:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №40/16.08.2006 г.


ПРОТОКОЛ №40Днес, 16.08.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе четиридесетото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 16 Общински съветника, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова, Богдан Йорданов, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№748
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Докладна записка с вх. №440/07.08.06 г. от Станислав Иванов Георгиев- общински съветник, относно провеждане на дискусия и набелязване на необходими мерки,отнасящи се до подобряване на пътната обстановка и движението на територията на гр. Созопол и вземане на съответни решения.
2. Докладна записка с вх. №441/07.08.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изразяване на становище относно създаването на проект за продължаване строителството на южна крайбрежна алея, реставрация на крепостна стена и кулата в югоизточната част на гр. Созопол и построяване на кей.
3. Докладна записка с вх. №442/07.08.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изменения и допълнения в Устава на „Алепу Вилидж” АД – гр. Созопол.

След приемане на дневния ред, г-н Иван Милков напусна залата.
Заседанието продължи с питания към Кмета на общината.
Г-н Рейзи попита готов ли е отговора на неговото питане от 39-тото заседание. Г-жа Караманова отговори, че отговорът ще бъде готов за следващото редовно заседание на Общински съвет.
Г-н Недин попита на кого и за какво е издадено строително разрешение на строителство, което се извършва на пътя от разклона от м. „Росенец” към с. Атия, в землището на с. Росен, в началото на гората.
Г-жа Караманова отговори, че строително разрешение на никой не е издавано. Там е установено, че се изравнява една голяма площадка. На мястото са изпратени полицаи и представители от „Незаконно строителство” – Созопол и строителството е спряно, а фургонът е изнесен. Работниците са уведомени, че в общината трябва да се яви представителят на фирмата, който е възложил това строителство. Направена е и повторна проверка, от която е установено, че там няма никой и строителството е спряно.
Г-н Трънков попита по какъв начин може да се упражни контрол по Наредба №1 на хора, които строят на тротоара, на уличното платно и се изхвърлят умишлено строителни отпадъци на улицата. Кметът на с. Габър изрази безпокойство, че въпреки издадените от него актове и въпреки проведената комисия в селото, тези хора продължават. Освен това, г-н Трънков помоли г-н Гочев – представител на РПУ – Созопол, да се обърне по-голямо внимание на нарушаването на обществения ред в селото.
На въпроса за незаконното строителство, г-жа Караманова отговори, че .............................................................................
Г-н Недин попита до къде стигнаха процедурите за премахване на незаконното обменно бюро, намиращо се на ул. „Ропотамо” №8а и процедурите за другите обменни бюра, които извършват измама на територията на територията на общината.
На въпроса г-жа Караманова отговори, че е направена среща с полицията, след която със съвместното съдействие на общината и РПУ – Созопол, са отнети табелите на бюрата, които са били затворени за няколко дни. Но след направени проверки е установено, че бюрата са с изрядни документи и общината не може да направи нищо, за да ги затвори напълно. А по отношение на обменното бюро на ул. „Ропотамо”, има пусната от Кмета на общината заповед за премахване, която е с три дневен срок на изпълнение.
След изчерпване на питанията, г-жа Чапевова запозна присъстващите с докладна записка с вх. №440/07.08.06 г. от Станислав Иванов Георгиев – общински съветник, относно провеждане на дискусия и набелязване на необходими мерки, отнасящи се до подобряване на пътната обстановка и движението на територията на гр. Созопол и вземане на съответни решения.
След разглеждане, комисията предлага да се обсъди докладната по време на заседанието на Общински съвет и да се вземе решение.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с мотивите си за внасянето на докладната. А това са проблеми с паркирането на автомобилите на пристигащите туристи и целенасоченото репатриране само на определени автомобили, което поражда много конфликтни ситуации в града. Г-н Георгиев уведоми, че освен всичко останало, не се спазват часовете за зареждане на магазините и че много хотели поставят на улиците забранителни знаци и табели, без да имат никакво разрешение за това. Освен това стана ясно, че няма никакъв ефект от бариерата в стария град, от където се пускат автомобили безразборно, а това води до затрудняване на движението, поради многото паркирали автомобили по улиците. А и не е представен в Общински съвет договора с фирмата, която обслужва бариерата и така наречения „паяк”.
Г-н Гочев – Автоконтрольор от РПУ – Созопол, опонира думите на г-н Георгиев, като уточни, че в последните две години организацията на движението е по-добра, отколкото е била преди това.
По време на обсъждането стана ясно, че заседанието на комисията по безопасност на движението към община Созопол е нелегитимно поради това, че са подменени членове на комисията без решение на Общински съвет и поради това заповедта на Кмета на общината, отнасяща се до транспортната схема в Созопол, е незаконно издадена.
След проведените дебати, бяха предложени следните решения:
Г-н Станислав Георгиев предложи:
1. Отменя чл.29а, ал.2,3, и 4 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
2. Задължава Кмета на община Созопол незабавно да прекрати договора с ЕТ „Старт Транс – Димитър Андреев” – гр. Бургас, поради отпадане на необходимостта от такава услуга.
3. Променя състава на комисията, избрана с решение №111/16.04.2004 г. на Общински съвет – Созопол.
Г-н Панайот Рейзи предложи:
1. Променя състава на общинската комисията за безопасност на движението, както следва:
І. Председател – Костадин Мархолев – Заместник Кмет на Община Созопол;
ІІ. Секретар – инж. Цоню Дянков – Старши експерт “Транспорт и Земеделие“ в Община Созопол;
ІІІ. Членове:
1. Златко Николов – Общински съветник;
2. Димитринка Трифонова – Общински съветник;
3. Васил Плачков – представител от РПУ – Созопол;
4. К-н Иво Гочев – Автоконтрольор от РПУ – Созопол;
5. Константин Палазов – Секретар на Община Созопол;
6. Станислав Георгиев – Общински съветник;
7. Милчо Милев – представител на община Созопол;
8. Ирена Петкова – Главен юристконсулт на Община Созопол;
9. Инж. Златан Атанасов – Началник отдел “ТСУ“ в Община Созопол.
2. Задължава председателя на комисията по безопасност на движението, до края на м. октомври 2006 г., да внесе за обсъждане и решение:
- анализ на обстановката във връзка с опазването на обществения ред на територията на община Созопол през летен сезон 2006 г.;
- да направи конкретни предложения за обсъждане и решение във връзка с предстоящия сезон 2007 г.
След направеното от Панайот Рейзи предложение и след проведени обсъждания, г-н Георгиев оттегли своето предложение.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението си за решение:
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението за промяна състава на комисията, беше прието.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението за анализ на обстановката през сезон 2006 и предложения за сезон 2007 г., беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№749
1. Променя състава на общинската комисията за безопасност, както следва:
І . Председател – Костадин Мархолев – Заместник Кмет на Община Созопол;
ІІ . Секретар – инж. Цоню Дянков – Старши експерт “Транспорт и Земеделие“ в Община Созопол;
ІІІ. Членове:
1. Златко Николов – Общински съветник;
2. Димитринка Трифонова – Общински съветник;
3. Васил Плачков – представител от РПУ – Созопол;
4. К-н Иво Гочев – Автоконтрольор от РПУ – Созопол;
5. Константин Палазов – Секретар на Община Созопол;
6. Станислав Георгиев – Общински съветник;
7. Милчо Милев – представител на община Созопол;
8. Ирена Петкова – Главен юристконсулт на Община Созопол;
9. Инж. Златан Атанасов – Началник отдел “ ТСУ “ в Община Созопол.
2. Задължава председателя на комисията по безопасност на движението, до края на м. октомври 2006 г., да внесе за обсъждане и решение:
- анализ на обстановката във връзка с опазването на обществения ред на територията на община Созопол през лятен сезон 2006 г.;
- да направи конкретни предложения за обсъждане и решение във връзка с предстоящия сезон 2007 г.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №441/07.08.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изразяване на становище относно създаването на проект за продължаване строителството на южна крайбрежна алея, реставрация на крепостна стена и кулата в югоизточната част на гр. Созопол и построяване на кей.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Тихомир Янакиев предложи да отпадне „построяване на кей” и да се уточни има ли общинска земя, върху която да се построи алеята. След проведени дебати, г-н Янакиев оттегли предложението си.
Г-н Димо Минков предложи:
1. На основание чл.20, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол дава своето положително становище относно създаването на проекти и участието по такива, свързани с развитието на инфраструктурата на гр.Созопол в частта относно продължаване строителството на южна крайбрежна алея, реставрация на крепостна стена и кулата в югоизточната част на града и построяване на кей.
2. Участието по изготвените проекти да става след решение на Общински съвет Созпол за всеки отделен обект.
След обсъждане, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение на г-н Минков:
С 9 гласа “за”, “против” няма, 6 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№750
1. На основание чл.20, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол дава своето положително становище относно създаването на проекти и участието по такива, свързани с развитието на инфраструктурата на гр.Созопол в частта относно продължаване строителството на южна крайбрежна алея, реставрация на крепостна стена и кулата в югоизточната част на града и построяване на кей.
2. Участието по изготвените проекти да става след решение на Общински съвет Созпол за всеки отделен обект.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №442/07.08.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изменения и допълнения в Устава на „Алепу Вилидж” АД – гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След обсъждане, г-н Рейзи подложи на гласуване предложенията за решения по докладната:
„Общински съвет Созопол дава своето съгласие в Устава на „Алипу Вилидж” АД – гр.Созопол да бъдат направени следните изменения и допълнения:
В чл.8, ал.3 в края на изречението се добавя: „и акциите на Община Созопол бъдат прехвърлени на акционера „Черноморска лизингова компания” ООД”.
С 11 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.
В чл.14, ал.4 в края на първото изречение вместо чл.8, ал.4 да се чете: чл.8, ал.3.
С 9 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.
Чл.38 придобива следната редакция: „Ежегодно до края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността си и годишен финансов отчет, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения, съгласно Закона за счетоводството, който финансов отчет отразява информация по чл.187д от ТЗ и ги представя на избрания от ОС експерт-счетоводител.”
С 9 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.

„В чл.40, ал.1, вместо „счетоводен” да се чете „финансов” отчет.”
С 9 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.
„Чл.41 придобива следната редакция: „СД докладва за дейността си и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква ОС. Провереният и приет от ОС годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, воден при съда по регистрацията, като съобщението за това се обнародва в “Държавен вестник”.
С 9 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.
Г-н Рейзи подложи на гласуване промените в Устава на „Алипу Вилидж” АД – гр.Созопол.
С 9 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.
По време на обсъждането стана ясно, че не е избран поименно представител на Общински съвет в Съвета на директорите на „Алепу Вилидж” АД – гр. Созопол.
Г-н Рейзи предложи за представител на Общински съвет в Съвета на директорите Божана Вълкова-Чампарова.
С 11 гласа “за”, “против” няма, 1 гласа “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№751
1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие в Устава на „Алепу Вилидж” АД – гр.Созопол да бъдат направени следните изменения и допълнения:
- В чл.8, ал.3 в края на изречението се добавя: „и акциите на Община Созопол бъдат прехвърлени на акционера „Черноморска лизингова компания” ООД.
- В чл.14, ал.4 в края на първото изречение вместо чл.8, ал.4 да се чете: чл.8, ал.3.
- Чл.38 придобива следната редакция: „Ежегодно до края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността си и годишен финансов отчет, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения, съгласно Закона за счетоводството, който финансов отчет отразява информация по чл.187д от ТЗ и ги представя на избрания от ОС експерт-счетоводител.
- В чл.40, ал.1, вместо „счетоводен” да се чете „финансов” отчет.
- Чл.41 придобива следната редакция: „СД докладва за дейността си и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква ОС. Провереният и приет от ОС годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, воден при съда по регистрацията, като съобщението за това се обнародва в “Държавен вестник”.
2. Общински съвет – Созопол избира за представител на Общински съвет в Съвета на директорите „Алепу Вилидж” АД – гр.Созопол – Божана Вълкова-Чампарова.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...