:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №04/30.01.2004 г


ПРОТОКОЛ №4


Днес, 30.01.2004 г. от 9,30 ч., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ под ръководството на г-н Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол.
На заседанието присъстваха всички общински съветници – 17 на брой, Кмета на Общината – г-жа Веска Караманова, кметовете на кметства, г-н Валентин Андонов – Секретар на Общината, г-жа Надя Миндова, г-жа Валя Кандрова, г-н Наско Червенков, Ирена Петкова – Юрист на Общината, Божанка Вълкова – Юрист на ОбС – Созопол и граждани от гр. Созопол.
Г-н П. Рейзи – Уважаеми общински съветници, г-жо Кмет, уважаеми гости, в залата в момента присъстват 17 общински съветници, имаме необходимия кворум за вземане на законови решения. Откривам ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Созопол. Всички сте запознати с дневния ред, както и с материалите по работата на ІV – тото заседание на ОбС – Созопол, имате покана с дневния ред. Имате ли други предложения по дневния ред на днешното заседание?
Г-н Д. Минков – Г-н Председател, на основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за работата на Общински съвет – Созопол, предлагам да допълним извънредна точка в дневния ред на това заседание, а именно “Обсъждане бъдещето на центъра в новия град и приемане на решение за откриване процедура по изменение на действащия ПУП”.
Г-н П. Рейзи – Други предложения колеги, имате ли по дневния ред? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за Дневен ред, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- за – 13 гл.
- против – 2 гл.
- въздържали се – 2 гл.
Приема се предложението на г-н Минков.
Г-н П. Рейзи – А сега да гласуваме целия дневен ред с направеното предложение за допълнение.
С резултат от гласуването:
- за – 14 гл.
- против – 0 гл.
- въздържали се – 3 гл.
Общински съвет приема следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д
І. Одобряване структурата на общинската администрация в община Созопол.
ІІ. Приемане нова редакция на Наредбата за реда и условията за провеждане на конкурси и търгове за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
ІІІ. Доклади на постоянно действащите комисии.
ІV. Обсъждане бъдещето на центъра в новия град и приемане на решение за откриване процедура по изменение на действащия ПУП.
Г-н П. Рейзи – Дами и господа Общински съветници, имате думата за питания към Кмета. Питанията към Кмета могат да бъдат писмени и стни. Кмета, ако има възможност на зададения въпрос да отговори на место отговаря, ако въпроса е такъв, че трябва да се подготвят материали по него, Кмета може да отговори и писмено.
Г- Д. Минков – Питането ми е: Г-жо Кмет, на своя сесия ОбС прие Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В Раздел ІІ-ри от тази Наредба третира управлението на общинските жилищни имоти. По реда на този раздел се извършва настаняването на жилища, предназначени за отдаване под наем. Оборотни, резервни и ведомствени. В тази връзка, моля да отговорите писмено на следните въпроси:
1. Кои са жилищата частна общинска собственост на община Созопол – брой, вид и местонахождение.
2. Кои са настанените в тези общински жилища – списък, основание за настаняване и продължава ли да е в сила основанието за настаняване.
3. На този въпрос може и сега да ми отговорите – подписани ли са тази година анекси към наемните договори и на какво основание.
4. Кои са гражданите, настанени в помещенията в района на Стадиона.
Г-жа Караманова – Общинският жилищен фонд, с който община Созопол е разполагала в рамките на града е блока, който е на ул. “Стара планина”. В него има настанени жители по брой имена, ще ги получите писмено. Договорите, които са подписани с тези, които живеят, задължително трябва да се подпишат.... на годината, защото в противен случай, те трябва да освободят жилищата. Договорите за част от тези, които са настанени с решение на Комисията по настаняване, са подписане до 31.03., за да може да се преразгледат. Списъкът ще го получите в срок. В тази спортна зала, тази която е в Стадиона, има настанени жители на града, те са настанени временно. Тяхното настаняване е само за определен период от време, както и за тези, които са настанени в другите жилища. Договорите са за една година. Това е за жилищата, списъка ще го получите писмено. Имаше писмено питане от г-н Стоьо Недин за собствеността, с която разполага Община Созопол, не знам това дали трябва да Ви го чета, или да Ви го пратя.
Г-н Д. Минков – Доволен съм от отговора, само че искам да знам дали тези хора, които живеят на стадиона, да се преместят в апартаменти, общински.
Г-жа Д. Колчева – Питането ми към Вас е във връзка с проектите, които е спечелила до момента Общината чрез различните фондове.
Г-жа В. Караманова – До момента Община Созопол е спечелила един проект по “Красива България”, обектите, които са по “Красива България”, в момента се изпълняват. Това, което сега започваме е площад “Хан Крум” – по проект за реконструкция на площад “Хан Крум” на първи етап. Тъй като проекта е много голям, тази година ние кандидатстваме за ІІ и ІІІ етап на площад “Хан Крум”. Стойността на обукта по проекта, който е разработен в работен вариант от структурен състав за целия площад за “Хан Крум”, под ръководството на арх. Александрова, които разработиха и действителния и регулационен план на провлака на Созопол. Стойността на обекта надхвърля 580 хил. лв. Поради невъзможност на Общината на един етап да изгради всичко, ние участвахме на първия етап само за изграждането на площад “Хан Крум”, който включва подмяната на настилката, която е на площад “Хан Крум” с нова, на циментова основа, с нов вид материали. Ние вчера подадохме документите по “Красива България” за втори и трети етап, които включват тази част, която е така наречения базар “Кулата”, а така също и нова реконструкция на Амфитеатъра на Созопол, който е в прилежащото пространство към “Хан Крум”. Третият етап включва градината, която е до църквата “Кирил и Методий”, както и тази площадка, която е малко по-нататък. Освен това, остават довършителни работи и приемането на обекта на І-вия етап, разбира се, на Античния християнски комплекс, който е до църква “Св. Георги” и тази година ние отново кандидатстваме за втория етап, който вече се одобрява от Националния съвет на проекта “Красива България”. Другите два обекта, които в момента се работят, това е външната фасада на Археологическия музей, мазилката и покривното пространство вече е отремонтирано, в момента групата работи по изработването на подходите на археологически музей и рампата за инвалидите и нова входна врата, която се открива от северната страна на Археологическия музей. И така също разработване на един проект, който е за детска площадка със съоръжения, в близост до бившия ресторант “Чайка”, там също работите са започнати. Освен това, Община Созопол кандидатства по проект на социално инвестиционен фонд, там сме класирани и е подписан финансовия меморандум, проведен е търга за участници в социалния инвестиционен фонд за детски градини, социална кухня в с. Росен. Търгът е минал, спечелилия търга е определен, той се провежда по тръжни процедури, които са определени от Световната банка и социално-инвестиционния фонд е определена тръжната процедура. Сега предстои подписването на финансов меморандум за ремонт на ОДЗ “Здравец” в Созопол. Сега работим по проекта за изграждане на пречиствателна станция, чиято площадка вече е определена, която ще обслужва Созопол и една пречиствателна станция малка, която е за Черноморец. Всички материали, които до момента имаме, ще Ви бъдат предадени. Проектите за кандидатстване, одобрените финансови суми, както и финансовото участие или финансирането от страна на Общината. По социално-инвестиционния фонд за финансирането от страна на Общината е 20%. Общината кандидатства с проект, който е спечелен на стойност 258 хил.лв. за детската градина – там участието им е 20%. По програмата “Красива България” за финансирането от страна на Общините е винаги 50%.
Г-жа К. Стоянова – Имам един въпрос към г-жа Караманова. Просто искам да се уточни следния въпрос. Предполагам, че по-голяма част от общинските съветници са запознати с това, но обществеността не е запозната. Предполагам, че не всеки е длъжен да знае всеки закин, искам г-жа Караманова да каже какви са правомощията на Кмета, какви са правомощията на Общинския съвет по отношение назначаването на кметските наместници по кметства и зам. Кметовете на Общината.
Г-жа Караманова – Значи, по ЗМСМА промените, които са нанесени от Закона за местното самоуправление, Кмета на Общината по Заповед назначава кметовете, зам. Кметовете и кметските наместници. Задачата на Общинския съвет е да одобри структурата на Общината, а за зам. Кметовете е работа на Кмета на Общината и негово право да ги назначи. Кметските наместници в момента са назначени, със също право на Кмета на Общината е да ги назначи с предварителен или с така наречения изпитателен срок договор в полза на работодателя, който е подписан от кметските наместници за изпитателен срок от 3 месеца.
Г-н Ст. Недин – Има подписка от около 50 търговци, внесена до Вас, с молба да се предприемат някакви действия по посока така – защита на местните интереси на дребните търговци от нелоялни конкуренти. Има ли предприети някакви действия, ако има – какви, ако няма – какви действия биха могли да се предприемат?
Г-жа Караманова – Да, това е един сериозен въпрос и този въпрос не стои само пред Община Созопол, този въпрос стои пред всички Общини. Въпросът с така наречената амбулантна търговия, която обаче не е амбулантна търговия, тъй като по смисъла на Закона не е амбулатна търговия доставянето на стоки по домовете, т.е. тези, които идват до вкъщи да ти доставят стока, не се тълкуват по смисъла на Закона за амбулантните търговци. Въпреки всичко имаме писмо от търговци, които работят в града по законоустановения ред и те напълно основателно искат да се предприемат определени мерки от страна на общинската администрация и органите, които са упълномощени да извършват проверките, да се намали това обикаляне из града и непрекъснатото носене на определени стоки по чанти.Взети са съответни мерки, а инспекторът, който отговаря за събирането на таксите в Общ. Созопол е започнал да обикаля улиците с цел, ако види такъв, който извършва дейност, да провери дали притежава някакви документи да я извършва.В същото време са уведомени и органите на РПУ, за това, че в Созопол се извършва такава дейност и за да можеме да предприемеме наистина сериозни мерки , хората, които работят по магазините по законно установения ред и си плащат данъците и таксите, да могат да работят спокойно. Отговорът е пратен на жалбоподавателите.
П. Рейзи – Други питания към Кмета на Общината.Ако няма други питания, уважаеми общински съветници, предлагам да преминем към първа точка от дневния ред, а тя е :
ПЪРВА ТОЧКА
І. ОДОБРЯВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. Докладна зап. Вх. № 91/20.01.2004 г. от В. Караманова – Кмет на Общината, относно одобряване на структурата на общинската администрация в Община Созопол.
/Докладната и протокола от заседанието са приложени отделно/
П. Рейзи – Давам думата на Председателя на Комисията по ЗОР-Петя Чапевова.
Г-жа П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, колеги и гости. Предложената струтура от Община Созопол беше разгледана във всички комисии, но КЗОР ще Ви представи в концентриран вид решенията, до които стигнахме. Комисиите предлагат на ОбС – Созопол да вземе следните решения: Първо, за да се отговори на потребността за запазване на селскостопанската продукция в селата от пуснатите безстопанствени животни предлагаме да се обособят структури, които да изпълняват функцията “Пъдарщина”, разпределени за Общината, както следва:
- за Созопол, с. Черноморец, с. Равадиново и с. Атия – 1 щат;
- за селата – Росен и Равна гора – 1 щат;
- за селата – Извор и Присад – 1 щат;
- за селата – Крушевец и Индже войвода – 1 щат;
- за селата – Зидарово, Габър и Вършило – 1 щат.
Като второ решение предлагаме: позиция 8 от Дирекция “Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция”, а именно ст. специалист “Връзки с обществеността и медийна политика” към ОбС да мине към Общ. администрация – Дирекция “Административно-правно, информационно обслужване и човешки ресурси”.
Като трета точка: Ст. експерт “Организация на туристическото обслужване” от Дирекция “Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция”, да бъде променено в Гл. инспектор “Туристически дейности”, а единия щат Ст. Специалист “Евроинтеграция и предприсъединителни фондове” да бъде трансформирана в длъжност Гл. експерт “Стопански дейности и лицензиране”.
Като четвърта точка: Комисиите предлагат да бъде приета структурата с направените изменения.
Г-н П. Рейзи – Всички общински съветници имат структурата. Имате ли въпроси по структурата?
Г-жа Кр. Германова – Значи, в така представената структура е проекта за решение. В този проект за решение, съгласно точка втора, Вие сте изписали: “Одобрява численост на персонала на държавната дейност “Общ. администрация” – общо 100 щата, в т.ч.: 73 щата и т.н.
27 щата .../от докладната/
Може ли г-жо Кмет, да ни предоставите това решение №743/29.10.2003 г. и можете ли поименно, имам предвид по длъжности, да не говорим за .. именно, да ни посочите, кои са тези 27 щата, а тук са намерени 40, по така предложената структура.
Г-жа Караманова – Значи, това няма абсолютно никакво значение, че е така. Закона ни позволява да ги направим така и при положение, че средната брутна заплата абсолютно е еднаква и тя се определя от държавата, средната брутна заплата няма значение, те са по делегираните от държавата дейности. Защото абсолютно всички, само по изключение на бройките, които са държавни служители, всичко останало е Общинска администрация.
Г-жа Кр. Германова – Искам да питам, когато има неизпълнение на приходи, недай си боже, не искам да става такова нещо...
Г-жа Караманова – Да, тогава може да се премине на делегираните, т.е. на дейностите, които са и бройките с общинско дофинансиране.
Г-жа Кр. Германова – Така, как ще се определят кои ще са тези бройки?
Г-жа Караманова – Това е общинска администрация и на базата на това, ако в Общината няма средства и се премине към съответното намаляване на щата на Общината до финансирането с Общ. съвети, тогава е без значение кой от изпълняващите ще бъде съответно съкратен и коя щатна бройка.
Г-н П. Рейзи – Други питания по структурата?
Г-жа Кр. Германова – Още нещо, извинявам се, искам да попитам. Аз изкарах единния класификатор – значи в класификатора е записано, тъм където са длъжностите и приравнените длъжности е записано, че Гл. архитект на Община е приравнена длъжност към Директор. Сега ние вече виждаме, че има един път главен архитект и още един път Директор, и един път Архитект.
Г-жа Караманова – Значи, това също в Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията е записано: “чл.12, ал.5 – Длъжността Гл. архитект, съответно Гл. инженер е свързана с осъществяване на определение, с нормативен акт, функции в общ. администрация”. То е в определението по ЗУТ и се приравнява към длъжността, става въпрос за приравняване към длъжност – Директор по отношение на възнаграждението. Каква е функцията, която трябва да изпълняват съответните ръководители на Дирекциите – те ръководят съответните Дирекции и носят отговорност за изпълнението на задачите, организират, контролират, координират и отчитат дейността на съответната Дирекция. Докато Гл. архитект носи отговорност единствено по нормативните функции, които са му определени със Закона за устройство на територията. И той в този смисъл не може да бъде и Директор на Дирекция.
Г-н Д. Минков – Значи, независимо, че Закона го изисква, предлагам да включи като решение на заседанието – назначаването на длъжностите, които са държавни служители, т.е. преди всичко Директорите на Дирекции, да става след провеждане на конкурс и въпроса ми е, ако не влиза в противоречие със Закона, възможно ли е в комисиите за провеждане на конкурса да участват Общински съветници.
Г-н П. Рейзи – Това вече юристите трябва да кажат.
Г-жа Ир. Петкова – Има си Наредба за държавния служител, конкурсната процедура е предвидена в случаите на първо назначаване на съответния специалист на длъжност, която би следвало да се заема от държавен служител. Що се отнася до така създалото се положение, вече при заварено положение, Закона не предвижда възможност за конкурс.
Г-н П. Рейзи – Добре, ама ние Общинският съвет искаме за всички директори да бъдат проведени конкурси. И аз не виждам, ние по този начин помагаме дето има една приказка, на Кмета. Защото в крайна сметка, тя може да не желае някой от тези държавни служители да бъде държавен служител.
Г-жа Ир. Петкова – За съжаление в самия Закон не е предвидена възможността “нова” или “стара” структура. Там е изрично – при първо встъпване в длъжност се провежда конкурс. В & 3-ти от Закона, ако се не лъжа е предвидено, след като длъжността бъде трансформирана за изпълнение от държавен служител, изпълняващите към момента функциите на Главен архитект, Главен счетоводител, Гл. юрист, които са били по трудово правоотношение, да се назначават по държавни правоотношения.
Г-н П. Рейзи – При това положение какво казвате, че ние нямаме право да вземем решение?
Г-жа Караманова – Новоформираните Дирекции и ново назначаване на Директори на Дирекции, които са държавни служители абсолютно задължително изискване да се проведе конкурс.
Г-жа Ир. Петкова – В случай, че тези хора за първи път кандидатстват за работа в Общината.
Г-жа Караманова – По Закона за държавния служител, има процедура, която трябва да бъде спазена.
Г-н П. Рейзи – А сега този, който е бил назначен не отговаря на критериите, по тази длъжностна характеристика...
Г-жа Караманова – Ако не отговаря, да.
Г-н П. Рейзи – Значи, че трябва да се проведе конкурс. Ние точно за това говорим, но в крайна сметка, ако се разминаваме със Закона, нямаме основание да го гласуваме това.
Г-н Д. Минков – Си оттегля предложението за конкурс.
Г-н П. Рейзи – Други въпроси по структурата?
Г-н Мархолев – Моля, когато пристъпваме към гласуване, всяко едно предложени за решение по структурата, да се гласува по отделно, става въпрос за промените по структурата.
Г-жа Кр. Германова – Аз имам едно предложение: бройката на Зам. Кмета да бъде една.
Г-н Ив. Милков – Г-жа Германова, бихте ли се обосновала за това Ваше предложение?
Г-жа Кр. Германова – Значи, мисля че първо, толкова години Общината, Кметството работи с един Зам. Кмет. Аз поне лично мисля, че на сегашния етап не е необходимо да има втори Зам. Кмет. Това също би спестило и средства.
Г-жа П. Чапевова – Тъй като моето мнение съвпада с предложението на г-жа Германова, искам всъщност да добавя и своите мотиви. В така предложената структура, числеността е повече от числеността е повече от предходната структура на Общ. администрация. С това при обсъжданията си, комисията се е съобразила. Така че, като се има предвид по-голямата численост, не ми се иска да се връщаме на това, как е работила преди това Общината, като се има предвид на това, че е по-голяма числеността на структурата, трябва да се работи по следното направление: При един Зам. Кмет и при един Секретар, и при една обоснована и добре прецизирана длъжностна характеристика на Секретаря и на Директорите на Дирекции, т.е. това е и другият ми главен мотив, че ако преди Общината преди две години нямало е Директори на Дирекции, така че ако Директорите на Дирекции сега работят както трябва, така както трябва да бъде работено, ако Секретаря също си върши работата така, както трябва и тази цяла Общ. администрация работи така, щото да бъде в ползи на жителите на цялата Община, защото виждате, че лично на мене ми направи добро впечатление, че има специалист по услуги и информация на гражданите. Това какво говори? Че ако гражданина отиде да получи съответните информации, той просто няма да влиза в специализираните отдели, и тук и там, така че няма да нарушава работния процес на администрацията. Аз лично смятам, че не е необходимо и при наличието на Директори да има втора бройка Зам. Кмет.
Г-н Ив. Милков – Ако обичате, имам един въпрос, г-жа Караманова. Моля Ви обосновете се защо са Ви необходими две бройки.
Г-жа Караманова – Мисля да не обсъждам структурата, която съм предложила, защото след като съм я предложила съм преценила, че това ще бъде най-добре действащата структура, т.е. структура, с която Кметът на Общината ще може да работи.
Г-н Мархолев – Аз съм за две бройки Зам. Кмет. Единият да се оправя със строителството, с туризма, другият да мине по селата. Точно това беше оплакването от селата, че никой от предишната управа не е ходил по селата.
Г-н П. Рейзи – На този етап по така направените предложения, значи има две неща, които трябва да ги гласуваме. Аз мисля, че достатъчно много хора се изказваха по отношение на това за двамата Зам. Кметове ще кажа така – в старата структура на Общината разрешава на г-жа Кмета да назначи двама Зам. Кмета. Тя е Кмет на Общината от три месеца, защо като толкова много тя искаше досега не ги назначи. Така че това беше нейно право, да го беше направила. Настъпи момента, когато се гласува нова структура на Общ. администрация, от тук нататък ние преценяме, или нашето предложение Зам. Кмета на Общината да бъде един /1/. Затова предлагам да прекратим с коментарите и да преминем към гласуване. Г-н Мархолев предложи всички предложения на комисията, както и последното предложение за един брой Зам. Кмет да се гласуват по отделно. Който е съгласен с така направеното предложение на г-н Мархолев, направените предложения от комисията и предложението за един брой Зам. Кмет, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Приема се предложението на Г-н Мархолев.
По първото предложение на г-жа Германова в структурата на Общ. Созопол да има един Зам. Кмет, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 9 гл.
Против – 8 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№28
Общински съвет – Созопол прие в структурата на Общинската администрация да има една бройка Заместник кмет.
Г-н П. Рейзи – Преминаваме към гласуване на следващото предложение за решение от комисията /от протокола на заседанието/, моля да гласувате:
С резултат от гласуването:
За – 12 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 5 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№29
Позиция 8 от Дирекция “Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция”, а именно ст. специалист “Връзки с обществеността и медийна политика” към ОбС да мине към Общ. администрация – Дирекция “Административно-правно, информационно обслужване и човешки ресурси”.
Г-н П. Рейзи – Следващото предложение за решение /от протокола на заседанието на комисията/. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от Комисията по ЗОР, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 13 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 4 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№30
Ст. експерт “Организация на туристическото обслужване” от Дирекция “Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция”, да бъде променено в Гл. инспектор “Туристически дейности”, а единия щат Ст. Специалист “Евроинтеграция и предприсъединителни фондове” да бъде трансформирана в длъжност Гл. експерт “Стопански дейности и лицензиране”.
Остава още едно предложение от Комисията за решение. Ако нямате въпроси колеги, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от Комисията по ЗОР, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№31
Да се обособят структури, които да изпълняват функцията “Пъдарщина”, разпределени за Общината, както следва:
- за Созопол, с. Черноморец, с. Равадиново и с. Атия – 1 щат;
- за селата – Росен и Равна гора – 1 щат;
- за селата – Извор и Присад – 1 щат;
- за селата – Крушевец и Индже войвода – 1 щат;
- за селата – Зидарово, Габър и Вършило – 1 щат.
И сега да гласуваме цялата структура с направените промени. Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 11 гл.
Против – 6 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№32
Общински съвет – Созопол одобрява структурата на Общинска администрация в община Созопол с така направените промени, считано от 30.01.2004 г.
ВТОРА ТОЧКА
ІІ. ПРИЕМАНЕ НОВА РЕДАКЦИЯ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
/Докладната и протокола от комисията са приложени отделно/
1. Докладна записка вх №86/19.01.2004 г. от Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол, относно приемане нова редакция на наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Г-н П. Рейзи – Наредбата е гледана от всички комисии, предлагам Наредбата да я гледаме по глави, всички имате наредбата. Имате думата за коментари по глава първа от тази Наредба. Няма. Три са предложенията по промяна на първа глава на тази Наредба. Първото предложение за промяна – глава първа, раздел втори, чл.3 ал.4, придобива следната редакция: “Становищата по предходната алинея се представят в седемдневен срок от поискването им”. Раздел 3, чл.4 – придобива следния текст: “Подготовката и организацията на търговете и конкурсите се извършва от тръжна комисия в състав от седем члена, от които четирима Общински съветника и трима представители на Общинската администрация”. По предложение на юристката на община Созопол в чл.5 ал.3 да отпадне “или конкурси”, поради техническа грешка. По чл.8 да добие следната редакция: “Изготвената и съгласувана документация надлежно комплектована, се предоставя на Кмета на Общината или упълномощено от него лице за утвърждаване”. И в чл.12 зачертваме “от които четирима представители на Общински съвет” и с едно допълнение в този член след думата “специалисти”, да се допълни “от общинската администрация”. В чл.12 ал.2 да се премахнат думите: “и един представител на Общински съвет”.
Имате ли други предложения за изменения и допълнения по тази глава първа? Няма. Който е съглгасен с така направените предложения за изменения и допълнения по глава първа от Наредбата, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Глава първа от Наредбата беше приета с направените предложения за изменения и допълнения.
По глава втора от Наредбата – чл.23 ал.3 думата “два часа” да се промени на “един час”. В чл.23 ал.5 цифрата 40/четиридесет/ да стане 20/двадесет/. Други предложения по глава втора по наредбата имате ли? Ако няма други предложения, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направените предложения за промени в глава втора от Наредбата, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Глава втора от Наредбата беше приета с направените промени.
По глава трета има само една корекция: в чл.37 – вместо “чл.44 да стане чл.30”. Други предложения по глава трета имате ли? Няма. Който е съгласен с така предложената глава трета в Наредбата с тази корекция, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Глава трета от Наредбата беше приета с направените промени.
И в “Предходни и заключителни разпоредби”, в § 1. думите “и преговори” се премахват. Други предложения за промени по “Предходни и заключителни разпоредби” по Наредбата имате ли? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение в § 1. думите “и преговори” се премахват, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
“Предходни и заключителни разпоредби” към Наредбата се приемат с направената поправка.
Г-да Общински съветници, който е съгласен с целия текст по Наредбата и с направените промени по нея, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№33
Общински съвет – Созопол приема нова редакция на Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
По раздел 3-ти, трябва да изберем четиримата Общински съветници, които да бъдат представители в тази комисия за подготовка и организация на търговете и конкурсите. Имате думата г-да Общ. съветници за тези четирима Общ. съветници.
Г-н Н. Райков – Предлага Тихомир Янакиев, Костадин Мархолев, Добри Добрев и Стоьо Недин.
Г-жа Д. Колчева – Аз предлагам в тази комисия да влязат – Стоьо Недин, Красимира Германова, Димо Минков и Добри Добрев.
Г-н П. Рейзи – Г-да Общ. съветници, има направени осем предложения. Предлагам да минем към гласуване само “за”, които четирима Общ. съветници съберат най-много гласове, те ще бъдат избрани в комисията. Започвам по предложенията. Значи изчитам ги – Тихомир Янакиев, Костадин Мархолев, Добри Добрев, Стоьо Недин, Красимира Германова, Димо Минков. Който е съгласен да стане член на комисията, моля да гласува “за”
Г-н Тихомир Янакиев – 8 гл.
Г-н Костадин Мархолев – 8 гл.
Г-н Добри Добрев – 13 гл.
Г-н Стоьо Недин – 11 гл.
Г-жа Красимира Германова – 14 гл.
Г-н Димо Минков – 9 гл.
С така получения резултат от гласуването, Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№34
ОбС – Созопол избира тръжна комисия по подготовката и организацията на търговете и конкурсите в състав: Общинските съветници –Добри Добрев, Стоьо Недин, Красимира Германова , Димо Минков.
Беше дадена пет минути почивка.
Г-н П. Рейзи – Присъстващите Общински съветници са 16. Имаме кворум и можем да продължим заседанието. Тука има една докладна от г-жа В. Караманова и защото г-н Одрински е тук в момента, предлагам да я изтеглим малко напред.
ІІІ. ДОКЛАДИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:
1. Докладна записка вх. №100/20.01.2004 г. от г-жа В. Караманова – Кмет на Общината, относно създаване на общинска комисия за ред и сигурност – Созопол.
/Докладната е приложена отделно/
Г-жа П. Чапевова – Колеги, докладната е във връзка със създаване на общинска комисия за ред и сигурност в Созопол. Запознати сте всички с текста и аз направо ще Ви зачета предложенията за решения, които комисията предлага. Предложенията за решения са в протокола от заседанията на комисията, който е приложен отделно. Според изискването Общински съветник да бъде Председател на тази комисията, предлагаме Димо Минков за председател, и членове – Заместник кмета на общ. Созопол, представител на РПУ – гр. Созопол, представител на съвета по туризъм – Созопол, представител на съвета по туризъм – с. Черноморец, представител на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Созопол, представител на местния бизнес – г-н Мархолев.
Г-н П. Рейзи – Значи, преди да минем към дебати по даденото предложение, предлагам да дам думата на г-н Одрински малко да направи разяснение, както на Общ. съветници, така и на гостите на днешната сесия, за какво става дума, какво ще изпълнява тази комисия.
Г-н Одрински – Нач. РПУ – гр. Созопол – Значи, тази стратегия – полицията в близост на обществото, стартира в края на 2002 г. и през 2003 г. заработихме, но се почувства така едно неудобство с предстоящите избори в страната, тъй като тази комисия трябва да подпише договор най-малко за три години за изпълнение на останалите цели и задачи. Искам да Ви запозная какви са приоритетите и какъв е замисълът на тази стратегия. Основното е подобряване на контактите с обществото и взаимодействието на полицията с държавни неправителствени организации и с местната власт. Значи, местните общински комисии за обществен ред и сигурност се изграждат към Общинските съвети. Става въпрос за тази комисия – за ред и сигурност, която си я избирате по ЗМСМА, която се състои само от Общински съветници. Така че говорим за друг тип комисия за обществен ред и сигурност, която се създава към Общ. съвети за обединяване и координиране усилията на държавните органи, на органите на местното самоуправление, общински формирования, неправителствени формирования, граждани и други за подобряване на обществения ред и сигурността в съответните общини, в съответните кметства. Състава на тези комисии се включват представители на Общинските съвети, на кметствата, на полицейските управления, на фирми, на неправителствени формирования, неправителствени организации, медии и др. Ръководител на тази комисия трябва да бъде общ. съветник. Основен приоритет на тази комисия е подобряване на обществения ред и сигурност чрез непрекъснато партниране между представители и представените институции в нея. Целта е да се избере тази комисия поименно, да се подпише договор /анализ и договор/, който ще трябва да се приеме. Правилник за работата на тази комисия, имаме някакви указания, ще седнем, ще ги обсъдим, ще ги откоментираме. Тази комисия ще трябва да се отчита всяка година пред ОбС за работата си. Това е основната цел, по-голяма прозрачност и после партниране с повече обществени организации.
Г-н П. Рейзи – Имате предложения за други Общински съветници, моля. Предлагате да допълним и секретаря на комисията за борба с ППМН. Мисля че можем да вкараме един представител на Тракийското дружество като най-голямата организация в града. Не знам. Предлагам да има малко повече хора от населението.
Г-жа П. Чапевова – Изчете предложението от протокола на комисията.
Г-н П. Рейзи – Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение броя на представителите на тази комисия да бъде 9 /девет/, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№35
ОбС – Созопол създава общинска комисия за ред и сигурност в състав от девет /9/ члена.
Г-н П. Рейзи – Който е съгласен в състава на комисията да влязат следните организации - /организациите са изписани в протокола на комисията/, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет – Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ
№36
Утвърждава общинска комисия за ред и сигурност в състав:
Председател: Представител на Общински съвет – Созопол
Зам. председател: Зам. кмета на Община Созопол
Членове: 1. Представител на РПУ – Созопол
2. Представител на Съвета по туризъм – Созопол
3. Представител на Съвета по туризъм – Черноморец
4. Представител на ОУ “Св. Св. Кирил И Методий” - Созопол
5. Представител на местния бизнес.
6. Секретаря на КБППМН
7. Представител на сдружението на Таксиметровите превозвачи и водачи Аполония”- Созопол.

Г-н П. Рейзи:По тази Докладна приключваме и преминаваме към следваща точка от дневния ред. Предлагам да преминем към допълнителната точка от дневния ред във връзка с това , дали да продължи изграждането на търговския център в Новия град и по искането и предложението на гражданите там да стане площад.Мисля, че това е също един много важен момент за нашия град , защото в крайна сметка сега се решава в Центъра на Новия град какво да има и какво да стане.
Знаете, че на миналата сесия аз внесох Докладна . В крайна сметка я оттеглих. След като бяхме провели доста коментари и дебати по този въпрос в Комисиите, в много разширен състав, все пак решихме отново да я вкараме тука и да коментираме, има ли някаква възможност там да стане площад или да се продължи това , което е започнало да става.
За това имате думата Г- да общ. съветници по така направеното предложение за допълнителна точка по дневния ред .
Г-н Д. Минков: Според мен логиката на разсъжденията трябва да бъде следната. Първо , да решим за града кое ще е по-добре- да бъде площад или Търговски център.Следваща точка- ако решим да бъде площад дали това ще ни устиска да приемем отговорността за всички пасиви , които ще последват от тази наша стъпка. Възможни са различни варианти- влизане в съд за Общината,въпроса за неустойките. Това са двата въпроса , които трябва да решем. По въпроса - какво трябва да бъде, смятам особено след като се събориха тези тенекии, мнението на повечето хора е, че по- удачния вариант е там да бъде площад.Имаше много дебати. Ние се опитахме на предната сесия да прокараме това наше мнение.Важно е виждането ни за в бъдеще.По отношение на пасивите и проблемите , които можем да имаме , аз четох договора с изпълнителя на проекта. До колкото си спомням единствените неустойки , които Общината трябва да плати при неизпълнение на договора е заплащане на материалите и труда , вложен до момента за строителството.Значи, ако го бяхме спрели на предната сесия нямаше да има никакви такива.Сега ще има известно количество. Възможността да влезем в съд също е реална, но според мен ние сме хората , които трябва да поемат тази отговорност, независимо, че не сме я надробили ние този попара.По- добре е да поемем отговорността и да решим въпроса веднъж за винаги,защото това , което ще стане там няма да бъде само за нас, а ще бъде и за децата ни.Искам да изкажа нашето категорично мнение , че ние нямаме нищо против доколкото закона позволява да продължат взаимоотношенията с изпълнителя на проекта, ако го позволява закона и ако не се налага друга процедура, но смятам , че условията по този договор са достатъчно изгодни за изпълнителя, за да го накарат той да преусмисли участието си и да изпълни нещо друго, което ние ще му възложим на същата стойност.Значи ние направихме една разширена скица преди сесията , на която присъстваха повечето общински съветници и Кмета на Общината.Стигнахме до извода , че наистина ще е добре да бъде площад там.Това е моето мнение.
Г-н К. Мархолев: Желанието ни , както казахте Вие е добре, но юридическата стъпка е, че е предложено 24 дка. земя срещу построяване на Търговския център. Ние попадаме под ударите на закона , от всяка друга фирма, която би искала да участва.Ще ви обясня защо. Едното е масивно строителство, другото е ниско строителство.Желанието на други фирми да участват , ако бяха при тези условия щяха да участват . Ние обявяваме конкурс.Явява се Л. Стайков и взима това ,за да построи масивна сграда . Ние попадаме под ударите на закона , защото всеки друг може да атакува. Ние не сме обявили ниско строителство, а сме обявили масивно строителство.Може други фирми, които нямат възможност да построят масивно строителство да имат възможност да построят ниско строителство. Това е единият от моментите. Другото, което исках да кажа , значи трябва да се види и икономическата страна.Както казахте има много хора в града, които искат там да стане площад. Но има и хора, които искат там да станат търговски сгради, да се вземат отгоре офиси за туроператорска дейност. Други се надяват , че ще вземат отдолу магазини. Така, че мненията в града са раздвоени.Третото, което исках да кажа е , че изчислено икономически приходът от този тълговски обект ще бъде 200 000 лв. на година мин.Представете си всяка година по 200 000 лв. за какво става въпрос. Неустойките , за които казахте ще бъдат еднократно.Но представете си 200 000 лв. да губим годишно. Отделно има и някакви технически спънки, които трябва да се обяснят тука от компетентните органи.
Г-н П. Рейзи: Други предложения.
Г-н Д. Минков: Това беше моето предложение на миналата сесия.
Г-н П. Рейзи: Ние искахме на миналата сисия даже да направим и референдум по този въпрос. Вижте г-да общ. съветници и гости на днешната сесия , ние също като г-н Мархолев сме на мнение, че трябва да вземем правилното решение . Ние сме против идеята за Търговски. център , но истината е , че предстои едно строителство в този район, който в даден момент ще задъха целия център.”Черно море” започват да строят , от долната страна хотел “Лист” ще строи , до него също се строи хотел, един ден и където е баничарницата ще се застрои, Иван Добрев също има проект да строи.В един момент тази улица, където е толкова оживена , с построяването на всички тези сгради ще се затвори. Аз мисля , че е нормално както в стария, така и в новия град да има център, където хората да могат да отидат, да седнат. Сами виждате като се махнаха ламарините как се отвори пространство.За това днес пак го поставяме въпроса.Искаме, ако вземем решение да става площад това да бъде взето с по-голямо болшинство.Нека за момент да забравим партийните пристрастия и да вземем правилно решение за нашия град.Миналия път казахме добре, да бъде Търг. център, разберете, че хората не са съгласни с това.На този сесия трябва да решим какво правим.Кмета е направил вчера консултации. Ние – Общинският съвет- също сме направили консултации. Има възможност , ако решим да направим площад.Ако не – Търг. център.
Г-жа Караманова: Искам да взема отношение по този въпрос, който наистина е много важен.Градоустройственото решение за тази част на града и по градоустройствения план там са посочени за търговски цели.Този проект посочва, че на това място трябва да има търговски център и то е било показано. Не може да се решава така. Когато се прави един градоустройствен план, той се показва на жителите.Той е бил представен и е бил на публичен достъп.Всички ние сме могли да възразим срещу това,там да има търг. център.Ние това не сме го направили и в застроителния и регулационен план там е за комплексно обществено обслужване.
Г-н П. Рейзи: Но това е било преди 10 години.
Г-жа Катя Стоянова: Бил е изложен. Но коя година и тогава Общината провела ли е търг за другите места без до “Социални грижи”
Г-жа Караманова: Ще стигна и до там. Градоустройствени планове не се правят всяка година. Градоустройственото решение е един комплект , който включва период минимум от 20 години. Това е градоустройствено решение.
Г-н П. Рейзи: Няма такова нещо.
Г-жа Караманова: Така е . И тогава се гледат глобално нещата .Частични изменения в ЗРП могат да се правят . Ако беше се взело това предвид ,преди да се обявят тръжните условия , това можеше да стане и да се премине към тази процедура.Да се преотреди от терен за комплексно обществено обслужване в публична общ. собственост за озеленяване и площадно пространство и тогава да се обяви търга.Според действащите законови разпоредби в България каквото и да правим си има закони, които всички ние в тази държава трябва да спазваме. Предвид на решение на Общинския съвет, Община Созопол е сключила предварителен договор след проведена тръжна процедура. В тръжните условия е обявено, че търга се провежда за изграждане на търговски център.Документи са закупени от седем фирми. Явява се една фирма, която печели търга.С нея се сключва предварителен договор .Всяка една отмяня или промяня предназначението на предварителния договор, който е подписан води до прекратяване на цялата тръжна процедура.Не може да се промени само предварителния договор при условие, че в тръжната документация е написано,че трябва да се изгради еди какво си.Тогава настъпваме в нарушение на тръжната процедура и тя изцяло трябва да бъде прекратена.Общинският съвет единствено може да реши дали прекратяваме тръжната процедура.Виновен обаче за прекратяване на тръжната процедура се явява Община Созопол.И ние в лицето на Кмета ще платим всички неустойки и вреди като виновна страна по договора.Но ние ще навлезем и в една съдебна процедура, тъй като купувачът по предварителния договор се явява изрядна страна и той по всяка вероятност ще спечели делото.И не знам в каква по - сложна процедура ще навлезем след това.Аз не коментирам, че не е хубаво да бъде площад, но това е трябвало да бъде направено много по- рано преди да започне процедурата.Т. е. ние трябва да внимаваме от тук нататък , за да не стигаме до такива решения.Друг е въпроса дали няма нужда и от един търговски център , който не е масивно строителство и който също оформя едно малко площадно пространство между три сгради.В тях е предвидено да има магазини, офиси,от които хората в града имат нужда.Има и две по-големи помещения, от които по предварителни обсъждания едното може да бъде предоставено за клуб, който да може да се ползва от хората, живеещи в новия град, тъй като там няма такъв.Наистина трябва да се вземе важно решение, но това е процедурата. Само това исках да обясня.
Г-н Д.Минков:Много е лесно да се мине към гласуване .Въпросът е да вземем справедливо решение.На нашата среща г-жа Караманова изрази становище, че е добре да има и площад там.Дори тръгнахме да търсим и варианти за това.
Г-жа Караманова:Казах, че може да е хубаво , но ние сме изтървали момента, когато е трябвало да го направим.Не казвам, че ще е трудно, а обяснявам само какви процедури са минали. От тук Общ. Съвет трябва да вземе решение дали да прекратим процедурата и да влезем в съд или да не я прекратим. Не можем никакви други уговорки да правим, а според новия закон вече не можем и така да го изпълняваме, защото такива сделки за замяна не можем да правим.Трябва да преминем към продажбата на имота и след това към обявяване на открита обществена поръчка. Няма друга процедура.Проверете го – така е .
Г-н П. Рейзи : Давам три минути почивка.

Г-нП.Рейзи: Дами и Господа общински съветници,присъстващите в залата общ. съветници са 17 .Продължаваме сесията.
Г-н Д. Минков : С голяма болка трябва да заявим, че на практика не можем нищо да направим. Искаше ми се да бъдем малко по- мъдри, но.....................
Г-н П. Рейзи: По тази точка от дневния ред прекратяваме коментарите.Остава решението така както е от предишния Общ. Съвет. Дано както е по договора до 15.06.04 г. там да има изграден търг. център.Предлагам да продължим по дневния ред.

2.Докладна записка ,вх. № 93 / 20.01.2004 г., от г-жа Веска Караманова- Кмет на Общината , относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за изплащане на еднократно допълнително материално стимулиране през месец декември 2003 г. за работещите в Община Созопол.
/ Докладната е приложена отделно /
Г-жа Германова: - Председател на КФИК – Колеги, ако си спомняте на миналата сесия гласувахме да има такова стимулиране. Сега трябва да приемем актуализирането на бюджета. Комисията предлага като решение , това, което е предложено в докладната на г-жа Караманова / предложенията за решения са в протокола от заседанието на комисията, който е приложен отделно/.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение по тази точка , моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За - 17
Против -0
Въздърж.-0
Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:

№ 37. РАЗХОДИ.
1.Актуализира плана на разходните параграфи в обема на общия размер на бюджета на Община Созопол къз 31.12.2003 г, по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Увеличава плана на разходните параграфи за ДМС и осигурителни вноски по функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция “Общи държавни служби” с 13 535 лв, в т.ч. кметство Черноморец - 934 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Общинска администрация” с 12 246 лв, в т.ч. кметство Черноморец – 810 лв, по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 0109 – ДМС и др.възнаграждения 12232 12231 24463 в т.ч.кметство Черноморец 795
§ 0500 – ЗОВ 17482 10 17492 в т.ч. кметство Черноморец 10
§ 0700 – вноски за доп.осигуряване 2869 5 2874
в т.ч. кметство Черноморец 5 Дейност “Общинска администрация ” – дофинансирана с общински приходи – 1247 лв, в т.ч.кметство Черноморец – 124 лв, по параграфи, както следва:
§ 0209 – др.възнагр.и плащания 500 1 232 1732
в т.ч. кметство Черноморец 109
§ 0500 – ЗОВ 810 15 825
в т.ч. кметство Черноморец 15
Дейност “Общински съвет” с 42 лв, по параграфи, както следва:
§ 0209 – др.възнагр. и плащания 100 42 142

Функция “Отбрана и сигурност” със 749 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Други дейности по отбраната” със 749 лв, по параграфи, както
следва:
§ 0209 – др.възнагр. и плащания 100 749 849

Функция “Образование” с 31 813 лв, по дейности, както следва, в т.ч.кметство Черноморец – 5635 лв
Дейност ”ЦДГ” с 8 262 лв, в т.ч. кметство Черноморец – 1562 лв, по параграфи
както следва:
§ 0109 – ДМС и др.възнаграждения 20 512 7 705 28 217
в т.ч. кметство Черноморец 1 005
§ 0300 – Осигурителни вноски 67 792 507 68 299
в т.ч. кметство Черноморец 507
§ 0500 – ЗОВ 10 532 50 10 582
в т.ч. кметство Черноморец 50
Дейност “Общообразователни училища” с 22 559 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 4073 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и др. Възнаграждения 49 955 17991 67 946
в т.ч.кметство Черноморец 2115
§ 0300 – Осигурителни вноски 161 827 4413 166 240
в т.ч. кметство Черноморец 1803
§ 0500 – ЗОВ 25 378 155 25 533
в т.ч. кметство Черноморец 155
Дейност “Други дейности по образованието” с 568 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и др.възнаграждения 826 568 1394 Дейност “ПДГ” с 424 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждения 1050 424 1474
Функция “Здравеопазване” с 808 лв, по дейности както следва:
Дейност “Детски ясли” с 338 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 199 198 397
§ 0300 – Осигурителни вноски 1270 110 1380
§ 0500 – ЗОВ 215 30 245
Дейност “Други дейности по здравеопазването” с 470 лв, по параграфи, както
следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждения 470 470 940

Функция “Социално осигуряване и грижи” с 1094 лв, в т. Ч. Кметство Черноморец с 35 лв, по дейности както следва:

Дейност “Домашен соцален патронаж” с 795 лв, по параграфи както следва:
§ 0190 – ДМС и доп. Възнаграждения 795 795 1590
Дейности “Клубове на пенсионера” с 299 лв, в т.ч. к-во Черноморец с 35 лв, по параграфи както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 299 299 598
в т.ч. кметство Черноморец 35

Функция “Жилищно строителство, БКС” с 2256 лв, в т.ч. кметство Черноморец 394 лв, по дейности, както следва:

Дейност “Озеленяване” с 910 лв, в т.ч. кметство Черноморец 67 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 770 770 1540
в т.ч. кметство Черноморец 67
§ 0300 – Осигурителни вноски 5292 100 5392
§ 0500 – ЗОВ 862 40 902

Дейност “Чистота” с 661 лв, в т.ч. кметство Черноморец 153 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждения 536 535 1071
в т.ч. кметство Черноморец 127
§ 0209 – др. Плащания и възнаграждения 550 100 650
§ 0500 – ЗОВ 827 26 853
в т.ч. кметство Черноморец 26
Дейност “Други дейности по БКС” с 685 лв, в т.ч. кметство Черноморец 174 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп. Възнаграждение 449 449 898
в т.ч. кметство Черноморец 93
§ 0300 – Осигурителни вноски 3278 200 3478
в т.ч. кметство Черноморец 65
§ 0500 – ЗОВ 527 36 563
в т.ч. кметство Черноморец 16

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1143 лв по дейности, както следва:
Дейност “Спортни бази за масова физкултура” със 130 лв по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждение 130 130 260

Дейност “Музеи и галерии” с 948 лв, по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнагр. 698 698 1396
§ 0300 – осигурителни вноски 4793 150 4943
§ 0305 – ЗОВ 781 100 881

Дейност “Радиовъзел” с 65 лв по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнагреждение 42 42 84
§ 0300 – осигурителни вноски 322 15 337
§ 0500 – ЗОВ 52 8 60

Функция “Икономически дейности и услуги” с 410 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Друти дейности по икономиката” с 410 лв по параграфи, както следва:
§ 0109 – ДМС и доп.възнаграждение 411 410 821

Общо увеличение: 51 808 лв

1.2 Намаля плана на разходните параграфи за изплащане на ДМС и осигурителни вноски по функции, дейности и параграфи, както следва

Функция “Общи държавни служби” със 13 535 лв, в т.ч.кметство Черноморец с 934 лв
Дейност “Общинска администрация” със 122 лв в т.ч. кметство Черноморец 810 лв по параграфи , както следва:
било намаление става
§ 0208 – обезщетения на персонала 28 500 12 246 16 254
в т.ч.кметство Черноморец 810
Дейност “Общинска администрация” – дофинансирана с общински приходи с 1 247 лв, в т.ч.кметство Черноморец с 124 лв,по параграфи, както следва:
§ 0201 – възнагр.за персонал 19 540 1 247 18 293
в т.ч.кметство Черноморец 124
Дейност “Общински съвет” с 42 лв по параграфи,както следва:
§ 0202 – възнагр. По извън тр. Правоотн. 9 700 42 9658

Функция“Отбрана и сигурност” със 749 лв, по дейности както следва:
Дейност “Други дейности по отбранато” със 749 по параграфи както следва:
§ 0202 – Възнагр. По извън тр. Правоотн. 11 200 749 10 451
Функция “Образование” с 31 813 лв, в т. Ч. Кметство Черноморец с 5 635 лв, по дейности както следва:
Дейност “ЦДГ” с 8262 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 1562 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 191 410 6700 184 710
§ 0208 – обезщ. На персонала 12 130 1562 10 568
в т.ч. кметство Черноморец 1562
Дейност “ОУ” с 22 559 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 4073 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 458 368 4830 453 538
в т.ч. кметство Черноморец 1030
§ 0208 – обещ. На персонала 19 162 1500 17 662
в т.ч. кметство Черноморец 1500
§ 1014 – уч. Разходи 5 353 120 5233
в т.ч. кметство Черноморец 120
§ 1015 – материали 15 750 1423 14 327
в т.ч. кметство Черноморец 1423
§ 1016 – вода,горива,енергия 131 319 14 686 116 633
Дейност “Др. По образованието”с 568 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 14 265 568 13 697
Дейност “ПДГ” с 424 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 18 460 374 18 086
§ 0208 – обезщ. На персонала 350 50 300

Функция “Здравеопазване” с 808 лв, по дейности както следва:
Дейност “Други дейности по здравеопазването” с 808 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 13 683 808 12 875

Функция “Социално осигуряване и грижи” с 1094 лв, в т.ч. Черноморец с 35 лв, по дейности както следва:
Дейност “Домашен социален патронаж” с 1059 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 28 149 1059 27 090
Дейност “Клубове на пенсионера” с 35 лв, в т.ч. к-во Черноморец с 35 лв, по параграфи както следва:
§ 0101 – заплати 7 961 35 7926
в т.ч.к-во Черноморец 35
Функция “Жилищно строителство, БКС” с 2 256 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 394 лв, по дейности, както следва:
Дейност “Улично осветление” с 2 256 лв, в т.ч. кметство Черноморец с 394 лв, по параграфи както следва:
§ 1015 – Материали 44 750 394 44 356
в т.ч. кметство Черноморец 394
§ 1016 – вода, гориво, енергия 150 635 1862 148 773

Функция “Почивно дело, култура ,религиозни дейности” с 1 143 лв по дейности, както следва:
Дейност “Спортна база” със 130 лв по параграфи, както следва:
§ 0101 – заплати 3 437 130 3 307
Дейност “Музеи и галерии” с 1013 лв по параграфи, както следва:
§ 1015 – материали 4 500 1013 3487

Функция “Икономически дейности и услуги” с 410 лв, по параграфи, както следва:
§ 0101 – заплати 12454 410 12044

Общо намаление : 51 808 лв
3.Докладна записка вх. № 80/19.01.2004 г. от Г-н Панайот Рейзи – председател на ОбС –Созопол, относно приемане на доклада за работата на ликвидатора на ОФ “Търговия “- Созопол в ликвидация и освобождаването му от длъжност.
/ Докладната е приложена отделно/
Г-н П. Рейзи: Г- да общ. съветници, на предишната сесия удължихме срока с един месец както на ликвидатора, така и на ликвидацията на Оф “ Търговия”.До сега действащият ликвидатор е написал отчет.Раздали сме го на всички.Той няма възможност да дойде, понеже е възпрепятстван. Сега не го освобождаваме от отговорност.По нататък,ако е необходимо ще се срещнем с него.Ще видим как стоят нещата и на една следваща сесия ще го освободим от отговорност.
Г-жа К. Германова: Предложенията за решения на комисията са както по докладната.
Г-н И. Милков : Става дума за смяната на ликвидатора .Като Бивш Председател на Общ. Съвет аз съм работил с това момче и трябва да ви кажа, че той е много отговорно и принципно момче, което доста съзнателно си вършеше работата и беше добър ликвидатор.По отношение на неговите качества, не виждам никаква причина да бъде предложен за смяна, ако той не е пожелал да бъде сменен.Момчето е в нещата.Поддържа добри контакти с наемателите.Смятам, че в интерес на фирмата е момчето да си остане и да си върши работата.
Г-н Ст. Недин : Тъй като изтича срокът на ликвидатора по договор, имам предложение за нов ликвидатор – Г-н Марко Костадинов Марков.Той за съжаление също отсъства.Ююрист е по образование. Представен е на КФИК.Дал си е съгласието, в случай , че бъде избран да стане ликвидатор на ОФ “Търговия”. Адвокат на частна практика е.
Г-н Рейзи: Преминаваме към гласуване по първа точка.
С резултат от гласуването:
За – 17
Против – 0
Въздърж. – 0
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 38. Приема доклада на ликвидатора на ОФ “Търговия”- Созопол в ликвидация.
Г- н П. Рейзи : По втора точка.
С резултат от гласуването:
За - 9
Против - 0
Въздърж. - 8
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 39. Освобождава от длъжността “Ликвидатор “ на ОФ”Търговия”- Созопол В ликвидация Вълчо Иванов Чолаков.Не освобождава от отговорност за дейността му по ликвидацията Вълчо Иванов Чолаков.
Г-н П. Рейзи: По трета точка .
Срезултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 40. Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия”- Созопол в ликвидация до 31.12.2004 г.
Г-н П. Рейзи: По четвърта точка има две предложения. Едното е на г-н Милков – старият ликвидатор Вълчо Чолаков да остане.
С резултат от гласуването :
За 8
Против 4
Въздърж. 5
Не се приема.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с предложението на г-н Недин, новият ликвидатор на ОФ “Търговия” да се казва Марко Костадинов Марков, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 9
Против 4
Въздърж. 4
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 41 Назначава за ликвидатор на ОФ “Търговия”- Созопол в ликвидация Марко Господинов Марков, ЕГН 6103119209, л.к. № 104753939, изд. на 13.09.2000 г. от МВР Бургас.
4. Докладна записка вх. №92 / 20.01.2004 г. от г-жа Веска Караманова- Кмет на Община Созопол , относно определяне числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати за 2004 г. на Община Созопол
/ Докладната е приложена отделно /
Г-жа К. Германова: Комисията, онзи ден на заседание взе решение да оттегли докладната с аргумент, че не беше разгледана структурата.Поправките по тази докладна, които днес сутринта ми предостави г-жа Миндова са на първия ред. За държавни дейности до финансирани с общински приходи, раздел “Численост на персонала” по решение на Общ. съвет – от 27 стават 26 бройки.Другата поправка е това, което гласувахме за петимата пъдари на последната страница, последен ред отдолу нагоре при заплата от 01.01.2004 г.- 179,61 лв. и от 01.07.2004 г.- 194,88 лв.Казвам и заплатите, защото и те са новост. Общо за функцията стават 9 бройки.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така прочетените поправки и който е съгласен с така направените предложения , моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 42. Утвърждава средните месечни брутни работни заплати и числеността на персонала в Община Созопол за 2004 г. както следва:
5.Докладна записка вх. № 101 / 20.01.04 г. от Г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол , относно решение за разпореждане с ДМА, собственост на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
/ Докладната е приложена отделно /
Г-жа К. Германова: Предложението за решение на Комисията е да бъде проведен търг за продажба на ДМА, включени в активите на “ Созопол” ЕООД, а не да бъдат бракувани.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 43 На основание на чл. 7, ал.1, б. “П” от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, да бъде проведен търг за продажба на ДМА, включени в активите на “Созопол” ЕООД, както следва:
1. Багер “ЮМЗ”, инв. № 266 ;
2. Мултикар, инв. № 432 ;
3. Контейнеровоз”Шкода Мадара”, инв. №443 ;
4. Лек автомобил “Лада Самара”/катастрофирал/, инв. № 470 ;
5. Контейнеровоз “ГАЗ- 53”, инв. № 661.
Първоначалните тръжни цени на изброените горе автомобили ще бъдат определени на база оценка от лицензиран оценител.
6. Докладна записка вх. № 99/20.01.04 г. от Г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Созопол през 2004 г., съгласно Наредба № 34 от 1999г на Министерството на транспорта за таксиметров превоз на пътници.
/ Докладната е приложена отделно /
Г-жа К. Германова: Предложенията на Комисията за промяна по докладната са следните.
- В т. 1 – Броят на таксиметровите автомобили от 50 да стане 100 за цялата община
- В т. 2 – Таксата за издаване на разрешение се увеличава от 20 на 50 лв..
- В т. 3 – Разрешението за извършване на таксиметрова дейност да се издава на шофьори с постоянен адрес в Община Созопол с регистрация не по- късно от 31.12.2003 г. и данъчно регистрирани в Общината.
Г-н П. Рейзи: По тази докладна има записан гражданин, който иска да вземе думата. Имате думата.
Марин Чачев: Г-жо Кмет, Г-да общ. Съветници. Досега във всички решения се ръководехте от това , кое е най- добре за благото на Общината. В Общината има 54 таксиметрови шофьори. Миналата година бройката беше 50, но те бяха 54.Вие искате да няма ограничения и всички хора да карат. Да няма човек от Созопол, който да е искал да кара и да е бил ограничаван. Въпреки бройката миналата година беше 50, останахме 55. Да не стане така , че друга фирма да дойде тука с нови коли, да доведе тука 50 или 20, които за 100 лв. да карат. Ние работим 4 м. и изхранваме 54 семейства. Това е голяма част от вашите гласоподаватели. В цялата община има 8 место стоянки, а ние сме 54.И сега имаме проблеми с место за спиране.Ако дойдат още какво ще стане.И 54 да остане, и 60 няма да има проблем . Никой човек от Созопол няма да бъде лишен да кара такси.
Г-н П. Рейзи: Има такъв момент , че щом Общ. Съвет вземе решение, никой на своя глава не може да взема други решения. В крайна сметка нашите решения се изпълняват от Кмета на Общината и той,ако реши да надвиши тази бройка ще е в нарушение с нашето решение.. Притеснява ме, че око оставим 50 бр. и дойде петдесет и първият, ние трябва да му откажем.Затова вземаме решение да бъдат 100 за цялата община. Преценяме, че нямаме основание да ограничаваме желанието на хората, които искат по Търговския закон да осъществяват тази дейност. Ние слагаме достатъчно допълнителни изисквания – да бъде с постоянен адрес.
Г-н Петров: В Наредбата няма изискване за постоянен адрес, а само за данъчна регистрация.
Г-н Ст. Недин: Нека видим през последните 3-4 год. колко средно на брой заявления от таксиметрови шофьори и да ограничим до там бройката.
Г-жа Караманова: Броят на тези лица е между 50 и 55. За това ние предложихме да бъдат 50. Наистина от една страна трябва да осигуряваме допълнително места за стоянки, а ние нямаме такива, а по закон сме длъжни да осигурим. Още повече не могат тези хора от Созопол да работят. Смятам, че 60 е разумна бройка.
Г-н Ст. Недин: В такъв случай, хем да защитим местния интерес и да не допускаме чужди таксита, предлагам бр. да е 65.
Г-н Д. Минков: Не искам да вкарваме чужди хора , но не съм съгласен едно младо момче, което сега е завършило да не можете да го допуснете до вашата Гилдия.
Г-н Ив. Милков: Предлагам 55.
Г-н П. Рейзи: Мисля, че нормално е да бъде 60.
Г-н П. Рейзи: И така предлагам следното: В тази точка “броя на такситата в Общ. Созопол да остане 60. Който е съгласен да гласува.
С резултат от гласуването :
- За – 17 гл.
- Против – 0
- Въздърж. – 0
ОбС-Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 44. Броя на таксиметровите автомобили, обслужващи общ. Созопол да бъде 60 бр. , като разрешението им се издава за срок от 12 месеца.
Г-н П. Рейзи: По 2 т . има промяна – таксата е била 20 лв. Предложението на Комисията е да бъде 50 лв.и 2 лв. за разглеждане на документите от Комисията.
Които е съгласен с така предложената промяна на Комисията, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За 17
- Против 0
- Въздърж. 0
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 45. Таксата за издаване на разрешението да се определи на 50 лв./ петдесет/ плюс 2 лв. /два/ за разглеждане на документите.
Г-н П. Рейзи: Значи, г-н Петров, ако наистина влизаме в противоречие с Наредба 334 /за постоянния адрес/, тогава да направим промяна.
Г- н Петров: Да се запише само данъчно регистрирани.
Г-н П. Рейзи: Да, ние така сме го записали. Значи да отпадне.Да ние сме го предложили както е по Докладната. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията, моля да гласува :
С резултат от гласуването:
За - 17
Против- - 0
Въздърж. - 0
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 46 Разрешение за извършване на таксиметрова дейност да се издава на шофьори ,живеещи в Общ. Созопол , адресно и данъчно регистрирани в Общината.
7. Докладна записка вх.№ 98/ 20.01. 04 г. от г-жа В. Караманова – Кмет на Община Созопол , относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
/ Докладната е приложена отделно /
Г-жа Германова: Сутринта на всички бяха раздадени критериите, които Комисията предлага. По тази докладна Комисията прави някои промени:
Първо – По предложените решения в докладната в т. 4 да бъдат направени следните корекции, а именно 5-тия и 6-тия член на Комисията да бъдат представители на Общ. съвет.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува.
Срезултат от гласуването :
За 16
Против 0
Въздърж. 1
Г-н П. Рейзи: Предлагам по така приетите промени да определим двамата члена – общ. съветници на тази Комисия.
Предложения: Станислав Георгиев, Тихомир Янакиев, Костадин Мархолев.
Г-н Ст. Георгиев: Благодаря за предложението, но си правя отвод. Считам, че не съм достатъчно компетентен.
Г- жа Караманова: В Наредбата изрично е записано, че трябва да бъдат специалисти, които познават материята.Не казвам да не са общ. съветници, а да са специалисти- икономисти, инженери.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направените предложения представители да са Тихомир Янакиев и Костадин Мархолев, моля да гласуват.
С резултат от гласуването:
За 15
Против 0
Въздърж.2

Г-жа К. Германова: Следващата промяна е по т. 10 – ОбС Созопол определя депозит за участие в конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 2000 лв.
Г- жа Миндова: Искам да вметна, че 3 години подред депозитът беше в размер на 7000 лв.
Г- н Ст. Недин: Да остане както е било 7000 лв.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен депозита да възлиза на сумата от 7000 лв., моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Г-н Т. Янакиев: Във връзка с т. 8, първо тиренце израза “със седалище на територията на Общ. Созопол” дали няма противоречие със закона за конкуренцията.
Г-н Рейзи: Вижте сега, значи аз мисля, че в новите критерии, които предлагаме залагаме параметър, в който всъщност защитаваме интереса на местната организация, защото там сме заложили примерно, ако е регистрирана фирмата в Созопол, тя получава определен брой точки, ако е извън съответно получава по – малко така, че дори и това да го махнем, в критериите мисля, че сме запазили интереса на местните превозвачи
Г-жа Караманова: За да не ни атакуват други фирми предлагам това тука да отпадне, а в критериите вече щом е заложено, там вече ще получават повече точки.
Г- н Т. Янакиев: Може тогава да увеличим още точките единствено в интерес на нашите превозвачи.
Г-жа Б. Вълкова: Да остане : “Да са български физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон”. До тук да остане.
Г-н Рейзи: Отпада само “със седалище на територията на общ. Созопол”. Датата, която е визирана остава. Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Г-жа К. Германова: Следващите промени са в приложенията. В Приложение 4, в регламента, т. 6 придобива следния текст:
“Конкурсът се провежда от Комисия, избрана от ОбС Созопол и назначена със заповед на Кмета на Общината”
Г-н Рейзи: Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Г-жа К. Германова: в Приложение 3 имаме няколко допълнения.
В т. 20 в края допълваме и копие от Уведомително писмо от РУСО. След като той представя трудови договори би трябвало да го докаже с копие от Уведомително писмо. Допълваме още три точки.
Г-н Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение по т. 20, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Г-жа К. Германова: Добавяме още 3 точки:
Т. 26 – Удостоверение за липса на данъчни задължения;
Т. 27 – Удостоверение за липса на задължения към РУСО;
Т. 28 – Удостоверение за липса на задължения към Общината.
Комисията мисли, че това са едни много необходими документи, когато става въпрос за една голяма поръчка.
Г-н Рейзи: Други предложения или коментари. Ако няма, който е съгласен с така направените предложения по списъка за необходимите документи за участие в търга, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Г-жа К. Германова: И последната промяна . Комисията предлага нови критерии за оценка на участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници /Приложение 2/.
Г-н Т. Янакиев: Аз предлагам където беше седалището на кандидата, да се дадат още точки. То е на 10 т., да го направим 15 т. /т.7.1./ от критериите.
Г-н Рейзи: Има записан гражданин, който иска да вземе отношение по тази докладна.Г-жа Пехливанова имате думата.
Г-жа Пехливанова: Уважаеми Г-да съветници. Вземам думата като управител на местно дружество за обществен превоз на пътници “Созопол-бус” ООД. Искам да обърна внимание на тези критерии, които Общината внесе. С тези критерии долу т. 6 местното дружество въобще няма шансове.Не само това местно, а което и да е на територията на Областта. Вие искате възрастов състав на автобусите до 5 години. Предполагам, че имате представа колко струва един нов автобус.Какви средства трябва да бъдат вложени.Знаете наскоро какъв шум се вдигна като се предложи да се обнови възрастовия състав на такситата.Това са страшно много пари и на територията на Общината няма такъв превозвач. Един нов автобус струва 300 000- 400 000 лв. “Бургас-бус” кара стари автобуси. Въпросът е да изпълнява часовия график и да отговаря на нуждите на населението.За екологични качества на автобусите по точка 2 искате оборудване с ДВГ, отговарящи на стандарт E U R O 1 или по-висок. Извинете, но това са изисквания, на които трябва да отговаря международен превоз на пътници.Тука конкурса, който се обявява от Общината , такива критерии просто не трябва да бъдат поставяни пред местните превозвачи, ако искате да се даде шанс на местния превозвач да участва.Във връзка с точка 5 веднъж приехте, че трябва да бъде регистриран не по- късно от средата на годината, а сега в тези критерии, че в зависимост от продължителността на опита над 5 години – 5 точки и т.н.Сега какво имате предвид “професионален опит”- на самото дружество. Аз лично смятам, че това са много високи изисквания за едно местно дружество, а освен това разбирам по докладната, че това ще бъде една комбинирана обществена поръчка. Трябва да се изпълняват превози освен по тази линия от Областната транспортна схема Бургас – Созопол и от общинската транспортна схема и това са четири линии – Индже войвода, Присад и т. н. Тези линии са неефективни, не могат да се изпълняват с такъв клас автобуси. Апелирам към общ. съветници преди да пристъпят към гласуване до дадат шанс на местните дружества. Дружеството, което аз представлявам е от 20 съдружника. Това са хора, които са дали пари да се закупят автобуси, които не отговарят на поставените от вас изисквания. Лишавате дружеството от възможността да участва.
Г-н П. Рейзи: Благодаря Ви г- жо Пехливанова. Г-да общ. съветници имате думата по отношение на критериите.
Г- жа К. Германова: Чл. 19 на Наредба № 2 във връзка с условията и реда за осъществяване на общ. транспорт ал. 1 – за провеждане на всеки конкурс общинските съвети утвърждават критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите.В критериите се включват изискванията на първо място екологичност на превозните средства. България в момента се стреми към това.
Г-н И. Милков: Значи, проблемът на тези хора е много голям. Ако така приемем критериите ще ги убием. Аз предлагам да измислим компромисен вариант.
Г-н П. Рейзи: Предлагайте конкретно, защото днес трябва да се вземе решение. Договорът на фирмата, която в момента вози изтича на 30. 03.2004 г.
Г-н Д. Минков: Трябва да сложим граница между желанието да помогнем на местните и стремежа си да предоставим по- добри услуги.Ако разсъждаваме за това как да си осигурим нашите хора, децата ни и нашите туристи ще продължават да се движат с раздрънкани автобуси.Съгласен съм, че можем да коментираме някои от идеите, но не виждам необходимост от това тотално да смъкнем летвата. Обсъждахме и вариант да се предостави тази линия по- дългосрочно.
Г-н М. Димов: Предлагам пет годишният срок да отпадне. Искаме да дадем шанс на местните хора, защото те дори и раздрънкан автобус когато потрябват са под ръка и ще помогнат. Предлагам Комисията, която избрахме всяка година да проверява дали отговарят на критериите.
Г-н П. Рейзи: Защо всички се спирате на петте години.Точно и ясно е казано до 5 години получават 15 точки. От там за всяка следваща година се намалява с една точка. Значи техните автобуси като бъдат на 10 год. ще получат 10 т..Мисля, че няма да се возим в 20 годишни автобуси Как може да пропуснете оборудване за инвалиди.
Г-жа Пехливанова: Това ще стане.
Г-н П. Рейзи: В тези критерии, които залагаме се съобразяваме изцяло с наредбата.
Г-жа К. Германова: Защо мислите,че искаме да премахнем местните автобуси. Защо вие не се нагласите към тези критерии. Има лизинг. Има кредити. Ние ви предлагаме дългосрочен договор.
Г-н П. Рейзи : Значи увеличаваме договора от 3 на 7 години.
Г-н Ст. Недин: Аз също съм на мнение, че трябва да се защитават местните интереси.Местното дружество за превоз касае само 40 – 50 човека. Местните интереси на превозването касаят повече хора.Тук трябва да търсим компромисна точка, така че да удовлетворим и двете страни. По- добре да направим една почивка и да обсъдим нещата.
Г-н П. Рейзи: Три минути почивка.
Г-н П. Рейзи: Дами и господа общински съветници, уважаеми гости, имаме кворум, присъстват 17 общ. съветника и можем да продължим.
Г-жа Германова: Допреди малко обсъждахме с много представители и правим следното предложение по повод на критериите:
В т. 1.1 – “До 5 години”, става “До 10 години“;
В т. 1.3. – става “Над 25 години”;
В т. 5 – в края допълване “ на водачи “;
В т. 5.2.1. – Премахваме “републиканска”;
Точка 5.2.2 я премахваме;
В т. 5.2.3 накрая точките се качват на 7;
В т. 7.1- точките да станат 20;
В т. 7.2 точките са минус 10.
Г-н П. Рейзи: Ако някой от вас има други предложения.
Г-н Минков: Предлагам точка 2.1 да отпадне от критерия и да се включи като условие в договора – да се изпълни след третата година.
Г-жа Германова: Не може. Това е написано в Наредбата.
Г-н П. Рейзи: Има неща, които са по Наредбата и трябва да ги има.
Г-н Недин: Аз съм на мнение да се отдаде по- дългосрочно под наем.
Г-н П. Рейзи: Предлагам кандидат , не изпълняващ клаузи по предходен договора за обществен превоз на пътници да бъде декласиран от конкурса. Тази точка да бъде включена в условията на търга. По-добре като задължително условие в критериите. Който е съгласен по така предложените промени в критериите и по така предложеното от мене допълнение към критериите, моля да гласува.
С резултат от гласуването :
За 17
Против 0
Въздърж. 0
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс по направените предложения и промени в тях, моля да гласува.
С резултат от гласуването :
За 17
Против 0
Въз. 0
Общинският съвет взе следните
РЕШЕНИЯ:
№ 47 На основание чл. 8 ал.3 от Наредба № 2 ОбС Созопол утвърждава общинска транспортна схема на Община Созопол.
/Приложение №1/
№ 47. 1 На основание чл.17ал.1 от Наредба №2 ОбС Созопол Обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол /от утвърдената областна транспортна схема/ и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол.
№ 47. 2. ОбС Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да организира и проведе конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници съгласно изискванията на Наредба № 2.
№ 47.3. ОбС Созопол определя комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници оценка на постъпилите предложения в състав от седем члена:
Председател: Зам. Кмета на Община Созопол
Членове: 1.Юриста на Община Созопол
2.Представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация “ / РОДАИ – Бургас /
3.Представител на териториална данъчна дирекция
4.Представител на националното сдружение на превозвачите
5. Двама представители на Общинския съвет
№ 47.4. ОбС Созопол утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за определяне на превозвача обществен превоз на пътници /Приложение № 2/.
№47.5. ОбС Созопол утвърждава списък на необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници /Приложение №3/
№ 47.6. ОбС Созопол приема регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници / Приложение №4/.
№ 47.7. ОбС Созопол приема следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници:
- да са български физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон не по-късно от 01.07.2003 г., които притежават ЛИЦЕНЗИЯ за обществен превоз на пътници в страната;
- да не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване на несъстоятелност;
- да не са в ликвидация ;
- да нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци ;
- да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството ;
- да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност;
-да притежават финансови и технически възможности и персонал за изпълнение на превозите, за които кандидатстват.
За обстоятелствата посочени в решението участниците в конкурса подават декларация по образец.
№ 47. 8. ОбС Созопол определя цена 100 / сто/ лв. за закупуване на комплект конкурсни документи за участие.
№ 47. 9. ОбС Созопол определя депозит за участие в конкурс за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 7000 лв.
Приложения : 1 Общинска транспортна схема.
/Приложение №1/
2. Критерии за оценка на участниците в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
/ Приложение №2/
3. Списък на необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
/ Приложение №3 /
4. Регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници.
/ Приложение № 4 /
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Р И Т Е Р И И
За оценка на участниците в конкурс за избор на превозвач по автолиниите от транспортната схема

№ ПОКАЗАТЕЛ ТОЧКИ
1 Възрастов състав на автобусите 15
1.1 До 10 години 15
1.2. За всяка следваща год. по 1 точка по-малко
1.3 Над 25 години 0
2. Екологични качества на автобусите 10
2.1 Оборудвани с ДВГ отговарящи на стандарт EURO 1 или по-висок 10
2.2 Оборудвани с ДВГ отговарящи на БДС 17. 2.4.16-82 за димност в отработилите газове- протокол за измерване на сервиз оторизиран за ГТП 8
3. Собственост на автобусите 10
3.1 Собствени 10
3.2 Финансов лизинг 8
3.3 Наети по договор за наем не по-малко от срока на възлагането, предмет на конкурса и вписани в списъка към лиценза 5

4 Резерв от превозни средства- не по-малък от 20 на сто 5
5. Професионален опит в обществен превоз на пътници по транспортни схеми на водачи 15
5.1 В зависимост от продължителността му 5
5.1.1 Над 5 години 5
5.1.. За всяка година под 5 годишен професионален опит – по 1т. по-малко
5.1.3 При липса на професионален опит -5
5.2 По обслужване на различни видове транспортни схеми:- референции от насрещни общини 10
5.2.1 Областна,общинска 10
5.2.2 Само една от тях 7
6 Наличие на ремонтна и гаражна база 10
6.1 Собствена 10
6.2 Наета-ноталиално заверен договор със срок мин. 5 год. 5
7 Местоседалище на кандидата 20
7.1 Седалище на територията на община Созопол 20
7.2 Седалище извън територията на община Созопол -10
8 Допълнителни услуги на пътниците 5
8.1 Климатик на купето 3
8.2 Мрежа за снабдяване с билети и абонаментни карти 2
9 Най – ниски предлагани цени на превоз по линията – бонус до 5
10. Соц. облекчения за опр. категории пътници-пенсионери,учащи,хора с увреждания-бонус 10
11 Обур. за превоз на инвалиди- съкласно т. 32,т.33,т.34 ш. 35 на пр. №3 към чл. 35 ал.1 на Наредба №2 5
12 Кандидат неизпълняващ клаузите по предходен договор за обществен превоз на пътници се декласира от конкурса
13 Общо : 105Приложение № 4

Р Е Г Л А М Е Н Т

За начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в Община Созопол

.1. Всеки кандидат в конкурса за определяне на превозвач има право да представи само едно предложение за всички линии, предмет на конкурса.
2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно предложение.
3.Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
4. Предложение, представено след изтичане на крайния срок не се разглежда от комисията. Не се разглежда и предложение в не запечатан плик.или с нарушена цялост.
5. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите в конкурса се връчват лично срещу подпис или се изпращат с писмо с обратна разписка.
6. Конкурсът се провежда от Комисия , избрана от Общинския съвет и назначена със заповед на Кмета на Общината.
7. При отваряне на предложенията комисията поканва да присъстват кандидатите в конкурса, чиито предложения са приети и регистрирани.
8. Пликовете с предложенията на кандидатите се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява съответствието с предварително обявените условия.
9. След отваряне на пликовете с предложенията, ако комисията установи несъответствие с обявените от Общинския съвет условия, съответния участник не се допуска до участие в конкурса.
10. Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен срок допълнителни доказателства.
11. Предложенията на всички кандидати, които са допуснати за участие в конкурса се оценяват от комисията в закрито заседание.
8. Докладна записка вх. № 79 / 19.01.2004 г. от г-н Панайот Рейзи-Председател на ОбС Созопол, относно отмяна на решение № 483 от протокол №32 от 30.07.2003 г. на ОбС Созопол.
Г-н П.Рейзи: Всеки има докладната пред себе си . Имате думата.
Г-н И. Милков: Г-н Председател, какво толкова Ви е притеснило това решение на предния общински съвет, че се налага един човек, който наистина е заслужил в тази община, и който дълги години работи и живее тука, за 50 кв.м. място, което сме му дали срещу заплащане да може да упражнява професията си да се изпишат един лист доводи и освен това ми се струва, че има и личен елемент в тази работа.Аз не съм съгласен с това решение. Става дума за един човек, който е управител и директор на художествената Галерия. Един човек, който имаше проблеми с член от семейството. На г-н Рейзи по отношение на прословутото чудо там с тази фондация, дето направихме един милион дивотии и мисля, че във вашата докладна има и личен елемент.
Г-н П.Рейзи: Според мен е излишно да коментирам втората част от вашето изказване. Ще мина директно към това защо предлагам да бъде отменено решението. Има не законосъобразност в това решение, което сте взели и аз ще задам въпросите, вие ще кажете как. В т.2- право на строеж се учредява в нарушение на изискванията на чл.37, ал.1 от ЗОС, само с решение на Общ. Съвет без предварително проведен търг или конкурс. Това вие, което сте го направили нямате право. Трябваше да бъде проведен търг или конкурс и тогава, ако лицето го спечели, нямам нищо против. Това е основното, което ме накара да спра тази докладна.
Г-н Мархолев: Добре де, не може ли това решение само да се отмени и да се оправи правната страна и да му се даде пак местото.
Г-н П.Рейзи: Казано е точно и ясно, че трябва да се проведе търг или конкурс. Никъде в ЗРП-то на града, там където сте му дали няма определено за ателие. Доста са мотивите, които ни карат да го направим.
Г-н Мархолев: Добре де, някъде другаде не може ли.
Г-н Ст. Недин: Не искам да влизам в междуличностните ви отношения и да заставам на страната на някого. Ако трябва да търсим на един човек възможност да му помогнем със земя или с някакво строителство, да търсим. Сега въпросът стои така, че тука по чл. 37, ал.1 не е спазен Закона. Ние трябва да вземем решение относно друго решение, което е незаконосъобразно. После, ако искаме да търсим на г-н Бахчеванов нещо, можем да се опитаме да потърсим.
Г-н Мархолев: Защо не беше върнато тогава от Областния управител.
Г-н П.Рейзи: Не беше върнато и за поликлиниката.
Г-н Т. Янакиев: По т. 1 от докладната не е посочена цената и искате да кажете, че този човек няма жилищни нужди. Ателие или жилищна сграда според ПУП не се променят. Сигнатурата е една и съща.
Г-н П.Рейзи: Няма такова нещо.
Г-н Т. Янакиев: Аз доколкото разбрах е така.
Г-н Ст. Недин: Нуждите са едно, закона е друго.
Г-н Т. Янакиев: Съгласно ПУП е допустимо да съществува функция за творчески ателиета. Друго е жилищни нужди.
Юристът на Общината: Малко предистория. Преди отстъпването на право на строеж на г-н Бахчеванов от колегите, с които работим по договор за процесуално представителство беше представено едно решение на ВАС по заведено по подобен повод гражданско дело. Значи случаят беше същият – относно задоволяване нуждите на творец, човек, който е регистриран като такъв в съответната браншова организация. По силата на това решение този тип хора имат право. Това е практиката на ВАС.
Г-н П.Рейзи: Предлагам по така направеното предложение от Комисията по ЗУТ, който е съгласен, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За 9
Против 5
Въздърж. 2
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 48.Отменя решение №483, протокол №32 от 30.07.20003 г. на ОбС Созопол, прието по докладна записка на Кмета на Община Созопол с вх. № 216/ 29.07.2003 г., относно отстъпване на право на строеж върху общински терен за изграждане на ателие.
9. Докладна записка вх. №90/20.01.2004 г. от г-жа Караманова – Кмет на Общината, относно предложение за включване към строителните граници на гр. Созопол на площи от 5200 кв. м. и 800 кв.м., находящи се северно от строителните граници на кв. 1;2;3;43 и 44 по ПУП/ ЗРП / на гр. Созопол.
Г-н Ст. Недин: Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решение така, както е по докладната.
Г-н Зл. Николов: Предлагам докладната да не се гледа на тази сесия.Предлагам това вкарване в регулация да бъде цялостно за града направено.Хващаме от пристанището, цялата крайбрежна ивица до “Хоризонт”. Да видим къде какво може да се направи. Да не го решаваме на парче.
Г- н П. Рейзи: Не е на парче. Консултацията е направена с Гл. Архитект. Всички зони от “Хоризонт”, което е извън регулация е вкарано.
Г-н Зл. Николов: От “Хоризонт” има една ивица от плажа до улицата, където има призната собственост, и която с договор за концесия е дадена на концесионерите. Не споря за собствеността Тази ивица е извън регулация. Би трябвало и тази ивица да се вкара в регулация.
Г- н Я. Тодоров: Става въпрос за следното. Тази територия, която каза г- н Николов мисля, че не е включена в този околовръст
Г- жа Караманова: Тази ивица, за която говорим г-н Николов не е включена.Когато се правеше докладната картите бяха взети от кадастъра и тогава не можахме да ги извадим. Една получихме вчера. Трябва и тази зона да бъде включена. И тука също има една част, която не е включена в регулация.
Г- н П. Рейзи : Вие знаете как стоят нещата с плажа. Той е даден на концесия. Концесията е обявена горе до тротоара. До пътя. Може би за това гл. архитект така е дал нещата.Коментарът беше да направим цялостен околовръстен полигон на стария и на новия град.
Г-н Зл. Николов: Съмнявам се, че тази зона е започната да се гледа тука долу от пристанището.
Г- жа Караманова: Оттеглям си докладната и на следваща сесия ще я внеса за цялостен околовръстен полигон.
10. Докладна записка вх. № 81 /19.01.2004 г. от г-жа Петя Чепевова – общински съветник от Обс Созопол, относно решаването на въпроса за правния статут и използването на приземния етаж на сградата на худ. Галерия – гр. Созопол, находяща се на ул. “Кирил и Методий” №78.
Г-н Ст. Недин: Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Мархолев: Вътре е цитирано чл. 6, ал. 1 от ЗОС. Автоматично този член ни отправя към чл.3 ал.2 , където една общ. публична собственост, която не си изпълнява предназначението, тогава може да премине в частна. Искам да попитам с какво нe си изпълнява предназначението приземния етаж на галерията.
Г-жа П. Чепевова: Предполагам знаете за кое точно помещение става дума- съвършено самостоятелно помещение, което дълги години беше в плачевно състояние. Съжалявам, че не взех албума, който беше направен по време на проекта, за да видите действително в какво състояние беше помещението.
Г-н Мархолев: Отиваме по Правилника за приложение на ЗОС, където чл.4, ал.2, никой няма право да внася предложения освен Кмета на Общината. Това е обявено за паметник на културата. Никой няма право да го предлага без Министъра на културата.
Г- жа Караманова: Хубаво е, че общинските съветници си знаят правата и това, че е тяхно право да вземат решения, но когато се чете ЗОС е добре да се прочете и Правилника за прилагане на ЗОС. В чл. 4 от Правилника, промяната в предназначението на общинска собственост независимо дали тя е публична или частна става с решение на Общинския съвет, но по предложение на Кмета на Общината. Кметът на Общината трябва да направи мотивирано предложение художествената галерия да стане частна собственост.
Г- н Мархолев: Още едно допълнение. Значи взима се решение за смяна на статута. Прави се частна собственост и В 14 дневен срок г- жа Караманова трябва да направи това предложение. Не може да се вземе в едно заседание това нещо. Смяната на частна собственост и предложението от вас не може да се направи в една сесия.
Г-жа П. Чапевова: При тази ситуация оттеглям докладната.
11. Докладна записка вх. № 96/20.01.2004 г. от г-жа В. Караманова – Кмет но Общината, относно откриване на производство по отчуждаване на имот планоснимачен №272 в кв. 34 по подробния устройствен план на с. Черноморец с площ от 40 кв.м.
/Докладната е приложена отделно /
Г-н Ст. Недин: Комисията предлага решение така както е формулирано в докладната.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува :
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 49. На основание чл. 23, във връзка с чл. 24 от ЗОС, Общ. съвет Созопол решава да се открие производство за отчуждаване на част от имот планоснимачен №272, с площ от 40 кв.м. в кв.34 по подробния устройствен план на с. Черноморец, одобрен със Заповед №621 /1982 г., попадаща в урегулиран поземлен имот I “СОНС”, поща и ритуална зала с цел осигуряване на достъп до новоизграденото кметство.
12. Докладна записка вх. №95/20.01.2004 г. от г-жа В. Караманова – Кмет на Общината, относно обявяването на урегулиран поземлен имот I “СОНС”, поща и ритуална зала в кв. 34 по плана на с. Черноморец – частна общинска собственост за публична общ. собственост.
Г-н Ст. Недин: Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува :
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 50. На основание чл.6 ал.2 от ЗОС, ОбС Созопол обявява имота – частна общ. собственост с площ от 975кв.м. попадащ в урегулиран поземлен имот I “СОНС”, поща и ритуална зала в кв. 34 по подробния устройствен план на с. Черноморец за публична собственост.
13. Докладна записка вх. № 89/20.01.2004 г. от г-жа Караманова – Кмет на Общината, относно план за регулация и застрояване и работен устройствен план за имот планоснимачен № 1700 в кв. 144 по плана на гр. Созопол.
Г-н Ст. Недин: Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува :
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 51. На основание чл. 8 от ЗОС и във връзка с разпоредбите на чл. 128, ал.6 и чл.121,ал.2 от ЗУТ, ОбС Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на работен устройствен план на имот планоснимачен № 1700 и № 1707 в кв. 144 по плана на гр. Созопол.
14. Докладна записка вх. № 88/20.01.2004 г. от г-жа Караманова – Кмет на Общината, относно определяне и одобряване специфични правила и нормативи съгласно разпоредбите на чл.13, ал.2 от ЗУТ на местността “Буджака” - землище Созопол, предназначена за развитие като вилна зона.
Г-н Ст. Недин: Комисията разгледа докладната и предлага на Общинския съвет решението тъй както е формулирано.
Г-н Ст. Георгиев: Сега да направим уточнения.Значи плътност на застрояване 20% - това е добре. Озеленена плащ – мин.80%. Минимум какво значи.
Г-н П. Рейзи: От 80 повече може, защото някой може да застрои само 15 % и тогава става 85 % озеленена площ.
Г-н Ст. Георгиев: Тази озеленена площ включва ли паркинги, басейни, и ред други съоръжения, които не са зелени площи.
Г-н Я. Тодоров: В озеленената система влизат и зоните за рекреация.
Г-н П.Рейзи: Ако няма други въпроси по така направеното предложение, моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
За 17
Против 0
Въздърж. 0
ОбС Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 52. На основание разпоредбите на чл. 3 от Наредба №7 във връзка с чл.13 ал. 2 от ЗУТ и чл. 27 ал. 1 т. 3, чл.28 ал. 5 и чл. 29 от Наредба №7 одобрява следните правила и норми за застрояване за вилна зона “Буджака”- земл. Созопол :
- плътност на застрояване 20 %
- интензивност на застрояване – 0,8
- озеленена площ – мин. 80 %
- височина на застрояване - Н мак. Кота корниз 7,00 м . и кота било 10,00 м.
15. Докладна записка вх. № 94 /20.01.2004 г. от г-жа Караманова – Кмет на Общината, относно схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти за гр. Созопол и с. Черноморец
Г-н Ст. Недин: Комисията след разглеждане на докладната взе решение единодушно да оттегли тази докладна от разглеждане, тъй като въпросът е сериозен отностно схемите за разполагане на тези търг. обекти и би било необходимо по-обстойно разглеждане на схемите. Това нещо да стане между тази и другата сесия.и докладната да влезе за разглеждане в следващата сесия.
Г-н Зл. Николов: Комисията не може да вземе решение да се оттегли докладната. Може да предложи да не се гледа.
Г-н П. Рейзи: Предлагаме докладната да не се гледа на тази сесия.
Г-жа Караманова: Не съм съвсем съгласна, защото има временни преместваеми обекти, които работят в момента, т. е. Те са целогодишни. Това означава, че те нямат сключен договор с Общината. Освен това те работят без да получат необходимите документи и лицензи, които трябва да притежават задължително и така ние ги лишаваме от правото да работят.
Г-н П. Рейзи: То по закон при това положение трябва да се махнат от там.
Г-жа К. Германова: Не бяха представени всички схеми.
Г-жа Караманова: Не знам, може да се вземе решение за тези, които работят там.
Г-н П. Рейзи: След като им е изтекъл срока, те трябва да бъдат махнати. Тогава питам вас защо не сте ги махнали.
Г-жа Караманова: Има целогодишни обекти. Има такива, които са трайни. Те могат да се махнат само, ако се вземе решение там да има някакво застрояване и Общината има инвестиционни намерения да прави нещо.Не говоря за бараките.
Г-н Минков: Сериозни възражения против този схема нямаме. Но според нас е несериозно, ако проблемът е бил толкова належащ и важен да не получи Комисията всички схеми за разполагането .Не приемам вариант ние да гласуваме нещо и след това да получим схемите на доверие.
Г-н Я. Тодоров: Искам да обясня каква е причината. От Агенцията по Кадастъра ни взеха всичките карти.
Г-н П. Рейзи: Това не е оправдание. Продължаваме по-нататък.
Г-жа Караманова: За тези хора, това е още един месец. За тези, които в момента работят трябва да се вземе решение дали остават или не остават, да знаем дали да ги махаме, защото те нямат лиценз. Това са тези горе до “Чайка”, единият е павилиона “Рибите“. Той може да е преустановил работа, защото няма лиценз, защото няма договор.
Г-жа К. Германова: Как да кажем като за там не получихме схема.
Г-н П. Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение докладната да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува.
С резултат от гласуването :
За 10
Против 0
Въздърж. 7
Г-н П.Рейзи: Давам думата на Председателя на Комисията по здравеопазване, образование и култура.
Г-н Ст.Георгиев: Бяха постъпили две докладни записки и комисията трябваше да разгледа съобразно решението, което взе Общинския съвет на предишната сесия – да обсъди и да предложи на Общинския съвет решения по отношение разпределението на помещенията отредени за здравеопазване в новата общинска сграда.Ще Ви прочета предложенията за решения така, както ги е разгледала комисията по ред.
16. Докладна записка вх.№ 97/ 20.01.2004г. от Г-жа В.Караманова –Кмет на Общината, относно учредяване на временно и безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост в полза на Сдружение Клуб за източни бойни изкуства “Боши-До” – с.Черноморец.
Г-н Ст.Георгиев: Комисията предлага решението както е по докладната със следните изменения – срока за отдаване да е от 3 на 5 години и в края на изречението да се добави “считано от 11.01.2004г.”
Г-н Ст. Недин: Защо срока е увеличен от 3 на 5 години.
Г-жа Д.Колчева: В Наредбата за общинската собственост в чл.45, ал.2 се прие, че може да се отдава за срок от 10 години.
Г-н М.Димов: Това е единственото спортно заведение, което се създаде с много труд, функционира и в него тренират деца не само деца от с.Черноморец, но и от Созопол. Нека го запазим.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение да бъде предоставено за 5 години, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- за – 17 гл.
- против – 0 гл.
- въздържали се – 0 гл.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 53. Общински съвет – гр.Созопол учредява временно и безвъзмездно право на ползване върху нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост /Акт № 168/, 98 кв.м. от първия етаж на масивна двуетажна сграда находяща се в имот пл.№ 249 по плана на с.Черноморец, включващ: спортна зала, кът за отдих и санитарни възли за спортна дейност в полза на Сдружение Клуб по източни бойни изкуства “Буши-До” – с.Черноморец за срок от 5 години, считано от 11.01.2004г.
17. Докладна записка вх.№ 82/ 19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно предоставяне на сграда за стопанисване и ползване от отдел “Етнография” към структурата на Археологически музей – гр.Созопол.
Г-н Ст.Георгиев: Комисията предлага Общински съвет да вземе решение така, както е по докладната.
Г-н Зл.Николов: Не мога да разбера какви смешни работи предлагате. Тази сграда Етнографски музей не става. Не сте ли я гледали. Има две стаи с едни стръмни стълби нагоре, долу една стая и това е. Вие търсите начин да отклоните от главния въпрос, че трябва да направим Етнографски музей. Там за общински съвет става, обаче за етнографски музей – не.
Г-н К.Мархолев: Аз се заинтересувах и ходих в Етнографския музей в гр.Бургас. Срещнах се с неговата Директорка –Г-жа Юрумова и тя ми даде изискванията за един Етнографски музей.
Г-жа К.Стоянова: Тук става въпрос за Археологически музей – гр.Созопол с отдел “Етнография”. Не е Етнографски музей.
Г-н К.Мархолев: Абсолютно същото е. Аз ще ви дам разяснения, Вие от там нататък ще коментирате. Централния салон ще има килим, салонна маса, столове, канапе, бюфет и т.н. В малката стая – женски костюми. Къде ще ги съберете в две стаи. В Община Созопол преобладават населения от етнографски групи – тракийци, загорци, рупци. На тези три етносни групи къде ще им съберете дрехите в две стаи. Отделно се прави лапидария. Това е открит музей. Там се излагат бъчви, бурета за вино, лодка трябва да има, гроздомелачка, каруца и т.н. Това трябва да бъде изложено в някакъв двор.
Г-н П.Рейзи: Какво ще правим с ресторанта?
Г-н К.Мархолев: Министъра на културата задължава Общината да осигури необходимия за тяхната дейност сграден фонд. Ние трябва да го осигурим.
Г-н И.Милков: Г-жо Караманова, ако бъде взето туй решение в тази къща да се прави някакъв парадокс и пародия, много Ви моля да спрете туй решение. Единственото правилно решение в интерес на туризма и на гражданите на Созопол този Етнографски музей да бъде в сградата, в която в момента се намира общинския съвет. И при положение, че Администрацията предлага варианти е срамота да поставяме на обсъждане този въпрос. Ако Вие вземете това решение, то ще бъде против Созопол и ще покажете, че не работите за интересите н Созопол.
Г-н П.Рейзи: Стига сте пропагандирали, че сме против Етнографски музей. Никой не е против Етнографски музей.
Г-н К.Мархолев: Има подписка от граждани на гр.Созопол със седемстотин подписа.
Г-жа Караманова: Или ще правим , или няма да правим Етнографски музей но къщата, която се предлага на ул.”Милет” №3 изобщо не може да бъде. Как си представяте, идва една група от Слънчев бряг, която посещава музея и като филиал и като филиал на Археологическия музей отива в Етнографския музей. Къде ще застанат 40 човека в това малко коридорче. Смятам, че решението за Тракийската къща е абсолютно нормално. Да, Общински съвет остава там докато му се предоставят удобни за работа помещения. Новото оборудване е тук и ще отиде в помещенията, които ще бъдат отредени за Общинския съвет. По отношение на ресторанта, знаете, че всички нежилищни имоти - публична и частна собственост се отдават чрез търг или конкурс с решение на общинския съвет. Договорът изтича. Общински съвет ще реши какво ще прави с това, за което толкова много се каза. Няма да има ресторант. Взима решение и няма да има ресторант.
Г-н П.Рейзи: Не го коментирайте това нещо. Вие сама казахте, че има ли Етнографски музей няма да има ресторант. Три минути почивка.
Г-да общински съветници, присъстват 17 общински съветника, кворум има. Продължаваме. Щом настроението на общинските съветници е такова, че сградата, която предлагам не става, продължаваме в търсене на сграда. Оттеглям докладната.
Г-н Ст.Георгиев: Тези 701 подписа от наши граждани аз уважавам, друг път, когато се организира подписка, организатора да я направи както трябва. Отгоре на всеки лист да бъде изписано за какво се взима тази подписка.
По третия въпрос, който обсъжда комисията. Това беше във връзка с изпълнение на решение № 24/ 12.12.2003г. на Общински съвет Созопол, въз основа на което на Комисията по здравеопазване бе възложено да разгледа въпроса и да предложи решения за разпределение на тази част от общинската сграда, която ще бъде предназначена за медицински нужди. Комисията направи две сбирки и предлага следното решение:
- Два лекарски кабинета за джипита с обща манипулационна;
- Медицински център с два кабинета, манипулационна и лаборатория
Г-н Зл.Николов: Предлагам да гласуваме.
Г-н П.Рейзи: Аз имам едно предложение. Двата кабинета от горната страна на пътя, които са зъболекарски кабинет и аптека, и двете помещения да останат за офиси. В единия кабинет да влязат “местните данъци и такси”, другия кабинет да бъде предоставен за банков офис, за което има молба до г-жа Караманова и до мен. На Комисия в Общинския съвет коментирахме, че има вариант цялата сграда в един момент да стане общинска. Този нов търговски център който ще се направи, двете сгради да се обособят за поликлиника. Парадокса е в Общинската сграда да има Поликлиника и Община. Няма го никъде това нещо в България. Всички знаем етапите, през които е минало построяването на тази сграда. Ситуацията е такава, че ние трябва да тръгнем да мислим върху вариант сградата да остане изцяло общинска и да мислим къде да настаним лекарите. Това са предложенията.
Г-жа В.Караманова: Възможно ли е да бъде записано “за два офиса”, защото в сградата има предвидено място за местните данъци и такси.
Г-н Ст.Георгиев: Добавяме трета точка: “две помещения, предназначени за офиси”.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 16 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет Созопол взе следното

РЕШЕНИЕ:
№54. Разпределя помещенията, предназначени за здравеопазване в новопостроената общинска сграда както следва:
- Два лекарски кабинета за джипита с обща манипулационна;
- Медицински център с два кабинета, манипулационна и лаборатория;
- Две помещения, предназначени за офиси.
18. Докладна записка вх.№ 87/ 19.01.2004г. от Г.н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно приемане на изменение към Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Созопол.
Г-жа П.Чапевова: Комисията предлага следните решения:
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА прави следното изменение: Чл.27 придобива следната редакция: “За участия в заседанията на комисиите съветниците получават възнаграждение в размер на 20 /двадесет/ лв. за всяко заседание.”
2. Изплатените до момента възнаграждения следва да се съобразят с настоящата промяна.
Г-н П.Рейзи: В Правилника бяхме гласували, че се заплаща за всеки заседателен ден. Всички знаете, че има случаи, в които в един ден правим по две и по три комисии. Много пъти хората от едната комисия остават и за следващата и при това положение на тях им се плаща участието само в едната комисия.
Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 11 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 5 гл.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 55. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА прави следното изменение:
Чл.27 придобива следната редакция: “За участия в заседанията на комисиите съветниците получават възнаграждение в размер на 20 /двадесет/ лв. за всяко заседание.
№ 55 . 1. Изплатените до момента възнаграждения следва да се съобразят с настоящата промяна.

19. Докладна записка вх.№ 109/ 23.01.2004г. от Г-жа Д.Колчева – общински съветник, относно приемане на решение за безвъзмездно отдаване на помещение за Туристически информационен център към съвет по туризъм – с.Черноморец.
Г-жа П.Чапевова: Комисията предлага решение както е по докладната с добавка – “за срок от 5/пет/ години”.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение и промяната към него, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 17 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 56. Общински съвет – Созопол, на основание чл.45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество отдава безвъзмездно общинско имущество от 17 кв.м. от Битов комбинат, ул. “Св.Никола” № 6 – с.Черноморец за Туристически информационен център, който ще се използва от Съвета по туризъм в с.Черноморец за срок от 5 /пет/ години.
20. Докладна записка вх.№ 83/19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно приемане на допълнение към Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Г-жа П-Чапевова: Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 17 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 57. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА прави следното допълнение:
Досегашният чл.22 става чл.22А, а чл.22 ще съдържа следния текст:
Чл.22 (1) Недвижими имоти или части от тях – частна общинска собственост се отдават под наем чрез търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем с Кмета на общината или упълномощено от него лице.
(2) Срокът на наемния договор не може да бъде по-дълъг от 3 /три/ години, освен ако Общинския съвет реши друго.
21. Докладна записка вх.№ 84/19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно избор на представител на Община Созопол за член на Съвета на директорите /СД/ в “Градина” АД – Созопол.
Г-н П.Рейзи: Г-жо Кмет, има ли съдебно решение, има ли Устав за такова акционерно дружество. Кой е представител на Общината и какво пише в Устава.
Г-жа В.Караманова: Представителя на общината в “Градина” АД е Димитър Желев. Представителя на Общината се определя от Общинския съвет и е общински съветник. Ако той не бъде избран на Общински съвет, Юридическото лице, представляващо Общината определя човека, който ще представлява община Созопол в това дружество. В СД е определен Димитър Желев и там е написано в чл.3, че СД е за срок от 3 години.
Г-н Зл.Николов: Искам да кажа, че нямаше решение за Димитър Желев. Аз като кмет нямах право да бъда член и предложих Димитър Желев, а в Устава пише, че първия Управителен съвет се избира срок от 3 години. Следващите вече са по 5 годни.
Г-н П.Рейзи: По решение на Общинския съвет трябва да бъде избран от Общинския съвет, при това положение в момента Общинския съвет има право да промени представителството на Общината в това АД. Общински съветник няма право да бъде в Съвета на Директорите.
Г-жа П-Чапевова: Комисията предлага на Общинския съвет да вземе следното решение:
1. Да бъде освободен Г-н Димитър Желев като член на СД на “Градина” АД – Созопол.
2. Предлага да бъде избран представител на Община Созопол за член на СД на “Градина” АД – Созопол – Божанка Николова Вълкова-Чампарова.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направените предложение по т.1, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 10 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направените предложение по т.2, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 9 гл.
- Против – 3 гл.
- Въздържали се – 5 гл.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 58. Освобождава Димитър Желев като член на СД на “Градина” АД – Созопол.
№ 59. Общински съвет – Созопол избира Божанка Николова Вълкова-Чампарова, ЕГН 7206280573 за член на Съвета на Директорите на “Градина” АД – гр.Созопол.
22. Докладна записка вх.№ 84/19.01.2004г. от Г-н П.Рейзи – Председател на общински съвет-Созопол, относно избор на представител на Община Созопол в Националното сдружение на Общините в Република България /НСОРБ/.
Г-н Зл.Николов: Предлагам за представител Г-жа В.Караманова.
Г-жа К.Германова: Предлагам Г-н П.Рейзи.
Г-н Т.Янакиев: Кметът е единствения представител на общината като юридическо лице.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен Г-жа В.Караманова да бъде делегат на Сдружението на Общините, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 8 гл.
Г-жа З.Хрусанова: Ама много Ви се моля. Стоя тука, на най-голямото селище съм кмет. Ние сме избрани мажоритарно. Имайте това предвид. Няма тука прецедент да правим. Много Ви моля, гледайте малко по-обективно на нещата. Моля, нека кметът на Общината да си заеме подобаващото място. Моля Ви прогласувайте още веднъж. Аз нямам право да правя такова предложение, но моля Ви.
Г-н П.Рейзи: Добре, аз си правя отвод. Остава едно предложение за Г-жа Караманова. Който е съгласен Г-жа Караманова да бъде избрана, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 9 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Г-н П.Рейзи: Второто гласуване е за заместник делегат. Предлагам зам. Кмета на Общината. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Г-н Ст.Недин: Не съм съгласен с това предложение. Може да има случай, когато и Кмета и зам. Кмета да отсъстват. По-добре е някой общински съветник.
Г-жа Д.Колчева: Предлагам Г-н Зл.Николов. Той поне има опит в участията в Сдружението на Общините.
Г-н Зл.Николов: Благодаря Ви, правя си отвод.
Г-н П.Рейзи: Предложението остава само едно – Зам.кмета. Който е съгласен, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 11 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 60. Общински съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и на основание чл.22, ал.3 и ал.4 от Устава на НСОРБ избира за представители на Община – Созопол в НСОРБ
1. Кмет на Община-Созопол – представител;
2. Заместник кмет на Община-Созопол – зам.представител.
23. Докладна записка вх.№ 102 /20.01.2004г. от Г-жа В.Караманова – Кмент на Община Созопол, относно участие на Община Созопол в проекти по усвояване фондове на ЕС през 2004г.
Г-жа П-Чапевова: Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение както е по докладната със следното допълнение в края – “след одобрение на проекта от Общинския съвет.
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Г-жа В.Караманова: Съгласна съм да е след одобрение на общинския съвет, но да не бъде на заседание, може ли. Защото понякога проекта излиза и докато трябва да се провери няма да има комисия. Да се свика общински съвет спешно и да не бъде на заседание, а на разширена комисия, целия Общински съвет да е там и да го гледа. За да можем да кандидатстваме по него.
Г-жа Б.Вълкова: Да остане “след решение на Общински съвет-Созопол.”
Г-н П.Рейзи: Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
- За – 17 гл.
- Против – 0 гл.
- Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 61. Общински съвет – гр.Созопол дава съгласие Община Созопол да участва в проекти по усвояване на фондове по линия на предприсъединителни финансови инструменти на Европейския съюз /ФАР, САПАРД, ИСПА/, по линия на Европейски програми и инициативни на общността, по линия на държавни фондове и донорски органи в България /Красива България, СИФ/ и по линия на международни донори и фондации през 2004 година, след решение на Общински съвет-Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СОЗОПОЛ:………………..
/П. Рейзи/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...