:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №01/11.11.2003 г


П Р О Т О К О Л №1

Днес, 11.11.2003 г. от 14,00 ч. се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ в кино-видео-клуба.
На заседанието присъстваха: новоизбраният Кмет на Община Созопол, избраните общински съветници, новоизбраните кметове на населени места от Общината и граждани от гр. Созопол.
От всички 17 Общински съветника отсъства г-н Николай Райков – отсъства от страната.
Заседанието бе открито от г-н Иван Витанов – Областен управител на Област с административен център – гр. Бургас.
Г-Н ИВАН ВИТАНОВ – Дами и господа Общински съветници, Кметове, уважаеми гости, ОТКРИВАМ ПЪРВАТА СЕСИЯ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.23 ал.1 от ЗМСМА, заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от Общинските съветници на осн. чл.32 ал.1 от ЗМСМА. Полагане на клетва от Кметовете на осн. чл.38 ал.4 от ЗМСМА.
2. Избор на Председател на Общински съвет – Созопол на осн. чл.21 ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
3. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него и проект за работата и структурата на общинската администрация.

Честито на всички избрани Общински съветници и Кметове. Желая Ви един успешен мандат, мандат особено важен, както за цялата страна, така и за хората в Созопол и в Общината. Убеден съм, че за онова, за което сте избрани, ще бъде водещо в този четиригодишен мандат през цялата Ваша дейност. Всичко онова, което се води като ангажимент към Общината, да бъде изпълнено. Това може да стане само с упорита и качествена работа, в което не се съмнявам. Искам да Ви кажа, че работата на Общинския съвет в политиката на Общината, в решаването на проблемите на Общината е изключително важна и оттук нататък за Вас, и аз не се съмнявам в това, като водещо начало да бъде Закона, Закона за местното самоуправление и местната администрация, онези нормативни документи, които Вие ще приемете за организацията на своята работа, работата на комисиите и тогава, надявам се, че очакванията на хората наистина в края на мандата ще получат своята реализация, чрез Вашата работа. Още веднъж поздравявам всички Вас с тежката отговорност, с която ще сте натоварени и съм сигурен, че Вие ще оправдаете очакванията на хората. И така, както е по Закон, искам да поканя най-възрастния от Общинските съветници – г-н Иван Милков, който да води заседанието.
Г-н Иван Милков – Благодаря. Уважаеми колеги, дами и господа, на основание чл.32 и чл. 38 от ЗМСМА, Общинските съветници, Кмета на Общината и Кметовете по населени места, задължително полагат клетва. Поканвам присъстващите съветници, Кмета и Кметовете да станат прави за полагане на клетва.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите От Община Созопол и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”
Заповядайте да се подпишете на клетвените листи.
Поименно бяха извикани Общинските съветници, Кмета на Общината и Кметовете да положат подписа си върху клетвения лист.

ПЪРВА ТОЧКА
На основание чл.32 , ал.1 от ЗМСМА, Общинските съветници положиха клетва и подписаха клетвени листи.
На основание чл.38, ал.4 от ЗМСМ, Кмета на Общината и Кметовете на населените места положиха клетва и подписаха клетвени листи.

ВТОРА ТОЧКА
Г-н Иван Милков – По втора точка от дневния ред следва провеждането на таен избор за Председател на Общинския съвет. За целта следва да се избере комисия по провеждане на избора. Комисията може да бъде в състав от 5, 7, 9 и 11 члена. Имате думата за предложения за броя на членовете на тази комисия.
Г-н Златко Николов – Предлагам 5 члена.
Г-н Иван Милков – Има ли други предложения. Ако няма, който е съгласен комисията по провеждането на избора да бъде от 5 члена, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общинският съвет взе решение комисията по провеждане на избора за Председател на Общинския съвет да се състои от пет члена.
Г-н Иван Милков – Имате думата относно състава на комисията по избор на Председател на Общинския съвет. Заповядайте.
Г.жа Дияна Колчева – Аз предлагам г-жа Катя Стоянова, г-н Добри Добрев и г-жа Красимира Германова.
Г-н Златко Николов – Аз предлагам г-н Тихомир Янакиев и г-н Петър Георгиев.
Г-н Иван Милков – Други предложения има ли? Ако няма, който е съгласен с така направените предложения за състава на комисията, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Общинският съвет утвърждава следния състав на комисията по избора на Председател на Общински съвет:
1. Катя Стоянова.
2. Добри Добрев.
3. Красимира Германова.
4. Тихомир Янакиев.
5. Петър Георгиев.
За Председател на тази комисия беше избрана Красимира Германова.
Г-жа Кр. Германова – От името на групата Общински съветници на ССД, предлагам кандидатурата за Председател на Общински съвет – г-н Панайот Рейзи. Предлагам тази кандидатура, защото ние имаме достатъчно голям вот в този Общински съвет и смятаме, че Председателя на Общински съвет трябва да бъде от нашата група. Освен това г-н Панайот Рейзи получи достатъчно голяма обществена подкрепа.
Г-н Иван Милков – Благодаря Ви. Други предложения?
Г-н Петър Георгиев от ВМРО – Дами и господа, аз предлагам г-н Костадин Мархолев. Дългогодишен бизнесмен, Общински съветник в един мандат и мисля, че добре ще се справи с работата.
Г-н Иван Милков – Благодаря Ви. Други предложения има ли? Ако няма, обявявам 10 мин. Почивка. Моля комисията по избора да дойде тук. Но преди това искам да Ви запозная, че съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА, изборат на Председател на Общински съвет е таен. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Благодаря Ви, обявявам почивка.

Г-жа Кр. Германова – Председател на комисията – За провеждане на тайния избор за Председател на Общински съвет, ще викам поименно всеки един от Общинските съветници да получат по един плик и по две бюлетини с имената на двамата кандидати, след това си сядате по местата, за да прецени всеки своя избор и след това наново ще извиквам всеки един от Вас по списък да пусне плика в урната и да се подпише на списъка.
Всеки един от Общинските съветници /16 на брой/, се извикваше по списък /списъка е приложен отделно/ и след пускане на плика в урната, всеки един от тях полагаше своя подпис в списъка.
Даде се 10 мин. Почивка, за да се изброят бюлетините.

Г-жа Кр. Германова – Въз основа на проведеното гласуване, в урната бяха намерени 16 плика, един от които празен. Това означава, че е недействителен глас. Имаме двама кандидати, като г-н Панайот Василев Рейзи е с девет броя гласове. Г-н Костадин Тодоров Мархолев – с шест броя гласове. Въз основа на проведеното гласуване, комисията излиза със становището, че си имаме нов Председател на Общинския съвет – г-н Панайот Василев Рейзи. /Ръкопляскания/
Общински съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 1. Избира за Председател на Общинския съвет – Созопол – Г-Н ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ.
/Протокола от тайния избор е приложен отделно/

Г-н Панайот Рейзи – Благодаря на всички общински съветници, които пуснаха своя вот за мен. Надявам се, че през мандата, който ни предстои да работим за нашия град и за хората, които са ме подкрепили в изборите – 2003 г., всички ние ще работим за хората от цялата Община. Благодаря Ви, господа Общински съветници.

ТРЕТА ТОЧКА
Г-н Панайот Рейзи – По трета точка от дневния ред трябва да изберем комисия за изработване на Правилник за работата на новия Общински съвет. Тази комисия може да се състои от 5, 7, 9 или 11 члена, затова чакам Вашите предложения.
Г-жа Петя Чапевова – Аз предлагам тази комисия да се състои от 5 члена.
Г-н Панайот Рейзи – Други предложения? Няма. Който е съгласен тази комисия да се състои от 5 члена, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл.
Предложението беше прието.
Г-н Панайот Рейзи – Моля, предложения за членовете на комисията.
Г-н Стоьо Недин – Аз предлагам Станислав Георгиев.
Г-жа Дияна Колчева – Аз предлагам Петя Чапевова, Красимира Германова и Димо Минков.
Г-н Златко Николов – Предлагам Петър Георгиев и Тихомир Янакиев.
Г-н Панайот Рейзи – Понеже има шест предложения, при това положение, за всяко предложение ще се гласува поотделно. Както е по реда на предложенията. Който е съгласен Станислав Георгиев да бъде член на комисията, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 16 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 0 гл. – приема се.
Г-н Панайот Рейзи – Който е съгласен за Петя Чапевова, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 10 гл.
Против – 3 гл.
Въздържали се – 3 гл. – приема се.
Г-н Панайот Рейзи – Който е съгласен за Димо Минков, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 13 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 3 гл. – приема се.
Г-н Панайот Рейзи – Който е съгласен за Красимира Германова, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 13 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 3 гл. – приема се.
Г-н Панайот Рейзи – Който е съгласен за Петър Георгиев, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 8 гл.
Против – 2 гл.
Въздържали се – 6 гл. – не се приема.
Г-н Панайот Рейзи – Който е съгласен за Тихомир Янакиев, моля да гласува:
С резултат от гласуването:
За – 10 гл.
Против – 0 гл.
Въздържали се – 6 гл. – приема се.
Г-н Панайот Рейзи – В такъв случай след проведените гласувания, членовете на комисията са:
1. Станислав Георгиев.
2. Петя Чапевова.
3. Красимира Германова.
4. Димо Минков.
5. Тихомир Янакиев.
Общински съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 2. Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него и проект за работата и структурата на общинската администрация в състав:
- г-н Станислав Иванов Георгиев
- г-жа Петя Спирова Чапевова
- г-жа Красимира Иванова Германова
- г-н Димо Янчев Минков
- г-н Тихомир Йорданов Янакиев
Г-н Панайот Рейзи – Поради изчерпване на дневния ред, ЗАКРИВАМ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ. Бъдете живи и здрави.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:...................
/П. РЕЙЗИ/П Р О Т О К О Л №1
11.11.2003 г.

ОТНОСНО
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТДнес, 11.11.2003 г., на Първото заседание на Общински съвет – Созопол, комисия в състав:
Председател: Красимира Германова
И членове: Катя Стоянова
Петър Георгиев
Добри Добрев
Тихомир Янакиев
проведе избор за Председател на Общински съвет – Созопол между кандидатите – Костадин Тодоров Мархолев и Панайот Василев Рейзи.
След проведеното гласуване, комисията отчете следните резултати:
Гласували: 16 /шестнадесет/ Общински съветника.
Намерени пликове в урната: 16 /шестнадесет/ броя.
Намерени бюлетини в урната: 15 /петнадесет/ броя.
Празни пликове: 1 /един/ брой.
Бюлетини с името на Панайот Василев Рейзи: 9 /девет/ броя.
Бюлетини с името на Костадин Тодоров Мархолев: 6 /шест/ броя.

Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведеното тайно гласуване, за Председател на Общински съвет – Созопол, бе избран Панайот Василев Рейзи.

Комисия: /п/ /Кр. Германова/
/п/ /К. Стоянова/
/п/ /П. Георгиев/
/п/ /Д. Добрев/
/п/ /Т. Янакиев/
гр. Созопол
11.11.2003 г.


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...