:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №02/28.11.2003 г


П Р О Т О К О Л №2Днес, 28.11.2003 г. от 9,30 ч., Общински съвет – Созопол проведе второто заседание под ръководството на г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха всички 17 на брой Общински съветника, Кмета на Общината – г-жа Веска Караманова, Кметовете на кметства, г-н Валентин Андонов – Секретар на Общината, г-жа Миндова – Гл. счетоводител на Общината, г-жа Божанка Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет – Созопол.
Г-н П. Рейзи – Уважаеми колеги Общински съветници, г-жо Кмет, гости на общинската сесия, кворум имаме – присъстват 17 Общински съветници, имаме законовото основание да взимаме решения. И така, откривам второто заседание на Общински съвет – Созопол. Всички Общински съветници са получили поканите с дневния ред на днешната сесия, имате думата за предложения и изменения по дневния ред. Ако нямате предложения, предлагам да гласуваме така предложения проект за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет прие следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от Общински съветник.
2. Приемане Правилник за работата на Общинския съвет.
3. Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Созопол.
4. Приемане на решение за спиране дейността на Кмета на Общината по сключване на нови договори и анексиране на вече сключените договори, с които се извършва разпореждане или управление с имоти – общинска собственост.
5. Взимане на решение за извършване на общ финансов одит на общинската администрация. Възлагане на Кмета на Общината организирането на одита по реда на ЗДВФК.

ПЪРВА ТОЧКА
Г-н П. Рейзи – По първа точка от дневния ред – полагане на клетва от Общинския съветник Николай Райков, който не присъства на първото заседание поради извинителни причини. Моля г-н Райков да излезе отпред да положи клетва. Ще повтаряте след мен:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите От Община Созопол и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”
Г-н П. Рейзи – Благодаря, честито Ви.
Г-н Райков положи подписа си на клетвения лист. /Клетвеният лист е приложен отделно/
Г-н П. Рейзи – Сега вече кворума е пълен – 17 Общински съветника. Минаваме към втора точка.
ВТОРА ТОЧКА
ІІ. ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
Г-н П. Рейзи – Всички Общински съветници имате Правилника, давам думата на Председателя на временната комисия за коментиране решението на тяхната комисия. А преди това, предлагам Правилника да го гледаме глава по глава. Ако някой от Вас има някакви други предложения, слушам Ви. Казвам глава по глава, тука на първа страница са изписани всичките глави, почва се от първа глава, Вие го имате, ако има някакви коментарии, става, коментира се, ако няма – приема се цялата глава, по този начин да вървим напред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет прие Правилника да се гледа глава по глава.
Г-н П. Рейзи – Давам думата на Красимира Германова – Председател на временната комисия по подготовка на Правилника за работата на Общинския съвет. Заповядайте.
Г-жа Кр. Германова – Уважаеми колеги Общински съветници, г-жо Караманова, според Първата сесия избрахме една комисия, която да подготви един проект за Правилника на Общинския съвет. Комисията се събра. Ще Ви зачета първо Протокола. /Протокола от заседанието на комисията е приложен отделно/
Г-н Иван Милков – Имам друго предложение, да бъдем по-експедитивни. Значи, казваме “Глава ПЪРВА” – материалите са Ви изпратени предварително. Има ли някой възражения или допълнения към съответната глава. Ако не, гласува и продължаваме да вървим напред. Няма смисъл да се чете Правилника глава по глава.
Г-н П. Рейзи – Благодаря. Значи, следващата ми молба е всеки, който става, да се представя и да говори малко по-високо, за да може да става хубав записа на касетофона. Има ли други предложения по разглеждане Правилника за работа на Общински съвет – Созопол? Който е съгласен с направеното предложение от г-н Иван милков да се предлага главата и който има, ако някой има дебати и коментарии по нея да ги казва, който няма да гласува главата, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Предложението на Иван Милков се приема.
Г-жа Кр. Германова – Значи в такъв случай по Глава І-ва има ли питания, въпроси или несъгласие с някои точки. Няма.
Г-н П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по Глава І-ва “Общи положения”, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Глава І-ва “Общи положения” от Правилника беше приета.
Г-жа Кр. Германова – По глава ІІ-ра “Конституиране и състав” имате ли въпроси, питания или допълнения? Няма.
Г-н П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по Глава ІІ-ра “Конституиране и състав” да бъде приета, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Глава ІІ-ра “Конституиране и състав” от Правилника беше приета.
Г-жа Кр. Германова – По глава ІІІ-та “Органи на управление” имате предложения за изменение и допълнения?
Г-н Зл. Николов – Става въпрос за чл.10, ал.2 – относно възнаграждението на Председателя на ОбС – Созопол. Нищо против нямам, но ми се струва, че това е един цинизъм, заплатата му да е колкото заплатата на Кмета. Първо, Кмета ръководи една общинска администрация от около 100 човека. Ако гледаме колко поща минава на ден през Кмета на Общината и колко през Председателя, разликата е колосална. Ако направим една проверка колко граждани посещават всеки ден Кмета и колко Председателя на ОбС – Созопол, разликата е колосална. Общината се представлява от Кмета на Общината. Всички отговорности са на Кмета на Общината. Поради тези причини предлагам заплатата на Председателя на Общинския съвет да е 80% от заплатата на Кмета, както беше досега.
Г-н П. Рейзи – Други предложения има ли?
Г-жа Кр. Германова – За първи път съм на тази трибуна, но трябва да дам някакъв отговор от името на комисията. Значи комисията счита, става въпрос за процентите и поради тази причина, че в крайна смекта Общинският съвет – това е законодателната власт на Общината. Мисля, че както Вие казахте за Кмета на Общината, отговорност има също целият Общински съвет, така и Председателят на Общинския съвет. Мислим, че ние носим най-голяма отговорност за това как ще работим, защото това е много важно. Това са нашите аргументи.
Г-н Димо Минков – Работейки по Правилника, имахме една такава идея. Сега ролята на Общинския съветник и на целия Общински съвет според нас, беше много занижена. Общинският съвет беше някакъв анонимен орган, който работеше анонимно, на хората не им ставаше ясно за какво става дума и съответно тежестта на общинския съветник и на Председателя на Общинския съвет беше на подобаващо ниво. Нашата идея е да се постараем ние да издигнеме, както с труда си, така и с много други неща ролята на Общинския съветник и на Председателя на ОбС. И изхождаме от следната призумция, че когато един труд не е оценен подобяващо, съответно и мнението в обществото е неподобаващо. Давам пример – когато коментирахме Правилника, защото по-нататък ще видите и заплащането на сесия и на комисиите. В момента нашето общество оценява по-високо труда на един водопроводчик да кажем, отколкото труда на един лекар или учител. Давайки една ниска заплата на едните, всички ние се отнасяме по съответния начин. Значи, един водопроводчик ние си го викаме и си му правиме салатка и ракийка, обаче на него си му плащаме реалната сума и заради това го уважаваме. Това беше нашата призумция, трябва да издигнем нивото и авторитета на общинския съветник и на Председателя на ОбС.
Г-н П. Рейзи – Други предложения има ли по тази точка?
Г-н К. Мархолев – Аз съм съгласен с Вас, че ще трябва да издигнем нивото на работа на Председателя на Общинския съвет и нашата работа като общински съветници. Но ние тука говорим за пари. Сега излиза, че г-н Иван Милков не си е вършил добре работата като Председател на ОбС, тъй като досега е взимал 80% от заплатата на Кмета.
Г-н П. Рейзи – Аз не съм казал такова нещо. Какво предлагате, г-н Мархолев?
Г-н К. Мархолев – Аз предлагам да си остане така заплатата на Председателя на ОбС. /80% от заплатата на Кмета/.
Г-н П. Рейзи – Значи, преди да преминем към гласуване, имам една молба към всички присъстващи в залата – много Ви моля, изключете си мобилните телефони, защото не ни е приятно да звънят по време на работата. Значи на този етап имаме две предложения, относно възнаграждението на Председателя на Общинския съвет. Едното предложение е на комисията, което е 100%, другото предложение е на Златко Николов, което е 80%. Преминаваме към гласуване на първото предложение – който е съгласен Председателя на ОбС – Созопол да получава 100% от заплатата на Кмета, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 10 гл.
Против – 7 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Приема се.
Възнаграждението на Председателя на Общински съвет е 100% от заплатата на Кмета на Общината. Член 10, ал. 2 си остава без промяна в Правилника.
Г-н П. Рейзи – Други предложения по Глава ІІІ. Ако няма, преминаваме към гласуване на Глава ІІІ като цяло. Моля, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Глава ІІІ “Органи на управление” от Правилника беше приета.
Г-н П. Рейзи – Минаваме към Глава ІV от Правилника – “Политически представителни групи”.
Г-жа Кр. Германова – Имате ли колеги някакви питания или предложеня по тази глава? Няма.
Г-н П. Рейзи – Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува.
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общински съвет прие Глава ІV “Политически представителни групи” от Правилника.
Г-н П. Рейзи – Преминаваме към Глава V “Постоянни и временни комисии. Заседания на комисиите”. Има ли някакви въпроси по Глава V?
Г-н Зл. Николов – Става въпрос за ІV-та комисия в чл. 17 от Правилника. ІV-та комисия “Комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”. В тази комисия да отпадне изречението “дейността на Общинската комисия по земеделие и гори” – тази комисия всъщност е държавна комисия. Другото ми предложение е: чл.19, ал.1 да отпадне и да придобие следната редакция: “В работата на постоянните комисии могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които учавстват в заседанията на комисията със съвещателен глас”, тъй като става дублиране /съставът на постоянните комисии е от петима члена общински съветници/.
Чл.22, ал.1 – “Постоянните комисии се свикват на заседание от Председателя на ОбС или от Председателя на комисията, както и по искане на повече от половината членове на комисията” – текста да остане същия, като в края на изречението предлагам едно малко изменение – вместо “по искане на повече от половината от членовете на комисията”, да се запише “по искане на повече от 1/3 от членовете на комисията”.
Чл.22, ал.2 – “Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от веднъж месечно”. Тука предлагам да заседават не по-малко от 6 пъте годишно, просто да не го фиксираме както е по Закон. Или най-добре тази алинея да отпадне.
Чл.27 предлагаме ал.3 /допълнение/ - “Всеки общински съветник е длъжен да учавства в поне една комисия /постоянна/, но не в повече от 3 /три/”. Значи минимум в една, но не повече от 3.
Г-н П. Рейзи – Това не го цитираме, защото Закона гласи, че общ. съветник не може да учавства в повече от три комисии.
Г-н Зл. Николов – Добре, оттеглям тази добавка в чл.27, ал.3.
Г-н П. Рейзи – Други коментари по тази глава има ли?
Г-жа Кр. Германова Във връзка с първото предложение на г-н Златко Николов за дейността на Общинската Комисия по земеделие и гори”. Значи ще Ви кажа по принцип защо сме го писали. Това е новото име на Поземлена комисия.
Г-н Зл. Николов – Тя се води общинска, само че е държавна.
Г-жа Кр. Германова – Само за секунда да Ви кажа. Имали сме в предвид, когато има някакви постъпили въпроси от страна на гражданите по повод, ние не сме контролния орган, значи до края на самия Правилник, като по принцип законодателството ни е такова, че там, където има противоречия със Закона естествено нашия Правилник няма валидност. Нали Закона е с по-висша сила. Това го включихме в смисъл такъв, за да можем да имаме правото нали тази комисия е тази, която ще разглежда постъпили молби и жалби от граждани, които са недоволни от дейността на общинската комисия, в смисъл такъв, не толкова да ги контролираме, колкото да ги разглеждаме и с каквото можем да им помогнем.
Г-н П. Рейзи – Защото в крайна сметка Вие, г-н НИколов знаете, че много жалби постъпват по отношение на недобре свършената работа на комисията – Общинска поземлена. И когато постъпват такива жалби към нас, ние все пак трябва в някаква комисия тези жалби да ги разглеждаме, затова я слагаме като мотив в тази четвърта комисия.
Г-н Зл. Николов – Добре, това не е толкова важно.
Г-жа Кр. Германова – След това следващата Ви забележка беше по повод петимата членове. Мисля, че това няма много коментар, отпада. Следващата забележка беше – не по-малко от 1/3 от членовете на комисията.
Г-н П. Рейзи – Значи, доколкото разбрах, по първото предложение на г-н Николов, Вие го оттегляте. Така. Предлагам да подложим чл.19, ал.1 – предложението на г-н Николов, на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на г-н Николов чл.19, ал.1 да придобие следната редакция: “В работата на постоянните комисии, могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които учавстват в заседанията на комисията със съвещателен глас”, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Приема се промяната на чл.19, ал.1 в Правилника.
Г-жа Кр. Германова – Следващата поправка е в чл.22, ал.1 в последното изречение “по искане на повече от 1/3 от членовете на комисията”.
Г-н Ст. Георгиев – Тогава, не е ли по-добре да фиксираме двама човека?
Г-н П. Рейзи – Добре, още по-добре. Значи става “по искане на двама от членовете на комисията”. Добре, значи остава последно: “по искане на поне двама от членовете на комисията”. Който е съгласен с така направеното предложение “поне двама от членовете на комисията”, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Приема се поправката.
Чл.22, ал.1 придобива следната редакция: “Постоянните комисии се свикват на заседание от Председателя на Общински съвет или от Председателя на комисията, както и по искане на поне двама от членовете на комисията.
Г-жа Кр. Германова – Следващата поправка е в чл.22, ал.2 – “Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от 6 пъти в годината”.
Г-н П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Николов, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Предложението се приема.
Чл.22, ал.2 придобива следната редакция: “Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от 6 пъти в годината”.
Г-жа Кр. Германова – Минаваме към следващата поправка. В чл.27 вмъкване на нова алинея /ал.3/. аз ще внеса малко яснота, ще цитирам ЗМСМА – чл.48, ал.2 е записано: “Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии”. Вие искате да вмъкнем “минимум в една всеки да участва, но не в повече от три”.
Г-н Златко Николов – Значи, моето предложение беше, “всеки Общински съветник да може да участва в минимум една комисия, но не повече от три”.
Г-н П. Рейзи – В крайна сметка тези комисии се избират от Общински съвет. Ние не можем сега да ги задължим Общинските съветници да гласуват за лицето “х”, защото трябва да бъде в комисията. Няма логика.
Г-н Златко Николов – За това пък обратната логика – да не могат да участват в повече от три комисии, не е ли същата работа?
Г-н П. Рейзи – Значи, не можем да задължим целия Общински съвет да гласува за определен човек, защото той така или иначе по задължение на този Правилник трябва да влезе.
Г-н Ив. Милков – Значи Правилника гарантира правото на съветника да участва в поне една комисия.
Г-жа Кр. Германова – Правото да, но не и задължението. Защото в крайна сметка тези комисии, както каза г-н Рейзи, ние ги избираме – Общинските съветници. Извинявам се, но аз не мога да бъда задължена да гласувам за някого, тъй като му се пада правото длъжен.
Г-н П. Рейзи – Нека да има и трета точка /става въпрос за допълнение на ал.3/. другото предложение на г-н Николов е “Всеки Общински съветник е длъжен да участва минимум в една и в не повече от три комисии”. Това ще го подложим на гласуване. Слушам, г-н Недин.
Г-н Ст. Недин – Моето предложение е: “Всеки Общински съветник има право да участва в поне една комисия, но не в повече от три”.
Г-н П. Рейзи подложи на гласуване предложението на Златко Николов, но той си оттегли предложението.
Г-н П. Рейзи – Гласуваме за предложението на г-н Стоьо Недин: “Всеки Общински съветник има право да участва минимум в една и не повече от три комисии”.
Г-н Златко Николов – Момент само. Пропуснах нещо. В чл.27, тъй като в другите по-задни глави ще стане на въпрос, значи в ал.1 – “за участие в заседанията на комисиите съветниците получават възнаграждения в размер на 20 лв.” После в по-задните глави пише “за участие на заседание на Общински съвет получават 10 лв.” Трябва според мен да се уеднаквят. Или тука 20 лв. и там 20 лв., или тук 10 лв. и там 10 лв.
Г-н П. Рейзи – Ще стигнем и до него, ще го гласуваме.
Г-н Златко Николов – Сега ако гласуваме тук 20 лв., а после там да го оставим 10 лв., става смешно нали? Значи, по-отговорният акт е заседанието на Общински съвет.
Г-н П. Рейзи – Значи, който е съгласен с така направеното предложение на г-н Недин, - “Всеки Общински съветник има право да участва минимум в една и в не повече от три комисии”, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Приема се.
Чл.27, ал.3 придобива следната редакция: “Всеки Общински съветник има право да участва минимум в една и в не повече от три комисии”.
Г-н П. Рейзи – Който е съгласен с направените промени в ГЛАВА ПЕТА и предложението на комисията, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
ПЕТА ГЛАВА ОТ ПРАВИЛНИКА БЕШЕ ПРИЕТА.
Г-н П. Рейзи – Продължаваме с ГЛАВА ШЕСТА: “ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ”.
Г-жа Кр. Германова – Някакви въпроси и предложения, колеги, по Глава шеста?
Г-н Златко Николов – В чл.29, ал.1 – “Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат всеки месец”.
Г-н П. Рейзи – Подлагам на гласуване предложението на Златко Николов – “Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат не по-малко от 6 пъти в годината”. Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Зл. Николов, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Предложението беше прието.
Чл.29 ал.1 придобива следната редакция: “Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат не по-малко от 6 пъти в годината”.
Г-н П. Рейзи – Други предложения, колеги?
Г-н Ив. Милков – Чл.30, ал.1, имам една малка промяна – вместо думите “определен от Председателя”, да стане “определен от настоящия Правилник”.
Г-н П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Ив. Милков, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 17 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Предложението беше прието.
Чл.30, ал.2 придобива следната редакция: “Лица, които не са Общински съветници, могат да присъстват на заседанията по реда, определен от настоящия Правилник, като заемат специално определените от тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.”
Г-н Зл. Николов – Имам предложение. Чл.52, ал.1 – “Протокола се води от определено от Председателя длъжностно лице”. Моето предложение е “Протокола да се води от секретар-деловодителя”.
Г-н Ст. Георгиев – Ако така се напише това значи, че ние без секретар-деловодител не можем да водим сесия.
Г-н П. Рейзи – Значи другия вариант е да добавим това, което добавя г-н Николов и да оставим това, което е взето от комисията.
Г-н Д. Минков – За да не ги усложняваме нещата, аз имам едно такова предложение: “Текстът на Протокола се удостоверява с подписа на Председателя и водещия протокола”. Какъв е проблема?
Г-н П. Рейзи – Г-н Николов, съгласен ли сте с това предложение?
Г-н Зл. Николов – Да, съгласен съм. И така става.


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...