:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №38/28.06.2006 г


ПРОТОКОЛ №38

Днес, 28.06.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе тридесето и осмото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 17 Общински съветника, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
Г-н Рейзи откри заседанието и предложи промяна в проекта за дневен ред. Да влезе към т.2 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№716
Приема да влезе към т.2 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.

Г-н Рейзи предложи следващата промяна предложения дневен ред. Да влезе в дневния ред към т.3:
Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№717
Приема да влезе към т.3 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.

Г-н Рейзи предложи следващата промяна предложения дневен ред. Да влезе в дневния ред към т.3:
Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№718
Приема да влезе към т.3 в дневния ред:
Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред заедно с направените промени.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№719
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №293/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно обсъждане и приемане на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2007 – 2013 г. от Общински съвет – Созопол.
- Докладна записка с вх. №288/17.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно участие на Община Созопол в Сдружение на Югоизточните общини.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №291/18.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заплащане на транспортни разноски на служители в Общинска администрация.
- Докладна записка с вх. №349/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №350/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на Тарифата на цени за услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6 ал. 2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №209/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ Х-343 в кв.32 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Пеликан” №4.
- Докладна записка с вх. №218/11.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда “Читалище Д. Николов”, с. Черноморец.
- Докладна записка с вх. №268/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Бузлуджа” №16.
- Докладна записка с вх. №269/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ VІ-28 в кв.13 по плана на с. Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
- Докладна записка с вх. №294/09.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ І -426, кв.33 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №295/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ Х-426, кв.35 по плана на с. Зидарово, Община Созопол .
- Докладна записка с вх. №296/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изготвени оценки за продажба чрез търг на имот-общинска собственост, находящи се в с. Индже войвода и с. Вършило, община Созопол.
- Докладна записка с вх. №329/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен,одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №330/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №333/13.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите – Регионална Ветеринарномедицинска служба – гр. Бургас в помещения, собственост на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №336/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 г., ул. “Бузлуджа” №14.
- Докладна записка с вх. №351/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-144, кв.21 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №352/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на допълнително право на строеж по изготвен проект за реконструкция на съществуващ магазин в УПИ VІІІ в кв.27 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №362/19.06.06 г. от Добри Добрев – Общински съветник, относно възлагане на управлението на рибните ресурси във водни обекти – общинска собственост в землището на с. Черноморец, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.
- Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №338/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №342/15.06.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №147/15.03.06 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отпускане на еднократни парични помощи.

Г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова да прочете протестна декларация от общинските съветници при Общински съвет Созопол, относно изразяване на несъгласие срещу предприетите разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната, която гласи:
“Изразяваме своето несъгласие срещу предприетите разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната, отнасящи се до имоти на територията на военно поделение с отпаднала необходимост в местността Акра, землище с.Черноморец Община Созопол.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване протестната декларация.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, т.1 от предложението за решение беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№720
Одобрява протестна декларация от общинските съветници при Общински съвет Созопол, относно разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната, а именно:
“Изразяваме своето несъгласие срещу предприетите разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната, отнасящи се до имоти на територията на военно поделение с отпаднала необходимост в местността Акра, землище с.Черноморец Община Созопол”.

Заседанието продължи с питания към Кмета на общината.
По повод подписан договор с “Дюни” АД за с. Черноморец, според който с определени средства трябва да се реализират строителни мероприятия в селото. Тъй като срока за реализацията на договора вече е изтекла, но през това време “Дюни” – АД използва общински терен, г-н Рейзи попита Кмета на общината какви средства има събрани от “Дюни” – АД за използването на общинския терен.
Г-жа Караманова ще отговори писмено.
Г-н Недин попита Кмета на общината има ли готовност с отговора от зададения на 36-тото заседание въпрос, собственост ли е на БТК терена, намиращ се в близост до общината.
На въпроса отговори Ирена Петкова – Юрист на община Созопол, която уточни, че през 1987 г. теренът е предаден за оперативно управление на ОУ “Съобщения”, чийто приемник е БТК. През 2005 г. е издаден констативен нотариален акт, с който БТК се признава за собственик на терена. Има проведени разговори с БТК, които са дали уверение, че имотът ще бъде почистен.
По повод постъпила жалба срещу новопостроения хотел “Корал”, г-н Рейзи попита Кмета на общината как ще я коментира.
Г-жа Караманова отговори, че ще изпрати комисия, която да провери как е предвидено затоплянето на водата и дали всичко е изпълнено по проект.
Г-жа Чапевова коментира, че освен с проблема със замърсяването на въздуха от страна на този хотел, има проблем и с енергоснабдяването.
Г-жа Карабаджакова отговори, че има изграден трафопост към хотела и не би трябвало да има проблем с енергоснабдяването.
Г-жа Чапевова попита защо не се предприема нищо по изграждане на пътека около х-л “Лагуна”, където има свлачища и защо парапета на ул. “Одеса” е толкова нестабилно направен.
Г-жа Караманова ще отговори писмено.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър попита защо няма в общината списъци от Държавно лесничейство за снабдяване на дърва в с. Габър.
Г-н Мархолев отговори, че Г-н Дянков – служител в община Созопол е изпратил списъци до Държавно лесничейство и трябва оттам да ги върнат в общината.
Г-н Трънков попита как стои въпросът с общинските жилища в с. Габър и препоръча на Кмета на общината да се вземат сериозни мерки по отношение на хората, които са настанени в общински жилища, а в същото време имат собствени. И защо на комисиите, които са провеждани в селото, не присъстват представители на общината.
Г-н Палазов – Секретар на общината уточни, че хората имат перфектни договори и са настанени законно.
На въпроса за комисиите, г-н Рейзи уточни, че на комисията, проведена от Общински съвет, от общинска администрация наистина не са присъствали представители, а на комисията по повод незаконното строителство, са присъствали.
Г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец зададе въпрос, относно приетата на днешното заседание от Общинските съветници декларация, отнасяща се до разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната с имоти на територията на военно поделение с в землището на с.Черноморец и попита къде може да се намери информация, относно разпореждането с тези имоти.
Г-н Рейзи насочи г-жа Хрусанова да провери в сайта на Министерството на отбраната.
Поради изчерпване на питанията към Кмета, заседанието продължи с първа точка от дневния ред.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова.
Г-жа Чапевова запозна присъстващите с протокола от проведеното заседание на комисията по „Законност, сигурност, граждански права, молби и жалби” и премина към докладна записка с вх. №288/17.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно участие на Община Созопол в Сдружение на Югоизточните общини.
Комисията предлага решението по докладната.
След обсъждане, г-н Рейзи подложи предложението на гласуване.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, т.1 от предложението за решение беше прието.
Г-н Рейзи предложи за представители на община Созопол Кмета на общината и Председателят на Общински съвет.
С 15 гласа “за”, “против” няма, 2 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№721
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол:
1. Дава своето съгласие Община Созопол, в качеството си на община, включена в състава на общините от Югоизточен планов регион да се присъедини към съучредителите на сдружение за извършване на общественополезна дейност с наименование “Сдружение на Югоизточните общини” /СЮИО/, със седалище: гр. Бургас, адрес на управление ул. “Цар Петър” №1.
2. Избира представители на Община Созопол в общото събрание на СЮИО, а именно:
- Кметът на община Созопол – делегат;
- Председателят на Общински съвет – заместник делегат.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №293/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно обсъждане и приемане на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2007 – 2013 г. от Общински съвет – Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
След обсъждането на общинския план, г-н Рейзи подложи предложението на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№722
Общински съвет Созопол обсъжда и приема плана за развитие на Община Созопол за периода 2007-2013 г.

Заседанието продължи със втора точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Германова – Председател на комисията по финанси.
Г-жа Германова запозна присъстващите с протоколите от проведените две заседания на комисията и премина към докладна записка с вх. №291/18.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заплащане на транспортни разноски на служители в Общинска администрация.
Предложението за решение, което комисията предлага е да се промени от „на 90%” да стане „до 90%”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение, отправено от комисията.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№723
На основание докладна записка с вх.№45/23.01.2006г и във връзка с решение на №643 точка 5”утвърждава списъци по Функции на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от действителните транспортни разходи”, във връзка със Закона за вътрешния одит в публичния сектор чл.14 ал.1 и ал.2 т.2 за формиране на звено за вътрешен одит и писмо вх.№04-00-36 от 26.04.2006г. на Министъра на финансите и заповед за назначаване №18 и №19 от 05.05.2006г. на кмета на Община Созопол ежемесечно да се изплащат транспортни разноски до 90% от стойноста на фактическите разходи на автобусна линия Бургас – Созопол – Бургас за следните служители при Общинска администрация Созопол:
1. Петко Георгиев Лапов-главен вътрешен одитор.
2. Златка Щерионова Мусева-старши вътрешен одитор.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №349/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение към чл.13 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
„На основание чл.21, ал.2 и чл.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.14 от Закона за нормативните актове, Общински съвет приема допълнения в НОАМТЦУ, със следния текст:
1. /Нова т.3 от ал.5 ,чл.13 /
Лицата по чл.12, ал.1 могат да подадат декларация по чл.13,ал.5,т.2 по образец /Приложение 2/ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване през настоящата година, в срока на подаване на задължителната декларация по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ/декларация за придобит имот/ за имоти придобити през настоящата година.
2. Нов &5 от ПЗР на НОАМТЦУ на територията на Община Созопол, т.3, ал.5, чл.13 влиза в сила от 01.01.2006 г. За подалите през периода януари-юни 2006 г. декларации по чл.14 и чл. 17 от ЗМДТ, срокът за подаване на декларациите по т.3, е един месец от влизане в сила на решението.”
Г-жа Германова предложи да бъде уточнено в решението, че става въпрос за земеделски земи с променен статут, където няма реализирано строителство, като предложението за решение придобие следния вид:
„На основание чл.21,ал.2 и чл.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.14 от Закона за нормативните актове, Общински съвет приема допълнения в НОАМТЦУ, със следния текст:
1. /Нова т.3 от ал.5 ,чл.13 /
Лицата по чл.12, ал.1 могат да подадат декларация по чл.13, ал.5, т.2 по образец /Приложение 2/ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване през настоящата година, в срока на подаване на задължителната декларация по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ /декларация за придобит имот/ за имоти придобити през настоящата година.
2. Нов &5 от ПЗР на НОАМТЦУ на територията на Община Созопол, т.3, ал.5, чл.13 влиза в сила от 01.01.2006 г. За подалите през периода януари-юни 2006 г. декларации по чл.14 и чл. 17 от ЗМДТ, срокът за подаване на декларациите по т.3, е един месец от влизане в сила на решението и се отнася до имоти с променен статут, върху които няма реализирано строителство.”
След обстойно обсъждане на предложенията за решение, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на г-жа Германова.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№724
На основание чл.21,ал.2 и чл.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.14 от Закона за нормативните актове, Общински съвет приема допълнения в НОАМТЦУ, със следния текст:
1. /Нова т.3 от ал.5 ,чл.13 /
Лицата по чл.12,ал.1 могат да подадат декларация по чл.13,ал.5,т.2 по образец /Приложение 2/ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване през настоящата година, в срока на подаване на задължителната декларация по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ /декларация за придобит имот/ за имоти придобити през настоящата година.
2. Нов &5 от ПЗР на НОАМТЦУ на територията на Община Созопол, т.3,ал.5,чл.13 влиза в сила от 01.01.2006 г. За подалите през периода януари-юни 2006 г. декларации по чл.14 и чл. 17 от ЗМДТ, срокът за подаване на декларациите по т.3, е един месец от влизане в сила на решението и се отнася до имоти с променен статут, върху които няма реализирано строителство.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №350/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на Тарифата на цени за услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6 ал. 2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
След обсъждане на предложението за решение, г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№725
1. Общински съвет Созопол на основание чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ определя цени на услуги за входни такси и беседи за Художествена галерия – Созопол, Археологически музей – Созопол и Етнографска експозициа – Созопол както следва:
IV. Култура
1. Цени на услуги за Художествена галерия
било става
- за граждани – 1,00 лв. за възрастни – 1,00 лв.
- за ученици – 0,50 лв. за деца до 16г. и учащи– 0,50 лв.
- чужденци
организирани туристи – 2,00 лв.
индивидуални туристи – 4,00 лв.
- беседа – 5,00 лв. беседа – 5,00 лв.
2. Цени на услуги за Археологически музей
- за ученици – 0,50 лв. за деца до 16 г. и учащи – 1,00 лв.
- за възрастни – 1,00 лв за възрастни – 3,00 лв.
- чужденци
организирани туристи – 2,00 лв.
индивидуални туристи – 4,00 лв.
- беседа на български език – 10,00 лв. беседа – 5,00 лв.
3. Цени на услуги за Етнографска експозиция

. за деца до 16г. и учащи – 0,50 лв.
за възрастни – 1,00 лв.
беседа – 3,00 лв.

Г-жа Германова продължи с докладна записка с вх. №375/26.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Г-н Рейзи подложи на гласуване промените в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА, и основен ремонт за 2006 г. на Община Созопол.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№726
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г.,както следва:
Извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2006г. в частта за местни дейности, както следва:
За кметство Извор
1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби“ дейност 122 “Общинска администрация “с 5000лв.
било увеличение става
§ 51-00 –основен ремонт 30 000лв. 5 000лв. 35 000лв.

2. Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 5000лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 22 000лв. 5 000лв. 17 000лв.

За кметство Равадиново
3. Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация“ в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00-основен ремонт 0 10 000лв. 10 000лв.

било намаление става

§ 10-30-текущ ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0

За кметство Черноморец
4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги“ дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 30 000 лв.
било увеличение става

§ 10-30 – текущ ремонт 46 000лв. 30 000лв. 76 000лв.

5. Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 30 000 лв.
било намаление става

§ 10-30 – текущ ремонт 30 000лв. 30 000лв. 0
6. Общински съвет Созопол утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА, и основен ремонт за 2006г. на Община Созопол. /Приложение № 1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи 4 512 188 15 000 4 527 188
в т.ч.
от собствени средства 835 000 15 000 850 000

Заседанието продължи с трета точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Колчева, Председател на комисията по туризъм и общинска собственост.
Г-жа Колчева запозна присъстващите с протоколите от проведените две заседания на комисията и продължи с докладна записка с вх. №209/10.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ Х-343 в кв.32 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Пеликан” №4.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 9 гласа “за”, “против” няма, 7 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№727
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-343 в кв.32 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Утвърждава експертна оценка №74/03.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ Х-343 в кв. 32 по плана на гр.Созопол, представляваща 57/206 кв.м. ид.ч., в размер на 11 115 /единадесет хиляди сто и петнадесет/ лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №218/11.04.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда “Читалище Д. Николов”, с. Черноморец.
Комисията предлага решението по докладната, като Кмета на с. Черноморец да представи или да обясни инвестиционните намерения на евентуалния наемател.
Г-жа Хрусанова уточни, че това решение е необходимо, за да се подпише договор за наем.
Г-жа Колчева предложи промяна в предложението за решение, а именно:
Да се замени текста „за срок от 3 /три/ години” с „за срок от 3 /три/ месеца”.
Г-н Йорданов предложи ново решение, а именно:
“Възлага на Кмета на с. Черноморец ежегодно, в срок до 31.05 да извърши провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот, представляващ част от първи етаж на масивна двуетажна сграда – имот публична общинска собственост читалище “Димо Николов”, представляващ помещение с площ 180 кв.м, апаратна с площ от 24 кв.м. и сервизни помещения, местонахождение на имота: с Черноморец, кв.18, п-л ХVІІ, със запазване на предназначението и включване клауза в договора за безвъзмездно ползване на същите помещения за мероприятия, организирани от Кметство с. Черноморец и Читалище с. Черноморец, за срок от три месеца, по реда на чл.15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на територията на община Созопол.”
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№728
Възлага на Кмета на с. Черноморец ежегодно, в срок до 31.05 да извърши провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот, представляващ част от първи етаж на масивна двуетажна сграда – имот публична общинска собственост читалище “Димо Николов”, представляващ помещение с площ 180 кв.м, апаратна с площ от 24 кв.м. и сервизни помещения, местонахождение на имота: с Черноморец, кв.18, п-л ХVІІ, със запазване на предназначението и включване клауза в договора за безвъзмездно ползване на същите помещения за мероприятия, организирани от Кметство с. Черноморец и Читалище с. Черноморец, за срок от три месеца, по реда на чл.15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на територията на община Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №268/05.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Бузлуджа” №16.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№729
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №134/25.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ ХХХІ-937 в кв.72 по плана на гр.Созопол, представляваща 10/260 кв.м. ид.ч., в размер на 1950,00 /хиляда деветстотин и пет/ лв.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №269/08.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ VІ-28 в кв.13 по плана на с. Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№730
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-28 в кв.13 по плана на с.Извор, одобрен със заповед № 343/1972 година.
2.Одобрява експертна оценка №15/16.01.2006 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ VІ-28 в кв.13 по плана на с.Извор,представляваща 20/900 кв.м. ид.ч.,в размер на 234,00 /двеста тридесет и четири / лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №294/09.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ І-341, кв.33 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№731
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 37/ тридесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-341, кв.33 по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 180/11.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 433/четиристотин тридесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №295/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба в УПИ Х-426, кв.35 по плана на с. Зидарово, Община Созопол .
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№732
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 135/сто тридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-426, кв.35 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 179/11.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 106 /две хиляди сто и шест/ лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №296/19.05.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изготвени оценки за продажба чрез търг на имот-общинска собственост, находящи се в с. Индже войвода и с. Вършило, община Созопол.
Комисията предлага следното решение:
1. Общински Съвет допълва свое решение № 215.1/24.09.2004г., като добавя нова т.3, според която, на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 155/03.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 55 373 /петдесет и пет хиляди и триста седемдесет и три/ лв. с вкл.ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, а именно дворно място с площ от 1950 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда, представляващи УПИ ІV, в кв.21 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
2. Общински Съвет допълва свое решение № 216/24.09.2004г., като добавя нова т.2, според която, на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 154/03.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 47 213 /четиридесет и седем хиляди двеста и тринадесет/ лв. с вкл. ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, а именно дворно място с площ от 1880 кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда, представляващи УПИ ІІІ-347, в кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№733
1.Общински Съвет допълва свое решение № 215.1/24.09.2004г.,като добавя нова т.3, според която, на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 155/03.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 55 373/петдесет и пет хиляди и триста седемдесет и три/лв. с вкл.ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, а именно дворно място с площ от 1950 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда , представляващи УПИ ІV, в кв.21 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
2.Общински Съвет допълва свое решение № 216/24.09.2004г., като добавя нова т.2, според която, на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 154/03.05.06г на независим лицензиран оценител в размер на 47 213/четиридесет и седем хиляди двеста и тринадесет/лв. с вкл.ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, а именно дворно място с площ от 1880 кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда, представляващи УПИ ІІІ-347, в кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №329/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен,одобрен със заповед №283/1971 година.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№734
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
2.Утвърждава експертна оценка №136/25.04.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХVІ-404 в кв.46 по плана на с.Росен,представляваща 22/820 кв.м. ид.ч., в размер на 858,00/осемстотин петдесет и осем/ лв.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №330/12.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№735
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
2.Утвърждава експертна оценка №191/17.05.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен,представляваща 210/855 кв.м. ид.ч.,в размер на 8190,00/осем хиляди сто и деветдесет / лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №333/13.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите – Регионална Ветеринарномедицинска служба – гр. Бургас в помещения, собственост на Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, като се уточни срокът за отдаване.
Г-жа Караманова предложи „за срок от три години”.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№736
На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предостави за срок от три години безвъзмездно за управление на Регионална Ветериномедицинска служба – гр.Бургас, структура към Министерство на земеделието и горите, помещение с площ с 13 кв.м. – имот частна общинска собственост, находящо се на първи етаж на триетажна масивна сграда “Културен дом”, гр. Созопол кв.29, УПИ ІІ-531, по плана на град Созопол за административна дейност.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №336/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 г., ул. “Бузлуджа” №14.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№737
1. Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Утвърждава експертна оценка №221/12.06.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХХХІІ-938 в кв.72 по плана на гр.Созопол,представляваща 90/425 кв.м. ид.ч., в размер на 17602,00 /седемнадесет хиляди шестстотин и два/ лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №351/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-144, кв.21 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№738
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 270/двеста и седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІІ-144 , в кв.21, по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 219/12.06..06г на независим лицензиран оценител в размер на 4 225/четири хиляди двеста двадесет и пет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. №352/15.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на допълнително право на строеж по изготвен проект за реконструкция на съществуващ магазин в УПИ VІІІ в кв.27 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№739
1. На основание чл.34,ал.4 и чл.38,ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.42,ал.1,т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общинския съвет гр.Созопол съгласува план за УПИ VІІІ, в кв.27 и учредява право на пристрояване към съществуваща търговска сграда- магазин, в полза на ПК”Изгрев”, с.Черноморец , с рег. по ф.д.659/1989 по описа на БОС, дан.№ 1025500489, булстат 102003487, представлявано от председател – Стоян Ралев.
2. На основание чл.41 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка № 151/02.05.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 041/три хиляди четиридесет и един/лв. по която да се извърши разпореждането с ограниченото вещно право за гореописания имот.

Докладна записка с вх. №362/19.06.06 г. от Добри Добрев – Общински съветник, относно възлагане на управлението на рибните ресурси във водни обекти – общинска собственост в землището на с. Черноморец, общ. Созопол.
Комисията предлага следното решение:
На основание чл.15 а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, възлага на Сдружение на ловците и риболовците „Лебед” – Бургас, за срок от 5 години, с годишен наем от 200 лв., управлението на рибните ресурси за осъществяване на обществено-полезна дейност във водни обекти – общинска собственост, а именно Язовир Голяма круша-1 с площ от 187 370 дка, притежаващ АОС № 115/13.07.1999г. и Язовир Голяма круша-2 с площ от 62 253 дка, притежаващ АОС № 110/13.07.1999г. и двата в землище с.Черноморец, общ. Созопол.
След обсъждане, бе предложено ново решение, което гласи:
“На основание чл.15 а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, възлага на Сдружение на ловците и риболовците „Лебед” – Бургас, управлението на рибните ресурси за осъществяване на обществено-полезна дейност във водни обекти – общинска собственост за срок от 5 години, с годишен наем за Язовир Голяма круша-1 с площ от 187 370 дка, притежаващ АОС № 115/13.07.1999г. – 150 лв. и за Язовир Голяма круша-2 с площ от 62 253 дка, притежаващ АОС № 110/13.07.1999г. – 50 лв. и двата в землище с.Черноморец, общ. Созопол.”
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№740
На основание чл.15 а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, възлага на Сдружение на ловците и риболовците „Лебед” – Бургас, управлението на рибните ресурси за осъществяване на обществено-полезна дейност във водни обекти – общинска собственост за срок от 5 години, с годишен наем за Язовир Голяма круша-1 с площ от 187 370 дка, притежаващ АОС № 115/13.07.1999г. – 150 лв. и за Язовир Голяма круша-2 с площ от 62 253 дка, притежаващ АОС № 110/13.07.1999г. – 50 лв. и двата в землище с.Черноморец, общ. Созопол.
Докладна записка с вх. №370/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект на частично изменение на териториално устройствен план /териториална схема /на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС, обн.ДВ бр.75/1997г. в обхвата на м. “Алепу”.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№741
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.121, ал.3 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на териториално устройствен план/териториална схема/ на Община Созопол/ ТУП приет с Решение № 377 на ОбС ,обн. ДВ бр.75/1997 г. в обхвата на поземлени имоти с № 000831, 000768 и 000978, в местност “Алепу”, Община Созопол.

Докладна записка с вх. №373/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на процедура за предварително проучване на терен за провеждане на процедура по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/ и изготвяне на проект за изграждане на Подстанция 110/20 кV на територията на землище гр.Созопол и допускане на изготвяне на проект.
Комисията предлага решението по докладната.
След много коментари и обстойно обсъждане на докладната с участието на представители на “Енергоснабдяване” – Стара Загора, г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№742
Общински съвет – Созопол на основание чл.8 от ЗОС и във връзка с чл.81 от ЗГ допуска да започне процедура за предварително проучване на имот №035057 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол с начин на трайно ползване залесена територия с цел преотреждане за изграждане на площадков енергиен обект “Подстанция 110/20 кV”.
В случай, че предложеният терен при извършване на първоначалните проучвания се окаже подходящ за изграждане на “Подстанция 110/20 кV”, Общински съвет Созопол ще вземе окончателно становище след представено писмено предложение на Министъра на енергетиката и икономиката по реда на ЗЕ /Закона за енергетиката/.

Заседанието продължи с точка четири от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-н Станислав Георгиев – Председател на комисията по здравеопазване.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с протокола от проведеното заседание на комисията и премина към докладна записка с вх. №338/14.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Милена Иванова Станкова от с. Габър, с ЕГН: 7806060673, майка на Георги Станков Станков, в размер на 661,22 /шестстотин шестдесет и един лв. и 22ст./, необходими за лечение и транспортни разходи.
- Пенка Илиева Петкова от с.Зидарово с ЕГН: 6701200530, инвалид с 53,9% в размер на 716 /седемстотин и шестнадесет лв. 32 ст./, необходими за лечение на ортопедично заболяване.
- Радостина Николова Стоева от с.Атия, с ЕГН: 7203290496, майка на Габриела Димитрова Георгиева на 12 г., с 65,8% инвалидност, в размер на 480 /четиристотин и осемдесет лв./, необходими за операции.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите за транспорт, заплатени такси за прегледи и операции и фактури за закупени лекарства.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 11 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№743
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Милена Иванова Станкова от с. Габър, с ЕГН: 7806060673, майка на Георги Станков Станков, в размер на 661,22 /шестстотин шестдесет и един лв. и 22ст./, необходими за лечение и транспортни разходи.
- Пенка Илиева Петкова от с.Зидарово с ЕГН: 6701200530, инвалид с 53,9% в размер на 716 /седемстотин и шестнадесет лв. 32 ст./, необходими за лечение на ортопедично заболяване.
- Радостина Николова Стоева от с.Атия, с ЕГН: 7203290496, майка на Габриела Димитрова Георгиева на 12 г., с 65,8% инвалидност, в размер на 480 /четиристотин и осемдесет лв./, необходими за операции.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите за транспорт, заплатени такси за прегледи и операции и фактури за закупени лекарства.

Г-н Георгиев продължи с докладна записка с вх. №342/15.06.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
- Киро Иванов Михалев, ЕГН 4203200666, с. Черноморец ул. “Яворов”№14 за закупуване на животоспасяващи лекарства, в размер на 98.60 лв.
- Огнян Стефанов Иванов, ЕГН 8204050568, с. Равна гора за следоперативно лечение, в размер на 608.45 лв.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 11 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№744
1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
- Киро Иванов Михалев, ЕГН 4203200666, с. Черноморец ул. “Яворов”№14 за закупуване на животоспасяващи лекарства, в размер на 98.60 лв.
- Огнян Стефанов Иванов, ЕГН 8204050568, с. Равна гора за следоперативно лечение, в размер на 608.45 лв.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №147/15.03.06 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. Общински съвет отпуска еднократна парична помощ на Тодора Михалева Богданова, ЕГН-4201250858, с. Атия, кв. „Миньор”, бл.11, в размер на 220,00 лв., необходими за операция на очите.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 11 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№745
1. Общински съвет отпуска еднократна парична помощ на Тодора Михалева Богданова, ЕГН-4201250858, с. Атия, кв. „Миньор”, бл.11, в размер на 220,00 лв., необходими за операция на очите.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/
Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...