:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №10/11.06.2004 г


ПРОТОКОЛ №10


Днес 11.06.2004 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе десетото заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници, кмета на община Созопол - г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”, Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет, Галина Атанасова – Юрист на ТСУ /Общинска собственост/, Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”, Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, кметовете на кметства, кметските наместници, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Кмет, гости на ДЕСЕТАТА сесия на Общински съвет – гр. Созопол. Имаме кворум в залата. Предлагам да бъде открита десетета сесия на Общински съвет – Созопол. Всички от Вас са си получили материалите, които ще бъдат разгледани на сесията. Получили сте и поканите с дневния ред. Който е съгласен с така направен дневен ред за десетата сесия на Общински съвет – Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№149
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Приемане на НАРЕДБА за състоянието, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
2. Доклади на постоянните комисии.

Както на всяка сесия, така и на тази започваме с питания към Кмета на Общината. Имате думата г-да общински съветници и Кметове на села за въпроси към Кмета на Община Созопол. Имате ли питания? Красимира Германова. /чува се шум от залата/ Ще дойде време и затова, господине. Ще дойде време и затова казах, след малко. Къде пише в Правилника, че трябва да се започне с върнатите докладни от Областен управител? Значи, никъде в Правилника на Общинския съвет не го пише това нещо. Ще Ви дадем обяснения и по докладните на Областния управител. Имате думата, г-жа Германова.
Кр. Германова – Имам два въпроса към г-жа Кмета. Малко се явявам като проводник от питанията на гражданите, които са наши избиратели. Първият въпрос е: доста граждани се интересуват какво става с новата кола на общината, мисля че Форд фокус беше. Мондео, извинявам се за грешката. И вторият ми въпрос е: при мене дойдоха доста майки на деца от детската градина. Притеснени са от факта, че на трети излизат сметките и общината ги задължава до десети да изплатят сметките за таксата за детската градина. Притесняват се от това, че срокът се много кратък. Това е време, когато много от тях, те или техните съпрузи не са взели своя аванс и им е много трудно за заплатят до десето число. Има ли някаква възможност да бъде удължен този срок примерно до петнайсто или двайсто число. ВиК, Енергоснабдяване, всички дават малко по-дълъг срок за плащане на сметки. Може ли да се реши този въпрос и с таксите за детската градина?
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Благодаря Ви г-жо Германова. Уважаеми общински съветници, уважаеми граждани. Първият въпрос е за новата кола – “Форд мондео” – на Община Созопол. При служебно пътуване за Бургас шофьора на общината катастрофира с колата. Установени са щетите, които са над 70%, което установява, че колата трябва да бъде изцяло заменена. Тя е застрахована с пълно автокаско, подали сме всички документи към застрахователя – “Булстрад”, които са застрахователи на община Созопол, за да бъде изплатена тази щета от над 70%.
П. Рейзи – Г-жа Караманова един момент, извинете. Моля всички общински съветници и гости на сесията да си изключат GSM-те, за да не се получава това смущение, което токущо стана. Имате думата г-жа Кмет.
В. Караманова – На вторият въпрос, ще поставя това в звено “Бюджет” на община Созопол и на второстепенния разпоредител “Образование” и ще получите отговор, както и гражданите, във връзка със заплащане на таксите.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Общината. Други питания към Кмета на Общината? Ако няма други питания.... Г-н Милков.
Ив. Милков – Уважаеми колеги, днеска сутринта във вестник “Труд” – черноморска страница прочетох, че една от политическите сили, представени в нашия Общински съвет, иска оставката на Кмета на Общината. Това не ме притеснява никак, но ме притеснява един израз в тая статия за хаотичните действия на Кмета на Общината. Което за хората, които не са запознати с дейността на Кмета, може да останат с впечатление, че наистина Кмета на Общината за времето, от когато е избран за Кмет на Общината, не е направил нищо за Общината и за града – Созопол, затова г-жо Караманова, настоявам като общински съветник да ми отговорите на мен и на останалите, да чуят какво, въпреки хаотичните действия в своята си дейност, сте успяли да направите отначалото на мандата досега.
П. Рейзи – Г-жо Караманова аз мисля, че по-добре на г-н Милков, защото каза лично на него да му отговорите писмено.
Ив. Милков – Г-н Председателю, Вие не можете да мислите в случая. Аз искам да се отговори тука.
П. Рейзи – Пет минути, г-жо Караманова.
В. Караманова – Аз ще се опитам да бъда много кратка и за по-малко от пет минути да отговоря на въпроса на г-н Милков. Така, днешните извадки от вестниците, предполагам, че всички сте ги прочели. Там наистина се пише за хаотични действия на Кмета. Ще искам да се конкретизира какво значи хаотични действия, но по въпроса за това, какво е извършено за шестмесечния период аз мога да дам така много кратък отчет на Общинските съветници. Предполагам в по-голямата си част те са запознати, както и на гражданите тук какво е извършено за този шестмесечен период. За шестмесечния период на този мандат са извършени неща, които се виждат. И в Созопол направени са много неща, които тепърва ще започнат да се виждат и в населените места на нашата Община. В по-голямата си част строителната програма на Общината е изпълнена. Извършен е ремонт на водопровода на ул. “В. Левски” в новия град. Изцяло е направена нова улица – ул. “Бузлуджа”, която е асфалтирана. По искане на жителите на града, точно в този район, където нямаше осветление, прекарано е осветление, което беше включено и в програмата на Общината. Извършени са ремонти на тротоарите по ул. “Първи май”, ул. “Вихрен”, “Мусала”, както и по ул. “Витоша”. В момента се работи една част от отсечката, която свързва ул. “Бузлуджа”. По искане на жителите, макар и вече да сме навлязли в сезона, но това е предвид факта, че след като се направи улицата, нивото се оказа по-високо и те нямат достъп дотам. Освен това, в Созопол е направен провлака, за който говорихме, тука с подхода към града. Подменени са част от осветителните тела. Тепърва ще се сменят и в останалата част на града осветителните тела. Площадното пространство при входа на Созопол е завършено. Отремонтирана е ул. “Анаксимандър”, която е завършена в отсечката до бившият “Булгарплод”, тъй като навлязохме в сезона. Направени са ремонти по ул. “Кирил и Методий” и ул. “Аполония” от лява страна и от дясно на тротоара. Освен това, предвид на факта, че ние не разполагаме с проекти, по които да се работи в Общината, заложихме разработването на проекти за част от населените места. Проектите за канализация на Равадиново, Извор и Крушевец вече са готови. Предстои предаването на проекта за канализация за с. Зидарово, което все още не е завършено. От тук нататък поетапно, разбира се ще започне изграждането им. Готов е проекта за площадното пространство на с. Равна гора. В същото време Общината кандидатства по редица проекти за привличане на средства по предприсъединителните фондове. Предадена е цялата документация в Агенция “САПАРД”. Предаден е още един проект, който е с решение на Общинския съвет, предложен от Председателя на Общински съвет – г-н Рейзи и разработен от Община Созопол, който е за водоснабдяването на с. Вършило. В същото време много сериозно работим по някои проекти, които започнаха да се реализират за с. Черноморец. Предстои асфалтирането и то е започнало вече, завършват днес с асфалтирането на част от улиците в с. Черноморец. Направи се главната улица. Инвестиционните проекти, които са по договора, подписан с “Дюни” АД в Черноморец за водоема ще продължат и през лятото, тъй като те не пречат на туристическия сезон, така че общинската администрация работи. Наред с това вървят и текущите задачи на общинската администрация – непрекъснати експертни съвети, разработване на материали, които са необходими не само за Общински съвет, но и за гражданите. Отговаряме в срок на всички въпроси. Проведени са редица експертни съвети с по над 100 точки в дневния ред на експертен съвет, където се гледат подробни устройствени планове и градоустройствени решения, с което аз дотук смятам да спра. Ако все пак има желание за по-подробен отговор на въпросите, мога да го направя в писмен вид, за да не отнемам вниманието сега на аудиторията с това.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Общината. Г-н Милков, доволен ли сте от отговора на Кмета?
Ив. Милков – Много съм доволен и пожелавам на Кмета на Общината все така хаотично да работи.
П. Рейзи – Само на микрофона трябва да излезете, ако обичате, че няма да Ви запишеме и няма как да се документира после. Важен е отговора Вашия.
Ив. Милков – Ами аз съм особено доволен и щастлив, че въпреки целия хаос в работата на Общинския съвет... на общинската администрация, за шест месеца е направено и се вижда и се надявам, че който има очи ще го види, а който няма – проблема е негов.
П. Рейзи – Като няма, няма как да го види.
Ив. Милков – Мисля че този, който се подписал под тая статия ли, материал във вестника, сега е момента да прояви така, някакво чувство на, не знам как да го кажа и да се извини на Кмета на Общината.
П. Рейзи – Други питания към Кмета на Общината. Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички гости, на г-жа Кмета на Община Созопол и на г-жа Кмета на с. Черноморец. В изказването на г-жа Караманова беше споменато, че има асфалтиране по програмата на Люси. Не е вярно... По ремонт на улици съм съгласна, но по програмата на Люси, асфалтиране няма никъде в Черноморец.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Добре. Моля гостите на сесията в задния ред да запазят тишина, защото не трябва да пречите на съветниците за взимане на правилните решения. Г-жа Порожанова, ако искате ще Ви дам думата да се изкажете.
А. Порожанова – гост на сесията – О не, благодаря.
П. Рейзи – Още едно Ваше обаждане и ще го подложа на гласуване да напуснете сесията. Много Ви моля, това го правите почти на всяка сесия.
А. Порожанова – гост на сесията – Г-н Председател, извинявайте че ме предизвиквате, винаги съм много мълчалива.
П. Рейзи – Значи, това не е вярно.
А. Порожанова – гост на сесията – Така ли...
П. Рейзи – Само Вшият глас се чува на записите, мога да Ви го пусна следващият път, ако искате. Така. Продължаваме нататък, г-да общински съветници, питания към Кмета. Ако няма други питания, да минем към... Г-н Райков, заповядайте.
Н. Райков – Уважаеми съграждани, уважаема г-жо Кмет, г-н Председател. На предното събрание на Общинския съвет, не се разгледа решението, отменено от Кмета на Община Созопол за художествената галерия. Също така ми е известно, че това решение е върнато и от Областния управител. Аз мисля, че тука има нарушение на чл. 20 от Закона за прилагане на Правилника на общинската собственост и считам, че е редно да се разгледа тоя въпрос.
П. Рейзи – Значи, сега ще дам думата на Юриста на Общински съвет, да даде отчет за кои решения Областния управител е, с негова заповед ги е спрял. Съответно тея, за които вече са минали делата, защото всяко решение, спряно от Областния управител, задължително влиза в Окръжен съд или Районен. Давам думата на Юриста на Общинския съвет.
Б. Чампарова – Юрист на Общински съвет – До момента има общо спрени 12 решения на Общински съвет от Областен управител. В началото бях Ви казала само за някои от тях, след това не сме правили доклад, понеже делата бяха висящи, нищо не се случваше по тях. И така: за в момента има четири спрени решения за прекратяване на съсобственост между Общината и физически лица. Има едно във връзка с чл.35, ал. 1 от Наредбата за Общинската собственост на Община Созопол. Става въпрос за продажба на Общинска собственост без търг или конкурс в точно определени случаи. Има едно спряно решение, с което Общински съвет отменя решение на предишния Общински съвет, поради незаконосъобразност. Става въпрос за новопостроената административна сграда, във връзка с разпределение на помещенията за медицински нужди. Има спряно решение, с което се одобряват правила и норми за застрояване на “Буджака”. Спрени са и двете решения, с които се одобрява сключването на анекс към договорите на ЕТ “Чочо” – Стойчо Трендафилов и ЕТ “МН – Янчев” – Пламен Янчев. На следващо заседание Общински съвет, смятам че санира тези две решение, но пак чакаме в крайна сметка какво ще каже Областният управител. Спряно е решението за младежкия клуб в с. Зидарово. Спряно е и решението, с което се разрешава на Кмета на Община Созопол да прекратява съсобственост, с изключение на селата и с. Черноморец. И спряно е и решението за промяна статута на художествената галерия. По четири от делата вече имаме готови решения. Едно от решенията е във връзкъ с чл.35, ал.1 от Наредбата за общинската собственост. По него съм пуснала важивна жалба в срок до Върховен административен съд, защото за нас е важно да разберем какво ще е тълкуването на този член. Става въпрос само за тълкуване в случая. Има и две решения за прекратяване на съсобственост. Интересното е, че те са напълно идентични, гледани са от два различни съдебни състава. При единият печелим делото, при другия губим. Естестмено това, което губим аз ще го обжалвам. Защото не може да има такава неяснота и такова различно тълкуване на законите. Печелим и делото във връзка с новопостроената административна сграда за разпределението на помещенията за медицински нужди. Така, аз нося и преписките, по които има заведени дела. Това е моя личен архив, понеже съм длъжна да имам такъв, ако представлява за Вас интерес ще ги оставя тука да ги видите, но всичко това е в Общински съвет. Аз от там съм го взела. Това е. Благодаря.
П. Рейзи – Г-н Райков, доволен ли сте от отговора на Юриста на Общински съвет?
Н. Райков – Благодаря Ви за изчерпателния отговор, но моят беше малко по-конкретен, или аз не съм разбрал точно как беше, може и аз да не съм чул. За художествената галерия.
Б. Чампарова – Юрист на Общински съвет – Така. За художествената галерия по наша преценка, не беше необходимо да се преразглежда на заседание на Общински съвет, понеже нямаше законовите основания. Областният го спря. От тук нататък не мога да Ви дам информация, понеже все още няма образувано дело.
П. Рейзи – Други въпроси към Кмета на Общината и питания? Имаме двама граждани, които са записани. Ще им дам думата и на тях. Едната е Желязка Николова, във връзка с местността “Куку баир”. Имате думата, г-жа Николова. Давам Ви две минути на разположение.
Г-жа Николова – Добър ден на всички. Аз съм от с. Равадиново, созополлийка съм, но живея от 93-та година в с. Равадиново. Имаме 19 дка. наша земя на “Куку баир”. От тия 19 дка са ни дадени само пет парцела. От които парцели, все още не можем да ги вземем. Как ще ни обезпечат за другите, някъде 15 дка и как ще можем да си вземем тези парцели. По какъв начин? Искам да ми обясните. И вторият ми въпрос е: Имам жалба пусната, малко се притеснявам, моля да ме извините, на 20.01. имам пусната жалба до г-жа Кметицата на Созопол, във връзка с една ярмомелка, която тотално ни разрушава къщата в с. Равадиново. Лично отидох в приемнен ден, обещаха ми някои работи, нищо не е свършено. Следващата ми жалба е от 31.05., след събрание в Равадиново, лично пак отидох при г-н Мархолев, тя ми е към Кмета и Заместник кмета. До момента пак нищо не ми е издействано, нищо не ми е съдействано и т.н. Искам да попитам, когато ми се разруши тая къща, някой ще ми помогне ли да я построя. И към кого трябва да се обърна – към СКАТ, към Областния управител или до София. Това са двата ми въпроса.
П. Рейзи – Благодаря, г-жо. Времето изтече. Г-жо Кмет, имате думата.
В. Караманова – П. Бъчварова ще отговори на въпроса.
П. Бъчварова – За местността “Куку баир” има изработен план на новообразуваните имоти, който е одобрен от Областния управител. В момента започват да текат процедури по прилагането на последващите членове за възстановяване на собствеността на земята на бившите собственици и въводите във владение, но това са доста работа, която трябва да се свърши, защото трябва първо да се направи оценка от лицензираните оценители за оценяване на подобренията, които трябва всеки собственик да изплати на ползвателите, да се напише заповед, да се изчака тримесечен срок, в който да... самият ползвател да приведе сумата, ако съответно заповедта като административен акт не влезе в съда. И чак след като се приведе сумата по банков път чрез Общината, може да се започнат следващите процедури по въвеждане във владения и трасиране на имотите в дадените по §4. Що се отнася до обезщетените, трябва да се изработи план от Поземлената комисия, съответно от Министерство на земеделието се финансират тези планове за обезщетенията на собствениците за тези земи, които им са отказани по чл.10 Б от ЗСПЗД.
П. Рейзи – Благодарим на П. Бъчварова. По втори въпрос, г-н Мархолев.
К. Мархолев – По вторият въпрос, наистина такава молба, жалба дойде при нас. Обещахме на общоселското събрание на госпожата, че ще вземем мерки. Мерките са вземати. Отидохме на место, също и Кметицата на селото е предупредена, също е направила проверка. Това са два имота, които... двама собственици в един имот. Той си е в неговата собственост, пуска ярмомелката, искаме да установиме по кое време и как се пуска яромелката, но ние не можем да стоим по цял ден и да чакаме, да дебнеме там кога се пуска ярмомелката, съответно да уведомим органите, които са за установяване на някакъв шум нали, да има някакво нарушение. Също е постъпила, въз основа на това, че проведохме разговори със собственита. Той е подал молба за преместване на ярмомелката, да му намерим ние, нали, общинската администрация някакво место, където да си премести ярмомелката, тъй като е голяма, професионална ярмомелка и била единствената в с. Равадиново. В момента той чака да му се намери място къде да си премести ярмомелката. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на Г-н Мархолев. Второто... Приключваме до тука. Вторият въпрос на г-жа Мария Тодорова мисля, че е извън сесията и няма да и дам думата. Други питания към Кмета? Г-н Петьо Георгиев.
П. Георгиев – Моето питане е към Председателя. Има ли Общинският съвет шестмесечен план за работа, както е по Правилника. Благодаря.
П. Рейзи – Нямаме шестмесечен план за работа. Други питания към Кмета има ли? Ако няма други питания, предлагам да преминем към дневния ред на днешната сесия. По първа точка – приемане на Наредба за бюджета. Давам думата на Красимира Германова – Председател на Комисията по финанси. Да, г-жа Караманова. Значи г-да общински съветници, Вие всички сте запознати с материалите. Има една докладна, която е внесена от мен, във връзка с една декларация на гражданите, във връзка с новия Закон за черноморското крайбрежие и във връзка по-точно с тая червена линия за концесиите. Моето предложение, понеже доста от гражданите тука са основно с тоя проблем, предлагам да преминем първо с коментар по... да променим дневния ред в самата сесия. Да разгледаме първо тая точка и после да преминем към... Предложението ми е първа точка от дневния ред да бъде докладната във връзка с декларацията на гражданите, внесена от мене. Протестна декларация от всичките партийни организации, Църковно настоятелство, Кмета на Общината, Председателя на Общински съвет, срещу заповедта на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на земеделието и горите. Предлагам това да бъде първа точка по дневния ред на днешната сесия и след това да продължим с останалите точки. За това, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№150
Общински съвет приема промяна в дневния ред на Десетото заседание, както следва:
1. Приемане на протестна декларация от БСП, ВМРО, БСДП, СДС, ССД, БЗНС-НС, Църковно настоятелство, Кмета на Община Созопол и председателя на Общински съвет – Созопол, срещу Заповед № РД 02-14.764/12.12.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на земеделието и горите.
2. Приемане на НАРЕДБА за състоянието, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
3. Доклади на постоянните комисии.

П. Рейзи – Значи, докладна №493, г-жа Чапевова, ако обича.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Колеги и гости. Тази докладна беше разгледана в Комисията по законност и обществен ред и затова ще представя на Вашето внимание, всъщност решението по докладната.
1. Общински съвет – Созопол приема протестна Декларация срещу неправомерното заграбване и поставяне на червена концесионна линия, засягаща имоти общинска и частна собственост, възстановени по силата на закона.
2. Призоваваме Община Созопол и нейните граждани да направят всичко необходимо за защита на собствеността и интересите си със всички законови средства.
П. Рейзи – Дами и господа общински съветници, гости на днешната сесия. Тая докладна е внесена от мен, затова аз ще направя пояснения по нея, после ще дам думата на Кмета на Община Созопол. Тя също като представител на властта да изкаже своето виждане по тази докладна. Става дума за една комисия, която беше организирана под егидата на Министъра на регионалното развитие и Министъра на земеделието. И тая комисия, нейната цел беше да дойде и да постави една ограничителна линия, червена както е нанесена по всички скици. По крайбрежието като техният мотив е, че всичко, което е плаж, всичко което е пясък е плаж. Значи аз не съм съгласен с това нещо, защото всички Вие знаете и си спомняте, някои от Вас, че нашите дядовци и баби, навремето техните лозя бяха на плажа. И по така направената схема, аз мисля, че това е една национализация. Защото в крайна сметка навремето, когато 92-ра година всички ние си заявихме нашите имоти и след това бяха раздадени с въводи, в крайна сметка тогава никой не отбеляза фактическа грешка, а трябваше да минат 10 години и тогава някои хора да преценят, че тея територии трябва да бъдат по някакъв начин заграбени от всички нас. Точно затова, аз внесох тая докладна и искам да призова всички ние, които сме в тая зала и всички граждани на община Созопол. Без значение дали са от селата или са в Созопол, дали са заинтересовани, дали са потърпевши на това бъдещо решение на тая комисия и живот и здраве, с влизането в сила на Закона за черноморието. Искам да знаете, че утре те могат да решат, че в стария град и изобщо всички къщи, които са край морето да бъдат национализирани, да бъдат взети. Тая червена ивица може да се обяви по ул. “Морски скали” и всички къщи, които сме под улицата да станат държавни. По същият начин може да стане и по ул. “Крайбрежна”, по същия начин може да стане и в новия град, нищо чудно да дойдат и в с. Крушевец на площада и да кажат това е важно за държавата и го правиме държавно. Значи аз мисля, че трябва да се подготвиме за една сериозна битка, ако трябва да излезем на едно гражданско неподчинение. Аз мисля, че не могат тия хора в София ей така да решават нашите съдбини. Точно затова апелирам към всички Вас да имаме готовност от страна на, като Председател на Общинския съвет искам да кажа на инициативния съвет, който е подал декларацията при мен, че съм готов по всякакъв начин, на всички срещи да присъствам и на всички позиции, които ги имам, ще бъде подадена тая информация, защото според мен, ако ние сега си замълчим утре ще постъпят и други по-страшни мероприятия в тая насока. А най-лошото е това, че освен гражданите, общината също губи. Защото в крайна сметка в тея територии, които са заградени с тая червена концесионна линия, повечето е общинска земя. А според нас мероприятието там е такова – ще влезе Закона в сила и утре на тея концесионери, които държат тия плажове, ще им бъдат предадени и тези територии, които са заграбени от нас. Къде е законноста в нашата държава. Затова, г-да Общински съветници, предлагам тази докладна да бъде гласувана след малко, след като дам думата на г-жа Кмета на Община Созопол и тя да изкаже своето становище по така представената документация от страна на комисията, в която също участваха и наши служители, но те чисто и просто трябваше да участват. Техните становища са, че не са съгласни, но от тук нататък в крайна сметка, всичко ще се реши в София и ако ние мълчим и нищо не направим мисля, че ще ни бъдат отнети териториите. Давам думата на г-жа Караманова.
В. Караманова – Уважаеми съграждани, категорично заставам зад тази декларация. Аз вече съм я подписала. Искам да започна с това, че действията от общинската администрация са започнали и именно ние предоставихме всички тези материали на инициативния комитет и на гражданите. Да видят за какво става въпрос. В комисията участваха двама общински служители, които не подписаха този протокол. Ние внесохме възражение в Министерство на регионалното развитие и благоустройството против така прокараната ивица за концесионна територия. Защото не сме съгласни да бъдат ощетявани интересите на гражданите и интересите на Общината. Тук се нарушава чл.1 на Конституцията на Република България – за неприкосновеност на частната собственост. Нещо повече – от последните разговори, които ние водехме, не става въпрос за нова линия, тук става въпрос направо старата карта за възстановената собственост да се сметне за нищожна и да се направи нова. Срещу това категорично възразяваме и ще продължаваме да се борим. Аз съм убедена, че този въпрос ние можем да го решим единствено, ако всички заедно се обединим против така приетото решение на Министерството на регионалното развитие. С общите усили на Общински съвет, на всички представители, на гражданите на Община Созопол, трябва да поведем решителни мерки. На заседание на Общински съвет споделих с Общинските съветници, че днес има обсъждане в Слънчев бряг, точно по въпроса за черноморското крайбрежие, проекта на Закон за черноморското крайбрежие. Достигнахме до заключението, че след като изслушаме това, което са направили МРРБ, спешно трябва да свикаме, първо – пресконференция, на която трябва да бъдат поканени всички журналисти, акредетирани в гр. Бургас, след това да предприемем необходимите съответни мерки, за да може това да бъде предотвратено. Не бива да допускаме ограбване на частна и общинска собственост. Това е моето мнение. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Общината. Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Аз искам да направя едно допълнение само, тъй като се занимавам с тези неща и може би не сте уведомени. Ще направим някакво допълнение. Ще Ви кажа защо. Района от “Каваците”, фактически което е във владение на “Хелио-Тур-с“, от том до к-г “Веселие” е обявено и като защитена територия, в която включително влизат и тополите. Това, обаче е работа вече на Министерството на околната среда. Не знам г-жа Карабаджакова ако може да го разясни или Пенка Бъчварова по-добре. Това също е голямо нарушение. Значи, представяте ли си от плажа до тополите, фактически до самия асфалт, Министерството на околната среда го е вкарало като защитена територия. По Закона за защитените територии, защитената територия е нещо, което е от голяма значимост за природата и тем подобни работи. Сега не може тополите да бъдат...
П. Рейзи – А то досега е било къмпинг.
К. Мархолев – Да. И много интересно, че границата на тази защитена територия започва от границата на “Хелио-Тур-с“, отдолу към к-г “Веселие”. Най-сладките места, така да се каже. Значи, атаката е отвсякъде. И затова просто моля Общинския съвет да вмъкне това нещо, нали, както е за червената линия, само така да се направи допълнение към това нещо.
П. Рейзи – Г-жа Караманова.
В. Караманова – И още едно допълнение само към Декларацията ако може да бъде добавено. Кмета на с. Черноморец, тъй като тука вече интереси на жители на Черноморец, те са черноморски град, населено място и трябва да бъдат включени. Може би и Равадиново, тъй като Равадиново също са нарушени интересите. Има собственици, които имат там земи.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Аз категорично, така заставам, понеже сме изпуснали кметовете, вероятно защото другите селища не ги касае, но за Черноморец държа също като Кмет на Кметство да бъда включена към Декларацията и апетитие са също към Черноморец, много ясно очертани и с процеса, който върви между АКБ “Форес” и бившите собственици, това се вижда. Освен това за с. Черноморец са около десет декара и искам да поясня, получихме от общинската администрация скиците, които касаят и нашето село, точно промяната на тази линия и в тях, както Вие казахте наистина си личи много повече общинската собственост е атакувана, отколкото частната, като че ли този път. Нали, някъде са пет, деветдесет и пет, сто, но за общинската собственост категорично по цели декари са отнети. Така че аз се присъединявам също към гражданите, протеста на гражданите и можете да разчитате, че винаги ще застана заедно с Вас, тъй като съм една от потърпевшите като местен жител.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници по Декларацията и по предложението от моя страна във връзка със вземане на решение. Трябва тука към самото решение:
1. Общински съвет – Созопол приема протестна Декларация срещу неправомерното заграбване и поставяне на червена концесионна линия и определяне на защитени зони, заштитаващи общинска и частна собственост, засягащи имоти общинска и частна собственост, възстановени по силата на закона.
2. Призоваваме Община Созопол и нейните граждани да направят всичко необходимо за защита на собствеността и интересите си със всички законови средства.
Това е всъщност и втората точка, ако имате някакви допълнителни виждания по оформяне на решението. Г-н Минков.
Д. Минков – Добър ден на всички. Ние, българите за хубави неща може да не се обединяваме, но когато става въпрос за нещастие, определено се обединяваме и така, както гледам тази история се очертава като много сериозно нещастие за всички жители на Общината. Смятам, че при една такава ситуация, на заден план остават и партийни пристрастия и всякакви други такива истории. Мисля, че коментари по отношение на подписването на Декларацията не може да има и единственото, което можем да направим, е да разсъждаваме върху въпроса какво допълнително трябва да направим и като администрация, и като Общински съвет, и като граждани, за да се преодолее тази кризисна ситуация. В тази връзка смятам, че е уместно създаването на някакъв координационен орган, който да координира действията и на пряко засегнатите граждани, и на общинската администрация, и на Общинския съвет, ако щете. Орган, който, не знам дали тук е мястото да се избере, но е хубаво да се помисли за създаването му. Благодаря.
П. Рейзи – Г-н Милко Димов.
М. димов – Едно конкретно предложение имам. Присъединявам се естествено към Декларацията, но редно е според мене още отсега да вземем решение на коя дата и къде ще се организира обществения протест, защото хората са тука и могат да го организират. Иначе какво става обикновено – отиват само тези, които са засегнати, а другите които не сме си траем настрани. После като дойде топката при нас, другите пък няма да дойдат. Така че такова нещо трябва да се организира. Добре е да се посети от всички, да има масовост, да се види, че проблема наистина е голям. Предлагам още от сега да приемем датата и мястото, където ще се организира общественият протест.
П. Рейзи – Значи, аз предлагам следното нещо. Нека, днес от колко часа г-жа Караманова е тая среща в “Слънчев бряг”. От два. Значи, аз предлагам така, един момент г-н Недин, сега ще Ви дам думата. Предлагам така: нека да мине тая среща в “Слънчев бряг” и в понеделник ще направим една прескорференция. Да поставим въпросите и проблемите, които ония там високо горе не ги знаят или не искат да ги знаят. И на тая пресконференция да обявим датата, на която ние ще застанем против вече с наше присъствие по отношение на тая концесионна линия и изобщо по въпроса с... така, защото в крайна сметка в “Слънчев бряг” ще се коментира Закона, в който ще бъдат засегнати тия интереси. Това е. Мисля, че поемаме ангажимента и аз и Кмета на Общината за понеделник, вторник да организираме тази среща и там всички ние, защото ние ще присъстваме, вече ще поставим въпроса за определяне на датата. В крайна сметка аз мисля, че това в момента, днес на тая сесия се дебатира тоя проблем, е достатъчно че Общината в лицето на Кмета на Общината, в лицето на Общинския съвет е готова да застане твърдо и редом с проблемите на всички наши граждани. Г-н Недин.
Ст. Недин – Добър ден на всички. Аз предлагам да възприемем идеята и предложението на г-н Минков и още сега да се избере някаква работна координационна група, която така да държи в течение както администрацията, така и Общинските съветници в подробности с проблема.
П. Рейзи – Какво предлагате г-н Недин?
Ст. Недин – Става въпрос туй, което предложи Димо Минков. Да има някаква по-добра координация и синхрон между Общинския съвет и Кмета на Общината и Кмета на Черноморец, да речем. Нещо като работна група, която да си взаимодейства и да работи добре. Просто да знаем винаги, когато изникне някаква нова информация по случая, да се знае, просто да се знае за какво става въпрос.
П. Рейзи – Аз предлагам да внесем една точка трета. Да задължим Кмета на Общината да организира пресконференцията. Вече от там да се тръгнат последователно следващите мероприятия, които предстоят да се направят във връзка с тоя проблем. Затова, аз казвам така: като трета точка в моите предложения – Задължаваме Кмета на Общината да организира пресконференция във връзка с приемането Проекто-закона за черноморието. Какво ще кажете Вие, г-жа Караманова?
В. Караманова – Разбира се, пресконференцията ще бъде организирана. Нещо повече аз смятам, че ние по този въпрос винаги сме се координирали и винаги сме давали информация. Аз още преди две сесии, когато мина комисията Ви запознах, но тогава още не знаехме какво точно смятат да правят. И ние винаги координираме този въпрос.
П. Рейзи – Така е, вярно е.
В. Караманова – По този въпрос нямаме абсолютно никакви противоречия. Наистина, трябва да прецениме, в понеделник ще се организира такава пресконференция.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, нека да не избързваме. Нека да мине, все пак понеделник е първият ден, разберете ме правилно. Ще се получи така, нека да мине днешната среща...
В. Караманова – Добре, във вторник пресконференция в 12,30 ч. ще обявим на пресата да присъства, на всички акредетирани журналисти в Бургас.
П. Рейзи – Тука в Киновидеоклуба.
В. Караманова – Аз предлагам да бъде в новата сграда, там също има достатъчно места. Журналистите я знаят, има точно толкова, колкото са тука сега седящите места, може да има и повече.
П. Рейзи – Вижте сега, аз мисля че е по-добре да я направиме тука, не за друго, а защото в крайна сметка в понеделник Общината работи. На тая пресконференция могат да присъстват инициативният съвет, който е подал декларацията, гражданите също на общината могат да присъстват. Това е пресконференция, на която всеки ще има думата и ще може да се изкаже.
В. Караманова – Вторник 12,30 ч. ще обявиме за журналистите в Киновидеоклуба.
П. Рейзи – Точно така. Ако вече много народ се събере може да се преместиме. Така. Значи, трета точка: Задължаваме Кмета на Общината да организира пресконференцията във вторник, като дата е 15.06.2004 г. от 12,30 ч. в Киновидеоклуба. Това е трета точка. И така, който е съгласен с така направените предложения за решения, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№151.1. Общински съвет – Созопол приема протестна Декларация срещу неправомерното заграбване и поставяне на червена концесионна линия и определяне на защитени зони, засягащи имоти общинска и частна собственост, възстановени по силата на закона.
№151.2. Призоваваме Община Созопол и нейните граждани да направят всичко необходимо за защита на собствеността и интересите си със всички законови средства.
№151.3. Задължаваме Кмета на Общината да организира пресконференцията във вторник, 15.06.2004 г. от 12,30 ч. в Киновидеоклуба.

П. Рейзи – Преминаваме нататък, г-да Общински съветници. Давам думата на г-жа Германова по втора точка на дневния ред.
Кр. Германова – Колеги Общински съветници, г-н Председател, г-жо Кмет, тя мисля, че излезе. На 08.06.2004 г. от 15,00 ч. Се проведе заседание на Комисията по финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми. На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
5. Дияна Колчева – общински съветник;
6. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”;
7. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.
Комисията разгледа всичките докладни, които са постъпили. По дневния ред първо започвам с докладната за Наредбата за Общинския бюджет. Доклодна записка вх. №463/02.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, според представената Наредба с някои изменения. Започвам да зачитам, мисля че сте запознати всички с Наредбата предложената.
П. Рейзи – Значи, уважаеми колеги, предлагам да гласуваме Наредбата по раздели. Значи обявяваме промяната в раздела, който е направила Комисията, след това имате думата Вие, ако прецените за някакви допълнителни промени и подлагаме целия раздел на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№152. Общински съвет – Созопол, приема предложението на г-н Рейзи Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Созопол, да бъде гласувана по раздели.

Кр. Германова – По раздел първи Комисията няма предложения за изменение, Вие ако имате някакви предложения.
П. Рейзи – Значи някакви предложения по промени по раздел първи имате ли? Който е съгласен с така направеното предложение по Раздел първи, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – В раздел втори Комисията предлага следните промени:
- В чл. 5 а /1/
- 1.3. Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:
• устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия,
• отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,
• поддържа стабилно финансово състояние.
• поддържа висок кредитен рейтинг или кредитна способност.
- В чл. 5 а /2/ /тъй като има на места вНаредбата има изписано и/или/
- 2.2. При необходимост текущите разходи и приходи се преразглеждат и актуализират.
- 2.7. Общината разработва тригодишна програма за разходите за подмяна и поддръжка на активите, която се актуализира ежегодно.
- В чл. 5 а /3/ се създава:
- 3.5. Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи.
- 3.6. Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите приходи и разходи за всеки дълготраен актив, с който осъществява стопанската си дейност.
- точка 3.5. става 3.7.
- В чл. 5 а /5/
- 5.2. Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:
1. има стойност над 50 000 лева.
2. представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя.
3. се финансира изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране.
Създава се:
- 5.3. Общината ще използва финансово или икономически най-изгодните методи.
- точка 5.3. става 5.4.
- В чл. 5 а /6/
- 6.5. Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават 10% от собствените приходи, определени с бюджета от съответната година.
Това е новото, което е допълнено. Това е по Раздел втори.
П. Рейзи – Предложения от Вас, господа Общински съветници по тоя раздел. Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – Раздел ІІІ:
- В чл. 13 /7/ - При балансиране на местните дейности може да се планира резерв до 10%.
- В чл. 13 /9/ - Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране или намаляване на разходите.
Това е по Раздел три, колеги. Ще го зачета, както е предложеният вариант въпреки, че са пред Вас./чл.13 /7/. При балансиране на местните дейности може да се планира резерв до 10%. Предложението е:при предложението имаме в скобите следният текст: “Размерът се определя от Общинския съвет при приемане на бюджета”. Значи това се маха, просто ние в момента предлагаме Комисията да се определи този резерв да бъде до 10%.
П. Рейзи – То е свързано с по-предното предложение, което го направихме.
Кр. Германова – В така предложената Наредба това, което е в скобите на ал. 7 – отпада изцяло, а се допълва – “се планира резерв до 10%”.
П. Рейзи – Други предложения по тоя Раздел има ли, господа Общински съветници? Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Продължаваме нататък.
Кр. Германова – В Раздел ІV:
- В чл. 17 /2/ - Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и /тука е премахнато или/ по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.
Това е по Раздел четвърти.
П. Рейзи – Други промени? Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – В Раздел V:
- В чл. 26 /2/ Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства /тука отпада “кметове на райони”/ и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.
- В чл. 38 /3/ Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи: /Промяната е само в т.5, няма да Ви зачитам първите четири точки. Промяната в т.5 е това, че скобите които са посочени в предложената Наредба се премахват/
1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. разпределение на резервирания кредит в случай, че общинския съвет е упълномощил за това кмета на общината.
Това е новата редакция. Това е по Раздел пети.
П. Рейзи – Други промени? Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – В Раздел шести нямаме предложени промени.
П. Рейзи – Предложения за промени, г-да Общински съветници. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – Раздел седми:
- В чл. 48 се създава нова ал.2:
- /2/ Годишният отчет за изпълнението на бюджета се приема с отделно решение на Общинския съвет.
- Ал. /2/ става ал. /3/.
- Ал. /3/ става ал. /4/.
П. Рейзи – Други предложения за промени по седми раздел? Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – Раздел осми:
- В чл. 53 /2/ - Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор и на социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия, определена със заповед на кмета на общината.
- В чл. 54 /2/:
- т. 1 - значимост на проекта за развитието на публичния сектор или на социално-икономическото състояние на общината;
- В чл. 56 /1/ - Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.
- В чл. 57 - Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 10 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.
Промяната тука е, че от 25 на сто е променено на 10%. Това е по Раздел осми.
П. Рейзи – Други предложения по раздел осми за промени? Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Кр. Германова – Това е. Останаха преходните и заключителни разпоредби.
П. Рейзи – Сега, който е съгласен с така направените промени и приемането на Наредбата за Общинския бюджет, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№153. Общински съвет – Созопол приема Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Созопол. /Приложение №1/

Пет минути почивка, г-да Общински съветници.

П. Рейзи – Имаме кворум в залата. Предлагам да продължиме сесията. Давам думата на Председателя на Комисията по ЗУТ, г-н Стоьо Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, уважаеми гости. На 07.06.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Димо Минков – член;
2. Добри Добрев – член;
3. Дияна Колчева– член;
В работата на заседанието взели са участие, всъщност, защото аз не присъствах:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
5. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
6. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
7. Ренета Стоева – Кмет на с. Атия;
8. Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец.
Чета поред докладните, така както са били разглеждани в работната комисия.
Докладна записка вх. №417/21.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно учредяване право на строеж върху общински парцел в с. Равадиново.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е предложено по проекта в докладната. Става въпрос за бедстващото семейство от с. Атия. Докладна №417.
П. Рейзи – Значи, тука има отговор на Кмета на с. Равадиново, който е против даването на тоя парцел. Имате думата, г-да Общински съветници. Г-жа Караманова, Вашето виждане по въпроса.
В. Караманова – Докладната съм я внесла предвид на това, че хората са с остри жилищни нужди. В същото време не можем да не се съобразим и със становището на кметския съвет и на Кмета на с. Равадиново, които категорично възразяват. На миналата сесия тази докладна беше оттеглена именно поради факта, че нямаме становище на Кмета на Равадиново. Сега имаме становището на Кмета и на Кметския съвет, с който той е избрал да работи с него, в което те категорично възразяват. Въпрос вече какво решение ще се вземе. Нека да дадем думата на Кмета на Равадиново все пак да каже аргументите.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
Сотирка Ангелова – Кмет на с. Равадиново – Добър ден на всички. Значи, на миналата сесия аз взех отношение и казах, че сама не мога да дам становище, докато не се събере кметският съвет на с. Равадиново. На 02.06.2004 г. незабавно свиках Кметския съвет, като искам да подчертая, че в този Кметски съвет имаме представители от ромите. Те веднага ми поставиха въпроса: “Защо този парцел ще бъде даден на г-жа Руска Трифонова, която в момента тя нито е с постоянен адрес Равадиново, нито е с настоящ адрес с. Равадиново”. Сега, доколкото разбрах, мъжът и е от общината, от едно от селата на Община Созопол. Не мога да Ви кажа дали от Индже войвода, от долните села. Защо не им се даде там парцел, а именно в с. Равадиново. Значи, това становище не е само мое. Това е становище на целия Кметски съвет.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа, неколкократно ние сме заявявали, че ще се стремим да зачитаме мнението на местния селски Кмет заедно с мнението на жителите на съответното населено място. Тука имаме такова становище, затова аз заявявам, че няма да подкрепя това проекто-решение, но пък от друга страна искам да се търси вариант все пак да се помогне на тези хора. По някакъв друг начин. Явно, че могат да се измислят и други варианти, за да им се помогне на хората.
П. Рейзи – Значи, г-да Общински съветници, аз предлагам да преминем към гласуване. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, граждани. В една от последващите докладни имаше там, гласува се решение за поставяне на временни обекти, такива за в Атия за гаражи, може би те няма да бъдат толкова временни, и за аптека. В една от последващите докладни. Не може ли, няма ли вероятност, именно, да, защото това са все пак хора, които живеят там, в тоя район.
П. Рейзи – Ами, в крайна сметка ...
Т. Янакиев – Наистина това е един доста голям проблем, но трябва да се реши.
П. Рейзи – Нека Кмета на Атия и Кмета на с. Черноморец заедно с Главния архитект на Общината и Кмета на Равадиново да се съберат и да преценят. Това е в техните провомощия.
Ст. Недин – Да чуем Кмета на Атия.
Ренета Стоева – Кмет на с. Атия – Добър ден на всички. Според мен аз в Атия не знам къде можем да ги настаним.
П. Рейзи – Добре, вижте сега, няма нужда да дебатираме. Аз мисля, че в крайна сметка...
В. Караманова – Добре, по чл.56 както има за аптека, така може да се намери временно за тези хора. Едно место да им се определи временно. Намерено е за аптека, значи и за жилище също може да се намери място.
П. Рейзи – И аз съм на същото мнение. Добре, вижте сега, дайте да не дебатираме това тука. В крайна сметка това Ви е на Вас работата на Кметовете. Разгледайте си зоните, консултирайте се, вижте се с Главния архитект, с... Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на Община Созопол – Временно по чл.56, ние не можем да даваме за жилищни нужди.
Ст. Недин – Значи, вече мина може би един месец, откакто туй семейство бедства. Нека да погледнем наистина сериозно, защото това е бедствие за конкретното семейство. В такъв случай при отрицателно становище на наместниците в Равадиново и на Кмета и на населението на Равадиново, наистина не можем да подкрепим едно такова решение. Поне аз така мисля.
П. Рейзи – Аз предлагам да преминем към гласуване, дами и господа Общински съветници. Нека Кмета на Общината и Кметовете на селата, където стои проблема, да си проведат своите проучвания, заедно с Главния архитект и ако трябва на една следваща сесия да се преценя какво правиме. Предлагам, който е съгласен с така направеното предложение за проект за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 0 гласа
Против – 10 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№154. Общински съвет – Созопол не приема проекто-решението, предложено по докладната, а именно “да бъде учредено право на строеж в кв. 42, п-л І по плана на с. Равадиново върху общински парцел частна общинска собственост с АОС №13/18.02.1997г.”

П. Рейзи – Г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Ние нищо не направихме. Ние си измихме ръцете и казахме, че сме го разгледали въпроса. Стоьо Недин е прав.
П. Рейзи – Ама г-н Милков, извинявайте че Ви прекъсвам, ама конкретно...
Ив. Милков – Добре, дайте да поставим тогава срок на Кметовете да го решат този въпрос.
П. Рейзи – Ама нали те за това са в крайна сметка Кметове, да го решат. Защо трябва да им налагаме срокове.
Ив. Милков – И ние какво правим?
П. Рейзи – Ами ние гласуваме конкретното решение. Значи, то е да им дадем... Значи, ние сме против. От там нататък Кметовете...
Ив. Милков – Ние сме бюрократи, ние не сме против, за мене.
П. Рейзи – Е защо да сме бюрократи като има...
/чува се коментар от залата/
П. Рейзи – Вие се въздържахте, г-н Милков, значи и Вие сте бюрократ.
В. Караманова – Не, не, г-н Милков е прав само до толкова, че отново се хвърля проблема на Кмета на селото и съответно на Кмета на Общината. Следваща сесия внасяме, но Кмета на следващото село по същият начин може да каже, че не е съгласен. И по същият начин да се отхвърли от Общински съвет тази докладна, защото следващият Кмет на село не е съгласен и да изпаднем в ситуацията, в която тези хора няма да има къде да бъдат настанени. Единственото решение е за Атия, но в Атия ние нямаме кадастрален план. Все още не е приет. Там може само временно да им се даде. Това е. От тук нататъка няма да се търси на друго място. Няма оборотни жилища. В Атия няма никакви оборотни жилища. Кметът на Атия ще каже.
Ст. Недин – Кметът на Равадиново каза, че съпруга е от с. Индже войвода. Така ли е всъщност?
Д. Колчева – Моето предложение конкретно беше, аз разговарях с Кмета на Равадиново, нека да се проучи семейството, съпруга от кое село е от общитана и ако има общински парцел в съответното населено место, от което е съпруга, да се даде там. Ама той е родом от там. Той в крайна сметка има някакви...
П. Рейзи – Аз предлагам да продължим нататък, решението беше взето. Нека Кмета и Кметовете на села да преценят за следващата сесия какво предложение ще ни дадат, така че да бъдат удовлетворени, както хората, така и Кметовете на селата. Имате думата г-н Недин. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Значи тука се намесихме и доста хора изказаха мнение. Не знам дали се чу едното мнение тука в този край. Не може ли, тъй като говорим за временен вариант, няма ли общинско, дори и в Созопол жилище оборотно, което да се намери като временен вариант.
В. Караманова – Общинско, дори и да изникне в Созопол, в Созопол имаме хора също с много остри жилищни нужди. Малко са, но има такива. И тогава, какво правиме?
Ст. Недин – Значи, по принцип има разлика от текущи остри социални нужди и от бедствено положение, което идва изведнъж. Хората просто са останали. Ние трябва да влезем в положение, че тука става въпрос за бедствено положение за едно семейство. Аз нямам достатъчно информация, за да дам предложение.
П. Рейзи – Продължаваме нататъка, господа. Беше подложено на гласуване, взе се решение, г-н Недин имате думата. Много Ви моля гостите в ...
Ст. Недин – Докладна записка вх. №461/02.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделски земи, във връзка с реализацията на проект “Регионално депо за твърди битови отпадъци – Созопол”.
Комисията предлага за обсъждане проекта за решение така, както е внесен.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници. Г-жа Караманова, малко да дадете, или... Г-жа Бъчварова.
П. Бъчварова – Добър ден. Във връзка с възникнали опасности от самосрутвания на части от клетките, които трябваше да се изградят за изграждане на регионално депо, се направи нов геоложки доклад за част в източната част на отредената вече площадка. С цел да се установи дали има подземни галерии, които ще възпрепятстват бъдещото строителство. Геоложкият доклад, направен от ...... даде положително становище, че няма да има свачища, които да възпрепятстват строителството и ние предлагаме да се включи още един терен от около 28 декара. Заедно с изграждането им предстои изграждане на още три пътя, които да улеснят достъпа до съответното депо, които също част от тях минават през горски фонд. Трябва да имаме становище от Общински съвет и сме ги предложили с координатните регистри и съответно със всички изискуеми документи.
П. Рейзи – Въпроси към г-жа Бъчварова.
Ст. Недин – А новият геоложки доклад казахте, че е готов. Аз не присъствах на Комисията и...
П. Рейзи – Тука са. Не съм Ви ги представил, защото са много големи карти и нямаме как да ги преснемем.
Ст. Недин – Ами, имаше една работна среща със Зам. Министърката на Околната среда, Кмета на Общината и голяма част от Общинските съветници, на която стана ясно, че има някакви проблеми, геоложки, свързани с безопасността по изграждането на новото депо за твърди битови отпадъци. И на тази работна среща се изясни, че депото ще се премести и че трябва по пет или шест пункта да се вземе решение от Общинския съвет. Вече едно направихме на една извънредна сесия имаше специално за случая и това са част от другите решения, които трябва да вземе Общинския съвет. За да се спазят сроковете за изпълнение на депото.
П. Рейзи – Запознати сте с докладната. Който е съгласен, има ли някакви други коментари първо? Който е съгласен с така направеното проекто-решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№155.1. На основание чл.14 а , ал.2 от Закона за горите и във връзка с реализацията на проект ”Регионално депо за твърди битови отпадъци-Созопол” и възникналата необходимост от отреждане на допълнителен терен за изграждане тялото на депото, Общински съвет Созопол допуска да се проведе процедура за изключване на земи и гори от общински горски фонд с площ 28 дка, представляваща част от поземлени имоти № 000369, 000259 и 000400 в местност “Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, по предложения координатен регистър.
№155.2. На основание ЗОЗЗ и 14 а, ал.2 от Закона за горите и във връзка с реализацията на проект ”Регионално депо за твърди битови отпадъци-Созопол” и реконструкция на пътища 1, 2 и 3 към проекта, допуска провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделски земи в КЕ № 527 и изключване на земи и гори от общински горски фонд в КЕ 000459, КЕ 000259 и КЕ 000364 собственост на община Созопол в местност ”Чоплака”, землище с. Равадиново, по приложения координатен регистър.

П. Рейзи – Приема се. Продължаваме.
Ст. Недин – Докладна записка вх. №470/03.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V-694 в кв.51 по плана на гр.Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет – Созопол да разгледа проекта за решение така, както е предложен по докладната.
П. Рейзи – Някакви въпроси по докладната, имате ли г-да Общински съветници? Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна № 470, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№156. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128, ал.6 и чл.121, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V-694 в кв. 51 по плана на гр. Созопол.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №471/03.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Комисията след обсъждане предлага на Общински съвет – Созопол да разгледа проекта за решение.
П. Рейзи – Значи, тука става дума и за Атия, става дума и за Черноморец. Затова аз предлагам всяка една скица да се гласува по отделно. Значи, първо разглеждаме скицата за с. Атия, която е с докладна записка, пусната от Кмета на селото, във връзка с изграждане и учредяване терен за аптека по чл.56. Който е съгласен... Едната е за гаражите, едната е за аптеката. Който е съгласен с двете предложения за Атия за гаражите и за аптеката, моля да гласува “ЗА”. И за двете заедно. Те са за с. Атия, едното е за аптека, другото е за гаражи. Защото са за Атия. Ако искате поотделно, както кажете. Поне да не ги делиме, аз казвам да разделим самите села, това ми е идеята. Ами добре, ако искате по отделно. Който е съгласен за гаражите, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се. Другата скица е за аптеката. Който е съгласен по тая скица за аптеката, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№157. Общински съвет – Созопол, на основание чл.5 ал.2 и чл.10 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от ЗУТ, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти за с. Атия.
Приема се. Минаваме към с. Черноморец. Имате думата.
Кр. Германова – Кметът на Черноморец да разясни точно за какво става въпрос.
П. Рейзи – Да, защото няма становище тука.
Ст. Недин – Да, то не е приложено и писмено становеще.
Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Аз бях на Комисията по ЗУТ, където Вие не присъствахте, г-н Недин и предполагам, че затова става въпрос. Нали за същото?
Ст. Недин – Да, да, за същото.
Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Тогава към мене нямаше въпроси на Комисията.
Ст. Недин – Аз не присъствах.
Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Искате на Вас специално...
Ст. Недин – Красимира Германова зададе въпроса.
Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Ами затова, че има някакво разминаване. Възможно е случайно да са пропуснати миналия път тези пунктове, които сега предлагам допълнително. Нали за това става въпрос?
П. Рейзи – Да, за това.
Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Едното е в района на автогарата, офис за туристическа агенция, по-скоро. С лиценз, работи от две години. Сега, не го видях с изненада в скиците, не знам каква причина, затова го представям за втори път на Вашето внимание. Значи, хората са с платен лиценз, със съответна езикова подготовка, даже това е, опита ми да има малко по-културно, вкарвам нов елемент в посрещането на туристите. Така или иначе, моля Ви да го гласувате. А другото е два пункта в района на плажа, които също смятам, че случайно сме ги изпуснали миналия път. Възможно е и аз да не съм ги представила, за търговски обект. В района на “Морско око”. И какво има още? А и площадното пространство под културния дом. Да, там са детски люлки, да. Това беше, надявам се, че ще отговорите на моята молба. Предложението ми беше внесено посредством г-жа Караманова, както е установен реда и след това бях поканена на Комисията, това ми е допълнителното обяснение.
П. Рейзи – Да, точно така беше. Г-н Добрев.
Д. Добрев – Добър ден на всички. Значи, аз съм твърдо против павилиона, който е поставен в парка в с. Черноморец. Не искам да се допуска грешката, която е допусната в Созопол според мене и в други населени места, в парковете и градинките да има павилиони. Ако разрешим днеска на един да си сложи павилион, утре трябва да разрешим на друг, защото няма да имаме мотиви да му откажем. Паркът затова е парк, за да е парк. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Значи, аз... Да, разбира се г-жо Кмет, заповядайте.
Зафира Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Искам да поясня, че това не е търговски обект, г-н Добрев. Там не се продава лимонада, не се продават никакви хранителни стоки и той е в самия край на спирката, почти на автогарата. В парка се намира, но е точно срещу спирката на автогарата. Аз знам, че там има конкуренция между съседното туристическо бюро, но мисля, че конкуренцията е пътя, по който трябва да вървим. Хората са с платен лиценз, още веднъж повтарям, и няма никаква търговска дейност, освен такава, за хранителни стоки говоря, където всъщност някъде наистина като грешка е допусната и според мен, но това специално не е дейност, която може да грози парка в тази част на автогарата.
Ст. Недин – Лично мойто мнение е, че тенденцията е такива временни преместваеми обекти да стават все по-малко и по-малко. Но тъй като вече направихме големите компромиси, свързани с гр. Созопол и с. Черноморец смятам, че няма никакъв проблем. Поне такова ми е личното становище. Защото не съм присъствал на Комисията.
П. Рейзи – Да преминеме, понеже има дебати по въпроса, предлагам всяка скица да се гласува по отделно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”. За всяка скица да се гласува по отделно.
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№158. Всяка скица за с. Черноморец да бъда гласувана по отделно.

Преминаваме към първата скица, тази за която всъщност е да бъде това павилионче в парка за туризма, точно така. Който е съгласен с приемането на скицата в търговската схема, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Не се приема, резултата е осем на осем, не се приема. Продължаваме нататък по втората скица. /чува се шум от залата/ Седем на осем не се приема, г-н Янакиев. Седем против, осем за, един въздържал се. Не се приема. Г-н Милков.
Ив. Милков – За какво става дума. От присъстващите Общински съветници има ли хора, които се занимават със същата дейност в с. Черноморец и съгласно Правилника имат ли право да вземат отношение по този въпрос?
П. Рейзи – Няма такива Общински съветници.
Ив. Милков – Няма, които да се занимават с туристически дейност. Не, питам за с. Черноморец. Питам. Не, не, не тебе. Питам по принцип питам. Имат ли такава дейност. Ако имат, не трябва да... Ако има някой с такава дейност, няма право да гласува.
Ст. Недин – Значи, аз си казах моето становище. Ние направихме големия компромис. Тенденцията е обекти по чл.56 полека лека да си отиват. И не да слагат новви. Но ние направихме един много голям компромис...
П. Рейзи – Който иска да говори, да вдига ръката, да излиза на микрофона и да взима думата. Отнася се за г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Само една реплика към г-н Милков. Значи с туристическа дейност се занимават повечето хора и тук присъстващите и Общински съветници, така че ако се гледа по тоя начин, би трябвало почти никой да не гласува в такива случаи. Моето мнение е, че няма пречка, дори и да се занимават...
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№158.1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.5 ал.2 и чл.10 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от ЗУТ, не приема представената скица №737/07.06.2004 г. за с. Черноморец за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти.

П. Рейзи – Значи, г-да Общински съветници, беше подложено на гласуване, не се прие, преминаваме към следващата скица. Става дума за тия два обекта, които са долу на пристанището на с. Черноморец. Който е съгласен с нея, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№158.2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.5 ал.2 и чл.10 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от ЗУТ, приема представената скица №131/02.06.2004 г. за с. Черноморец за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти.

Следващата скица е за този пазар там на, увеселителното. Който е съгласен с нея, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№158.3. Общински съвет – Созопол, на основание чл.5 ал.2 и чл.10 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от ЗУТ, приема представената скица №145/04.06.2004 г. за с. Черноморец за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти.

П. Рейзи – Преминаваме нататък. Благодарим на г-н Стоьо Недин. Давам думата на Комисията по финанси.
Кр. Германова – Добър ден отново на всички колеги. На зеседанието, което Ви цитирах малко по-рано по първа точка от дневния ред, бяха разгледани и други докладни. Започвам...
П. Рейзи – Моля гостите на сесията... Г-н Милков, ако обичате, нека се изслушваме, много Ви моля. Имате думата, г-жа Германова.
Кр. Германова – Започвам да зачитам докладните така, както са разглеждани в Комисията. Докладна записка вх. №445/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2004 г на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Давам думата на Кмета на Общината да даде малко разяснения по тая докладна. Имате думата, г-да Общински съветници. Кмета каза, че сме я гледали достатъчно, да преминаваме нататък. Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз искам да помоля г-жа Кмета да обясни за тези прословути 39 000 /тридесет и девет хиляди/ лв., за тяхната прословута одисея. Отидоха, върнаха се, пак отидоха, какво става, за да преценим тука как да вземем решенията.
В. Караманова – Наистина за пореден път ще говориме наистина за прословутите 39 000 /тридесет и девет хиляди/ лв. С решение 451 на Общински съвет, от 24.04.2003 г. Общински съвет – Созопол подкрепя участието на Община Созопол по микропроект на Социалноинвестиционния фонд за детска градина и социална кухня в с. Росен. На това основание, общинската администрация подготви проект, с който участвахме пред Социалноинвестиционния фонд за финансиране. Подписването на меморандума значително се забави, освен това, трябваше да се проведе процедура по обявяване на конкурс, който конкурс се проведе за спечелване на търга, обявен във вестниците, както е по изискванията на Социалноинвестиционния фонд. След провеждането на търга, Община Созопол трябваше да приведе своето участие. Срещу 39 000 /тридесет и девет хиляди/ лв., което е финансовото участие на Общината, защото има и нефинансово – това е изработването на проектите, инвеститорския контрол и надзорния. Общината получава 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ лв. безвъзмезден гранд. Разбира се на сесия, която се проведе на 30.04.2004 г. от Общинския съвет се установи, че парите са преведени без да има решение на Общинския съвет, което е истина. След всичко това, за да могат да се спазят изискванията на Общинския бюджет, по искане на Община Созопол, средствата по Социалноинвестиционния фонд бяха обратно преведени по сметката на Община Созопол ведно с лихвите, които се равняват на 26,00 лв. и са изчислени – един от въпросите беше такъв – 26,00 лв. е лихвата и то е годишната дори лихва върху тази сума, те в едно с лихвата са върнати по бюджетната сметка на Община Созопол. Тук възниква въпроса дали беше необходимо тези пари да се връщат. Да, защото ако парите не бяха се върнали, тогава щеше да възниква непрекъснато въпроса защо пък все пак Кмета не ги е върнал тия пари. За това по-редно е за да спазиме тези изисквания, по-редно беше парите наистина да се върнат. От 30.04. разбира се, ние си говорим точно за тия 39 000 /тридесет и девет хиляди/ лв., когато става въпрос за важен социален проект. Той ще бъде изпълнен г-н Недин, стига Общинския съвет да гласува. Проведохме консултация с бюджетната комисия, която даде своето съгласие сега средствата да бъдат преведени. И това е цялата одисея на тези пари. От тук нататъка аз наистина смятам, че няма нужда повече за това да се говори. Да се гласува, разбира се всеки си носи отговорност за това, което е направил, за това което е написал и от там нататъка нещата да се решават и да вървят напред. Поднесох извиненията си на уважаемите Общински съветници още на Комисията, които присъстваха там, за това че е допуснато това и не е взето тяхното съгласие, но не знам защо продължава да се раздухва въпроса. Това е.
П. Рейзи – Значи, г-жо Кмет, аз искам да поднесете извиненията пред всички Общински съветници.
В. Караманова – Да, още веднъж, ако трябва. Разбира се, приемете уважаеми Общински съветници. Да, поднасям своите извинения за това, че без Ваше съгласие съм го направила. И в същото време аз си поднасям извиненията и дълбоко в себе си смятам, че това не е много сериозно, както Вие, някои от Вас се опитват да кажат нарушение. Да, направено е. Но е направено в името на едно село. Пропускат се неща, това е между пропуснатите, разберете. Не е направено умишлено.
П. Рейзи – Други въпроси към Кмета има ли? Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз искам да попитам в крайна сметка има ли краен срок, понеже става въпрос за отговорности. Въпроса е...
П. Рейзи – Много Ви моля, господа, запазете...
Ст. Недин – Понеже разбрахме, че има краен срок до 08.06., до който трябва да бъдат преведени средствата. Днеска е 11-ти. Крайният...
Д. Минков – Извинявам се. Тука чувам и лични обиди към Общинските съветници и за г-н Недин.
П. Рейзи – Значи, предлагам...
Д. Минков – Няма такива работи, не се обиждаме...
П. Рейзи – Значи, аз предлагам сесията да остане на закрити врати. Да го подложим на гласуване г-да Общински съветници. Щом...
Ст. Недин – Въпросът е такъв. Чу се, че има краен срок до 08.06., днеска е 11-ти юни. Пак се връщаме на въпроса за отговорността. В крайна сметка ако има краен срок до 8-ми юни да се преведат тия средства по СИФонда, ние какво ще направим днеска на 11-ти юни? Т.е. не се ли обезсмисля това решение? Като има вече един срок, който предхожда днешната дата за решението. И в крайна сметка ако пък има преведени пари преди 8-ми, ние не сме ли изправени пред едно нарушение пред Закона като Общински съветници. Затуй става въпрос. Става въпрос за отговорността.
П. Рейзи – Г-жо Кмет, имате думата.
В. Караманова – Не, повече няма да говоря.
П. Рейзи – Значи, г-да Общински съветници, предлагам, понеже обидите са големи към нас, предлагам сесията да бъде на затворени врати. Който е съгласен...
Т. Янакиев – Има още точки, които трябва да се разгледат. Примерно моя въпрос е за Търговията, който трябваше да бъде поставен малко по-рано.
П. Рейзи – Те ще бъдат разгледани...
Д. Минков – Г-н Янакиев, много се уважаваме. Някога от мен обида чули ли сте? Трябва ли всяка партийна група да си води агитката тука и да напада опонентите. Не съм съгласен госпожата отзад да ми казва, че съм олигофрен.
Т. Янакиев – Не съм съгласен с Вас, че това е агитка и т.н. Това са гражданите на Община Созопол. Всеки има право да присъства тука.
П. Рейзи – Да подложим на гласуване. Всъщност първо ще дам пет минути почивка и много моля гостите на сесията да запазят малко спокойствие, в крайна сметка събрали сме се тука да решаваме проблемите на нашия град, а не да се обиждаме. Благодаря Ви. Пет минути почивка.

П. Рейзи – Имаме кворум в залата. Предлагам ... Много моля, гостите на сесията да запазят спокойствие, няма нужда от излишни напрежения. В крайна сметка събрали сме се тука и сме позволили на присъстващите на тая сесия да слушате, без да реагирате. Значи, по чл.29 от Правилника, имаме право да Ви помолим да напуснете сесията. Затова, запазете спокойствие, нека Общинските съветници да взимат правилните решения. По докладната. Други въпроси има ли към Кмета?
Кр. Германова – Аз искам само още нещо да кажа, като Председател на Комисията.
П. Рейзи – Един момент, г-жо Кмет, изчакайте малко.
Кр. Германова – Искам да дам някои разяснения по повод това, как се коментираше тази докладна в Комисията. Значи, имаше отправено питане от Кмета и от Главната счетоводителка на Общината, дали да бъдат преведени средствата на 8-ми юни. Значи, предполагам, че всички знаете, че Комисията не е оторизирана да дава съгласие за това, дали да бъдат преведени или не. Коментираше се, голямо болшинство от Комисията, включително и аз, изказахме своето лично мнение, че ние сме съгласни, което предполагаше, че на тази сесия ще гласуваме за докладната. Имаше и хора, които се въздържаха от мнение. Просто исках да чуете... Казах, голямото болшинство си казахме личното мнение. Мисля, че това лично мнение предполагам, че всички колеги от Комисията ще го кажат, защото ние не сме оторизирани. Ние изказахме лично мнение, с което почти си дадохме мнението, че ще гласуваме “за” тази докладна. Казвам го, тъй като имаше нападки към Комисията. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Кмета на с. Росен, заповядайте.
Кмет на с. Росен – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, аз сега чувам, че Комисията ще гласува “за” и много се радвам, че ще гласува “за” докладната за превеждането на тези трийсет и девет хиляди лв., защото в крайна сметка не е желателно да се изпуснат 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ лв. по програмата за тези 40 000 лв. участие на Общината. Село Росен, винаги съм го казвала, е едно от големите села в Общината. С добри перспективи за развитие, с училище, в което има 180 деца, без местни паралелки и същевременно в детската градина учат две пълни групи и има нужда от ремонт на детска градина и от изграждане на нова социална кухня. В градината знаете, едното крило не работи, затворено е от ХЕИ, така че аз ще се радвам ако Общинските съветници и не се съмнявам, че ще гласуват “за” защита на интересите на с. Росен.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на с. Росен. Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Добър ден на всички гости, колеги, Председателя на Общински съвет, г-жа Караманова. Значи, така с, как да Ви кажа, с вълнение слушам този дебат, защото се стигна дотам, че вместо да се работи, ние започнахме да се обиждаме взаимно. Аз претендирам, че съм един толерантен човек и толкова години не съм позволила никой да обидя. Вече приемам някои нападки, взимам си поуки, нали това е въпрос на характер. Искам да уверя тука всички присъстващи, че не става дума и никой не е подценил социалния ефект от проекта. Никой от колегите, и от едната група, и от другата, не са подценили значението на проекта. Аз лично съм ходила в с. Росен, била съм там на проверки, знам за какво става дума. Тука ставаше дума за друго. И благодаря на г-жа Караманова, че се извини. Защото тя просто на предната сесия подведе Общинския съвет. Точно затова, г-жо Караманова, на по-предната, да. И благодаря, че Вие се извинихте. Моля да бъде разбран от всички колеги и от гостите. Още веднъж повтарям: никой не поставя под съмнение социалния ефект от проекта. Аз се надявам, че ние ще гласуваме. Въпросът беше друг. Когато човек застане на тази трибуна, да си каже нещата така, както са. А не да стане и да каже “нямам спомен”. Г-жо Караманова, става дума за трийсет и давет хиляди лв., а не за стотинки. Благодаря.
П. Рейзи – Дами и господа Общински съветници, след всички тия дебати, предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така предложеното решение от Комисията по финанси, по докладна №445, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се, продължаваме нататък.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№159.1. Утвърждава промените по плана на разходната част на
бюджета на Община Созопол по функции, дейности и параграфи както следва:
№159.1.1. Намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с 20 000 лв, по дейности както следва:
Местна дейност 532 “Програми за временна заетост” с 20 000 лв
било намаление става
20 000 20 000 0
по параграфи както следва:
било намаление става
§ 10-13 - пост.инв. и облекло 2 000 2 000 0
§ 10-15 –материали 15 000 15 000 0
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.парагр. 3 000 3 000 0
№159.1.2. Намалява плана на разходната част на бюджета на
функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” , група “Култура” с 13 000 лв по дейности, както следва:
Местна дейност 740“Музеи и художествени галерии с местен характер” с 13 000 лв
Било намаление става
94 535 13 000 81 535
по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 13 000 13 000 0


№159.1.3. Намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” дейност “ЦДГ” с 6000 лв

§ 51 – 00 – основен ремонт било намаление става
ЦДГ “Здравец” гр.Созопол 45 000 6 000 39 000

№159.1.4. Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” с 39 000 лв.
§ 52–00 – придобиване на ДМА било увеличение става

§ 52 – 06 – “ЦДГ” с.Росен 0 39 000 39 000

№159.2. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 г на Община Созопол, в частта – финансирани със собствени средства, както следва /Приложение № 10/
било увеличение става
Общо капиталови разходи 530 000 33 000 563 000
в т.ч. от собствени средства 449 000 33 000 482 000


Приложение № 10 – Поименен списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА,НДМА и основен ремонт за 2004 година.

П. Рейзи – Други докладни има ли, г-жа Германова?
Кр. Германова – Докладна записка вх. №460/02.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната. Искате ли да Ви зачитам? Предполагам, че сте запознати всички с ...
П. Рейзи – Г-н Райков, беше ни зададен въпроса от Вас. Ето ги нашите отчети, след тоя отчет е сигурно и моя отчет. Това, което Вие искахте от нас, направили сме го. Който е съгласен с така направения отчет на г-жа Караманова по извършените разходи до момента, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се, продължаваме нататък.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№160. Общински съвет приема отчет за извършените разходи на Кмета на Община Созопол.
Кр. Германова – Докладна записка вх. №464/02.06.2004 г. от г-н Панайот Рейзи, Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.01.2004 г. – 31.05.2004 г.
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се, продължаваме нататък.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№161. Общински съвет приема отчета на Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходваните от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.01.2004. – 31.05.2004 г.

П. Рейзи – С това приключи. Моля Председателя на Комисията по “Туризъм и общинска собственост” да заповяда.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Уважаими колеги, уважаема г-жо Кмет, г-н Председател. 08.06.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
4. Дияна Колчева – Председател;
5. Димо Минков – член;
6. Катя Стоянова – член;
7. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
4. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
5. Костадин Мархолев – Заместник кмет на община Созопол.
След като се събра, Комисията разгледа влезлите докладни. Ще Ви помоля да отворите на докладна записка вх. №456/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно преразглеждане Решение № 22 от 12.12.2003 г. на Общински съвет за изграждане на етнографски музей в гр. Созопол.
Комисията взе решение докладната да влезе на сесия.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници. Някакви коментари? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа, аз и на по-предната сесия, когато се разглеждаше този въпрос, изказах мнение, лично мнение, че аз съм “за” създаване на такъв Етнографски комплекс. Само, че тука не се разглежда и втората част на проблема с това, къде ще се помещава институцията “Общински съвет”. Защото двете неща трябва все пак да бъдат свързани по някакъв начин. Тъй като в момента тази сграда, за която става въпрос, се използва от Общински съвет – Созопол. Има ли някаква алтернатива къде ще се помещава Общинския съвет, ако той освободи сградата и там бъде изграден Етнографски комплекс. Мислено ли е по този въпрос, провеждани ли са консултации, от кого и по какъв начин може да се реши проблема. Това ме интересува, ако има някой, който може да отговори.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, Вие какво ще кажете? Слушам. Г.н Минков.
Д. Минков – Аз подслушах техните разговори и ще Ви кажа за какво става дума. Значи, моето мнение е, ч, сградата, където се помещава Общинския съвет наистина е удачна за създаването на Етнографски музей. В същото време, независимо от мнението на някои от присъстващите, че сме олигофрени и т.н., аз имам чувството, че седящите на първите няколко реда доказаха за изминалите месеци, че можем да работим, че можем да взимаме добри решения и съм твърдо на позицията, че тези хора и хората, които осигуряват тяхната работа имат нужда от добри условия за работа. В тази връзка искам да се протоколират моите предложения за решения по тази докладна.
1. Сградата “Тракийски хан”, намираща се на ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 34, гр. Созопол, в кв. 18, УПИ ХVІІ с акт за Общинска собственост №108/1999 г., да бъде преустроена в Етнографски музей на два етапа:
- Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, за срок от 01.10.2004 г. до 30.05.2005 г. – една яснота да дам – до 30.09.2004 г. долу , първия етаж е отдаден подн наем, ще бъде отдаден, да. Има процедура. Мина ли процедурата? Значи честито на печелившите, както се казва. След 30-ти спокойно може да се подрежда експозицията, за което подготовката може да започне да тече сега. Парвият етаж е достатъчно обширен и двора също е достатъчно голям.
Вторият етап:
- Подреждане на етнографска експозиция на втори етаж след преместване на администрацията на Общински съвет.
Като, тук отварям една малка скоба - водени са разговори, че на мастото на старото кметство, може да се построи нещо ново, което да отговаря на изискванията за работа на Общински съвет. Да се събори сградата, да се проектира и да се построи нова. За това предлагам второ решение:
2. Задължава Кмета на община Созопол да проектира и построи нова сграда за нуждите на Общински съвет – Созопол, на ул. “Аполония” №34, п-л ІІ-480, кв.28, с акт за публична Общинска собственост №308/08.04.2002 г., за срок от влизане на решението в сила до 30.05.2005 г.
Т.е. мнението ми е, че ако искаме да направим това, трябва да започне процедурата по проектирането още сега. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз ще изкажа мнение, че по принцип не може да задължите Кмета с такова решение, да му възложите срок, защото сградата, както знаете се намира в стария град. Всяко едно проектиране там се одобрява през НИПК – гр. София. Знаете всички много добре, сблъсквали сте се с проблемите, които имаме с НИПК и как стават техните одобрявания. Освен това, най-вероятно при развалянето на сградата, може би в основите ще има и археология. До приключването на археологията, предполагам ще минат още известен период от време, така , моля да не ни налагате срок за проектиране, който ние трябва да спазваме, защото нещата не са... Не, процедура за изпълнение просто е невъзможно.
Д. Минков – Аз се извинявам, че пак взимам думата. Щом стоят нещата по този начин, няма проблем. Важното е да стартира процедурата.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Трябва да минем, предполагам, през промяна на застроителния план, което е още една допълнителна процедура, най-вероятно, така че това е една дълга процедура, която ние наистина можем да стартираме, но не можем да кажем кога ще я приключим. Няма да е скоро.
П. Рейзи – Г-н Милков.
Ив. Милков – Значи да разбирам, че според г-н Минков, общината няма никакви ресурси като подходяща сграда и помещения, които да удовлетворят изискванията за ползотворна работа на Общински съвет. И трябва специално за Общински съвет да се строи нова сграда, която предполагам, че ще струва доста пари на Общината. Но искам да попитам Кмета на Общината няма ли в момента подходяща сграда в Общината, която да може да отговаря на условията и освен туй. Навремето си спомням, че беше отделено място за работа на Общинския съвет. Трябва ли – да ме извиняват, аз съм работил там и знам за какво става дума – за трима-четирима души, които работят постоянно, дай боже по-нататък да станат повече, да се строи нова сграда. Аз това нещо не мога да го възприема.
П. Рейзи – Ама ние няма да я строим за тея тримата, г-н Милков.Там тя ще бъде публична общинска собственост, в която в нея евентуално ще се направи една нова конферентна зала...
Ив. Милков – И по-нататък. В момента тая сграда, която е на образованието свободна ли е? Може ли да се освободи, подходяща ли е, може ли да събере хората там, да могат сега да се настанят и да може да се работи Етнографския музея, и двете работи...
П. Рейзи – Ама ресторанта вече го отдадохме, не можем да го работим.
Ив. Милков – Ами тогава не такива срокове – пети години, на знам к`во си. От есента да почне, от 30-ти като свърши сезона.
Д. Колчева – Ами то именно, от първи октомври.
Кр. Германова – Аз искам да допълня нещо към г-н Милков, към неговите думи. Вие сте работили г-н Милков, но ако тогава сте работили само трима души, сега работим пет Комисии освен тия трима души в Общинския съвет. Мисля, че г-жа Караманова е почти на всяко заседание и вижда за какво става въпрос. Поне минимум десет човека са на Комисия. Така че... аз Виказвам как е в момента, аз не мога да Ви кажа как е било. Не мога да Ви кажа как е било. Вие казвате, че само трима души работят в Общинския съвет.
Ив. Милков – Постоянно. А Вие отивате на комисиите, нали така?
Кр. Германова – Десет дена преди сесия всеки ден почти има комисия.
Д. Колчева – Така е, г-н Милков, защото аз съм присъствала на Комисия по Ваше време като представители на “Съвет по туризъм” – Черноморец, и трябваше да чакаме час и половина, докато се съберат Общинските съветници.
П. Рейзи – Други коментари по докладната? Решенията, записани ли са предложенията на г-н Минков?
Д. Колчева – Предложенията за решение към докладната...
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Ама защо г-н Милков, тази сграда ще е за всички, не само за Общински съвет. Защо така разсъждавате. Вижте сега, тука говориме... Добре, ще го корегираме , ние сега се хванахме за запетайката. Значи, става дума, аз даже мисля, че Кмета на Общината трябва да приветства едно такова искане от наша страна. Защото нали тая сграда ще я направи Кмета на Общината. Тя ще контролира строителството, тя ще контролира нещата. Не виждам нещо лошо. Оная сграда, ако не предприемем мерки срещу нея, тя ще падне. Всички Вие знаете в какво Кметство бяхме до вчера. Не виждам защо не може да се приеме едно такова желание на Общинския съвет. Това, че г-жа Карабаджакова каза, че ще се забавим във времето. В крайна сметка ние не правим частна къща, г-жа Карабаджакова. Правим Общинска сграда. Да се надяваме, че и НИПК ще погледне малко с други очи на Община Созопол. Да се надяваме, сега. В крайна сметка Кмета ще отиде там на една среща, ще поиска по-бързо да станат нещата.
Ив. Милков – Дайте му един Заместник на тоя Кмет.
П. Рейзи – Той си има заместник – г-н Мархолев. Вас ли да назначим?
Д. Колчева – Добре, изчитам предложенията на г-н .... Г-н Милков, моля Ви.
/чува се шум от залата/
Д. Колчева – Г-н Милков, мога ли да продължа да чета. Благодаря Ви просто. Предложенията на г-н Минков са следните, вече от тук нататък ще търпят корекции.
1. Сградата “Тракийски хан”, намираща се на ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 34, гр. Созопол, в кв. 18, УПИ ХVІІ с акт за Общинска собственост №108/1999 г., да бъде преустроена в Етнографски музей на два етапа:
- Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, за срок от 01.10.2004 г. до 30.05.2005 г.
- Подреждане на етнографска експозиция на втори етаж да се осъществи след преместване на Общински съвет – Созопол в подходяща за целта сграда.
2. Задължава Кмета на община Созопол да проектира и построи нова сграда, част от която да се използва за нуждите на Общински съвет – Созопол, на ул. “Аполония” №34, п-л ІІ-480, кв.28, с акт за публична Общинска собственост №308/08.04.2002 г. – срока отпада.
П. Рейзи – Други предложения по това предложение, или някакво друго. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Само едно уточнение. Мисля, че там трябва да бъде записано това, което прочете Колчева – 1. Първи етап, 2. Втори етап. Поне аз доколкото разбрах става въпрос за два етапа.
Д. Колчева – Два етапа, точно така.
П. Рейзи – Друго предложение? Г-жа Караманова, Вие как... Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз имам питане просто. Има някаква визия откъде ще дойдат парите за събарянето първо на старата сграда и строителството на нова.
П. Рейзи – Ами... в крайна сметка ето, г-н Мархолев “Райфайзенбанк” каза. Защо го задавате въпроса към мене, задайте го към Кмета. Нещо Вие бъркате положението постоянно, със задаването на въпросите.
Т. Янакиев – Тогава към г-н Минков. Г-н Минков, Вие направихте предложението, значи имате ли някаква визия откъде ще дойдат парите?
Д. Минков – Само визия? Точно така. Значи, истината е, че когато в една структура, в случая в Общината, има воля да се направи нещо, винаги има начини да се направи. Ще направим един шадраван по-малко.
П. Рейзи – 60 000 лв. за шадраван, да.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Само, че това нещо е за над един милион лева.
П. Рейзи – Съмнява ме да е над един милион лева, г-жа Карабаджакова. Около половин милион лева ще са необходими за изграждането на една такава сграда.
/чува се шум от залата/
Д. Минков – Добре, друг вариант. След като направихме бартер за построяване на търговски център, който всички сега се чудиме...
П. Рейзи – Пак ще направим бартер...
Д. Минков – ...сбъркахме ли или не сбъркахме... Моля? Не, има схеми за финансиране на едно такова...
Т. Янакиев – Добре, защо да не отделиме две помещения, ние сега използваме две помещения точно от тая голяма къща. Горе не може ли да се отдели нещо? Защо трябва, според мене... Вижте сега, трябва да говорим сериозно. Тука Общинският съвет щял да задължи Кмета да гласува еди к`во си. Ама чакайте малко. Тука, тя г-жа Карабаджакова е напълно права. Тея пари това не са 50-60 хиляди лева. Няма какво да се заблуждаваме тука и да заблуждаваме хората?
П. Рейзи – Кои хора заблуждаваме, никой не заблуждаваме.
Т. Янакиев – Ами защото казвате 60 000 лв. Как 60 000 лв. ще отидат за събаряне и построяване на мястото на тая сграда. Моля Ви се.
П. Рейзи – За събарянето на сградата ще отидат 60 000 лв., няма да отидат повече. За събарянето говоря.
Ив. Милков – Г-н Председателю, в новата сграда има определено място за работа на Общински съвет и място, което отговаря на всички съвременни условия. Освен това, Общинският съвет ще бъде в сградата на Общината, ще разполага с всички специалисти наоколо и по-лесно ще се осъществява взаимодействието между администрацията и Общински съвет. И от името на нашата група, ако може пет минути почивка, да обсъдим...
Д. Минков – Общинският съвет не е служба на Общината.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Германова.
Кр. Германова – Значи, при мен възниква един друг въпрос. Става въпрос за следното – тази сграда ще продължава ли да седи така? Ще продължава ли? Значи ние говорим за това, че тази сграда в най-скоро време може да рухне. Тя рухне ли, така или иначе ще има нужда от построяване на нова. Значи не говорим за една сграда, която да бъде построена само за Общински съвет. Говорим да почне изграждането на една сграда, част от която да се ползва за нуждите на Общински съвет. Така или иначе това нещо мисля, че предстои на дневен ред. И че трябва да се вземе решение за тази сграда.
П. Рейзи – Пет минути почивка по искане на г-н Милков.

П. Рейзи – Уважаема г-жо Кмет, гости на десетата сесия, имаме кворум в залата. Предлагам да продължиме дебатите по предложение №456. Предлагам наново да прочетем предложението на Димо Минков и да преминем към гласуване. Имате думата г-жа Караманова.
В. Караманова – Започването на проектиране на старата сграда, в която беше общинската администрация, разбира се, че е много хубаво и там трябва да се направи една добра публична общинска собственост. Но това във времето не може да се реализира за една година и е страшно много пари. В същото време, в новия град се строи Търговския център. С решение на Общински съвет, в една от къщите може да бъде предоставена за нуждите на Общински съвет със съответно написано – Общински съвет и всички необходими помещения и без това там още вътрешното разпределение не е започнато. Да се направи така, че да отговаря на нуждите за нормална работа на Общинския съвет. В центъра на новия град е, близо е до общинска администрация.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз мисля, че в това, което каза Кмета на Общината има много голяма доза реална възможност за изпълнение. Предлагам да вземем решението така, както е предложено, а тази възможност за настаняване горе в Търговския център може да се използва и там да бъде настанен Общински съвет. Колкото по-бързо стане това, ще се освободи толкова по-бързо горе помещението, за да се изгради... Именно, не влиза в противоречие, точно това се опитвам да Ви кажа. Защо да не е реално.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, много Ви моля. Нека се изслушаме. Станислав Георгиев има думата, моля ако обичате запазете тишина.
Ст. Георгиев – Значи, пет, шест или десет години ако продължи строителството, това няма никакъв проблем. През това време Общинският съвет ще бъде в тези нови, в една от тези нови сгради, където надяваме се, че ще свърши строителството в срок. И по този начин ако след време новият Общински съвет реши, след като се завърши сградата, да се мести горе, да има възможност за това.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Няма нужда, г-н Янакиев. Нека да стане всичко...
Д. Колчева – Нека да Ви изчета втори път предложенията на г-н Минков.
П. Рейзи – Изслушайте ме, наново ще прочетем предложенията и да преминаваме към гласуване.
Д. Колчева – /чете предложенията/
1. Сградата “Тракийски хан”, намираща се на ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 34, гр. Созопол, в кв. 18, УПИ ХVІІ с акт за Общинска собственост №108/1999 г., да бъде преустроена в Етнографски музей на два етапа:
Първи етап: Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, за срок от 01.10.2004 г. до 30.05.2005 г.
Втори етап: Подреждане на етнографска експозиция на втори етаж да се осъществи след преместване на Общински съвет – Созопол в подходяща за целта сграда.
2. Задължава Кмета на община Созопол да проектира и построи нова сграда, част от която да бъде за нуждите на Общински съвет – Созопол, на ул. “Аполония” №34, п-л ІІ-480, кв.28, с акт за публична Общинска собственост №308/08.04.2002 г.
Д. Колчева – Да, да стартира процедура.
П. Рейзи – Да стартира процедура. Не, не, без срокове. Там няма.
Ст. Георгиев – Срок за изпълнение от... Мисля, че ще се получи недоразумение там, защото така, както е написано...
Д. Колчева – Вижте сега. Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, за срок ...
П. Рейзи – “В срок” трябва да е. Не може да е “за”.
Ст. Георгиев – За срок значи в тези месеци след първи май трябва да се махне пак.
П. Рейзи – “В срок” трябва да е.
Д. Колчева – Значи изчитам: Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, в срок от 01.10.2004 г. до 30.05.2005 г. За да можем да посрещнем туристите догодина. Вторият етап Ви го изчетох. Второ решение: Задължава Кмета на община Созопол да стартира процедура по...
П. Рейзи – Да извърши процудра. Да предприеме.
Д. Колчева – Последно “да предприеме”.
П. Рейзи – Добре, г-да Общински съветници, който е съгласен с тези проекто-предложения, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се, продължаваме нататък.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№162.1. Сградата “Тракийски хан”, намираща се на ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 34, гр. Созопол, в кв. 18, УПИ ХVІІ с акт за Общинска собственост №108/1999 г., да бъде преустроена в Етнографски музей на два етапа:
- Първи етап: Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, в срок от 01.10.2004 г. до 30.05.2005 г.
- Втори етап: Подреждането на етнографската експозиция на втори етаж да се осъществи след преместване на Общински съвет – Созопол в подходяща за целта сграда.
№162.2. Задължава Кмета на община Созопол да предприеме процедура по проектиране и построяване на нова сграда, част от която да се използва за нуждите на Общински съвет – Созопол, на ул. “Аполония” №34, п-л ІІ-480, кв.28, с акт за публична Общинска собственост №308/08.04.2002 г.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. №455/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, находящ се с.Извор, Община Созопол.
Комисията взе решение докладната да влезе, за да се разглежда на сесия.
П. Рейзи – Кметът на селото има негово становище. Тука само... Г-н Недин да, имате думата.
Ст. Недин – В документацията, приложена към докладната, има писмо-заявление от частно лице за закупуване на обекта. Обект “Автоспирка”, сигурно така се води там по документи. В становището Кмета на с. Извор, Димитър Вълков, също става въпрос за обект “Автоспирка”, което е пропуснато в докладната и което фигурира в Акта за общинска собственост. Парцел от 260/ двеста и шестдесет/ кв.м. и изградената в него масивна сграда на един етаж. Ползвана като търговски обект – Кафе-аператив – 39 кв.м. затова аз предлагам в решението да, там както е решението...
П. Рейзи – Чрез търг.
Ст. Недин – “Да продаде чрез търг парцел парцел ХІІ, кв.21 по плана на с.Извор, заедно с изградената в него масивна сграда на един етаж, ползвана като търговски обект – Кафе-аператив – 39 кв.м.”, т.е. това, което фигурира в Акта за общинска собственост. И такова, каквото е заявено желанието на частното лице и такова, каквото е становището на Кмета.
П. Рейзи – Така е, да. Корекцията трябва да се направи, така че предлагам да преминем към гласуване ако няма други коментари по докладната. С тая промяна, която я предлага г-н Недин. Който е съгласен с така направеното проекто-решение от г-н Недин, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се решението.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№163. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг парцел парцел ХІІ, кв.21 по плана на с. Извор, заедно с изградената в него масивна сграда на един етаж, ползвана като търговски обект – Кафе-аператив – 39 кв.м., след прекратяване на договора на досегашния наемател.
Д. Колчева – Продължаваме нататък. Докладна записка вх. №453/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне на размера на туристическата такса за 2005 г.
След като разгледа докладната, Комисията излезе с няколко предложения. Ще изчета решенията, както и предложенията, които е направила Комисията. Промените, които са направени в т.А се открива ново тире:
- гр. Созопол, с. Черноморец и с. Равадиново – за лица до 12 години – такса 0,00 лв.
П. Рейзи – Един вид за децата до дванайсет години да не се плаща курортна такса. За това става дума. Понеже не можем да ги елиминираме да не плащат, затова слагаме такса нула, по тоя начин пак не плащат.
Д. Колчева – В т.Б трето тире:
- гр. Созопол, с. Черноморец и с. Равадиново – за лица до 12 години – такса 0,00 лв.
П. Рейзи – Други... Красимира Германова.
Кр. Германова – Имам едно предложение, предполагам, че е техническа грешка, ние го обсъждахме в Комисията по финанси, в т.А и т.Б там, където е м. “Буджака” да бъде запетайка, а не тире. Тъй като поне по това, според мене, е видно че става въпрос само за местността “Буджака” гр. Созопол. Гр. Созопол липсва в... Просто двете тирета да бъдат заменени със запетайки.
П. Рейзи – Да. Значи, двете тирета със запетайки.
Д. Колчева – Това важи и за т.Б, след м. “Буджака” да има отново запетайка.
П. Рейзи – Така, други предложения по тая докладна. Който е съгласен с така направеното предложение с тия две промени, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се решението.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№164. Общински съвет Созопол определя размера на туристическата такса за 2005 г. за ползване на средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва:
А/ за средства за подслон – хотели,мотели,вилни и туристически селища:
- в.с. Дюни, местност “Каваци”, местност “Ачмалъци”, местност “Мапи”, местност “Буджака”, гр.Созопол – 0,80 лв на лице на ден;
- с.Черноморец и с.Равадиново – 0,60 лв на лице на ден.
- гр. Созопол, с. Черноморец и с. Равадиново – за лица до 12 години – такса 0,00 лв.
Б/ за места за настаняване - пансиони, почивни станции, самостоятелни стаи, семейни хотели, къмпинги, вили, къщи, бунгала:
- в.с.Дюни, местност “Каваци”, местност “Ачмалъци”, местност “Мапи”, местност “Буджака”, гр.Созопол – 0,60 лв на лице на ден;
- с.Черноморец и с.Равадиново – 0,40 лв на лице на ден.
- гр. Созопол, с. Черноморец и с. Равадиново – за лица до 12 години – такса 0,00 лв.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. №452/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне цена на право за извършване на таксиметрова дейност с атракционно влакче.
След обсъждане, Комисията взе решение докладната да влезе за разглеждане в сесия.
П. Рейзи – Коментари по докладната? Който е съгласен с така направеното проекто решение от Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се решението.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№165. Общински съвет Созопол определя цена на право за извършване на таксиметрова дейност на територията на Община Созопол с атракционно влакче в размер на 1 000 лв за 2004 година.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. №418/21.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
П. Рейзи – Дами и господа Общински съветници, всички Вие знаете, че преди две сесии бяхме взели решение за провеждане на обществена поръчка за превоз за Созопол-Бургас и Созопол-селата в общината. Поради неуточняване документацията на провеждане на обществената поръчка, ние взехме решение да бъде тя спряна и в момента след срещи на Кмета на Общината с превозвачите, стигна се до някакъв консенсус и в момента ние предлагаме отново на Общински съвет да тръгне нова процедура по провеждането на тая обществена поръчка по линията Созопол-Бургас. Имате думата, ако имате въпроси по нея. Има ли някакви коментари по нея. Г-н Недин.
Ст. Недин – Имам предложение към Вас като Председател на Общинсикия съвет. Да започнем разискванията точка по точка и евентуално ако има някакви предложения да ги внасяме. Първо решение да го гласуваме, второ... така, както е предложено в решенията 1, 2, 3 и т.н. Да разискваме първо, да разискваме второ и след всяко разискване да го гласуваме.
П. Рейзи – Добре. Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Недин, всяко решение да се разглежда по отделно и да се гласува по отделно, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се решението.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№166. Приема предложението на г-н Стоьо Недин, да се гласува всяко решение по отделно.

Д. Колчева – Преминаваме към първо решение.
1. На основание чл.8, ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 г., Общински съвет – Созопол утвърждава общинска транспортна схема на Община Созопол. /Приложение №1/
П. Рейзи – Приложение №1 това са критериите всъщност. Значи, тука трябва само единствено в 1, 2, 3, 4-ти критерии – оборудване в ДВГ, отговарящи на стандарт EURO 1 или по-висок, като за целта представя копие от...
Д. Колчева – Така, значи поправете го колеги, вместо Приложение 1, да бъде Приложение 4.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се първото решение, преминаваме към втора точка.
Д. Колчева – 2. На основание чл.17, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г., Общински съвет – Созопол обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол-Бургас-Созопол /от утвърдената областна транспортна схема/ и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол.
П. Рейзи – Някякви коментари. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се второто решение, преминаваме към трета точка.
Д. Колчева – 3. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да организира и проведе конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници, съгласно изискванията на Наредба №2 и сключването на договор за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 7 години.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се третото решение.
Д. Колчева – 4. Общински съвет – Созопол определя комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения в състав от седем члена.
Членове:
1. Правоспособен юрист;
2. Представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” /РОДАИ – Бургас/;
3. Представител на териториална данъчна дирекция;
4. Представител на националното сдружение на превозвачите;
5. Представител на КАТ;
6. Представител на Общински съвет – Созопол;
7. Представител на Общински съвет – Созопол;
8. Представител на Община Созопол.
П. Рейзи – В предното решение, което го взехме господа, там явное останало така – седем члена. Значи трябва да ги коригираме на девет. Затова явно е преписана от старата докладна. Тя беше тогава за седем. Предлагам да преминем към гласуване. Девет члена, да. Говориме за девет члена. Който е съгласен комисията да бъде от девет члена, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се. Сега преминаваме към членовете на комисията.
Д. Колчева – За Председател на комисията, моля...
П. Рейзи – Аз предлагам за Председател на комисията да бъде Общински съветник. И моето мнение е сега да бъде избран тука от нас, както и да избереме останалите, още двама представители. Значи трима представители ще има в комисията от Общински съвет. Имате думата, г-да Общински съветници. Значи, първо да подложим на гласуване дали председател на комисията да бъде... Значи, може да бъде.
В. Караманова – И по Наредбата. Представител на Общината, Зам. кмета на Общината се явява представител на комисиите, които се определят със заповед на Кмета. Тука не виждам причина да бъде председател на комисията представител на Общински съвет.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, според мене е предната комисия се провали заради Вашия Заместник кмет. Понеже той, при всичките тея условия, които сега ги гласуваме, при всичките определени неща, той трябваше още на първа комисия да приключи нещата.
В. Караманова – Този въпрос го обсъждахме на миналата сесия. Струва ми се доста пак обширно го обсъждахме и не стигнахме до такова мнение. Сега Вие отново налагате това мнение. Нека Общинските съветници... има нови критерии, които са иизяснени. Нека си каже мнението и Зам. кмета.
К. Мархолев – Уважаеми Общински съветници, г-н Председател, г-жо Кмет. Много се извинявам, първо си погледнете Вашата грешка, която направихте, като гласувахте член на комисията да не е представител на КАТ. Първо бяхме съдебно уязвими отвсякъде. И аз съм човека, който на комисията го каза. Това е първото нещо, което е. Второто – аз ако не съм се справил, струва ми се не съм се справил с предните критерии. Сега нали имате нови критерии, работите са нагласени примерно за “Созополбус”, ще бъде всичко наред.
Д. Колчева – ...подходящи в момента.
П. Рейзи – Разбира се. Нищо не е нагласено. Защо го правите това изказване. Откъде сте сигурни, че сме ги нагласили нещата? В крайна сметка тая докладна...
К. Мархолев – Сега ще Ви обясня защо... Много се извинявам ако някого обиждам, защото Вие не знаете. Г-жа Германова, репликата беше Ваша, ще Ви обясня защо. При отваряне на офертите, се вижда, че на “Минибусекспрес” и на “Тропикал”, лиценза им е от април месец тази година. Веднага се изменя критерия и се прави да е от миналата година. Първото нещо, от което веднага “Тропикал” отпада. Второто, което се изменя е смяна на базата. Ремонтната база е сменена да се пише само, който има местна база. Местна база в момента има само “Созополбус”, разбирате ли? Ей затова Ви казах. Ако мислите, че това не е правилно моето основани, много се извинявам. Сега, тез критерии аз не знам кой ги е разработвал, аз Ви казвам само какво виждам. Юриста на Общината с Юриста на Общински съвет. Разбирате ли за какво става въпрос. Както говорим, че сме честни хора, значи не може да отвориш офертите на един кандидат в предната процедура, да видиш какви са му недостатъците и да ги сложиме тука в това.
П. Рейзи – Добре, г-н Мархолев, аз ще Ви задам един въпрос такъв на Вас. Вие бяхте Председател на комисията. Имате определени критерии, имате всичко. Защо на първата сбирка на комисията не определихте всичко?
К. Мархолев – Аз Ви го казах и миналия път, защото трябваше да си класираме някои от фирмите.
П. Рейзи – Ама чакайте малто, Вие защитавате на някои интересите ли, не мога да разбера аз.
К. Мархолев – Ами в момента какво се получава, не се ли получава същата работа?
П. Рейзи – Няма такова нещо.
К. Мархолев – Как да няма?
П. Рейзи – Вие сте председател, определяте кой да бъде и приключваме мероприятието. Заради Вас в момента занимаваме целия Общински съвет с нови взимания и с решения.
К. Мархолев – Първо с тази процедура и много сложна процедура. Обявена беше за три часа след обяд и ние не можахме да свършиме. Бяхме до осем часа вечерта. Плюс това, аз Ви го казах и миналия път. Представителите на ДАИ и РОДАИ всичките ставаха и си заминаваха. Аз не мога да да ги задължа да останат.
П. Рейзи – Ами тогава определете такъв час, където да може да мине цялото мероприятие в работния ден. Ама, г-н Янакиев, Комисията е от седем човека. При четири човека присъстващи, кворум има, комисията работи. Аз не виждам какъв е проблема. Значи, момент сега. Това, че са задължителни членове, ние сме ги уведомили, от там нататък те трябва да дойдат. Добре, ами те ако не искат никога да дойдат, ние не трябва да проведем обществената поръчка ли?
К. Мархолев – Те идват. Те идват, обаче си заминават.
П. Рейзи – Ама същото нещо, проблема си е техен. Аз затова казвам. Аз не виждам какъв е, защо не сте го провели. Дори и това, което го изтъквате, че примерно едната фирма няма това, няма онова. Ама добре, ние в момента не взимаме решение да определиме кой да бъде превозвача на Община Созопол. Взимаме решение да бъде проведена обществена поръчка. А който я спечели да е жив и здрав. Така, че за мене лично, всички тия коментари, които правите в момента сега тука, няма основание.
К. Мархолев – Добре, сега г-н Председател, аз Ви казах. Обявим го в три часа, гледаха се документ по документ. Сега никой не може да знае и да предвиди. Ние не сме ясновидци, предполагам Вие ако бяхте, същото щяхте да направите. Никой не може да каже, че щяхме да продължим до осем часа вечерта. Плюс това, аз Ви казах. Сметнете да видите, става въпрос за 25 дена забавяне, при положение, че бяхме 12 дена празници.
Ив. Милков – Председателят по принцип е прав. Значи, трябва да се вземе решение. Давайте да гласуваме и да почваме и да върви работата. Сега в крайна сметка...
К. Мархолев – Може да не съм аз председател на комисията. Ще си бъде човек от общинска администрация. Може г-жа Караманова да иска да стане председател.
П. Рейзи – Тя не може да стане, защото трябва да разписва заповедта.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Добре. Аз съм “за”. Да го пуснем на поправителен, ама той още от сега го е страх, че сме определили критериите, не чуваш ли? Добре. Предлагам така, както е предложена точка четвърта. Който е съгласен с така предложената комисия, моля да гласува “за”. Комисията, както е по точка четвърта.
Д. Колчева – Както е по докладната. Девет члена, както е по докладната.
П. Рейзи – Както е по докладната предложена. Кажете, г-жа Караманова.
В. Караманова – Аз много се извинявам на Общинския съвет, но трябва да тръгвам. Един без петнайсет е, трябва да тръгвам. В два часа ни викат на среща.
П. Рейзи – Добре, някакви питания към Кмета...
В. Караманова – Ако има някакви питания в момента, по някои от докладните, които остават, защото сега е един часа. Имаме точно един час до Слънчев бряг, не се знае пътя какъв е.
Д. Колчева – В комисията по Общинска собственост това е последната докладна, така че...
В. Караманова – Други въпроси имате ли? Ако възникнат въпроси по отношение на докладната за конкретизиране на бройките за “Местни данъци и такси”. С решение на ОбС са гласувани седем бройки, но те са гласувани само като ст. експерти и не е обозначено какви ще бъдат. Предстои подписването на договора с Главна данъчна дирекция, за да можем от първи юли да започне работата, за това тук просто се уточняват, не е излизано извън рамките, в рамките на тези седем човека е. Съобразено е с хората, които работят. Така, присъства на разговора и Председателят на Об съвет, защо е написано точно младши да бъде, защото хора, които са със средно образование не могат да заемат длъжност, която е повече от мл. специалист и така, това е. Двама данъчни инспектори, които трябва да има задължително Общината, за да могат да се извършват данъчни проверки, в противен случай не можем, останалите са касиер – сабирач и по новия класификатор има други наименования, дадени са така. Оставам в рамките на тези седем чавека, които са гласувани, просто са конкретизирани.
П.Рейзи – Г-н Янакиев. Благодарим на Кмета на Общината. Приятно пътуване Ви пожелаваме.
Г-н Янакиев – Сега разбирам, че и зам. кмета на Общината и той ще заминава заедно с Кмета на Общината. Аз имах въпроси и към него във връзка с отчета на Ликвидатора на ОФ “Търговия”, относно как се е отдал там тоя навес по чл. 56 на обект № 109, номера точно не мога да се сетя. Ако не може сега да ми отговори и заминава, или ако Вие ми разрешите. Да се даде отговор на този въпрос.
П. Рейзи – Много ги омесихме докладните, г-н Янакиев.
Г-н Янакиев – Питам просто, ако дадете разрешение.
П. Рейзи – В крайна сметка, добре г-н Мархолев...
П.Рейзи – Г-н Мархолев, отговорете на г-н Янакиев, ако обичате,че много ги омесихме ....
К. Мархолев – В комисията по чл. 56 постъпи молба от Костадин Петров, бившият наемател на този обект и от Наско Коджабашев. Комисията реши, те и в двете молби беше, че искат обекта да бъде даден към прилежащата площ към заведение за обществено хранене и в молбата на г-н Петров и г-н Коджабашев беше така подчертано. Комисията реши и го даде на г-н Коджабашев, като прилежаща площ за заведение за общ. хранене. Ами аз доколкото знам, по докладната видях, то е за промишлени стоки.
П. Рейзи –Той отговори, разбрахме се г-н Мархолев. Значи после ще го коментираме. Благодаря Ви, г- н Мархолев. Да преминеме, г-да към гласуване на точка 4. Г-н Георгиев.
С. Георгиев – По отношение на състава на комисията, нали това дискутираме в момента. Нека зам. кмета не се засяга от думите ми, но в крайна сметка, когато той е Председател на Комисията и има още двама члена от общинска администрация, в крайна сметка той им се явява пряк Началник и може да им влияе пряко върху решенията, които ще вземат. Така, че г-н Председател мисля, че има резон Председателят на комисията да бъде общински съветник, тъй като той не се явява на практика началник на никого, а г-н Мархолев може да участва като представител на Общината. Може да се дискутира и върху този вариант.
П. Рейзи – Има го и този момент. Ами да подложиме на гласуване и двете предложения. Едното предрожение председателят на комисията да бъде общински съветник, другото предложение- председателят на комисията да бъде зам. кмета на Общината. Предлагам да преминем на гласуване. Който е съгласен зам. кмета на Общината да бъде председател на тая комисия, моля да гласува “ЗА”:
ЗА – 6 гласа
П. Рейзи – Който е съгласен председател на комисията да бъде общински съветник, моля да гласува “ЗА”:
ЗА – 7 гласа
Въздържали се по двете предложения – 2 човека. Приема се Председател на комисията да бъде общински съветник. При това положение първо трябва да избереме първо Председател на комисията – общински съветник и после още двама представители на Общинския съвет. Имате думата, г-да общински съветници. Аз предлагам за председател на комисията да бъде г-н Стоьо Недин и другите двама представители – Димо Минков и Тихомир Янакиев. Имате думата, г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Сега си давам отвод. Нямам просто физическа възможност да участвам.
П. Рейзи – Тогава предлагам Петьо Георгиев... А Вие ще работите ли, или само отвод ще давате. Имате предложения. Аз съм дал до тука две, Вие имате думата за предложения. Г-н Райков предлагам. Така. Който е съгласен председател на комисията да бъде г-н Стоьо Недин, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Председател е г-н Недин. Който е съгласен в комисията да участват г-н Димо Минков и г-н Николай Райков като членове на комисията, моля да гласуват “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Преминаваме нататък.

Д. Колчева – Пета точка. Общински съвет Созопол утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за определяне на превозвач за обществен превоз на пътници, приложение вече №1.
П. Рейзи – Някакви коментари по предложение 1 вече има ли? Г-н Недин да, извинявайте.
С. Недин – Искам да попитам това вписаното тука с химикал в 16 – наличието на ремонтна и гаражна база на територията на община Созопол, такова ли е предложението?
П. Рейзи – Такова е да. Тука само по т. 2.1 – оборудване с ДВГ, отговарящи на стандарт ЕURO 1 или по-висок , като за целта представя копие от... Някой от Общината проверил ли е как се казва тоя документ, защото в крайна сметка гледам точки, точки са оставени? Г-н Мархолев, Вие нещо по тоя въпрос можете ли да коментирате? Критериите, значи тука има една от точките, която има 2.1 – оборудване с ДВГ, отговарящи на стандарт ЕURO 1 или по-висок , като за целта представя копие от съответния документ. Нещо по тоя въпрос?
К. Мархолев – Аз съм некадърен . Той нали ще бъде председател, да каже той.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, не може зам. кмета така да отговаря.
Д.Колчева – Г-н Мархолев, става въпрос за това, че всеки един автомобил, който влиза на територията на Република България на митницата му искат документ EURO 1. Как е точната формулировка на този документ?
П. Рейзи – Ами така кажете, че не знаете. Какво да напишеме тука, г-н Милков, кажете как да напишем, как се казва тоя документ?
Д.Колчева – Всеки един автомобил, който влиза на територията на Република България на митницата трябва да представи такъв документ.
/Чува се от залата – “.. казва се сертификат и се издава от лицензиран институт, който е в София.., а втората точка, която е – има оторизиран сервиз един в Бургас.....”/
П. Рейзи - Добре, значи тука пишем сертификат, така ли? Така, който е съгласен с така направеното предложение по точка 5, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Продължаваме нататък.
Д.Колчева – Други коментари по критериите?
П. Рейзи – Точка 5 гласувахме, сега минаваме на точка 6.
Д.Колчева – Общински Съвет Созопол утвърждава списък на необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превозвач на пътници. Това е приложение № 2.
П. Рейзи – Коментари по Приложение № 2, г-да общински съветници.Има ли някакви коментари по тая точка?
Станислав Георгиев – Трябва да поставим едно изискване, в което да се представи нотариално заверена декларация, че автобусите не са участвали и не участват в други конкурси и не обслужват други транспортни линии. Защото някои играят с едни и същи автобуси.
П. Рейзи – Това точка 21 ли е ? Списък на автобусите, с които дружеството участва в конкурса.
Станислав Георгиев – Предложението ми е за изискванието да бъде представена нотариално заверена декларация, че автобусите не са участвали и класирани на други конкурси.
П. Рейзи – Нека някой го запише и да го прочете, за да можем да го подложим на гласуване, г-да общински съветници.
П. Рейзи – Кажете, г-н Мархолев имате думата. В крайна сметка, Вие сте участвали, запознат сте, коментираме тука.
К. Мархолев – Можете да го пишете да не участват на други линии, но по принцип те могат да участват на някакъв конкурс...
П. Рейзи – Значи, аз казах да не бъдат класирани в друг конкурс.
Станислав Георгиев –Ако се провежда и друг конкурс в момента и те участват... не може с една и съща вещ...
П. Рейзи – Юристката, как ще формираме... 31 точка ?
Божана Чампарова – юрист на ОбС Созопол – Нотариално заверена декларация, че автобусите и автомобилите по точка 21 не участват и не са класирани в друг конкурс.
П. Рейзи – Добре, значи който е съгласен с така направеното предложение по точка 31, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се точка 31.
Д. Колчева – Други предложения, г-н Стоьо Недин.
Ст. Недин – Имам предложение за точка 29, става дума за декларация от съответния участник. Да се допълни нотариално заверена декларация от съответния участник, че в случай на спечелване на процедурата ще обслужва транспортната линия с автобусите, които е заявил при участието си в конкурса на Община Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна по точка № 29, моля да гласува “ ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се точка . Други промени по приложение № 2.
Станислав Георгиев – Декларация за наличие, или липса на подизпълнител. Аз предлагам да се добави или клон с местна регистрация. Този клон или подизпълнител да бъде с регистрация в съответната Община.
П. Рейзи – Еми да, има логика и в това. В крайна сметка подизпълнител може да е някой софиянец, регистриран в София и при нас нищо пак.
Станислав Георгиев – И още едно допълнение, при наличие на подизпълнител или клон, чрез който дружеството участва се представя необходимата документация, както при основния изпълнител. Това е продължение на изречението, на 22 точка.
П. Рейзи – Какво точно предлагате в момента?
Станислав Георгиев – Декларация за наличие, или липса на подизпълнител или клон с местна регистрация и по-нататък при наличие на подизпълнител или клон, чрез който дружеството участва се представя... и от тук нататък продължава изречението по точка 22.
П. Рейзи – Добре. Юристката нещо по тая промяна... добре, няма. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна,моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Други предложения по Приложение №2? Който е съгласен с точка 6 от решенията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Д. Колчева – Точка 7 – ОбС Созопол приема регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач за обществен превоз на пътници, приложение №3.
П. Рейзи – Коментари по приложение № 3.
С. Георгиев – Момент, само секунда. За внасяне на депозита. Точка 17 – депозит за участие в конкурса се внася в банка по сметка на Община Созопол, но това ще важи ли при новия конкурс за тези, които вече са внесли депозит по стария не ги ли задължаваме с тази точка да внасят наново, нов депозит?
П. Рейзи – Техните депозити трябва да са върнати до момента. Г-жа Миндова, имате думата.
/Отговор от залата, който не се чува/
П. Рейзи – Да ясно значи, остава така. Който е съгласен с така направеното предложение за решение № 7... Г-н Недин.
С. Недин – Аз имам едно предложение, обаче не знам дали трябва да е в регламента или да се приложи ката точка 11. Отварянето на офертите и тяхната допустимост до участие да стане публична.
П. Рейзи – Какво разбирате под публична, г-н Недин ?
С. Недин – Публична в присъствието на участниците и на заинтересованите.
П. Рейзи – Ама то принципно отварянето на офертите трябва да стане задължително пред участниците. Първо. Съответно, ако това нещо не са го направили предишната комисия... Еми тогава, то си е ясно. Отваря се пред участниците, обявява им се дали са им лигитимни документите, дали са пълни, обявява се дали се допуска до конкурса и от там нататък запачва да работи комисията. Това е начинът за провеждане на един такъв конкурс. И от там нататък започва да се извършва по критериите. Според мен няма смисъл това да се внася. Който е съгласен с така направеното предложение по решение № 7, моля да гласува “ЗА” :
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Преминаваме нататък.
Д. Колчева – Точка 8. ОбС Созопол приема следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
П. Рейзи – Не ги чети всичките. Те ги имат. Има ли някакви други предложения по точка 8.
Станислав Георгиев – Тук има изисквания за регистрация по “Търговския закон“ преди 01.07.2003 г., които притежават лицензия за обществен превоз на пътници, издадена не по-късно от 01.07.2003 г. Мисля, че това изискване е резонно, защото на предния конкурс се е получило точно това, в последния момент да се регистрират.
Димо Минков – Тук се подмятат неща за промяна на условията в резултат на резултати от предния конкурс. Смятам, че това не е чак такъв проблем и няма нужда да се правят тия проблеми и после да ставаме кепазе пред хората. Не виждам някаква съществена причина да се допълва изискването за срок на лицензия. Това е мое лично виждане.
Стоьо Недин – Такъв срок една година назад за лицензията означава, че тази съответната фирма, която кандидатства има някакъв опит в тази дейност. За туй става въпрос.
П. Рейзи – Който е съгласен съгласен с така направеното предложение по точка 8, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Д. Колчева – Общински съвет Созопол определя цена от 100 лв. за закупуване на комплект конкурсни документи за участие.
П. Рейзи – Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Д. Колчева – Точка 10. Общински съвет Созопол определя депозит за участие в конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 7000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Д. Колчева – Това беше от Комисията по търговия и общинска собственост.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната на Веска Караманова за всичките решения взети до тук, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№167.1. На основание чл.8, ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 г., Общински съвет – Созопол утвърждава общинска транспортна схема на Община Созопол. /Приложение №5/
№167.2. На основание чл.17, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г., Общински съвет – Созопол обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол-Бургас-Созопол /от утвърдената областна транспортна схема/ и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол.
№167.3. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да организира и проведе конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници, съгласно изискванията на Наредба №2 и сключването на договор за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 7 години.
№167.4. Общински съвет – Созопол определя комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения в състав от девет члена.
Председател: Стоьо Недин – Общински съветник.
Членове:
1. Правоспособен юрист;
2. Представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” /РОДАИ – Бургас/;
3. Представител на териториална данъчна дирекция;
4. Представител на националното сдружение на превозвачите;
5. Представител на КАТ;
6. Димо Минков – Представител на Общински съвет – Созопол;
7. Николай Райков – Представител на Общински съвет – Созопол;
8. Представител на Община Созопол.
№167.5. Общински съвет Созопол утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници. /Приложение №2/.
№167.6. Общински Съвет Созопол утвърждава списък на необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превозвач на пътници. /Приложение № 3/.
№167.7. Общински съвет Созопол приема регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач за обществен превоз на пътници. /Приложение №4/
№167.8. Общински съвет Созопол приема следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници:
- да са български физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон не по-късно от 01.07.2003 г., които притежават Лицензия за обществен превоз на пътници в страната, издадена не по-късно от 01.07.2003 г.;
- да не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност;
- да не са в ликвидация;
- да нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци;
- да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството;
- да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност;
- да притежават финансови и технически възможности и персонал за изпълнение на превозите, за които кандидатстват;
- кандидати, неизпълняващи клаузи по предходни договори за възлагане на обществен превоз на пътници нямат право на участие в процедурата и ако такива участват в нея следва да бъдат декласирани от конкурсната комисия.
За обстоятелствата, посочени в решението, участниците в конкурса подават декларация по образец.
№167.9. Общински съвет Созопол определя цена от 100 /сто/ лв. за закупуване на комплект конкурсни документи за участие.
№167.10. Общински съвет Созопол определя депозит за участие в конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 7000 лв.

Приема се. Това е от комисията. Моля Председателката на Комисията по ЗОР да заповяда.
Петя Чапевова – Комисията по Законност и обществен ред, молби и жалби на гражданите проведе две заседания, като първото се състоя на 02.06.2004 г. Основна задача на Комисията беше да разгледа всички постъпили в установения срок проекто–решения и след като съобрази тяхната законност взе решение...
Да ви повторя пак. На 02.06.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”. На заседанието на Комисията имаше кворум. В работата на Комисията взеха участие
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”;
5. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет.
И както ви споменах основна задача на Комисията беше да разгледа всички постъпили в установения срок проекто-решения и след като съобрази тяхната законност, взе решение докладна № 462 да не бъде представена на вашето внимание, защото липсва становище от кмета на с. Габър. По този начин Комисията се опитва да избегне излишната бумащина, една докладна да влезе тук, да се установи, че няма каквото е необходимо и да бъде оттеглена за следващо заседание. На същото това заседание Комисията по-подробно разгледа Наредбата за бюджета и пристъпвам към Протокол № 2 на следващото заседание и да представя на вашето внимание проекто-решенията, които бяха разгледани.
П. Рейзи – Имате думата г-н Милков.
Иван Милков – Внесена докладна пред Комисията, тя се предлага на сесията, изказват се мотивите и я отхвърляме и толкова.
П. Чапевова – Искам само да изясня...
П. Рейзи – Г-н Милков, по Правилник не е така. Сега ще Ви го прочета. Правиме го това в тоя смисъл, защото разпечатваме докладните, правиме разход за хартия, за тонери и т.н и в един момент се събират Комисиите и преценят, че някоя докладна не е комплектована. За това първо минахме на варианта Комисията по ЗОР да ги разглежда. На тоя Комисия... Тя е незаконосъобразна до толкова, че не е комплектована, г-н Милков.
П. Чапевова – Искам само да уточня. Значи вносители основно са Кмета и Председателя на ОбС, т.е. мотивът е дали е комплектована една докладна, а не по нейното съдържание. За това става въпрос. Аз не мога премълча това, което Комисията е разгледала.
Докладна записка вх. №451/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно преструктуриране на седем щата /старши експерт “МДТ”/ в отдел ”Местни данъци и такси” към Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе Решението от докладната.
П. Рейзи – Тя обясни г-жата Кмет. Така, че аз предлагам да я преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№168. Общински съвет – Созопол преструктурира седемте щата /старши експерт “МДТ”/ в отдел “Местни данъци и такси” към Дирекция “Приходи, местни данъци и такси” както следва:
Отдел “Местни данъци и такси”

Началник отдел “Местни данъци и такси” 1 щат;
Младши данъчен инспектор 2 щата;
Младши счетоводител 1 щат;
Техн. струдник – касиер-събирач 3 щата.

П. Чапевова – Преминавам към докладна записка вх. №491/09.06.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане доклада за работата на ликвидатора на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация.
П. Рейзи – Значи аз съм поканил на сесията Ликвидаторът на ОФ “Търговия” Созопол. Моля той да излезе и да си прочете доклада, който го имате вие и съответно... А момент, Петя прочети решенията.
П. Чапевова – Решенията :
1. Общински съвет – Созопол приема отчета на ликвидатора на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация за срока от 04.02.2004 г до 03.06.2004 г.
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие всички вземания да се търсят по съдебен ред.
П. Рейзи – От тук нататък имате думата, г-да Общински съветници към ликвидатора. Моля, ако обича той да излезе тука отпред и на въпроси, които ще му бъдат задавани, да отговаря. Тук до юриста на Общински съвет. Г-н Янакиев, имате думата.
Т. Янакиев – Така направеният отчет от г-н ликвидатора на ОФ “Търговия” аз имам няколко въпроси по няколко пункта. Искам да попитам: първо – беше ли необходимо, не искам да търсите някакъв подтекст, особено г-н Недин, защото одеве нещо, не можах да разбера за какво се ощипа и каза нека да гледаме “Елвиса”...
П. Рейзи – Той се обърка за “Елвиса”, давай нататък, не изпадай в подробности.
Т. Янакиев – Искам да попитам, просто исках да кажа, че не искам да търсите подтекст в това, което питам. Искам да попитам беше ли необходимо да се проведе тоя търг за този прословут павилион при положение, че той не е бил комплектован като документация за заведение за обществено хранене. Защото тука чета, че те са се отказали. Първият, вторият и третият, които са били в класирането. Съответно после той се отдава за промишлени стоки, така ли е? И ако е така, прилежащият навес, който е... прилежащата площ, която е – сиреч навеса, аз точно в тая връзка исках да попитам г-н Мархолев как е отдадена. С каква цел – за заведение за обществено хранене или как, на мен това не ми стана ясно. При положение, че... направено е запитване, това е било направено на 15.05 ако не се лъжа, точно така 2004 г. с писмо 26-01-246, относно тая цялата документация, където им е отговорено, че те не фигурират в градоустройствения план съответно. Другото нещо, което, сега не знам миналия път, аз лично като общински съветник – взехме може би това решение, по-точно ние сме го взели, точно не мога да си спомня аз как съм гласувал на тая сесия, да се провежда практиката за отдаване на заведения и въобще всички там обекти, които са на ОФ “Търговия”, чрез преговори с потенциални наематели. Сега значи, господа, аз не искам да хвърлям тежки думи или да обвинявам някой, просто казвам, че за мен тая практика не е ефикасна, не е ефективна, нали. Не казвам нищо, това го казвате Вие г-н Милков. Аз го казвам от моя гледна точка като икономист. После, кога са направили те кръг от преговори. Тука чета, че са направени кръг от преговори. Аз като исках отчет, значи като Общински съветник, аз исках да разбера, благодаря Ви г-н Марков, че е приложено съответно там вземания за ел.енергия и т.н. Кой, кога са проведени тея преговори, аз дата не виждам тука, не виждам с кого са проведени, не виждам да се цитират имена, цифри, от които да стане ясно на Общинския съвет за какво става въпрос. Значи тука пише дословно – “В изпълнение на №80/Протокол №5 на Общински съвет, обекти на ОФ “Търговия” бяха отдадени по условията на преговори с потенциални наематели. При първоначално проведените преговори за обект...”. С кой са били проведени, аз искам отчет, аз не искам така това замазване на очите ми. С кой са проведени тея преговори, на базата на каква цена са отдадени, какви са били другите условия, при които са отдадени тези обекти. След това, както казахме, оказа се трима... това налага следващ кръг от преговори. Пак няма. Кога са проведени тоя следвъщ кръг от преговори, с кой е е проведен тоя следващ кръг от преговори и т.н. искам също нещо да запитам. Хората, или фирми, или физически лица и т.н., които печелят тези кръгове от преговори, понеже на мен не ми е дадена тая информация, аз не мога да коментирам сега, но аз имам информация, че хора, които са свързани – техни съпрузи или съпруги ЕТ-тата им подлежат на, как да кажа, на съдебни искове от страна на Общината, може би да се изразя така правилно от правна гледна точка. Същевременно съпруга или там съответно съпругът неговото ЕТ участва в вземане на някакво такова, от общинска фирма, защото това е, подчертавам, общинска фирма “Търговия” обект. Това според мене също не е правилна практика. Не казвам пак порочно, г-н Милков би казал порочно, не е правилна според мене тая практика. Значи, когато един човек е задължен, жена му ли ще е, баща му ли, трябва да се гледат по-така изкъсо тези неща. Да се следят. Защото да не може един ден, както оня ден мен ме срещнаха на улицата и ми казаха какво става с тая Търговия, на еди кой си там, нали те го съдят, а пък жена му или съответно мъжът му взема еди кой си обект. Затова исках да видя аз кой точно е взел, кога ги е взел и съответно документирано дали това нещо съответно е вярно. Затова и не цитирам имена, защото не съм убеден. Просто много хора сме изразители на мнението, което е на нашите съграждани. Затова, пък и тука смятам и исках одеве да се извиня на г-н Минков от името на нашата така наречена агитка, както той се изрази, за подхвърлените думи. Благодаря Ви.
Марко Марков – ликвидатор на ОФ “Търговия” – Здравейте на всички. Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-да съветници, уважаеми гости. Първото, което е, аз отчета, който съм направил е във връзка с ликвидацията. Основното мое задължение като ликвидатор на тая фирма, е да събера вземанията на фирмата и да изплатя кредитите. Когато съм правил тоя отчет, аз съм отчитал точно тая моя дейност. Това, че отдаването на обекти е една текуща съпътстваща дейност, която не е моя основна дейност. Тия обекти се отдават с цел да може да се обслужва ликвидацията. Тъй като имаме нужда от средства за персонал и т.н. така че затова аз не съм поставил ударение в доклада си, относно процедурите и начините, по които са били отдадени обектите там за конкретни хора и т.н. Просто това е. Не съм готов в момента да Ви отговоря на въпросите всичките, които са. Не можах да ги запомня, но ще Ви...
П. Рейзи – Г-н Янакиев, реплика ще правите ли? Имате думата.
Т. Янакиев – Благодаря на г-н Марков за това, което ми каза. Ще Ви помоля писмено просто да ми направите отчет, в който да са включени тия неща, защото за мене това са важни работи и трябва да бъдат сведени до знанието... Добре, може и протокола, това също е вариант.
П. Рейзи – Копие от протокола на проведениа конкурс.
Т. Янакиев – Аз затова досега нервничих, защото трябваше още в 11,00 ч. Да съм си заминал, знаете, че съм ангажиран и ще мина и ще го взема лично от Общинския съвет. Благодаря.
П. Рейзи – Други въпроси към ликвидатора на “Търговията”. Ако няма други въпроси по така направеното проекто-решение, предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с двете предложения, моля да гласува “ЗА”. Виждам, че не са разбрали. Г-жа Чапевова, прочетете решенията, ако обичате.
П. Чапевова – 1. Общински съвет – Созопол приема отчета на ликвидатора на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация за срока от 04.02.2004 г до 03.06.2004 г.
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие всички вземания да се търсят по съдебен ред.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува “ЗА”.
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№169.1. Общински съвет – Созопол приема отчета на ликвидатора на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация за срока от 04.02.2004 г до 03.06.2004 г.
№169.2. Общински съвет – Созопол дава съгласие всички вземания да се търсят по съдебен ред.

П. Чапевова – Преминавам към последна докладна записка вх. №492/09.06.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
Комисията предлага следното решение:
Общински съвет – Созопол на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, прие следните изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, а именно:
- В чл.7, ал.3, в края на изречението думите “до 23,30 ч.” Да се четат “до 00,30 ч.”
П. Рейзи – За шума, да. Значи, господа само да дам малко пояснения. Значи, принципно досега Наредбата е била до 23,30 ч. В крайна сметка всички ние сме свидетели, че тая Наредба под никаква формула не се спазваше. Актове се пишеха, глоби се налагаха и така в крайна сметка шума го имаше. Сигурен съм, че ако днес го гласуваме и вземем решение да бъде с промяна 24,30 ч., сигурен съм, че в града пак ще има някои недоволни. В крайна сметка трябва да тръгнем някакви промени да направим, да видим дали можем да направим някаква промяна в тая насока. Проведени са срещи с собственици на заведения, които са така по-шумните в Созопол, така и в Черноморец. Има така искането от тяхна страна, че може да се позволи до 24,30 или 00,30 ч. Сега ние гласувахме тука едни глоби предния път, там имаме промяна. Областния управител ни е спрял решението в точката тая, че сме написали “затваряне на заведение”. Точно там имаме спряно решение със заповед на Областния управител. От вчера. Там ще трябва на следващата сесия да коригираме точно тоя момент, защото там нямаме право по Закона да напишеме, че затваряме заведението. Точно тоя мотив той го атакува. Трябва да е временно прекратяване на дейността. Но на следващата сесия ще видиме. Ще внесеме нова докладна и ще го коригираме. Не знам, нека всеки от Вас да си каже мнението. В крайна сметка... Г.н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа, всички и аз се надявам така, че искаме да се въведе някакъв ред в нашият град, включително Черноморец и като цяло Общината. Един от най-големите проблеми е проблема с шума. Съжалявам много, че в момента тука не е Кмета и заместника, защото в крайна сметка те са хората, които отговарят за изпълнението на Наредба №1 за опазване на общественият ред. Исках да ги попитам ако ние приемем тази поправка и удължим времето до 00,30 ч. Ще съумеят ли те да въведат строг контрол по изпълнението и и ще бъдат ли в състояние да наложат санкциите в цялата им строгост. Защото ако ще гласувам за нещо, което после пак няма да се изпълнява, по-добре е да си остане старото положение, тъй като ние ще получим упреци, че сме удължили това време в полза на заведенията. Аз искам тука някакви твърди гаранции, че в 12,35 ч. Общинската администрация ще въведе такъв ред, че заведенията да спазват Наредба №1.
П. Рейзи – Вижте сега, наистина получи се малко така ситуацията. От администрацията единственият човек, който е представител на по-висшия ешалон е г-н Андонов.
Ст. Георгиев – За да не стане така, че в момента ето и сега слушаме машините, които работят навън, една от точките за спазване на общественият ред беше, че до първи юни трябва да спре всякакво строителство. Там досега не съм чул да е наложена някаква санкция на някой, страхувам се, че това ще се повтори и с точката, която касае шума.
П. Рейзи – Принципно имаме проведена... когато ги гледахме докладните и Кмета беше на комисиите, имаме съгласувка с тях. Съгласувано е, разбира се, че е съгласувано.
Ст. Георгиев – Да се надяваме, че ще наложат по категоричен начин санкциите. Искам да засегна и още един въпрос, който касае Наредбата. За зареждането на магазините. Аз се радвам, че тука има представител на полицията и нека всички да направим усилия в тази насока. Лично моите наблюдения са, че шофьорите на микробуси, най-вече, които зареждат магазините, не се съобразяват с абсолютно никакви правила. Спират, където им падне, по което време им падне и създават един излишен хаос в града. Мисля, че тука и органите на Пътна полиция трябва да предприемат някакви по-категорични мерки, защото те стават от ден на ден все по-нахални тези хора. За съжаление има и наши съграждани, които им подражават и те се държат по същия начин. Мисля, че тука и Председателя на Общински съвет, и Кмета на Общината, и Началника на РПУ трябва да седнат и да обмислят възможността за налагане на по-категорични санкции към нарушителите на територията на Община Созопол. Отделно е пък, часовете, които са предвидени за зареждане дали са най-подходящите и там какви са договорките с собствениците на магазини.
П. Рейзи – Не знам, ако в крайна сметка докладната е гледана в комисиите, на тея комисии са присъствали и Кмета, и представители на Общината, коментирали сме ги. Както кажете, ако кажете...
Д. Минков – Вижте сега, Кмета на Общината на отправения подобен въпрос, който г-н Георгиев попита току що, не можа да каже, че категорично ще бъде решен въпроса и напълно я разбирам.
П. Рейзи – Ние направихме един такъв коментар, че евентуално към всичките, които ще дойдат и ще искат по-дълго работно време, гоориме вече за след часовото, което е 12,30, ще им бъде поискана нотариална заверка, декларация с нотариална заверка, че те са съгласни да работят с музика до 12,30, това което в момента го налагаме ние в нашето решение.
Д. Минков – Аз си мисля, че часа звучи малко късен, но вижте сега – ако питаме хазяите, те ще кажат много е късно, по-добре в девет часа. Ако питаме ресторантьорите, те ще кажат – дайте в два часа. По същият начин са и самите туристи. Както идват някои тука за почивка, така има и хора, които идват да се различат. Не можем да отрежем пък тотално нощния живот в Созопол. Ако приемем този час и в същото време се постараем по-сериозен контрол да наложим смятам, че е по-добре така, отколкото да си остане старото положение, както беше до момента и категорично да е ясно, че...
П. Рейзи – 21,30 ч. беше светло още. Не знам, аз съм на мнение, че...
Ив. Милков – Добре, де. Вижте сега,изправени сме пред един проблем и трябва да си изясним интересите, обаче напълно противоположни интереси, на различните хора. Сега, може да си приказваме колкото си искаме за шума, кой как ще реагира, кой как няма да реагира. Дайте да видим как ще реагираме ние. Аз смятам, че тука няма да стигнем до някакъв компромис. Просто да се подложи на гласуване и всеки, както го вижда...
П. Рейзи – И аз така мисля, затова преминаваме към гласуване на тая докладна. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, чл.7, ал.3 в края на изречението думите “до 23,30 часа” да се четат “до 00,30 часа”, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 3 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№170. Общински съвет – Созопол на основание чл.22, ал 1. от ЗМСМА прие следните изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, а именно:
- В чл.7, ал.3, в края на изречението думите “до 23,30 часа” да се четат “до 00,30 часа”.

П. Чапевова – Благодаря Ви.
П. Рейзи – Преминаваме нататък. Следващата комисия по здравеопазване.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа, на 09.06.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
1. Станислав Георгиев – Председател;
2. Катя Стоянова – член;
3. Дияна Колчева – член;
4. Росен Деспов – член;
5. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Бяха разгледани две докладни, три докладни бяха разгледани, но едната вече е докладвана, затова няма да я повтаряме.
Докладна записка вх. №465/03.06.2004 г. от г-н Панайот Рейзи, Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ за сърдечна операция на Благой Стоянов Христов.
Това искане беше разгледано подробно, бяха проведени дискусии и комисията стигна до извод, че тази сума в размер на 500 лв, ще бъде необходима на този човек, тъй като е за операция, която засяга живота му и в крайна сметка ние сме гласували такива бюджетни средства, точно за такива случаи сме ги определили. И така, след обсъждане и гласуване с пет гласа “за” и без против и въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Благой Стоянов Христов за разходи повторна сърдечна операция, в размер на 500 лв.”
Момент само да уточя. Тука направихме само една промяна. Уточнихме “за разходи” по повторната сърдечна операция, за да може после при отчитането на парите да не се получи някакъв проблем.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№171. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Благой Стоянов Христов за разходи повторна сърдечна операция, в размер на 500 лв.

Ст. Георгиев – Следващата докладна записка вх. №454/01.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
След обсъждане и гласуване на тази докладна, тъй като бяха направени четири предложения, комисията предлага да се вземе следното решение:
I.ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
1.Пенка Петкова Чолакова – ЕГН:5607020519, от гр. Созопол, извън регулация, сумата от 232 (двеста тридесет и два) лева за предстоящо оперативно лечение и заплащане на болничния престой.
ІI.ОбС – Созопол не дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Станка Стоева Калинкова – ЕГН: 4105050495, Мюмюн Мюмюнали Мюмюн – ЕГН: 4807210767 и Станка Батилова Иванова – ЕГН: 5002200497, поради противоречие с Решение № 66, ал. 2 от Петото заседание на ОбС – Созопол.
ІІІ. Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Тука е цитирано №60, но то е грешно, касае нещо друго. Да поясня само малко защо Комисията предлага тези еднократни помощи да не бъдат заплатени. Става въпрос за някакви суми, които са между 30 и 50 лв, които са за текущи лекарства и в крайна сметка достигнахме до извода, че ще отпускаме еднократни помощи само за належащи, спешни случаи, които касаят живота и здравето на тези граждани, а тука явно става въпрос за някакви текущи лекарствени средства, които не отговарят на предназначението, за което са определени тези пари по бюджета.
П. Рейзи – Г-н Андонов, имате думата.
В. Андонов – Секретар на Община Созопол – Единият от приложените за еднократни парични помощи има кожно заболяване. Всеки трябва да разбере, че една тубичка локакортен, аз се заинтересувах колко струва. Тя е само в рамките на 15 гр. Сега, Вие отхвърлихте този вид. Това неизвестно още в началото на сесията с г-н Председателя се уточнявахме за това, паричните помощи да бъдат по-големи размери. Но който има кожно заболяване предполагам, че за него ежедневната нужда е повече от необходимост. Така че, петдесет лев. За него да са, това значи да си купи десетина тубички и да си реши поне частично въпроса. Струва ми се, че не сте прави в конкретния случай да отхвърлите, па макар и такава дребна сума.
П. Рейзи – Ама по същата логика утре ще дойде пък жена, която е примерно с проблем на сърцето и пие всеки ден хапчета. За 60 лв. тия хапчета ще бъдат примерно за два месеца. Трябва и на нея ли да дадем? Значи, нека това, което го коментирахме в комисията и тука е принципно. Нека да вземем да раздадем тия средства на хора, наистина които са животоспасяващи. Нека да бъдат, защото какво ще се получи – нямам нищо напровив, знам, всеки има нужда от тези средства. Сигурно г-н Андонов и Вие ги имате, и аз ги имам, и всеки тука, който е в залата. Но разберете ме правилно, че трябва да помогнем само на тия хора, където са средствата повече и където наистина те сами ще им бъде трудно да ги употребят. Значи, от тая гледна точка, Комисията предлага това проекто-решение. И моята молба към Вас е, нека от тук нататък Вие да обяснявате на хората, защото в крайна сметка те идват при Вас. Нормално е да идват при Вас и да пускат при Вас тия молби за помощи. Нека да е наясно, чисто и просто им кажете, има такова взето решение. Става дума за спешни случаи. Защото не мога сега, една жена, която предния път имаше пак някакво предложение, тя била изпила хапчетата еди кога си, сега ние да и платим парите. Тука едното даже искане беше да и платим там и социалните осигуровки, здравните. Сега от тая гледна точка мисля, че... Други коментари има ли?
Д. Минков – Значи, на комисията аз повдигнах по този начин въпроса: на мен ми е много трудно да поема тази морална тежест да решавам кой трябва да получи парите и кой да не ги получи. В тази връзка искам да кажа, че бяхме избрали една комисия, която се занимава с подобни проблеми, нали при Вас беше, за социалните помощи. Имаше... разбирам, но не е проблем те да...
П. Рейзи – Така че, дайте да не разводняваме предлагам предложението на комисията е да бъдат отпуснати средствата на г-жа Пенка Петкова Чолакова, на останалите триме се отхвърлят...
Ст. Георгиев – И още една трета точка, ако ми разрешите да я зачета, за да вземем решението нацяло.
ІІІ. Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
П. Рейзи – Който е съгласен по първа точка – да бъде отпусната помощ на г-жа Пенка Петкова Чолакова на стойност 232 лв...
Кр. Германова – По повод това, което каза г-н Георгиев – за касовия бон. Би трябвало да бъде “оправдателен документ за платената сума”, защото тя може да бъде преведена по бънков път и касов бон тогава не е необходим.
Ст. Георгиев – Благодаря за това уточнение, все пак специалиста е финансист и е добре да се включи в такъв момент.
П. Рейзи – Добре, как го коригираме?
Ст. Георгиев – Тогава трябва да стане:
Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта и оправдателен документ за платената сума.
П. Рейзи – Добре. Значи, който е съгласен на г-жа Пенка Петкова Чолакова да бъде отпусната сумата за еднократна помощ на стойност 232 лв., моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Ст. Георгиев – ОбС – Созопол не дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Станка Стоева Калинкова – ЕГН: 4105050495, Мюмюн Мюмюнали Мюмюн – ЕГН: 4807210767 и Станка Батилова Иванова – ЕГН: 5002200497, поради противоречие с Решение № 66, ал. 2 от Петото заседание на ОбС – Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 глас.
Приема се. И последното предложение за решение е: Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта и фактура за разходваните средства. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№172.1.ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
№172.1.1. Пенка Петкова Чолакова – ЕГН:5607020519, от гр. Созопол, извън регулация, сумата от 232 (двеста тридесет и два) лева за предстоящо оперативно лечение и заплащане на болничния престой.
№172.2. ОбС – Созопол не дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Станка Стоева Калинкова – ЕГН: 4105050495, Мюмюн Мюмюнали Мюмюн – ЕГН: 4807210767 и Станка Батилова Иванова – ЕГН: 5002200497, поради противоречие с Решение № 66, ал. 2 от Петото заседание на ОбС – Созопол.
№172.3. Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта и фактура за разходваните средства.

П. Рейзи – Дами и господа, поради изчерпвание на дневния ред, закривам днешната сесия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ................
/П. РЕЙЗИ/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...