, че това е вече идеалното място, това бяха думите.
Д. Карабаджакова – Ние затова сме тръгнали сега да съгласуваме и визата.
Ст. Георгиев – Защото на тази местност там са известни като “Герените”, т.е. там е мястото, където се събира много вода и ние сме се убедили в това нещо. Няколко наводнения са ставали в района на бензиностанцията, прехвърля се водата през пътя и т.н. г-н Златко Николов го знае това нещо, затуй да не би в процеса вече на проектирането и дори на изграждането да се появи някакъв проблем, който...
П. Рейзи – Не знам дали не трябва сега там да се ударят някакви сонди. Принципно като го коментираме, днес ще го вземем, мисля, че ще подкрепим едно такова предложение, но...
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Други въпроси имате ли? Г-н Николов.
Зл. Николов – Удачно е там, където още един показател, едно изискване е, че от пречиствателните станции водите трябва да отиват в морето. Защото там е един канал, тоз канал след пречистването, водата трябва да отиде в морето. Този водоизточник не е малък и...
П. Рейзи – Аз мисля, че също местото е добро. В момента може да излезе малко по-скъпо като първоначална цена на таксите, които ще плащаме, но съм сигурен, че във времето ще намали разхода, който трябва да направим ако е някъде, където трябва само да се помпи.
Д. Карабаджакова – Не, не е това само проблема. Основният проблем е дълбоководното заустване. То е най-скъпото съоръжение. Ако трябва да заустим един километър навътре в морето, съоръжението е, както ще ни накарат, то е долу-горе колкото изграждането на самата Пречиствателна станция. В Мичурин затова не са пуснали тяхната Пречиствателна станция, защото не са изградили заустването, а то е много по-скъпо, отколкото самото им съоръжение.
П. Рейзи – Това, което каза г-н Николов – отива в реката, тоя един километър, който ще пропътува, докато стигне до морето е пак един вариант.
К. Мархолев – Имаме два варианта фактически – единия е реката, а другият, който каза Милчо, в края на реката има помпена станция. Която помпена станция е свързана с черноморския язовир и въобще нататък с ... напояване. Така че ако водата се влее в канала, после с помпата, която е накрая, оттам вече може да се върне водата към черноморското...
П. Рейзи – Значи, така стоят нещата, Г-да Общински съветници. Аз предлагам ако няма други въпроси, да преминем към...
Д. Карабаджакова – Само нещо друго да вметна. Значи ние сега като възложим проектирането ще направим геоложки доклад. И в тоя геоложки доклад вече ако наистина се окаже, че там не може да се строи такова съоръжение ще искаме ново разглеждане и нова площадка. Но просто трябва да минем през това нещо, това трябва да Ви е ясно.
В. Караманова – Трябва да имаме решение, че терена е одобрен, за да можем да възложим проучването.
П. Рейзи – Давам думата на Красимира Германова, Председател на Комисията по финанси, да прочете Протокола на вчерашното заседание на всичките Комисии.
Кр. Германова – На 02.08.2004 г. от 16,30 часа, се проведе заседание на комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”; комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”; комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”; комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология и комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Красимира Германова – Председател на комисията по “Финанси и бюджет”;
2. Петя Чапевова – Председател на комисията по “Законност и обществен ред”;
3. Добри Добрев – член на комисията по “Законност и обществен ред”,” Финанси и бюджет”,” Устройство на територията”;
4. Стоьо Недин – Председател на комисията по “Устройство на територията”;
5. Тихомир Янакиев – член на комисията по “Финанси и бюджет”
6. Дияна Колчева – Председател комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”;
7. Димо Минков – член комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, “Устройство на територията”, “Здравеопазване, образование, култура”;
8. Милко Димов – член на комисията по “Устройство на територията”;
9. Росен Деспов – член на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”;
10. Станислав Георгиев – Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божанка Вълкова – Чампарова – юрист на ОбС – Созопол;
4. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
5. Костадин Мархолев – заместник кмет на Община Созопол.
Комисията разгледа така представената докладна и предлага за взимане на решение от Общински съвет следното решение – Значи направили сме следната промяна в смисъл такъв, че за да се вземе решението, което е предложено в докладната първо трябва да отменим предното решение. Зачитам решението, което предлага Комисията:
1. Отменя решение №75/12.03.2004 г. на Общински съвет – Созопол, прието с Протокол №5/12.03.2004 г.
2. Отрежда терен за “Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол”, представляващ имот № 000175; местност ”Света Марина”; землище гр.Созопол, общинска частна собственост.
3. На основание чл.14 а, ал.2 от Закона за горите Общински съвет Созопол допуска да се проведе процедура по изключване от Общинския горски фонд на залесена територия, общинска частна собственост, представляваща имот № 000175, Акт за Общинска собственост №514/14.07.2004 г., местност ”Света Марина”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол”.
Всъщност сме допълнили “процедура по изключване от Общинския горски фонд”.
П. Рейзи – Г-да Общински съветници, чухте предложението на разширената сбирка на Комисиите вчера. Който е съгласен с така направеното предолжение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№174.1. Отменя решение №75/12.03.2004 г. на Общински съвет – Созопол, прието с Протокол №5/12.03.2004 г.
№174.2. Отрежда терен за “Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол”, представляващ имот № 000175; местност ”Света Марина”; землище гр.Созопол, общинска частна собственост.
№174.3. На основание чл.14 а, ал.2 от Закона за горите Общински съвет Созопол допуска да се проведе процедура по изключване от Общинския горски фонд на залесена територия, общинска частна собственост, представляваща имот № 000175, Акт за Общинска собственост №514/14.07.2004 г., местност ”Света Марина”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол”.

П. Рейзи – Г-да Общински съветници, с това единадесетата сесия се изчерпи. Надявам се да изкараме една почивка през август и наесен отново. Закривам заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ................
/П. РЕЙЗИ/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...