:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №08/20.05.2004 г


ПРОТОКОЛ №8


Днес 20.05.2004 г.от 10.00 ч., Общински съвет Созопол проведе осмото /извънредно/ заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 14 общински съветници, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Ирена Петкова – Юрист на община Созопол, Кметовете на кметства, Кметските наместници, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, уважаеми Кметове на села в общината, гости на осмата извънредна сесия на Общинския съвет. Всички Вие имате пред Вас материалите за предстоящата извънредна сесия. В залата присъстват 14 общински съветника, имаме кворум. Откривам ОСМАТА извънредна сесия на Общински съвет – Созопол. Предлагам днес да бъдем малко по-делови, затова нека първо да започнем с точка първа от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред и ако имате някакви допълнителни искания, имате думата. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
По докладната, за която сме се събрали, давам думата на г-жа Караманова, малко да дадете яснота за какво става дума и да преминем към гласуване.
В. Караманова – На срещата с Министерството на околната среда и водите, която се проведе в присъствието на голяма част от общинските съветници, Зам. Министър Мануела Георгиева, г-н Петров от Министерството на околната среда и водите, обясниха положението с депото за твърди битови отпадъци. Всички разбрахте, че съществуват проблеми и в момента се преработва част от проекта, така че той да бъде изнесен в южна посока, за да се избегнат каквито и да било по-нататъшни последици при изграждането му, поради голямата височина, до която достигат частите. Едното легло трябва да бъде изместено. Предвид на това, че строителите в момента не могат да работят и ние изчакваме геоложкия доклад, на базата на който в последствие Общински съвет ще даде решението си точно за колко декара трябва да бъдат отредени, така че да се запазят пък предишните и да се възстановят територии. А е необходимо да започне изграждането, външното изграждане на водопровода и елзахранването. Те са външни, преминава се през определени територии, но въздушният кабел, който ще се изтегли за елзахранването, не пречи с нищо на имотите, а водоснабдяването минава подземно, след което то се зарива и си остава абсолютно същият терен. За да стане това възможно, трябва да има решение на Общински съвет, тъй като се преминава и през частни и през общински имоти. Това беше обяснено и на срещата с представителите на Министерство на околната среда и водите. Във връзка с това, ние внасяме тази докладна на Вашето внимание, за да се вземе решение от страна на Общинския съвет. Днеска има среща на депото от 9,00 ч. Инж. Пенка Бъчварова и Мадлен Вълчева са там. Те ще получат информация, която ние ще Ви я предоставим, ако има нещо ново и развитие по това, до къде са достигнали с геоложките проучвания за депото за твърди битови отпадъци. Това е. Аз съм кратка наистина, защото имаше десет човека, които присъстваха, чуха подробното изложение на представителите на МОСВ в отделните направления и това е едно решение, което е за външно елзахранване и водоснабдяване.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос, г-жа Караманова. Във връзка с това, което казахте за геоложките проучвания. Има ли вариант това да спре развитието на депото?
В. Караманова – Не няма, защото там обясниха, че в момента това, което са проучили, то е направено в официалния доклад, вече се отива в една друга територия, която е стабилна и сигурна и там няма такива шахти. Шахтите са нагоре, където трябваше да бъде легло едно и две.
П. Рейзи – Да, аз Ви питам, защото има и гости на сесията, нормално е да знаят и те.
В. Караманова – Да, и въпреки всичко, тогава ние поискахме, всички които бяхме на срещата, една сигурност, едни много точни изследвания, да има сигурност Общината и едва тогава да се гласуват тези декари допълнителните, затова те сега не са предмет на обсъждане. Елзахранването и водоснабдяването не са за сметка на Общината. Те са по проекта средства.
П. Рейзи – Така. Имате думата г-да Общински съветници към Кмета по тази докладна. Според мене така, както са изложени нещата и от Кмета на Общината и пред нас като докладна, мисля че..... Да преминем тогава към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 1 глас
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№120

Във връзка с реализацията на проект ”Регионално депо за твърди битови отпадъци-Созопол” и необходимостта от захранване на обекта, Общинския съвет –Созопол разрешава изграждането на просеки както следва:
- За изграждане на въздушна кабелна линия просека с ширина 22 м и дължина 820м. от точките на присъединяване към Националната ел.мрежа в т.17 на ВЛ ”Странджа” до т.30 на депо Созопол, съгласно ПУЕУ чл.ІІІ-2-94.
- За изграждане на подземна кабелна линия в общо трасе с водопровод ,просека с ширина 6м и дължина между помпена станция до резервоар 735м .
- Подземна кабелна линия с дължина 260м с ширина 6м от резервоара до стълб № 18.
- Изграждане на водопровод от резервоар до депо за твърди битови отпадъци ,с дължина на трасето 1220 м и ширина 6 м., съгласно одобрени проекти и учредява правото на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд в местност ”Чоплака” землище с. Равадиново.

П. Рейзи – Преминаваме нататък. На една от предишните сесии взехме решение да бъде проведен конкурс за определяне на превозвач на общественият превоз на пътниците по трасето Созопол-Бургас. Във връзка с това, че там беше изтекъл срока и понеже оттогава минаха близо два месеца, или месец и половина, все още няма определен превозвач. При мен постъпи една жалба от г-жа Николина Пехливанова, управител на “Созополбус” ООД и при това положение аз бях длъжен да... на базата на тая жалба да внеса тая докладна до Общински съвет. А и съответно тука сме поканили и Зам. Кмета на общината г-н Мархолев, който ще му дам сега думата да каже какъв е проблема и защо до сега не е определен все още превозвача по тая линия и какво ги е възспирало като лично ние взехме едно решение, в което точно и ясно определихме условията, и то в точкова система. Не виждам защо е необходимо цял месец и да се проведат три-четири комисии и да не се стигне до решението, без значение кой ще спечели. Имате думата г-н Мархолев.
К. Мархолев – Тъй като тук ще се кажат неща, които .... предлагам сесията да бъде закрита.
П. Рейзи – Ами добре.
/чува се шум от залата/
К. Мархолев – Ами защото ще изтече информация например. Не, не, трябва да Ви кажа защо, какво е излиза информация. Ще изтече информация от конкурса. Просто ако Ви кажа всичко както е.
Ст. Недин – Ама той конкурса трябва да е публичен.
К. Мархолев – След като сме отворили документите, г-н Недин, аз нямам право да казвам какво е ....
Ст. Недин – Ами то достатъчно изтича информация.
П. Рейзи – Значи, нека да уточниме има ли нужда първо от тая закрита сесия, за която коментира г-н Мархолев, защото в крайна сметка то е вече обществена тайна. Аз тук при мен имам... Значи, г-да Общински съветници, не съм Ви прикрепил цялата жалба на г-жа Пехливанова, вижте колко е дебела. Тук при мен има тяхната цялата оферта. То вече не е тайна какво се гледа на тая комисия. Това, което ще каже г-н Мархолев, аз съм сигурен, че много от Вас го знаят. Критериите бяха точни и ясни. Аз не виждам какво да правим на закрита сесия, така че ....
Кр. Германова – Нека Юриста да каже да не стане така, после да бъдем обвинени....
К. Мархолев – Проверил съм го, за да Ви кажа нещо г-н Председател. Има неща, които г-жа Пехливанова пише едно, тя гледа от нейната призма. Искам да Ви кажа, аз просто исках да Ви го кажа като нещо, което мога да го коментира само с Вас, разбирате ли. Ако искате след това да останеме ние, да не го правим като закрито заседание, сега да дам само отчет.
П. Рейзи – Дайте отчет как е минало и после вече ще откоментираме някои...
К. Мархолев – Ако аз трябва да Ви кажа просто, ще се получат тука дебати. Тука има представител на “Созополбус”, за това.
П. Рейзи – Да, разбрах, добре.
К. Мархолев – Това имах в предвид, аз не го правя нещо заради някакви тайни или нещо друго.
П. Рейзи – Юристката как ще го коментира.
Б. Чампарова – Ако ще е само под формата на отчет да, но вече ако излиза информация за самата комисия, трябва да е закрито.
П. Рейзи – Някакви коментари от страна на общинските съветници?
Д. Минков – Възникна едно такова предложение да излязат гостите, докато г-н Мархолев ни разкаже проблема, след което да си влязат пак да продължи обсъждането.
П. Рейзи – Така според мен е най-добре.
Д. Минков – Това обаче означава, че по-нататък в дебатите ще трябва да се въздържаме от използването на информацията, която той ще сподели.
П. Рейзи – Добре. Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Минков – до изнасянето на информацията от г-н Мархолев да напуснат гостите на сесията, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Моля гостите на сесията да напуснат, ако обичате.

П. Рейзи – Продължаваме. Имам внесена докладна /вх. №399/18.05.2004 г./. Давам думата на Юриста на Общински съвет да прочете, понеже ще искаме по тази докладна да се направят някакви промени, във връзка със законността на докладната, после ще дам думата и на Юристката на Общината и ще преценим вече какво правим.
Б. Чампарова – В момента Комисията е незаконосъобразна, тъй като според Наредбата в нея трябва задължително да участва представител на КАТ. За това възможно е да се направи допълнение в Комисията като бъде включен този представител, а както разбирам от Вашите дебати, става въпрос и за подмяна на Председателя на Комисията. По Наредбата не е задължително да бъде Зам. Кмета и в случая Вие сами може да прецените дали ще го подмените, поради несправяне с работата или вече не знам какви други причини Вие ще изтъкнете, така че моето предложение е да бъде само допълнен състава на Комисията и евентуално подмяна на Председателя.
П. Рейзи – Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Защото казахте, че трябва да се допълни Комисията. Аз първо искам да кажа, че бих желал да си дам отвод от тая Комисия. И ако ще трябва да се търси вина, не е хубаво да се търси само в Председателя, а и във всички членове, които бяха и на самата Комисия. Но това излизане, което аз го направих, лично за себе си говоря, не за Милко Димов, не за г-жата, дори не знам, че са излезли после, го направих не за нещо друго, г-н Мархолев, а защото бях обвинен, че изнасям информация. Защото съм имал приятел, на жена му дядо и, че там к`во било дето бил вътре в това. Което е несериозно за мене и затова аз лично казвам, че поемам отговорност за несправянето на Комисията с работата. Той е прав г-н Мархолев за това, че като сме излезли ние, сме възпрепятствали Комисията. Но да кажем, че аз излязох на трето заседание на Комисията, когато бяха минали вече 15-20 дена. Защото ту представителя на КАТ имаше работа, ту представителя на ДАИ имаше работа.....
К. Мархолев – Не сме виновни ние, че те не могат да дойдат до тук.
Т. Янакиев – Не, аз казвам, че си поемам собствената си отговорност. Не Ви обвинявам Вас за нищо, нито пък някой от членовете. На двете заседания излезе представителят на ДАИ и каза, че има работа и този от данъчните и той каза, че има работа и вече ние надхвърлихме законоустановеният 10-дневен срок, което само по себе си вече бяхме в нарушение. Аз лично си давам отвод от тая Комисия, просто искам да го знаете.
П. Рейзи – Добре. Г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Аз предлагам 10-15 минути почивка. Двамата Юристи да седнат да видят какво можем, какво не можем, по-малко емоции и да вземем решение, което ще бъде в полза на работата. Това е. Ние можем много да приказваме, но колко ги знаем законите какво можем, какво не можем. Да ни кажат: туй може да допълните, туй може да измените, туй може да направите. И да седнем и да го направим. Защото имаме доброто желание да решим тоя проблем.
П. Рейзи – Пет минути почивка за последна стиковка на нещата.

П. Рейзи – Уважаеми г-да Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, Кметове на села, гости на осмата извънредна сесия. По тая докладна, която я внесох лично аз и по така извършените коментари и дебати по нея, моето предложение към господата Общински съветници е следното: поради това, че когато сме оформяли документите за провеждане на процедурата сме допуснали грешка, в Комисията по Наредба №2 трябва да има петима задължителни представители, единият представител трябва да е от КАТ, а ние не сме го вписали, там сме в нарушение, така че дори и Комисията да беше определила до тук превозвач, който да ни вози, има 14-дневен срок, който Кмета на Общината е длъжен да го спази, евентуално за обжалване от страна на участниците. Така че дори, каквото и да е нашето голямо желание да спечели нашата фирма, тогава останалите участници 100% щеше да обжалват в тоя мотив, че представителят на КАТ не е вписан в заповедта като член на Комисията. Така че дори и нашите да бяха загубили, те пък щяха да обжалват по тоя мотив. А на тоя етап нещата стоят така, че “Минибус експрес” има анекс, с който те ще возят до излъчването на победителя. За това аз предлагам днес ние тук да вземем решение за спиране на процедурата и за обявяване на нова процедура. Като днес ще вземем решение, с което я спираме, а на предстоящата сесия, която ще бъде след 10 дена, ще бъде внесена нова докладна от Кмета на Общината с всичките грешки, които сме ги допуснали - вече поправени, с нови изисквания за провеждане на процедурата и в крайна сметка след определените срокове, които са необходими, ще бъде обявена новата процедура и тогава, който има възможност да я спечели. За мене лично това е, след всичките коментари и дебати, които ги направихме, това е правилно решение, защото ние трябва да създадем условия на работа за този, който ще го спечели за следващите седем години. Така е в старото решение на Общинския съвет. Затова г-да Общински съветници, моето предложение за решение е следното: Спираме процедурата за определяне превозвач на обществен превоз на пътници по линията Созопол-Бургас......
Б. Чампарова – Прекратява процедурата за провеждане на конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения, по линията Созопол-Бургас-Созопол /от утвърдената областна транспортна схема/ и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.


Общински съвет Созопол взе следнотоРЕШЕНИЕ:
№ 121

На основание чл.22 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол прекратява процедурата за провеждане на конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения, по линията Созопол-Бургас-Созопол /от утвърдената областна транспортна схема/ и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.

П. Рейзи – С това г-да Общински съветници, закривам Осмата сесия на Общински съвет – Созопол. Ще се видим след 10 дена. Бъдете живи и здрави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СОЗОПОЛ: ........................
/П. Рейзи/

върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...