:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №36/10.05.2006 г.


ПРОТОКОЛ №36

Днес, 10.05.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе тридесето и шестото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 17 Общински съветника, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
Г-н Рейзи откри заседанието и предложи промяна в проекта за дневен ред. Да влезе към т.2 в дневния ред:
- Докладна записка с вх. №256/03.05.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно Отпускане на еднократна парична помощ.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№695
Приема да влезе в дневния ред:
Докладна записка с вх. №256/03.05.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно Отпускане на еднократна парична помощ.

Г-н Рейзи предложи следващата промяна предложения дневен ред. Да влезе в дневния ред:
- Докладна записка с вх. №257/04.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№696
Приема да влезе в дневния ред:
Докладна записка с вх. №257/04.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.

Г-н Рейзи предложи следващата промяна предложения дневен ред. Да влезе в дневния ред:
- Докладна записка с вх. №261/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№697
Приема да влезе в дневния ред:
Докладна записка с вх. №261/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Г-н Рейзи предложи следващата промяна предложения дневен ред. Да влезе в дневния ред:
- Докладна записка с №265/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно избор на представители на община Созопол в Общото събрание на РАО “Тракия”.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№698
Приема да влезе в дневния ред:
Докладна записка с №265/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно избор на представители на община Созопол в Общото събрание на РАО “Тракия”.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред заедно с направените промени.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№699
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №210/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ІІ-386 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989 г., ул. “Рибарска” №41.
- Докладна записка с вх. №211/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХLІ-386 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989г., ул. “Рибарска” №39.
- Докладна записка с вх. №212/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот V-277 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989 г., ул. “Рибарска” №71.
- Докладна записка с вх. №213/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-330 в кв.36 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
- Докладна записка с вх. №214/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХV-108 в кв.12 по плана на с. Присад, одобрен със заповед №РД09-6/1988 година.
- Докладна записка с вх. №215/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ІV-257 в кв.27 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед №РД09-233/1986 г.
- Докладна записка с вх. №216/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот пл. №33 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №227/14.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №256/03.05.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно Отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №257/04.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №261/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с №265/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно избор на представители на община Созопол в Общото събрание на РАО “Тракия”.

След приемане на дневния ред, заседанието продължи с питания към Кмета на общината.
Г-жа Германова зададе на Кмета на общината два въпроса:
1. Как и по какъв начин е взето решение, поради поставяне на дограма в детската градина, тя да бъде почти затворена, т.е. една голяма част от децата да са по къщите си.
2. Ще се вземат ли тази година по-рано мерки за почистването на улицата, намираща се до плаж “Хармани”.
На първия въпрос г-жа Караманова отговори, че също е информирана за този проблем и информира Общинските съветници, че г-н Палазов е упълномощен да отиде в детската градина и да изясни въпроса. Г-н Палазов уточни, че след проведен разговор с директорката на детската градина, е станало ясно, че се увеличават групите, а без съгласието на родителите, върнати деца няма.
На втория въпрос Кмета на общината отговори, че са изпратени писма на собствениците на имоти – тъй като там има и частна собственост – да бъдат премахнати в седемдневен срок всички обекти, които са извън рамките на установените правила. Този срок изтича в сряда – 17.05.06 г. и ако до тогава не са премахнати, ще се премине към принудително премахване на тези обекти.
Кметът на с. Габър – Димитър Трънков зададе 2 въпроса към Кмета на общината:
1. Защо г-жа Миндова създава проблеми на Кметовете на населени места в общината, като според нея постоянно нещо не е наред в документите на кметствата и по този начин се получава излишно ходене от страна на служителите на кметствата до гр. Созопол и обратно. Освен това, г-жа Миндова не е дала на всички кметове парите, гласувани от Общински съвет за празниците на малцинствата, живеещи по селата. И по какъв начин трябва да се оформят гражданските договори.
2. Г-н Трънков изказа задоволството си от новоназначения строителен техник в общината.
На първия въпрос г-жа Караманова не може да отговори, защото г-жа Миндова отсъства.
Г-н Вангелов – Кмет на с. Зидарово попита защо след като трябва само една оферта за външното измазване на кметството в селото, все още не е уточнен въпроса и не е извършено измазването.
Г-жа Караманова отговори, че ще провери въпроса и ще отговори писмено.
Г-н Недин зададе два въпроса към Кмета на общината:
1. Имотът, намиращ се в близост до общината, собственост ли е на БТК. И ако не е, има ли отстъпено право на строеж. Водят ли се разговори с БТК по отношение на този имот.
2. За този сезон ще бъде ли оправено стълбището, което свързва стария с новия град – дали ще бъде осветено и почистено.
На първия въпрос г-н Николов уточни, че 800 кв.м. от имота са платени от БТК, за оперативно управление. Тук г-н Йорданов – Адвокат на Общински съвет уточни, че към сегашния момент “оперативно управление” е аналогично с “право на ползване”, като правото на ползване няма срок и може да се предоговаря. Г-жа Караманова доуточни, че с БТК са водени разговори и те са поели ангажимент да проектират и предоставят проект.
По втория въпрос г-жа Караманова ще провери има ли техническа възможност от страна на Енергоснабдяване, за да се освети стълбището.
Г-н Георгиев зададе два въпроса:
1. До къде стигна изпълнението на строителната програма, одобрена с приемането на бюджета за 2006 г.
2. Когато се изграждат подземни и надземни съоръжения за снабдяване на жителите с електроенергия и др. на общински терен, има ли съгласуване с общината, има ли проекти и скици или това се прави на място с посочване в момента.
На първия въпрос г-жа Караманова обясни всеки един проект:
- ремонтът на стадиона е започнат;
- събарянето на бившата общинска сграда ще приключи до 15.05.06 г.;
- ремонтът на улиците в стария град е завършен;
- в новия град е започнало чакълирането на ул. “Люлин” и поставянето на бордюри;
- асфалтирането на улиците ще започне, след като спре да минава тежка техника през града;
- в Черноморец това, което е по програмата – по договора за 1 300 000 лв. – там е започнало отремонтирането на отсечката, която е от моста към с. Черноморец. Предстои и асфалтирането на някои улици;
- по отношение на спортната площадка не можем да постигнем съгласие, защото Кметът на селото не е съгласен с денивелацията, която се получава;
- по отношение направата на водоема, има проблеми с качеството на бетона, на който е направена проба. След направената проба се оказва, че не може да се използва този бетон. За целта, трябва да се направи ново проектиране.
- проектът за амфитеатъра в с. Черноморец все още не е внесен в общината за одобрение.
На втория въпрос г-жа Караманова отговори, че всяко едно прокопаване се извършва с одобрение на проекти от страна на Енергоснабдяване, ВиК и община Созопол, след което се издават разрешения за прокопаване.
Г-н Георгиев изказа мнение, че не става ясно от отговорите на Кмета кога ще се изгради подпорна стена на ул. “Одеса” до плаж “Хармани” и че когато се поставят табла от Енергоснабдяване, няма определено за това място, а на момента се избира къде точно да бъдат поставени.
Г-жа Колчева попита г-жа Караманова как вървят разговорите за отреждане на терен за изграждане на пречиствателна станция за с. Черноморец.
Г-жа Караманова отговори, че в момента се разработва схема, по която пречистването на водите от с. Черноморец, могат да бъдат отведени до пречиствателна станция гр. Созопол.
Г-н Рейзи зададе 3 въпроса:
1. Има ли одобрен проект, по който се извършва ремонт на стената по “Южна алея”, при който се стеснява алеята.
2. Когато ВиК и Енергоснабдяване прокопават, имат ли одобрение от общината и внасят ли депозит като гаранция за възстановяване на улиците и тротоарите.
3. Обезщетени ли са хората, на които през 1986 г. е дадено отстъпено право на строеж и на които не са възстановени внесените суми. И ако не са, по какъв начин могат да бъдат обезщетени.
По първия въпрос г-жа Карабаджакова отговори, че проекта е съгласуван с НИПК и с община Созопол. Главният архитект ще разпореди проверка, за да се разбере дали всичко се извършва по проект.
На втория въпрос г-жа Караманова отговори, че ВиК и Енергоснабдяване имат внесен депозит от 5000 лв.
На третия въпрос Кмета на общината отговори, че няма законова форма, по която може да се осъществи това, което гражданите искат да получат. Проведени са разговори с Адвокати и се търси решение, което да бъде предложено на Общински съвет да вземе решение, с което да се реши проблема. Г-жа Георгиева доуточни, че парите, внесени от хората, са вече на държавата. Хората са уведомени писмено за срока, в който е можело да си получат парите, но те не са се възползвали.
Г-н Златко Николов уточни, че част от имотите, за които има дадено отстъпено право на строеж, вече са частни.
По повод отговора на г-жа Караманова, мнение изказа г-н Казанджиев, потърпевш и жител на община Созопол. Той уточни, че хората не са получили официални писма за получаване на парите, а парите не са държавни, а са в сметка на общината. Г-н Казанджиев поиска среща с Кмета на общината, за да се обсъди и реши проблема.

Поради изчерпване на питанията, заседанието продължи по дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на Председателя на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
Г-жа Колчева запозна присъстващите с протоколите от заседанията на комисията и премина към разгледаните докладни:
Докладна записка с вх. №210/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ІІ-386 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989 г., ул. “Рибарска” №41.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№700
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-386 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Утвърждава експертна оценка №72/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ ІІ-386 в кв.36 по плана на гр.Созопол, представляваща 76/144 кв.м. ид.ч., в размер на 14820,00 /четиринадесет хиляди осемстотин и двадесет/ лв.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №211/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХLІ-386 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989г., ул. “Рибарска” №39.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№701
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХLІ-386 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Утвърждава експертна оценка №73/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХLІ-386 в кв.36 по плана на гр.Созопол,представляваща 63/95 кв.м. ид.ч., в размер на 12285 /дванадесет хиляди двеста осемдесет и пет/ лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №212/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот V-277 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989 г., ул. “Рибарска” №71.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№702
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-277 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №72/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ V-277 в кв.31 по плана на гр. Созопол, представляваща 78/287 кв.м. ид.ч., в размер на 15210,00 /петнадесет хиляди двеста и десет/ лв.

Докладна записка с вх. №213/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-330 в кв.36 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№703
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІІ-330 в кв.36 по плана на с.Вършило, одобрен със заповед № 130/2001 година.
2. Одобрява експертна оценка №77/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ VІІІ-330 в кв.36 по плана на с. Вършило, представляваща 5/475 кв.м. ид.ч., в размер на 58,00 /петдесет и осем/ лв.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №214/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХV-108 в кв.12 по плана на с. Присад, одобрен със заповед №РД09-6/1988 година.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната, като по време на заседанието на Общински съвет се уточни дали мястото, обект на прекратяване на съсобствеността е тротоар.
По време на дебатите стана ясно, че обектът на прекратяване на съсобствеността не е тротоар.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№704
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХV-108 в кв.12 по плана на с.Присад, одобрен със заповед № РД 09-6/1988 година.
2.Одобрява експертна оценка №75/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХV-108 в кв.12 по плана на с. Присад, представляваща 40/1420 кв.м. ид.ч., в размер на 390,00 /триста и деветдесет/ лв.

Докладна записка с вх. №215/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ІV-257 в кв.27 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед №РД09-233/1986 г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната, като по време на заседанието на Общински съвет се уточни дали мястото, обект на прекратяване на съсобствеността е тротоар.
По време на дебатите стана ясно, че обектът на прекратяване на съсобствеността не е тротоар.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№705
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-257 в кв.27 по плана на с.Крушевец, одобрен със заповед № РД 09-233/1986 година.
2.Одобрява експертна оценка №14/16.01.2006 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ ІV-257 в кв.27 по плана на с. Крушевец, представляваща 20/515 кв.м. ид.ч., в размер на 390,00 /триста и деветдесет/ лв.

Докладна записка с вх. №216/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот пл. №33 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№706
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на имот пл. №33 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”землище с.Росен.
2.Одобрява експертна оценка №78/03.04.2006 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от имот пл.№33 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляваща 50/350 кв.м. ид.ч., в размер на 682,00 /шестстотин осемдесет и два/ лв.

Г-н Рейзи даде думата на Председателя на комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с протоколите от двете комисии, проведени на 02.05.2006 г. и на 09.05.2006 г.
По време на първата комисия бе разгледана докладна записка с вх. №227/14.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Поради неприсъствие от страна на общинска администрация по време на обсъждането и невъзможността на членовете на комисията да изяснят неточностите по докладната, г-н Рейзи предложи докладната да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет.
Предложението бе подложено на гласуване:
За: 2 гласа;
Против: 1 глас;
Въздържали се: 2 гласа.
След като не бе прието, комисията продължи с разглеждането на предложените за еднократни помощи лица.
Последва предложение от г-н Деспов да се разгледа докладната на заседание на Общински съвет във вида, в който е предложено от Кмета на общината.
Г-н Георгиев подложи предложението на г-н Деспов на гласуване:
За: 1 гласа;
Против: 3глас;
Въздържали се: 1 гласа.
Предложението не бе прието и комисията продължи с разглеждането на всяко едно лице, предложено в докладната.
По време на обсъждането на лицата, описани в докладната стана ясно, че документите на Радостина Николова Стоева са неточни и комисията предлага Кмета на общината да подготви нова докладна, в която да бъде включено това лице, след като се уточнят неточностите, като тази докладна се предложи на вниманието на Общински съвет за обсъждане на следващо заседание.
Бе обсъдено и гласувано предложението да бъде отпусната еднократна парична помощ на Христо Йорданов Иванов 854,40 лв., което не бе прието.
След обсъждането на всеки един от предложените в докладната за отпускане на еднократни парични помощи, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Милен Панайотов Петров от гр.Созопол, ул. “Рибарска” 85, ЕГН: 7011120485 страдащ от глаукома, в размер на 960,50 лв., изразходена за лечението на лицето.
- Хриска Георгиева Павлова от гр. Созопол, ЕГН: 5001250472, служител на Община Созопол, в размер на 515.25 /петстотин и петнадесет/ лева и 025 ст., представляващи средства за лекарства, консумативи и транспорт.
- Минка Стоянова Казакова от с. Присад с ЕГН:2503030510, в размер на 161, 57 /сто шестдесет и един/ лева и 0.57 ст., представляващи средства за лекарства.
- Станка Добрева Ванева от с.Зидарово, ЕГН: 3803020514, в размер на 320.00 /триста и двадесет/ лева и 00 ст., представляващи средства за операция на очите.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите за транспорт, заплатени такси за прегледи и операции и фактури за закупени лекарства.
Г-н Рейзи подложи предложенията от комисията на гласуване:
- да бъде отпусната еднократна парична помощ на Милен Панайотов Петров от гр.Созопол, ул. “Рибарска” 85, ЕГН: 7011120485 страдащ от глаукома, в размер на 960,50 лв., изразходена за лечението на лицето.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
- да бъде отпусната еднократна парична помощ на Хриска Георгиева Павлова от гр. Созопол, ЕГН: 5001250472, служител на Община Созопол, в размер на 515.25 /петстотин и петнадесет/ лева и 025 ст., представляващи средства за лекарства, консумативи и транспорт.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
- да бъде отпусната еднократна парична помощ на Минка Стоянова Казакова от с. Присад с ЕГН:2503030510, в размер на 161, 57 /сто шестдесет и един/ лева и 0.57 ст., представляващи средства за лекарства.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
- да бъде отпусната еднократна парична помощ на Станка Добрева Ванева от с. Зидарово, ЕГН: 3803020514, в размер на 320.00 /триста и двадесет/ лева и 00 ст., представляващи средства за операция на очите.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
- да не бъде отпусната еднократна парична помощ на Христо Йорданов Иванов, в размер на 854,40 лв. за възстановяване щетите, нанесени от пожар.
С 10 гласа “за”, 1 глас “против”, 6 гласа “въздържали се”, предложението беше одобрено.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението не беше одобрено.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение с одобрените имена и точка втора от предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението не беше одобрено.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№707
1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Милен Панайотов Петров от гр.Созопол, ул. “Рибарска” 85, ЕГН: 7011120485 страдащ от глаукома, в размер на 960,50 лв., изразходена за лечението на лицето.
- Хриска Георгиева Павлова от гр. Созопол, ЕГН: 5001250472, служител на Община Созопол, в размер на 515.25 /петстотин и петнадесет/ лева и 025 ст., представляващи средства за лекарства, консумативи и транспорт.
- Минка Стоянова Казакова от с. Присад с ЕГН:2503030510, в размер на 161, 57 /сто шестдесет и един/ лева и 0.57 ст., представляващи средства за лекарства.
- Станка Добрева Ванева от с.Зидарово, ЕГН: 3803020514, в размер на 320.00 /триста и двадесет/ лева и 00 ст., представляващи средства за операция на очите.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите за транспорт, заплатени такси за прегледи и операции и фактури за закупени лекарства.

Г-н Георгиев продължи с докладна записка с вх. №256/03.05.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението не беше одобрено.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№708
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Архондула Апостолова Георгиева, ЕГН 4704260610, от гр. Созопол, ул.”Анаксимандър” №22 в размер на 1 221 /хиляда двеста двадесет и един/ лева.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Г-н Рейзи даде думата на г-жа Германова – член на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
Г-жа Германова запозна присъстващите с протокола от проведеното на 09.05.2006 г. заседание, на което бяха разгледани следните докладни:
Докладна записка с №261/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След проведените дебати по докладната, постъпиха няколко предложения:
- за промяна в така предложеното решение;
- за оттегляне на докладната от вносителя;

- за отлагане на докладната за следващо заседание на Общински съвет, докато се изяснят спорните въпроси.
Г-н Рейзи подложи на гласуване последното предложение, което постъпи от г-жа Германова, за отлагане на докладната.
С 10 гласа “за”, “против” няма, 7 гласа “въздържали се”, предложението беше одобрено, поради което не се налага да се гласуват предните предложения.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№709
Отлага докладна записка с №261/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, за доуточняване.

Г-жа Германова продължи с докладна записка с №265/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно избор на представители на община Созопол в Общото събрание на РАО “Тракия”.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Постъпиха следните предложения за делегат и заместник делегати в Общото събрание на РАО “Тракия”:
Кметът на общината – делегат;
Председателят на Общински съвет – заместник делегат;
Милко Димов – представител на Регионално движение “Тракия”.
Г-н Рейзи подложи предложенията на гласуване.
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Г-н Рейзи подложи предложението заедно с вече одобрените делегати на гласуване.
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№710
Избира за представители на община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия” следните лица:
1. Кметът на община Созопол – делегат;
2. Председателят на Общински съвет – заместник делегат;
3. Милко Димов – представител на Регионално движение “Тракия”.

Г-н Рейзи даде думата на г-н Недин – Председател на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
Г-н Недин запозна присъстващите с протокола от проведеното заседание на комисията, на което бе разгледана докладна записка с вх. №257/04.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти на територията на общината.
Скица №128/19.04.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №644/13.04.2006 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, скицата беше одобрена.
Скица №135/26.04.2006 година
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №136/26.04.2006 година
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №137/26.04.2006 година
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №738/27.04.2006 година
Със 7 гласа “за”, 1 глас “против”, 7 гласа “въздържали се”, скицата не беше одобрена.
Скица №642 /13.04.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, скицата беше одобрена.
Скица №634 /13.04.2006 година
С 11 гласа “за”, 1 глас “против”, 4 гласа “въздържали се”, скицата беше одобрена.
Скица №638 /13.04.2006 година
Със 3 гласа “за”, 1 глас “против”, 12 гласа “въздържали се”, скицата не беше одобрена.
Скица №639/13.04.2006 година
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №640/13.04.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №641/13.04.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №686/18.04.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №687/18.04.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №677/18.04.2006 година
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №688/18.04.2006 година
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.

Г-н Рейзи подложи предложението за решение, заедно с одобрените схеми, на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№711
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №642 /13.04.2006 година
2. Скица №634 /13.04.2006 година
3. Скица №639/13.04.2006 година
4. Скица №640/13.04.2006 година
5. Скица №641/13.04.2006 година
6. Скица №644/13.04.2006 година
7. Скица №686/18.04.2006 година
8. Скица №687/18.04.2006 година
9. Скица №677/18.04.2006 година
10.Скица №688/18.04.2006 година
11.Скица №137/26.04.2006 година
12.Скица №136/26.04.2006 година
13.Скица №135/26.04.2006 година
14.Скица №128/19.04.2006 година

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...