:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №05/12.03.2004 г


ПРОТОКОЛ №5


Днес 12.03.2004 г.от 9.30 ч. Общински съвет Созопол проведе петото заседание под ръководството на Панайот Рейзи – председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници, кмета на община Созопол - г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”, Надя Миндова – Директор дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, Валентина Боченкова, Галина Атанасова – Юрист на кметовете на кметства, кметските наместници, граждани на Созопол.
П. Рейзи. Привет Созопол. В залата присъстват 14 общински съветника. Имаме кворум. Откривам петото заседание на ОбС Созопол. Всички сте получили покана, дневния ред е обявен, всички сте получили докладните, които ще бъдат разглеждани на петата сесия. Започваме с една промяна в дневния ред, която ще предложа. Това е във връзка с полагане клетва на новия общински съветник. Може би не знаете, имаме зам. Кмет, той беше общински съветник. Сега е заместник кмет. От неговата листа следващият човек е г-жа Трифонова. За това предлагам промяна в дневния ред. Първа точка – полагане клетва на новия общински съветник – г-жа Трифонова. Който е съгласен с тая промяна на дневния ред , моля да гласува.
За – 14 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
По закон председателя на Общинския съвет трябва да даде отчет дали има някакви върнати решения от Областния управител. За това сега ще дам думата на юристката да даде отчет решенията по кои докладни са върнати, защо са върнати и как стоят нещата по делата. Преди да и дам думата ще ви кажа, че всички изказвания ще стават на микрофона, който е поставен там, но ако с течението на работата е по-лесно ще го пуснем да върви между вас. Но нека започнем първо там да стават изказванията. Първо искаме да направим отчета и тогава да започнат питанията и от там ще тръгнем по дневния ред.
Божанка Вълкова – Чампарова – Съвсем накратко ще ви запозная. Областният управител е спрял изпълнението на седем решения на Общинския съвет. По шест от тях има образувани административни дела в Бургаския окръжен съд, а по четири основния проблем е липса на доказателство за притежаваното от Общината право на собственост. Основният проблем там е, че се иска прекратяване на съсобственост между Общината и граждани. Другият мотив на Областния управител е, че не е посочен начина, по който трябва да стане прекратяването на съсобствеността, т.е основното е, че липсват доказателства по докладните и то е акт за общинска собственост който трябва да се прилага винаги, когато става дума за собственост на общината. Има спряно едно решение във връзка с Наредбата по чл. 8 на Общинския съвет, а то е във връзка със разпореждане със недвижими имоти частна общинска собственост без търг или конкурс. Има и други общини, които имат тази клауза в своите наредби, но в крайна сметка съда ще определи дали това е законосъобразно или не. Другото спряно решение е във връзка със отменени две решения на предходния Общински съвет за отдаване без търг на две помещения от новопостроената общинска сграда. Мотива на Областния управител е, че се предполога, че има влязло в сила изпълнение. Тук отново ще приложим доказателства и ще видим какво ще реши окръжен съд. По осмото спряно решение все още няма образувано административно дело, но до един месец и това ще стане. На следващото заседание ще ви уведомя за хода на делата. Те започват другата седмица.
П. Рейзи – Благодарим. А сега питания към кмета на община Созопол. Имате думата г-да общински съветици. Г-н Недин.
С. Недин – Имам две питания към г-жа Кмета. Първото е осигурено ли е в новата административна сграда помещение по чл.22 ал.2 от Закона за местното самоуправление и администрация. Може да го прочетем там. Чл.22, ал. 2 “Кмета на Общината определя подходящо помещение в сградата на Общината, където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осем часово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет се осигурява това срещу заплащане”. Има ли осигурено такова помещение, което да се отреди за тази цел.
В. Караманова - В новата сграда на Общинския съвет имат три помещения, в които ще се съхранява архива на община Созопол. Едното помещение е за общия архив на Община Созопол. Другото е за счетоводния архив и третия за архива на дирекция ТСУ.
В помещението, което е отредено за общия архив ще бъдат съхранявани и всички документи и решения на Общинския съвет. В самата сграда има предвидена заседателна зала, в която гражданите, които пожелаят да вземат решенията на Общинския съвет, вземат ги от деловодител - архивар, който е към Общината, сядат в залата, прочитат ги, след което ще трябва да ги върнат обратно.
П. Рейзи – Благодарим на кмета.
С. Недин – Бихте ли ни разяснили как стои въпроса за депото за битови отпадъци в местността “Чиплака”, защото доколкото имаме бегла информация спряно е производството т.е. спряло е изграждането на сметището, хората говорят че има някакви сериозни проблеми с пропадания и свличания. Говори се още, че се търси ново място, че има нови проучвания , че има доста декари изсечени гори. В крайна сметка ако знаете нещо по въпроса да ни разясните.
В. Караманова – Всички документи за депото за твърди битови отпадъци бяха гледани от Министерството на околната среда и водите. Наистина основната шахта, където ще бъде се установи, че е върху минна шахта, където се установява от изследователите и работещите по депото, че може да се получи пропадане и строителя не може и не иска да строи там. Не е спряно депото. След разговори с представител на Министерството на околната среда и водите се установи, че не е необходимо отреждането на нова площадка и изместване само със два дка. на площадката където ще залегне едното основно депо, което ще бъде там и допълнителното отреждане на терен ще е само два декара. А по първоначалният проект 97 дка., тоест още два дка общински горски фонд. В момента ние чакаме писмо от Министерството на околната среда и водите с което те ще си напишат възлагателната задача, по която Общината ще трябва веднага да направи подробен устройствен план за тази част от депото за да може да продължи строителството. Нещата вече се изясняват там, работиме сериозно по тоя проблем.
С. Недин - Като стана въпрос за сметището в с. Росен понеже жителите там са притеснени, защото повечето от тях са миньори и знаят, че отдолу има каверни, галерии и шахти и може би не са безоснователни тяхните притеснения и поотворих някои закони и прочетох, че в закона за опазване на околната среда има две наредби наредба № 12, наредба № 13 от 1998 г., в които се казва, че се забранява да се изграждат депа за битови отпадъци върху минни разработки, където се допуска възможността от свличания, потъвания, срутвания на земните пластове на повърхността. Освен това в тия наредби се подчертава, че за да се тръгне до такова строителство, на такива депа за битови отпадъци, трябва да се направят сериозни геоложки, литоложки и така нататъка инженерни проучвания на основата, където трябва да се допусне някаква естествена защита за сметището и допълнително да се прави някаква изкуствена защита. При положение, че сега се говори както Вие вече казахте, че има някакви свличания или терминът беше съвсем друг, в крайна сметка изважда на дневен ред друг въпрос. Имало ли е такъв геоложки доклад, литоложки от експертен съвет, имало ли е ОВОЗ, какво е било становището и ако всичко това е било положително защо сега се случи така, имало ли е някаква координация между Общината и Министерството, за да се започне това строителство.
П. Рейзи - Г-жа Караманова да дадеме ли думата на Вашия заместник или Вие ще отговорите.
В. Караманова – Стартирането на едно депо каквото е созополското, те са шест регионални депа при всяко едно положение става с решения, с разглеждане, с геоложки проучвания, които са извършвани от Министерството на околната среда и водите. Министерството като заявител на тези депа – Созопол е едно от тези шест регионални депа за твърди битови отпадъци - е направило всички проучвания. От община Созопол се изисква основата и картния материал, върху който работят специалисти в това число и геолози. По всяка вероятност от страна на геоложките проучвания се е достигнало до някакво недоглеждне, но има геоложки доклад. Той е към цялата преписка, която е за депото за твърди битови отпадъци. Гледано е на експертен съвет и то не в община Созопол, то е гледано на разширен експертен съвет, в който участват специалисти от различни направления в това число и геолози, и от Районната инспекция по опазване на околната среда и водите, от Министерството на околната среда и водите и което установиха, че наистина не е необходимо това изнасяне на площадката както се прецени първоначално, след като се установи, че там нивото на шахтата е малко по-високо от колкото са предполагали. В момента това, което е необходимо при вчерашното идване на представител на Министерството на околната среда и водите се установи, че изместването трябва да е само с два дка.
П. Рейзи – Г-н Мархолев искате ли да вземете думата.
К. Мархолев – Тези данни са от самите инжинери на мината. Сега тъй като галериите са дадени на 120 м дълбочина и при тази дълбочина германците са го проучили. Дадоха грешните данни, сега извадиха другите данни , че галериите били малко по плитки.
П. Рейзи – И от там идва проблема.
К. Мархолев - Говори се , че се сменило ръководството в мината и старото ръководство е подвело геоложките проучвания. Сега дошло ново ръководство, изкарало нови карти, нови данни.
П. Рейзи - Да се надяваме, че след тези проблеми ще продължи проекта, защото това е нещо хубаво за нашия град и за нашата община, както и за цялото Южно Черноморие. Други питания към Кмета.
Д. Колчева - Добър ден на всички. Питането ми към г-жа Караманова – на всички е ясно че започна изпълнението в Черноморец на проекта по бартерната сделка между община Созопол и “Дюни “ААД. Въпросът ми е конкретно. Опасенията на жителите на Черноморец са, че няма да се инвестират всички средства, които са заложени по договора. Как Общината вижда контрола по изпълнението на този договор, как ще контролира качеството на полагане на настилката и обекта ще бъде ли готов за туристическия сезон т.е. до края на м. май.
П. Рейзи - Имате думата г-жо Кмет.
В. Караманова – Обектите, които са за Черноморец по договора с “Дюни” АД са формулирани в предварителен договор, който е подписан между Община Созопол и “Дюни “ АД. В този договор средствата, които са от 1 200 000 лв. и още 300, които трябва да влязат в бюджета на Общината и да се използват отново за с. Черноморец са обозначени. Първият от обектите, който е посочен от Черноморец е улицата до централния площад на Черноморец. Възложено е да се направи профил на това как ще изглеждат и тази схема я има по която работят във момента групите.
Във същото време на “Бургасинвест” е възложено да направят разработка и те ще осъществяват инвеститорския контрол върху обекта. Ще контролират това, което се извършва, тъй като много сериозен е обекта и те са на голяма стойност, с което и по договора се дава въжможност и инвеститорски контрол да се назначи от страна на Общината. За първия проект инвеститорския контрол от страна на “ Бургасинвест” е от г-н Коточев. Те правят цялата преписка, следят стриктно това, което ще се изпълнява, но това не означава, че Общината няма да изпрати хора, инвеститор да проверява инвеститорския контрол. Първоначалните проблеми, които се получиха, че там се поставят неправилно плочите, паветата в Черноморец ни наведе на тази мисъл, че трябва много сериозно да следиме тъй кото централния площад и улицата, входната на Черноморец са от важно значение за населеното място, поради което и спряхме това изпълнение и в момента работят павьори, които са работили площада и са доказали, че могат да работят добре и добре да поставят павета.
П. Рейзи - Благодарим на Кмета. Други питания към Кмета има ли. Г-н Милков.
Г-н Милков. Става дума за следното. Това, което правиме ние в момента като сесия, по този начин както е наредена конфигурацията го няма никъде в България. Ако сте забелязали работата на Народното събрание, има си някакъв определен ред на кой къде му е мястото. Мястото на Председателя на Народното събрание, респ. на Общинския съвет да кажем е на най-високото място, но Министър председателя - правя аналогия, не сяда при общинските съветници и гражданите на Созопол, а застава на строго определено място определено от йерархията. Той е с лице към общинските съветници и малко по-височко от общата аудитория. Това, което става в нашия Общински съвет, комплекси ли се избиват, не ми се коментира е недопостимо.
П. Рейзи - Какво конкретно имате думата.
Г-н Милков - Имам конкретно, че Кмета на Общината не е назначен, той е избран и мястото му не казвам, че е до Вас, но в никакъв случай не е там.
П. Рейзи - Трябва да сменим залата тогава.
Г-н Милков – Ще я измислим. Ще Ви направим нещо по-височко не се притеснявайте. Само трябва да се изпълни, това което се прави в цяла България. Туй го няма никъде.
П. Рейзи - В Бургас е точно като в Созопол.
Г-н Милков – Втори въпрос.
П. Рейзи – Вие били ли сте на сесия в Бургас, г-н Милков? Г-н Йоан Костадинов стои наред с всички общински съветници. Това, което Вие го правехте в миналия Общински съвет е незаконосъобразно, на пленума да стои Кмета на Общината. Това ще ви кажа на Вас.
Г-н Милков – Добре. Тъй като ние сме лишени от възможността да участваме и да вземаме решения по въпросите на комисиите ние се запознаваме една седмица предварително с материалите, които ще се разглеждат.Но ние не знаем какви са решенията на комисиите.Решенията на комисиите ги научаваме тука и нямаме никаква подготовка, нито сме проверили за законосъобразност и целесъобразност.Щом така ще се процедира и такъв ще бъде състава на комисиите, ние настояваме заедно с материалите да ни бъдат изпращани и решенията на комисиите.Защото мисля, че е логично да знаем как са разсъждавали нашите колеги предварително. И следващият ми въпрос е. Разбрах, че в Общинския съвет се подготвя зала за работа на общинските съветници.

П. Рейзи - Тя е подготвена.
Г-н Милков – А така. Може ли да се изготви някакъв график, в който нашта група преди сесията да се запознае с входящите документи, с неща, които ни интересуват и да можем да работим и ние нормално и да има къде да се събираме.
П. Рейзи – Г-н Милков много жалко, че сте били четири години Председател на Общинския съвет като не знаете правата на общинския съветник. Всеки общински съветник по всяко време на работния ден има право да идва в Общинския съвет, да получава докладните, да се интересува. Също така, ако някой от вас иска да присъства на комисиите, които ги правиме, никога няма да бъде върнат, както сме го правили вече, дори и в тоя общински съвет, така че тоя коментар за мене е излишен. По отношение на първия въпрос не виждам как да го коментирам, защото пак, г-н Милков, Вие сте били Председател на Общинския съвет при Вас беше седем дневен срока за приемане на докладните, аз го удължих на десет, защото както Вие знаете винаги нещо се явява в последния момент и ние сме длъжни да се съобразяваме. А лично на мене не ми е приятно, както и на Вас не Ви е било приятно, след като вече сте раздали всичките докладни да почнем пак отново дай сега и тая да я приемете, моля Ви се. Чисто и просто, това което Вие го казахте няма законово основание да стане. По отношение на комисиите, избора е такъв, а по отношение на решенията няма как да ви се изпратят. Има решения, които се вземат последните дни. Сега в случая с бюджета, Вие сам знаете това е едно много тежко мероприятие. Петнадесет дена предварително поискахме докладната, от петнадесет дена го гледахме, правихме комисията в един много широк състав, както от страна на Общината, така и от почти всички съветници, така че аз мисля, че на тоя етап това което го правиме е напълно достатъчно, а Вие специално аз не виждам основание да коментирате, защото лично Вие дойдохте два дни преди сесията да си вземете документите. Не виждам с какви очи го коментрате това нещо, ако Вие наистина сте заинтересован за работата на Общинския съвет, поне трябваше да дойдете и да вземете докладните, тогава когато са готови. Ако някой път сте дошли и някой Ви е върнал, тогава имате основание да го правите тоя коментар. Предлагам да преминаваме нататък. Първата точка от дневния ред е клетвата. Моля г-жа Трифонова да излезе отпред. Сега аз ще чета, Вие ще повтаряте. “Заклевам се в името на република България, да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките се действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Созопол и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.” Моля сега да минете да се разпишете върху клетвената декларация. Честито на г-жа Трифонова. Вече състава за гласуване е 14. Минаваме по точка втора от дневния ред. Отчета за бюджета на 2003 г.Давам думата на вносителите на докладната - г-жа Миндова.
Н. Миндова – Дами и господа общински съветници, 2002 г правителството на Република България прие програма финансива за децентрализация на българските общини. През 2003 г. започна въвеждането на тази програма в действие, а в края на 2003 г. бяха променени два основни нормативни документа, касаещи финансовата децентрализация на общините, а именно Закона за общинските бюджети и Закон за местните данъци и такси. Съвсем накратко ще ви представя отчета за изпълнението на бюджета за 2003 г. Той беше разглеждан обстойно във всички комисии на Общинския съвет. Първоначалният план по приходите беше приет в размер на 3 806 000 лв. Отчета е представен в левове. Разрешавам си обаче да ви поднеса информацията в хиляди лева, за да не изпадаме в подробности. През годината на основание чл. 34 и чл.35 от Закона за устройство на държавния бюджет първоночалния план беше коригиран служебно с 475 000 лв. получени от републиканския бюджет под формата на трансфери и обща допълваща субсидия. През годината плана по приходите беше актуализиран три пъти и от Общински съвет Созопол към увеличение общо с 546 000 лв. Отчета на приходите в края на годината възлезе на 4 857 000 лв. или беше отчетено изпълнение в размер на 100, 63 %. Разходите по бюджета за 2003 г. на Общината са в размер на 4 415 000 лв. Банкова наличност към 31 декември в размер на 442 000 лв. Относителният дял на разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, зает в Община Созопол е 42 %. Издръжката на социалните, здравните, учебно възпитателните заведения и на общинската администрация 44%, субсидии на организации с нестопанска цел и средства отчетени като членски внос на общината 3% и капиталовите разходи възлизат на 11% от общия обем на разходите на Общината. Относителният дял на разходите по функции, изпълнителни и законодателни органи 23%, отбрана и сигурност 1%, образование 35%, социално осигуряване, подпомагане и грижи 3,5%, жилищно строителство БКС 20%, почивно дело, културни и религиозни дейности 8 %, Икономически дейности и услуги 9%.
Делът на разходите на делегираните от държавата дейности е в р-р 44% от общия обем на разходите в Общината. Същите тия делегирани от държавата дейности бяха дофинансирани с общински приходи в р-р на 31 000 лв. Капиталовите разходи през 2003 г.са в размер на 497 000 лв., от които 49% бяха финансирани от републиканския бюджет с целева субсидия. Община Созопол няма поет общински дълг, няма отклонени държавни трансфери за разплащане на разходи за местни дейности, няма неразплатени разходи в края на годината. В края на 2003 г. беше изплатено допълнително материално стимулиране на всички заети в община Созопол в размер на една работна заплата, от която 50% бяха финансирани от републиканския бюджет и 50 % от изпълнението на общинските приходи. Това е по отчета.
П. Рейзи – Г-да общински съветници, чухте отчета на бюджета за 2003 г. Ако има някакви коментари по него. Ако няма, предлагам да преминем към следващата точка. Заедно ще гласуваме отчета и приемането на новия бюджет. Така е по закона за бюджета. Затова минаваме към следващата точка – приемане на бюджета за 2004 г. Пак вносител е г-жа Миндова, за което и давам думата да го представи и след това ние ще коментираме вече новия бюджет.
Н. Миндова – Ами аз към бюджета искам да внеса още малко пояснения по отношение на програмата за финансова децентрализация. Първия опит за разделянето на отговорностите между държавата и общините беше осъществен от последното тримесечие на 2002 г. В 2003 г. вече изцяло беше започнато разграничаването на делегираните от държавата дейности и на местните дейности, които са финансирани изцяло от общински приходи. Това обхвана не само разделението на разходната част, трябва да се отбележи и разграничаването на и на приходите, които до началото на 2003 г. постъпваха от така наречените споделени данъци изцяло в Общината. От началото на 2003 г. споделените данъци постъпват в републиканския бюджет и оттам по методика, която се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за всяка една година се определят приходите от споделените данъци под формата на трансфери в Общината. Тия приходи тая година са разпределени съгласно стандартите, отразени в решение на Министерски съвет №743/29.10.2003 г. и съгласно това решение при разпределението, при разработването на бюджета на общината, делегираните от държавата дейности трябва да бъдат осигурени по тия стандарти на 100%. По отношение на методиката искам само да Ви кажа, това е механизма, той отчита разходите, които са определени от държавата за издръжка на делегираните от държавата дейности, отчита средния размер за страната от постъпления от местни данъци на глава от населението, също така размерът на постъпления от местни данъци на глава от населението за конкретната Община и броя на населението на Общината по настоящ адрес. За 2004 г. проекто-бюджета на Община Созопол е разчетен в приходната и разходна част в размер на 5 142 533 лв., ръста на увеличене спрямо отчета на приходите за 2003 г. е 6%, в това число увеличение на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физически лица, за този който Ви говорех одеве, като държавен трансфер е увеличен с 2%, спрямо миналата година. Приходите с общински характер са с 19% увеличение, трансферите от Републиканския бюджет намаление 25%, това се дължи на получената през 2003 г. обща допълваща субсидия в размер на 151 000 лв. при приемане на бюджета за 2004 г. не може да бъде планирана такава, защото тя се определя от Министерството на на финансите и постъпва в Общината текущо през годината и с нейния размер служебно се коригира плана на приходите. Освен това, трансферите от Републиканския бюджет бележат и такова намаление, защото целевите средства, които са определени за капиталови разходи за община Созопол от Републиканския бюджет за 2004 г. са намалени 4 пъти спрямо тези за 2003 г. Миналата година бяхме получили 241 000 лв. като план целеви средства за капиталови разходи, тая година са само 81 000 /осемдесет и една хиляди/ лв. Разходната част на бюджета е разчетена както следва:
- За делегираните от държавата дейности 2 075 000 /два милиона и седемдесет и пет хил./ лв., или 40% от разходите.
- За дофинансиране на делегираните от държавата дейности 211 000 /двеста и единадесет хил./ лв., или 4 % от разходите.
- за местни дейности 2 857 000 /два милиона осемстотин петдесет и седем/ лв. или 56 % от разходите.
Съотношението на горепосочените дейности според източника на финансирането или спрямо отчета за 2003 г. е било 43/2/55. Значи тази година проекта е разработен при съотношение 40/4/56, т.е. относителният дял на делегираните от държавата дейности се запазва.
Разходите по функциите са както следва:
- За изпълнителни и законодателни органи 1 345 000 /един милион триста четиридесет и пет хил./ лв. относителен дял 26% от общите разходи или увеличение спрямо 2003 г. – 3 %.
- Отбрана и сигурност 82 000 /осемдесет и две хил./ лв., или 1,6% от общите разходи на Общината – увеличение 0,6% спрямо 2003 г. – отчета.
- Образование – 1 614 000 /един милион шестотин и четиринадесет хил./ лв., или 31% от общите разходи – увеличение спрямо 2003 г. – 4%. Намаление 4%, извинявайте. Разликата обаче не може да се определи като намаление, защото Ви обясних, че през течение на годината се получава обща допълваща субсидия и като такава се очаква да се получи като допълнителни възнаграждения в образованието в размер близо на една брутна работна заплата – това е съгласно Наредба №3 на МОН. Също така се очаква да се получи допълваща субсидия за компенсиране на пътните разходи на пътуващите учители във функция “Образование”.
С тези общи допълващи субсидии служебно ще бъде актуализиран бюджета.
- За здравеопазване – 35 000 /тридесет и пет хил./ лв. или 0,7% от общия размер на разходите или увеличение 0,2% спрямо 2003 г.
- За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 123 000 /сто двадесет и три хил./ лв. или 2,4% от общия размер на разходите, намаление с 1,1%. Това намаление се дължи на факта, че миналата година сме получили като трансфер от Републиканския бюджет средства за изплащане на възнагражденията и осигуровките към тях на заетите по програмите на временна заетост лица, и с тях служебно е бил актуализиран бюджета.
- За функция “Жилищно строителство и БКС” – 1 172 000 /един милион сто седемдесет и две хил./ лв. – 23% от общия обем на разходите – увеличен е с 3%. Дължи се на увеличението на капиталовите разходи.
- “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 305 000 /триста и пет хил./ лв. – 6% от общия обем на разходите или намаление с 2%. Тук намалението се дължи на капиталови разходи, които за 2003 г. са били в размер на 84 000 /осемдесет и четири хил./ лв. за ремонт на археологичексия музей и за античен християнски комплекс. В програмата за капиталови разходи за тая година се предлагат само средства за продължение на втори етап довършителен на античен християнски комплекс /обект/.
- За функция “Икономически дейности и услуги” – 467 000 /четиристотин шейсет и седем хил./ лв., или това са 9,3% от общия обем на разходите – увеличението е с 0,3%. Дължи се на заложени средства за отчуждаване на имоти в размер на 80 000 /осемдесет хил./ лв., в това число с кметство Черноморец.
Програмата за капиталови разходи е разработена на основата на 530 000 /петстотин и трийсет хил./ лв., или 10,3% от общия обем на разходите за 2004 г. Намалението е с 1% спрямо относителния им дял за 2003 г. Тук обаче трябва да отбележим, че през 2003 г. 49% от капиталовите разходи бяха финансирани от Републиканския бюджет с целеви средства, а през 2004 г. целевите средства са определени само на 81, както споменах одеве. Проекто-бюджета е разработен и представен за разглеждане в комисиите на ОбС по раздели – приход и разход; по функции; по дейности; по бюджетна класификация, а в частта на собствения бюджет е разработен и представен и по кметства.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Миндова. Мисля, че отчета който го даде толкова подробно за 2004 г. и на базата на това, че го имаме от 15 дена и сме направили неколкократни комисии и срещи както с кметовете, така и със самите общински съветници. Да се надяваме, че днеска този проекто-бюджет ще бъде приет единодушно от всички нас, но преди да преминем към неговото гласувате давам думата на г-жа Германова като Председател на комисията по финанси да представи становището на комисията и тогава ще имате думата и Вие господи общински съветници за коментари по предложението за проекто-бюджет за 2004 г. Имате думата г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден г-жо Кмет, г-да общински съветници. Както каза г-н Панайот Рейзи неколкократно да не кажа многократно се събирахме, правехме срещи както на всички комисии, така и в разширен състав с г-жа Караманова и с лицата, които отговарят за подготовката и изпълнението на бюджета. Направихме някои корекции, които са съгласувани с общинската администрация в лицето на г-жа Кмета и гл. счетоводител. Крайното решение на комисията:

На 11.03.2004 г. от 15.30 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Петя Чапевова – член;
5. Станислав Георгиев – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол
4. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”
5. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
6. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет

Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка вх. № 180/27.02.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на проекто-бюджет 2004 г.

След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гл.;
Против: няма;
Въздържали се: няма.

След обсъждане и гласуване, комисиите предлагат на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Ще Ви изчета изцяло решението така, както е предложено от г-жа Кмета и така както е съобразено с изискванията по това как да бъде гласуван и приет бюджета.

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2004 г., Общински съвет Созопол

РЕШИ:
Значи първата точка просто трябва да бъдат, решението трябва да включва както отчета за 2003г., така и проекто-бюджета за 2004 г.

1. Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Созопол за 2003 г. по прихода в размер на 4 857 921, разхода в размер на 4 415 059 и наличност към 31.12.2003 г. – 442 862 лв.
2. Приема бюджета на Община Созопол за 2004 г. както следва:
2.1. По приходите в размер на 5 142 533 лв./ съгласно приложения №1.1./
2.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 2 074 505 лв. /съгласно чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2004 г./, в т.ч.:
2.1.1.1. Държавен трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ в размер на 1 885 419 лв.;
2.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавните дейности в размер на 48 600 лв.;
2.1.1.3. Преходен остатък 140 486 лв.
2.1.2. Приходи с местен характер в размер на 3 068 028 лв., в т.ч.:
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 481 052 лв.;
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 234 000 лв.;
2.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 32 400 лв.;
2.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 18 200 лв.;
2.1.2.5. Преходен остатък в размер на 302 376 лв.
2.2. По разходите в размер на 5 142 533 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения 1.2.
2.2.1. Държавни дейности в размер на 2 292 008 лв., от тях:
2.2.1.1. От държавни приходи 2 074 505 лв.;
2.2.1.2. От местни приходи 210 503 лв.
2.2.2. Местни дейности в размер на 2 857 525 лв.
2.3. Инвестиционна програма в размер на 530 000 лв., от които 81 000 лв. - от целева субсидия и 449 000 лв. – от собствени средства - съгласно приложен поименен списък
3. Приема разчета за някои разходи, както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 80 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи по решение на общински съвет, които не са на основание на Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
3.3. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 30 000лв., както следва:
- за гр.Созопол – 20 500 лв.;
- за с.Черноморец – 6 000 лв.;
- за всички останали села в общината – по 300 лв.
3.4. Утвърждава разходи за реклама в размер на 26 000 лв., както следва:
- за гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за с.Черноморец – 6 000 лв;
3.5. Утвърждава 90 бр. обслужвани лица в Домашен социален патронаж.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално – битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.2. Представителни разходи в размер на 11 700 лв., както следва:
- за Община Созопол – 6 000 лв.;
- за Общински съвет Созопол – 3 000 лв.;
- за Кметство Черноморец – 500 лв.;
- за всички останали кметства – по 200 лв.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90 % от действителните разходи, съгл. Приложения № 12,13 и 14.
Това са пътните за здравните служби, училищата.
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:
6.1. Утвърждава разчета на субсидиите за читалищата в Община Созопол, както следва:
- гр.Созопол – 43 000 лв., в т.ч. дофинансиране - 10 000 лв.;
- с.Черноморец – 13 700 лв., в т.ч. дофинансиране - 5 000 лв.;
- с.Атия – 5 109 лв., в т.ч. преходен остатък от 2003 г. – 390 лв.;
- с.Зидарово – 4 500 лв.;
- с.Извор – 4 600 лв.;
- с.Индже войвода – 2 100 лв.;
- с.Крушевец – 4 400лв.;
- с.Присад – 2 500лв.;
- с.Росен – 4 400 лв.;
- с.Равна гора – 4 600лв.;
- с.Равадиново – 4 600 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината, както следва:
- Футболен клуб – 8 000 лв.;
- Гребен клуб – 8 000 лв.;
- Клуб”БУШИ-ДО” по карате-Черноморец – 6 000 лв.;
- “Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 2 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 4 000 лв. за масови състезания.
7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия;
8. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 ал. 1 от ЗОБ/
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средства за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности
8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности
8.3. да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпили средства от дарения;
8.4. да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
9. Възлага на кмета да:
9.1. Определи конкретни правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
9.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
2.Докладна записка вх. № 179/27.02.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет на бюджет 2003 г.
Значи ние го отделихме като отделно, за да може да се вземе решение отделно, но то влиза като решение в цялостното решение за отчета и проекта на бюджета за 2004 г.
П. Рейзи – Господа общински съветници, значи аз предлагам да откоментираме това, което го коригирахме в комисиите, но то вече тука на Вас Ви се предлага с корекции със всичко, само искаме да го обявим да го знаете за какво става дума. И след това имате думата за коментари по така направения проекто-бюджет.
Кр. Германова – Значи промените, които бяха направени, едната ...
П. Рейзи – Само искам да добавя значи това, което го прочете г-жа Германова е вече с тия промени. Сега само ще Ви ги кажем да знаете какво сме направили.
Кр. Германова – Значи едната от промените е във частта “Капиталови разходи”. Това, което беше заделено по & 52-06 – “Изграждане на инфраструктурни обекти” за реконструкция водна площ – Градска градина, това което беше предложено 80 000 лв. го намалихме на 60 000 лв., като сумата от 20 000 лв. се прехвърлиха за изграждане на водопровод на ул. “В. Левски”, която е в новата част на града. Това е едната промяна. Другата промяна е 12 000 лв. от външни услуги – озеленяване, бяха прехвърлени към текущ ремонт осветление и улици, което е за изграждане на, не на самите крушки, а осветителните тела, стълбовете за улично осветление вече там ще се започне евентуално ул. ”Оборище” и улицата над ул. “Каваците” /която така и между другото не я разбрах как се казва/. И третата промяна беше от “Музеи и галерии” от външни услуги, намалихме 7 000 лв., които са прехвърлени към “Отбрана и сигурност” – увеличаване на сумите, за да можем да вземем повече бройки полицаи за летния сезон, тъй като и нашето мнение и мнението на общинската администрация е, че това е един много важен момент – увеличаване на сигурността, както на нас, така и на туристите ни лятото – увеличаване на бройките полицаи. Това са основните промени, които съгласувахме и направихме.
П. Рейзи – С така направените промени, имате думата г-да общински съветници за коментари по отчета за 2003 г. и проекто-бюджета за 2004 г. Понеже доста го разглеждахме този бюджет, доста го коментирахме, ако няма някакви въпроси, да дадеме думата и на председателите на останалите комисии, които също, всъщност те са всичките, които разгледаха бюджета, да чуем становището и на другите комисии и да преминаваме към гласуване поотделно на всичко това, което го прочете г-жа Германова. Г-жа Колчева – Председател на комисията по “Туризъм, търговия и общинска собственост”, моля.
Д. Колчева – На свое заседание комисията по “Туризъм, общинска собственост и стопанска политика”, взе решение след гласуване – 5 гл. за, против и въздържали се няма, взе решение да подкрепи така представения отчет за бюджет 2003 г. и направеното предложение за проекто-бюджет 2004 г., със съответните направени корекции.
П. Рейзи – Един момент г-н Комитов. Г-н Недин, заповядайте. Председател на комисията по ЗУТ.
Ст. Недин – Комисията по ЗУТ излиза със становище пред ОбС да мине за разглеждане отчета на бюджета за 2003 г. и на гласуване на проекто-бюджета за 2004 г. с предложените корекции, които бяха така разгледани в един наистина много широк състав от общински съветници.
П. Рейзи – Благодаря. Г-н Станислав Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, комисията по “Образование, здравеопазване, спорт, култура, религиозни дейности и вероизповедания” също разгледа цялостно бюджета и особено във тази част, която засяга точно тези дейности – образование, култура, спорт, и напълно подкрепя Комисията по финанси.
П. Рейзи – Благодаря. Г-жа Петя Чапевова.
П. Чапевова – Комисията по “Обществен ред и сигурност, молби и жалби на гражданите”, както стана ясно, участва в рзширено заседание при обсъждане на бюджета и тези корекции, които се отнасят до увеличаване численият състав на командированите полицаи съответно там, където имаме в частта преминаване на средства за комуникационни услуги, т.е. отговор на жалби на гражданите. Тези корекции са предложени от комисията по “Бюджет и финанси”, така че комисията излиза със становище да копкрепи така предложените проекто-решения.
П. Рейзи – Благодарим. С така направените предложения на комисиите предлагам да минем към гласуване първо на отчета за бюджет – 2003 г., после по отделни функции, параграфи и проекто-бюджета за 2004 г. Давам думата на г-жа Германова. Момент, г-н Милко Димов. Излезте на микрофона.
Милко Димов – Сега аз няма да апострофирам бюджета. Ще гласувам “За”. Ние сме го разглеждали дълго тоя бюджет и тъй като бюджета е най-важният инструментариум за осъществяване дейността на изпълнителната власт. Пък и това е първият бюджет, който се приема след изборите на новата власт. Но имам една сериозна забележка в частта “Благоустрояване”. След изборите този Общински съвет е може би уникален с това, че десет селища нямат нито един представител тука. Съветниците са само от две селища – Созопол и Черноморец. Така я докарахме работата. Да си правят сметка селата на другите избори. От там нататък тука има една тенденция като се приемат бюджетите първо основните средства да са за Созопол и Черноморец, курортните селища, които са най-големия вносител във бюджета. Ако вземем да съпоставим средствата, които се изразходват за тези селища – те са в порядъка на десетки до повече от десетки пъти разлика. Една груба сметка ако си направим, за Созопол се изразходват 300/350 000 лв. за благоустрояване. Селата имат 5, 10, 15 000 лв. някой малък инфраструктурен проект. Вярно е това нещо. Но аз се обръщам към г-жа Кмета, изпълнителната власт, актуализацията която се прави на бюджета след полугодието и се види какви собствени средства и приходи да се отдели по-голяма част за тия селища, защото и там има хора и ще се наложи да приемем някаква стратегия да кажем – за Созопол – като административен център – 30% повече, а другото да се дели по броя на жителите, тъй като тия жители са живи хора и имат същите потребности, каквито имаме и ние. Та при актуализацията на бюджета да се има предвид и това нещо. И другото което е. Дори и за Созопол като погледнем. Дори и голяма част от общинските съветници бяха против много проекти против, защото когато се предлагат проекти, трябва да са добре пресметнати с цялата приложима документация. Сега, предлагат ни се проекти – пербулата тука, зелената площ. Около 40 000 лв. 40, ама дали 60, дали 20, не знаем. Така. И понеже трябва да се актуализират, тъй като е почнато, не можеш да я спреш. Тука басеин с електронно управление – хубаво е. Да кажем около 60 000/80 000 лв. Но той може да е 120 000 лв. Тези неща да са добре обработени като се предлагат на Общинския съвет, тъй като са много средства. Другото което е дори за Созопол. Вярно, пуристи идват тук заради стария град. Обаче по-голямата част от туристите идват в новия град. Там условията са по-добри по обективни причини. И сега какво имаме. Ще си направим басейн с електронно. Добре. Ще сложим шапка с пера, а обувките ни скъсани. В другите квартали има улици, които не са направени, някъде водата не стига, някъде каналите, зелени площи въобще няма изградени, а трябва да се изграждат. За това с тази забележка ще гласувам за приемането на бюджета. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-жа Караманова има думата.
В. Караманова – Това е едно предизвикано изказване. Аз ще го направя. Това, което казва общинският съветник г-н Милко Димов е вярно, но не съвсем, защото не се предлагат някакви сметки около, а това, което ние предложихме на Общински съвет, след като поискаха количествено-стойностните сметки, бяха абсолютно точни количествено-стойностни сметки, направени от проектантските колективи, които са работили проектите. За “Юни Перус” е представена точна количествена сметка в снейната строително-ремонтна част и в частта озеленяване, в която с Общинския съвет обсъждахме, че озеленяването се осъществява за един по-дълъг период от време, тъй като той не може да се осъществи за една година. По отношение реконструкцията на пл. “Хан Крум” също предложихме количествено-стойностните сметки, които са предадени в проекта “Красива България”. Не може така безотговорно да се казва, че хвърляме някакви пари, само за да направиме така наречената водна площ. Тя е също с количествено-стойностна сметка, която за съжаление не сме получили точно, но с проектантите е разговаряно и сумата, която ще бъде за фонтана в градската градина, който се нуждае от едно сериозно подновяване е на стойност 60 000 лв., поради което тези средства от 80 000 лв. бяха намалени от ОбС на 60 000 лв., след като разгледаха подробно нещата и прецениха, че има нужда да се прехвърлят и на други места. В новия град, в който се казва че има много добре развит туризъм, и наистина е така, там в момента се прави търговски център. Общинският съвет сега ще вземе решение за кв. 70, тъй като вече е разгледал въпроса и има принципно становище да бъде отредено за комплексно обществено обслужване и там ще се премине към проектиране на една зелена площ с детска площадка. По отношение на селата аз съм абсолютно съгласна с това, което е казано. При актуализацията на бюджета миналата година, последно средствата бяха дадени на селата в община Созопол, а не на гр. Созопол. При разговорите, които водихме с кметовете на Общината, така и на населените места в Общината, ние това принципно сме го установили. До първото шестмесечие средствата да са за Созопол и Черноморец, тъй като през лятото не може да се строи, тъй като са курортни селища, а при актуализация средствата да бъдат заделени за съставните селища на Общината. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на кмета на Общината. Г- жа Миндова. Заповядайте на микрафона, ако обичате.
Н. Миндова – Ще бъда съвсем кратка. Искам да ви кажа, че разработвайки бюджета сме имали в предвид и чл. 93. Тава е раздел четвърти от Закона за местните данъци и такси, чл.93, ал.3 т.1 , която влиза в сила от 2004 г, а именно, че постъпленията от курортната такса трябва да се изразходват с предимство за изграждане и поддържане на инфраструктура. Значи, ако Ви прави впечатление в приходната част залагаме 350 000 от курортна такса приходи. В същото време за ремонт пътища, за ремонт ВИК, за дейност ВИК залагаме общо 326 000, от които само 150 000 са за Созопол и Черноморец, всичко останало от посочените 41 в текущите ремонти на ВИК, 30 000 отиват за проекти на четири населени места в Общината. Дори и това, което залагаме като приходи от курортна такса ние не можем да го използваме за Созопол и Черноморец, там от където идват приходите. Това беше.
П. Рейзи – Г-н Червенков нека да каже от къде са приходите от курортна такса.
Г-н Червенков – Основно приходите от курортна такса са от ваканционно селище “Дюни”, къмпинг “Каваци “, “Хелиотурс”, много малка част от хотелите на Созопол и най- малката част от населението. От Черноморец също има приходи – почивни станции, това са основните вносители на таксите. За съжаление от населението е много малка частта на тия приходи, явно там знаете има големи резерви, които не могат да се обхванат на 100%.
П. Рейзи – Г-н Комитов ще има отделна сесия за туризма, така че всички тия въпроси , които ги задавате сега ще ги коментираме там. В момента коментираме бюджета. Заложили сме в новия бюджет 350 000 от курортна такса. Надяваме се всички с тия нови хотели, които се построиха на Дюни , в Созопол, че ще допринесат до по-висока събираемост на тая такса, която е единствения скрит ресурс за допълнителни приходи в бюджета на Общината.
Увеличаваме я защото през последните пет години като заместник кмет и като Председател на Общинския съвет сега и като човек, който наблюдава събираемостта на курортната такса, мога да ви кажа, че я увеличаваме, защото ние я събираме основно от Дюни и от почивните станции на МВР и МНО и “ Хелиотурс”, а от Вас хотелиерите г-н Комитов, мога да кажа, че не събираме нищо. И точно затова залагаме малко по-висока курортна такса, за да можем там, където ги събираме 100%, да ги съберем.
Моето предложение е да приключваме по тая точка, да не са разводняваме.
Предлагам, ако имате някакви конкретни коментари по бюджета да ги коментираме да ги коментираме конкретно по бюджета, като дойде времето за туризма ще ги коментираме там. Давам думата на Наско Червенков – иска да каже нещо.
Г-н Червенков – Спрямо миналата година са завишени приходите като план. Разбира се ако има по-добра организация нали тая година има някакви други виждания с данъчна служба, което приходите минават под контрола на Общината. Смятаме с един завишен контрол, с помощта на комисията на потребителите да се получи по-голям контрол. Знаем, че там има голям резерв.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Червенков. Г-н Минков имате думата.
Д. Минков – Една корекция. Общински съвет тази година не е приемал размера на туристическите такси. Това лято ние работим с таксите, които са приети на миналия Общински съвет. За 2005 г. летен сезон таксите ще бъдат определени на допълнителна сесия. Ще има допълнителни дебати. Ние не сме приемали никакви такси.
П. Рейзи – Господа Общински съветници, уважаеми гости. Прекратяваме тоя дебат. Кмета на с. Равна гора. Заповядайте.
Г-жа Бинчева – Добър ден. Искам да изразя своето и на колегите мнение, че тази година бюджета и проблемите на селата бяха разискани доста обстойно от кметовете на селата, Председателя на ОбС и г-жа Караманова. Аз благодаря, че стана по този начин. Наистина ние се надяваме на актуализация на бюджета, разбираме, че проблемите на гр. Созопол трябва да бъдат решени сега. Няма да ни забравите на актуализацията. Искам да кажа, че ние провеждаме във всички села, където имаме роми, културен празник “Хедерлезе” и тези 300 лв. са ни крайно недостатъчни. Благодаря.
П. Рейзи – Имате думата г-жа Караманова.
Г-жа Караманова – Смятам, че това е най-малкият проблем, който може да решиме. За община Созопол има представителни 6000 лв., от които ще бъдат дадени на кметството за този празник. Те са за това.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Созопол. Други питания, коментари по бюджета 2004 г. Не Ви давам думата г-н Комитов. Г-да Общински съветници, предлагам да минем към гласуване на проекто-предложението на комисията по финанси. Има думата г-жа Германова.
Кр. Германова – По правила, закони и наредби, трябва да гласуваме всяка една точка от това, което Ви зачетох едно по едно. Така че, започвам да зачитам точка по точка. Така е г-н Милков. Съжалявам, бюджет е все пак. Мисля, че е едно от най-важните неща и не го казвам само като икономист, а и като човек. Така, започваме.
1. Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Созопол за 2003 г. по прихода в размер на 4 857 921, разхода в размер на 4 415 059 и наличност на 31.12.2003 г. – 442 862 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи - Приема се първа точка. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – Започваме по проекта за бюджет за 2004 г.
2. Приема бюджета на Община Созопол за 2004 г. както следва:
2.1. По приходите в размер на 5 142 533 / съгласно приложения №1.1./
Това е общата приходна част на бюджета.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Гласуваната току що сума съставлява:
2.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 2 074 505 /съгласно чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2004 г./, в т.ч.:
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.1.1. Държавен трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ в размер на 1 885 419 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавните дейности в размер на 48 600 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.1.3. Преходен остатък 140 486 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Втората част от приходната част на бюджета е:
2.1.2. Приходи с местен характер в размер на 3 068 028 лв., в т.ч.:
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Тази сума е разпределена в три части, в това число:
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 481 052 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 234 000 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 32 400 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 18 200 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.1.2.5. Преходен остатък в размер на 302 376 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Това беше приходната част. По разходите:
2.2. По разходите в размер на 5 142 533 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения 1.2.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Тази сума е разпределена по групи, функции, дейности и парографи, като:
2.2.1. Държавни дейности в размер на 2 292 008 лв., от тях:
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Която съставлява:
2.2.1.1. От държавни приходи 2 074 505 лв.;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.2.1.2. От местни приходи 210 503 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.2.2. Местни дейности в размер на 2 857 525 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
2.3. Инвестиционна програма в размер на 530 000 лв., от които 81 000 лв. - от целева субсидия и 449 000 лв. – от собствени средства - съгласно приложен поименен списък
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Аз имам едно предложение вече разчетите, мисля, че тях можем да ги гласуваме заедно.
П. Рейзи - Г-жа Миндова разчетите имаме ли право да ги гласуваме заедно всичките или пак трябва точка по точка? Едно по едно ли? Добре.
Кр. Германова – Гледаме лицата на колегите и затова питаме.
3. Приема разчета за някои разходи, както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 80 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – Много Ви моля нека още малко да запазиме тишина, след бюджета ще има петминутна почивка.
3.2. Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи по решение на общински съвет, които не са на основание на Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
3.3. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 30 000лв., както следва:
- за гр.Созопол – 20 500 лв.;
- за с.Черноморец – 6 000 лв.;
- за всички останали села в общината – по 300 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
3.4. Утвърждава разходи за реклама в размер на 26 000 лв., както следва:
- за гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за с.Черноморец – 6 000 лв;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
3.5. Утвърждава 90 бр. обслужвани лица в Домашен социален патронаж.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално – битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Кр. Германова – Г-н Милков, моля Ви не гледайте с такава физиономия, аз чета, Вие поне само вдигате ръка.
4.2. Представителни разходи в размер на 11 700 лв., както следва:
- за Община Созопол – 6 000 лв.;
- за Общински съвет Созопол – 3 000 лв.;
- за Кметство Черноморец – 500 лв.;
- за всички останали кметства – по 200 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90 % от действителните разходи, съгл. Приложения № 12, 13 и 14.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:
6.1. Утвърждава разчета на субсидиите за читалищата в Община Созопол, както следва:
- гр.Созопол – 43 000 лв., в т.ч. дофинансиране - 10 000 лв.;
- с.Черноморец – 13 700 лв., в т.ч. дофинансиране - 5 000 лв.;
- с.Атия – 5 109 лв., в т.ч. преходен остатък от 2003 г. – 390 лв.;
- с.Зидарово – 4 500 лв.;
- с.Извор – 4 600 лв.;
- с.Индже войвода – 2 100 лв.;
- с.Крушевец – 4 400лв.;
- с.Присад – 2 500лв.;
- с.Росен – 4 400 лв.;
- с.Равна гора – 4 600лв.;
- с.Равадиново – 4 600 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината, както следва:
- Футболен клуб – 8 000 лв.;
- Гребен клуб – 8 000 лв.;
- Клуб”БУШИ-ДО” по карате-Черноморец – 6 000 лв.;
- “Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 2 000 лв.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
6.3. Утвърждава средства в размер на 4 000 лв. за масови състезания.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия;
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
8. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 ал. 1 от ЗОБ/
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средства за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности
8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности
8.3. да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпили средства от дарения;
8.4. да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
9. Възлага на кмета да:
9.1. Определи конкретни правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
9.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
П. Рейзи - Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – И сега предлагам да гласуваме всичко заедно по така прочетените всички точки. Който е съгласен моля да гласува. За проекто-бюджета за 2004 г.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
След гласуване на целия проекто-бюджет за 2004 г. единодушно с 16 гл. “За” бе приет бюджета за 2004 г.
П. Рейзи – За проекто-бюджета за 2004 г. – 16 “За”, против няма. Честито на г-жа Кмета. Има бюджет, от тук нататък трябва да се работи. Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз благодаря на всички общински съветници за това, че приехме бюджета, въпреки че проекта не съм го правил аз, но факта на единодушното му приемане тука в Общинския съвет говори за едно: Че ако всички имаме така голямото желание да работим можем да постигнем много добри резултати. Пожелавам занапред да работим все така във един добър синхрон със администрацията и с Общинските съветници.
П. Рейзи – Благодаря. Честито на Кмета на общината пак от мен – Председателя на ОбС. Петминутна почивка.

П. Рейзи – Господа, уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, гости на Петата сесия на ОбС – Созопол, в залата има 16 Общински съветника. Имаме кворум. Сесията продължава. Следваща точка от дневния ред е търговската схема. Давам думата на Председателя по ЗУТ г-н Стоьо Недин да представи решението на комисията и съответно да дебатираме по така направеното предложение. Аз ще кажа преди това. На миналата сесия тази докладна беше отложена за тази сесия, във връзка с това, че не бяха направени и представени всички скици от страна на Гл. архитект на Общината. Много подробно се разгледа този път търговската схема. Достатъчно скици са представени както за целия град, така и за с. Черноморец. Така че мисля, че предложението, което ще представи г-н Недин е качествено, затова предлагам, давам думата на г-н Недин.
Ст. Недин – Комисията по “Устройство на територията” към ОбС – Созопол, на свое заседание разгледа докладната записка вх. № 94/20.01.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти в гр. Созопол и с. Черноморец. Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. На заседанието на комисията по “Устройство на територията” беше много обстойно разгледана предложената търговска схема от общинската администрация в лицето на г-жа Караманова и Гл. архитект на Общината. Аз искам да Ви кажа така само с две думи, като общо, общата тенденция, която така прозира в така предложената схема, тенденцията е към намаляване на броя на сергиите, които ще бъдат тука поставени в центъра на стария град на Созопол и намаляване на броя на временните преместваеми сглобяеми обекти по чл. 56. Като основна причина е, че нивото на туристическата услуга тук трябва да се повишава, а пък една много голяма част от тези обекти имат неугледен външен вид и във връзка с тази тенденция, която е зададена от администрацията беше обсъдено и от общинските съветници като членове на тази комисия по “Устройство на територията”. Схемата е тука представена. Ами като общо мога така да Ви кажа, че в схемата беше предложено тук в тази част на пл. “Хан Крум” да няма повече сергии от този вид, който бяха досега. Дори тук въобще да няма никакви сергии. На мястото, където се събарят четирите обекта от фирма “Търговия”, там да бъдат поставени една част от тези сергии, а друга част се разполагат в тази улица, която е веднага до Археологическия музей. Предложено беше така също в площта между църквата “Кирил и Методий” и там заведенията, площадката, старата църква там също да бъде отредено за отдаване под наем. Друга промяна съществена, която касае облика на града е във предложението на общинската администрация, зеленчуковия пазар, който е до автогарата да бъде премахнат, там всъщност да не се предложи в схемата там отдаване на места под наем, а така да се помисли за зеленчуковия пазар евентуално да се премести в горната част, където е битака до кладенеца, като така с оглед спазване точно на тази тенденция да се намалят тези неугледни на външен вид сергии и предлагания на търговци. Друга част от схемата, която касае обекти по чл. 56, разположени на Южната алея и около Градския плаж, те се запазват. Всъщност са предложени наново от администрацията и комисията излезе със становище да си останат по търговската схема. Друго интересно, по което така доста дебати имаше беше със мястото, триъгълника на площада пред “Черно море”. Там на ъгъла срещу новостроящия се търговски център. В крайна сметка решихме, че е по-добре там да си остане петното в схемата и да се отдават под наем местата, защото имаше идеи там да се премахне от схемата, като място за отдаване под наем по чл. 56 или за сергии за плодове и зеленчуци или нещо друго. Друго тука пропуснах да Ви кажа пак около стария град. Не беше предложено петно в схемата, което е до входа на таверна “Аполония”. Там има един обект по чл. 56. Настоящата схема, предложена за обсъждане от ОбС не беше предложена там площта да се отдава под наем. Становището на комисията по “Устройство на територията” идентично съвпада със становището на Главния архитект и на администрацията въобще с оглед тенденцията, която Ви казах. Пак да се върна към новия град. Доста така проблеми има досега свързани с търговските места, които се раздават по тази весела уличка, която е край плажа, харманския плаж. В крайна сметка предложената от администрацията схема се приема от комисията по “Устройство на територията”. Така с една кратка забележка, че може би тенденцията, така предложената тенденция трябва да обхване и тази част на града, защото там се стоварва една огромна част от туристопотока, една голяма част от туристи в Созопол и неугледния външен вид на сергиите, които биват поставени там просто отблъсква окото на нормалния човек, но всички сме наясно, че нещата могат да се променят поетапно, не може така наведнъж всичко да се промени. Решението е, не знам, ако има някакви въпроси относно схемата тук е и Главния архитект, г-жа Кмета.
П. Рейзи – Г-н Недин, прочетете решението и после ще видим.
Ст. Недин – Проекта за решение, който и комисията по “Устройство на територията” предлага за гласуване на Общински съвет е следното:
Общински съвет – Созопол, на основание чл.5 ал.2 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията приема представените към докладна записка № 08-00-14/20.01.04 г. на Кмета на Община Созопол схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти за гр. Созопол и с. Черноморец.
П. Рейзи – Г-да общински съветници, имате думата по така направеното предложение и по представените схеми от кмета на Общината. Г-н Георгиев.
П. Георгиев – Упълномощен съм от Кооперация “Созопол” само да кажа, че този обект, който ще се събаря могат да влязат в Съда с Общината и става много неприятно. Искат просто замяна за някакъв терен около центъра. Благодаря.
П. Рейзи – Нека г-жа Кмета да отговори на въпроса.
Г-жа Караманова – Това, което е собственост на кооперацията е само павилиончето, което е на не повече от 5 кв. м. Всичко останало, което ползва този павилион е общинска собственост и там те плащат наем като тротоарно право. Разбира се, ние сме водили разговори с кооперацията заедно с Председателя на Общински съвет, при което казахме, че ако има молба от тяхна страна, тъй като те трябва да развиват дейност и защитават интереси на 73 семейства от Созопол, те ще получат място, в което да могат да развиват такава дейност, нали общинско място, разбира се, такава молба все още не сме получили. При мен не е идвала, не знам при г-н Рейзи дали има. Това беше разговор, който водихме с Юриста на кооперацията, с Председателя на кооперацията с председателя на ОбС и аз.
П. Рейзи – Значи от тук нататък те имат право да подадат молба по чл. 56. Ние в момента приемаме схемите, така че ако им бъде бутнат от тука павилиона той ще бъде, няма как, защото го няма заложен в схемата. Ще им бъде предоставено друго място, това всъщност, което го искаха на срещата. Те нямат нищо напротив да се съгласят с бутането, но да им дадем някъде другаде. Аз мисля, че можем да стигнем до това решение. Това, което искам аз да кажа, нека живот и здраве комисията по чл. 56 да преценя много правилно по отношение на даване на молбите, разрешаване на молбите на хората за тия обекти, които са временно преместваеми, нека вече част поне от тях малко да преведат външния си вид, не говоря за сергиите, говоря за тия, които са по чл. 56 – временно преместваеми обекти – това са там Цецо ...., знаете ги кои са, поне в крайна сметка тия хора ги ползват тия обекти в продължение вече на 10-12 год., нека малко-малко поне да дадат някакъв външен вид. Сега извинявайте, един фургон на входа на плажа, мисля, че няма какво да коментираме. Както от тая страна фургон на входа на Южната алея. Нека те самите, мисля че, това че им ги даваме и ги ползват в продължение на толкова години, да инвестират някой лев и да направят някаква промяна във външния вид на тия обекти. Ако няма други... Г-н Янакиев, извинявайте.
Т. Янакиев – Аз искам да запитам това пространство, което каза г-н Недин, което се намира между пицария “Жоан” и църквата, че ще се дава под наем. Правилно ли съм разбрал? За него става въпрос, нали? Има ли някакви дела, водят ли се от църквата за него и да не влезем внякакъв такъв правен казус?
П. Рейзи – Г-жа Караманова, ще отговорите ли?
Г-жа Караманова – Към днешна дата дела няма. Църквата има претенции за този имот, но тъй като не притежават нотариален акт, който не е представен в Общината, по закона за вероизповеданията, този имот не може да бъде възстановен от Общината, трябва по съдебен ред да си възстановят имота. Но в момента към община Созопол за този терен няма предявен съдебен иск.
Ст. Недин – Характера на тази схема не е задължителен, което означава, че така посочените в администрацията места, там се дава възможност от администрацията в последствие да разпредели места за отдаване под наем. Което означава, че впоследствие може в конкретни петна да се вземе решение от комисията и от администрацията там да не се отдават места под наем. Тя има само така насочващ характер.
П. Рейзи – За това предлагам вече да минем, кажете г-жа Хрусанова. Заповядайте микрофона, ако обичате.
Г-жа Хрусанова – Всъщност може би трябваше да отправя може би преди това към комисията. В Черноморец е известно, че предишния мандат, по времето на г-н Милко Димов, е изградена една търговска улица. Там също са г-жо Гл. архитект, там също са по чл. 56 обектите, нали така, или не сте в течение, така че аз тях не съм ги посочила. Сега това ми хрумва. Просто аз бях подведена, в смисъл за себе си, така си мислех само за сергии и такива временни павилиони. Докато сега докато разговаряхме се сещам, че и те са по чл. 56, срока им е изтекъл, но там има една особеност, че са изградени със средства на Общината и може би трябва отделно за тях да коментираме. Те са около 24 обекта, не знам дали г-жа Тодорова е тука, общинска собственост. Става въпрос, че те трябва да са в схемата, сигурно също, въпреки че са общинска собственост.
П. Рейзи – И аз така мисля. Не би ли трябвало да бъде дадена схема и за тях.
Г-жа Георгиева /Юрист на ТСУ/ - Проблема там е, че срока им е изтекъл, имаха анекси и те също са изтекли, пуснахме им писма на всички, предизвестия за напускане. Доколкото Тодорова ми каза има и предвиден търг за тях. Те са си търговска площ.
Ст. Недин – Това е нова данна и за комисията по”Устройство на територията”, и нов казус, не знам дали би трябвало да се включат, може би...
П. Рейзи – Значи към проекто-решението прибавяме най- отдолу “Обектите на търговската улица, за тях също да бъде одобрена търговска схема”.
Ст. Недин – След като и земята и обекта са общинска собственост, не съм сигурен дали трябва да са в схемата, или да си минат директно на отдаване под наем чрез търг.
П. Рейзи – Няма нужда тогава да ги включваме в търговската схема. Добре. Предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по ЗУТ, моля да гласува:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – Приема се търговската схема. Предлагам пак да започнем отново с комисията по финанси вече по допълнителните докладни към сесията. Има думата г-жа Германова.
Кр. Германова – Още веднъж добър ден на всички. Започвам направо с докладните. Първата докладна, по която комисията се произнесе е Докладна записка вх. № 202/02.03.2004 г от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне на местните такси и цени на услуги и права, считано от 01.04.2004 г. Комисията се събра, разгледа така предложената докладна, като също бяхме в процеса на разглеждане и след това бяха уведомени, както г-жа Кмета, така и г-н Червенков, г-жа Миндова. Комисията излиза с предложение няколко промени в самото решение. Аз смятам да Ви изчета само промените.
П. Рейзи – 202 Докладна гледаме.
Кр. Германова – 202, това е за местните, тарифата за местните такси. По приложение №1, предложението ни за промяна е:
В раздел ІІ – първата страница на приложение №1, там където е “Такси на кв.м. за общински терен за монтиране на павилиони, каравани, маркизи и навеси за търговска дейност и услуги по чл. 56 от ЗУТ на кв.м. на месец”:
1. Първа зона – ЦГЧ / от р-т “ Вятърна мелница “,ул. “Аполония”, пл. “Хан Крум”, базар “Меркурий”, Градска градина, Южна алея , ул. “Републиканска “ ул. “Одеса”,ул. “Ропотамо “до дискотека “Хоризонт” – всичко да бъде 10 лв. на кв.м., да няма разпределяне, някаква диференциация в размера на площта, която е под наем.
2. Втора зона – Крайбрежен булевард – 6 лв. на кв.м. Също една цена за различната квадратура.
3. Останалата част на града и с. Черноморец – 5 лв. на кв.м.
4. Четвърта зона – за всички останали селища на Общината - 0,50 лв. на кв.м. на месец.
Това е по Приложение №1. И още нещо, ние се разбрахме с г-н Червенков, тъй като по ЗМДТ, курортната такса, която тази година ще се събира, е на база на решение от предходния Общински съвет. По Закона е така записано - Това, което се гласува до 30.06. тази година, са таксите за следващата година. Курортните такси за следващата година. И тъй като мисля, че разбрахте в процеса на разговорите тука, че ще има по всяка вероятност една сесия, която ще се занимава само с туризма, раздел ІV, доколкото разбрах, ще бъде оттеглен, няма да се разглежда на тази сесия, нали така г-жо Кмет. Да, тя остава за разглеждане на следваща сесия. Имаме достатъчно време до 30 юни. Това е по Приложение №1.
Приложение №2. Тарифа за цени за услуги и права. По тарифата за таксите нямаме някакви предложения за промяна. В Раздел ІV – Култура – това е на втората страница. Там, където са описани цените за таксите, които заплащат посетителите на археологическия музей и художествената галерия. Имаме едно завишение, което мисля, че на, и аз и цялата комисия мислим, че на сегашната обстановка са даже не толкова високи цени.
1.Цени на услуги за художествена галерия :
- за граждани – 1 лв.
- за ученици - 0,50 лв.
- за чужденци
орган. туристи – 2 лв.
инд. туристи - 4 лв.
- беседа - 5 лв.
2. Цени на услуги на Археологически музей – Созопол
- за ученици - 0,50 лв.
- за възрастни – 1,00 лв.
- за чужденци
орган. туристи – 2 лв.
инд. туристи - 4 лв.
- беседа на български език – 10 лв.
Следващата промяна, която предлагаме, е в Раздел VІ – Чистота.
Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от преместваеми обекти монтирани върху общински и частни терени.
За гр. Созопол – в първата част:
Сергии – 20 лв. на месец
Първа, втора и трета зона – във втората част – магазини, офиси, складове – да няма зониране, общо за магазини, офиси, складове, 10 лв. на месец
В третата част, Заведения за обществено хранене, също без значение зоната – 20 лв. на м.
С. Черноморец
- сергии – 10 лв.м.
- магазини, офиси , складове – 5 лв. м.
- заведения за общ. хранене – 10 лв. м.
Комисията преценя, а и всички общински съветници, мисля и г-жа Кмета се съгласи с нашето мнение, че чистотата е едно от най-важните неща, с които можем да привлечем туристи.
Това е по тази Докладна. И на основание чл. 93 А ал. 1 от ЗМДТ от докладната се оттегля частта в приложение № 1 , раздел IV – “Туристически такси”.
П. Рейзи – Някакви коментари по така направеното предложение на комисията. Ако няма, моля да преминем към гласуване. Слушам Ви г-н Димов.
М. Димов - /Не се чува ясно записа/
Кр. Германова – Не е грешка.
П. Рейзи – Нещо не се разбрахме, последно какво остава, шест стотинки ли? То е така написано 0,3 първия път, втория път е написано 0,06.
Кр. Германова – Става въпрос за това, че базата за сравнение миналата година е била 30 стотинки, а сега е 4 ст.
П. Рейзи – Добре де, не е толкова фатално. Миналата година вече не ни интересува. Нас ни интересува какво приемаме от тук нататък. Значи си остава 6 стотинки. За това става дума. Добре, и това го корегирахме. Който е съгласен с така направеното предложение на Председателя на комисията по финанси, моля да гласува “За”:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – Преминаваме към следващата докладна.
Кр. Германова – Следващата докладна е Докладна записка вх. №201/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне базисни наемни цени на кв.м. за месец на общински терени, частна общинска собственост, предоставени от Общината за монтиране на павилиони , каравани , маркизи и навеси за търговска дейност и услуги по чл. 56 от ЗУТ.
Тука също имаме няколко предложения за промени, които са общо взето почти като тези в предната докладна.
Общинкият съвет определя базисни наемни цени на кв.м. за месец на общински терени, частна общинска собственост, предоставени на Общината за монтиране на павилиони, каравани, маркизи и навеси за търговска дейност и услуги по чл.56 от ЗУТ със следните изменения:
1. Първа зона – ЦГЧ / от р-т “ Вятърна мелница “,ул. “Аполония”, пл. “Хан Крум”, базар “Меркурий”, Градска градина, Южна алея , ул. “Републиканска “ ул. “Одеса”,ул. “Ропотамо “ до дискотека “Хоризонт” – 10 лв. на кв.м., също да отпадне тази диференциация за квадратурата на наетите обекти.
2. Втора зона – Крайбрежен булевард – 6 лв. на кв.м.
3. Останалата част на града и с. Черноморец – 5 лв. на кв.м.
4. Четвърта зона – за всички останали селища на Общината - 0,50 лв. на кв.м. на месец
За инвалиди собственици на обекти – наемните цени се намаляват с корекционен коефициент 0,5, така както по докладната.
За месеците юни, юли, август и септември – цените се удвояват за първа , втора и трета зона, тези цени, които са предложени. Това е нашето предложение.
П. Рейзи – Моля, имате думата г-да Общински съветници. Ако няма коментарии, моля да минем към гласуване. Който е съгласен с така направените промени по предложението на комисията по финанси, моля да гласува “За”:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Преминаваме към следващата докладна.
Кр. Германова – Следващата докладна е №192 и № 190, по повод включването към бюджета.
П. Рейзи – Г-жа Караманова.
Г-жа Караманова – Докладните №192 и №191....
Кр. Германова – 190 и 192.
Г-жа Караманова – 190 И 192. Тези две докладни се оттеглят, аз ги оттеглям като докладни, тъй като те касаят пътните разходи на учители и на работещи в здравеопазването, тъй като в приложение 12, 13 и 14 със гласуването на проекта за бюджет на община Созопол за 2004 г., тези списъци и приложенията са гласувани. Губи смисъла си докладните да бъдат гласувани повторно.
П. Рейзи – Преминаваме нататъка.
Кр. Германова – Следващата докладна е Докладна записка № 186/02.03.04г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно подписване споразумение с Министерството на финансите. След обсъждане комисията гласува с резултат 5 гл. “За”, да се приеме решението, предложено по докладната, което ще зачета.
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие да бъде сключено споразумение за възлагане на фенкции и правомощия по чл.237 ал.3 и ал.4 от ДПК между кмета на Община Созопол и Главния данъчен директор. Приложение: Проект на акт за споразумение. Мисля, че всички колеги са се запознали с приложението.
П. Рейзи – Ако искате да дадеме думата на Кмета да каже малко разяснения по докладната.
Г-жа Караманова – От 2005 г. местните данъци и такси преминават на подчинение на общините. В някои от общините на Бургаска област това вече е направено. Първи стартираха община Приморско, сега местните данъци и такси преминаха към общините Несебър, Царево и Малко Търново. Започната е процедура за общините Созопол и община Бургас. Това е във връзка с виждането на Главна данъчна дирекция да се оптимизира събирането на местните данъци и такси, тъй като общините са най-заинтересовани от това, да могат най-добре да събират своите местни данъци и такси и съгласувано с вижданията на Главна данъчна дирекция. Направленията местни данъци и такси преминават към общините. Споразуменията, които се подписват с Главна данъчна дирекция, включват основните правомощия, които се дават вече на общините по събиране на местните данъци и такси, хубаво е, че и в известна степен се дават и инспекторски длъжности, т.е. инспектори, данъчни инспектори, които ще могат да контролират самото събиране на местните данъци и такси. Общините, които са започнали, отчитат много по-висока събираемост. Да се надяваме, че това ще бъде и в община Созопол, поради което ние предлагаме още от второто тримесечие община Созопол също да премине към нея и местните данъци и такси. В гласуването на структурата на общинска администрация са залегнали и бройките – седем бройки за местни данъци и такси, така че този въпрос вече е решен и ние няма да имаме проблеми от гледна точка на хората, които да работят в Данъчна дирекция в община Созопол за събирането. След подписване на споразумението със Главния данъчен директор Николай Попов, ние сега ще приложим всички тези документи – решението на ОбС, ще бъдат пратени в Главна данъчна дирекция, м. май ще бъде подписано това споразумение. С Главния данъчен директор ще се уточняват параметрите на събираемостта и на това за бройките, които са в селата в момента, дали те да бъдат прехвърлени в Общината, или да идват само веднъж седмично по селата, тъй като там е много ниска събираемостта и се оказва, че има данъчни инспектори, които събират по 3,00 лв. месечно, докато тези данъчни инспектори могат да бъдат в Созопол и Черноморец, където и възможностите за събиране на данъци е много по-голяма. Тези, които работят разбира се, че ще бъдат с изключение ако се вземе решение заедно с Главния данъчен директор да бъдат прехвърлени част от бройките, които са за селата да бъдат в Созопол. На тях ще им бъде предложено, не знам дали ще могат да идват на работа в Созопол.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Ако няма да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по тая докладна от Председателя на комисията по финанси, моля да гласува “За”:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
С това се изчерпаха докладните на Комисията по финанси. Давам думата на Председателя на Комисията по туризъм – Дияна Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на колеги, добър ден гости, добър ден уважаема г-жо Кмет. На свое заседание на 09.03.2004 г. от 15.30 часа, Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, присъстваха Дияна Колчева – Председател, Димо Минков – член, Катя Стоянова – член, Красимира Германова – член, Стоьо Недин – член. В работата на заседанието взеха участие също: Панайот Рейзи – Председател на ОбС, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността и Златан Атанасов – Началник отдел “ТСУ”.
Комисията разгледа следните докладни. Моля да отворите папките на Докладна № 194/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване на срока по договор за отдаване под наем на търговски обект.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.

След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Решението да остане от докладната, като определя срок на анекса 3 години и завишава годишната наемна цена с 2500 лв.
П. Рейзи – Г-да общински съветници, който е съгласен с така направеното предложение на комисията по тая докладна, моля да гласува “За”. Извинявайте, да имате думата. Елате, ако обичате на микрофона, защото утре като не Ви запишиме там, ще кажете защо не сте ме записали.
Ив. Милков – Сега, явно Кмета на общината и комисията са преценили и ни предлагат да вземем туй решение, обаче трябва да имаме предвид, че и да поставим някакво условие към наемателя, защото когато се минава по улицата за пристанището от дясната страна е срамота в центъра на Созопол да има такава мръсотия и безобразие. Можем ли да задължим по някакъв начин наемателя, малко да, той да поеме някакъв ангажимент, да оправи малко там тая ограда, стената, защото там е живо сметище, между другото.
П. Рейзи – Това Кмета ще го добави в договора, живот и здраве, като го анексира, точно така. Който е съгласен с така направената докладна, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Преминаваме нататъка.
Д. Колчева – Преминаваме към следващата докладна № 195/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване на срока по договор за отдаване под наем на търговски обект.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Решението да остане по докладната, като определя срок на анекса 3 години и завишава годишната наемна цена с 2500 лв.
П. Рейзи – Имате думата по докладната.
П. Георгиев – Ставаше въпрос за тази докладна. Наематиля е Стойчо Неделчев, всички го познават. Не мисля, че 2000 лв. трябва да се увеличи, защото ако сравним двата обекта, единият е много по-голям с много по-голяма цена и ако говориме за проценти, на единия става 10%, а на другия става 100% завишение. Аз предлагам като процентно съотношение, не знам колко се пада, по 10% и на двата или по 100% на двата, както прецените Вие. Тогава става малко висока цената.
П. Рейзи – При това положение, трябва да предложите нещо конкретно, за да може да се премине на вариант гласуване. Вашето предложение какво е? Срока да бъде три години и какво конкретно предлагате? Кажете, предлагаме да бъде това, защото по тоя начин аз не мога да подложа нищо на гласуване.
П. Георгиев – Добре. Предлагам 50% - 3000 лв. да бъде наема на паркинга.
П. Рейзи – Общо предлагате да бъде 3000 лв. Добре. Имаме второ предложение, преминаваме към гласуване. Първо гласуваме... Слушам Ви г-н Недин.
Ст. Недин – Понеже съм част от тази комисия, и доста, така, се обсъждаха въпросните две докладни, алтернативата е всички знаем свободен търг и там нещата не са ясни. Компенсацията е индексация на наемната цена. Сметнахме и обсъждахме много. Може би е излишно тука да говорим, че от два кв.м. могат да се печелят повече средства, отколкото от два дка земя. Минахме през много обсъждания и от гледна точка на това, че в крайна сметка тази индексация е компенсация за отърваването от търг, това е моята защита в полза на предложеното решение от комисията.
П. Рейзи – Аз предлагам да преминем към гласуване. Значи, вижте сега. Ако трябва да коментираме в тая насока нещата стоят така: Разходите за започване на един паркинг са много по-малко, отколкото за откриване на едно заведение. По самото откриване на паркинга. От тая гледна точка ние преценихме, че ако ги заложим на процент двата обекта, има опасност, както и Вие, това което и Вие го предполагате, на едната фирма да му бъде много по-ниска цената. Защото едно е да сложиш 50% на 12 000 лв. и едно да сложиш 50% на 2 000 лв. Нали ме разбирате, 50% на 12 000 лв. са 6 000 лв., а 50% на 2 000 лв. са 1 000 лв. Така че няма какво да го коментираме, но както и да бъде, аз предлагам да мине на гласуване. Г-жа Германова, заповядайте.
Кр. Германова – Аз искам само нещо да попитам. В договора, който прочетохме има вътре записано, че Общината се задължава, има право да анексира, да индексира по-точно, съжалявам не е пред мен, не го вземах, да индексира наемната цена. По повод казването на 3 000 лв., има ли някаква индексация и до колко е стигнал към момента примерно този наем? Може ли някой да каже?
П. Георгиев – Искам да кажа, че този човек има допълнителни разходи по футболния клуб. Изцяло на негова издръжка е. Като изключим от Общината помощта.
К. Стоянова – Дайте колеги да погледнеме, в последния момент общо взето казано, бяха предоставени по тази докладна договорите и акта за собственост. Т.е. договорите, които е сключила Общината и акта за собственост, че имотите действително са общински. Обаче пред мене са тези два договора. Дайте хубаво да, не знам другите колеги имат ли ги, нямат ли ги, в единия договор, който коментирахме преди малко за “Перун”, беше записано, е записано, задължава се собственика там, Едноличния търговец, ЕТ еди кой си, да вложи 60 000 лв. в ремонт на наетия обект и се задължава всяка година да предоставя безплатен храноден на стойност 2500 лв. В докладната на г-жа Караманова е цитирано, че собственика е изряден. Т.е. значи той действително прави този ремонт и действително и тези пари са дадени за храноден и действително тези пари са дадени за храноден. Следващият договор няма такива социални дейности. Господина е тука – Стойчо. Нека той да каже – няма цени за социални дейности в неговия договор. Каква цена той плаща за футболен клуб и каква за подпомагане футбола в Созопол.
Стойчо Неделчев – Сега. Вие всички знаете, че този паркинг беше едно сметище преди четири години. Искам да Ви попитам от Вас някой дали е ходил на стадиона? Дали знае, че аз съм изкоренил 16 огромни пъна, че аз съм го създал паркинга, че съм въстановил оградата на стадиона и дали някой е влизал от години в тези съблекални с подменени врати, с боядисани и сменени аксесоари. Дали Вие знаете, че всяка година аз внасям по 1 000 лв. спонсорство, отделно на този футболен клуб. Вие дали знаете какви телефони и какви ядове ми коства на мен всеки път да организирам всеки футболен мач. И другото да Ви кажа – на 20 места, на 1 250 кв.м. площ, кажете колко автомобила могат да влязат. Кажете колко заетост има. Имаме 50 дена сезон. Патентният данък, ако има човек от данъчна служба да каже, е 90 лв. на място. Смятате наема, смятате патентния данък, колко автомобила ще вкарам и ако не е стадиона с командированите полицаи отзад, които лятото им пазим колите и на граждани и общинските автомобили, дали въобще на тази цена човек може да си избие парите? Как може на един обект с 15 000 лв. наем да му слагате 10%, а в случая на мене ми увеличавате със 120% наема.
П. Рейзи – Постъпили са две предложения. Едното е предложението на комисията, другото е на г-н Петър Георгиев. Едното е за срок от 3 г. наем – 3 000 лв.; другото е за срок от 3 г. – 4600 лв. наем. Предлагам да преминем към гласуване.
Д. Минков – Да се анексира договора... Нали щото те са разделени нещата.
П. Рейзи – Ние го гласуваме цялото, г-н Минков. Значи гласуваме анексация за три години на тая цена, който е съгласен – гласува, след това за три години анексация на тая цена, който е съгласен – гласува. Затова... Слушам Ви г-н Недин.
Ст. Недин – Според практиката и процедурата, по-напред се гласува най-отдалеченото предложение, освен ако водещия не предложи някакъв друг ред на гласуване. Трябва да предложите реда за гласуване на решенията.
П. Рейзи – Аз предлагам първо да гласуваме предложението на комисията, а след това предлагам за гласуване предложението на г-н Георгиев. Г-н Янакиев, слушам Ви.
Т. Янакиев – Въпроса за начина на индексацията, дали ще бъде отговорено на него.
П. Рейзи – Г-н Червенков, как ще отговорите на тоя въпрос? Заповядайте. Няма индексация, добре. Благодаря. Който е съгласен с предложението на комисията да бъде индексиран договора за 3 години с увеличение на наемната цена от 2 500 лв., моля да гласува “За”.
За – 9 гл.
Против – 6 гл.
Въздържали се – 1 гл.
П. Рейзи – Приема се това предложение. Няма смисъл другото да го подлагаме на гласуване. Преминаваме нататък по дневния ред.
Д. Колчева – Това е становище вх. № 191/02.03.2004 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно решение за удължаване на срока на предварителни договори за прехвърляне право на собственост. След обсъждане, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение. По принцип.... Уважаеми колеги, на всички е ясно, че становища не могат да бъдат гласувани.
П. Рейзи – Принципно, ОбС разглежда проекто-решения, или така наречените докладни. Всичко останало г-жа Караманова, се вкарва в докладни. Молби не гледаме, становища не гледаме. Затова остава за следващата сесия. Благодаря.
Ирена Петкова – Юрист на община Созопол – Добър ден. В община Созопол дойдоха представители на “Главбулгарстрой” АД с молба да им бъдат удължени сроковете по договорите. Обясниха, че не са предприети никакви действия по изпълнението на подписаните предварителни договори, защото са нямали финансова възможност. Какъв е проблема? Съгласно разпоредбите на Закона по задълженията и договорите, не съществува правна пречка....
П. Рейзи – На следваща сесия вкарваме докладна. Вземаме решението, че няма да бъдат. Тия дефакто като изтечат отиват на вариант нови договори, търгове и т.н. Ако решим това да го правим със съответния имот.
Д. Колчева – Преминаваме към следващата докладна. Докладна записка вх. № 188/02.03.2004 г. от Стоьо Недин – общински съветник в ОбС- Созопол, относно вземане на решение за изготвяне на анализ на състоянието на туризма в Община Созопол. След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Определя Работна група в състав : постоянната комисия по туризъм към Общинския съвет и членове на общинската администрация, пряко свързани с обслужване на туризма в общината, посочени от Кмета на Общината;
2. Задължава Кмета на Общината в срок от един месец да ортанизира и ръководи работни срещи между работната група и представители на Съвета по туризъм, ресторантьори, хотелиери, търговци на дребно, наемодатели, туристически агенти, полиция, неправителствени организации, политически партии на които срещи да се постави и обсъди необходимостта от определяне на нова ясна концепция и стратегия за развитието на туризма в Общината;
3. Задължава Кмета на Общината да изготви доклад след проведените срещи и да запознае общинските съветници;
4. Задължава Кмета на Общината до края на месец април да проведе конкурс за избор на консултантска фирма, която да направи задълбочен анализ на състоянието на туризма в Созопол и Общината.
П. Рейзи – Г-н Недин, ако искате, тука може да направите пояснение. Ако искате, да преминен директно към гласуване. Добре. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Преминаваме нататък.
Д. Колчева – Следващата докладна с вх. № 187/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем имоти Общинска собственост.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение: Да се отхвърли до попълване на докладната с необходимите документи.
Г-жа Караманова – Докладна записка с вх. № 187/02.03.2004 г., отпада.
Д. Колчева – Следващата докладна с вх. № 187/02.03.2004 г. отпада ли? Тя как е? И 185 отпада.
П. Рейзи – Г-да Общински съветници, тия докладни отпадат, защото не са комплектовани и няма към тях нито актове за собственост, нито скици, затова комисията излезе с решение да бъдат отложени за следващи комисии, когато се комплектоват. Даваме думата на комисията по ЗУТ.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. На 09.03.2004 г. от 16,30 ч. се проведе заседание на Комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха:
1. Стоьо Недин – Председател;
2. Добри Добрев – член;
3. Димо Минков – член;
4. Дияна Колчева– член;
5. Милко Димов – член.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
5. Златан Атанасов – Началник отдел “ТСУ”.
Бяха разгледани всички поставени докладни записки – общо 8 на брой. Аз с едната Ви запознах. Докладна записка вх. № 216/09.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отреждане на терен за нуждите за изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Черноморец”.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Единодушно е прието предложението и се взима

РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол отрежда терен за проектиране и изграждане на “Пречиствателна станция “ за отпадъчни води – Черноморец, представляващ имот № 00005, с площ 5,921 дка, с начин на трайно ползване – дере, местност “Акра”, землище с. Черноморец частна общинска собственост, /Акт №321/.
П. Рейзи – Г-да Общински съветници, във връзка с проектите, които ще се правят за пречиствателни станции в Созопол и Черноморец, трябва да вземем решеия тия места да бъдат отредени за такива, затова предлагам решението на комисията да го подложим на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Преминаваме към следващата докладна.
Ст. Недин - Докладна записка вх. № 215/09.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отреждане на терен за нуждите за изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Созопол”.

След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Созопол, отрежда терен за проектиране и изграждане на “Пречиствателна станция “ за отпадъчни води – гр. Созопол, в имот № 036022, /образуван от имот № 036017/ с площ 20 дка. с начин на трайно ползване – залесена територия, местност “Света Марина”, землище – гр. Созопол, частна общинска собственост /акт № 463/
2. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на община Созопол да извърши необходимите действия по осъществяване на процедурите по Закона за горите, с цел промяна на предназначението на имот № 036022, местност “Света Марина”, землище – гр. Созопол, за изграждане на “Пречиствателна станция “ за отпадъчни води.
П. Рейзи – Става дума за пречиствателна станция в Созопол. Дай боже до края на тоя мандат и тука да имаме пречиствателна станция, затова предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Преминаваме нататък.
Ст. Недин – Докладна записка вх. № 204/02.03.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане процедура за промяна плана за регулация и застрояване на УПИ І “За индивидуално комплексно жилищно строителство и КОО” в в кв. 70 по плана на гр. Созопол. Тука искам да запозная колегите Общински съветници и всички присъстващи и гости на заседанието на ОбС, че ОбС въведе една практика, аз не знам дали е била в предходния състав да се канят на обсъжданията в комисията трети лица или група от хора, които имат интерес от разглежданията на даден въпрос, дадена докладна. Сметнахме, че тука една голяма група от хора има интерес към тази докладна. Още повече, че има писмо от тях с подписка. Всички са запознати с докладната. Става въпрос за големия терен между улиците “Вихрен” и “Мусала”. Те присъстваха на заседанието на комисията също, участваха в дебата, който се проведе и изразиха съгласие в така предложения проект за решение да впишем така поставения проект за решение да впишем като част едно първо и като второ да се допълни решението: да не се допуска масивно строителство в терена и регулационните линии на УПИ - VІІ; VІ; V; ІV;ІІІ; VІІІ; ІХ; Х общинска собственост и УПИ І кв. 70, да не се променят и изцяло да съвпадат с ПРЗ одобрени със заповед на Кмета на Община Созопол. Става въпрос за следното, че там линията, която е прекарала техническа служба е нарушена между въпросния поземлен имот І и тия изредените имоти. Нарушена е линията и са влязли в общинска територия . В работата на комисията хората дадоха съгласие да влезе като втора част от проекто-решенията и да бъде гласувано такова решение и дадоха обещание, че ще изтеглят кой колкото е нарушил линията.
П. Рейзи – Предлагам Гл. архитект да дойде тука и малко да ни даде по-сериозно разяснение. Г-н Недин каза това, което е преценил.
Ст. Недин – Мисля, че всички разбраха.
П. Рейзи – Г-да общински съветници става дума тука горе, за този площад, който е между двете улици “Вихрен” и “Мусала”, който е някъде около 3 дка. и половина. Идеята там е била за застрояване на жилищно строителство, хората не искат да бъде построен така и в момента намираме консенсус като го преотреждаме за паркинг, градинка детска там площадка за игра и трафопост, като се надяваме, че по тоя начин терените, които са заграбени от хората, които живеят там те пък ще се приберат и ще минат в регулацията, отредена за техните имоти и това дело, което е заведено между собствениците и общинския имот вече ще бъде предотвратено. Поне така са поети ангажиментите между Кмета на Общината и хората, които живеят в тоя квартал. Така, че аз предлагам да преминем към гласуване. Този който е съгласен с така направените две предложения, едното, което е по докладната и второто, което го предлага комисията, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Преминаваме нататък.
Ст. Недин – Докладна записка вх. № 203 от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отреждането на допълнителен терен за нуждите за изграждане на “Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Черноморец”. Това е друга докладна. Текста е същият.
П. Рейзи – Г-жа Караманова аз ще отговоря. Понеже се оказа, че тоя терен е малък и няма да стигне за нуждите за изграждане на пречиствателната станция в с. Черноморец и добавихме втора докладна с допълнителен терен, който може би ще бъде малко повече от това, което е необходимо ще го използваме, което остане ще бъде преотредено за други нужди разбира се. За това вкарваме две докладни за отреждане на терените на пречиствателната станция в с. Черноморец. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ За”
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Продължаваме нататък.
Ст. Недин – Докладна записка № 198, относно план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V – 694 в кв. 51 по плана на гр. Созопол.
Комисията по ЗУТ предлага за обсъждане докладната и за вземане на решение от Общинския съвет.
П. Рейзи – Имате думата г-да общ. съвеници. Нека или г-жа Бъчварова или Гл. архитект да дойде и да направи коментар по докладната.
Ст. Недин – Смятам, че тука е нужно повече разяснения по казуса.
Д. Карабаджакова - Става въпрос за заграбени 15 кв. м общинско място.
П.Рейзи – Става въпрос да влезем сега в съсобственост. В докладната конкретно е казано за съсобственост, не за предаваемост. Има два етапа. Първо да влезем в съсобственост евентуално и тогава ако собственика има претенции за закупуване на на тези 15 кв.м. да се откажем от съсобствеността.
Д. Карабаджакова – Това е пицария “Верона”, която е по ул. “Републиканска”.Собственика там е построил обекта като е влязал в общински имот около 15 кв.м. И сега иска да го узакони като стане съсобственик с Общината. Вече дали ще го гласувате, това решавате Вие.
П.Рейзи – Благодарим на г-жа Карабаджакова за пояснението. Г-да общ. съветници имате думата за коментари по докладната.
Ст. Георгиев – Не съм съгласен с предложението Общината да стане съсобственик, защото в крайна сметка тези които строят незаконно един път завинаги трябва да знаят какво може да последва, когато уж неволно правят грешки.
Ст. Недин – Има и нещо друго. Ако Общината стане съсобственик на терена, възможно ли е да търси начин да стане съсобственик на обекта, построен върху терена?
П.Рейзи – Гражданинът тука ли е, който е потърпевш на тази докладна. Няма го. Добре. Вижте сега, в крайна сметка да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува ”За”. Г-н Недин току що...
Ст. Недин – Комисията по ЗУТ предлага гласуване. Прочетох проекта за решение, което е в докладната записка.
П.Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува “За”
За – 8 гл.
Против – 8 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Докладната не минава при това положение. А сега имахте някакви коментари... Преминаваме нататък.
Ст. Недин – Докладна записка №197 от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлени имоти, в които Общината се явява съсобственик.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.

След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Както по докладната, като след с. Черноморец се прибави и с.Равадиново.
Имате докладната. Имате проекта за решение.
П.Рейзи – Дами и господа, става дума за следното нещо. В предишния Общински съвет бяха дадени тия правомощия на Кмета, само че тогава бяха до 100 кв.м., а сега ние ги даваме до 1/3 и единственото като промяна, което правим е това, че към Созопол и с. Черноморец, местата, където Кмета няма право да се освобождава от съсобствеността се включва и с. Равадиново. Понеже според нас с. Равадиново е село, към което има доста апетити. Близо е до морето и това ще е едно от селата, в което туризма ще се развие най- бързо и за това предлагаме с. Равадиново да отпадне от общия списък на селата, да минава през Общинския съвет, през наше виждане. Това е. За това предлагам който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Ст. Недин – Докладна записка №183/01.03.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол, относно предложение за включване към строителните граници на Созопол на площи от 5200 кв.м. и 800 кв.м., находящи се северно от строителните граници на кв. 1, 2, 3, 43 и 44 по ПУП/ЗРП/ на гр. Созопол.
Комисията предлага за гласуване предложеното проекто- решение така, както е записано в докладната.
П.Рейзи – Имате думата г-да общински съветници. Слушам Ви г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Ако може техническите лица да дадат малко разяснение тъй като кв. 1,2,3,4,43 и 44 са визирани в докладната, но понеже в моите документи няма скица за кв. 43 и кв.44. Има само за стария град. Искам да се изясни. Значи в кв. 44 регулацията е направена и квартала е урегулиран. Сега какво там трябва да се вкара в регулация. Това искам.
П.Рейзи – Ако обичате елате на микрофона.
Г-жа Бъчварова – Това е частта между външно търговска банка и в момента Петко Георгиев. По стария план от 1965 г. е било в регулация местото. Просто в действащия план от 1989 г. неправилно е отразено. Не обхваща кв. 44. Понеже точно един промеждутък между двата квартала нямаше по какъв начин да се опише, за това го пишем между кв. 43 и кв. 44.
П.Рейзи – Искам малко и аз да кажа по въпроса, понеже в крайна сметка докладната я внасям аз. Миналия път имаше коментар от г-н Златко Николов, тагава беше внесена от г-жа Караманова. Вижте сега господа. Оказва се следното нещо. В Стария град - Южната алея е извън регулация. Оказва се, че ние в момента събираме такси за тротоарни права за нещо, което не е наше. Щом не е в регулация, то значи е земеделска земя – първо. Второ – Созополският борун. Оказа се, че регулацията минава на половиния борун, даже и по – близо. Всички ние знаем, че там навремето са били скали. От хвърлянето на пръст и отпадни материали във времето се е образувал един площад, който в момента е извън регулация. Ако утре Областният управител предяви претенции и го актува за държавно, то ще стане държавно. Защо да го загубим. То е в нашата къща, в нашия двор. Същото нещо се отнася по продължение на северния скат. Явява се , че регулацията върви горе по къщите, а разстоянието от къщите до алеята, която минава отдолу се явява пак същата история. Ако някой го актува за държавно, става мигновенно държавно. Точно в тая линия същата ситуация е и на харманския борун. Регулацията върви горе. Появяват се едни територии, които са извън регулация. Дефакто аз в момента с тая докладна предлагам на всички вас тия територии, които са извън регулация с тоя околовръстен полигон да ги вкараме в регулация. Така ли е г-жа Карабаджакова?
Д. Карабаджакова – Да така е .
П. Рейзи – Така, че миналия път г-н Николов коментираше тия имоти долу на плажа. Там има в момента спор между концесионера на плажа и собствениците, които имат въвод. Ако тръгнем там да вкарваме в регулация, това означава, че мигновено всичко отива по дяволите. Докато не се реши спора там наистина има ли право държавата да претендира към тия територии или няма, ние нямаме основание да го вкараме това нещо в регулация. Затова аз Ви предлагам така направеното предложение да го гласуваме. Нямам нищо против в една следваща докладна ако Кмета на Общината констатира и други територии, които трябва да бъдат вкарани в регулация, да го направиме. В крайна сметка, ние по тоя начин защитаваме интересите на нашия днор, на нашата Община. Това е. И предлагам при това положение, ако имате някакви други коментарии да коментираме, ако не, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “За”:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Продължаваме нататък. Давам думата на комисията по... Пет минути почивка и след това приключваме.
П. Рейзи – В залата присъстват 16 Общински съветника, имаме кворум. Продължаваме. Комисията по ЗОР да заповяда.
П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, колеги, гости. Стана ясно вече, че комисията участва и в разглеждането и обсъждането на голяма част и от останалите докладни. Аз ще представя на Вашето внимание тези докладни, които не бяха разгледани. По Докладна записка №218, моля Ви да отворите. Става дума за оправомощаване на ликвидатора на общ. фирма “Търговия – Созопол” в ликвидация, да сключва договори за наем на търговски обекти, собственост на фирмата за предстоящия туристически сезон. След обсъждане комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се разреши на ликвидатора да сключи договори за наем на търговските обекти, собственост на фирмата за предстоящия туристически сезон при условията на преговори с потенциални наематели.
2. Миналогодишните наематели на търговските обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите на общо основание при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата /включващи ток и вода/ до 01.04.04 г.
3. Договорите за наем за сезон 2004 да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително.
П. Рейзи – Уважаеми колеги. Всички вече виждате и знаете, че прословутите обекти на центъра най-после паднаха. Така че, вече може да се каже, че фирма “Търговия” наистина е пред ликвидация. И ”Микроцума” падна. Така че, неговите обекти останаха само тука базара “Меркурий”. За това, тая година предложението на новия ликвидатор е да мине към разговори с потенциални наематели, като се опитваме да защитим пак интересите на Общината, като средствата да се съберат предварително, защото се оказа, че по негова справка, която беше дадена до нас, има страшно много пари за събиране по отношение на ток и вода. Тая погрешна практика, която там я има. Направо ме учудва, защото е не за друго, защото фирма “Търговия” се явява един вид спонсор на всичките тия, които ползват обектите. Един вид, тя заплаща тока и водата и след това ония трябва да платят на тях. Някаква практика, която няма никаква логика, обаче така е било и сега тия обекти, които ги бутнахме, дължат много сериозни суми за ток и вода, около 2-3 хиляди лв. и не виждам как ще се съберат, но както и да е. Но това между другото Ви го казвам, че затова стигнахме до тия предложения за решения. Слушам Ви г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Искам да попитам, относно тоя обект на базар “Меркурий”. Коцето Петров – става въпрос за навеса, той е по чл.56, а обекта е на търговията. Искам да видим как ще се разреши тоя проблем, защото според мен би могъл да възникне някакъв проблем там. Някакво противоречие. Много е хубаво да се събират тия суми предварително, само че първа точка бихте ли я зачели пак, защото в мойта докладна е по различен начин.
П. Чапевова – Да, това е промяната. Просто нямаше начин да Ви бъде комплектована, защото това е след обсъждане на комисията.
Т. Янакиев – И тия договори не трябва ли да минават през ОбС, както...
П. Рейзи – Принципно, когато се сформира комисията ще има представител от ОбС, който ще бъде поканен за участие в търговете.
П. Чапевова – Искам да уточня, че аз чета проекта за решение на комисията. Това, което е при Вас е проект за решение по самата докладна. Т.е., комисията има допълнения и те се отнасят до промяната в първа точка – “Да се разреши на ликвидатора да сключи договори за наем на търговските обекти, собственост на фирмата за предстоящия туристически сезон при условията на преговори с потенциални наематели”. Да чета ли следващите точки отново? Втора точка – “Миналогодишните наематели на търговските обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите на общо основание при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата /включващи ток и вода/ до 01.04.04 г.”, и трета точка “Договорите за наем за сезон 2004 да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително.” Това е.
П. Рейзи – Ако искате аз предлагам да определим един човек от нас, който да участва в комисията по търга, който ще бъде проведен в Търговията. В крайна сметка там ние сме собственици 100%. Даже и двама ако искате, и трима, нямам нищо против. За да има прозрачност между нас. По отношение на навеса г-н Янакиев, ситуацията е такава. Той е заложен в търг. схема, живот и здраве този, който го спечели, трябва да знае, че плаща и допълнително тротоарно право за тоя навес. Така че, наемната цена трябва да се съгласува един вид в това, че един път ще плати на търговията, и втори път на Общината, както е в момента. Там вече който го спечели. Там са неща, които трябва да се договарят. Ние затова в крайна сметка определяме договор с “потенциален” купувач, защото в крайна сметка това е начин да се срещне, да разговаря, да се прецени кой какво предлага, как го предлага, може ли да отговаря на допълнителните изисквания, които сега прибавяме. Г-жа Петкова, в Наредбата е дадено “в отделни случаи с решение на Общински съвет”. Така че не можем. Той няма договор в момента за тоя навес. Той е по чл. 56 и той е изтекъл. И ако трябва да бъдем точни и ясни, утре г-жа Караманова пуска заповед и той се събаря, понеже той няма основание да го държи там. Но понеже досега е било всеки, който е бел по чл. 56 и има възможност да подаде молба и да бъде наново класиран и т.н., в тая цялата история се изчаква и всеки от тях е почтен платец по отношение на това, че два месеца няма договор, след това си плаща сумата и т.н. За това ако някой друг наеме обекта , те двамата ще се разберат. Ако не се разберат ние казваме там да няма навес и тогава собственика да си носи навеса, където поиска.
Кр. Германова – Във всеки един договор, в който се правят договор за наем, има една такава клауза. При направени трайни подобрения, определено за това става въпрос. Те остават за наемателя или за наемодателя, или се заплащат, уреждат се по някакъв начин с клауза в договора. Ако има уредена някаква клауза в договора, би трябвало да следваме тази клауза в договора. Ако няма клауза в договора, и той го е направил, негов проблем. Извинявам се, нямам нищо против човека. По принцип говорим. Става въпрос за това как ще си уреди той отношенията за тоя навес. Ако той е включен в договора с търговията, макар че той не е в договора с Търговията.Мисля, че договор с Общината няма за този навес. Така че е излишно да коментираме в момента.
П. Рейзи – Ще си подаде молбата до комисия по чл. 56 в Общината. Аз предложих нещо, което е по-важно за нас, г-да Общински съветници. Да вземем решение да бъдат определени сега на сесията двама или трима Общински съветници, както преценим, да влязат в комисията по определяне на...
П. Чапевова – Това ще стане като четвърта точка.
П. Рейзи – Мисля, че е нормално това. Какво ще кажете Вие. Слушам.
Ст. Георгиев – Ако решим да определяме конкретно имена като представители в тази комисия имам предложение. Предлагам да влязат двамата председатели на комисиите по ЗУТ и ЗОР.
П. Рейзи – Други предложения. Ако няма други предложения да ги подложим на гласуване. Който е съгласен като т.4 по отношение на докладната за Търговията в сформираната комисия за провеждане на конкурса да бъдат поканени като членове Председателите на комисиите по ЗУТ и ЗОР.Имената са ясни. С така направената промяна да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение и допълнената точка към предложението на комисията, моля да гласува.
За – 13 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 3 гл.
Приема се докладната. Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Колеги, преминаваме към Докладна записка №214, която се отнася за избор на представител от ОбС за член на общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
П. Рейзи – Имате думата г-да Общински съветници за предложение.
П. Чапевова – Комисията дава възможност на ОбС да предложи.
П. Рейзи – Хайде сега, много скромничите. Казвайте един човек и да го гласуваме. Г-н Николов предлага Станислав Георгиев. Ако няма други предложения. Има ли? Ако няма, предлагам да преминем... Слушам г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Искам да си дам отвод и не затова, че бягам от отговорност. Правя предложение. Връщам жеста на г-н Милков. Като бивш Председател на ОбС, Вие имате поглед върху нещата.
К. Стоянова – Колеги, ако има някой по желание, нека се предложи сам.
П. Рейзи – Аз предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен г-н Милков да бъде член на комисията, моля да гласуване. Резултат от гласуването:
За – 15 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 1 гл.
Минава решението. Честито на г-н Милков.
П. Чапевова – Преминаваме към Докладна записка вх. № 200/04.03.2004 г от г-н Панайот Рейзи Председател на ОбС – Созопол, относно предоставяне на помещение в сградата на Кметство – с. Зидарово за младежки клуб.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол, на основание чл.2, ал.1 от ППЗОС, чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество учредява безвъзмездно право на ползване върху помещение, находящо се на първия етаж на масивна двуетажна сграда – “Кметство” – с.Зидарово, общ. Созопол, кв.17, пл.211, АОС № 468/01.03.2004г. за Младежки клуб, за срок от 10 години, като отпада “срок от 10 /десет/ години”.
Това е предложението на комисията.
П. Рейзи – Имате думата г-да Общински съветници. Кажете г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Има ли нещо там?
П. Рейзи – Това е в Кметството. Заповядайте г-н Кмете.
Г-н Вангелов – Уважаеми дами и господа. Това помещение, за което става въпрос е в сградата на Кметството. Въпреки, че има много младежи в селото, да не обиждам малцинствата, на които единственото място е в кръчмата за събиране, за това моля да ме разберете правилно. Искам помещението да го ползвам за младежки клуб. Това е нашето мнение и мнението на младежите. Благодаря.
П. Рейзи – Имате думата г-н Милков.
Ив. Милков – Там разбрах, че има един човек, който си вади хляба. Няма ли друго място? И давате ли ми гаранция, че това ще бъде точно за младежки клуб, а няма да се обърне на кръчма? Мен това ме притеснява.
П. Рейзи – Г-н Кмете, заповядайте.
Г-н Вангелов – Сега ще Ви кажа, че по тая логика може би 60% от хората гладуват. Този който държи сградата е пенсионер-миньор. Предполагам, че миньорските пенсии знаете за какво става въпрос. Сграда има отсреща в Селкоопа, но ние ли трябва да плащаме наем там, или той? Значи ние имаме наша сграда, ще отидем под наем другаде. Нашата сграда ще я държи друг. Първо -другото, което мен най-много ме притеснява, в момента този магазин 40% от работното му време е кръчма. Да се разберем. В нито едно кметство кръчма няма. Това е другото. Третото което е – там се ползват много фризери, хладилници, кафе машини и др. Инсталацията е 70-годишна. Представете си един пожар. Тогава какво ще правим. Пак ще се събираме тука да умуваме, може би, но архивите ще ги няма. Благодаря.
П. Рейзи – Това е искането на Кмета. Има молба до Кмета на Общината и до нас. На базата на тая молба аз внесох докладната. Затова предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “За”.
За – 11 гл.
Против – 2 гл.
Въздържали се – 3 гл.
Решението минава.
П. Чапевова – Колеги, преминаваме към Докладна записка вх. № 199/02.03.2004 г. от г-н Панайот Рейзи - Председател на ОбС – Созопол, относно избиране на временна комисия за осъществяване проверка върху спазването на принципите на законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземане на решения от предходния Общински съвет и Общинска администрация. След обсъждане комисията предлага следното решение. И да Ви го прочета. Да чета ли решението? То е по докладната.
П. Рейзи – Предлагам г-н Недин, защото на базата на неговата молба аз внесох докладната. Ако има нещо да даде разяснения, ако не да преминем към избор на тримата човека, които да влязат в комисията. Аз като Председател на ОбС мисля, че има нужда от тая комисия. Идеята ми е такава, нека в тая комисия да вкараме хора от целия ОбС, за да няма коментари – ето само отдясно, или само отляво. Нека да има от всички пространства и да направят една добра работа, с която да дадат след време отчет пред нас – ОбС – за да останем всички доволни. Затова слушам Вашите предложения по отношение на комисията. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Като вносители на това предложение, на базата на което беше внесена докладната, предлагам г-н Стоьо Недин, като представител на СДС.
Д. Минков – Аз предлагам г-жа Диана Колчева от групата на ССД.
П. Рейзи – Трето предложение, слушам.
Ст. Недин – Имам предложение за допълнение: “Задължава Кмета на Общината, Председателя на ОбС и ръководителите на общинските фирми, да предоставят цялата необходима на комисията информация и документи във връзка с нейната работа.”
П. Рейзи – Да бъде записано. Аз предлагам да подложим на гласуване точка по точка или как? Кажете как предлагате. Имате думата г-да Общински съветници. Имате думата г-н Милков. Слушам Ви. Тука, отпред, на микрофона.
Ив. Милков – Значи, ние с Вас коментирахме в почивката. Сега, решенията на ОбС, говоря за тях като бевш Председател, се вземаха съгласно Закона за местното самоуправление и Правилника. Освен това, всички решения на ОбС, се проверяват от Областния управител и от Районния прокурор. Освен това в комисиите на предния ОбС, за разлика от сегашния, участваха и по двама души от страна на тогавашната опозиция. Освен това разположението на силите в ОбС тогава беше 7/6/2 и т.н. Значи, не мога да се сетя 6/6/2/1 и т.н., извинявам се, това не е толкова съществено. Важното е, че при вземането на решенията имаше представител в обсъждането и т.н. предварително. Сега тази комисия въвежда на разни мисли. Едва ли не, че тука нещо не е направено, дето не е законосъобразно. Дето мене като Председател на миналия ОбС ме кара да се чувствам задължен да стана и да кажа, че тия хора, които бяха избрани в ОбС тогава, бяха почтени хора, които работиха активно и според възможностите си за доброто на общината. По-нататък – да проверявате администрацията. Добре. Значи как са изпълнявали решенията на ОбС. Кмета на Общината е длъжен съгласно закона, да докладва в ОбС срока, когато изтича някакво решение за неговото изпълнение. Освен това в настоящия ОбС има комисия по законност и ред, на която нищо не и пречи, нали, да прегледа за, ако нещо се съмнява и да излезе със становище пред ОбС. И ако трябва някакво решение, което наистина е нецелесъобразно или сме пропуснали някъде да сложим, както се получи в цитирания случай, ако нещо не стане с този строеж, сложихме 100 лв. гаранция за Общината допълнително – 100 000 лв. Но цяла комисия от трима души да ходи да рови, да сме по-конкретни, да се провери дейността да кажем, цялостната или как да кажем дейност на няколко човека, от които е зависило – Председателя на ОбС, Кмета на Общината и зам. Кметовете, единия или другия, които са били, щото това са хората, които евентуално могат да направят нещо през главата на един или друг и да нарушат интересите на Общината. Така че, аз за себе си съм против създаването на тази комисия. Благодаря Ви за вниманието.
П. Рейзи – Имате думата г-да Общински съветници. Заповядайте г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми г-н Милков. Искам да се обърна към Вас като реплика на Вашите думи. Аз мисля, че не би трябвало да се опасявате от работата на една такава комисия, ако... Еми, именно. Щом вземате думата, значи имате притеснения за самата коминия. Добре. Тази комисия ще Ви отговоря защо не би трябвало комисията по ЗОР да се занимава. Защото тази комисия, която ние предлагаме няма да бъде платена. Тя ще бъде на обществени начала. И по-скоро с цел да се подобри работата на този ОбС. Да не се допускат някои грешки, защото се доказа, че има такива грешки. Сега, Областния управител какво е гледал, Прокурорът какво е гледал не знам, но тези грешки са минали и сега рефлектират върху нас. И ние сме ги цитирали с г-н Ст. Недин. Не би трябвало тука някой да бъде притеснен, че едва ли не ние непременно ще търсим някакви нередности, далавери и т.н. Но пък в крайна сметка от един такъв преглед на предишния ОбС, в който съм учавствал и аз и смея да кажа, че наистина в комисията, когато работихме, ние приемаме това, което ни предлагаха Кмета и Председателя на ОбС като достоверна информация. Вярвахме и на юристите, но се оказа че там има някои пропуски, които рефлектират върху решенията и бъдещата работа. Затуй не виждам нищо страшно в създаването на такава комисия. Тя ще има временен характер. И ще преустанови своята дейност след като направи един обстоен преглед и доклад, предполагам, че би трябвало да излезе с някакъв доклад за своята работа.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Въпросът ми е към г-н Недин. Да разбирам ли тогава, че комисията има чисто констативни функции и евентуално каквото се констатира, въпросът ми е какво ще стане от там нататък?
Ст. Недин – Аз и в писмото съм записал. Комисията да има следните правомощия: Да има временен характер; Да има констативен и аналитичен характер; Компетентност да разгледа всички входящи и изходящи материали на ОбС – Созопол от предходния мандат; Да разгледа всички договори за изпълнение, сключени от Общината в същия период; Да разгледа всички договори, сключени от общинските фирми в същия период; Да проследи конкретното изпълнение от общинската администрация на взетите решения от ОбС. На предната сесия на ОбС, стана ясно на всички, че решение от предходния ОбС да се дадат разрешителни за 50 таксита, не е спазено, а са дадени разрешения за 55 таксита. Значи не е да се търси под вола теле, както някои казаха, а чисто и просто един констативен характер, за да се засече, дали наистина се е работило съгласно принципите, за които сме положили клетва, и които ги пише в Закона за местната администрация и в Правилника за работа на ОбС.
П. Рейзи – После какво ще стане, след като констатирате?
Ст. Недин – След като се констатира, ще се изнесе един доклад пред ОбС и обществеността и нищо повече. Знаем, че има ОДИТ. Има ревизии. Те са констатирали разните неща, финансови и т.н. Тук не става въпрос за финансови злоупотреби и т.н., или сложни прокурорски изпълнения. Става въпрос най-вече дали цялата дейност, работата е била съобразена най-вече за защита на местните интереси. Най-вече за това. Защото сега възбуди се въпроса за работата на сметището. Хората са притеснени. Аз също. Всички имаме нужда от едно такова депо за битови отпадъци. Обаче въпроса пак опира до там, доколко е спазен местния интерес на Общината и на обществеността в цялата Община. Значи, оказа се, тука стана ясно в началото на сесията, че там има някакви не съвсем точни неща. Веднъж “Бургаски Медни Мини”, както каза г-н Мархолев, са подвели Общината и Министерството, нали. Значи, подвежда се веднъж Министерството, сега оказва се, че има някакви пропадания, някакви свличания и трябва да се премести. Дали ще е 2 дка, дали няма да е 2 дка. Тогава, когато е работено във връзка с тези проекти. Примерно община Созопол направила ли е всичко възможно, защото тука става въпрос за една инвестиция от шест милиона нагоре евро. Инвестиционен проект със срок за експлоятация може би повече от три човешки поколения. И в закона пише, че се забранява изграждането на такива депа за битови отпадъци в такива райони с изоставени минни разработки, защото се допуска възможност от пропадания и слягания. А пък едно такова пропадане в бъдеще след 25г., 30-40 г. или 50 г., няма значение. Депото остава там завинаги. Едно такова пропадане води до пропукване основите на депото и води до замърсяване на цялата екологична обстановка. Значи, когато е било взимано решение дали там да се построи депо, дали някъде другаде, разбирам, дилемите са сложни. Дали сега да имаме депо за сметка на някакви поколения след нас, които ще се окажат в една такава неприятна ситуация. За туй става въпрос. А не, че сега ще се правят някакви финансови детективски истории и т.н.
П. Рейзи – Други питания има ли по въпроса?Предлагам да гласуваме така направените, предложени решения и с последното предложение, което беше направено. Да. Значи, то пише г-н Милков. Определя срока за работа на временната коминия – 6 месеца. Задължава комисията на всеки два месеца да прави отчет пред Общински съвет и така.
П. Чапевова – Значи, аз попитах предварително дали да прочета проекто-решенията. Казахте, че те са пред Вас и не желаете да Ви ги чета. Затова не ги прочетох. А в този случай ще гласуваме ли по точки?
П. Рейзи – Чети точка по точка.
П. Чапевова – Чета проекто-решението:
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.1, чл.22 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Созопол във вр. с чл.22 от ЗМСМА създава Временна комисия в състав от 3 /трима/ общински съветници с цел осъществяване проверка върху спазването на принципите законност, автономност, защита на местните интереси и публичност при вземането на решения от предходния общински съвет и общинска администрация със следните правомощия:
- Да има временен характер;
- Да има констативен и аналитичен характер;
- Да разгледа всички входящи и изходящи материали на Общински съвет - Созопол с мандат 1999-2003г.;
- Да разгледа всички договори за изпълнение, сключени от Общината в периода 01.11.1999г.до 01.11.2003г.;
- Да разгледа всички договори, сключени от общинскте фирми в същия период;
- Да проследи коректното изпълнение от общинската администрация на взетите решения от Общинския съвет.
2. Избира за членове на Временната комисия:
- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................
3. Определя срок на работа на Временната комисия – 6 /шест/ месеца.
4. Задължава комисията на всеки два месеца да прави отчет за работата си пред Общински съвет-Созопол.
5. Задължава Кмета на Общината, Председателя на ОбС и ръководителите на общинските фирми, да предоставят цялата необходима на комисията информация и документи във връзка с нейната работа.
П. Рейзи – Колеги... Предлагам... Да...
/Има коментар от залата, който не се чува/
П. Чапевова – Не, не, става въпрос за ръководители на общински фирми, може би по коректно е да бъде директорите на общински фирми... управителите на общински фирми, корегирам – “Управителите на общински фирми”
П. Рейзи – Който е съгласен с първа точка от предложението за решение на комисията, моля да гласува “За”
За – 10 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 6 гл.
П. Рейзи – По втора точка, “Избор на членове на временна комисия”. Г-да Общински съветници, имате думата по отношение за избор на член на временната комисия. Има две предложения направени. Тихомир Янакиев. Други предложения има ли? Който е съгласен с така направените три предложения – Стоьо Недин, Дияна Колчева и Тихомир Янакиев – да бъдат членове на тая временна комисия, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – Трета точка – Определя срока на работа на временната комисия за 6 месеца. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – Четвърта точка – Задължава комисията на всеки два месеца да прави отчет за работата си пред Общински съвет-Созопол. Който е съгласен по четвърта точка, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – И последна пета точка, която беше допълнително внесена. Който е съгласен по пета точка, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Рейзи – Така, приключихме с тая докладна. Преминаваме към следващата докладна.
П. Чапевова – Колеги, да Ви успокоя, че е последната докладна. Докладна записка № 189 /02.03.04 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на Обществен съвет. Комисията предлага проекто-решението, което е пред Вас.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници за един член на тоя съвет.
П. Чапевова – Става въпрос за следното:
1. Общ. съвет да се състои от 5 члена. Значи, става въпрос за Обществен съвет с цел упражняване на обществен контрол и оказване съдействие при осъществяване на дейностите по соц. подпомагане. И проекто-решението:
1. Общественият съвет да се състои от 5 чл.
2. Членовете на Обществения съвет да са представители на следните организации:
- Обединен ромски съюз;
- Дружество на инвалидите;
- Клуб на пенсионера;
- Църковно настоятелство;
- Представител на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
3. Общественият съвет заседава веднъж на три месеца и работи при условията на чл.53 и чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
4. На основание чл.35 от ЗСП, чл.52 ал.2 от ППЗСП, и /тук да отпадне този текст“...чл.21 т.1 от ЗМСМА...” като основание /, Общински съвет – Созопол да възложи на Кметовете на кметства да създадат във всяко кметство на територията на Община Созопол временна комисия от 3 (три) члена, избрани от цитираните организации, като помощни органи на Обществения съвет в срок до 25.03.2004 г.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници за избор на един човек, който да бъде представител в тая комисия. Има предложение за Росен Деспов. Който е съгласен Росен Деспов да бъде член на тая комисия, моля да гласува.
Ст. Недин – Човек, който не присъства, не можем да избираме.
П. Рейзи – Дайте друго предложение тогава. Слушам, г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз доколкото разбрах, че на месеца, от г-жа Щерионова, че на три месеца ще има едно събиране. Защо не го оставим така: “...Представител на тази комисия...”. А комисията да прецени кой от хората ще присъства.
П. Рейзи – Съгласен съм. Взимаме решение така, както е предложено по докладната, така ли. Без да уточняваме. Добре. Слушам Ви г-жа Бинчева.
Г-жа Бинчева – Благодаря. Искам да запитам. Какви ще бъдат правомощията на този съвет, защото ние наистина имаме твърде тежки проблеми с ромите. Аз мога да кажа, че в момента три семейства нямат къде да живеят. Може ли да се решават тези проблеми? Биха ли могли? Препоръчвам, в Ахтопол продавали фургони за 70-80 лв. с две-три стаи. Може да си помислите по този въпрос. Наистина аз имам семейства, които са на поляната. Благодаря. И трите месеца са, мисля, твърде рядко.
П. Рейзи – По отношение на това, което го каза г-жа Бинчева, живот и здраве, сега като почнем да събаряме там, тия къщи на палестинския лагер, къщите от там да се вземат, да се докарат в Равна гора. Да се инсталират някъде и да се създадат места за живеене. Това е първото. Второто – аз мисля да минем към гласуване на предложението.
Ст. Недин – Добре е предложението да се формулира точно.
П. Рейзи – Добре. Петя Чапевова да прочете както точно е записано.
П. Чапевова – “...Представител на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания...”. Така е цитирано в докладната.
П. Рейзи – Предлагам да се гласува, както е по решението на комисията. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува “За”.
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
П. Чапевова – Само още нещо да кажа. Една докладна вх. №193, която комисията остави за оттегляне, защото не беше комплектована, във връзка с това искам да отправя молба към общинската администрация в лицето на г-жа Кмета, като изразявам и становището на всички комисии. Много молим, проекто-решенията да постъпват регулярно, периодично, за да може всъщност тези пропуски да бъдат попълвани и на практика тези докладни да влизат на съответната сесия.
П. Рейзи – Аз искам да благодаря на колегите Общински съветници за добрата работа на Петата сесия на Общински съвет – Созопол. Да се надяваме, че г-жа Кмета ще изпълнява законосъобразно приетия бюджет и оттук нататък – успехи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:.......................
/П. РЕЙЗИ/
върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...