:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №07/30.04.2004 г


ПРОТОКОЛ №7


Днес 30.04.2004 г.от 9.30 ч. Общински съвет Созопол проведе седмото заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници, кмета на община Созопол - г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”, Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет, Галина Атанасова – Юрист на ТСУ /Общинска собственост/, кметовете на кметства, кметските наместници, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на седмата сесия на Общински съвет – Созопол. Присъстват 17 Общински съветника. Имаме кворум. Предлагам да открия СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ. Всички сте получили докладните и документите. Дневният ред сте го получили. По отношение на дневния ред, има ли някакви допълнителни предложения? Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Уважаеми общински съветници, уважаеми Кметове, както на всяка сесия, така и на тази започваме с питания към Кмета. Имате думата. Г-жа Колчева. Ако обичате на микрофона.
Д. Колчева – Добър ден. Имам няколко основни питания към г-жа Караманова. В момента тече ремонта и реконструкцията на магистралния път Бургас – Созопол.
Въпросът ми към Вас е: Входните детелини към двете селища – Черноморец и Созопол, под чия юрисдикция са, и ако са под юрисдикцията на Общината, ще бъдат ли ремонтирани за този сезон, включвайки дори и надлеза на с. Черноморец. Не знам как стоят нещата.
Вторият ми въпрос е: Ще започне ли веднага ремонта на улици и тротоари в населените места Созопол и Черноморец, и Общината ще спази ли срока 31.05, определен от Наредба №1.
Третият ми въпрос е: Ще посрещнем ли туристите тази година с нов знак на Созопол и с реставрирани знаци на Черноморец и Созопол. На двата знака – на Черноморец и Созопол. Това са въпросите ми.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Караманова.
В. Караманова – Добър ден уважаеми г-н Председател, уважаеми Общински съветници, гости на седмата сесия на Общински съвет – Созопол. На въпросите, зададени от Общ. съветник Дияна Колчева. Всички детелини, надлези, мостове, са на Главно управление пътища, т.е., те не са общински. Проведен е разговор, все още нямам официалният отговор дали те ще направят надлеза на с. Черноморец, тъй като наистина положението, в което се намира е сериозно. В понеделник имам среща с изпълнителите, с г-н Костуров, за да видят дали можем да постигнем някакво споразумение, и това да се изпълнят, тъй като то не е включено в тяхната програма за ремонт на пътя, който правят. По отношение на ремонта на улици и тротоари в Созопол. Ремонтът на улици и тротоари започна. Забавихме се, тъй като трябваше да се проведе открито обществена поръчка. Срокът за обществена поръчка, знаете, че той е задължителен, той трябва да се спазва, трябва да има наличие на участие на фирми. Първият конкурс се провали, първата обществена поръчка, тъй като участниците в конкурса не отговаряха на изискванията, които Общината беше поставила. Проведе се втора поръчка, вече също ограничен конкурс, тъй като първият е преминал. Отново имаше трима участници. Има спечелил търга и от няколко дни той започна работа, първата работа, която му възложихме, да възстанови паветата, които са тука на Базар “Кулата”, както и да се започне с отремонтирването на тази част, пред автогарата на Созопол, предвид това, че мястото е много тясно, все повече автобуси влизат в Созопол, което наложи необходимостта да се разшири паважната настилка там и да посъкратим малко тротоара. Дали ще завършиме на 31.05. Със ремонтите на улици на 31.05., ще се завърши. На 04.05. е конкурсът или търгът, който ще се проведе по “Красива България” за амфитеатъра и за довършване площадното пространство “Кирил и Методий”. С площад “Кирил и Методий”, пространството пред площад “Кирил и Методий”, ще бъдем готови. Договора, който е по “Красива България” за амфитеатъра, такива са сроковете, които са посочени в самата тръжна документация, която вече се продава за участници в търга е такава, че до края на май те трябва да свършат с цялата груба работа, която е по изнасянето, за да могат само да полагат настилките, така че да не се пречи на туристите и всичко да бъде прибрано в рамките на амфитеатъра. Това е последващият Ви въпрос. И за пътните знаци. Има подписани договори за: Първо – Знак на Община Созопол, за да се знае къде започва все пак Община Созопол. Поръчан е голям билборд, както и голям пътен знак за Созопол. За Черноморец, тъй като е второстепенен разпоредител, знакът трябва да бъде поръчан от Кметство Черноморец. И то си има може би един ремонт да се направи, но това трябва да се говори с Кмета на Черноморец. Поемам ангажимента. Това е.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Караманова. Други въпроси? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Г-жо Кмет, знаем, че основният поминък на Созопол и на цялата община, това е туризма. Туристическият продукт се образува както, пакета от туристически услуги, както от представените услуги, така и във формирането на този продукт влизат и комуникациите на града, както външният вид и т.н. Мен ме интересува обаче един такъв въпрос: Какво е направено и какви мерки сте предприели за това да нямаме проблеми с енергоснабдяването и с водоснабдяването в града. Тъй като виждаме в последно време, тука месец, месез и половина, през ден през два, ако не и да кажа всеки ден, има спиране на ток. Какви мерки са предприети, за да не разваляме туристическия продукт с тези проблеми?
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – За всички е ясно, че електроснабдяването на Созопол, разбира се, не е достатъчно добро през летния сезон, предвид на недостатъчното количество на високо напрежение, което минава през Созопол. Предвид на това, ние сме предприели необходимите мерки. В момента се трасира линия за високо напрежение, която минава зад почивната станция на МВР и ще се правят допълнителни, те вече работят Енергоснабдяване, допълнително усилване на линията, за да може да има достатъчно ток. Това е направено и се работи в момента. По отношение на водата, ние получаваме вода от язовир “Ясна поляна”, със сериозни проблеми, знаете, че са района горе, ул. “В. Левски”, там също е проведен конкурса и от понеделник започва работа фирмата, която ще работи по това да се управи канализацията. Започва и ремонт на ВиК линията, която е тука. От днеска фирмата вече започва да работи. Там конкурса е проведен от ВиК, не от Общината. Основната, която е през, покрай сградата на Общината, по ул. “Черно море” излиза, за да може да се усили водата, която отива в тази част на града. Това е.
П. Рейзи – Не в двора на училището, а в следващата станция.
Кр. Германова – Как ще се пълни. Това е един голям дебит от вода, ако се изразявам правилно. Как ще се пълни това нещо и дали няма да намаля като цяло налягането на водата.
В. Караманова – По всяка вероятност точно това няма да намали. Разбира се от тук нататък и басейни ще се правят в Созопол. Те ще стават все повече. Въпроса е правилно поставен, трябва да се мисли за това да се увеличава дебита на водата, която идва в Созопол и големината на тръбите.
П. Рейзи – Сега аз имам един въпрос към Кмета на Общината. Има една докладна, която трябва да се разгледа на тази сесия във връзка с актуализация на бюджета. Понеже не ни беше представен проекта за детската градина в с. Росен, интересува ме докога е срока да се преведат тези пари по сметката на Социалноинвестиционния фонд.
В. Караманова – Проектът не беше представен, тъй като процедурата по кандидатстването на Созопол в СИФ-онда. Започна значително по-рано. 2003 г. кандидатствахме по СИФ-онда. Края на ноември е подписан финансовият меморандум. Първо се одобряват проектите, след което се подписва с определен брой общини финансов меморандум. Финансовият меморандум е подписан края на ноември. С подписване на договор с изпълнителя, след провеждане на търга, своето финансово участие, Общината трябва да го проведе.
П. Рейзи – А кога е това. Щото утре ли, значи ако го гласуваме днеска.......
В. Караманова – Значи, ако се гласува днеска актуализацията на бюджета, парите ще бъдат преведени веднага, защото ние закъсняваме.
П. Рейзи – Добре, аз сега искам да покажа един документ тука, в който Вие ще го видите пише следното: Община Созопол е превела 39000 /тридесет и девет хил. лв./, за участие в Микропроект за ремонт на ЦДГ – с. Росен. Ето го г-жа Караманова, вижте го и ако Вие не знаете за този превод, чисто и просто говори много лошо за работата в Общината. Преводът е направен на 10.02.2004 г. и не виждам защо, ако Вие знаете за това нещо, защо подвеждате всичките общински съветници да гласуваме това нещо. Отговорете, ако обичате.
В. Караманова – Да, разбира се, ще отговоря. Наистина в момента не мога да се сетя да съм подписвала. Ще си събера мислите, ще Ви отговоря, но това пред мен нямам спомен да е минавало.
П. Рейзи – Г-да общински съветници, предлагам тая докладна да бъде отхвърлена, когато и дойде времето. Г-жа Караманова ще провери нещата и искам ако Вие наистина не знаете човека, който е превел парите, да бъде наказан.
В. Караманова – Добре.
П. Рейзи – Следващият ми въпрос към Вас е, значи в ЗМСМА, чл.44, ал.7, казва следното нещо: “Кмета на Общината е длъжен да изпраща на общински съвет всички актове, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им”. Това означава, че от началото на мандата ни, ОбС е разгледал 62 докладни, с които всъщност сме давали правомощия на Кмета на Общината да работи. При това положение, всички заповеди, всички договори, всичко, което се е издавало на база наше решение, в 7-дневен срок Кмета на Общината е длъжен да ги представи. На тоя етап няма нищо представено в Общински съвет и моя въпрос към Кмета на Общината е защо не ги е представила?
В. Караманова – Не виждам какви решения трябва да пратя на Общински съвет, които в момента изисква Общ. съвет. Трябва да се конкретизирате.
П. Рейзи – Значи, става дума всички актове, г-жо Караманова. А всяка заповед, издадена от Вас, е акт. Така че тя се издава на база на взето наше решение. Давам Ви пример. Провеждате обществена поръчка, или конкурс, или търг, той се провежда на решение на ОбС.
В. Караманова – Няма такова нещо. Обществените поръчки не се провеждат на база решение на ОбС. Те се провеждат на база гласуван бюджет. Гласува се бюджет.
П. Рейзи – Така. Гласуването на бюджета е решение на ОбС. На базата на това решение Вие сте длъжна всички Ваши заповеди да ги представяте в ОбС.
В. Караманова – За провеждането на всички видове конкурси.
П. Рейзи – Точно така, г-жо. Не само конкурси.
В. Караманова – Добре, ще ги получите.
П. Рейзи – Изобщо, значи сега примерно, взимаме решение днес да бъде предаден терен към даден имот, Вие като го предавате, издавате заповед, на която се изпълнява всичко. Тая заповед трябва да дойде при нас. Трябва да знаем дали наистина сте изпълнили точното решение. Защото ще Ви кажа. Значи, има взето решение на Общински съвет. Комисията, която беше определена за провеждане на конкурса за транспорт за бъде от седем човека. Оказа се, че Комисията, в заповедта вашата е разписана от девет човека. Вие нарушавате.......
В. Караманова – Седем, от които двамата са съвещателен глас. Защото пък това, което е приело ОбС, също е в нарушение на Наредба №2. В Наредба №2 последните изменения е написано, че е абсолютно задължително, в Комисията участва представител на КАТ. Това не е включено. Стават осем човека. При това положение комисия не може да има. Трябва да има един, който технически да осигурява нещата, поради което бяха включени с право на съвещателен глас без да гласуват, двама човека. Това е.
П. Рейзи – Това нещо членовете на Комисията знаят ли го, че са със съвещателен глас?
В. Караманова – Има назначен, разбира се, трябва да го знаят. Има назначен Председател на Комисията, който е трябвало да го каже това.
П. Рейзи – Добре, съгласен съм с Вас. Сега ми отговорете защо Вие от начолото на годината до сега не сте представили нито един акт, издаден от Вас в ОбС?
В. Караманова – Г-н Рейзи, в момента демонстрирате познания. Ако Вие това сте го знаели, аз съм го пропуснала. В крайна сметка е трябвало да го кажете, веднага щяхте да си получите актовете. Всичко, което е направено......
П. Рейзи – Ама г-жа Караманова, Вие имате екип, с който работите.
В. Караманова – Така. Аз имам главен юрист, който в момента отсъства и това е работа на Гл. юрист да го накажа, да ми го каже.
П. Рейзи – Добре, да се надяваме оттук нататък ще ги получаваме.
В. Караманова – Оттук нататък ще ги получавате. Нямате проблеми.
П. Рейзи – Добре. Други питания към Кмета. Слушам Ви г-н Недин.
Ст. Недин – Добър ден на всички. Уважаема г-жо Кмет. Имам няколко въпроса към Вас. Първият ми въпрос е работи ли Комисията по чл.56. Вторият ми въпрос е свързан с проектите по “Красива България”. Има едно писмо от “Красива България”, което е от 10.03.2004 г. В него се споменава за всички проекти по “Красива България”, по които се работи. Те са четири. Обекта, става въпрос. И конкретното ми питане е за обекта “Градинката на кита”. Тука четем, че нали има някакво проваляне на изпълнението. Така, освен това, по устно нареждане на инвеститорския контрол, изпълнителя е положил настилка не върху разтвор, както е по Проекта, а върху пясък. При направеният на място оглед, лично установих и още един пропуск. Под пясъчната основа не е положен праст от 5 см. отцевки, предвидени в Проекта, и в офертата на изпълнителя. Съвместно с инвеститорският контрол в Община Созопол и фирмата за надзор, стигнахме до решение настилката да се демонтира и да се изпълни по Проекта, за което своевременно беше написана заповед в заповедната книга на обекта. На 05.03.2004 г., изпратих писмо до Община Созопол с молба за своевременна намеса на инвеститорския контрол и определяне на срокове за отстраняване на дефектите. Въпроса е има ли някакви санкции към фирмата, която изпълнява, какви са те, и вторият подвъпрос – какви са сроковете, каквито тука инвеститорският контрол би трябвало да определи. И ще се направи ли градинката до края на м. май. Третият ми въпрос, свързан пак с проектите по “Красива България”, е свързан със следните факти: В писмото от проект “Красива България”, както и в един Ваш отговор към Общински съвет се говори, че за обект “Ремонт на археологически музей”, при срок на изпълнение два месеца от влизане в сила на договора, има приемо-предавателен протокол с дата 13.02.2004 г. Какво означава това, че има приемо-предавателен протокол от 13.02.2004 г., а все още се работи на оекта?
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Започвам с въпроса за археологическия музей. Ако разгледате по-подробно сметката, която е дадена за археологическия музей, това което в момента се прави на археологическия музей, не е включено към план-сметката по “Красива България”. Те са Ви предоставени. Включен е ремонт на покривното пространство, улиците, стълбището, което трябва да се направи, настилката, която е по стълбището, тъй като средствата бяха ограничени по проекта тогава, за да се направи самото стълбище без ограничаването, и тъй като то е достатъчно грозно, може да го проверите, на разположение на ОбС, тези план-сметки дадени са затова, за да има по-добър вид и се прави този ремонт със старите плочи, които са извадени от площад “Хан Крум”, за да не се оставят и да не се хвърлят, те се пооправят, изшлайфат се и се поставят отгоре.
П. Рейзи – По втория въпрос.
В. Караманова – Срока е приет и е изпълнен и този Проект просто си е вече приет и е завършен. Това е съвсем различна работа. Текущ ремонт, който се прави по този повод. А, вратата беше включена по този Проект, която е също изпълнена. По втория въпрос за градинката. Да, фирмата има неустойка, която е изпълнила. Пратили сме две писма. В “Красива България” също са получили отговор и те трябва в понеделник да се явят. В противен случай ние ще трябва да преминем към изпълнение на една нова процедура, която е по-облекчена по “Красива България”, за да дойде фирма и да се извърши тази дейност. Комисията по чл.56 е направила едно свое заседание. Има Председател, назначен на Комисията по чл.56, в която Комисия участват и четирима общински съветници. Вие знаете, самите те могат да кажат дали са имали заседание, как са провели заседанието. Имаха едно заседание, какво са разгледали. Мисля, че разглеждаха временно преместваеми обекти, но нямат протокол подписан, доколкото знам.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други въпроси, други питания към Кмета? Има постъпили желания на граждани, които искат да вземат думата и да се изкажат по въпроси, свързани с предстоящата сесия. Давам думата на г-жа Мария Вълчева, във връзка с проблемите на “Хелио-турс”. Заповядайте г-жа Вълчева на микрофона.
Мария Вълчева – Уважаема г-жо Кмет, дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Председател, тук съм да задам няколко въпроса и да предложа няколко предложения в писмен вид и устно за се запознаят както състава на ОбС, така и гражданите на Созопол. Ще въведа в няколко изречения господа и дами общински съветници с проблема, който възникна още преди няколко години. 1998-1999 г. се възстановиха всички земеделски земи по крайбрежието на гр. Созопол, касаещи къмпингите Черноморец, Смокиня, Златна рибка, Каваците и Веселие. Не щете ли обаче след четири години се натъкваме на едни съдебни срокове от 2001 г., които “АКБ Форест”, в частност “Хелио-турс”, завеждат срещу всички собственици по чл. 97 по ГКП с претенции за частната собственост. До този момент всички ние, гражданите, които сме засегнати, нашите конституционни проблеми и интереси, сме в съдебни дела. Районният съд се е произнесъл в полза на собствениците. В момента сме на Окръжен съд, където нямаме още постановено решение в полза чия ще бъде, не знаем. Всички на Вас Ви е ясно, че тези съдебни срокове ще продължат и до Върховен Касационен съд. На нас ни е ясно и сме убедени в това, че правомощията на един ОбС са ограничени, на една изпълнителна власт също са ограничени, не можете да навлизате в третата власт – съдебната, да защитаваме нашите интереси. Но ние ще искаме, и нашата молба към Вас е по някакъв начин – пряк или косвен, Вие да застанете зад тези 1500 собственика, които са ощетени и които сме в тези съдебни спорове. Нашето искане и предложение, то е така минимално, във възможностите и на Общината и на Общински съвет. Искаме да организирате със Ваша помощ присъствието на национална телевизия, в частност предаването “Открито” на Валя Ахчиева, една среща, която да присъстваме ние като частници, или инициативния комитет, всички ние не можем да присъстваме, да си поставиме въпросите, да си покажем документите за собствеността, защото те не са маловажни и ние печелиме делата точно на тази база, но на всички пак Ви е ясно, че претенциите за тази земя, която струва не 10 и 15 и 8 долара, а тя вече надвишава 50, 60, 70 евро на кв.м., и интересите на някои хора от високите етажи са действително много сериозни. Това е нашето първо предложение към Вас. Мисля, че ще откликнете на нашето искане. Не е кой знае какво, но просто разберете, ние сме алармирали не една, не две инстанции и институции. Но Вие като изпълнителна и законодателна власт на местно ниво мислим, че може да ни подкрепите, па макар и косвено. Със следващото ми предложение, натъкнахме се на един абсурд пореден във нашата Община. И пореден ще Ви кажа защо. 2001 г., с искане пак на гражданите, имотите, които се възстановиха по крайбрежната ивица на плаж “Хармани”, така наречената местност “Хармани”, “Буджака” и “Калфа”, се оказа че са влязли частна собственост в държавна собственост и е подписан концесионен договор, за което общинска администрация не беше уведомена. Сега в момента пак сме в същия абсурд и ние, гражданите, за тези “Хармани” сме в едни безконечни административни дела и Вие, дами и господа общински съветници знаете, че едно административно дело срещу държавата колко пари струва на един гражданин и колко време ние се влачим в тези безконечни съдебни спорове, и пак не знаем дали ще бъде просто решението в чия полза. И в този повод и в анонс на това, което се е случило преди няколко години, сега със заповед РД 0214764 от 12.12.2003 г., е назначена подкомисия, която е взела решение за определяне защитените територии на южните плажове. И във връзка с това, питаме има ли представител на Община Созопол в състава на тази комисия и ако има, какво е неговото становище. Има ли засегнати частни интереси, т.е. със полагането на червената линия, възстановените имоти засегнати ли са? Тъй като Общината досега никога не е взимала под внимание такива възникнали глобални проблеми, ние предлагаме: Общински съвет, със свое решение, да изиска протоколното решение на Комисията и изясни основанията за определяне на защитената територия по крайбрежието на Община Созопол. Респективно, да се изпратят писма до Председателя на Народното събрание, до Министъра на регионалното развитие и благоустрояването, до Министъра на околната среда и водите, за разясняване на точно това абсурдно пак решение, което тази сформирана комисия е взела. Защо ние все, Община Созопол да бъдем потърпевши от тези защитени територии. Имаме информация, че тази червена линия засяга частните интереси. Почти половината от имотите са влязви в тази защитена територия. Ами докога? Защо ние в тази Община сме вечно потърпевши от някои си прищявки на някои хора горе от върховете. И мисля, че ще откликнете и ще го вземете това като решение, надявам се на Вашия разум. И още нещичко няколко така предложения, относно работата на Общински съвет. Предложение: ОбС със свое решение да определи помещение за архив на решенията, взимани от предишните и настоящите Общински съвети мисля, че не е невъзможно това да го вземете като решение, с цел гражданите или нестопанските организации, или политическите сили да имат възможност да проверяват такива решения, да има една прозрачност, публичност, защото всички ние афиширахме значи, включая и аз и както тука има присъстващи вече общински съветници, кандидат-кметове, искахме прозрачност на политиката. Искахме откритост и във всяко едно решение, но в момента ние гражданите например, не сме уведомявани публично, не са изнасяни в публичното пространство дневният ред на всяка общинска сесия. Не знаем какви решения се взимат, нали на определеното общинско заседание. Другото, което е предложение пак към Вас, съгласно чл.21 от ЗМСМА, там е записано, че може, но нашето предложение ОбС да определи и избере обществен посредник с цел гражданското общество да има достъп до информацията, това което преди малко говорех, касаеща защита правата и интересите му. И нещо искам да Ви подскажа дами и господа, и да Ви предложа нещо като бивш общински съветник с четиримесечни дебати. Нашият ОбС взе едно решение. Решението е за учредяване на акционерно дружество “Градина АД”. В контекста на това искам да задам въпроса какви са резултатите от това дружество. Слушам така в публичното пространство, че в момента пак се вкарва такова искане за създаване на такова дружество, акционерно дружество с участието на Общината. Тези четиримесечни дебати бьха не за това, че общината не искаше да участва и да създаде такава форма на управление. Почерпихме опит и от другите общини, но Вие помислете разумно, помислете дали е необходимо на сегашния етап, защото когато ние взехме това решение, земята се оцени на 20 евро, а сега цената на тази земя е много, много по-висока и единствената собственост на Общината е останало това местенце – 39 дка., ако не се лъжа, местност “Алепу”. Помислете, не бързайте. Трябва изцяло да бъдат защитени интересите на гражданите.
П. Рейзи – Г-жа Вълчева, изтече Ви времето, благодаря.
Мария Вълчева – Само три въпроса да задам.
П. Рейзи – Дайте ги писмено. Ще Ви се отговори.
Мария Вълчева – Добре, писмено.
П. Рейзи – По отношение на въпросите към мен, нека първо да аз отговоря, после г-жа Караманова. По отношение на прозрачността в ОбС, всеки гражданин може да дойде и да получи решенията, да ги прочете и да ги знае. Ако по някой от решенията е лично заинтересован, на тези решения ще му бъде даден препис. По отношение на архива, направили сме го, имаме го, така че който желае е добре дошъл. По отношение на обявите, подготвяме интернет страница на ОбС, така че там ще тече всичко във всеки един момент. Всеки ще може да види решенията, които сме взимали. Имате думата г-жа Караманова.
В. Караманова – По въпроса за плажната ивица аз ще бъда кратка и ще дам думата на Пенка Бъчварова, която да обясни по-подробно за това какво се случва. Въпроса на М. Вълчева е зададен много навременно и много полезно, защото наистина мина една Комисия, която е назначена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Комисия от Министерството на земеделието и горите, с двама съпредседатели. В тази Комисия има представител и на Община Созопол. Протоколите можете да ги получите. Община Созопол е подписала с особено мнение и не е съгласна със застъпването на плажните ивици, като в същото време ние категорично сме изразили нашето становище и възразяваме до Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на земеделието и горите, като искаме да дойде Комисия, която да огледа нещата, за да могат точно да бъдат определени плажните граници. Да, по това, което правят в момента и картата, която предлага тази Комисия, наистина има земеделски имоти, които са възстановени на собственици. И те са доста. Почти “Градина”, “Каваци”, “Веселие” са земи, които наистина в някои части много надвишава това, което може да се разбира като плажна ивица. Предприели сме необходимите действия, подготвено е и писмо, с което в момента, то трябва да бъде добре обосновано, освен че е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на земеделието и горите, ще разпространиме и до Министерски съвет и до парламентарните групи, които са в Народното събрание. Бъчварова сега ще говори за това още веднъж, тъй като тя е специалист и беше в Комисията. За “Месари” земите, за които става въпрос и тази заповед, която непрекъснато пада, отново инж. П. Бъчварова ще отговори. Ние сме започнали на квартали работата. С обявяване в Държавен вестник, по квартали от три до пет квартала, така че да могат да се обявят и да останат само тези земи, които в момента са спорни около Олимпийска база, за да се въведат останалите хора, тъй като точно заради тях пада цялата заповед за въвеждане, тъй като Олимпийска база непрекъснато възразява против заповедта и я вкарва в съда. Бъчварова, заповядайте.
П. Бъчварова – Добър ден. Относно плажовете искам да Ви кажа, че Комисията е централна и няма представител от Министерството, който да участва. Има само подкомисии на областно ниво. В Бургаска и Варненска област са двете подкомисии и там има представител и участник от Общината. Всички протоколи, т.е. има два протокола. Единият с констативна част, какви части се застъпват от земите на собствениците с концесионните територии. Вторият протокол, който комисията е подписала с особено мнение, в смисъл такъв, че да дойде на место от лицензирана фирма да се направи претрасиране на концесионната територия и да се установи, че не навсякъде тази територия, която е определена от Министъра на регионалното развитие с акт за изключителна държавна собственост е плажна ивица. Имаме застроени площи, които са, попадат в централния плаж на Созопол, в централния плаж на Черноморец. Имаме територии, които не са плаж, а са дюнни образования с по-голяма денивелациья. Всичко това нещо сме го описали и сме пратили писма и особени мнения към протокола за плажните ивици. Относно “Месарите”, г-жа Караманова достатъчно добре се обоснова. Наистина тръгна процедура по три квартала до пет, за да можем да освободим собствениците, които не попадат в Олимпийска база и да им възстановим земите. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Бъчварова. Г-да общински съветници, уважаеми гости, имам още 2-3 изказвания, обаче молбата ми е, на който дам думата............
М. Вълчева – Каква ще бъде Вашата позиция в защита на собствениците?
В. Караманова – Да. Аз мога да кажа, като общинска администрация какво съм направила. След като дойдоха при мен хората, аз преведох разговори с Българската национална телевизия. Очаквам отговора кога могат да дойдат от предаването “Открито” на Валя Ахчиева, за да можем да направим тази среща, за която Вие настоявате.
П. Рейзи – Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Аз искам да кажа, че във връзка със защита интересите на местните жители, които са ощетени, по Закона за възстановяване на земеделските земи – “Каваци”, “Градина”, “Златна рибка”, почти няма. На къмпинг “Черноморец” също. Че местната власт не може да помогне на собствениците на земи, така че да се възстанови справедливостта. Смятам, че местната влъст в лицето на г-жа Кмета, ако обяви твърдо и публично, че застава зад интересите на хората, на местните жители, тя ще получи пълната подкрепа от всички общински съветници. И смятам, че е крайно време да се предприемат някои конкретни, сериозни действия, така че да се възстанови тази справедливост и хората да си върнат земите там. Най-добре може би публично да се вземат някои конкретни становища, конкретни позиции, ако трябва ОбС можем да гласуваме някаква декларация. Но в случай, че местната власт застане твърдо на тази позиция смятам, че резултати ще има в крайна сметка. За другият въпрос, който Вълчева спомена, за архива на ОбС, аз на предходната сесия бях задал въпрос към г-жа Караманова, дали е осигурено помещение, където трябва да се разположи този архив, защото той е задължение на администрацията, тя отговори, че има в наличност дори три помещения такива, където то не става от днес за утре, но смятам, че в най-скоро време ще има всичко там.
П. Рейзи – По отношение на искането на г-жа Вълчева и на всички граждани от Созопол, по отношение на “Каваците”, през тоя период до следващата сесия ще ги огледаме нещата и ще подготвим някаква декларация, която ще бъде гласувана от ОбС във Ваша защита. Отделно от това, аз си спомням навремето, че г-н Кмета Златко Николов беше издал една заповед за въвод на хората по Закона за земите, земеделските земи. Ще го видиме точно това дали можем също да го приложим и ще възложим на Кмета на Общината, ако има законово основание, пак да го направим. Ще се види законната страна дали може да се направи. Ако я има тая възможност, ще я направим. Давам думата на г-н Калафатев.
Г-н Калафатев – Г-н Председател, г-жо Кмет на Общината, драги и уважавани съветници, дами и господа. Позволете от името на ветераните в Созопол, да поставя някои въпроси, интересуващи същите. Наближава Гергьовден. Празник на армията, на ветераните, на храбростта. Този празник има голямо значение за тези, които паднаха, дадоха жертви за свободата на България. На 05.09.1944 г., България скъса с Германия и се присъедини към антихриската коалиция. Тръгнахме към Драва. От Созопол тръгнаха доста хора, младежи от 20, 22, 24 години. Аз бях на 24 г., а сега съм на 85 г. Именно по това отношение, от местният съвет на ветераните предлагаме някои въпроси към Вас. Като важен проблем, липсва клубно помещение в Созопол за ветераните. Това клубно помещение ние направихме докладна записка още миналата година.
П. Рейзи – Г-н Калафатев, ако има нещо различно от това, казваъте. Извинявайте, че Ви прекъсвам, но по тоя Ваш проблем има взето решение, ще го гласуваме днес.
Г-н Калафатев – Имаме въпрос към сесията да обърне внимание, имаме предложение от миналата годин, за направа на паметник на падналите в с. Черноморец, които са 32-ма човека. От миналата година и половина Ви поставям този въпрос. Събирахме се и в края на краищата няма нищо.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Калафатев. Г-жо Кмет, помислете върху варианта за този паметник, евентуално в следващия бюджет да бъде заложено, в актуализацията на бюджета.
Г-н Калафатев – Обръщам се към Кметовете. От направената проверка се установи, че лекарите взимат по 1,20 лв. на ветеран като потребителска такса. Съгласно Наредбата на Министерството на здравеопазването, ветераните се освобождават от потребителска такса. Също така, установихме, че 25% от дадените лекарства, реципти, ветераните плащат. Установих, че лекарите и аптекарите не го спазват. Моля Кметовете по места да проверят това положение.
П. Рейзи – Благодарим. Давам думата на г-жа Мария Михайлова. Три минути г-жо.
М. Михайлова – Уважаеми съграждани, уважаема г-жо Караманова, уважаеми г-н Рейзи. С цялото уважение към институциите, които представлявате, имам да поставя няколко въпроса, които касаят не само мен, но и повечето граждани от града. За гражданите е много полезно, когато процъфтява града като цяло, а не когато отделни лица преуспяват, а цялото се разрушава. В този смисъл искам да поставя и моите въпроси. Първият въпрос е Общината има ли предвид новата длъжност, която е въведена – омбудсмана, ще бъде ли въведена такава длъжност в община Созопол. Това е така нареченият обществен защитник, който ще защитава интересите на хората от своеволията на административни служители. Ще има ли такава длъжност, предвидена ли е или гражданите ще трябва да ползваме услугите на избрания вече в Бургас такъв. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Това е въпросът, който касае сички граждани и повече от 1500 души, собственици на земи в местностите “Каваци”, “Веселие”, “Златна рибка” и “Черноморец”. Знаете, че тези земи.........
П. Рейзи – Това го коментирахме госпожо. Много подробно беше казано от г-жа Валчева, давайте към следващия въпрос.
М. Михайлова – Само един акцент искам да засегна. По въпроса за “Каваци”, ние ще внесеме писмено предложение и до г-жа Караманова, и до г-н Рейзи. И в писмен вид, в законово установеният срок искаме Вашето становище. Защото това е престъпление да се отнемат имотите на хората. А най-голямото поощрение на престъплението, безнаказаност. Не съм го казала аз, Цицерон го е казал. Другият ни въпрос – как стои въпросът с изпълнението на съдебни решения. Аз се натъкнах на факти, че мои съдебни решения не се изпълняват. И от Поземлена комисия – Созопол, и от Община Созопол. Искам обяснение за това защо съдебни решения не се изпълняват, влязли в сила. Знаете, лице, което не изпълнява съдебно решение, влязло в сила, се наказва със затвор от три години. Другият въпрос – за издаването на незаконосъобразни заповеди, които заповеди падат в съда. Целият град е лумнал от дела. В момента в града има поне 100-150 дела от частен характер, отделно административни, отделно вече тези дела с “Хелио-турс”. Кому е нужно това? Кому е нужно тази конфронтация в града? Значи някой е заинтересован това да става. И тези незаконосъобразни заповеди падат в съда. Но този, който ги е издал не плаща, нали?
П. Рейзи – Времето изтече г-жо, благодаря.
М. Михайлова – Другият ми въпрос е – в старият град как се разрешават на някои лица застрояване на мансардни етажи? Знаете, че трябва да се запази автентичната структура на Общината, а на някои хора се разрешават мансардни етажи. Имам предвид, че или ще се разрешават, или няма да се разрешават.
П. Рейзи – Госпожо, това не е въпрос, който да се гледа тука пред Общински съвет, благодаря Ви. Г-жа Караманова, на някои от въпросите ще отговорите ли или писмено ще отговорите?
В. Караманова – Трябва да се провери и ще отговорим писмено.
П. Рейзи – Така, и аз съм на същото мнение, благодаря. Следващият човек, на който давам думата е г-жа Пехливанова. Г-жо Пехливанова, заповядайте. Три минути.
Г-жа Пехливанова – Уважаеми съветници, уважаеми съграждани, проблемът, по който искам да взема отношение днес е конкурса, който тече за определяне на превозвач за обществен превоз на пътници на община Созопол. Той започна, прекъсна за два дни, може би някои от Вас ще кажат защо не изчакате резултата. Защото така или иначе като от всеки конкурс поизтича малко информация. Опасяват се, “Созопол бус” е дружеството, което аз представлявам. Това са съдружници и шофьори, които кажи-речи, от две години са без работа и се подготвят за този ден. Закупили сме три големи броя автобуси, седем малки – 15-местни, с които се надявахме да спечелим, за да почнем да обслужваме транспортните линии в общинската транспортна схема, и най-вече, битката е за транспортната линия от Облрастната транспортна схема Созопол – Бургас. Споделям с Вас притесненията си, защото тук в тази зала се изказаха мнения, че сегашният превозвач – “Минибусекспрес”, не си изпълнява задълженията по договора, който е подписал с него през 2001 г.
П. Рейзи – Г-жа Пехливанова, задайте конкретно въпроса.
Г-жа Пехливанова – Конкретно искам да кажа, че сега “Минибусекспрес”, се явява под формата на две фирми. Тук Вие взехте...........
П. Рейзи – Вижте сега, според мене не е изобщо тема на ОбС. В крайна сметка ние сме взели решение, наложили сме условията на самия конкурс, има си комисия, която трябва да проведе конкурса и да определи кой е победител в тоя конкурс. Ние като работа ОбС, по отношение на Вашето дружество, мисля че сме допринесли всички ние, включително и Кмета на общината, общинските съветници, достатъчно много време отделихме на тая докладна преди две сесии, така че според мене от там нататъка комисията, която ще разгледа документите, тя ще определи какво е, как е, що е.
Г-жа Пехливанова – Не съм съгласна с Вас. По някакъв начин трябва да изяснят, или съветник трябва да ангажираме, който да му дадете повече време, за да направите Вие къто съветници тълкувание......
П. Рейзи – Значи г-жо Вие, не няма да се превръщаме на следователи. Там има седем човека комисия, плюс това има двама човека със съвещателен глас, както каза г-жа Караманова. Стават девет. Мисля че девет човека са достатъчно.
Г-жа Пехливанова – Да разбирам ли, че ОбС не желае........
П. Рейзи – Значи няма да демагосвате по отношение на това ОбС какво иска, какво не иска. ОбС си е взел своето решение – да бъде проведен конкурс при следните условия.
Г-жа Пехливанова – Искам да кажа, че след като не ми се дава възможност да изложа проблема пред Вас, като Общински съветници и пред гражданите на Созопол, рискувате общественият транспорт да бъде ръководен от една фирма, която е закупила само името на Созопол и се опитва да излъже цялата община, писна ми вече от документни измами и от може би новият договор ще Ви вози “Тропикал -4”, които нямат нищо общо със Созопол.
П. Рейзи – Ама Вие защо сте толкова сигурна, не мога да разбера. Има комисия, която ще се произнесе след 2-3 дена. Мисля, че на комисията е председател г-н Мархолев, давам Ви думата да Ви отговори. Г-н Мархолев, само с две-три думи да кажете как вървят нещата в комисията и от там нататък да продължаваме. В крайна сметка имаме достатъчно много работа.
Г-н Мархолев – Уважаеми г-н Председател, уважаеми граждани на гр. Созопол, искам като Председател на комисията само да Ви кажа, че всичко се разглежда абсолютно обективно. След като вземе решение комисията, аз поемам отговорността тука в тази зала пред Вас, да изляза и да поема отговорността, ако има нещо незаконно в решението. Всичко ще бъде черно на бяло. Защото така, както се изказва г-жа Пехливанова, аз чуствам обида за мен, за моята комисия. И грешка е това, че ако изтича информация, това говори много лошо за състава на комисията. Там вече аз мога да поема някоя вина, ако Вие решите.
П. Рейзи – И последно давам думата на г-н Яни Фотев Михайлов.
Г-н Фотев – Избрахме всички наши, местни хора. Партиите да ги оставим настрана. Защо тука долу, там рибарската, всички ги развалиха, а това го оставиха. Кое е причината? Няма тоалетна, няма канал, няма нищо. Наредиха масите целия път, има един завой ще стане някое нещастие. И събрали се всички чужди хора. Един човек няма от Созопол, да му създадат работа. И вторият ми въпрос е – може ли да се направи едно микробусче за старите хора до гробищата, да си плащат, разбира се, и до харманите. Не можем да вървим вече. Да има на седмицата един, два пъти ли как?
П. Рейзи – Аз мисля, че превозвача, който в момента вози в Созопол, това му беше едно от задълженията всяка събота, да организира превозването. Така че ако това той не го е изпълнил, г-н Мархолев в комисията да го има предвид в класацията. По отношение на другия Ви въпрос, г-жа Караманова ще отговори писмено. Благодаря Ви. Господа общински съветници, предлагам да минем към първа точка на Днивния ред.....
В. Караманова – Да, абсолютно сте прав за това заведение, което работи долу до пристанището. Това, което е там като барака и което в последствие много се разшири, е собственост на Кооперацията. Те са го отдали под наем януари и са взели парите преди да е излязла схемата по чл.56, в която този обект наистина не фигурира. Направена е проверка от лицата, които са определени да извършват проверки и на тях им е съставен протокол. Лиценз нямат, не им е издаден и от Община Созопол лиценз на тях няма да им бъде издаден. Друг е въпроса, дали в тази кооперация също членуват 70 човека от Созопол, да не ги оставиме до септември, тъй като вече са взели парите, и септември наистина да напуснат или да настояваме още сега те да напуснат.
П. Рейзи – Добре, предлагам да минем към дневния ред на сесията. По първа точка – Наредба №1, моля г-жа Чапевова да заповяда.
П. Чапевова – На 29.04.2004 г., от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”. Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка вх. №316/20.04.2004 г, относно изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол. Искам да Ви кажа, че комисията съобрази всички допълнения и мнения от работата на останалите комисии на ОбС. Така че, аз Ви предлагам обобщена информация. И предлагам, наредбата, която е пред Вас и е приета на 24-то заседани на Общински съвет на 30.04.2002 г., т.е. предлагаме допълненията и да гледаме материала глава по глава. По глава Първа нямаме допълнения.
П. Рейзи – Извинявайте г-жа Чапевова. Значи, в докладната, която Ви е представена, там е дадено решението. В решението ние сме заложили всички промени, които ги правим. Така че, ако имате някакви допълнителни питания питате, ако няма гласуваме така направените промени. По глава първа нямаме никакви предложения за промени. Вие ако имате, г-да общински съветници за промени. Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение по Глава първа, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Преминаваме към Глава втора.
П. Чапевова – В Глава втора няма предложение за промени.
П. Рейзи – Някакви промени, г-да общински съветници ако имате предложение. Ако няма, който е съгласен с така предложената Глава първа, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
П. Чапевова – В Глава трета, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, в Раздел първи, “Общи ръзпоредби”, чл.5:
- в т.1, в края на изречението се добавя: “от 14 часа до 16 часа и от 22 часа до 08 часа, а в почивните и в празничните дни от 14 часа до 16 часа, и от 21 часа до 09 часа;
-създава се т.4: “Пребиваването извън домовете на лица под 14 години без придружител след 21 часа до 06 часа за периода от 01 октомври до 31 март и след 22 часа до 06 часа за периода от 01 юни до 30 септември.” Това е съобразено с писмо, което дойде от Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобразено със законните изисквания.
П. Рейзи – Други предложения по тази глава?
П. Чапевова – В самата глава продължавам по Раздел втори. В раздел втори, в чл.6, се създава ал.2: “Длъжностните лица, родителите и настойниците се задължават да упражняват контрол и надзор върху малолетните и непълнолетните, които живеят при тях.”
- ал.2 става ал.3;
- ал.3 става ал.4
- в чл.12, се създава ал.3 и ал.4, които гласят:
- ал.3 – “Забранява се използването на тротоарите и уличните платна в случаите, описани в ал.1, за периода от 15.05 до 30. 09, в населените места, развиващи туристическа дейност;
- ал.4 – “Забранява се рязането на дърва – ръчно или машинно – за периода от 15.05 до 30. 09, в населените места, развиващи туристическа дейност. Продължавам в Раздел пети.
В чл.20, в края на изречението се поставя запетая и се добавя: “както и да отстраняват замърсяванията, причинени от тях. Имате ли претенции да прочета целия член? Така, само промените. Раздел шести се отменя, но чл.27 се прехвърля в Раздел пети и става чл.25. Останалата част от Раздел шести се отменя. Това произтича от факта, че този конкретен чл.27 има като тематика малко по-различна от противопожарната охрана. Т.е. Раздел шести се отменя, за това защото неразделна част от Наредба №1 става Наредбата за противопожарна охрана, а този чл.27 касае отглеждането на кучета, с цел развъждане и продажба и той минава в Раздел пети като чл.25.
Раздел седми става Раздел шести, Раздел осми става Раздел седми и в него:
-в чл.32 се създават ал.2, ал.3 и ал.4 със следното съдържание:
- ал.2: ”За допуснати нарушения от отговорните лица за упражняване контрол и надзор над малолетни и непълнолетни и при недостатъчно и ефективно възпитание да се налага на същите глоба в размер от 20 лв. до 100 лв.;
- ал.3: ”За родител, настойник или длъжностно лице, упражняващо надзор върху живущи с него деца, проявил системно неупражняване контрол и нехайство при възпитанието им, да се налага глоба в размер от 100лв. до 500 лв.;
- ал.4: “За нарушителите на чл.7, ал.3, се налага глоба в размер от .......... до ..........”. Тук очакваме Вашите предложения. Чл. 7, ал.3...........
/коментар в залата, относно промяната на номерацията на отделните членове/
П. Рейзи – Не. Чл.32 към него се прибавят три алинеи – първа, втора и трета. Не говорим за членове, за алинеи говорим.
Б. Вълкова – Извинявам се, в чл.32, съществуващият текст става ал.1 и се създават ал.2, ал.3 и ал.4.
П. Рейзи – А члена махаме ли го?
Б. Чампарова – Той си остава. Съответно коригира се според отпадналите. Текста на този член става ал.1 и се създават ал.2, 3-та и 4-та.
П. Рейзи – Така, значи чл.32, текста който е в момента е алинея първа и се предлагат допълнително още три алинеи. Тия всички промени, които ги предлагаме, са свързани изцяло, както тоя Раздел шести, който го махаме във връзка с Наредбата за противопожарната охрана, а останалите са свързани с промените в отделните закони. Трябва сега да предложим глоби.
П. Чапевова – Да Ви прочета ли чл.7? .
Чл.7.(1) За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите в Общината, се забранява в часовете от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 23,30 ч. до 08,00 ч.:
1. високото пеене и свирене и други подобни прояви, които нарушават почивката на гражданите;
2. рязането на дърва – ръчно или машинно;
3. използването на духови и други състави, оркестри и високоговорители в открити тераси и общодостъпни заведения в близост до домовете.
(2) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, осигуряващи нормална акустична обстановка – свирене на музикални инструменти и пеенето с цел обучение, репитиции, преподавателска дейност, любителско музициране, както и използването на озвучителни уредби може да става само в часовете от 10,00 ч. до 14,00 ч. и от 16,00 ч. до 19,00 ч.
(3) Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 23,30ч.
И по тоя член трябва да се вземе решение. И по този член ал.3, се налага глоба в размер от – до.....
П. Рейзи – Имате думата.
Т. Янакиев – Значи, практиката е ясна. Досега се определяха някакви часове, лятно време се забраняваше до 12,00 – 12,30 ч., минава се съответно, правят се някакви констатации, а след това музиката се увеличава отново. Значи, при положение, че 9,00-9,30 ч. се стъмнява, направо е смешно да се спира музиката.
П. Рейзи – Извинявай, че те прекъсвам, но тоя коментар по време на комисиите беше направен и се взе едно решение наредбата да бъде приета така. През май месец, когато най-шумните заведения вече ще отворят и ще дойдат техните собственици, на следващата сесия да се проведат срещи с тия хора и да се търси варианта до колко часа ще е възможно – дали ще е до 12,30, дали ще е до 1,00, дали ще е до 12,00. Но да се намери консенсус, като кажем един часа да знаем, че в един часа навсякъде се спира. Наистина аз съм на същото внение, че 11,30 ч. е ранен час, но в крайна сметка пред нас стои проблема такъв – като наложим часа, да знаем че ще се спазва. В следващият момент така да го направим, че туристите които идват в нашият град и хората, които държат тези заведения, всички да са доволни. В тая насока, моето предложение е по тоя член и по тая алинея да ги гласуваме сега така. Май месец имаме проведени разговори с Кмета на Общината да направиме срещите с тия хора и дори и на майска или на юнска сесия, но ще трябва да видим ще правим ли корекции или няма да правим. Същият е и проблема с този член, който е във връзка със зареждането в града. Значи, имаше и там коментари по отношение на това, примерно да се ограничи сутрин до 9,30, а след обяд примерно да бъде от 16,00-18,00 ч., но в крайна сметка пак трябва да се проведат едни срещи, едни разговори, защото малко или много, свикнали сме вече на едни условия. По всяко време като звъннеш да ти донесат стоката. Все пак това са улеснения за самите търговци. Трябва много внимателно да ги погледнем нещата. От другата страна съм съгласен също, че няма нищо лошо в това в 9,30 като се събудят туристите да няма камиони в града и т.н., но според мене е нещо на дебатна среща, което на следващата сесия ще го внесем и ще го решим как да бъде. Това е моето предложение. Ако има някакви други.
П. Чапевова – По отношение размера на глобата да уточня.......
П. Рейзи – Кмета го няма да каже до момента колко беше глобата, да уточни. Мисля, че 300 лв. беше, нали г-н Николов. Глобата за нарушаване на шума. От 20 до 500лв, да. Ами, вижте сега, аз мисля тая глоба да я завишим. Защото в крайна сметка на силните обекти 500 лв. глоба е нищо. Моето предложение е да бъде от 1000 до 2000 лв. В крайна сметка, като се налага една глоба, всеки да си прави сметката дали ще я нарушава. Защото аз съм сигурен, че ще има такива нарушители. Имате думата, г-н Недин.
Ст. Недин – Възможно ли е, Закона позволява ли да се градира глобата, специално за фирмите, за заведенията, първо нарушение, второ нарушение, трето нарушение и евентуално при трето нарушение да се вземат някакви крайни мерки. Ако е възможно да го приемем в наредбата и после да го изпълняваме. И за трето с изключване, примерно със затваряне на заведение. Питам възможно ли е? Ако е възможно, аз съм склонен да гласувам за едно такова предложение и да се стига до крайни мерки, за да не се вдига шум.
П. Рейзи – Моля Юристката да заповяда.
Б. Чампарова – За повторно нарушение може малко да се завиши, но да не стигаме към забрани, защото нарушаваме там Закона за ограничение действията на администрацията.
П. Рейзи – Добре, значи казваме първо нарушение от 1500 лв. до 2000 лв, второ нарушение от 2000 лв. до 2500 лв, и при трето нарушение – затваряне на обекта. Юристката да каже, ние мисля, че нямаме право да отнемаме лиценза.
Б. Чампарова – Другата възможност е, ако гласувате забраната да видите как ще се произнесе Окръжен съд. Това са указанията на Националното сдружение на общините в България, с цел да не се налагат много големи забрани.
П. Рейзи – Какво конкретно предлагате?
Б. Чампарова – Може да наложите тази забрана да се отнеме лиценз, но друг е въпроса, че Окръжен съд може да има обратното мнение.
П. Рейзи – Аз мисля, че отнемане на лиценза е малко труден вариант. Моето мнение е – двете глоби и при трето – затваряне, там ще се сезира Прокуратура, ще се сезират Данъчни, ще се сезира всичко и мисля, че на нас ни стига един да накажем. Другите ще разберат, че нещата са сериозни. За това моето предложение е – първо нарушение от 1500 лв. до 2000 лв, второ нарушение от 2000 лв. до 2500 лв, и при трето нарушение – затваряне на обекта. Г-жа Караманова като изпълнител, Вашето мнение по въпроса. Добре г-да общински съветници, друго предложение има ли? В крайна сметка идеята е да не се нарушава, това е проблем на Созопол откакто сме в Созопол. Който е съгласен с така направеното предложение от мен – първа глоба от 1500 лв. до 2000 лв, втора глоба от 2000 лв. до 2500 лв, и при трето нарушение – затваряне на обекта, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Сега предлагам да гласуваме Глава трета с всички промени, както ги предложихме.
П. Чапевова – Момент, има още една промяна. В чл.33 се създава ал. 2, коригирам тук това, че не сме съобразили, че се променя номерацията, но това ще бъде отразено, така че засега текста, който е пред Вас, В чл.33 се създава ал. 2, която гласи: “Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние”. Това е по цялата Глава.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените предложения и промени в Глава трета на Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
Кр. Германова – Момент само, значи аз виждам тука в даденият чл.33, сега чл.31 пише: “При повторно нарушение, на лицата се налага административно наказание - временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок от 1 месец до 2 години”. Значи тук да не влезем в противоречие с едната и с другата алинея.
П. Рейзи – Юристката как ще коментира. Значи всъщност това е крайната степен, мисля, че трябва да остане. Ние обекта можем да го затворим, но дейността, която той развива......
Б. Чампарова – В старият чл.33 е добре да стане за системни нарушения.
Ст. Недин – Ами тогава това, което гласувахме, трябва да го отменим.
П. Рейзи – Кое, затварянето на заведението ли? Защо, по-добре да отпадне тогава тоя член, защо да го махаме затварянето на заведението.
Кр. Германова – Не, аз друго имах предвид, като станах да ги кажа тия неща. Това, което гласувахме като първо, второ и трето нарушение, то касае точно чл.7, ал3. Става въпрос за заведенията за хранене и развлечение. Точно това, което направи като забележка Божана, може би това е най-правилното. Този чл.33, бивш, си остава така с една добавка – при системни нарушения.
П. Рейзи – Значи приемаме промяна в този чл.33, не при повторно нарушение, а при системно нарушение. Остава си така, само променяме не при повторно, а при системно нарушение. Значи г-да общински съветници, който е съгласен с така направените предложения по Глава трета от Наредбата, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Минаваме към “Преходни заключителни разпоредби”.
П. Чапевова – Промяната е, че се създава §5: “Неразделна част от тази Наредба е Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол.” Аз предлагам да приключим с гласуването на тази Наредба, след което да погледнем неразделната част.
П. Рейзи – Тоя параграф 5 е създаден, защото трябва да погледнем Наредбата за противопожарната охрана. Който е съгласен с предложението за допълнителен параграф в допълнителни разпоредби, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Който е съгласен с така направените промени в цялата Наредба, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Минаваме към разглеждане на Наредбата за пожарната и аварийната безопасност.
П. Чапевова – Тази Наредба е на Вашето внимание предоставена. По нея Комисията няма допълнения.
П. Рейзи – Господа, Наредбата беше представена от Директора на Пожарна – Бургас. По нея ние дефакто разгледахме само от страна на законо съобръзност и за това моето предложение е да я гласуваме цялата Наредба в блок. Ако няма някакви предложения, моля който е съгласен с така направеното предложение за ”Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол”, която става неразделна част от Наредба №1, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№88
Приема следните изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол:
88.1. В Глава трета, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, в Раздел първи, “Общи ръзпоредби”, чл.5:
- в т.1, в края на изречението се добавя: “от 14 часа до 16 часа и от 22 часа до 08 часа, а в почивните и в празничните дни от 14 часа до 16 часа, и от 21 часа до 09 часа;
-създава се т.4: “Пребиваването извън домовете на лица под 14 години без придружител след 21 часа до 06 часа за периода от 01 октомври до 31 март и след 22 часа до 06 часа за периода от 01 юни до 30 септември.”
88.2 В Глава трета раздел втори, в чл.6 се създава:
- ал.2 - “Длъжностните лица, родителите и настойниците се задължават да упражняват контрол и надзор върху малолетните и непълнолетните, които живеят при тях.”
- ал.2 става ал.3;
- ал.3 става ал.4
- в чл.12, се създава ал.3 и ал.4, които гласят:
- ал.3 – “Забранява се използването на тротоарите и уличните платна в случаите, описани в ал.1, за периода от 15.05 до 30. 09, в населените места, развиващи туристическа дейност;
- ал.4 – “Забранява се рязането на дърва – ръчно или машинно – за периода от 15.05 до 30. 09, в населените места, развиващи туристическа дейност.
88.3 В Глава трета, Раздел пети:
- чл.20, в края на изречението се поставя запетая и се добавя: “както и да отстраняват замърсяванията, причинени от тях”.
88.4 . В Раздел шести:
- чл.27 се прехвърля в РАЗДЕЛ ПЕТИ и става чл.25.
- останалата част от РАЗДЕЛ ШЕСТИ се отменя.
88.5 РАЗДЕЛ СЕДМИ става РАЗДЕЛ ШЕСТИ.
88.6 РАЗДЕЛ ОСМИ става РАЗДЕЛ СЕДМИ и в него
-в чл.32 се създават ал.2, ал.3 и ал.4 със следното съдържание:
- ал.2: ”За допуснати нарушения от отговорните лица за упражняване контрол и надзор над малолетни и непълнолетни и при недостатъчно и ефективно възпитание да се налага на същите глоба в размер от 20 лв. до 100 лв.;
- ал.3: ”За родител, настойник или длъжностно лице, упражняващо надзор върху живущи с него деца, проявил системно неупражняване контрол и нехайство при възпитанието им, да се налага глоба в размер от 100лв. до 500 лв.;
- ал.4: “За нарушителите на чл.7, ал.3, се налага глоба в размер:
- за първо нарушение – глоба от 1500 до 2000 лв.
- за второ нарушение – глоба от 2000 до 2500 лв.
- за трето нарушение – затваряне на обекта.
-в чл. 33
- В ал 1, думата “повторно” се заменя със “системно”
- създава се ал.2: “Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.”
88.7 В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ СЪЗДАВА §5: “Неразделна част от тази Наредба е Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол.”

П. Чапевова – Колеги, преминаваме към докладна записка вх. №315/20.04.2004 г., която се отнася до изменения и допълнения в Наредбата за реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол. Текста беше предоставен. Комисията предлага следното решение......
П. Рейзи – Моето предложение е, понеже по тая Наредба промените от страна на законодателството са много малки, ако Вие имате някакви допълнителни предложения, да я гласуваме също цялата. Там всъщност в тая Наредба основният въпрос, който го коментирахме по отношение на зареждането на магазините, където коментирахме, но на тоя етап сме се разбрали с общинска администрация, че ще се проведат срещи със собствениците на магазини и ресторанти и тогава на следваща или на по-следваща сесия ще вземем решение как да стане зареждането и по отношение на шума.
П. Чапевова – Първото предложение:
създава се чл.16 А, който гласи: “Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти при започване на търговската си дейност, поставят на видно за клиентите място информация за максималния капацитет на обекта и за условията за достъп на деца в тях, заедно с план-схема за аварийно напускане на обекта”.
В чл.25, ал.2 – “Зареждането на търговските обекти и товаро-разтоварни работи за тях, се извършва от: сутрин от 6,00 ч. до 10,00 ч. и след обяд от 16,00 ч. до 18,30 ч., при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите”.
Това е промяната, която правим.
П. Рейзи – Други въпроси по тая Наредба. Слушам Ви г-н Минков.
Д. Минков – В чл.1, просто преценете дали не е удачно да го преформулираме по този начин: “С тази Наредба се уреждаг реда и условията за регистрация, откриване и функциониране на търговски и туристически обекти и за упражняване на търговска и туристическа дейност”, защото в следващият чл.2 са описани търговските обекти, а малко по-нататък се третира въпроса за амбулантната търговия, което не става в туристически обекти. Просто трябва в чл.1 според мен да се уточни, че става въпрос въобще за упражняване на търговска дейност. Това е първото ми предложение, и второто е по-скоро въпрос по-скоро към Кметът на общината. В чл.9 е заложено, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни от подаване на молбата, Кметът е длъжен да се произнесе по искането. Въпросът ми е следният: технологически възможно ли е да съкратим малко този срок, защото 14 работни дни, това са малко по-малко от 20 календарни. Част от туристическите обекти се разкриват май месец, началото на юни, ако тогава тръгва процедурата се забавя. Т.е. можем ли технически да го направим за по-кратко време?
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Не може, защото трябва да се издаде скица. До момента Община Созопол е издала над 660 скици. Сами си направете сметка по колко скици се издават, а оттук нататък те ще стават още повече, във връзка с туристическия сезон. И не са само скици, заедно с това вървят строителни разрешения, преписки, които са около 550 преписки по промяна предназначението на земята и не може едното да изостава за сметка на другото. Законоустановеният срок за издаване на скица, това е седемдневният срок, от там нататък трябва да се произнесе Главният архитект, така че смятам, че 14-дневният срок е нормален.
П. Рейзи – Благодаря г-жа Караманова. А по чл.1 от Наредбата, как ще го коментира Юристката?
Б. Чампарова – Да остане така.
П. Рейзи – Добре, г-н Минков допълнително ще се проведат срещи и на една от следващите сесии ще се внесе конкретно още една промяна точно в тая насока. Остава така, както в момента я внасяме. До 18,30, с тая промяна. Който е съгласен с така направеното предложение за промените в тая Наредба, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№89
Приема следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол:
В ГЛАВА ТРЕТА:
- създава се чл.16 А, който гласи: “Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти при започване на търговската си дейност, поставят на видно за клиентите място информация за максималния капацитет на обекта и за условията за достъп на деца в тях, заедно с план-схема за аварийно напускане на обекта”.
- чл.25, ал.2 – “Зареждането на търговските обекти и товаро-разтоварни работи за тях, се извършва от: сутрин от 6,00 ч. до 10,00 ч. и след обяд от 16,00 ч. до 18,30 ч., при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите”.
Пет минути почивка, г-да общински съветници.

П. Рейзи – Уважаеми г-да общински съветници, уважаеми гости, имаме кворум в залата. Присъстват 16 общински саветника. Давам Думата на Красимира Германова – Председател на Комисията по финанси.
Кр. Германова – Добър ден на всички гости, на всички колеги. На 26.04.2004 г. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”. На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Петя Чапевова – член;
5. Станислав Георгиев – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
5. Стоьо Недин – общински съветник.
Комисията разгледа всички предоставени докладни и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка вх. №317/20.04.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Одобряване на Проект “Външен гравитачен водопровод от водохващането в местността “Трите извора” до съществуващ напорен водоем” – с.Вършило.
П. Рейзи – По тая докладна, по принцип ние имаме взето решение всички Проекти, които се подготвят, да бъдат първо гласувани в Общински съвет и след това да подхождат към кандидатстване. В тая връзка, понеже имаме технически проект в общината. Работи се по тях. Опитваме се да решем проблема на с. Вършило – водата. Кандидатстваме по два проекта. Единият е тоя към Министерство на екологията, където аз ще се опитам да мога да помогна с нещо. Другият вариант е към “Сапард”, който г-жа Караманова подготвя. Сигурно на следващата сесия ще се внесат предложенията за двата проекта, и вече където успеем, там. Това е идеята. Сега, ако искате в тая докладна едновременно да вземем решение допълнително, двете решения да вървят паралелно. Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Да, аз в момента нося част от документацията, с която Община Созопол участва в Програма “Сапард” за водоснабдяване на двете селища. Проектът се казва “Вондоснабдяване на селата Вършило и Индже войвода – Община Созопол”. Това е социално-икономическата обосновка за кандидатстване по проекта. Останалата информация по “Сапард”, тя е конфедициална и поради това не я нося. Свързано е с общинската стратегия за регионално развитие. Фигурира в общинската стратегия за развитие водоснабдяването на с. Вършило и с. Индже войвода, което ни дава основание да кандидатстваме по проекти. В същото време тези проекти бяха разгледани в Областната комисия, регионалната комисия по развитие, в която те се приеха и ние ще получиме от там съгласие, така че можем да влезем за кандидатстване по програма “Сапард”, датата която е определена е 12.05, в 10,00 ч. трябва да бъдем в Агенция “Сапард”, за да си подадем документацията по кандидатстването по този проект.
П. Рейзи – Добре, давам думата на юристката на ОбС, да прочете в какъв вид ще бъде решението, което ще го вземем, защото към тая мойта докладна дефакто прибавяме и решение за.....
В. Караманова – Така, има възможност да кандидатстваме по два проекта, по един и същ проект на две места. Проверихме в “Сапард”, “Сапард” дава възможност на общината, ако единият проект е приет по-рано, примерно по-рано се одобри Вършило, тогава по “Сапард” ще отпадне частта Вършило и ще се изпълнява частта Индже войвода. “Сапард” дава тази възможност.
П. Рейзи – При това положение промяната в решението само.
Б. Чампарова – Първа точка от проекто-решението остава така. Втора точка става: Одобрява проект “Водоснабдяване на селата Вършило и Индже войвода, Община Созопол по програма “Сапард”.Предложения две и три, стават три и четири.
П. Рейзи – Прочетете ги г-жа Германова.
Кр. Германова – значи точка втора става точка трета:
3.Избира Комисия от трима общински съветници за контрол изпълнението на проекта в състав:
-..............................................................................
-..............................................................................
-..............................................................................
4.Задължава Кмета на Община Созопол в седемдневен срок да подготви и предостави в Общински съвет всички необходими документи, касаещи кандидатстването пред ПУДООС за отпускането на безвъзмездната помощ.
П. Рейзи – По отношение на тия трима човека........... Нека първо да гласуваме. Който е съгласен с така направеното предложение по тая докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Имате думата, г-да общински съветници за избор на тая комисия от трима човека. Аз имам предложение – единият да бъде Петър Георгиев, другият Милко Димов и третият Добри Добрев. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се. Продължаваме нататък.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№90
90.1. Одобрява Проект “Външен гравитачен водопровод от водохващането в местността “Трите извора” до съществуващ напорен водоем” – с.Вършило, за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда кък МОСВ;
90.2. Одобрява проект “Водоснабдяване на селата Вършило и Индже войвода, Община Созопол по програма “Сапард”
90.3. Избира Комисия от трима общински съветници за контрол изпълнението на проекта в състав:
- Петър Георгиев;
- Милко Димов;
- Добри Добрев.
90.4. Задължава Кмета на Община Созопол в седемдневен срок да подготви и предостави в Общински съвет всички необходими документи, касаещи кандидатстването пред ПУДООС за отпускането на безвъзмездната помощ.

Кр. Германова – Следващата докладна, по която се произнесе Комисията е докладна записка вх. №309/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2004 год. и определяне на размера им. След обсъждане комисията Ви предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№91
Общински съвет допълва списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи със специалист в Дирекция “УТКСЕУС”, който има право на транспортни разноски.
Следващата докладна.
Кр. Германова – Следващата докладна е Докладна записка вх. №302/20.04.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2004 година на Община Созопол. Това е докладната, за която стана въпрос в началото, за което имаше отправено питане към г-жа Караманова.
П. Рейзи – Моето предложение е тази докладна да я отхвърлим за следващата сесия, като се събереме да уточним нещата отвсякъде. Не е проблем принципно да се гласува, но чисто и просто всичко да е ясно.
Ив. Милков – Да не би нещо да се спира работата на общинска администрация?
П. Рейзи – Не, не спира. Те са преведени, така че дали ще актуализираме днес или на юнска сесия, когато правим шестмесечието, не е никакъв проблем. Който е съгласен докладната да бъде отхвърлена, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Отлага се, тя не се приема. Г-жа Караманова, ако обичате, оттеглете докладната.
В. Караманова – Оттеглям тази докладна за следващата сесия.
П. Рейзи – Да, благодаря. Гласуването не се приема. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – Следващата докладна е докладна записка вх. №283/16.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи. Предполагам, че сте се запознали колеги, няма да Ви изчитам докладната. След обсъждане и гласуване, комисията излиза с решение да бъде гласувано решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените предложения за съответните лица, така както е по докладната да бъдат отпуснати еднократни помощи, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№92
92.І. Общински съвет Созопол дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ на:
92.І.1. Анка Тодорова Кирова - ЕГН 8006090475, с.Росен, ул.”Хан Аспарух” №24, сумата от 141 /сто четиридесет и един/ лева за закупуване на лекарства, необходими за следоперативно лечение на тумор на дясната гърда”.
92.І.2. Анастасия Дечева Вълкова, сумата от 258 /двеста петдосет и осем/ лева ЕГН 4402040513, гр. Созопол ул. “Димитър Ташев” 1, за закупуване на лекарства за лечение на рак на гърдата и диабет.
92.І.3. Стоян Костадинов Стоянов - сумата 117 /сто и седемнадесет/ лева от гр. Созопол ул. “Мусала” 95, за закупуване на лекарства след получаване на миокарден инфаркт.
92.І.4. Христо Георгиев Карамихалев – сумата от 155 /сто петдесет и пет/ лева, ЕГН 4308020444, ул.Лазурен бряг 12 , за закупуване на лекарства след прекаран исхемичен инсулт.
92.ІІ. Средствата да се изплащат след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Кр. Германова – Следващата докладна, тя е идентична по съдържание, докладна записка вх. №257/01.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи, Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ за операция на Ана Николова Ганева. По тази докладна също комисията излиза с предложение Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение......
Д. Минков – Понеже са подредени по номера докладните, ни трябва време да ги намерим, така че ако може мъничко да се изчакваме.
Кр. Германова – Става въпрос за докладна № 257.
П. Рейзи – Който е съгласен с така........ Г-н Андонов, слушам Ви, Заповядайте.
В. Андонов – Тъй като Докладните на Общината идват при Вас с предварително представена фактура и касов бон. В конкритният случай е предоставена фактура и касов бон за 300 /триста/ лв.
П. Рейзи – Значи, на нея е направена операция на едното око, сега и предстои операция на другото око. И всъщност тристата лева, за това ги представя в касов бон за операцията, която вече е направена. Затова ние говорим за 600 лв. Предстои операция на другото око. Другата сума ще бъде дадена, след като бъде представен пак разходния документ, много ясно. В момента ще бъдат изплатени 300 лв., защото за това е направен разход. Но ще има възможност след като е направена операцията, да и бъдат дадени и другите 300 лв.
В. Андонов – Аз имах предвид, че и тези които са подали сега фактура, след време и те ще дадат друга фактура, която да искат да им се изплати.
П. Рейзи – Значи говорим за еднократна помощ. Ние гласуваме 600 лв. еднократно.
Кр. Германова – Мисля, че и бюджета когато гласувахме, ставаше въпрос, а и по закон мисля, че е така, изплащането на една сума, това че ние в момента гласуваме дадена сума не означава, че човека за когото е гласувана сумата ще ги получи. Той за да ги получи, трябва да представи надлежни документи, които са и по нашето законодателство и по счетоводни стандарти и т.н. достатъчно добре определени. Мисля, че е така г-жо Караманова, нали? Без представен документ, те няма да бъдат изплатени. Това, че сме ги гласували не означава, че ще бъдат изплатени.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№93
Отпуска еднократна парична помощ на Ана Николова Ганева в размер на 600 лв.

Кр. Германова – Това е от комисията по финанси.
П. Рейзи – Благодаря на г-жа Германова. Давам думата на г-н Стоьо Недин, Комисията по ЗУТ. Имате думата, г-н Милков.
Ив. Милков – Доколкото ми е известно, има внесена докладна от Кмета на Общината във връзка с Етнографския музей. Защо Комисията не разглежда и не се представи докладната за разглеждане на сесията.
П. Рейзи – Ще дойде време, ще разберете г-н Милков. Имате думата, г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости, на 26.04.2004 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”. На заседанието присъстваха:
1. Стоьо Недин – Председател;
2. Добри Добрев – член;
3. Димо Минков – член;
4. Дияна Колчева– член;
5. Милко Димов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
5. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
6. Галина Георгиева – Юрисконсулт ТСУ.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка №321/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ “За хотелски комплекс и ресторант” в кв. 85 по плана на гр. Созопол.
След обсъждане, комисията предлага за гласуване на докладната по предложеното проекто-решение.
П. Рейзи – Г-да общински съветници, който е съгласен с така направеното предложение на комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№94
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ”За хотелски комплекс и ресторант” в кв.85 по плана на грСозопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка №320/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-1020 в кв. 85 по плана на гр. Созопол. След обсъждане комисията предлага докладната и проекта за решение за гласуване от Общински съвет.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Искам да направя процедурно предложение. Ако е възможно да не се чете целият проект за решение, но да се каже все пак за колко квадрата става дума. Има присъстващи, да могат да разберат.
П. Рейзи – Приемаме го. По първата докладна се коментираха 35 м.кв. По тая втората докладна, която в момента подлежи на гласуване, става дума за 6 кв.м. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№95
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-1020 в кв.85 по плана на грСозопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – По докладна записка №310/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол. След обсъждане комисията предлага докладната и проекта за решение за гласуване от Общински съвет.
П. Рейзи – Искам да добавя. Става дума за търговските схеми. В предната сесия гласувахме, но оказа се че има някои, които сме ги пропуснали. Сега бяха набавени от Гл. архитект на общината и се налага да внесем втора докладна с допълнително гласуване по тоя проблем. Така, че.... схемите са тука при мене, така че който иска може да ги разгледа, затова съм ги донесъл. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№96
На основание чл.5 ал.2 и чл.10 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти за гр.Созопол и землището, с.Черноморец и населените места на територията на Община Созопол.
Ст. Недин – Докладна записка №301/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно Сключване на предварителен договор на основание чл.17.ал.5 от ЗУТ. След обсъждане комисията предложи докладната за обсъждане в Общинския съвет и проекта за решение. Проекта за решение се чете. На основание чл.17.ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.34.ал.1 , чл.35.ал.2 и ал.5 от ЗОС и чл.30.ал.1.т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет одобрява предложения предварителен договор за замяна и продажба на идеални части от неурегулиран общински поземлен имот пл.№1707, кв.144 по плана на гр.Созопол.
П. Рейзи – Давам думата на Юристката на Общинския съвет във връзка с промяна в решението.
Б. Чампарова – Така предложеният проект за решение не може да бъде гласуван в този вид, защото влизаме в противоречие с нашата Наредба за общинска собственост, според която продажба на общински идеални части може да стане само, когато общината е собственик само на една трета, до една трета. Затова решението трябва да придобие следният вид: след първата запетайка “Общински съвет одобрява предложеният предварителен договор за продажба на 1/3 идеална част от неуригулиран общински поземлен имот, пл. №1707, кв.144 по плана на гр. Созопол, съгласно чл.35, ал.4 от Наредбата за общинската собственост”. Съответно и предварителният договор трябва да бъде променен.
П. Рейзи – Значи да дам малко разяснения. Имотът е 200 кв.м. Към него по искането на плана е да предадем общинска 200. По нашата Наредба сме казали 1/3, при това положение предаваемостта ще бъде 1/3 от 200, значи около 70-80 кв.м. Така че, това е предложението и това е всъщност промяната. Имате думата г-н Минков.
Д. Минков – Момента замяна?
П. Рейзи – Отпада. Замяна отпада. Не, имаме замяна, 80 кв.м. заменяме срещу неговите 80 кв.м. Замяна остава.
Д. Минков – Това остава, а от останалото вече до 1/3 можем.
П. Рейзи – Точно така. Нали така е? Значи замяна остава. Който е съгласен с така направеното предложение с промяната в него, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№97
На основание чл.17.ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.34.ал 1, чл.35.ал.2 и ал.5 от ЗОС и чл.30.ал.1.т.1 и т.2, чл.35, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет одобрява предложеният предварителен договор за замяна и продажба на 1/3 идеална част от неуригулиран общински поземлен имот, пл. №1707, кв.144 по плана на гр. Созопол”.

Ст. Недин – Докладна записка №295/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно одобряване на проект за изменение плана за регулация и застрояване на квартали 31, 35 и 36 по плана на гр.Созопол. След обсъждане комисията по ЗУТ предлага за обсъждане и приемане на проекта за решение от Общински съвет.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Трябва първо да разгледаме докладната, която е свързана с корекциите по Закона за общинската собственост по Наредбата по чл.8. Защото така приета преди промяната, може да бъде върната от областен управител. Затова предлагам да гледаме първо другата докладна.
П. Рейзи – Заповядайте г-жа Чапевова. Г-да общински съветници, във връзка с тая докладна, както одеве коментирахме, бяхме взели до 1/3. Но понеже в старият град, както всичко е нестандартно и там е нестандартно, повечето от имотите са от порядъка на 60 кв.м. А в момента пред тях им правим предаваемост от порядъка на 40-50 кв.м. и в един момент излизат 50 %. А продължението на нашето решение е, когато е над 1/3 да отиде на търг. На всички ни е ясно, че не може пред къщите на тия хора да ги обявим на търг, затова нашето предложение е до 100 кв.м. и се отнася само за стария град. Значи, примерно, ако някъде има парцели, които са 170 или 200, ще им бъдат предадени само 100 кв.м., а които са по-малко ще им бъде предадено това, което им се полага – 50, 60 и т.н.
П. Чапевова – Колеги, това е докладна записка вх. №314/20.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Чета решението, което комисията предлага:
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол прие следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1. В ГЛАВА ПЪРВА, Раздел II, чл.35, ал.4 се изменя така: ”Продажбата на идеални части от съсобствени имоти по реда на чл.36 от Закона за собствеността, в които общината притежава до една трета идеална част от имота, а в старата част на гр.Созопол до 100 кв.м.се извършва от кмета на общината въз основа на решение на Общинския съвет”.
П. Рейзи – Това, което Ви го обясних. Така че, който е съгласен с така направената промяна по предложението, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№98
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол прие следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1. В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, Раздел II, чл.35, ал.4 се изменя така: ”Продажбата на идеални части от съсобствени имоти по реда на чл.36 от Закона за собствеността, в които общината притежава до една трета идеална част от имота, а в старата част на гр.Созопол до 100 кв.м.се извършва от кмета на общината въз основа на решение на Общинския съвет”.
П. Рейзи – Имате думата г-н Недин, сега вече да подложим на гласуване...
Ст. Недин – Проекта за решение. Тука има основания и мотиви и самият конкретно проект за решение:
О Д О Б Р Я В А М:
Изменението на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартали 31, 35 и 36 по плана на град Созопол, одобрен със Заповед РД 02-14-73/1989 година.
В тях се образуват нови урегулирани поземлени имоти и същите се отреждат за жилищни нужди, за обществено жилищно строителство и за озеленяване. В новообразуваните поземлени имоти отредени за жилищни нужди и за обществено жилищно строителство в част от тях се ситуират нови едноетажни застроителни обеми.
Изменението да се проведе по червените линии и щрихи и по нанесените корекции в зелено на приложения проект за ПУП и ПРЗ.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова или Пенка Бъчварова?
П. Бъчварова – Трябва да съобщя, че са нанесени корекции в лилав цвят, защото трябва да се предвидят всички площи в съответното решение.
Ст. Недин – Новото решение до 100 кв.м. Как да бъде допълнено. “Изменението да се проведе по червените линии и щрихи, и по нанесените корекции..........
П. Рейзи – Ако обичате, елате вижте докладната при юристката и уточнете как да го формулираме.
Ст. Недин – Значи последното изречение се променя. “Изменението да се проведе по червените линии и щрихи и по нанесените корекции в зелен и лилав цвят на приложения проект за ПУП и ПРЗ”.
П. Рейзи – Съгласно чл.35, ал.4 от Наредбата за общинската собственост.
Ст. Недин – Ама те, основанията ги има в проекта за решения. Да го изчета тогава проекта за решение с основанията. Чета проекта за решение, предложен в докладната:
На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 от ЗУТ във връзка с §6 ал.1 от ПР на ЗУТ, молби с Вх.№94-М-75/14.06.2002 година и Вх.№94-00-40/05.03.2003 година от живущите на ул.”Рибарска” и ул.”Крайбрежна”, съгласувателно писмо на НИПК гр.София с изх.№4870/10.06.2002 година, решение по т.32 от Протокол №2/12.03.2003 година, решение по т.7 от Протокол №5/11.06.2003 година и решение №3/25.02.2004 година на Общински експертен съвет при Община Созопол, решение №35 от Протокол №5/28.12.1999 година и решение №382 от Протокол №26/04.10.2002 година на Общински експертен съвет Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците;
2.Необходимост от целесъобразно застрояване;
3.Настъпили изменения в устройствените условия
О Д О Б Р Я В А М:
Изменението на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартали 31, 35 и 36 по плана на град Созопол, одобрен със Заповед РД 02-14-73/1989 година.
В тях се образуват нови урегулирани поземлени имоти и същите се отреждат за жилищни нужди, за обществено жилищно строителство и за озеленяване. В новообразуваните поземлени имоти, отредени за жилищни нужди и за обществено жилищно строителство в част от тях се ситуират нови едноетажни застроителни обема.
Изменението да се проведе по червените линии и щрихи и по нанесените корекции в зелен и лилав цвят на приложения проект за ПУП и ПРЗ.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№99
Одобрява изменението на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартали 31, 35 и 36 по плана на град Созопол, одобрен със Заповед РД 02-14-73/1989 година.
В тях се образуват нови урегулирани поземлени имоти и същите се отреждат за жилищни нужди, за обществено жилищно строителство и за озеленяване. В новообразуваните поземлени имоти, отредени за жилищни нужди и за обществено жилищно строителство в част от тях се ситуират нови едноетажни застроителни обеми.
Изменението да се проведе по червените линии и щрихи и по нанесените корекции в зелен и лилав цвят на приложения проект за ПУП и ПРЗ.

Ст.Недин – Докладна записка №294/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулирани поземлени имоти ІІІ-611, ХІ-607 и VІ-676 в кв. 4 по плана на с. Черноморец. След обсъждане в комисията предлага за обсъждане на Общинския съвет и за взимане на решение.
П. Рейзи – Г-да, тука има няколко предложения за предаваемост, понеже собствениците на тоя имот са купили няколко имота и ги обединяват. Един път предложението им е за 13 кв. м, после за 50 кв.м и последното е за 75 кв. м. Да подложим на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№100
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулирани поземлени имоти ІІІ-611,ХІ-607 и VІ-676 в кв.4 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед № 621/1981 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитираните имоти да се определи от лицензиран оценител.
Продължаваме.
Ст. Недин – Докладна записка №293/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлени имоти V-25 в кв. 2 по плана на гр. Созопол. Предлага докладната за обсъждане и вземане на решение по проекта.
П. Рейзи – 48 кв.м. става дума в Стария град. Имате я докладната. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№101
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-25 в кв.2 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка №292/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ в кв.39 по плана на с. Черноморец.
П. Рейзи – Става дума за 65 кв.м. Пак съсобственост. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласаОбщински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№102
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ в кв.39 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед № 621/1981 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Ст. Недин – Докладна записка №290/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв.33 по плана на с. Черноморец.
П. Рейзи – Не........... 290 е за “Кариби”. Тука става така, преди една година направихме една замяна. В момента има тука две малки триъгълничета. Става дума За 44 кв.м .................
Ст. Недин – Значи, аз прочетох 290, обаче текста е за 291. Казах 290, грешка. Гледаме 291.
П. Рейзи – Ивинявайте г-н Недин, 291 ли гледаме в момента?
Ст. Недин – Да.
П. Рейзи – Значи, г-да, върнете се на докладна записка № 291. После 290.
Ст. Недин – Докладна записка №291/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем чрез конкурс 24 /двадесет и четири/ търговски павилиона – частна общинска собственост, находящи се на ул. “Димитър Благоев”, с. Черноморец, община Созопол, за срок от 3 /три/ години.
П. Рейзи – Имате я докладната г-да общински съветници. Кмета на с. Черноморец тука ли е? Няма я. Г-жа Караманова, какво е Вашето виждане по тая докладна.
Караманова – Да ние обсъждахме тази докладна и с общинския съветник Дияна Колчева, който също разглеждахме с Кмета на с. Черноморец. Становището на Кмета на Черноморец е да бъде до една година., т.е за една година до 30.09.04 г., или ако не трябва да променяме докладната да пишем до три години, а самата комисия да определи.
П. Рейзи – Не. Щом Кмета на селото желае до 30.09.04 г.Да не бъркаме плановете на Кмета на селото. Да се напише до 30.09.04 г. Добре правим промяна да бъдат отдадени под наем за срок до 30.09.04 г. Който е съгласен с така направената промяна по тази докладна и предложението на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№103
На основание чл.14 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.22 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Созопол решава да бъдат отдадени под наем чрез конкурс 24 /двадесет и четири/ търговски павилиона-частна общинска собственост, находящи се на ул.”Димитър Благоев”с.Черноморец, общ.Созопол, за срок до 30.09.04 г.

Ст. Недин - Докладна записка №290/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв.33 по плана на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв.33 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № 1680/1965 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
П. Рейзи – Значи, г-да да се надяваме, че това е последното решение, което вземаме по тоя имот, защото преди една година заменяхме, правехме, струвахме и сега пак наново, но както и да е.
Става дума за 44 кв.м. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 16 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№104
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ в кв.33 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № 1680/1965 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Продължаваме.
Ст. Недин - Докладна записка №289/19.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-186 в кв.17 по плана на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-186 в кв.17 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
П. Рейзи – Става дума за 19 кв.м. в Стария град. Предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№105
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-186 в кв.17 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Стоьо Недин – Докладна записка №277/15.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти ІІ-266 и ХІІІ”За магазин и трафопост в кв.22 по плана на гр.Созопол.След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ІІ-266 в кв.22 по плана на гр.Созопол.
П. Рейзи – Г-да общински съветници, става дума за един имот на крайбрежната на пристанището.Принципно тия хора са си правили цялата процедура самостоятелно. Калафатеви.Така, че ние преди малко взехме едно решение за цялата улица, така че да минем директно към гласуване на докладната.
Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№106
На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ІІ-266 в кв.22 по плана на гр.Созопол.

Приема се. Продължаваме.
Стоьо Недин - Докладна записка №276/15.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти ХІІ-265 и ХІІІ”За магазин и трафопост в кв.22 по плана на гр.Созопол.
Това е аналогично.След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение: решението по докладната.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№107
На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ХІІ-265 в кв.22 по плана на гр.Созопол..

Стоьо Недин - Това беше всичко от Комисията по ЗУТ.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Дияна Колчева. Давам на Чапевова. Чапевова заповядай. Комисията по ЗОР.
Петя Чапевова – Благодаря за думата.
Докладна записка вх. №305/20.04.2004 г от г-н Златко Николов – общински съветник, относно отмяна на Решение на ОбС, взето на заседание на 12.03.2004 г. за безвъзмездно учредяване право на ползване на помещение в сградата на Кметство с. Зидарово, за Младежки клуб.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да се отложи за разглеждане Докладна записка вх. №305/20.04.2004 г от г-н Златко Николов, защото решение №82 е спряно от Областен управител и е необходимо да се изчака решението на Окръжен съд.
Докладна записка вх. №313/20.04.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Избор на нов член на Временната комисия за осъществяване проверка върху спазването на принципите законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземането на решения от предходния общински съвет и общинска администрация.

П. Рейзи –Давам думата на г-н Янакиев.
Т.Янакиев–Давам си отвод поради физическата ми ангажираност, просто няма да бъда полезен за тази комисия.
П. Рейзи – В тоя текст внесох тая докладна , защото трябва да изберем друг член на комисията. Имате думата г-да общински съветници за друго предложение на мястото на г-н Янакиев......Николай Райков. Други предложения.
Който е съгласен да бъде освободен г- н Янакив, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
П. Рейзи – Имаше предложение от г-н Николов за другия член да е Николай Райков.Който е съгласен Н. Райков да бъде избран за член на Комисията моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№108
108.1. На основание чл. 22, ал.1 и чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол освобождава Тихомир Янакиев от участието му във Временната комисия за осъществяване проверка върху спазването на принципите законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземането на решения от предходния общински съвет и общинска администрация.
108.2. Избира за нов член на Временната комисия Николай Райков.

Петя Чапевова - Докладна записка вх. №308/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно промяна статута на сгради публична общинска собственост в частна общинска собственост. След обсъждане и гласуване, съобразено с докладна записка №319, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение...
П.Рейзи – Нека преди да вземем решение, г-жа Караманова имате думата ако обичате.
В.Караманова – Тази докладна е във връзка с необходимостта в община Созопол да се осигурят необходимите помещения за обществени организации, от които имаме подадени молби. Предвид на това, че публичната общинска собственост не може да бъде отдавана за такива цели и предвид на това, че сградата на старата Община вече е променила своето предназначение предлагам на Общински съвет тази сграда да бъде актувана за частна общинска собственост и да се предостави за нуждите на такива организации.
П. Рейзи - По така направеното предложение на Комисията .....Значи, господа има промяна. В течение на коментара в Комисията се стигна до промяна и за това при Вас я няма. Имам предвид това, че тогава разбрахме, че публична не може, а вече имаше внесена докладна от Кмета да бъдат отдадени тия помещения. Оказа се, че публична не може и тогава стигнахме до решение да внесем нова докладна, с която да променим статута на този сграда от публична в частна и на следваща сесия да им бъдат предоставени на съответните организации тия помещения. Прочети я Петя.
Петя Чапевова –
Точка 1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, променя статута на недвижими имоти, актувани за Публична общинска собственост, променя статута на ощинска собственост, представляващи полумасивна сграда със застроена площ от 264 кв.м., находяща се на ул. “Аполония” №34, с АОС №308/08.04.2002 г. и двуетажна сграда – Битов комбинат със застроена площ от 359 кв.м., находяща се на ул. “Аполония” №35 с АОС №181/31.03.2001 г., като обявява същите за частна общинска собственост.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията по точка 1, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Точка 2. Възлага на Кмета на Община Созопол незабавно да предприеме необходимите правни и фактически действия за деактуването на имотите от публична общинска собственост и актуването им като частна общинска собственост.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията по точка 2, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
3. За срок от 10 /десет/ години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, предоставя за безвъзмездно ползване на ДБТ “Зора” – Бургас, помещение /бивш “фронт-офис/ на втория етаж от двуетажна сграда – Битов комбинат, находящ се на ул. “Аполония” №35, АОС №181/31.03.2001 г.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията по точка 3, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№109
109.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, променя статута на недвижими имоти, актувани за Публична общинска собственост, представляващи полумасивна сграда със застроена площ от 264 кв.м., находяща се на ул. “Аполония” №34, с АОС №308/08.04.2002 г. и двуетажна сграда – Битов комбинат със застроена площ от 359 кв.м., находяща се на ул. “Аполония” №35 с АОС №181/31.03.2001 г., като обявява същите за частна общинска собственост.
109.2. Възлага на Кмета на Община Созопол незабавно да предприеме необходимите правни и фактически действия за деактуването на имотите от публична общинска собственост и актуването им като частна общинска собственост.
109.3. За срок от 10 /десет/ години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, предоставя за безвъзмездно ползване на ДБТ “Зора” – Бургас, помещение /бивш “фронт-офис/ на втория етаж от двуетажна сграда – Битов комбинат, находящ се на ул. “Аполония” №35, АОС №181/31.03.2001 г.

Имате думата г-жо Кмет.
В. Караманова – Тук ще възникне проблем, защото ние го предоставяме, акта е един, а сега гласуваме да премине в друг вид собственост. Нека Юриста каже. Струва ми се, че ще възникне казус юридически.
Божана Чампарова – юрист на ОбС – За това като второ решение възлага незабавни действия, след което вече като се промени акта за собственост, тогава ще бъде отдаден за десет години безвъзмездно. Надявам се да не го върне. Но решението влиза в сила в момента.
П. Рейзи – Тогава ще го гласуваме пак. Добре. Продължаваме нататък.
П. Чапевова - Докладна записка вх. №307/20.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно сключване на договор между Община Созопол и Районна дирекция на вътрешните работи – Бургас за осъществяване охраната, опазване на обществения ред и борбата с престъпността на територията но Община Созопол.
Искам да Ви кажа, че тази докладна беше разгледана и в Комисията по финанси, тъй като има и финансова част и становището е такова, каквота е по докладната. Така, че предлагам решение по докладната.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова по този докладна.
В. Караманова – След като проучих опита на други общини, които са работили по този начин се оказва, че е много полезно да има общинска полиция, т.е. хора, които да са назначени и да са подписали договор между Кмета на Общината и РДВР – Бургас, ген. Красимир Петров. Тези хора са изцяло подчинени на общинската администрация и изпълняват задачи, поставени от тях по изпълнение и приложение на Наредбата за опазване на обществения ред, за търговската дейност и т.н. По тази наредба, която гледахме по този примерен договор 16 точка е пропусната. Чаках сутринта по факса да ми пратят ново да го приложим. Но не е нещо различно, аз говорих с тях. Ще бъде приложено. Да 17 точка я няма.
П. Рейзи – 17 ли е последна?
В. Караманова – Не, не, има 18 точка, само част от 17.
П. Чапевава – Аз не го коментирам, защото това е само примерен договор и не е толкова фатално.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№110
ОбС – Созопол одобрява сключването на договор между Кмета на община Созопол и Директора на РДВР Бургас за назначаването на трима старши-полицаи сержанти нужни за охрана и опазване на обществания ред на територията на община Созопол, със срок на действие три /3/ години.

П. Чапевава – Докладна записка вх. №284/20.04.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно преразглеждане Решение №22/12.03.2004 г. на Общински съвет, за изграждане на етнографски музей в гр. Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
Да се гледа докладната на следваща сесия на Общински съвет, защото не е придружена с необходимите документи. Не е приложен цитираният в докладната договор между Община Созопол и Регионален бургаски музей. Това е решението.
П.Чапевова – Преминаваме към Докладна записка вх. №282/16.04.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно предложение за създаване на Общинска комисия по безопасността на движението. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решение по докладната. Ако Ви прави впечатление, като поглеждате решението, ние тук трябва да изберем двама общински съветници.
П. Рейзи – Така както е направено предложението за решението, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
При това положение трябва да изберем двама общински съветници. Предлагайте, много Ви моля. Г-н Минков..... Аз предлагам..... г-жа Германова. На микрофона, ако обичате.
Красимира Германова – Предложението ми е за г-н Златко Николов и мотивите ми са за това, че той е бил Кмет до преди няколко месеца и мисля, че е запознат с дейността на една такава комисия. Благадаря.
П. Рейзи – Аз предлагам г-жа Трифонова. Значи така. Две предложения има. Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува “ЗА”.
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№111
111.1. Общински съвет – Созопол създава Общинска комисия по безопасността на движението от 11 / единадесет / души.
111.2. Съставът на Общинска комисия по безопасността на движението да бъде в следния вид :
І . Председател – Костадин Мархолев - Заместник Кмет на Община Созопол;
ІІ . Секретар – Петър Георгиев – дежурен при ОбСС;
Членове:
1 . Златко Николов – общински съветник;
2 . Димитринка Трифонова – общински съветник;
3 . подп . Динко Динев – представител от РПУ – Созопол;
4 . к – н Иво Гочев – Автоконтрольор от РПУ – Созопол;
5 . Валентин Андонов – Секретар на Община Созопол;
6 . Венцислав Делииванов – Управител на фирма ЕООД “ Созопол “;
7 . инж. Цоню Дянков – Старши експерт “Транспорт и Земеделие “ в Община Созопол;
8 . Ирена Петкова – Главен юристконсулт на Община Созопол;
9 . инж . Златан Атанасов – Началник отдел “ ТСУ “ в Община Созопол.
111.3. Общински съвет Созопол приема правилника за дейността на Общинската комисия по безопасността на движението – Созопол.

Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Колеги, преминаваме към Докладна записка вх. № 266/07.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на Общински съвет по Наркотичните вещества /ОбСНВ/. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
Създава Общински съвет по Наркотичните вещества. Определя представители в комисията, както следва:
1. Представители на Общината:
- Зам. кмет – в ролята на Председател на ОбСНВ;
- представител на общинска администрация – в ролята на Секретар на ОбСНВ.
2. Представител на Районен център по здравеопазване;
3. Представител на Районната хигиенно-епидемиологична инспекция;
4. Представител на отбраната;
5. Представител на МВР;
6. Представител на отдел “Закрила на детето” към Общинската служба за социално подпомагане;
7. Представител на Общинската служба за борба с противообществените прояви.
Това е предложението на комисията.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде създадена такава комисия по решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Сега, г-да общински съветници, имате думата по избор на един общински съветник.
П. Чапевова – Няма общински съветник. Представител на общинска администрация. Там вече, предполагам.........
П. Рейзи – А, да. И като втора точка, който е съгласен с така изброените представители в тая комисия, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№112
112.1. Създава Общински съвет по Наркотичните вещества.
112.2. Определя представители в комисията, както следва:
1. Представители на Общината:
- Зам. кмет – в ролята на Председател на ОбСНВ;
- представител на общинска администрация – в ролята на Секретар на ОбСНВ.
2. Представител на Районен център по здравеопазване;
3. Представител на Районната хигиенно-епидемиологична инспекция;
4. Представител на отбраната;
5. Представител на МВР;
6. Представител на отдел “Закрила на детето” към Общинската служба за социално подпомагане;
7. Представител на Общинската служба за борба с противообществените прояви.

П. Чапевова – Докладна записка вх.№256/01.04.2004 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно избор на представител на община Созопол за член на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ /АБЧО/. След обсъждане и гласуване, комисията предлага следното решение:
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА, избира за представители на Община Созопол в АБЧО:
1. Кметът на община Созопол – делегат
2. Председателят на Общински съвет – зам. делегат
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№113
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА, избира за представители на Община Созопол в АБЧО:
1. Кметът на община Созопол – делегат;
2. Председателят на Общински съвет – зам. делегат.

П. Чапевова – Колеги, преминаваме към докладна записка №303/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно предложение за създаване на акционерно дружество с “Черноморска лизингова компания”ЕООД . Имате думата за обсъждане.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – В Община Созопол постъпи инвестиционно предложение за създаване на Акционерно дружество между община Созопол и “Черноморска лизингова компания”. Докладната, която внасям в Общински съвет, я внасям на това основание и предлагам на Общински съвет, защото това е тяхното правомощие да разгледат тази докладна и да преценят участието на Община Созопол в нея, с приложения устав. Дебати се проведоха. От тук нататък могат да продължат дебатите. В правото на Общински съвет, е да взема такива решения.
П. Рейзи – Имате думата, г-да общински съветници. Аз предлагам така – да коментираме най-напред устава, който ни е предложен, защото в крайна сметка, ако стигнем на консенсус на устава, имаме възможност да минем към гласуване на приемане на едно такова Акционерно дружество. Две трети от общинските съветници присъстваха в комисиите. Коментари бяха направени. Почти стигнахме до някакви......... Дебатите бяха единствено по годишните вноски, които трябва да внася нашият съдружник, ако направим това Акционерно дружество. Така, че да започнем от там. Имате думата по отношение на тия вноски.
В. Караманова – Аз се извинявам, че ще нарушим реда малко. Но все пак има общински съветници, които не са присъствали на обсъждането. Редно е тези, които са заявили своето желание, да се представят първо и тогава да се премине към обсъждане. Присъстват и граждани, които предполагам, ще проявят интерес да чуят какво е предложението.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, какво имате предвид? Имате предвид да се представят? Давам думата.
Представители на “Черноморска лизингова компания” – Добър ден на всички присъстващи. Казвам се Пламен Марков и съм представител на “Черноморска лизингова компания”. Нашето предложение към Община Созопол за създаване на едно съвместно Акционерно дружество по повод изграждане и развитие и съвместна експлоатация на луксозно вилно селище със стандарт категория от пет звезди, за привличане на високоплатежни чуждестранни туристи в един по-дълъг сезон, който се надяваме да подпомогне не само дейността на самото селище, но и живота на Община Созопол. Другите наши дейности са свързани в дейността на туризма и в дейността на производството, в областта на телекомуникациите, в областта на финансите, консултациите, в областта на туризма. От 1992 г. датира първото създадено от нас дружество. По сегашните закони това е туроператор, който се развива в две посоки – едната е подпомагане и издаване билети и други чартърни полети, във връзка с издаване на билети за авиокомпания. Наши клиенти са били министерства като Външно министерство, Министерство на войната. Другата е в областта като цяло на туроператор, там “Bulgarian viktors” се казва дружеството. В последните две години, това е най-големият представител като бройка туристи за една година в България. От Русия и от Сърбия. Разбира се, ние работим с немски и с други партньори. А в областта на хотелиерството, нашият опит е свързан със собственост и управление на големият балнеологичен комплекс в Хисаря “Аугуста”. Той е най-големият там. Градски хотели като Парк-хотел “Москва” в София, Хотел “Хеброс” в гр. Пловдив, Старият град. Това е стара къща, възстановена и изцяло запазена с антична мебел. Четиризвезден хотел. В областта на алтернативният туризъм – развитие на програми в Родопите, Пирин, Централна България, към която включваме и Созопол. Тъй като в Созопол притежаваме една къща, архитектурен паметник на културата, в гр. Мелник, в с. Долен, в Триград. Нашата идея е развиване на туризъм с придадена стойност. Не говорим за масов туризъм, а говорим за атрактиране, за желаещи да дойдат и да се радват не само на морето и на слънцето, но и на културните и природни дадености на нашата страна. Смятаме, че тука има още много какво да се желае и какво да се направи. Община Созопол и гр. Созопол е едно от уникалните места на България и ако ние с помощтта на всички граждани и администрацията на гр. Созопол успеем да развием и покажем на света тези културини и природни дадености, аз смятам, че това ще бъде една от най-бързо развиващите се общини в бъдеще. Това е като цяло нашето предложение. Ако има някакви допълнителни въпроси, ние сме готови да отговорим.
Представители на “Черноморска лизингова компания” – Аз се извинявам, че ще допълня колегата. Казвам се Кристиян Команов. Общо взето искам само няколко цифри да спомена. Нашата група контролира компании в производство и туризъм с годишен оборот около 100 /сто/ милиона, вторият Телеком в България, който се нарича “Орбител”. Паралелно с това имаме инвестиции в административни сгради, туристически селища и общо взето това ни е професията, не се опитваме да се учим тепърва. Можем да Ви дадем референции от големи западни партньори, големи български банки, общо взето, всичко което би Ви накарало да повярвате, че ние сме хората. Мерси.
П.Рейзи – Благодарим на гостите.Да преминем към разглеждане на устава. Беше ни предложен един устав от страна на господата. След това беше внесен друг устав от страна на г-жа Караманова с нашите адвокатите, които обслужват Общината. В крайна сметка това е уставът, който защити нашите интереси, когато се прие първото акционерно дружество “Градина”. Като по него единствената промяна, която ние искаме на тоя етап, е 34 % да стане дяловото участие на Общината. И също трябва да коментираме получаването на годишната вноска. В комисиите при разглеждането на Устава бяха проведени много разговори. Последно понеже коментирахме варианта, че първите пет години ще се строи. Това означава, че през тоя период Акционерното дружество няма да има печалба и предлагаме годишния дивидент на Общината тогава да бъде 35 000 евро, а през останалия период, след петата година да стане 70 000 евро. Ако имате други предложения? Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Моето предложение малко се различава, ако ще обсъждаме. Първоначалният етап, когато нищо не може да се прави, тогава и не може да се строи. И не може да се получава от другаде никакъв приход, девидентът да бъде 40 000 евро, защото в последния петгодишен етап се предполага, че ние ще получаваме и девиденти от това, което се прави от дружеството, да бъде намален на 60 %. Т.е., първоначалният период, ние да получаваме по-голяма сума, защото след това предполагаме, че ще получаваме девиденти от това.
П. Рейзи – Добре, други предложения?
/коментар от залата, който не се чува/
П. Рейзи – Г-жо, искам нещо да Ви кажа. Първо, че нямате право да се обаждате. И второ, ако още един път се обадите, ще Ви изгоня от залата. Това вилно селище ще бъде в района на първата отсечка след “Дюни”, в тоя завой накрая. В крайна сметка, ние днес разглеждаме нещо, което Общината е коментирала и преценила, че има интерес да бъде направено. Така, че ако искате допълнителна информация, можете да се обърнете към Кмета на Общината и ще я получите. Аз предлагам по тоя момент. Моето предложение си го оттеглям. Да започнем по ред. Коментирам го така. Понеже Уставът се разглежда подробно, почти навсякъде нещата са изчистени. Стигнахме само до тоя проблем, да се реши тая анюитетна вноска и да се реши дяловото участие на Общината, затова предлагам така – който е съгласен дяловото участие на Общината да бъде 34%, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
П. Рейзи – Аз моето предложение го оттеглям. Който е съгласен с предложението на г-жа Караманова – 40 000 евро да се плаща от първата до петата година, както е по Устав, а след петата година, когато е издаден Акт 16 на обекта и влезе във функция, да се заплащат 60 000 евро. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Във връзка с банковата гаранция, за която стана въпрос. Има ли възможност да се внася по сметка на Общината в началото на всяка година?
П. Рейзи – Мисля, че не е някакъв проблем да се внася по сметка на Общината. Няма проблем. Мисълта ми е, че по тоя начин ние изчерпваме целия Устав. Ние дефакто сме го разгледали подробно от всякъде и предлагам да минем към директно гласуване на Устава. Добре, аз предлагам така. Който е съгласен с така предложения проекто-устав на новото Акционерно дружество, моля да гласува.... Този Устав, който е в момента пред Вас. С корекциите, да.
Ст. Недин – Нека да оттеглим този, който е по докладната и после да гласуваме другия, който е предложен от Кмета.
П. Рейзи – Добре. Предлагам да гласуваме следното решение:
Оттегляме Уставът, представен в докладната от г-жа Караманова...
В. Караманова – Не, тука има граждани. Ние все пак сме длъжни и трябва да им обясним за какво става въпрос. Този Устав, който беше предложен първоначално е Уставът, който е предложен от вносителите на предложението за създаването на Акционерно дружество. Тъй като Общината е заинтересована, нейните интереси да бъдат застраховани, тя да бъде достатъчно добре обезпечена, от Община Созопол беше представен друг Устав. Този Устав се гледа и този Устав се коментира. В него се направиха допълнителни корекции, които са свързани със срокове, които трябва да бъдат изпълнявани, ако се създаде дружеството от акционерите. В същото време бяха заложени вече конкретните суми и предлагам това да бъде Уставът, който ще се гласува от Общински съвет.
П. Рейзи – Добре. Аз предлагам първо да гласуваме, че Уставът, който беше предложен ще бъде оттеглен и след това ще гласуваме, че...
Ст. Недин – Добре, ама ние трябва да го изчетем целият тоя Устав да влезе в протокола.
П. Рейзи – Защо?
Ст. Недин – Защото това са корекции. Как ще ги внесем така. Трябва да се мине в протокола. Затуй по-добре е да отхвърлим единият Устав.
П. Рейзи – Добре. Значи, първото решение е следното:
Не приемаме Уставът, внесен от вносителя.
Който е съгласен с оттегляне на Устава, внесен от вносителя, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Който е съгласен с предложеният Устав от Кмета на Общината, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
От там нататък преминаваме към гласуване за вземане на решение за създаване на АД.
П. Чапевова – Щи изчета проекта за решение:
І. Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите начл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: “Алепу вилидж” АД.
2. Седалище – гр. Созопол.
3. Адрес на управление – ул. “Гларус” №4.
4. Капитал, след като бъде направена оценка от Съда, разпределен на толкова броя акции с право на глас, от които съответният брой обикновенни акции, и съответният брой привилегировани акции, собствени и записани от Община Созопол.
5. При учредяването Община Созопол прави непарична вноска в капитала /апорт/ на следните недвижими земеделски имоти – частна общинска собственост, а именно:
- №000807 с площ 5,875 дка.
- №000802 с площ 3,794 дка.
- №000767 с площ 17,613 дка.
- №000830 с площ 3,93 дка.
всичките, находящи се в местността “Алепу”, по картата на възстановената собственост в землището на гр. Созопол. Непаричната вноска се извършва по реда на чл. 72-73 от Търговският закон, като независимо от оценката на вноската, Община Созопол следва да придобие 34 /тридесет и четири/ %, или съответният брой привилегировани акции от капитала.
6. Съучредител на Дружеството е “Черноморска лизингова компания” ЕООД – гр. Варна, което прави в същото парични вноски общо в размер на толкова лв., или 66% от капитала.
7. Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на Директорите в състав от трима души, единият от които да бъде представител на Общински съвет – Созопол.
8. Избира представител на Общинският съвет, който да представлява Общината в общото събрание на Дружеството.
ІІ. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, приложен към протокола на Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет.
ІІІ. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Нека да формулираме много точно по отношение на капитала точката. Защото не стана ясно, че капиталът ще бъде уточнен след като се получи експертната оценка.
П. Рейзи – Съдебната експертна оценка. Да, точно така. Според съдебната експертна оценка. Добре. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
П. Чапевова –
ІІ. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, приложен към протокола на Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
П. Чапевова –
ІІІ. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
П. Рейзи – Честито на Общината. Дано създаденото Дружество да бъде добро.
П. Чапевова – Искам да вметна по отношение на прозрачността на работата на Общински съвет и Общинска администрация. В много скоро време получих уверение от г-жа Караманова, че ще бъдат направени съответни табла, където ще бъдат изнасяни информации преди сесия и след сесия. Що се касае за общественият посредник, тъй като бях и в комисията по подготовка на Правилника за работа на Общински съвет, това е тема, която коментирахме на тогавашния етап. Смятахме, че все още беше нужно време, за да бъде преценен и съобразен и този момент. Така, че това предстои като следващо действие на разглеждане. Благодаря Ви.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№114
114.1. Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: “Алепу вилидж” АД.
2. Седалище – гр. Созопол.
3. Адрес на управление – ул. “Гларус” №4.
4. Капитал, след като бъде направена оценка от Съда, разпределен на толкова броя акции с право на глас, от които съответният брой обикновенни акции, и съответният брой привилегировани акции, собствени и записани от Община Созопол.
5. При учредяването Община Созопол прави непарична вноска в капитала /апорт/ на следните недвижими земеделски имоти – частна общинска собственост, а именно:
- №000807 с площ 5,875 дка.
- №000802 с площ 3,794 дка.
- №000767 с площ 17,613 дка.
- №000830 с площ 3,93 дка.
всичките, находящи се в местността “Алепу”, по картата на възстановената собственост в землището на гр. Созопол. Непаричната вноска се извършва по реда на чл. 72-73 от Търговският закон, като независимо от оценката на вноската, Община Созопол следва да придобие 34 /тридесет и четири/ %, или съответният брой привилегировани акции от капитала.
6. Съучредител на Дружеството е “Черноморска лизингова компания” ЕООД – гр. Варна, което прави в същото парични вноски общо в размер на толкова лв., или 66% от капитала.
7. Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на Директорите в състав от трима души, единият от които да бъде представител на Общински съвет – Созопол.
8. Избира представител на Общинският съвет, който да представлява Общината в общото събрание на Дружеството.
114.2. Не приема Устава, предложен от вносителя.
114.3. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, приложен към протокола на Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет.
114.4. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения.
П. Рейзи – Благодаря Ви. Давам пет минути почивка.

П. Рейзи – Продължаваме 7-ма сесия на Общински съвет – Созопол. Имаме кворум. Присъстват 14 общински съветника. Предлагам да преминем към следващата докладна на днешната сесия. Имате думата г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, на 27.04.2004 г. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
6. Дияна Колчева – Председател;
7. Димо Минков – член;
8. Катя Стоянова – член;
9. Красимира Германова – член;
10. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
4. Никола Вангелов – Кмет на с. Зидарово;
5. Гради Карамихалев – Кмет на с. Присад.
Комисията разгледа следните докладни:
Докладна записка вх. № 278/15.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост. След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гл.;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1.На основание чл.2 ал.1 от ППЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придоби- ване,управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти общинска собст- веност за срок от 3 /три/ години….
П. Рейзи – Не ги чети, те ги имат. Става дума за следното нещо. Изтекли са договорите на всички тия обекти, които са обявени и трябва да вземем решение да бъдат отдадени наново под наем. Разделени са в две точки – първа и втора – на решението.
Д. Колчева – Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка едно на това решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Точка втора. За ресторанта на “Орфей”. Предложението на Кмета на Общината е търг или конкурс, като договорът бъде сключен до 30.09.2004 г., като това го имаме в предвид във връзка с вземане на решение, сградата да стане етнографски музей. В тая светлина предлагаме договорът да бъде до 30.09.2004 г. Това, което аз предлагам, е да бъде само търг. Който е съгласен с така направеното предложение, г-да общински съветници, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приемат се и двете решения на тая докладна.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№115
115.1. На основание чл.2 ал.1 от ППЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придоби- ване,управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти общинска собст- веност за срок от 3 /три/ години:
115.1.1. Помещение 13 кв.м-имот частна общинска собственост, находящо се на първи етаж на триетажна масивна сграда”Културен дом”.Местонахождение на имота гр.Созопол кв.29, УПИ ІІ- 531, поплана на град Созопол
- за офис за кабелна телевизия
Приложение: АОС № 464/01.03.2004 год.
115.1.2. Помещение 17 кв.м-имот частна общинска собственост, находящо се на първи етаж на масивна административно сграда, със застроена площ 220 кв.м-офиси /Кметство - с.Черноморец/ местонахождение на имота с.Черноморец кв.34,п-л І І
- за офис.
Приложение АОС № 163/ 16.11.2000 год.
115.1.3. Три помещения по 14 кв.м –имот частна общинска собственост, находящи се в сградата на кметство с.Присад, местонахождение на имота с.Присад кв.21,п-л 77
- за офис
Приложение АОС № 467/01.03.2004 год.
115.1.4. Помещение 9 кв.м-част от фургон общинска собственост. Местонахождение на фургона с.Зидарово кв.17, в съседство с о.т.138-146. /за преместваеми обекти не се прилага правен анализ/
- за ателие за услуги.
115.1.5.Помещение 9 кв.м-част от фургон общинска собственост. Местонахождение на фургона с.Зидарово кв.17,в съседство с О.Т. 138-146
/за преместваеми обекти не се прилага правен анализ/
- за търговски обект.
115.1.6.Помещения-2 броя по 13 кв.м-имот, частна общинска собственост, находящи се на първи етаж на масивна двуетажта сграда -
“Кметство”, местонахождение на имота с.Зидарово кв.17,пл.211
- за търговски обект.
Приложение АОС № 469 /01.03.2004 год.
115.2. На основание чл.2 ал.1 от ППЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти общинска собственост, за срок до 30.09.2004г :
115.2.1.Част от първи етаж на масивна двуетажна сграда-имот, публична общинска собственост /ЗОХ р-т”Орфей”/, търговска площ 81 кв.м и сервизни помещения 31 кв.м, прилежаща незастроена площ 145 кв.м,местонахождение на имота: град Созопол кв.18,п-л ХVІІ
-за заведение за обществвено хранене
Приложение:АОС № 108/21.12.1999 год.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. № 312/20.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост. След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гл.;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да приеме решението по докладната.
П. Рейзи – Става дума, г-да общински съветници за паркинзите, които всяко лято се отдават под наем и се ползват от колите и от хората, които идват в гр. Созопол. Решението е така, както го е дал Кмета на Общината. Който е съгласен с така направеното предложение от страна на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
В. Караманова – Не става въпрос за пропусквателен режим в Стария град, т.е. да не се пускат колите. Става въпрос за това да има денонощна охранявани паркинзи, където туристите биха могли да оставят своите автомобили.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Възможно ли е, когато се обявява търга или конкурса, да бъде поставено само търг? Да бъде поставено такова условие, в тези паркинзи да има служебни места за служители и представители на Общината, които имат работа, а когато не се ползват със служебни карти, да се ползват под наем от собствениците.
В. Караманова – Условията за търга се определят от тръжна комисия. Тя ще ги конкретизира. В нея има Общински съветници.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№116
116.1. На основание чл.8 ал1 , чл.12, ал.4 от ЗОС и чл.3 ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет решава да бъдат отдадени под наем чрез търг следните недвижими имоти публична общинска собственост за срок до 3/години/:
116.1.1. Паркинг – 1850 кв.м. обособяващ се между осови точки № 64 и т.2 по плана на гр.Созопол – 80 паркингови места. Местонахождение на имота – гр.Созопол, ул.Крайбрежна.
Приложение: АОС № 185/15.05.2001год.
116.1.2. Паркинг – 290 кв.м. обособен в част от площадно пространство “Хан Крум” – 20 паркингови места. Местонахождение на имота гр.Созопол, част от пл. Хан Крум. Доп. условия- паркинга се освобождава за периода 20.08–10.09.
Приложение АОС № 186/ 15.05.2001 год.
116.2. На основание чл.8 ал1 , чл.14, ал.1от ЗОС, чл.3 ал.1от Наредбата за реда и условията за провеждне на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез търг следният недвижими имоти частна общинска собственост за срок до 3/години/.
116.2.1.Паркинг-1000кв.м. обособяващ се между осови точки 415 и т.414 и край на регулацията. Местонахождение на имота –в близост до Старото училище, гр.Созопол, кв.3 по плана на гр.Созопол – 60 паркингови места.
Приложение АОС № 483/20.04.2004 год.

П. Рейзи – Г-да Общински съветници, преди малко, когато гласувахме създаването на така нареченото АД, забравихме да гласуваме избор на представител на Общински съвет в общото събрание на Дружеството. Имате думата. Има две предложения – Красимира Германова и Николай Райков. Който е съгласен г-жа Красимира Германова да бъде представител на Общински съвет в общото събрание на новосъздаденото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 8 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Честито на г-жа Германова. Продължаваме нататък.
Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка №264/07.04.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно учредяване право на ползване върху част от училищната сграда /столова/ в с. Атия. След обсъждане комисията премина към гласуване. След като беше разгледана докладната.......
П. Рейзи – Момент, момент, какво е решението по докладната.
Д. Колчева – Комисията излезе с решение да се запази решението по докладната.
П. Рейзи – Добре. Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – В последствие открихме решение от предходния Общински съвет по докладна записка вх. №146/21.03.2001 г., от г-н Златко Николов, решение №230, на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, да бъде предоставена за безвъзмездно ползване за нуждите на читалище “Възраждане”, в сградата на “Клуб”, находящо се в с. Атия. Аз съм донякъде запознат със случая по-конкретно. Предприети са действия този клуб, понеже има акт за общинска собственост има и акт за собственост на военните. Има действие военните да го предоставят за читалище на Атия. За това, в решението да гласуваме сега като временно за читалище в сградата на училището и от друга страна, не знам дали няма да влезем в някакво противоречие с промяната на функциите на училището. Затуй, предлагам аз да гласуваме, че временно предоставя за читалищни нужди.
П. Рейзи – Не знам аз, не знам дали не е по правилно да отменим първо онова старото решение.
Ст. Недин – Ами, ако е само временно, да речем това да остане, всъщност то това вече не се знае дали е общинска собственост, дали е собственост на...
П. Рейзи – Добре, г-н Недин, разбрах Ви. Г-н Милков, заповядайте. На микрофона, ако обичате.
Ив. Милков – Аз не, че ще кажа нещо умно, ама... Аз съм се интересувал и съм ходил на място в тая Агенция там по собственост в Министерство на отбраната, трябва да Ви кажа, че все едно да чакаш от умрял писмо. Да чакаме прехвърлянето на тая собственост. Доколкото до твоите опасения смятам, че е много добре в училището да бъде и читалището.
П. Рейзи – Не, ние нямаме нищо против. Коментираме законовата страна.
Ив. Милков – Счятам, че не можем да разчитаме, че някога тази собственост военните ще я дадат безвъзмездно.
В. Караманова – Ако все пак това стане, да настаним там читалището. За това това решение е добре да си остане. Взима сегашният Общинският съвет решение да се настанят там временно.
П. Рейзи – Как ще бъде при това положение редактирано решението?
Д. Колчева – Като се добави “до предоставяне на друго подходящо помещение”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№117
На основание чл.12, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване , управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка с &3, чл.1 о т Закона на народните читалища, да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на читалище в с. Атия върху част от сутеренния етаж (столова) на училищната сграда, която в момента не се ползва и могат да се обособят самостоятелни помещения, до предоставяне на друго подходящо помещение.
Училищната сграда е актувана с акт за публична общинска собственост №307/28.03.02г.
Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. №81/19.01.2004 г от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за правния статут и използването на приземния етаж на сградата на художествената галерия – гр. Созопол, находяща се на ул. “Кирил и Методий” № 78.
Комисията, след като обсъди докладната, излезе с решението по докладната, изхождайки от мотива, че трябва да се даде възможност на една така добре изградена база да заработи и да се представя самобитността на Созопол, чрез Бизнес инкубатора, който е разположен в приземния етаж на Худ. Галерия.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение... Имате думата г-жа Караманова.
Караманова – Уважаеми общински съветници, дори и да приемеме, че чл. 4 от Правилника за приложение на Закона общинската собственост можем да го игнорираме, ние се сблъскваме с друга законова пречка. Сградата е обявена за паметник на културата и промяната и предназначението дори и на част от нея, независимо каква е тя може да стане само с решение на Министерството на културата и с одобрен проект от Националния институт за Паметници на Културата. Можете да го проверите.
П. Рейзи – В крайна сметка аз също съм се консултирал с юристи и за това внесох пак докладната. Реална възможност, зоконова възможност има. Ако е наистина така, както каза г-жа Караманова Областният управител ще го спре, така ще отидем в съда.
Караманова – Г-н Рейзи, аз предполагам, че Вие това го знаете по-добре от мен, защото в Националния институт за паметници на културата самият Вие като председател на Общинския съвет сте депозирали молба, с която искате да бъде одобрен проект, с който се промени предназначението на част от помещението.
П. Рейзи – Ние не искаме да бъде одобрен проекта. Ние депозираме молба, с коята искаме да ни отговарят дали наистина помещението може да се ползва за такова. Не искаме да одобряваме. Тя когато е трябвало навремето Общината го е одобрила.
Караманова – Не, арх. Угринов, който е Директор на Националния институт за Паметници на Културата вчера се обади след обяд. Това е. И той беше озадачен от това, че ние можеме да даваме като Община такова предложение. В никакъв случай не е съгласен ще си получите отговора. Смяташе, че това писмо е пратено от община Созопол, след което разбрахме, че става въпрос за писмо, пратено от Председателя на Общинския съвет.
П. Рейзи - Да се гласува. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
За – 9 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 0 гласа.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№118
118.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, променя статута на недвижим имот, представляващ приземен етаж от масивна сграда – художествена галерия гр. Созопол, находяща се на ул. “Кирил и Методий” №78 и актувана за публична общинска собственост с АОС №310/30.10.2001 г., като обявява същия за частна общинска собственост.
Възлага на Кмета на Община Созопол незабавно да предприеме необходимите правни и фактически действия за деактуването на имота от публична общинска собственост и актуването му като частна общинска собственост.
118.2. За срок от десет години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, предоставя за безвъзмездно ползване на фондация с наименование “Аполония – Созопол”, вписана в регистъра на БОС с решение, постановено по ф.д. № 645/2000 г. по описа на БОС, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ приземен етаж от масивна сграда – художествена галерия 1, гр. Созопол, построена в урегулиран поземлен имот № ХІІІ-195 в кв. 3 по плана на гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий” №78, с функционално предназначение – бизнесинкубатор.

Благодаря г-да общински съветници. Приема се. С това закриваме седма сесия. Приятна събота и неделя и весели празници на всички. Довиждане.
върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...