:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №09/28.05.2004 г


ПРОТОКОЛ №9


Днес 28.05.2004 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе деветото заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници, кмета на община Созопол - г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”, Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет, Галина Атанасова – Юрист на ТСУ /Общинска собственост/, Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”, Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, Николай Петров – ............., кметовете на кметства, кметските наместници, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Моля за внимание. Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Кмет, уважаеми гости на ДЕВЕТАТА сесия на Общински съвет – Созопол. На сесията присъстват 16 общински съветника от 17. Имаме кворум. Предлагам за откриване деветата сесия на Общински съвет – Созопол. Всички сте си получили поканите и документацията по докладните, внесени за деветата сесия на Общински съвет – Созопол. Всички са запознати с дневния ред. Има ли други предложения по дневния ред за днешната сесия. Ако няма, който е съгласен с така предложен дневен ред за деветата сесия на Общински съвет – Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Както на всяка сесия, така и на тази започваме с питания към Кмета на Общината. Имате думата. Молбата ми е нека да бъдат всички GSM-и. Имате думата г-да Общински съветници и Кметове за питания към Кмета. Слушам Ви, само ако обичате на микрофона. Записа става много трудно, затова.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър – Уважаема г-жо Караманова, уважаеми г-н Председател. Искам да попитам три-четири въпроса. Има ли представител на РПУ, понеже знаете по селата имаме доста проблеми и съвместна работа с РПУ, а от моите наблюдения от няколко сесии, няма никакъв представител на РПУ. Вторият ми въпрос е – предстои да правим при държавното лесничейство списъци за огрев на населението за дървата и миналата година имахме големи проблеми там в нашият район, не само в моето село, а и в другите села. С два-три кубика дърва не можем да задоволим населението. Третият ми въпрос – има, извършва се незаконно строителство, заграбват се общински имоти, държавни имоти и при едно наше присъствие не ни представят никакви документи. Ни казват Вие кои сте, в качеството на кои, ние сме се разбрали с Общината. Сега, четвъртият ми въпрос е – на по-предната сесия имаше решение по №90 на Общинския съвет, за хващане на Вършило, водоизточниците “Трите кладенеца” и просто молбата ми е, нямам против Вършило, имам, там имаме история нашто село е заселено, благодарение на тая река и сега става един голям проблем между двете села, ще има напрежение и затова много моля ако може нещо да се направи, по деревацията Ясна поляна е най-близо да решим тоя проблем между двете села да няма разправии. Това е, друго няма.
В. Караманова – Въпросът е към Председателя на Общински съвет – за представителя на РПУ. Трябва да се канят.
П. Рейзи – Винаги ги каним. Сега от тук нататък не можем да ги задължаваме да присъстват. Винаги ги каним.
В. Караманова – Въпросът с дървата наистина е сериозен и всяка година възникват проблеми във връзка със снабдяването на населението с дърва. Тази година предстои среща, както всяка година се прави, с директорите на лесничействата, които са на територията на Община Созопол. Там с тях ще уточняваме, знаете Кметовете присъстват, ще уточняваме кубиците и ще искаме от тях по-високо количество да се отпуска, тъй като два или три кубика наистина е абсолютно недостатъчно за отделните села. По отношение на въпроса за незаконното строителство – трябва да се констатира от Вас, след което Вие веднага или ако видите, че има такова, обаждате с е в Община Созопол да бъде направен констативен акт за извършено незаконно строителство, което се извършва наистина от специалистите по незаконно строителство. Това става писмено, за да може да дойдат и да проверят на место какво е незаконното строителство, Трънков. За Вършило. Значи, аз разбирам притеснението на Кмета на Габър, за това че Габър може да остане без вода. Обаче изчислено всичко много точно от ВиК. Изчислено е количеството вода, което има в “Трите кладенеца”, което е за Вършило и те са категорично на становище, че Габър няма да остане без вода. Имаме становищата на ВиК. Всичко, което беше необходимо да се направи – по проучването и извършено и от Проектантския колектив, който, проектантска организация, който е работил Проекта, така че тези притеснения не трябва да ги имате.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър – Преди десет години това беше...... Сега трябва да направим наново възражение до РИОС, Областен управител....
В. Караманова – Добре, Кмета на Вършило. Абсолютно всичко е проучено, Трънков. По отношение на Вършило.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър – ..... служител на ВиК дали знае къде се намират “Трите кладенеца”?
В. Караманова – Идвали са на место, когато се правело проектирането. Същият проблем възниква и с Индже войвода. Всички Кметове смятат, на определени населени места смятат, че техните села ще останат без вода, ако се водоснабди друго село. Този проблем възникна и с Индже войвода, тъй като Кметът на Малко търново определено смята, че Малко търново ще остане без вода, ако се вземе вода от “Бялата чешма”. Като по този начин, ако така разсъждаваме означава Индже войвода завинаги да ги оставим без вода и да нямат вода, след като е дадено становище на ВиК, дадени са становищата на специалистите, помпената станция, пречиствателното съоръжение е на ВиК, обаче Кметът на Малко търново заявява, че “Бялата вода” ще остане без вода. Така не може да мислиме, може би трябва да търсим вариант, в който да не се наруши средата.
П. Рейзи – Кметът на Вършило ще желае ли да коментира въпроса? Трънков, достатъчно моля.
Г-жа Тодорова – Кмет на с. Вършило – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жа Караманова, общински съветници. Значи по повод изказването на г-н Трънков, искам да Ви убедя, че това не е единственият водоизточник за реката на г-н Трънков, за с. Габър. Искам да Ви прочета, значи говорила съм с възрастни хора, които ми, ме осведомиха кои водоизточници се вливат в реката на Габър. Значи започваме, “Каинкос” – това нещо влиза във Вашето дере, “Липата”, “Кладенец”, “Петров игрек”, “Извор”, “Дядо Боев кладенец”, “Фъзлъшки кладенец”, “Белобрешки кладенец”, “Въпите”, “Росенски кладенец”, “Скакла вода”. Следва габърско – значи “Ламбовата воденица” “Габровото кладенче”, “Ламбовото воденица” втори път, “Иринкина чешма” и “Бир бунар”. Значи мисля, че водоизточниците не са малко, така че г-н Трънков, не е на теория, точно на практика. Благодаря Ви за вниманието.
П. Рейзи – Г-н Трънков, моля Ви се, не се обаждайте. Значи, понеже, аз също съм заинтересован по изказването на г-н Трънков, искам и аз да кажа, че в крайна сметка аз също съм се консултирал както и с РИОС, така и с ВиК, в момента даже и с “Водни басейни” във Варна. Мисля, че няма опасност реката да спре. Аз мисля, че в крайна сметка няма опасност, няма да остане Габър без вода. После, нали сега там ще правим и “Раков дол”. Това означава, че ще Ви давим във вода. Така че ако можем да помогнем наистина на Вършило, да уредим средства и молбата ми към Вас г-н Трънков е, нека да помогнем на тези хора, няма да остане Габър без вода. Разбирам Ви притеснението, но в крайна сметка, аз съм сигурен, че Габър няма да остане без вода.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър – Значи, много хора не знаят как стоят нещата. Аз след един месец ще Ви покажа, г-жа Караманова, да отидем на мястото. Там е основно..... те са много вода влиза в реката. И тя е хваната преди десетина години, тогава наистина реагирахме, отидоха на място от ВиК имаше и други специалисти и се установи, че наистина и природата отива и самото село. Затова, че Ясна поляна може да завземе, най-лесно да се реши и ще ги задоволи много по-лесно Вършило, отколкото Габър.
П. Рейзи – Благодаря Ви. Аз поемам ангажимента с г-жа Караманова да дойдем, даже още следващата седмица, да отидем наистина и да видим проблема стои ли или не стои. Г-да Общински съветници, тоя документ, който Ви го донесоха, става връзка с докладната, която е за с. Равадиново - № 417. Продължаваме нататък. Други питания към Кмета. Имате думата. На микрофона, г-н Янакиев, ако обичате.
Т. Янакиев – Аз искам да попитам г-жа Караманова във връзка с чл.34, ал.1 от “Правилника за работа на Общинския съвет”. Осигурено ли е помещение, където да могат да се предоставят пълните решения плюс приложенията, протоколите и т.н. от работата на Общинския съвет, където да могат гражданите да се запознаят с тях. Това го казвам, значи задавам тоя въпрос, защото много граждани са ме попитали именно в тая връзка. Т.е., че нямат възможност да се запознаят с решенията, приложенията и т.н. И дефакто се създава може би така, едно отношение, на може би, че няма гласност достатъчна при работата на Общинския съвет. А също така и един въпрос имам, в тоя контекст, не само в тоя контекст нали, може би към Вас г-н Председател, какво става с върнати решения по незаконосъобразност от Областния управител, докладни и т.н., с които ние, Общинските съветници бихме могли да се запознаем и къде може да се запознаем. Благодаря.
П. Рейзи – Значи, по отношение на върнатите докладни от Областния управител, са на разположение в общинския съвет. Всеки един от Вас, аз на миналата сесия, на по-миналата всъщност, дадох отчет кои са върнати до тоя етап. Всеки един от Вас, както и досега, който се е интересувал, може да дойде в Общински съвет и да получи всякаква информация, каквато пожелае. Значи на тоя етап, по всички върнати решения сме се явявали на делата. На тоя етап има само едно приключило дело, във връзка с чл.35 от “Правилника за работа на Общинският съвет”, или от “Наредба №5” ли, откъде беше, Божана, Общинска собственост. Там беше ни спряно тоя чл.35, където Общински съвет може да вземе решение да бъде продаден общински имот без търг или конкурс, по съображения на Общинския съвет. Значи, на Районен съд, на Окръжен съд губиме делото, но имаме право да обжалваме и ще го обжалваме, защото принципно Върховен Административен има практика, в която позволява това да бъде заложено като точка в нашия правилник за работа, в “Наредба №5” за общинската собственост. По отношение на допълнителната информация, която има при нас като Ваши решения, в Общинският съвет, Вие всички знаете, че имаме заседателна зала, в която всеки един гражданин, който пожелае може да идва, съответно ако е дадената докладна, ако засяга неговите интереси. При това положение винаги бихме му дали да прочете и да види каквото пожелае. Г-жа Караманова, Вие, към Вас имаше, първият въпрос беше към Вас.
В. Караманова – Ами аз за втори път отговарям на този въпрос. На миналата сесия също отговорих на въпроса. Помещение има осигурено. Друг е въпроса какво ние можем да предоставиме на жителите, които искат и се интересуват от решенията, взети от Общинския съвет. По “Правилника за работа на Общинския съвет”, в Общинска администрация на Кмета на Общината трябва да бъдат предоставени всички материали по проведената сесия със приложенията, които са към тези протоколи, т.е. разширения протокол със решенията или заседанията на комисиите, с обсъжданията и дебатите, нещо което до този момент, аз като Кмет на общината не съм получавала. Получавам само решенията на Общинския съвет. Те са на разположение, който иска, горе помещението е достатъчно голямо и могат да го ползват. В Правилника го има.
П. Рейзи – Други питания към Кмета. Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, преди три сесии аз бях задал същия въпрос и във въпросния чл.34 ли беше, значи там се пише, че за последните 10 години трябва да се организира, така че да се предоставят тези материали. Аз искам да задам няколко въпроса към Вас. Първият въпрос е – кой в момента изпълнява задълженията “Кмет”, докато Вие сте на сесия на Общински съвет. Вторият въпрос е – какви мерки са взети от Вас, или ще бъдат взети, по отношение на Вашия Заместник Кмет, който провали работата на една Комисия. Става въпрос за организиране на конкурса за превозвач. И е на път да провали работата на още две Комисии. В това число и на Комисията по чл.56, където вече идва юни месец, а няма определени места за сергии, а пък сезона вече започва.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Така. Първият въпрос беше за това, кой замества Кмета докато е на сесия. Ами сесията е два часа. В момента не съм пуснала заповед за това някой да ме замества за тези два часа. Ще проверя в Закона за местното самоуправление и местната администрация дали за присъствие на сесия на Общински съвет, Кмета трябва да пуска заповед за някой, който да го замества. Чела съм го подробно, ще го проуча още веднъж. И ако трябва за два часа и половина да се пуска заповед, ще я пускам. Юристката на Общината идва може да даде по-точен отговор за това, дали докато Кмета на Общината е на сесия трябва да има човек, който да го замества, да изпълнява длъжността “Кмет”.
Ир. Петкова – Кмета, макар и на сесия, той си изпълнява функциите..
В. Караманова – Той си изпълнява функциите, това е просто несериозно такъв въпрос да се задава. Следващият въпрос е по отношение на наказанията. Ами наказания много трябва да се налагат, в това число и на служители на Общинския съвет, защото и на предишната сесия, така за неизпълнение или за неокомплектоване на папки също трябваше да бъдат наложени наказания. Когато бъдат наложени тези наказания, аз също ще взема съответните мерки да бъдат наложени. Нещо повече, Заместник Кмета не виждам да е провалил търга, който се провеждаше по “Наредба 2”. Това е по общо нежелание на цялата Комисия да си свърши работата. Може би трябваше да се наложат някакви колективни наказания, но в този смисъл искам да кажа, че голямата част от тях не са наши служители, на които не могат да се налагат такива. Защото не може само Заместник Кмета да е виновен или само Председателят на Комисията за провалянето на един конкурс, който се провежда. Комисията по чл.56 ще си проведе нормалното заседание. Всяка година по това време са се провеждали заседанията на Комисията по чл.56 за раздаване на сергиите. Така, това е доста тромава система, да се гледат един път в Комисия, после да се отхвърлят, прехвърлят, 600 молби, които много трудно ще могат да ги отсеят в едно заседание, сигурно ще се проведат две или три заседания Комисията. От, така провели са и раздадоха временните преместваеми обекти, те ги гледаха, имаха такова заседание. Определиха част от тях, остават сега сергиите. Между другото има думата и Заместник Кмета.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, заповядайте.
К. Мархолев – По въпроса за Комисията, значи много моля общинският съветник г-н Недин, като се изказва тука по микрофона да се съобразява, защото аз мога да обявя тука иск за обвинение, че аз съм провалил Комисията. Ще Ви кажа защо.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, няма да се заплашваме сега.
К. Мархолев – Добре. Не, вижте сега, това е също обида тука пред цялото общество. Как аз съм провалил Комисията. Г-н Тихомир Янакиев Ви каза, че много от служителите, които бяха назначени от ДАИ, от там, Данъчна инспекция и другите, те нямаха възможност да се съберем. Второ, Комисията заседава на 27 април за първи път. Вие за 18 дена искате да свършим цялата работа при положение, че от ответниците, т.е. от “Созополбус” имаше запитвания, пращахме писма до Камено, където чакахме една седмица отговор. Пращахме, ходихме да ги гледаме на оглед. Това всичко е забавяне. Забравяте, че имахме три дена празник на първи май, имахме три дена празник на шести май, сметнете ги колко работни дена е работила Комисията, за да обвините Комисията, че аз съм бил провалил Комисията. И пак Ви го казвам, г-н Янакиев миналият път Ви го каза, сега и аз Ви го казвам – членовете на останалите на Комисията, които са от Бургас, те не можеха да се съберат. По вторият въпрос – за проваляне на Комисията. Мога да Ви кажа вчера защо провалих Комисията, аз не съм я провалял Комисията, просто вчера беше погребението на Златан Ковчазлиев и помолих там цялата Комисията и всичките г-жа, няма да споменавам имена, всичките решихме да отидем на погребението. Иначе вчера трябваше да се разгледат Комисиите за сергиите. Другият въпрос, който е пак за сергиите. Молбите за сергиите се примаха до 15 май. Сметнете почивните дни, сметнете и другите работи. Ние през другото време не си клатиме краката в Общината. Разбирате ли, ние работиме. И това, че Вие гласувахте един Заместник Кмет, ей т`ва са резултатите. Ако Вие бяхте гласували още един замистник Кмет, вие Виждате, аз съм всичко тука – и озеленител, и по селата, и навсякъде. Аз не мога да огрея навсякъде. Ако Вие нарочно го правите това нещо или някой тенденциозно го казва, това е съвсем друго нещо. От 15, това са 300 молби, Вие разбирате ли, трябва да се сортират молбите, трябва да се отделят. Кой е казал, че нямаме схема коя сергия къде да бъде. ВСичко имаме. Просто вчера трябваше да се събере Комисиято по чл.56, отложихме го заради погребението на момчето. Днеска предложих да се събере Комисията след сесията и да заседаваме. Благодаря.
П. Рейзи – Благодаря Ви г-н Мархолев. Имате думата г-н Недин.
Ст. Недин – Има още един въпрос към г-жа Караманова. Мисля че беше на миналата сесия. Приехме решение във връзка с Ваша докладна за отдаване на търг на първият етаж от сградата, където е Общинския съвет. За ресторант “Орфей”. Значи, сградата е паметник на Културата. Според Закона за паметниците на културата и музеите, чл. 25 гласи: “Помещения в сгради, недвижими Паметници на културата, могат да се дават под наем по ред и условия, определени от Министерството на културата”. Въпроса ми е: този ред и тези условия, които са определени от Министерството на културата, разполага ли общината и ако разполага защо Председателят на Комисията вчера не ги предостави на самата Комисия, за да си свършим добре работата.
П. Рейзи – Преди да дам думата на г-жа Кмета, права беше г-жа Кмета, значи по “Правилник за работата на Общински съвет” трябва да изпращаме разширените протоколи. Още в понеделник ще ги имате. Моето питане към Вас е следното: а Вие кога ще ми изпратите всички Вашизаповеди, които сте издали на база решение на Общински съвет. Миналият път Ви го зададох този въпрос, изпратили сте ми 3-4 заповеди. На тоя етап аз Ви казах, ние сме взели над 100 решения. По тях ако сте изпълнили 60, трябва поне 60 заповеди да има при мене.
В. Караманова – Няма изпълнени. Всички решения по, заповеди по решения на Общинския съвет са пратени и продължават да се изпълняват решения. Ние преписи пращаме, днеска също Ви пратихме един. Това, което е извършено по решения на Общинския съвет до този момент, със заповедите е пуснато. Защото решение се взимат, но тези решения за прекратяване на съсобственост, за отдаване на места, те не могат да бъдат изпълнени веднага. И по тези решения не се пускат заповеди по ЗМСМА. По ЗМСМА ние пускаме заповеди за комисии, заповеди, които са за договори за настаняване, заповеди за прекратяване на съсобственост, това са решенията, които трябва да се пращат и са Ви пратени с препис-извлечение. Днеска ще получите още две във връзка със нови заповеди, които са пуснати. Г-н Недин зададе един въпрос за сградата, която е на ул. “Кирил и Методий” и която е паметник на културата. Г-н Недин, на миналата сесия Вие с лека ръка съвсем така спокойно вдигнахте ръка точно за безвъзмездно отдаване на паметник на културата за срок от 10 години и сега се питам как така изведнъж се загрижихте за паметниците на културата. Да, те са много важни и когато на миналата сесия аз поставих въпроса, че това става по ред и условия, определени от Министерство на културата и по Закона за Паметниците на културата, тези мои аргументи Вие тогава не ги приехте. Изглежда, че работим избирателно. Ако ще работим принципно, ще работиме така. По този повод, аз за разлика, така не знам от може би останалите, които обичат да задават въпроси, си направих труда да взема пълния списък на паметниците на културата. Къщата, която е на ул. “Кирил 4 Методий”, е паметник на културата обявен 62-ра година. След което къщата се разрушава из основи. Построена е 72-ра, 73-та година. След което тя не е преобявена за паметник на културата. Може би причините, за да не бъде обявена тогава са били, че беше на разпореждане на УБО. Не мога да Ви кажа кои са причините. В момента съм написала писмо до Заместник министъра на културата, да дадат своето становище какъв е статута в момента и ако тя сега не се води като паметник на културата, да бъде обявена за такъв.
П. Рейзи – Имате думата г-н Недин.
Ст. Недин – Значи, точно щото стана така на предната сесия, когато гласувахме за галерията и стана ясно, че реда и условията се определят от Министерството на културата. Значи от там на всички ни стана ясно, че тук от някаква комисия не зависят ред и условия за определяне на търгове, а зависят от Министерството на културата, именно затуй го задавам въпроса. А друг е вече въпроса, че това не е вече паметник на културата. Но вчера на Комисията не го знаехме това нещо. Това го чуваме сега. Един провален ден на Комисията.
П. Рейзи – Г-н Милков, имате думата. /чува се шум от залата/. Значи, г-жа Караманова, нямаше да Ви го зададем този въпрос, ако всичките документи бяха приложени в докладната, която беше внесена на миналата сесия.
Кр. Германова – Ваш служител обяви, че е паметник на културата.
В. Караманова – Да, обявено е, 62-ра година за паметник, след което е съборен до основи. 71-ва, 73-та година.....
П. Рейзи – Моля прекратете коментарите, г-н Милков има думата.
Ив. Милков – Г-жо Караманова, аз имам един въпрос към Вас. Преди може би месец, беше извършена една проверка на строителство, извършено в границите на гр. Созопол, после се оказа, че са проверяване само общински съветници. Из града взеха да се приказват работи, че тоя бил казал, че другият бил казал. Искам да Ви, попитам какво наложи да се проверяват обектите на Общинските съветници от общината и защо избирателно се е подходило. Значи предполага се, че там се вършат някакви нарушения и в тази връзка аз искам да Ви помоля какво е констатирала тази Комисия, защо е назначена и ако може за следващата сесия да бъдат проверени всички общински съветници, поне които живеят в Созопол, вършил ли е някой някога незаконно строителство, заграбвал ли е общинска или държавна собственост като земя, от колко години ползва да кажем заведението или мястото, или нещо друго и по решенията на Общински съвет за определяне на такси и наеми за ползване на общинска земя и общинско имущество, кой колко и какви пари дължи на Общината. Благодаря.
П. Рейзи – Други питания към Кмета. Имате думата, г-н Георгиев.
В. Караманова – Г-н Милков, извършени са проверки по незаконно строителство, които са абсолютно задължителни. Не е извършена проверка по отношение само на Вашето строителство. Проверките, идзвършени по незаконното строителство са констатирани с констативен протокол. Тук искам да отбележа, че има извършени незаконни строителства от страна на общински съветници. Тепърва ще започна, щом настоявате, да проверявам и отдаването или ползването на общинска земя безвъзмездно от общински съветници, да видиме как става. От проведената проверка по Вашето строителство се оказа, че г-н Милков строи абсолютно законно по планове, които са одобрени. А, пак повтарям, ако проявявате, няма да казвам имена, те се знаят кои са, има общински съветници, които строят незаконно.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – На моят въпрос така и не отговорихте. Дали ги имаме тези ред и условия, определени от Министерството. Има ли ги, щото.....
В. Караманова – Значи, реда и условията, по които се осъществява това е по Закона за паметниците на културата – чл.20, 21 и чл.25 по Закона за паметници на културата.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
П. Георгиев – Г-н Председател, имам въпрос към Вас. Защо не е писано решение за отлагане на докладната за етнографския музей на миналата сесия.
П. Рейзи – Как не е писано решение.
П. Георгиев – Няма писано решение по тази докладна за отлагане.
П. Рейзи – В какъв смисъл.
П. Георгиев – Докладната се отложи, няма писано решение.
П. Рейзи – Не може да не е писано. В разширеният протокол го има.
П. Георгиев – В разширеният протокол може да го има, но в решенията при Кмета, които са постъпили няма такова решение.
П. Рейзи – То не влезе, тя Комисията я отхвърли всъщност.
В. Караманова – Когато едно решение, уважаеми общински съветници, се гледа и се отхвърля, то се пише след като е гласувано, пише се решение номер еди кой си – отхвърлено. Има такова решение, което е отхвърлено и не е отбелязано в решенията на Общинският съвет. И това е решението във връзка с актуализацията на бюджета, което Вие гласувахте със 17 “ЗА” да бъде отхвърлено...
П. Рейзи – Ама Вие оттеглихте докладната, г-жа Караманова.
В. Караманова – Първо Вие гласувахте, че се отхвърля.
П. Рейзи – Не, не, аз предложих ...
В. Караманова – В разширеният протокол.....
П. Рейзи – Момент, аз предложих да бъде гласувано...
В. Караманова – И то беше гласувано.
П. Рейзи – Аз предложих да бъде гласувано, то не беше гласувано. Обади се г-жа Аспасия Порожанова и каза защо ще бъде отхвърлено, по-добре да бъде оттеглено и Вие си оттеглихте докладната. Точно така беше.
В. Караманова – Така, но Вие го гласувахте.
П. Рейзи – Не сме го гласували. Не, не сме го гласували, оттеглихме го. По отношение на решението за.....
В. Караманова – Нещо повече тогава във Вашият протокол е записано, в ръзширеният протокол е записано “отхвърля”. Проверете го.
П. Рейзи – Ще го проверя. По отношение, ако е написано “Отхвърля”, ще го напишеме фактическа грешка и ще го поправиме, няма проблем. По отношение на етнографският музей, решението беше взето от Комисията, да бъде отложено за следващата сесия, поради некомплектация на документите, затова не се подложи на гласуване. Други питания. Имате думата, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаема г-жо Кмет. Към Вас имам два въпроса. Първият ми въпрос е по отношение на общинската сграда, в която е поместено и кметството на гр. Созопол. Докъде стигнаха нещата по изготвяне на така наречения Акт 16, работи ли се по този въпрос, докъде са стигнали нещата. Сега ще се мотивирам защо го задавам. Тъй като партерният етаж беше определен за медицински нужди и ако администрацията все пак може законно или полузаконно или незаконно да се нанесе, то за медицинската част изрично трябва да има разрешение от ХЕИ. Такова не може да се получи, ако няма Акт 16. Сезона напира, всички стигнахме до извода, че е най-удобно медицинското обслужване да бъде събрано на едно място, така че какво се прави по този въпрос и прави ли се нещо изобщо. И кой работи по него. Вторият ми въпрос към Вас е как стоят нещата по отношение, каква е процедурата по отношение отговори на молби на граждани, които са отправени до Вас. Трябва ли да им отговорите писмено, в какъв срок и ако не, каква е причината. Това са въпросите ми.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Аз ще отговоря на втория въпрос, а на първия въпрос ще отговори инж. П. Бъчварова или Гл. архитект на Община Созопол за това, докъде са стигнали процедурите. Молбите и жалбите на гражданите, молбите, жалбите се завеждат като жалби и за тях в едномесечен срок, ние сме длъжни да отговориме. Молбата ако не е основателна, може да бъде отхвърлена, но на жалбата сме длъжни в едномесечен срок да отговорим. Съответно идва при Кмета, той я резолира до направлението, за което се отнася, дали ще бъде за ТСУ, дали ще бъде за Дирекцията по туризъм и стопански дейности, и Директорът на Дирекцията дава компетентният отговор, който се подписва от Кмета и се праща, проверява се, преглежда се и го пращаме на съответните жалбоподатели. На молбите нямаме задължение да отговаряме. За заведената жалба обаче сме длъжни да отговориме.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова. Гл. архитект на общината.
Д. Карабаджакова – Относно сградата имаме сключен договор с надзорна фирма за подготвяне документи за приемателна комисия. Сградата е трети функционален тип и има около 50 документа, които трябва да се подготвят. Почти сме на финала, за да влезем в РДНСК, за да да приемем сградата.
П. Рейзи – Как го виждате във времето, г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Предполагам, че около месец.
П. Рейзи – Около месец. Да, благодаря. Други въпроси към Кмета. Г-н Райков.
Н. Райков – Моят въпрос е към Вас г-н Председател. Съгласно чл.10, ал.2 от “Правилника за работа на Общински съвет”, на всеки три месеца Вие сте длъжен на давате отчет пред Общинските съветници за разходите, направени от Вас за командировъчни и представителни средства. Въпросът ми е защо, г-н Председател Вие не изпълнявате задълженията си по Правилника и , по Правилника, който е предложен от Вашата група и приет от Общинските съветници. Тука става въпрос не толкова за сумите, колкото за принципите и правилата на работа.
П. Рейзи – Значи, не съм го изпълнил това нещо, бяхме го коментирали, на тоя етап защото на шестмесечие – юни месец, ще представиме шестмесечието и коментирахме го с главната счетоводителка, тоя отчет не трябва само аз да го давам, трябва да го дава и Кмета на Общината. Понеже сумите са от порядъка на 300-400 лв, даже няма и толкова. Г-жа Караманова има едно требване за 20 лв., аз имам две-три требвания за около 100-150 лв. и от тая гледна точка не сме го направили тоя отчет. На юнската сесия ще го направим, така сме го коментирали. Затова не е проблем, ще го правим на тримесечие като искате, но не виждам, не са някакви разходи, които според мене да ги обявяваме. От тая гледна точка, добре ще го спазвам, няма никакъв проблем. Юни месец ще направя за шестмесечието, от там нататък ще го правим на тримесечие ще го правим. Приемам. Но това е мотива, за който досега не съм го направил. Имате думата, г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Значи, имам един въпрос, не знам дали към Вас или към кой да го задам във връзка с начина на отдаване на обекти от фирма “Търговия”, просто искам да се разяснят тука принципите на отдаване на обекти, каква е самата схема на отдаване на тези обекти. Искат ли се от хората, които кандидатстват и на които са отдавани тия обекти такива декларации, че не дължат нищо на Общината и т.н. Ако това няма да бъде разгледано сега, моля просто да ми дадете отговор къде, кога, как по-обстойно можем да се запознаем с тези схеми на работа във връзка с Търговията.
П. Рейзи – Значи, първо в комисията имаше двама представители на Общинският съвет, нека стане г-н Недин като член на Комисията да каже какви документи са изисквани и мисля, че по този начин ще изчерпим въпроса.
Ст. Недин – На този въпрос на следващата сесия, г-н Марков като ликвидатор на ОФ “Търговия”, ще даде пълен доклад за работата – неговата и на Фирмата, откакто е ликвидатор до момента.
П. Рейзи – Благодаря, г-н Недин. Други питания към Кмета. Ако.. Да, г-н Георгиев.
П. Георгиев – Уважаеми г-да съветници, на миналата сесия приехме член на Общински съвет да представя Общината в АД ”Черноморска лизингова компания”. По Правилника нямаме право да избираме член на Общински съвет, Общински съветник да изпълнява тези функции там.
П. Рейзи – Значи, хубаво е да четете Търговския закон, г-н Георгиев. В общото събрание на сдружението, има право да бъде всеки. В Управителният съвет – няма право да бъдат членове Общински съветници, както и лица, които са на държавна работа.
П. Георгиев – Прочетете чл. 34, ал.5.
П. Рейзи – Прочел съм го много добре, казах Ви как е. Има Юристи тука, нека да отговорят те на Вашият въпрос.
Б. Чампарова – Забраната е “не може да участва като Директор или Управител, Зам. Директор, Зам. Управител или като контрольор, член на Управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на Директорите”.
П. Рейзи – Има разлика между Общо събрание иУправителен съвет. Други питания, г-да Общински съветници. Добре, ако няма други питания, предлагам да минем по дневния ред на сесията. Г-жа Караманова, да.
В. Караманова – На пети март, не, на пети май използвах правото си на основание чл.62 да оспорвам решение на Общински съвет. Това решение, в което аз се мотивирах защо, не се мотивирах, а казах че насесията ще се мотивирам защо оспорвам решението, взето от общинския съвет. По Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и по “Правилника на Общинския съвет”, преди започване на Дневният ред, първо се поставя въпрос, който е оспорен, върнато решение, разглежда се, взима се решение по него, препотвърждава се това решение или се отхвърля, след което се минава по дневния ред.
П. Рейзи – Значи, не го коментирам тоя момент, защото и тука г-жа Караманова пак не е прочела закона. Значи, в седемдневен срок от получаване на документите имате право да обжалвате решенията на Общински съвет. Вие сте ми пуснали нещо, което, нека се изкажа, г-н Милков след това ще Ви дам думата, ако искате. Вие сте ми пуснали нещо, което е много преди Вие да сте получили нашите решения. В тоя седемдневен срок Вие не сте подали нищо при мене, аз приемам, че Вие сте съгласни с решенията на Общинския съвет.
В. Караманова – Г-н Рейзи, седемдневният срок след получаване на решенията да, но аз мога да оспоря решение дори и след като то е взето, след като е препотвърдено това, което е написано по докладната записка. В протоколите Ви е записано, Вие сте си препотвърдили решенията, пратили сте ми ги, то е абсолютно същото, така че не, че не съм прочела Закона, имам право и преди да ги получа решенията, когато те са идентични с това, което Вие сте приели и няма разлика да ги оспорвам.
П. Рейзи – Добре, Вие на базата на какво ми го изпращате това нещо? Нали трябва да имате получено нещо, на базата на което да ми дадете отговор.
В. Караманова – Да, аз имам Вашите решения. Бях на сесията, стоях, слушах, прочетох Ви решенията, Вие ги гласувахте, още тогава казах, че трябва това решение да бъде спрято, спряно, така че не виждам за какво можем да говорим в случая. Нежелание просто да се разгледа и да се обясни какъв е случаят с Художествената галерия. Ще дам думата и на Юриста на Общината.
П. Рейзи – Има думата.
Ир. Петкова – От момента на узнаване на решението , след като г-жа Караманова е присъствала на сесията....
П. Рейзи – Бихте ли ми цитирали члена и Закона, че е точно от узнаването. В закона е казано точно и ясно, седемдневен срок след получаване на решенията на Общински съвет. Това за узнаване никъде не го пише, г-жа Петкова. Други питания? Г-н Милков.
Ив. Милков – Тая галерия стана за тука за чудо и приказ и за да се разбере в крайна сметка за какво е цялата тая работа за тая галерия, моля Председателя на Комисията, която беше определена от съветниците за нанасяне на вреди там и какво беше за проверка, да направи една проверка как е процедирал г-н Зам. Кмета на Общината по туй време г-н Рейзи, как е процедирал по отношение педоставяне тази сграда на Фондация “Аполония 2002” ли беше, к`во беше не знам. Проверете точно как, кой, какво е подписал, как е подписал, кога е подписал, кога е разглеждано в Общинския съвет. Защо Общинският съвет е разглеждал и т.н. Защото тая галерия стана чудо и приказ. Вижте за какво става дума и да спрем с тая галерия. Защото на всички е ясно, че тая галерия трябва да си остане галерия. И ще остане, защото такъв е Закона в България. Не, че някой искал нещо или не искал.
П. Рейзи – Други питания към Кмета има ли? Ако няма, да минем към първа точка от дневния ред. Давам думата на г-жа Дияна Колчева.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Казах защо г-н Николов, да. Ама то прозрачност има. Да. Да, добре. Петминутна почивка.

П. Рейзи – Г-да Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, имаме кворум в залата, продължаваме заседанието. Давам думата на г-жа Колчева. Кажете г-н Деспов.
Р. Деспов – Исках да предложа, понеже тука стана проблем тълкуването на Закона, доколко дни може да се направи възражение. Ако може Юристите, които в момента, значи Юриста на Общината и Юриста на Общинския съвет да уточнят Закона какво точно регламентира – крайния срок, или началния срок.
П. Рейзи – Нямам нищо напротив.
Р. Деспов – И когато става въпрос за начален срок от момента на получаването, закона регламентира ли начина на получаването? Писмен, реален, виртуален?
П. Рейзи – В седемдневен срок след получаване решението на Общински съвет.
Р. Деспов – Ако може, Юристите да го коментират. Закона какво забранява? Крайния или началния?
П. Рейзи – Нямам нищо напротив. Да.
Б. Чампарова – Началният срок е момента, в който решенията постъпят в Общината.
Ир. Петкова – Така, само че.....
Б. Чампарова – Така се брои.
П. Рейзи – Г-жа Петкова, ако обичате, ще се изкажете след малко.
Б. Чампарова – Действително Кмета има право да оспори решение на Общински съвет в седемдневен срок от получаването им. Тука не става въпрос за това, в кой момент решението на Общински съвет влиза в сила, в кой момент се изпълнява и т.н.
П. Рейзи – Има думата Юристката на Общината.
Ир. Петкова – Значи, тук се предизвиква един конфликт между закона и законните права на Кмета. Съгласно вътрешния правилник на Общински съвет – Созопол, до 10 дни, преди провеждането на сесия, могат да се приемат докладни, както и всички документи, свързани с работата на съответния Общински съвет. Конкретното решение, т.е. решенията на Общински съвет от последната сесия, са постъпили в общината на 16-ти май.
П. Рейзи – На 13-ти.
Ир. Петкова – На 16-ти е входящия номер.
П. Рейзи – Ще го покажем, имаме го.
Ир. Петкова – Крайният срок за приемане на документи е 18-ти, тъй като сесията е на 28-ми. Какво означава. Че срока, който Вие и законодателят е предвидил от седем дни, е намален на два дни.
П. Рейзи – Няма такова нещо, г-жо.
Ир. Петкова – Е как да няма такова нещо.
П. Рейзи – Няма такова нещо. Значи първото, което докладната...
Б. Чампарова – Искам само да правите разлика между проекто-решение и решение на Общински съвет.
В. Караманова – Не виждам какво обсъждаме в момента. Проекто-решението на Общински съвет е станало решение, след като е гласувано от Общински съвет. И това решение беше гласувано абсолютно, така с мнозинство от девет гласа. Значи то е прието, в момента, в който е прието от Общинските съветници. И къде е спора – дали трябвало седем дена, до седем дни след получаването, или преди това, при положение, че решението е прието, че решението съществува, че то е абсолютно същото с това, което получихме след седем дена и няма абсолютно, ако трябваше да се пише в седемдневен срок. Няма абсолютно никакво различие. Тук според мен, е начин да се търси форма този въпрос да не бъде разглеждан.
П. Рейзи – Значи, аз пак казвам. Не търсиме никакъв такъв начин този въпрос да не бъде разглеждан. Чисто и просто търсиме законовата страна. Тя казва – седемдневен срок след получаване на решенията вОбщински съвет. Така че, от там нататъка всичко, което е трябвало да се спази и да се направи, Закона го казва. Кажете г-н Деспов. На микрофона само, ако обичате.
Р. Деспов – Мисля, че въпроса ми беше точен и ясен: какво означава получаване? Някъде регламентирано ли е, че то трябва да бъде писмено?
П. Рейзи – Значи, отговориха Ви точно и ясно на г-н Деспов Закона...
Б. Чампарова – Входящият номер на един документ е доказателство, че той е получен. Входящият номер е доказателство, че той е получен.
П. Рейзи – Как преди това ще се получи? По какъв начин? Значи, аз питам Вас, какво Юристите. Значи затова има входящи номера в една Община и в една администрация. Това е документът, с който се доказва, кога е внесен даденият документ в тая Община. Г-н Николов, Имате думата.
Зл. Николов – Аз мисля, че изпадаме в безлични спорове. Значи в Закона е писано седемдневен срок след получаване на решението. Това е крайният срок. Но нищо не пречи преди това, от деня на вземане на решението до получаване на решението да бъде оспорвано, при положение, че това решение не се различава по нищо от получените решения, които Вие внасяте в Общината.
П. Рейзи – Значи, г-н Николов, аз съм съгласен с Вас дотолкова, че тя обжалва нашто решение. Но тя на базата на какво обжалва? Значи нали трябва да има при нея документ, след това вече и дават седемдневен срок за обжалване. Тя преди това какво обжалва? Това, че един човек е присъствал на една сесия, това че е чул нещо тука, което е взето като решение не означава, че тя има право да го обжалва, защото в крайна сметка.... Моля Ви се г-жа Петкова. В крайна сметка това е документа, с който ние показваме, че това решение е взето на тая сесия. И това е документа, който от тук нататък ще съпътства всички възражения, дела и т.н. Това е документа – решението, с който, препис-извлеченията, решенията които отиват при Кмета на Общината.
Зл. Николов – Формулировката на оспорваното решение различава ли се от формулировката на решението, което Вие сте внесли в Общината?
П. Рейзи – Значи, аз казвам, че... аз това Ви обяснявам. Не може да се издава, да се атакува нещо, за което няма документ. Входящият номер в общината... Ам то има Закон, аз не го измислям аз в момента.
Р. Деспов – Преди няколко минути говорехме за това, че не всички решения са пристигнали в Общината. Означава ли това, че Кмета не може да атакува решения, които не са пристигнали в Общината?
П. Рейзи – Разбира се, че не може да го атакува като го няма. Щом не е пристигнало... Как ще атакуваш нещо, което не е пристигнало?
Р. Деспов – Ами защо не ги изпращате всички решения?
П. Рейзи – Е как... Кое решение не сме изпратили? Аз Ви казах за етнографския музей как стоят нещата.
Р. Деспов – На самата папка, които изпращате, пише не “Решенията” на заседанията на Общински съвет, а пише “Решения”. Това е само извадка от решенията. Разгледайте ги добре.
П. Рейзи – Всички решения. Всички до едно са изпратени. Ами решения.... какво да пише на папката?
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Ами решенията. Те те са решенията, които сме ги взели на сесията.
Ст. Недин – Аз предлагам да минем към дневния ред.
П. Рейзи – Преминаваме към Първа точка от дневния ред. Давам думата на г-жа Колчева – Председател на Комисията по туризъм.
Д. Колчева – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги Общински съветници и гости на деветата сесия на Общински съвет – Созопол. На 25.05.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Разгледа докладнита. На заседанието присъстваха:
1. Катя Стоянова – член;
2. Красимира Германова – член;
3. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Преминаваме към докладна записка вх. №398/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно информация за туристически сезон “Лято – 2003 г.” и подготовка на сезон “Лято – 2004 г.” Моля г-жа Караманова да...
В. Караманова – Вносителят на материала – Николай Петров ще отговори.
Д. Колчева – Г-н Петров, заповядайте.
Н. Петров – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател на Общинския съвет, общински съветници. Значи, в предоставената Ви информация се проследява целия сезон, “Лято 2003” и се дават насоките за “Лято 2004”. Мисля, че сме си свършили добре работата, остава Вие да имате нищо да кажете.
/от залата предлагат да се чете текста на докладната/
Н. Петров – Целия? Аз нямам нищо напротив.
П. Рейзи – Аз мисля, че на всеки е предоставен. Нека да не минаваме в четене. Г-н Петров е тука. Направо предлагам г-да Общински съветници, ако имате въпроси към г-н Петров... Г-н Недин, заповядайте.
Ст. Недин – Аз имам предложение доклада да бъде прочетен от г-н Петров, защото тука има и гости на сесията, туроператори. Всички са заинтересовани от развитието на туризма в града, в Общината. Ако трябва да го гласуваме като предложение.
П. Рейзи – Недин, ела малко... Г-н Недин, може ли за един момент само. Има внесено процедурно предложение. Който .... Добре, в крайна сметка всеки Общински съветник има право. Предлагам, който е съгласен..... Предложението е да бъде прочетен доклада за информация за туристическия сезон 2003, това е информация за туристическия сезон, точно така. Да, да бъде прочетена информация за туристическия сезон 2003 и подготовка за сезон “Лято 2004”. Който е съгласен да бъде прочетен доклада, моля да гласува “ЗА”:
За: 7 гл.;
Против: 10 гл;
Въздържали се: 0 гл.
Няма да се чете доклада.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№122
Не приема предложението на г-н Стоьо Недин да се прочете текста докладна записка вх. №398/18.05.2004 г., относно информация за туристически сезон “Лято – 2003 г.” и подготовка на сезон “Лято – 2004 г.”

П.Рейзи – Имате думата по информацията, поднесена от Общината, г-да общински съветници.
Дияна Колчева – Уважаеми г-н Петров тук в информацията, която е предоставена пише, че осемдесет процента от туристическите обекти работят в съответствие със законовите разпоредби. По надолу четем: В стратегията за развитие на община Созопол Раздел “Туризъм“ е отбелязано, че туристическият потенциал за нощуване в Общината възлиза на 32000 легла . В същото време категоризираната база е 12644 легла. Значи, моят въпрос е следният : Тези 85 % от 32000 отговарят ли на 12644.
Николай Петров – С право го задавате въпроса. Така както е записано може така да се разсъждава , но тука в тези 32000 легла не влизат леглата на вакнционно селище “Дюни”.
Дияна Колчева – А в 12644 влизат ли .
Николай Петров – Не, не влизат. В 12644влизат, не влизат, но в 32000 влизат. И от там се получава тази разлика. А това, че туристическите обекти работят в съответствие със законовите разпоредби, тук може да се разсъждава. Тук сме разсъждавали принципно за лицензиите. Ние сме предвидили, в смисъл заведенията за хранене и развлечения и лицензиите, които ……
П. Рейзи – Общо всичко, което се нарича туристически обект, не сте ги разграничили.
Дияна Колчева – Не сте ги разграничили като средства за настаняване и средства за хранене. Да, за това се получава тази разлика. Следващият ми въпрос, който е към вас евентуално, това е към плана за подготовка на населените места Созопол, Черноморец и Равадиново за туристически сезон “Лято – 2004 г. ”В точка 3 пише: ”… асфалтиране на улици в гр. Созопол и Черноморец – срок за изпълнение 30.05.2004 г. Извинявайте обаче, не знам в Созопол, но в Черноморец никъде не е започнало асфалтирането на улиците. И днес е 28.05.2004 г., на 30.05.2004 г. дали ще бъдат асфалтирани. И следващият ми въпрос е защо Кмета на с. Черноморец на втора сесия не присъства. Кой дава право на един Кмет в предсезон да излиза в отпуска.
П. Рейзи – Г-жа Колчева, това не са въпроси по информацията, нека не ги задаваме. Трябваше преди това, много Ви моля, нямам нищо против преди това имахте право да ги задавате тия въпроси.
Дияна Колчева – Защото аз веднъж го зададох и смятам, че ……..
П. Рейзи – В крайна сметка говориме конкретно по информацията. Сега как е излязла в отпуска, защо, това тука не му е мястото, извинявайте.
Дияна Колчева – Въпросът ми е следният: дали ще се спази сроко до 30.05. да бъдат асфалтирани тези….
П. Рейзи – Г-жа Караманова кой ще отговори на въпроса. Който прецените.
Костадин Мархолев – Срокът за асфартирането в Черноморец беше до 15.06., имам изпредвид, че в Созопол започва по-рано туристическият сезон и за това наблегнахме за Созопол. От проведената процедура за асфалтиране ние сме заложили в бюджета 37000 лв., а двете фирми, които кандидатстваха предложиха 86000 лв. Значи, ние влизаме в нарушение на закона и за това се провали процедурата.
Дияна Колчева – Така, добре. Значи Вие казвате до 15 юни е срока за Черноморец, а Наредба № 1 гласи за двете населени места до 31 май.
Костадин Мархолев – Аз Ви казвам по каква причина беше това, поради провалените процедури.
Дияна Колчева – Да, добре.
П. Рейзи – Това означава ли, че в Черноморец няма да асфалтират?
Костадин Мархолев – Не, имаме изпредвид да направим втора процедура. Значи 36000 лв. ние имаме заложени да асфалтираме, а те дойдоха двете фирми и предложиха това, което ние го предлагаме в тръжната документация, предложиха 76000 лв. Това е огромна разлика, разбирате ли. Не може да се покрият. За това просто.
П. Рейзи – Имам и аз един въпрос към г-н Петров. Г-н Мархолев, много Ви моля, разбрахме. Тук в точка 4 пишете: подготовка и изготвяне на рекламни материали за участие на Общината в туристически борси 2004 г. в България и в чужбина. Пролетните за 2004 г. приключиха. Това означава ли, че за есенните ли правиме нещо? Точка 4.1. накрая.
Николай Петров – Във “Вашата ваканция” в Бургас участвахме, защото тогава успяхме да …
П. Рейзи – И следващото, което е изготвяне на редакционните материали за публикация и национализация на местните там... там по тия материали къде са, какво е направено. Последното, което е г-жа Караманова... да.
Караманова – Подписани са договори с вестниците “24 часа” и “Труд” за рекламна дейност на Созопол в приложенията, които излизат на “24 часа” и на “Труд” – “Ваканция”. Вчера бяха от вестниците представители и това излъчване ще започне от следващата седмица. То не е само за община Созопол, то включва и другите общини и наред с това, което излиза като реклама за общините, излиза и рекламата, която е традиционна за туристическите обекти, които вече са свързани с реклама от страна на съответните рекламодатели. Освен това рекламните материали, които ще се публикуват за Созопол и ще се представят по телевизиите СКАТ и ЕМ САТ, които имат обхват в цяла България, с тях също има подписани договори изапочват излъчвания, тъй като сезонът сега започва. До сега излъчваха други материали. Ще започването на материали за туристическия сезон в Созопол. Има такива договори, подписани с националните медии.
П. Рейзи – Аз имам един такъв въпрос, с “24 часа” и с “Труд” договора… защото тука сте заложили 17000 лв.
Караманова – Не е 17000, той е договор, който е стандартен, за който предварително нищо не се плаща. Той е договор за публикация. Когато публикуваме предвид на това, че имаме договор с тях ползваме съответната отстъпка. И се плаща на материал, който е публикуван.
П. Рейзи – Задавам го въпроса за да стане ясно на всичките за какво става дума, защото все пак тука са написани 17000 лв. и нормално е утре някой да коментира, че са дадени на “24 часа” и “Труд” 17000 лв.
В. Караманова – Не, не, това е за цялата реклама.
Д. Колчева – Следващият ми въпрос към г-н Петров е относно почистване на неохраняеми морски плажове на територията на Общината. Даден е срок 15.05. Почистени ли са? Фактите говорят нещо друго.
В. Караманова – Да, да. Напълно друго говорят фактите. Това е поради причината, че последните търгове в Областна управа за отдаване под наем на плажове още не бяха приключили. Ние все още не сме получили пълния списък на това, кои плажове имат концесионери, за кои са попълнени договори само за отдаване под наем от Областна управа, за да знаеме кои остават неохраняеми. Съответно на тези плажове да се поставят табелите неохраняем плаж и да се почистят.
Д. Колчева – При всички случаи залива “Вромос” остава неохраняем плаж.
П. Рейзи – Значи аз имам и друго питане. В крайна сметка, г-жа Караманова, има плажове, на които знаем кои са концесионерите. Говоря за градския плаж, говоря за харманския, това също...
В. Караманова – Въпросът беше за неохраняемите,
Д. Колчева – Неохраняеми морски плажове.
В. Караманова – Въпросът беше за неохраняемите, не за тези, за които знаем.
П. Рейзи – Извинявайте, да. Добре.
Д. Колчева – Следващият ми въпрос е почистване накурортните селища на територията на общината с доброволно участие на гражданите и общинската администрация. Значи в Созопол може би сте извършили на 15.05. такова почистване, но в останалите туристически селища като Черноморец, Равадиново дали бяха направени такива почиствания. Въобще срока спазен ли е?
В. Караманова – Въпрос на организация.
П. Рейзи – Нека да отговори Кмета на с. Равадиново. Имате думата, г-жо Кмет.
Сотирка Ангелова – Кмет на с. Равадиново – Ние направихме почистване във връзка с предстоящия туристически сезон, обаче това е недостатъчно, тъй като Кметство Равадиново има необходимост от строителни работници в Кметството и даже не можем да си положиме плочките през този сезон. Чакаме работниците роми, които работят в Созопол да се завърнат в селото и тогава вече да започнеме да си довършиме нещата.
П. Рейзи – През лятото.
Сотирка Ангелова – Кмет на с. Равадиново – На доброволни начала сме провели две бригади. Разбира се това не ни е достатъчно, но ще продължиме.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на с. Равадиново. Други питания по така предложената информация за туристическия сезон.
Д. Колчева – Г-н Станислав Георгиев.
П. Рейзи – Моля на микрофона, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Моят въпрос е по отношение на информацията по подготовка на предстоящия туристически сезон, по отношение наавтомобилният трафик, специално за гр. Созопол, може би това се отнася и за с. Черноморец, но не знам в каква сила. Заседава някаква комисия, която даже не знаем нейните членове – Комисия по безопасност на движението – аз въпроса го зададох и преди два дни на заседание на Комисията по Законност и обществен ред. В крайна сметка някой ще ни запознае ли с решенията на тая Комисия, какво се предприема по отношение регулирането на движението на територията на града. Защото проблема от година на година се засилва. Все пак ние сме Общински съветници и можем да изразим мнение по решенията на тази Комисия. В крайна сметка много е тежко положението през лятото. Ще ни запознае ли някой от администрацията какви мерки са предприети до момента, тъй като тука пише, че предстои тази Комисия да вземе окончателно решение. Днес е 28.05. Сезонът вече е напрял. Туристите са в Созопол. Част от тях, разбира се, но досега трябваше да бъде взето окончателното решение много преди датата 28.05.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, кой ще поеме... Г-н Мархолев, имате думата. На тоя етап Комисията по безопасност на движението събирали ли сте се, какви решения сте взели и как виждате да посрещнем сезона, понеже в информацията, която е от г-н Петров е казано, че сте се събирали и сте взели решение и сте подготвени за предстоящия сезон.
К. Мархолев – Да. Точно, по-точно....
П. Рейзи – Значи примерно в тая Комисия ще направите ли маркировка на пътищата, къде ще има спирки, къде ще има стоянки за такситата, какви знаци ще се поставят за спиране, за паркиране, паркинг местата къде се оформят. За това става дума.
Д. Колчева – В с. Черноморец изготвена ли е транспортна схема.
К. Мархолев – Да. Значи, проведена е среща с г-н Одрински, Динев, Кметицата на селото, на Черноморец, ще започна от там, и е възложено на една госпожа, която изготвя тез неща, е възложено това нещо. Значи в течение, вече в хода на нещата е Кметицата на селото. Не мога да Ви дам подробности как вървят нещата и докъде са стигнали. За Созопол знаете, всичко е предвидено, обаче просто за цялата маркировка се изчакваме тука да свършат строителните работи...
П. Рейзи – Защото днеска е 28-ми.
К. Мархолев – Разбирам Ви напълно. С г-н Гочев, с полицията всичко е уточнено за знаците къде ще се слагат. Всичко, кое как ще бъдат знаците...
П. Рейзи – Като срокове как ги виждате да станат тея неща, все пак хората искат да чуят, да знаят...
К. Мархолев – Еми...
П. Рейзи – До към 15-ти юни ще бъдете ли готови?
К. Мархолев – Мисля, че по-рано.
П. Рейзи – По-рано.
К. Мархолев – Мисля, че по-рано, да. Значи, предвиждаме някои от улиците в старата части по възможност и в новата част да се направят с двупосочно движение, тъй като се получава там в новата част в улиците “Стара планина”, на Наско Червенков там улицата не знам как се казва, “Люлин” да, но това са всичко съвместно с полицията това нещо ще работят, за Комисията по безопасност на движението, аз не можах да разбера казахте, че нещо за, че няма представител на общината ли, какво, не можах да разбера.
П. Рейзи – Не, не. Кои са членове на Комисията тая година?
К. Мархолев – Ама, то беше внесено тука на това, материала беше внесен тука и мисля, че имаме даже предложение за Общински съветник. Пише вътре така.
П. Рейзи – Да, точно така.
К. Мархолев – Като имена, значи, мога да Ви кажа кои са. Петър Георгиев...
П. Рейзи – А заповедта на г-жа Кмета къде е? Ето и тая заповед я няма при нас. Ако я има при нас, щеше да им я покажа на Общинските съветници.
К. Мархолев – Нещо,щото не разбрах за Общинската съветничка, това го имахме като докладна тука, минало е от тука. КАТ, Гочев, Динев, Петър Георгиев...
П. Рейзи – И Николов е там избран. Точно така, г-н Николов. Благодаря г-н Мархолев. На микрофона, Красимира Германова.
Кр. Германова – Говорим за Комисията, за хората и т.н. Интересува ме къде ще бъдат местостоянките на автобусите, които пристигат. Това определено ли е? Мисля, че това е най-големият проблем за града, особено за новата част на града.
К. Мархолев – Които пристигат, така ли? Пътуващите автобуси.
Кр. Германова – Пътуващите. Тези, които карат туристите на туроператорите. Има ли определена местостоянка на тези автобуси?
К. Мархолев – По наше... Това, където е долу... Да, за там е предложено. На стадиона. Гочев така предложи.
П. Рейзи – В участъка на стадиона ли, къде?
К. Мархолев – В края там.
П. Рейзи – А паркинга на стадиона, така ли? На олимпийска база, там. Значи аз като питам имам предвид това, че винаги всяка година имало страшно много жалби от хората, които живеят в блоковете край тая улица “Републикански”, че там спират автобусите, че работят на место и т.н., затова питането е все пак да го имате пред вид и да го отстраните.
К. Мархолев – Вижте сега, ние там го имаме, определено. Обаче Вие знаете, те отиват там и спират. Просто трябва, вече там е работа на КАТ това. Ние го определяме там, разбирате ли? Обаче те после, знаете вече те как отиват там и спират там до ДНФ-то и надолу и.....
Кр. Германова – Въпроса е да има определено място, защото...
К. Мархолев – Има, има.
Кр. Германова – Защото миналата година нямаше и те се оправдаваха с това, че няма определено място.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Напротив, и миналата година имаше определено. Но миналата година, точно по предложение на КАТ, автобусите, които бяха на туроператорите, трябваше да спират по ул. “Републиканска”. След като се разбра, че се създават много притеснения за хората, които живеят там, тази година представителят на КАТ – г-н Гочев, предложи да не бъде там, а да бъде на Стадиона на паркинга, който е. Защото наистина имаше много жалби и към него отправени и към Общината за това, че автобусите на туроператорите спират по ул. “Републиканска”, вдигат достатъчно шум и затрудняват движението. От там минават хората остават по два часа, чакат с чантите. Така е. Такова беше предложението на Комисията миналата година.
П. Рейзи – По-добре там, отколкото пред “Черно море”.
К. Мархолев – Ако имате някакви въпроси към Комисията, от понеделник ще заседаваме от 10,00 ч. Комисията по безопасност на движението ще има още едно заседание в понеделник. Ако имате някакви въпроси, може да ми ги кажете да ги поставя там на Комисията. Или някакви предложения ако имате.
Д. Колчева – Аз имам още един въпрос към г-н Петров. Как ще бъде решен проблема, вече за сезон 2004, с чакащите нелицензирани туроператори на входните артерии на Созопол и Черноморец.
Н. Петров – Значи, това е един от най-болните проблеми. Вие го знаете. Той законово е решен в Закона за туризма и в последващите изменения. Предполагам, че въз основа на това ще бъде, със Заповед на Кмета трябва да се издаде Комисия, която да проверява. Не вярвам в голямата ефективност, но все пак мисля, че това трябва да се направи, така да удовлетворим... пък тез които са... въпреки, че не е в правомощията на Кмета. Но мисля, че ... Отделно да не говорим, Вие знаете за това, за Потребителите, те също следят за това. При тях също ще постъпват сигнали, които ние можем да им дадем, които идват при нас или централно. Значи, някаква стиковка ще се получи, вече имаме среща, две с Комисията на потребителите в Бургас, на която присъстваха.... Значи ще има някаква стиковка, така че предполагам, че ще ги ограничим тези работи.
Д. Колчева – По Закона за туризъм Кмета упражнява също контрол върху туристическата дейност на територията на Общината.
П. Рейзи – Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Аз просто искам да продължа, г-жа Колчева, защото проведохме една среща с някои туроператори бяха дошли. Самите Вие, тъй като сте в нещата, да предложите по какъв начин да парираме тези неща. Самите Вие да предложите. Значи, г-н Бобчев, там някои други туроператори дойдоха при мен и проведохме една среща, предложиха там някои... не, аз говоря специално за Черноморец. В Созопол получихме така някоя идея какво да направим и как да направим. Сега естествено, не можем да кажем някои неща, защото пък те ще вземат контрамерки, трябва да запазиме малко тайна все пак.
Д. Колчева – Добре.
П. Рейзи – Други въпроси по информацията. Г-н Комитов, две минути Ви давам.
Г-н Комитов – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател на Ощнинския съвет, г-да Общински съветници. Няма да коментирам изнесените данни. Значи, само ще кажа, че са леко дезинформационна мъгла. 32000, 12000, едните ги има, другите ги няма. Това е златната мина на града, която хората я ограбват. Разберете, изнасят се стотици хиляди левове от нашата Община. 12000 легла по петдесет дена са 600. По 80 стотинки са 480 хиляди лв. Това са 8 км. асфалтирани улици. Вчера бе приет вече и се побликува изменението на Закона. Там точно и ясно се казва как ще се разходват средствата, той влиза след шест месеца, така че за следващата година имаме основа, на която да разсъждаваме. Проблема за нашият град е, че ние трябва да убедиме нашите хора, че тези пари те трябва да ги плащат, за да процъфтява нашият град. Никой не може да дои кравата без да я храни. Това трябва да се убеди всеки един и всеки един от Вас да се замисли дали той е изряден пред Закона. За стоянката. Значи, тези автобуси не са туроператорски. Те са на транспортни фирми, те вървят и вървят в нашия град. Проблеми. Аз само елементарен въпрос задавам: поставете се Вие на мястото на туристите пред Олимпийска база. Малки деца с автобусите в горещината, в тоя пек. Къде ще отидете да ползвате една тоалетна, айде вода ще си вземете от павилиончето. Значи това беше крещящият проблем миналата година пред парка. Нямат хората къде да отидат една тоалетна да ползват. Значи, мислейки да принесем от едно място на друго, ние трябва да решиме някои елементарни социални проблеми. Значи да си помисля, дали няма да има протест от Олимпийска база, но най-елементарното е една тоалетна. Благодаря.
П. Рейзи – Значи аз предлагам, когато правите тея Комисии по отношение на транспорта, хубаво е със съвещателни гласове да се поканят и представители на Съвета по туризъм. Било на Созопол, било на Черноморец. Не за друго, защото в крайна сметка те са хората, които след това работят с вашите решения.
К. Мархолев – Г-жа Колчева, считайте се за поканена, в понеделник в 10,00 ч. ще правим заседание.
П. Рейзи – Други коментари по предложената информация. Ако няма други, да преминаваме към гласуване. Г-да Общински съветници, на една от предишните сесии беше взето решение да се предложи и да се направи общинска програма за развитие на туризма в Общината. Г-жа Караманова се е погрижила. Направила е консултации с такива организации, които са склонни да напишат една такава Общинска програма. Ще и дам думата тя да представи това, което са направили и съответно да каже как ги вижда тя нещата за пълното изпълнение на това решение на Общински съвет.
В. Караманова – По решение на Общински съвет, трябва да се направи и да се разработи програма за развитие на туризма в Община Созопол. Отново по решение на Общинския съвет трябваше да се проведе и разширена среща, в която да вземат участие жители на града и заинтересовани страни по разработването на общинската програма. Срещата беше проведена, макар и не особено ефективна, но чухме мнението на жителите на нашия град за това, какво е състоянието на туризма и какво бихме желали да бъде в нашият град. След тази среща проведохме среща с туроператорите само от Созопол, за да чуеме и тях. На базата на това, което беше чуто и беше казано тук, започнахме да извършваме проучвателска дейност за това, как може да бъде разработена добре една програма. С консултантска фирма, която да разработи такава програма. Такава програма като проект за разработване е предоставена на Общинския съвет, той е тука. Аз съм прочела този проект за разработване на програма доста подробно и смятам, че той обхваща значителната част от това, което ние искаме да бъде включено в разработването на стратегията. Друг е въпроса, че това което е предложено на Общинските съветници е само един проект, който може да служи като задание, което общинската администрация да обяви много по-широко, за да може да се получи конкуренция между различни колективи, които работят такива проекти. Това е само един такъв проект. Но ние трябва да знаем точно какво искаме. И дали това като задание удовлетворява Общинския съвет и общинската администрация за разработване на програмата. Това беше смисълът да внеса този проект, за да може да се разгледа той от Общинските съветници и да предприемем по-нататъшни действия по възлагането на разработване на програмата за Общинския съвет. За туризма в Община Созопол, извинявайте.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Общината. В Комисията... Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Значи разбирам, че това е само един проект за задание. В такъв случай добре би било тука в проекта за решение да се направи една корекция: “Приема информацията за туристически сезон “Лято – 2003” и подготовка на сезон “Лято – 2004” и проект на задание за общинска програма за развитие на туризма в Община Созопол”. Защото, нали, да стане ясно вече, че не тази програма ще се изпълнява, а това само ще бъде проект за задание за обществена поръчка, където евентуално ще се получи някаква конкуренция.
П. Рейзи – Така го коментирахме и в Комисиите. Ами добре, тогава да минем към гласуване. Който е съгласен с така направената промяна в решението по тая докладна, един вид “Приема се информацията за туристически сезон “Лято – 2003” и подготовка за сезон “Лято – 2004” и проект за задание на общинска програма за развитие на туризма в Община Созопол”. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува ”ЗА”:
За: 15 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 1 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№123
Приема информацията за туристически сезон “Лято – 2003” и подготовка за сезон “Лято – 2004” и проект за задание на общинска програма за развитие на туризма в Община Созопол.

П. Рейзи – Преминаваме към следващата докладна.
Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. №375/15.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №135017 по картата на възстановената собственост в м. ”Студената вода”, землище с. Росен. Ако има въпроси? Г-н Недин.
Ст. Недин – Значи, на Комисията присъствах и аз и поисках... тъй като става въпрос за продажба на общинска собственост в землищата на село от Общината. Става въпрос за с. Росен. А към докладната не е приложено писмено становище от Кмета на селото, който знаем там е пряко избран от населението и в крайна сметка, би трябвало да чуем и неговото становище. Според мен не само да го чуем, но да си има и в писмена форма едно становище, приложено към докладната. Защото така направено, все едно Общинския съвет е поставен, така да гласува през главата на местния Кмет на селото.
П. Рейзи – Имам една молба към Кмета на с. Росен. Понеже те са две докладни една след друга, за две продажби на два имота във вашето землище. Става дума за едни 13 дка. и за едни 3 дка. Така че, ако сте запозната наистина с двете докладни, направо и по двете да дадете Вашето виждане, Вашето становище.
Пунка Костадинова – Кмет на с. Росен – Аз първо гласът ми е много паднал, ще ме извините. Значи, моето мнение е да се отложи раззглеждането на тези докладни за следващата сесия, тъй като аз нямам информация, че ще се внасят такива докладни в Общинския съвет. Нека първо се запозная, да уведомя и своите кметски съветници. И тогава вече да дадем нашето становище. Изобщо моето мнение е, когато се разглеждат такива докладни за продажба на земя, макар и на общинска собственост, нека да минава през Кметовете и да се иска писмено тяхното мнение.
В. Караманова – Както говорихме на Комисията, трябва да има становище на Кмета на селото. Там е по предложение, то е много отдавна на една фирма. Тогава беше съгласувано с Кмета на селото – г-жа Морфина Пенчева и тя беше съгласна, но така и не можаха да се подготвят документите. Румяна Тодорова в момента отсъства и наистина е по-добре и мнението на Кмета на селото да се вземе, да се проучи и тогава да се видат на следващата сесия.
П. Рейзи – Това означава, че оттегляте двете докладни.
В. Караманова – Оттеглям двете докладни за следващата сесия. /№375 и №374/
П. Рейзи – Благодарим. Г-н Милчо Димов.
М. Димов – Г-жи и г-да Общински съветници, аз също подкрепям това мнение във връзка с това, че наистина трябва да се съгласува с Кмета на Общината и другото, което е, с Кмета на населеното място. Конкртно ще Ви посоча един пример. Когато се отдават тези земи, общинска собственост и се уригулират парцели, съгласувани ли са с Поземлена комисия, тъй като се получава едно разминаване. Значи, пряк случай. Мои познати купуват земя за санаториум 18 дка. и половина. Отиват там в ГЕОС, аз присъствах, мерят, влизат в други там, едни вилички има такива, къде заградили, къде не заградили законно или полузаконно, не знам, но казва: “На нас ни мереха тука една фирма, едни момичета”. Значи има една фирма оторизирана в Общината, това е ГЕОС. И почват едни спорове за един метър, за два метра. Сега гледам тука на един куп докладни за Росен, те не са две, ами са три или четири. Там да се уригулират там във вилните зони разни имоти. Значи, трябва да има някаква стиковка между Поземлена комисия и Общината, техническа служба на Общината, защото се получават разминавания, които водят до големи съдебни спорове и проблеми после. Благодаря.
П. Рейзи – Благодаря на г-н Димов. Красимира Германова.
Кр. Германова – Въпреки оттеглянето, аз имам една молба-препоръка. Ние го оттегляхме на Комисията, но искам да го кажа пред всички и Кмета на с. Росен да го има изпредвид. Нали, подучу се, че по тези две предложението и интереса е за построяване на бетонов център. Хубаво е, ако има такива някакви предварителни интереси, да бъдем предварително запознати, ако има възможност, то не е казано, че те ще го спечелят. И освен това, примерно както в случая ако наистина има интерес за бетонов център, нека да има и някакво становище от Екология, дали мястото е за ..... от необходимите институции. Просто да има становище.
П. Рейзи – Добре, значи приключваме с тея две докладни. Г-жа Кмета ги оттегля. Преминаваме нататък.
Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. №373/15.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №38 по по плана на зоната за земеделско ползване в м. ”Росенец”, землище с. Росен. Думата на Кмета на селото. Г-жа Караманова.
П. Бъчварова – Аз ще отговоря. Този план е изработен по §4 от Закона за собствеността и възстановяването на земеделските земи и изцяло е приет от Община Созопол. Поземлена комисия е издала решение, че земята е общинска собственост на Общината, така че в плана за земеразделяне е оставено като така наречените бели петна, тъй като с тези земи изцяло се разпорежда и Община Созопол в лицето на техническа служба.
П. Рейзи – Други питания към Кмета по тая докладна. Ако няма други, моля да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от Кмета на Община Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За: 13 гл.;
Против: 2 гл;
Въздържали се: 0 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№124
Общински съвет гр. Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №38 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Росенец”, землище с. Росен.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Това е от Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, благодаря.
П. Рейзи – Давам думата на Красимира Германова, Председател на Комисията по финанси.
Кр. Германова – Здравейте г-жо Кмет, колеги Общински съветници, г-н Председател на Общинския съвет, гости. На 25.05.2004 г. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Добри Добрев – член;
3. Петя Чапевова – член;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
5. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”
6. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
Комисията разгледа всички докладни, които са постъпили в Общинския съвет и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка вх. №396/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такса за ползване на общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги.
Комисията гласува “ЗА” и след обсъждане и гласуване предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Въпроси по тая докладна. Да, г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Яснота за тези, които присъстват и не са били на Комисията. По отношение на докладната, която внасям е за промените по чл. 56. По чл.56 в тарифата за местните данъци и такси е приета една цена от 10 /десет/ лв., която е твърде висока за хора, които извършват услуги, авторемонтни услуги, металообработващи услуги. Те не са съизмерими с извършването на търговска дейност. Това е причината, поради която ние предлагаме цената за тях да бъде диференцирана, да бъде по-ниска и определена на 2,50 лв., а не 10,00 лв. на кв.м.
П. Рейзи – Други въпроси. Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 13 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№125. Общински съвет Созопол определя:
125.1. Такса за ползване на общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги на територията на град Созопол в размер на 2,50 лв. на квадратен метър на месец.
- за месеците: юни, юли, август и септември – таксата се удвоява.
125.2. Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от обекти извършващи металообработващи и авторемонтни услуги и монтирани върху общински терени в размер на 10 лв. на месец на обект.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №395/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне цена на право за извършване на таксиметрова дейност с файтон. Комисията предлага решението да е така, както е по докладната. Аз одеве не Ви го зачетох. Да Ви зачета ли решението?
1.Общински съвет Созопол определя цена на право за извършване на таксиметрова дейност с файтон на територията на Община Созопол за периода 01.06.2004 г до 30.09.2004 г в размер на 400 лв., като ограничава за гр. Созопол до 5 /пет/ броя стандартни файтони.
2. Общински съвет Созопол определя цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци в размер на 40 лв. на файтон за периода 01.06.2004 г до 30.09.2004 г.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова, нещо ще коментирате ли? Добре. Въпроси от Вас, г-да Общински съветници. Има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№126. Общински съвет Созопол определя:
126.1. Цена на право за извършване на таксиметрова дейност с файтон на територията на Община Созопол за периода 01.06.2004 г до 30.09.2004 г в размер на 400 лв., като ограничава за гр. Созопол до 5 /пет/ броя стандартни файтони.
126.2. Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци в размер на 40 лв. на файтон за периода 01.06.2004 г до 30.09.2004 г.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №394/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на базисна наемна цена за ползване на общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги.
Това са две различни неща. Едното е такса за ползване, а това е размер на базисна наемна цена за отдаване под наем. Предложените цени са както и в предната докладна.
1. Общински съвет Созопол определя базисна наемна цена за ползване на общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги на територията на град Созопол в размер на 2,50 лв на квадратен метър на месец.
- за месеците: юни, юли , август и септември – базисната наемна цена се удвоява.
2. Общински съвет Созопол определя цена на услугата за събиране , транспортиране и депониране на отпадъци от обекти извършващи металообработващи и авторемонтни услуги и монтирани върху общински терен в размер на 10 лв на месец на обект.
/чува се коментар от залата/
П. Рейзи – Има разлика. Коментирали сме го, има разлика.
Кр. Германова – Едното колеги, е...
П. Рейзи – Давам думата на Юристката на Общински съвет да откоментира.
Б. Чампарова – Наредбата по чл.56 от ЗУТ, става въпрос за общинска публична и общинска частна собственост. Когато е общинска публична имаме такса ползване, когато е общинска частна – наемна.
П. Рейзи – За това става дума. Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№127. Общински съвет Созопол определя:
127.1. Общински съвет Созопол определя базисна наемна цена за ползване на общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги на територията на град Созопол в размер на 2,50 лв на квадратен метър на месец.
- за месеците: юни, юли , август и септември – базисната наемна цена се удвоява.
127.2. Общински съвет Созопол определя цена на услугата за събиране , транспортиране и депониране на отпадъци от обекти извършващи металообработващи и авторемонтни услуги и монтирани върху общински терен в размер на 10 лв на месец на обект.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №393/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна към Тарифата за местни такси по ЗМДТ.
Комисията предлага решението, да се гласува решението по докладната, а решението гласи следното:
Общински съвет Созопол променя, считано от 01.06.2004 г текста в Раздел VІІ Административни услуги от Тарифа за местните такси по ЗМДТ , както следва:
От такса за сключване на брак – 20 лв – промяната е:
В такса за сключване на граждански брак
за гр.Созопол и с.Черноморец – 20 лв.
Нека г-жа Караманова да представи мотивите.
В. Караманова – Мотивите са следните – хората в останалите села на общината нямат пари, имам предвид тези от ромски произход. Затрудняваме ги в това, да сключат граждански брак, защото не могат да си внесат сумата от 20,00 лв., както и да ни звучи така смешно, това е. Наистина нямат може би, ако предлагате условно 2,00 лв. да приемеме, но да има.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Недин.
Ст. Недин – Искам да попитам що за такса е това – за ползване на ритуалната зала, или просто щото хората сключват брак, ей така.
П. Рейзи – Нали се издава акт и т.н., затова.
Ст. Недин – За административната услуга, за издаване на акт за сключване на граждански брак. Предлагам 5,00 лв.
П. Рейзи – Има предложение за селата да е 5,00 лв. Други коментари по тая докладна. Добре, да преминем към гласуване. Първо гласуваме това, което е предложено от Кмета на общината. А то е – за селата 0,00 лв., а за Созопол и Черноморец – по 20,00 лв. Който е съгласен с така направеното предложение.... Не Ви разбрах. Първо да гласуваме увеличението, така ли? Добре.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Нула за селата, 5,00 лв. за Созопол. Аз мисля, че 20,00 лв. г-н Недин не са някакви... Добре, хайде. Който е съгласен за Созопол и Черноморец по 5,00 лв... Има предложение от г-н Недин Созопол и Черноморец по 5,00 лв., селата – 0,00 лв. Моля да гласува “ЗА”:
За: 3 гл.;
Против: 11 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№128. Общински съвет Созопол, не приема предложението на г-н Стоьо Недин за промяна в текста на Раздел VІІ от тарифата за местните такси по ЗМДТ – таксата на Административна услуга за сключване на граждански брак за Созопол и Черноморец да стане 5,00 лв., а за останалите села от общината – 0,00 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен 20,00 лв. за Созопол и Черноморец и 0,00 лв за селата, моля да гласува “ЗА”:
За: 13 гл.;
Против: 1 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№129. Общински съвет Созопол променя, считано от 01.06.2004г., текста в Раздел VІІ Административни услуги от Тарифа за местните такси по ЗМДТ , както следва:
От – Такса за сключване на брак – 20,00 лв.
В – Такса за сключване на граждански брак
за гр.Созопол и с.Черноморец – 20,00 лв.
за останалите селища от общината – 0,00 лв.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №385/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2004 г на Община Созопол.
Комисията предлага Общински съвет да гласува решението, както е по докладната. Ще Ви го зачета.
1.Утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета за 2004 г на Община Созопол по функции, дейности и параграфи, както следва:
Увеличение
1.1.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Отбрана и сигурност” местна дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 15 000 лв, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни
услуги 23000 15000 38000
Намаление
1.2. Намалява плана на разходната част на бюджета на функция
“Икономически дейности и услуги” местна дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 15 000 лв по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-98 -др.неквалифицирани
в др.параграфи 80000 15000 65000
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата. Вие ще прецените кой да го направи.
Н. Миндова – Предложението е направено във връзка с изпълнение на решение №110/30.04.2004 г. на Общински съвет – Созопол. Относно сключване на Договор между Община Созопол и РДВР – Бургас, за назначаването на допълнителни трима старши полицаи за охраната на обществения ред в града. За периода от 01.06. до края на годината. В Комисията изложихме нашето виждане по въпроса. Значи, намалява се параграфа, който е – средства, необходими за изплащане на суми по отчуждени имоти. За момента имаме само една изготвена оценка от лицензирани експерти за 40 кв.м., която е на много ниска стойност. Предстои представянето да други две такива и нашето мнение е, че за момента нямаме готовност за изплащане на тия отчуждени имоти. Евентуално при необходимост при актуализация на бюджета след деветмесечието, може отново да поискаме актуализация на тази сума. Сега е към намаление, за да може временно да осигурим средства за сключване на тоя Договор с РДВР по повод изпълнение на решение на Общински съвет – Созопол.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 13 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 3 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№130.
130.1. Утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета за 2004 г. на Община Созопол по функции, дейности и параграфи, както следва:
Увеличение
130.1.1. Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Отбрана и сигурност” местна дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 15 000 лв, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни
услуги 23000 15000 38000
Намаление
129.1.2. Намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Икономически дейности и услуги”, местна дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 15 000 лв по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-98 -др.неквалифицирани
в др.параграфи 80000 15000 65000

Кр. Германова – Това е от Комисията по финанси. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Има думата г-жа Чапевова. Комисията по законност и ред. Пет минути почивка.

П. Рейзи – Имаме кворум в залата. Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на Комисията по законност.
П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, Кметове на Кметства, уважаеми гости. На 26.05.2004 г. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”. На заседанието присъстваха:
1. Петя Чапевова – Председател;
2. Добри Добрев – член;
3. Станислав Георгиев – член;
4. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Г-жа Щерионова – Директор Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Созопол
5. Г-жа Глухчева – служител в Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Созопол
6. Ирена Петкова – Главен юристконсулт в община Созопол
7. Галина Георгиева – Юрист на ТСУ /Общинска собственост/.
Предлагам на Вашето внимание първо докладна записка вх. №400/18.05.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на Общиска стратегия за за закрила на детето за периода 2004 – 2006 г.
След обсъждане комисията предлага на Общински съвет да вземе решение такова, каквото е по докладната. На заседание, на днешното заседание присъства г-жа Щерионова, Директор Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Созопол. Аз предлагам да и дадем думата да ни каже няколко думи по отношение на предложената стратегия.
П. Рейзи – Имате думата г-жа Щерионова.
Г-жа Щерионова – Стратегията за закрилата на детето в Община Созопол е част от провежданата държавна политика за закрила на детето. Тя е съобразена с целите и принципите на Закона за закрилата на детето, конвенцията на ООН за правата на децата и е част от националната политика и стратегия за закрилата на детето. Тя съответства и се основава на следните принципи – осигуряване на висши интереси на детето, отглеждане на детето в семейна среда, зачитане и уважение личността на детето. В нашата Община няма много рискови семейства с деца в рисково положение. Но все пак има проблеми. Най-вече деца с увреждания. Залегнали са, значи, дейностите ще бъдат гласувани всяка година. Като тази година са залегнали най-вече групи от деца в семейства с неравностойно положение, деца с увреждания и деца с отклоняващо се поведение. Общо взето дейностите тази година ще се основават на проучване, на проблемите в Общината и установяване на точно от какви дейности има нужда.
П. Рейзи – Някакви въпроси към г-жа Щерионова по така направената Стратегия. Г-н Недин.
Ст. Недин – В Стратегията част “Основни задачи”, т.7 – Идентифициране на децата с увреждане в общината на възраст от 0 до 18 години и извършване оценка на потребностите. Информиране и консултиране на родителите при вземане на решения за избор на обучение на детето им. Отг., би трябвало да означава отговорник, или отговорници. Направление “Образование”, Дирекция “Социално подпомагане” ОЗД и Медицински център “Св. Зосим”. Значи, Медицински център “Св. Зосим” е частно заведение. Има ли някаква координация с Медицинския център по изготвянето на тази Стратегия и поети ли са тука реални ангажименти, за да се впише в програмата, която ние ще гласуваме, че Медицински център “Св. Зосим” е отговорник по т. 7.
Г-жа Щерионова – Имали сме предвид всички семейни лекари във всички населени места в Созопол. Предвид, че г-н Ферфериев е поканен да участва в Комисията за закрила на детето, имали сме предвид него като най-вече за гр. Созопол.
П. Рейзи – Не, въпроса беше, извинявайте че Ви прекъсвам, може ли частни лица, както е в случая той, да участват в тази Комисия? Защото всъщност неговият обект е частен обект.
Г-жа Щерионова – Може да участва.
П. Рейзи – Нали това, г-н Недин искахте да разберете?
Г-жа Щерионова – Предвид, че не можем да ги изредим всички джипита.
Ст. Недин – Ние гласуваме едно решение, което после предстои да бъде изпълнено. Значи това е една Стратегия, която ще се изпълнява. Медицински център “Св. Зосим” – Созопол е частно медицинско заведение. Значи, има ли съгласие, някаква координация, свършена с Медицинския център, така че той да поеме реални отговорности, каквито ние вменяваме тука с това решение като отговорници по т.7, че има даже и срок за изпълнение – м. септември. Има ли го това нещо реално, или ние само ще го гласуваме, пък реално нищо няма да стане.
Г-жа Щерионова – Предвид функциите “Образование” и “Здравеопазване”, те само могат да дадат информацията за тези деца с увреждания. Само я дават информацията. Значи, функция “Образование” ще мислим да направим така, както е в големите градове, за паралелка, за деца със специфични образователни потребности. Всички останали населени места в Община Созопол са много малки. Дано поне в Созопол го направим.
П. Рейзи – Други въпроси към г-жа Щерионова? Ами аз предлагам, понеже всички Вие Стратегията я имате, надявам се, че сте я чели, предлагам да гласуваме цялата Стратегия в блок. И моето предложение е да....
Г-жа Щерионова – Ще се надявам всички да предложат, ако има неща, ние сме отворени към всички да ги приемем. И към съветниците, и към гостите на сесията.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната: Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, и чл.21, ал 1, т.1 от Закона за закрила на детето, приема “Стратегия за закрила на детето в Община Созопол”, за периода 2004 – 2006 г.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 0 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№131. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, и чл.21, ал 1, т.1 от Закона за закрила на детето, приема “Стратегия за закрила на детето в Община Созопол”, за периода 2004 – 2006 г.

П. Чапевова – Преминава нататък към докладна записка вх. №411/20.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно преподписване на договор от страна на община Созопол с Агенция за Социално подпомагане.
След обсъждане комисията предлага на Общински съвет, да вземе решението, така както е по докладната – Общински Съвет –гр.Созопол дава съгласието си, Община Созопол да преподпише Договор № 59/23.04.2004г, вп. под № 4205/28.04.04г. в СП към БРС, като страна по него ще бъде Агенция за Социално подпомагане, представлявана от нейния Изпълнителен Директор.
П. Рейзи – Някакви въпроси към Кмета на Общината. По тая докладна. Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение за решение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:

За: 16 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 0 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№132. Общински съвет – Созопол, дава съгласието си, Община Созопол да преподпише Договор № 59/23.04.2004г, вп. под № 4205/28.04.04г. в СП към БРС, като страна по него ще бъде Агенция за Социално подпомагане, представлявана от нейния Изпълнителен Директор.

П. Чапевова – Докладна записка вх. №410/20.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно временно безвъзмездно настаняване на Съвет по туризъм – гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 30, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с Решение № 109/30.04.2004г. за промяна статута на общинската собственост от публична в частна общинска, Общински съвет решава да бъде отдадено безвъзмездно за ползване помещение в общинска сграда, бивш “Битов комбинат”, находяща се в град Созопол, ул.Аполония №35, с АОС №181/ 31.03.2001г., до завършване на Търговския център.
П. Рейзи – Значи, тука има една корекция. В докладната е до 30.09., но според нас дотогава няма да стане Търговският център. Затова вкарваме, че до завършване строителството на сградата. Който е съгласен с така направеното предложение… Първо има ли някакви въпроси по тази докладна към Кмета? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№133. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 30, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с Решение № 109/30.04.2004г. за промяна статута на общинската собственост от публична в частна общинска, Общински съвет решава да бъде отдадено безвъзмездно за ползване помещение в общинска сграда, бивш “Битов комбинат”, находяща се в град Созопол, ул.Аполония №35, с АОС №181/ 31.03.2001г., до завършване на Търговския център.

П. Чапевова – Докладна записка вх. №401/18.05.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Допълнение към Решение №84.2/12.03.2004 г. на Общински съвет – Созопол.
Става въпрос за следното: с това свое решение №84, Общински съвет – Созопол, създаде Обществен съвет в състав от пет члена. По молба на г-жа Щерионова, Дидектор Дирекция “Созциално подпомагане”, се иска поименно изброяване членовете на Обществения съвет и предвид гореизложеното, предлагаме на Общински съвет – Созопол да вземе следното решение:
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА, допълва Решение №84.2/12.03.2004 г. на Общински съвет – Созопол с поименно изброяване членовете на Обществения съвет, както следва:
- Обединен ромски съюз – Христо Христов;
- Дружество на инвалидите – Тодорка Цветкова;
- Клуб на пенсионера – Петър Георгиев;
- Църковно настоятелство – Йорданка Сейменова;
- Представител на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
Имате думата за предложение.
П. Рейзи – Имате думата г-жа Колчева.
Д. Колчева – Предлагам г-н Росен Деспов да влезе като член на тази Комисия.
П. Рейзи – Други предложения има ли? Който е съгласен Росен Деспов да бъде представител в тая Комисия, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 0 гл.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за членовете на тая Комисия, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 0 гл.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№134. Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА, допълва Решение №84.2/12.03.2004 г. на Общински съвет – Созопол с поименно изброяване членовете на Обществения съвет, както следва:
- Обединен ромски съюз – Христо Христов;
- Дружество на инвалидите – Тодорка Цветкова;
- Клуб на пенсионера – Петър Георгиев;
- Църковно настоятелство – Йорданка Сейменова;
- Представител на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания – Росен Георгиев Деспов.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка вх. №392/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване на срока по договор за отдаване под наем на търговски обект .
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната предложено.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 10 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 4 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№135. На основание чл. 14, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23 от Наредбата за РУПРОИ на Общински съвет – Созопол, и като съобрази социалния характер и широките обществени отношения със съществена значимост за населението на Община Созопол /безплатно хранене на социално слаби граждани на Общината/, обслужвани при изпълнението на договора за наем, да бъде сключен анекс за срок от 3 /три/ години по договор за отдаване под наем на търговски обект – ресторант “Перун” /таверна “Аполония”/, с площ на застройката от 175 кв.м. и прилежащ терен от 1265 кв.м.., подписан на 16.07.2001г. между ЕТ “МН – Янчев – Пламен Янчев” в качеството си на Наемател и Кмета на Община Созопол, в качеството си на Наемодател.
П. Чапевова – Следващата докладна записка е еднотипна. Докладна записка вх. №391/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване на срока по договор за отдаване под наем на търговски обект .
Комисията предлага да се вземе решението такова, каквото е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 10 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 6 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№136. На основание чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23 от Наредбата за РУПРОИ на Общински съвет – Созопол, и като съобрази социалния характер и широките обществени отношения със съществена значимост за населението на Община Созопол /инвестиции за развититето на спорта/, обслужвани при изпълнението на договора да бъде сключен анекс за срок от 3 /три/ години, към договор за отдаване под наем на паркингово пространство в Нов град - Созопол, сключен на 04.06.2001г. между Община Созопол в качеството си на Наемодател и ЕТ “Чочо – Стойчо Трендафилов” в качеството си на Наемател.

П. Чапевова – И последната докладна записка с вх. №380/17.05.2004 г., от Веска Караманова - Кмет на Община Созопол, относно замяна на общински имот-частна собственост.
След обсъждане, Комисията предлага на Общински съвет да не разглежда докладната на тази сесия, поради липса на документация.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Чапевова.
П. Чапевова – И аз Благодаря.
П. Рейзи – Има думата г-н Стоьо Недин, Председател на Комисията по ЗУТ.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет...
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Добре, значи г-жа Караманова има думата. По тая докладна... съгласен съм с Вас г-н Николов.
В. Караманова – В докладната става въпрос за земя, която е в местността “Аркутино” по сключен договор с Община Созопол 2001 г. Тъй като това, което беше предоставено на скици в Общински съвет от Фирма ГЕОС, от общинска поземлена комисия, не показва достатъчно добре, че се отнемат от новия път земите, така както е написано на подателя на, и поради който е внесена докладната записка. Тази докладна остава за следващата сесия.
П. Рейзи – Оттегляте я, г-жа Караманова?
В. Караманова – Да, оттеглям я. Да.
П. Рейзи – Да, благодаря. Продължаваме нататък. Комисията по ЗУТ. Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. На 21.05.2004 г. от 14.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Стоьо Недин – Председател;
2. Добри Добрев – член;
3. Дияна Колчева– член;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
Чета поред проектите за решения така, както са били разгледани.
Докладна записка вх. №372/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба в поземлен имот №183 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Кантона”, землище с. Росен, общ. Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение така, както е предложен в докладната.
П. Рейзи – Въпроси по тая докладна? Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 1 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№137. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №183 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Кантона” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №371/15.05.2004 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №192 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Росенец” землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение така, както е предложен в докладната на г-жа Кмета.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№138. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №192 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №370/15.05.2004 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №34, по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Върли дол”, землище с. Росен, общ. Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение, както е предложен по докладната.
П. Рейзи – Въпроси към г-жа Караманова по тая докладна? Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение от Комисията...
В. Караманова – Извинявам се, просто това са идентични докладни, в които става въпрос за прекратяване на съсобственост в зоната за земеделско ползване. По §4 към с. Росен, парка “Росенец”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№139. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №34 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Върли дол” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №369/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно закупуване на част от поземлен имот №178 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Кантона”, землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение, както е внесен от г-жа Кмета.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 13 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 3 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№140. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да проведе процедура по продажба чрез търт на общинската част от поземлен имот №178 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Кантона” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №368/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-58 в кв.24 по плана на с. Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение, както е внесен от г-жа Кмета.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№141. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-58 в кв.24 по плана на с.Извор, одобрен със заповед № 343/1972 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №367/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №177 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Кантона” землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№142. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №177 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Кантона” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №366/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №26 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Вълчи дол”, землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№143. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №26 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Вълчи дол” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №365/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-132 в кв.11 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №132/2001 година.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№144. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-132 в кв.11 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед № 132/2001 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №364/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно за прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-155 в кв.14 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №132/2001 година.
Комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№145. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-155 в кв.14 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед № 132/2001 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
Ст. Недин – Докладна записка вх. №363/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-63 в кв.11 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Комисията предлага на Общински съвет да проекта за решение внесен по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№146. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІІ-63 в кв.11 по плана на с.Росен, одобрен със заповед № 283/1971 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №362/15.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот №31 по плана на зоната за земеделско ползване м. ”Домус дере” землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да проекта за решение внесен по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гл.;
Против: 0 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№147. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №31 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Домус дере” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка вх. №198/02.03.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно план за регулация и застрояване на уриегулиран поземлен имот V-694 в кв.51 по плана на гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да проекта за решение.
В. Караманова – Тази докладна, когато трябваше да се гледа докладната беше отхвърлена. Аз сега не съм я внасяла тази докладна отново. Да, тази докладна наистина аз втори път не съм я внасяла и не съм я слагала. Тя си стои със стария номер. За прекратяването на съсобственост горе става за “Венеция”, аз я внесох докладната. Тогава имаха забележка общинските съветници по нея и аз сега наистина не съм я внасяла за втори път. Не знам как е попаднала тука.
П. Рейзи – Може да сме объркали нещо. Ами добре.
Ст. Недин – Докладна записка №..... В такъв случай какво правим?
П. Рейзи – Добре, при това положение какво правим, гледаме ли я, или не я гледаме. Оттеглете я тогава, г-жа Караманова. Сега вярно, че не е, тя е с вашето име... Комисията с какво становище излиза?
Ст. Недин – Комисията я предложи за обсъждане в Общински съвет на заседанието.
В. Караманова – Мога да я внеса, ако трябва за следващата сесия, но сега наистина не съм я внасяла за втори път.
П. Рейзи – Добре, значи тогава, остовяме я за следващата сесия, така ли? А, ако бъде внесена от г-жа Караманова, разбира се, защото е от нея. Добре, преминаваме нататък.
Ст. Недин – Докладна записка вх. №417/21.05.2004 г., от г-жа Веска Караманова, относно учредяване право на строеж върху общински парцел в с. Равадиново.
Тази докладна я допълнихме, комплектовахме сутринта. Комисията предлага...
П. Рейзи – Г-жа Чапевова има думата.
П. Чапевова – Колеги, на заседанието на Комисията по законност изкоментирахме, че в решението не е уточнен парцел, няма, т.е. тези докомплектовки дойдоха в резултат на това уточняване. Аз обаче имам още един въпрос. Кмета на Кметство Равадиново запознат ли е със съдържанието на тази докладна. Изобщо знае ли за какво става дума.
П. Рейзи – Изобщо запознат ли е кой имот ще се дава и какво ще става?
П. Чапевова – И още един въпрос по принцип. Гледам, че сега понеже поглеждам квадратите, 710 кв. м. Има ли някакво ограничение, когато се дават квадрати общинска собственост за социални... просто питам. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, Вие ли?
В. Караманова – Пенка Бъчварова. Аз само да кажа повода, по който е внесена тази докладна. Всички Общински съветници са запознати с това, което в момента се случва на Атия и затова, че голяма част от хората, които живеят в Атия, ще остават тепърва без жилища. В момента се сблъскахме с първия проблем. Това е жилищата на хората, които са до административната сграда, тъй като Мината е дадена в Агенцията за държавни вземания, тъй като е длъжник на държавата и Агенцията продава тези имоти. Независимо, че хората са платили. Но договорите, които те са подписали, предварителните договори нямат сила, тъй като Агенцията вече е била дадена, т.е. Мината вече е била дадена и цялото имущество в Агенцията за държавни вземания. В момента без жилища остават тези хора, т.е. те остават от понеделник на улицата. Те нямат къде да отидат. Търсихме места с Кмета на Атия навсякъде нещо поне, каквото и да е, да е малко поне да бъдат настанени, но така и не се намери. Въпросните хора, за които предлагаме да им бъде дадено отстъпено право на строеж, имат роднини в с. Росен. Става въпрос за на Росен сестра му – Руска...
П. Рейзи – с. Равадиново.
В. Караманова – с. Равадиново извинявайте. И затова внасяме тази докладна, за да могат те някъде все пак да отидат.
П. Рейзи – Кметът на селото какво ще каже?
Г-жа Ангелова – Кмет на с. Равадиново – Значи, аз в момента се запознавам с този въпрос. По принцип имам изграден кметски съвет от 13 човека и всеки въпрос го отнасям до тях, защото така сме приели да работиме този мандат. Сега, според мен, сама не мога да дам становище. Искам нещо друго да кажа на присъстващите. В момента имам две семейства, които живеят, малко може би пресилено ще кажа, в бордей. Значи, там те са взели един декар земя, те са две сестри. Имат тука подадена молба за отстъпено право на строеж и са вземали ток от един съседен парцел, където е много опасен. Трябва да се обърне внимание на тези хора. Значи, моето предложение е аз да запозная кметсткия съвет и тогава да се пристъпи към действие. Не знам нико квартала, нито парцела. Наизуст не мога да говоря. Сега, използвам случая тука като Кмет на селото и от името на може би на всички Кметове. Твърдя и изказвам моето мнение. Защо на нас, Кметовете, не ни се раздават материали на сесията. Ние не можем да присъстваме на всяка Комисия, която заседава. Ние не знаеме графика и ако го има четири-пет Комисии, ние нямаме тази възможност да присъстваме. Взимаме папки от тоз, от оня съветник, за да можем да се запознаем с материалите. Молбата ни е ако може и за Кметовете да има материали на сесията.
П. Рейзи – Значи, цялата папка няма да можем да Ви я подготвяме но това, което е конкретно за Вашите села, докладни които са конкретно свързани с Вашите села, ще ги подготвяме. Но проблема се свежда до това, че все пак това значи, че Вие трябва да дойдете и да си я вземете предварително. Защото не виждам смисъла от това да Ви дам днеска тука папката и да я разгръщате и да четете. Така че... Значи, ако се разбираме, че почвам да Ви подготвям папки, значи от десетият ден нататък сте добре дошли в Созопол да си ги получите. Искам да ми кажете ще идвате ли, или няма. Значи, всичко това е разход – хартия и т.н. Трябва да знаем какво правим.
Ст. Недин – Ами би било добре поне ддокладните, които са за селата...
П. Рейзи – Според мен, ще го наложим като практика от тук нататък, според мене, на предната сесия го бях направил. Ще започна да каня Кметовете на селата в Комисиите, когато се гледат докладни, свързани с техните села. Мисля, че това е най-правилното. Мисля, че по тоя начин ще изслушате и другите докладни, които ще се чуят и по тоя начин ще сте в течение на нещата.
Зл. Николов – Добре де, без становище на Кмета...
Ст. Недин – Точно така.
П. Рейзи – Значи, това е наложено. Сега тука специално тая докладна, не искам, нали да правиме, да дигаме рейтинга на Председателя на Общинския съвет, но специално тая докладна беше внесена след 10-ия ден, приехме я. Беше внесена без никакви документи. Виждате, че днеска се съгласихме да ни бъдат внесени документите. Така че специално по тая докладна г-жа Кмета каза, че хората са крайно нуждаещи и трябва да го вземем спешно като решение и в тая линия направихме компромиса да бъде внесена и да бъде гледана.
К. Стоянова – Аз имам процедурно предложение. Може ли? Просто по въпроса.
П. Рейзи – Да, имате думата, г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Вносителят на докладната винаги да прави консултации със засегнатите лица.
П. Рейзи – Значи, принципно ние искаме становище, както и на всяка една докладна, която се внася, към нея е прикрепена съответната молба, заради което е написана дадената докладна. Така, че Кмета на Общината знае. От тук нататък становището на Кмета е важно. Нека да се знае какво става в крайна сметка, защото права беше и Кмета на с. Равадиново, че тя си е направила такъв екип, с който ще работи. Да не стане утре на съвещание на тоя Кметски съвет да и зададат въпроса защо сте го дали, имаме по-крайно нуждаещи се, затова вече от тук нататък ще ги каня и Кметовете, когато са свързани докладни с тях. А в момента г-жа Караманова да каже... Не, Пенка Бъчварова е ясна. Тука има становище, изказано от страна на Кмета на Равадиново. При това положение или трябва да оттеглите докладната, или трябва да... Добре, благодаря. Нека да дадем първо думата на...
П. Бъчварова – Аз искам само да обясня, че в с. Равадиново в южния край, в края на регулацията имаме три квартала, които са с по 10-тина парцела общинска собственост. Това е след стопанския двор. И ми се струва,че може да има възможност и общината е преценила. Разгледала е парцелите, то просто... Първи парцел приемаме да се даде в момента като опис е, за да не ги разпарчетьосваме по средата и т.н.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос към Вас. Явно интереса и нуждите на Общината в насока отстъпено право настроеж се... го има като нужда. Не може ли да се предприеме в определени села да се увеличи регулационната граница на селата. Като процедура, доколкото знам, Кмета има право всяка година по 50 дка. да вкарва в регулация или там на определен период. Не цитирам в момента точно Закона как е. Защо да не тръгнеме от някакви такива процедури, в крайна сметка мисля, че от това всички ще спечелим.
П. Бъчварова – Още предния мандат г-н Калоянов беше внесъл докладна, приета е, но просто нямаме средства за изработване на подробен устройствен план, с цел доказване на новите застроителни обеми и дворните места.
П. Рейзи – Нека г-жа Кмета да го има в предвид да се заложат някакви... сега актуализация на бюджета ще правим...
В. Караманова – Да, редът е такъв – Кметовете на села внасят докладна в Община Созопол. Ние внасяме докладната в Общинския съвет. На база на това ние си заделяме средства за увеличаване на регулационната граница, за да бъдат обособени. Така че Кметовете на селата трябва да си внесат докладни за разширяване на регулационните граници. В Равадиново има. Десет парцела има.
П. Рейзи – Значи, г-да Кметове, имате го това нещо, на место се преценят. Вие ги чувате как стоят нещата. Всички Вие се нуждаете от земи, които да бъдат в регулация, така че много Ви моля подгответе си тия молби до Кмета на Общината, за да може да върви тая процедура. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да се върна малко към докладната. По това, което виждам от представените материали, става въпрос за 770 кв.м., или 710. Така. Вие споменахте г-жо Кмет, че има много такива семейства, които са пострадали по тази причина в Атия. Значи, помислено ли е колко са тези семейства и в момента като даваме 770 кв.м. можем ли да удовлетворим всички. Мисля, че трябва да бъдем равни и еднакви към всички. Това помислено ли е?
П. Рейзи – Не знам, аз при тая голяма квадратура, защо да не вземем тия сгради, които са на, тука дето му викаме Палестинския лагер, да ги преместим там и да ги настаниме. В крайна сметка тука има собственици. Така или иначе във времето ще трябва да се махат тия бараки. Дали да не вземем и да предприемем такива мерки.
В. Караманова – Там обаче...
П. Рейзи – Защото са 700 квадрата. Това е много нещо.
В. Караманова – Това е много. Аз същото казах и на Бъчварова. Ние трябва да им даваме една втора идеална част от този парцел, както е в Созопол отстъпеното право на строеж.
П. Рейзи – Не знам какъв е процента на застрояване в Равадиново...
В. Караманова – Парцелите са по толкова, 700 квадрата. Всичките са по толкова по 710, но може да им се дава по една втора идеална част от това место...
П. Рейзи – Дори и една трета да им се дава. В крайна сметка, ако е 50% застрояването в с. Равадиново, 1/3 на 100 кв. са 30-40 кв...
П. Бъчварова – Значи, тука в случая не може да се обособи парцел, защото съгласно изискванията на чл.19, два парцела не могат да се обособят, евентуално ако могат два застроителни обема да се ситуират.
П. Рейзи – За това става дума. Имате думата, г-н Милков.
Ив. Милков – Г-н Председателю сега, когато се разисква този въпрос, на мене ми дойде на ума нещо друго. Да Ви кажа ей така никога не се бях замислял, обаче аз защото в момента има един проблем и си го решавам, защото в Созопол в новият град може да се строи над мястото, което имаш. Например – сваляш покрива на къщата и си правиш един-два етажа за децата. Както при мене. Обаче смятам, че всички родители на моя възраст ще имат такива проблеми в стария град. В старият град, обаче е забранено да се строи над някаква кота там, нали така е?
П. Рейзи – Да, така е.
Ив. Милков – Добре. И при тая ситуация какво се получава – един баща, който има две деца има място в къщи за едното дете, за другото няма място. Просто къщата е малка, две семейства трябва да има. Нали така. Мисля, че в най-скоро време или в бъдеще пред Общинския съвет и пред общинската администрация трябва да стои този въпрос и ние да го разгледаме, защото в такъв случай децата на тези хора трябва да се изселват от Созопол. Има ли възможност около Созопол или да кажем в Равадиново, или знам, че Закона...
П. Рейзи – Ама аз като поставих проблема за регулацията, същото стои и за Созопол, аз не пренебрегвам в момента Созопол.
Ив. Милков – Защото тея хора се явяват крайно нуждаещи се. Значи, трябва да се махне от Созопол, защото няма къде да живее. Пък в Созопол знаем, че е голям проблем мястото. В тоя случай не може ли човек от Созопол, който има нужда належаща, да му се даде място в Равадиново поне. Де да знам. По такъв начин разсъждавам. Може да не съм много прав, но по принцип мисля, че съм прав. Това трябва да стои като политика на Общинския съвет и на Общината.
П. Рейзи – Ама, разбира се. Слушам Ви г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Само да Ви отговора. Значи, за Созопол специално имаме 300 дка., това са Мисари. Неусвоена територия, която е възстановена на собственици, има и общинска земя.
П. Рейзи – На микрофона, ако обичате, че няма да можем да Ви запишем, после в протокола пак ще ни критикуват, че нещо сме изменили. Затова на микрофона, ако обичате.
Д. Карабаджакова – На “Месари” имаме 300 дка неусвоена територия. Част от тази територия е общинска. Надяваме се, че с тая територия ще успеем да задоволим жилищни нужди.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Караманова. Други коментари по докладната. Г-н Мархолев, заповядайте. На микрофона, ако обичате.
К. Мархолев – Не във връзка с докладната. Просто имам предвид някои неща, когато обсъждаме такива проблеми, нямам нищо напротив на хората да им се даде, но имайте изпредвид все пак, нямам нищо напредвид, ромско население са. Не може долу южната страна да стане ромско население и от долната страна ромско население и Равадиново става.... Просто го казвам като предложение да се помисли там горе в ромската махала, ако може там нещо да се направи в регулация.
/чува се шум от залата/
К. Мархолев – Аз не казвам за сега. Аз казвам за в бъдеще. Не говорим за едно семейство, говорим за в бъдеще.
П. Бъчварова – В северната част на селото има вярно в момента парцели, които не са застроени, но има и собственици, които тепърва предстои да си изработват и помощен план и ще предстои и бъдещо възстановяване на земята.
П. Рейзи – Какво правиме при това положение, обаче. Г-жа Караманова, Вие имате думата, защото докладната е Ваша и все пак трябва да дадете тежест към решението.
В. Караманова – Положението на тези хора е много сериозно. Това е истината и е безспорен факт. Там имаше още три семейства, които също трябваше да излязат. За тях успяхме да постигнем споразумение с тези, които са закупили имот. Изключихме им го от имота. Изработиха си новите собственици подробен устройствен план и изключиха от техния, жилището където живее Огнян. Там три семейства също има. До административната сграда в Атия. Но сега на тоя етап на едни им намерихме жилище. Тези хора наистина от понеделник остават на улицата. Това е. Те нямат никакво решение. Всички усилия, които можеха да бъдат положени от страна на общинската администрация, макар да не сме страна в този спор, само от гледна точка на това, че хората живеят на територията на нашата община. Това е спор, който е между Агенцията и Мината, но потърпевши са хората, които живеят в нашата Община и които са били безкрайно добросъвестни. Аз също много мислих, преди да я внеса тази докладна. Тя е внесена и набързо, защото това стана в последния момент. Те получиха окончателно, че ще бъдат изведени със съдия-изпълнител от жилището, в което живеят.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз първо мисля, че не можем да пренебрегнем мнението на с. Росен, извинявайте, на Равадиново и аз си мисля, че те ще ги изкарат в понеделник, на тази гола земя пак няма къде да се настанят.
П. Рейзи – Аз предлагам Кмета на Общината да оттегли докладната. След десет дена ще имаме, то всъщност след 14 дена ще има друга сесия, нека да се чуе и становището на Кмета на с. Равадиново и тогава отново да разгледаме докладната.
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Г-н Крушков, ако обичате...
В. Караманова – Атия няма готов план. Планът сега се работи и в Атия наистина не може да се даде на хората.
Ст. Недин – Според мен въпроса трябва да се реши сега.
В. Караманова – Вие наистина, аз предполагам, че така, част от съветниците контактуват, от общинските съветници с Кмета на Атия. Кметът на с. Атия е в безизходица. Не знае просто как да реагира. Ситуацията е много сложна. Просто тези хора всеки ден са при нея. Аз и по нейно настояване съм внесла докладната. Нещичко да им се намери, за да могат дори ако трябва сега 1/3 застроителен обем да им се даде. Един фургон щели да им намерят, да го сложат на първо място да има там къде да отидат. Да, за това става въпрос, да отидат там временно.
Ст. Недин – На комисията говорихме нали, че те имат предвид фургон, който просто да има някое законно място, където да го поставят.
К. Стоянова – Г-да Общински съветници, аз мисля, че ние в момента трябва принципно да решим въпроса. Разрешим ли на едни хора, ще последва лавина от същите молбии същите докладни. Значи, аз също работя в социално министерство. Нямам нищо против, но ние ще бъдем поставени под въпрос една лавина от молби да засипе и Комисията, и Вас г-жо Кмет, и нас като Общински съветници.
П. Рейзи – И аз го виждам това нещо, защото дефакто погледнато не е тайна, че всеки от ромите иска да дойде да живее по-близо до Созопол, по близо до морето. И в един момент масово те нито имат къщи по селата, нито нищо и да не се получи ситуацията, че трябва да се занимаваме само с техните проблеми. Не стига, че...
Ст. Недин – Моето мнение е, че тука казуса е малко фолсмажорен, защото хората са си живеели в една постройка и въобще не са знаели какво ще им се случи. Друг е въпроса, когато един циганин е роден тука и живее тука 35-40 години и през това време нищо не е направил и ние сега да му решаваме социалният въпрос. Но тука става въпрос за друго нещо. Става въпрос, човека е изненадан изведнъж по стечение на обстоятелствата. Мините приватизират, продават и той остава на улицата. Затуй става въпрос.
В. Караманова – Това, в което живеят на Мината. Те са го платили.
П. Рейзи – Добре. Преминаваме.... достатъчно. Добре г-да Общински съветници, който е съгласен...
/чува се шум от залата/
Д. Минков – На всички е ясно, че тези хора няма да започнат утре да строят. Въпроса е къде да се сложи точно тоя фургон. Няма ли друга формула, по която ние да им разрешем да ползват общински...
П. Рейзи – Не можем ли да им разрешим да ползват нещо по чл.56, временно преместваем обект...
Д. Минков – Докато решим въпроса кардинално и за тези и за другите, които...
П. Рейзи – Не, щото в крайна сметка аз разбирам да им дадеме отстъпеното право на строеж, както е предложението, обаче те ако в близките две-три години нищо не построят, а ние през това време вземем решение някъде да оформиме някакъв...
/чува се шум от залата/
П. Рейзи – Добре, какво предлагате? Г-жа Карабаджакова, какво беше Вашето предложение, извинявайте.
П. Бъчварова – Да им се даде 1/2 идеална част от парцела да се отстъпи право на строеж и както да се запише точно коя част ще се ситуира петното. Т.е. дали ще бъде северозападното или източното.
П. Рейзи – Какво предлагате, дайте предложение, ние не разбираме от тези неща.
Ст. Недин – Тука в проекта за решение как да го запишем.
П. Рейзи – Проекта за решение е следното: “На основание чл.37, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, да бъде учредено право на строеж в с. Равадиново върху общински парцел.
П. Бъчварова – Да бъде учредено право на строеж върху 1/2 идеална част от парцел...
П. Рейзи – Номер кой?
Б. Чампарова – Първо: учредяваме право на строеж на кого? Тука имам само две имена. Ние нямаме къде живее тоз човек, от къде е. Само две имена. На кого учредяваме.
П. Рейзи – Така е, така е, наистина това е, така както е написано...
Б. Чампарова – После така ще бъде Вашият договор.
П. Рейзи – Щото то тука не е изписано и примерно парцела, номер, всичко. Какво правим?
Б. Чампарова – Това ще се изпише, но трябва да имаме субекта. На кого?
П. Рейзи – Не, не може. Значи, г-н Милков, не искам утре да бъда обвинен, че съм написал нещо друго тука. Значи, трябва да се каже точно и ясно какво ще е.
Ив. Милков – Г-н Рейзи, не казвам да се вземе сега решение. Решението да се вземе на следващата сесия. Обаче от сега да имаме принципно съгласие, че едната идеална част от този обект ще им го дадем на хората.
П. Рейзи – Не, ама ние принципно...
Ив. Милков – Сега дето ще сложат фургона да има къде да живеят, пък другата сесия да го решим.
П. Рейзи – Не, не, ние... Идеята е да си оттеглите докладната...
Ст. Недин – Кмета на Общината няма да...
П. Рейзи – Аз имам един въпрос към г-жа Караманова. Проблем ли ще бъде, ако го отложим с четиринадесет дена?
П. Бъчварова – Ми проблем е.
П. Рейзи – Един фургон, за това става дума. Те няма да почнат да строят днес. Аз мисля... в крайна сметка да се подготви докладната точно от до с това, което го коментираме в момента тука, да се запознае Кмета на село Равадиново. Примерно те могат да отидат, местото може да им бъде показано, където могат да сложат фургона в крайна сметка. На следващата сесия ще си влезе една пълна докладна със всичките неща, ще го вземем като решение, разбира се, всеки има право да гласува по съвест и от там нататъка ще се решат нещата. Защото така по тоя начин ние сега в момента нищо не можем да решим. Какво е виждането, г-жо Кмет? Ами тогава оттегляйте докладната.
В. Караманова – Не, не може нищо да се запише. Няма ЕГН, няма нищо.
П. Рейзи – Затова Ви казвам, оттеглете я тази докладна, за да можем...
В. Караманова – Добре, оттеглям я тая докладна. На следващата сесия трябва задължително да я гледаме.
П. Рейзи – Продължаваме нататък.
Ст. Недин – Докладна записка вх. № 388/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1670, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол.
Комисията предлага на Общинския съвет да разгледа проекта за решение така, както е внесено от г-жа Кмета.
Проекта за решение е следният: “Общински съвет гр.Созопол на основание чл.9 ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава изменението на плана за регулация и застрояване и преотреждането на част от урегулиран поземлен имон І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол с цел обособяването на два нови урегулирани поземлени имота ІІ 1670 и ІІІ общ.”За КОО” в кв.81 по плана на гр. Созопол”.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници.
Ст. Недин – Става въпрос за градинката на “Кита”.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос към г-н Николов като бивш Кмет на Общината. Собствениците на тоя имот са спечелили дело на Окръжен съд. В 14-дневен трябваше да обжалвате. Защо не сте го обжалвали, какви са мотивите.
Зл. Николов – Трябва да разгледам цялата преписка. Не си спомням как беше. Беше доста години назад.
П. Рейзи – Добре. Други въпроси, г-да Общински съветници.
Ст. Недин – Имаше някаква подписка тука до Общинския съвет.
П. Рейзи – Значи, по тая докладна е влязла подписка от собствениците там, в квартала, които са заинтересовани. Тя е от 266 човека, които са против това решение, това предложение за решение от страна на Кмета. Тя е пред мене.
Г-жа от залата – А нашата подписка пред Вас ли е?
П. Рейзи – Коя Вашата?
Г-жа от залата – За етнографския музей.
П. Рейзи – Няма я пред мене, в момента я няма.
П. Бъчварова – Промяната на застроителния и регулационния план и образуването на парцели и включването на сградите в режим на бъдещо застрояване не подлежи на обжалване по реда на ЗУТ в случая. И съгласно Закона за въстановяване на собствеността на отчуждените имоти.
П. Рейзи – Други коментари по докладната имали и да преминаваме към гласуване. Вижте сега, г-да Общински съветници, Вие сте запознати с тази докладна. Предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията във връзка с докладна №388, моля да гласува “ЗА”:
За: 7 гл.;
Против: 7 гл;
Въздържали се: 2 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№148. Общински съвет гр.Созопол не приема предложеното проекто-решение по Докладна записка № 388/18.05.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1670, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол.

Ст. Недин – Докладна записка вх. № 397/18.05.2004 г. от Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на поземлен имот № 1685 в кв.81 по плана на гр.Созопол.
Комисията предлага на Общинския съвет проекта за решение, който е предложен по докладната.
В. Караманова – Така. И тъй като случаите са идентични, оттеглям тази докладна.
П. Рейзи – Добре. Приема се. С това сесията приключи. Довиждане на всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СОЗОПОЛ: ...................
/П. Рейзи/
върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...