:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №43/31.10.2006 Г


ПРОТОКОЛ №43


Днес, 31.10.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе четиридесет и третото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 17 Общински съветника, Божана Чампарова – Адвокат на Общински съвет, Кмета на община Созопол – г-жа Веска Караманова, Костадин Мархолев – зам. Кмет на община Созопол, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред.
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№759
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №390/03.07.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – общинска собственост.
- Докладна записка с вх. №435/04.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно експлоатация на регионално депо за твърди битови отпадъци Созопол.
- Докладна записка с вх. №488/31.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение №738/28.06.06г. на Общински Съвет –Созопол.
- Докладна записка с вх. №510/14.09.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно подготовка на процедура за предоставяне на концесия на язовира в с. Равна гора, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №566/13.10.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно промяна в Правилника за организацията и дейностана Общински съвет Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №511/14.09.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходените от него средства за командировъчни разходи и разходи за обучение за периода 01.01-18.08.2006г.
- Докладна записка с вх. №543/04.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени в структурата на ДСП при Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №584/23.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2006 г.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №414/20.07.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез делба между Община Созопол и собственик на имот пл.№ 50, с.Атия.
- Докладна записка с вх. №476/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-524, кв.58 по плана на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №477/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІІІ-172, кв.13 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №478/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №482/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №483/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на лице с установени жилищни нужди- наемател , настанен по административен ред, в с.Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №504/07.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настананен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №505/07.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настананен по административен ред ,лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №523/18.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-341, кв.33 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №524/18.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-508, кв.50 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №535/29.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот частна собственост с имот – частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот № 25, в м.”Куш бунар”, землище с.Росен, Община Созопол
- Докладна записка с вх. №536/29.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ ІV-388, кв.36 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №548/04.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-378, кв.39 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №549/04.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-257, кв.33 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №551/06.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на нова оценка за продажба чрез търг на имот №000071 – частна общинска собственост, землище Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №552/06.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на “Защитено жилище” на територията на Община Созопол.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №372/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
- Докладна записка с вх. №469/25.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №481/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулирани поземлени имоти ХІ-394,ХІІ-395, ХІІІ-396,ХХХVІ-394 и І “За озеленяване и рибарски ресторант” в кв.36 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №565/13.10.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно промяна на специфичните правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони за местностите “Аклади чеири”, “Аклади”, “Вятърница”, “Рачов кладенец”, “Герени” и къмпинг “Градина”, землища на село Черноморец и град Созопол, Община Созопол, к-г “Каваци”, к-г “Смокиня”, к-г “Веселие”, землище гр. Созопол.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №512/14.09.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №522/18.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №564/13.10.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г. в община Созопол.

След приемане на дневния ред, заседанието продължи с питания към Кмета на Общината. Г-н Рейзи даде думата на г-н Милко Димов.
Г-н Димов попита Кмета на Общината как стои въпроса с незаконното строителство около с. Атия и м. „Митков мост”, какво се прави по този въпрос и защо там няма ежедневен контрол.
Г-жа Караманова отговори, че това незаконно строителство е сериозен проблем и уведоми присъстващите, че са издадени множество актове и констативни протоколи, но хората продължават да строят. Според Кмета на Общината, там трябва да има денонощна охрана. Г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец е уведомила окръжния прокурор и каза, че няма да остави въпроса така. Г-жа Бъчварова каза, че има издадена заповед на ДНСК за събаряне на сградата, но тази заповед в момента се обжалва в съда и е спряно изпълнението на решението за събаряне на сградата.

Г-жа Чапевова – Общински съветник – попита беше ли взет някакъв депозит на търговците, които стопанисват заведенията по плажната улица в новия град и констатира, че не се контролира състоянието на сградите, които се намират там. И какво се прави по въпроса със заведение, което се намира там и което е пред срутване.
Г-жа Караманова отговори, че общината е предприела сериозни мерки по събаряне на всичко, което е било монтирано на тротоара. Относно заведението, което е пред срутване тя отговори, че е направен протокол, че е опасно, но се намира в концесионна територия. Съобщено е на концесионерите да информират наемателите на това заведение, за да бъде то съборено.

Г-н Станислав Георгиев – Общински съветник – зададе четири въпроса:
- защо не е предвижена докладната записка от Директора на училището, относно осигуряване на автобус, който да транспортира учениците от с. Равадиново до училището в гр. Созопол;
- предвижда ли се премахване забранителните знаци до началото на новия летен сезон, които са поставени по улиците в Созопол;
- предвижда ли се запълването на дупките по улиците в Созопол;
- огледан ли е брега на Созопол за срутвания и предвиждат ли се някакви брегоукрепителни мероприятия за укрепването му.
На първия въпрос отговори г-жа Караманова. Тя уточни, че след разговори с Министерство на финансите и Министерство на финансите, такъв микробус може да бъде осигурен след 01.01.2007 г.
На втория въпрос отговори г-н Мархолев, който каза, че след разговор с г-н Гочев – Началник на КАТ в Созопол, е решено знаците да останат до края на м. октомври, а след това те ще бъдат завити с тъмни чували.
На третия въпрос Кмета отговори, че средствата, отпуснати по бюджета на община Созопол са изчерпани и за това няма как да се реализира асфалтирането. Това може да стане, ако има актуализация на бюджета.
На четвъртия въпрос г-жа Караманова отговори, че състоянието на бреговете се контролира от „Геозащита” гр. Варна. Написано е до тях писмо, за да дойдат да проверят бреговете, но все още няма отговор от тях кога ще дойдат да направят проверка.

Г-н Недин попита какво се прави по въпроса с преминаването на пристанищата от държавна в общинска собственост, има ли някакви съдебни спорове за пристанището в Созопол и ако има такива, ще окажат ли влияние върху преминаването от държавна в общинска собственост.
Г-жа Караманова отговори, че пристанището в Созопол, както и останалите пристанища по Южното черноморие, са пристанища, отпаднали от Приложение А – там са пристанищата с национално значение. От Приложение А, те попадат в Приложение Б, което ги определя като пристанища с регионално значение. За пристанището в Созопол и Несебър се говори, че трудно ще бъдат предоставени на общините, поради големия интерес към тях. Но официален документ за това няма и се подготвя процедура за предаването им към общините. По въпроса за споровете – с пристанище „Бургас” е имало съдебен спор, но делото вече е приключило и пристанището в Созопол вече е в Приложение Б и се подготвя за предаване на общината.

Г-н Димов попита защо не е актувано пристанището в с. Черноморец за общинска собственост.
Г-жа Караманова отговори, че там има спор по отношение на брега, който е държавна собственост и актуването може да стане само с съгласието на МРРБ като собственик на прилежащия терен.

Поради изчерпване на питанията към Кмета, г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова – Председател на комисията по законност и обществен ред.
Г-жа Чапевова премина към докладна записка с вх. №390/03.07.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – общинска собственост.
По време на обсъждането комисията констатира, че е изтекъл срока на договора и не е законосъобразно да се сключи анекс и за това комисията предлага да се разгледа докладната на заседанието на Общински съвет.
По време на проведените коментари и дебати по докладната стана ясно, че лицето, обект на договора е подало в срок искането си за удължаване срока на договора. След разговор с Юристите на Общински съвет и община Созопол присъстващите решиха да се удължи срока на договора, защото няма юридическа пречка да се сключи на анекс.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№760
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост – помещение с площ от 8/осем/кв.м ведно със складово помещение и WC, съгласно раздел І от сключен от 17.06.03 г. договор за наем, в сграда находящи се в имота пл.номер 249, по плана на с.Черноморец, за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на с.Черноморец да сключи анекс с досегашния наемател – ЕТ „Ники”, БУЛСТАТ 8120443953, гр.Бургас, представлявана от Николай Димитров, в качеството му управител.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №435/04.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно експлоатация на регионално депо за твърди битови отпадъци Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“Да се създаде ново юридическо лице – търговец, в което общината да направи непарична вноска – апорт на депото за твърди битови отпадъци.”
Бяха проведени дебати по предложението на комисията. След обстойно обсъждане, г-н Рейзи го подложи на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ПРОТИВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ПРОТИВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ПРОТИВ
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ПРОТИВ
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ПРОТИВ
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ПРОТИВ
Със 7 гласа “за”, 7 гласа “против”, 3 гласа “въздържали се”, предложението не беше прието.
По време на обсъждането на предложението, направено от комисията беше уточнено, че към предложението за решение, направено по докладната, трябва да се добави „във връзка с чл.26, ал.1 от ЗОБ”.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението така, както е по докладната, заедно с направената корекция, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ПРОТИВ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ПРОТИВ
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ПРОТИВ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ПРОТИВ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ПРОТИВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 10 гласа “за”, 7 гласа “против”, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№761
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1 от ЗОБ, одобрява в структурата на общинска администрация Созопол създаване на дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” към функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №488/31.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение №738/28.06.06г. на Общински Съвет –Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Тъй като вече е минало делото, повдигнато по повод това решение, не е необходимо разглеждането на тази докладна и взимането на решение. Поради това, Кмета на общината оттегли докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Кмета – да бъде оттеглена тази докладна.
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№762
Оттегля докладна записка с вх. №488/31.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение №738/28.06.06г. на Общински Съвет –Созопол.

Г-жа Чапевова продължи с докладна записка с вх. №510/14.09.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно подготовка на процедура за предоставяне на концесия на язовира в с. Равна гора, общ. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След обсъждане, г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№763
1. Язовирът в с. Равна гора, общ. Созопол, заедно с прилежащия към него терен да бъде отдаден на концесия след одобрение на концесионните анализи и след приемане конкретните параметри на договора за концесия, предмет на концесията, начин на определяне на концесионера, срок, концесионно възнаграждение, права и задължения на страните.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви условията за провеждане на концесионната процедура и да ги внесе за утвърждаване от Общински съвет Созопол.

Заседанието продължи с разглеждането на докладна записка с вх. №566/13.10.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно промяна в Правилника за организацията и дейностана Общински съвет Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като се коригира допусната техническа грешка, а именно в Глава първа, второ тире, да се чете „ал.5”.
Г-жа Чапевова зачете отделните точки от предложението за гласуване:
„1. В ГЛАВА ПЪРВА „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ” в чл.3 се правят следните изменения и допълнения:
- в ал.2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя”декларации и обръщения”;
- създава се ал.7 „Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласяват по същия начин”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.1 от предложението за решение. С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

2. В ГЛАВА ВТОРА „КОНСТИТУИРАНЕ И СЪСТАВ” в чл.6 се правят следните промени:
- ал.1 се измен така: „Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвените листове. Когато общнски съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.”
- ал.2 се измен така: „Първото заседание на Общинския съвет се свиква от областния управител в срока на чл.23, ал.1 от ЗМСМА и се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници. На първото заседание на Общинския съвет се избира председател на съвета”
- досегашната ал.3 става ал.4;
- ал.4 се отменя.
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.2 от предложението за решение. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

3. В ГЛАВА ТРЕТА „ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ” в чл.9 се правят следните промени:
- в ал.2 се създава т.10: „Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението по реда на чл.3, ал.4 от този Правилник”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.3 от предложението за решение. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

4. В ГЛАВА ПЕТА заглавието се променя по следния начин: „КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ”.
- в чл.19 се създава нова ал.2: „Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет чрез Предсдателя на Общинския съвет”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.4 от предложението за решение. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

5. В ГЛАВА ШЕСТА „ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ” се правят следните промени:
- в чл.34, ал.3 се изменя по следния начин: „При откриване на заседанието Председателят обявява проекта за дневен ред, който се обсъжда и гласува..
- създава се нова ал.4: „По изключение в дневния ред на текущото заседание могат да се включват неотложни, особено важни въпроси. Такова предложение се гласува.
- създава се нова ал.5: „Неотложни, особено важни въпроси по ал.2 и ал.3 са:
а/ Публикувана в средствата за масово освдомяване информация, изискваща или провокираща становище или решение на Общинския съвет;
б/ По искане на висшестоящ орган със срок, не позволява спазването на установената процедура;
в/ Поради пропуск на длъжностно лице навреме да внесе материалите по установения ред и сериозни неблагоприятни последици за Общината при забавяне на исканото решение;
г/ При непредвидими обстоятелства и природни бедствия, промишлени аварии със значитлни щети и други подобни, които изискват спешно вземане на решение.
- досегашната ал.4 става ал.6.
- досегашната ал.5 става ал.7 като в края на изречението, след думите „в дневния ред” се добавя: „при гласуването му или не са разгледани в съответната постоянна комисия”.
- в чл.50 досегашния текст става ал.1.
- в чл.50 се създава ал.2: „решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.5 от предложението за решение. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

6. В ГЛАВА СЕДМА „ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ” в чл.61 се правят следните промени:
- ал.1 се изменя така: „Върнат от Кмета на общината акт за ново обсъждане заедно с мотивите за връщането му се изпраща на Председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му”.
- създава се нова ал.2: „Върнатият за ново обсъждане акт от Кмета на общината, съответно от областния управител не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
- създава се нова ал.3: „Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт”.
- създава се нова ал.4: „Ако Общинският съвет не се произнесе в срока по ал.2, кметът на общината, съответно областният управител могат да оспорят върнатия за ново обсъждане акт пред съответния административен съд”.
- досегашните ал.2 и ал.3 се отменят.
- чл.62 се отменя.
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.6 от предложението за решение. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

7. В ГЛАВА ДЕСЕТА „ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ” се правят следните промени:
- В чл.76, ал.1 се изменя така: „Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинск участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост”.
- в чл.77 се изменя ал.4: „При неизпълнение на задълженията по ал.1, общинския съветник не получава възнаграждение.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.7 от предложението за решение. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Г-н Рейзи подложи на гласуване цялото предложение за решение.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№764
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол прави следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет:

1.В ГЛАВА ПЪРВА „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ” в чл.3 се правят следните изменения и допълнения:
- в ал.2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя”декларации и обръщения”;
- създава се ал.7 „Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласяват по същия начин”.
2. В ГЛАВА ВТОРА „КОНСТИТУИРАНЕ И СЪСТАВ” в чл.6 се правят следните промени:
- ал.1 се измен така: „Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвените листове. Когато общнски съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.”
- ал.2 се изменя така: „Първото заседание на Общинския съвет се свиква от областния управител в срока на чл.23, ал.1 от ЗМСМА и се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници. На първото заседание на Общинския съвет се избира председател на съвета”
- досегашната ал.3 става ал.4;
- ал.4 се отменя.
3. В ГЛАВА ТРЕТА „ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ” в чл.9 се правят следните промени:
- в ал.2 се създава т.10: „Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението по реда на чл.3, ал.4 от този Правилник”.
4. В ГЛАВА ПЕТА заглавието се променя по следния начин: „КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ”.
- в чл.19 се създава нова ал.2: „Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет чрез Предсдателя на Общинския съвет”.
5. В ГЛАВА ШЕСТА „ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ” се правят следните промени:
- в чл.34, ал.3 се изменя по следния начин: „При откриване на заседанието Председателят обявява проекта за дневен ред, който се обсъжда и гласува..
- създава се нова ал.4: „По изключение в дневния ред на текущото заседание могат да се включват неотложни, особено важни въпроси. Такова предложение се гласува.
- създава се нова ал.5: „Неотложни, особено важни въпроси по ал.2 и ал.3 са:
а/ Публикувана в средствата за масово освдомяване информация, изискваща или провокираща становище или решение на Общинския съвет;
б/ По искане на висшестоящ орган със срок, не позволява спазването на установената процедура;
в/ Поради пропуск на длъжностно лице навреме да внесе материалите по установения ред и сериозни неблагоприятни последици за Общината при забавяне на исканото решение;
г/ При непредвидими обстоятелства и природни бедствия, промишлени аварии със значитлни щети и други подобни, които изискват спешно вземане на решение.
- досегашната ал.4 става ал.6.
- досегашната ал.5 става ал.7 като в края на изречението, след думите „в дневния ред” се добавя: „при гласуването му или не са разгледани в съответната постоянна комисия”.
- в чл.50 досегашния текст става ал.1.
- в чл.50 се създава ал.2: „решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието”.
6. В ГЛАВА СЕДМА „ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ” в чл.61 се правят следните промени:
- ал.1 се изменя така: „Върнат от Кмета на общината акт за ново обсъждане заедно с мотивите за връщането му се изпраща на Председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му”.
- създава се нова ал.2: „Върнатият за ново обсъждане акт от Кмета на общината, съответно от областния управител не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
- създава се нова ал.3: „Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт”.
- създава се нова ал.4: „Ако Общинският съвет не се произнесе в срока по ал.2, кметът на общината, съответно областният управител могат да оспорят върнатия за ново обсъждане акт пред съответния административен съд”.
- досегашните ал.2 и ал.3 се отменят.
- чл.62 се отменя.
7. В ГЛАВА ДЕСЕТА „ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ” се правят следните промени:
- В чл.76, ал.1 се изменя така: „Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинск участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост”.
- в чл.77 се изменя ал.4: „При неизпълнение на задълженията по ал.1, общинския съветник не получава възнаграждение.”

Заседанието продължи с т.2 от дневния ред – доклад на комисията по финанси. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Германова – Председател на комисията.
Г-жа Германова запозна присъстващите с протоколите от проведените заседания на комисията по финанси и продължи с докладна записка с вх. №511/14.09.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни разходи и разходи за обучение за периода 01.01-18.08.2006 г.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№765
Общински съвет Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, приема отчета на Председателя на Общинския съвет за изразходените от него средства за командировъчни разходи и разходи за обучение за периода 01.01-18.08.2006г. в размер на 1675,48 лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №543/04.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени в структурата на ДСП при Община Созопол.
Комисията предлага:
- да бъдат разгледани т.1 и т.3 от предложението за решение, ако до заседанието на Общински съвет се представят мотивирани становища и икономически обосновки за закриването на филиала на ДСП в с. Атия и разкриване на филиали в с. Присад и с. Зидарово.
- т.2 придобива следния вид:
“2. Ветераните от войните могат да ползват услугите на ДСП, съгласно чл.4, т.5 от ЗВВ, като заплащат месечна такса в размер на 30% от получаваната лична пенсия, като разликата до фактически начислената месечна такса да е за сметка на бюджета на общината.”
По време на обсъждането беше предложено в т.1.1 вместо „Закрива ДСП – с. Атия”, да бъде записано „Временно преустановява дейността на ДСП – с. Атия” и в .1.2. вместо „Запазва щатната численост на ДСП-с.Атия , но поради увеличаване обема на работа прехвърля бройката към ДСП-гр.Созопол”, да бъде записано „Запазва щатната численост на ДСП – с. Атия, но поради увеличаване обема на работа временно прехвърля бройката към ДСП – гр. Созопол”.
След обсъждането на предложенията за решение и изслушване на кметовете на населени места, засегнати в докладната, г-н Рейзи подложи на гласуване отделните точки от предложението за решение, заедно с направените корекции.
1. На основание чл.26, ал1 от ЗОБ, ОбС-Созопол решава:
1.1. Временно преустановява дейността на ДСП – с. Атия.
Г-н Рейзи подложи т.1.1 от предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
1.2. Запазва щатната численост на ДСП – с. Атия, но поради увеличаване обема на работа временно прехвърля бройката към ДСП – гр. Созопол.
Г-н Рейзи подложи т.1.2 от предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
1.3. Променя броя на обслужваните лица от 90 на 120 човека.
Г-н Рейзи подложи т.1.3 от предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
2. Ветераните от войните могат да ползват услугите на ДСП, съгласно чл.4, т.5 от ЗВВ, като заплащат месечна такса в размер на 30% от получаваната лична пенсия, като разликата до фактически начислената месечна такса да е за сметка на бюджета на общината.
Г-н Рейзи подложи т.2 от предложението за решение на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Беше предложено т.3 от предложението за решение да отпадне, докато се уточнят възможностите за откриване на филиали в тези села.
Г-н Рейзи подложи предложението за отпадане на т.3 на гласуване.
С 15 гласа “за”, 1 глас “против”, 1 глас “въздържал се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№766
1. На основание чл.26,ал1 от ЗОБ, ОбС-Созопол решава:
1.1. Временно преустановява дейността на ДСП – с. Атия.
1.2. Запазва щатната численост на ДСП – с. Атия, но поради увеличаване обема на работа временно прехвърля бройката към ДСП – гр. Созопол.
1.3. Променя броя на обслужваните лица от 90 на 120 човека.
2. Ветераните от войните могат да ползват услугите на ДСП, съгласно чл.4, т.5 от ЗВВ, като заплащат месечна такса в размер на 30% от получаваната лична пенсия, като разликата до фактически начислената месечна такса да е за сметка на бюджета на общината.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №584/23.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2006 г.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-жа Германова зачете предложението за решение:
І. На основание чл.26 ал.1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол открива дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” към функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с численост на персонала 12 щата и ср.бр. РЗ 450 лв. считано от 01.11.2006 година.
Г-н Рейзи подложи т.1 от предложението за решение на гласуване.
С 10 гласа “за”, “против” няма, 6 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
ІІ. На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол,както следва:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета към 01.11.2006г. на Община Созопол с 24 000 лв., по параграфи, както следва: Наименование на параграфи било увеличение става
§ 27-07 – за битови отпадъци 715 000лв. 24 000лв. 739 000лв.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 10 гласа “за”, 1 глас “против”, 4 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.

2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г. към 01.11. 2006г. за местни дейности с 24 000лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 24 000лв.
-Дейност 629” Други дейности по опазване на околната среда “с 24 000лв.
било увеличение става
§ 01-00- запл.перс.по труд.правоотн. 0 10 800лв. 10 800лв.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 10 гласа “за”, 2 гласа “против”, 3 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
било увеличение става
§ 05-00 – зад.осиг.вноски от работодател 0 2 570лв. 2 570лв.
§ 05-51 – осиг.вн.от раб.за ДОО 0 2 070лв. 2 070лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодатели 0 420лв. 420лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 0 80лв. 80лв.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 10 гласа “за”, 2 гласа “против”, 3 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 10 630лв. 10 630лв.
§ 10-13 – облекло 0 3 600лв. 3 600лв.
§ 10-15 – материали 0 600лв. 600лв.
§ 10-16 - вода, горива,енерг. 0 2 750лв. 2 750лв.
§ 10-20 – външни услуги 0 350лв. 350лв.
§ 10-51 – командировки в страната 0 400лв. 400лв.
§ 10-91 – СБКО 0 330лв. 330лв.
§ 10-98 – др.неклас.в др.парагр. и подпар. 0 2 600лв. 2 600лв.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 10 гласа “за”, 2 глас “против”, 3 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване цялата т.2 от предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ПРОТИВ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ПРОТИВ
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ПРОТИВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ПРОТИВ
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 10 гласа “за”, 4 гласа “против”, 3 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
3. Одобрява актуализираната ПЛАН – СМЕТКА за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2006 година /приложена /.
Г-н Рейзи подложи т.3 от предложението за решение на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 11 гласа “за”, “против” няма, 6 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№767
І. На основание чл.26 ал.1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол открива дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” към функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с численост на персонала 12 щата и ср.бр. РЗ 450 лв. считано от 01.11.2006 година.
ІІ. На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол,както следва:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета към 01.11.2006г. на Община Созопол с 24 000 лв., по параграфи, както следва: Наименование на параграфи било увеличение става
§ 27-07 – за битови отпадъци 715 000лв. 24 000лв. 739 000лв.
2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г. към 01.11. 2006г. за местни дейности с 24 000лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 24 000лв.
-Дейност 629” Други дейности по опазване на околната среда “с 24 000лв.
било увеличение става
§ 01-00- запл.перс.по труд.правоотн. 0 10 800лв. 10 800лв.
§ 05-00 – зад.осиг.вноски от работодател 0 2 570лв. 2 570лв.
§ 05-51 – осиг.вн.от раб.за ДОО 0 2 070лв. 2 070лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодатели 0 420лв. 420лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 0 80лв. 80лв.
§ 10-00 – издръжка 0 10 630лв. 10 630лв.
§ 10-13 – облекло 0 3 600лв. 3 600лв.
§ 10-15 – материали 0 600лв. 600лв.
§ 10-16 - вода, горива,енерг. 0 2 750лв. 2 750лв.
§ 10-20 – външни услуги 0 350лв. 350лв.
§ 10-51 – командировки в страната 0 400лв. 400лв.
§ 10-91 – СБКО 0 330лв. 330лв.
§ 10-98 – др.неклас.в др.парагр. и подпар. 0 2 600лв. 2 600лв.
3. Одобрява актуализираната ПЛАН – СМЕТКА за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2006 година /приложение №1/.

Заседанието продължи с т.3 от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Колчева – Председател на комисията по общинска собственост.
Г-жа Колчева запозна присъстващите с протоколите от проведените от комисията заседания и премина към докладна записка с вх. №414/20.07.06 г., от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез делба между Община Созопол и собственик на имот пл.№ 50, с. Атия.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№768
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез делба по приложената скица-проект, съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот пл.№50 , по неодобрен кадастрален план на с.Атия, Община Созопол, целият с площ от 2 688/две хиляди шестстотин осемдесет и осем/ кв.м., като:
1.1. Община Созопол придобива собственост на имот с проектен “дял ІІ”, с площ от 935/деветстотин тридесет и пет/ кв.м. при граници и съседи :юг-им.пл.№ 49; север – Ідял от имот № 50;запад – мера; изток- асфалтов път , и
1.2. Ангел Христов Иванов и Анна Желязкова Иванова , придобиват собственост на имот с проектен “дял І”, с площ от 1 753/ хиляда седемстотин тридесет и три/ кв.м. , при граници и съседи: юг- дял ІІ от им.пл.№50; север – макаданов път; запад –мера и изток – асфалтов път.
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет утвърждава експертни оценки с № 224/12.06.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 37 714/тридесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет лв./лв. и № 223/12.06.06г. в размер на 20 116/ двадесет хиляди сто и шестнадесет лв./, по които да се извърши разпореждането с имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №476/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-524, кв.58 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като се поправи допусната техническа грешка, а именно:
В т.1 от предложението за решение, “УПИ VІІІ-17” да се поправи на “УПИ VІІІ-524”.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, с направената корекция, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№769
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 170/сто и седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІІ-524, кв.58 по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 282/23.08.06г на независим лицензиран оценител в размер на 6 650/шест хиляди шестстотин и петдесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №477/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІІІ-172, кв.13 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде отложена докладната, поради несъответствие в номера на имота, описан в решението и оценката, и този по акта за общинска собственост.
Но от общинска администрация са донесли поправка на експертната оценка, така че може да се поправи грешката, допусната в решението.
Г-жа Колчева прочете предложението за решение заедно с направената корекция, а именно:
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 170/сто и седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІІІ-172, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 283/23.08.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 662/хиляда шестстотин шестдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, с направената корекция, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№770
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 170/сто и седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІІІ-172, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 283/23.08.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 662/хиляда шестстотин шестдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №478/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
Със 8 гласа “за”, “против” няма, 9 гласа “въздържали се”, предложението не беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№771
Не одобрява решението, предложено в докладна записка с с вх. №478/29.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №482/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с. Крушевец, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
По време на обсъждането на докладната беше констатирано, че тя е в противоречие с решение №575/30.11.2005 г. Освен това не беше прието предложението за решение по докладна записка с вх.№478/30.08.06 г., която пряко засяга следващите четири докладни. Г-н Рейзи предложи докладната да бъде отложена, докато бъде взето решение, с което общината може да се разпорежда с общинската собственост.
Предложението беше подложено на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, 5 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№772
Отлага докладна записка с вх. №482/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с. Крушевец, Община Созопол, до взимане на решение, с което общината може да се разпорежда с общинската собственост.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №483/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на лице с установени жилищни нужди- наемател, настанен по административен ред, в с.Крушевец, Община Созопол.
Поради по-горе описаните причини, бе предложено докладната да бъде оттеглена.
Предложението беше подложено на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, 5 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.


Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№773
Отлага докладна записка с вх. №483/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на лице с установени жилищни нужди- наемател, настанен по административен ред, в с.Крушевец, Община Созопол, до взимане на решение, с което общината може да се разпорежда с общинската собственост.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №504/07.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
Поради по-горе описаните причини, бе предложено докладната да бъде оттеглена.
Предложението беше подложено на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, 5 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№774
Отлага докладна записка с вх. №504/07.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настананен по административен ред лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол, до взимане на решение, с което общината може да се разпорежда с общинската собственост.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №505/07.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
Поради по-горе описаните причини, бе предложено докладната да бъде оттеглена.
Предложението беше подложено на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, 5 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.

Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№775
Отлага докладна записка с вх. №505/07.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба на жилищен имот на наемател настананен по административен ред лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол, до взимане на решение, с което общината може да се разпорежда с общинската собственост.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №523/18.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-341, кв.33 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ:
№776
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 160/ сто и шестдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-271, кв.14, по плана на с.Вършило, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 297/11.09.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 878/хиляда осемстотин седемдесет и осем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №524/18.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-508, кв.50 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Със 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ:
№777
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІV-508, кв.50 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 286/23.08.06г на независим лицензиран оценител в размер на 782/седемстотин осемдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №535/29.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот частна собственост с имот – частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот № 25, в м.”Куш бунар”, землище с.Росен, Община Созопол.
Поради противоречие с решение №575/30.11.2005 г., беше предложено докладната да бъде отложена.
Предложението беше подложено на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържали се”, предложението беше прието.

Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№778
Отлага докладна записка с вх. №535/29.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот частна собственост с имот – частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот № 25, в м.”Куш бунар”, землище с.Росен, Община Созопол, до взимане на решение, с което общината може да се разпорежда с общинската собственост.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №536/29.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ ІV-388, кв.36 по плана на гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№779
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 100 /сто /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІV-388, кв.36 по плана на гр. Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 293/11.09.06г на независим лицензиран оценител в размер на 19 558/деветнадесет хиляди петстотин петдесет и осем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №548/04.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-378, кв.39 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№780
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 85/осемдесет и пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот І-378, кв.39 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 296/11.09.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 662 /хиляда шестстотин шестдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №549/04.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-257, кв.33 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№781
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10 /десет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІІІ-257, кв.33 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 295/11.09.06г на независим лицензиран оценител в размер на 196 /сто деветдесет и шест лв./лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №551/06.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на нова оценка за продажба чрез търг на имот №000071 – частна общинска собственост, землище Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, 3 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№782
1. Общински съвет гр.Созопол допълва свое решение Решение № 418.1 от 13.05.2005г, като добавя нова т.3, според която на основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост експертна оценка № 298/11.09.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 21 333/двадесет и една хиляди триста тридесет и три/ въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, частна общинска собственост, а именно № 000071, в м.”Борсушки дупки”, з-ще на с. Равна гора, Община Созопол представляващ изоставени трайни насаждения, целият с площ от 68, 817 дка.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №552/06.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на “Защитено жилище” на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението за решение така, както е по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№783
С цел създаване на подходящи условия за интеграция на хората с увреждания, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол дава своето съгласие в сградата на Битов комбинат – с. Извор, находяща се в УПИ VІІ, кв. 21 по плана на селото, да бъде създадено “Защитено жилище”.

Заседанието продължи с т.4 от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-н Недин – Председател на комисията по устройство на територията.
Г-н Недин запозна присъстващите с протокола от проведеното заседание на комисията и продължи с докладна записка с вх. №372/23.06.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ:
№784
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представената схема за разполагане на временен преместваем обект за обслужваща дейност върху общински имот на територията на Община Созопол, с. Крушевец.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. №469/25.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№785
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представената схема скица №1191 /23.08.2006 година за разполагане на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности върху общински терен.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №481/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулирани поземлени имоти ХІ-394, ХІІ-395, ХІІІ-396, ХХХVІ-394 и І ”За озеленяване и рибарски ресторант” в кв.36 по плана на гр.Созопол.
Поради противоречие със Закона за устройство на територията, комисията предлага на Общински съвет докладната да бъде отхвърлена.
Г-н Рейзи подложи предложението на комисията на гласуване.
С 9 гласа “за”, 1 глас “против”, 7 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№786
Отхвърля докладна записка с вх. №481/30.08.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулирани поземлени имоти ХІ-394, ХІІ-395, ХІІІ-396, ХХХVІ-394 и І ”За озеленяване и рибарски ресторант” в кв.36 по плана на гр.Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №565/13.10.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно промяна на специфичните правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони за местностите “Аклади чеири”, “Аклади”, “Вятърница”, “Рачов кладенец”, “Герени” и къмпинг “Градина”, землища на село Черноморец и град Созопол, Община Созопол, к-г “Каваци”, к-г “Смокиня”, к-г “Веселие”, землище гр. Созопол.
След разглеждане и обсъждане на докладната, беше предложено да се добави т.1 към предложението за решение, която гласи:
“Общински съвет – Созопол отменя решение №211/24.09.2004 г. в частта, която засяга долуописаните местности”
Беше подложено на гласуване предложението за решение с предложената промяна. След гласуване, с резултат от гласуването:
За: 2 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 2 гласа.
Предложението за решение не беше одобрено.
Комисията предлага да се разгледа докладната по време на заседанието на Общински съвет.
По време на дебатите стана ясно, че:
- в първо тире от решението, вместо к-г „Градина”, трябва да бъде записано „м. „Герени” и м. „Герен соват”;
- във второ тире от решението, вместо „к-г “Каваци”, к-г “Смокиня”, к-г “Веселие”, трябва да бъде записано „м. „Каваци”, м. „Мапи” и м. „Ачмалъци”;
- във второ тире, вместо „Озеленена площ 80%”, трябва да бъде записано „Озеленена площ 60%”.
След обсъждането, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение, заедно с направените промени.
С 15 гласа “за”, “против” няма, 2 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№787
Общински съвет – Созопол на основание чл.3 от Наредба № 7 във връзка с чл.13, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.27, ал.1, т.3, чл.28, ал.5 и чл.29 от Наредба № 7 одобрява следните правила и норми за застрояване, както следва:
- за “Аклади чеири”, “Аклади”, “Вятърница”, “Рачов кладенец”, м. „Герени” и м. „Герен соват”, под панорамен път, землища на село Черноморец и град Созопол, Община Созопол,- за м. „Каваци”, м. „Мапи” и м. „Ачмалъци”, землище гр. Созопол.

Плътност на застрояване 30%
Интензивност 0,8
Озеленена площ 60%
Височина на застрояване 10,00 м.
Кота било 14,50 м.

Заседанието продължи с т.5 от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-н Георгиев – Председател на комисията по здравеопазване.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с протокола от проведеното от комисията заседание и продължи с докладна записка с вх. №512/14.09.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
По време на разглеждането на предложението за решение стана ясно, че трябва да се допише в края на изречението в т.1, второ тире “350 лв. за закупуване на дърва и 150 лв. за закупуване лекарства на детето и Христос Недев Карабаджаков.”
Г-н Рейзи предложи да се допишат в предложението за решение:
- Тодора Николова Овчарова, ЕГН-3602150579, с. Зидарово, за операция на дясно око, в размер на 300 лв.”;
- Руси Георгиев Дойнов, ЕГН-4311160462, с. Зидарово, за операция на дясно око, в размер на 300 лв.”;
Освен това, има допусната техническа грешка. В т.1 от предложението за решение, в първо тире трябва да бъде записано „Анастас”.
Предложението за решение, заедно с направените промени, бе подложено на гласуване.
За: 3 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
- Анастас Стамов Джамбазов, ЕГН 4309260481, с. Зидарово за лечение и закупуване на животоподдържащи лекарства, в размер на 578 лв.
- Лиляна Стефанова Иванова, ЕГН 7801080450, с. Равадиново в размер на 500 лв., 350 лв. за закупуване на дърва и 150 лв. за закупуване лекарства на детето и Христос Недев Карабаджаков.
- Гинка Стефанова Иванова, ЕГН 7807140454, с. Равна гора за лечение, в размер на 109,33 лв.
- Атина Иванова Стоянова, ЕГН 7203230711, гр.Созопол, ул.”Феникс” № 8 за лечение на хронична бъбречна недостатъчност 1-ва степен и вторична анемия в размер на 1125,26 лв.
- Станка Михайлова Михайлова, ЕГН 7409140530, с. Зидарово за операция на тумор на матката;
- Добра Атанасова Атанасова, с. Габър за лечение на сина й Георги Добрев Атанасов от хепатит тип А в размер на 500 лв.
- Тодора Николова Овчарова, ЕГН-3602150579, с. Зидарово, за операция на дясно око, в размер на 300 лв.”;
- Руси Георгиев Дойнов, ЕГН-4311160462, с. Зидарово, за операция на дясно око, в размер на 300 лв.”;
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение, заедно с направените промени.
С 10 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№788
1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
- Анастас Стамов Джамбазов, ЕГН 4309260481, с. Зидарово за лечение и закупуване на животоподдържащи лекарства, в размер на 578 лв.;
- Лиляна Стефанова Иванова, ЕГН 7801080450, с. Равадиново в размер на 500 лв., 350 лв. за закупуване на дърва и 150 лв. за закупуване лекарства на детето и Христос Недев Карабаджаков;
- Гинка Стефанова Иванова, ЕГН 7807140454, с. Равна гора за лечение, в размер на 109,33 лв.;
- Атина Иванова Стоянова, ЕГН 7203230711, гр.Созопол, ул.”Феникс” № 8 за лечение на хронична бъбречна недостатъчност 1-ва степен и вторична анемия, в размер на 1125,26 лв.;
- Станка Михайлова Михайлова, ЕГН 7409140530, с. Зидарово за операция на тумор на матката;
- Добра Атанасова Атанасова, с. Габър за лечение на сина й Георги Добрев Атанасов от хепатит тип А, в размер на 500 лв.
- Тодора Николова Овчарова, ЕГН-3602150579, с. Зидарово, за операция на дясно око, в размер на 300 лв.;
- Руси Георгиев Дойнов, ЕГН-4311160462, с. Зидарово, за операция на дясно око, в размер на 300 лв.;
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №522/18.09.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
По време на обсъждането на предложението за решение беше констатирано, че има допусната техническа грешка в т.1, седмо тире – Ирина Христова Илиева, като там сумата 693,36 лв. трябва да бъде заменена със 731,60 лв.
След обсъждане предложението за решение, заедно с направената корекция, бе подложено на гласуване:
За: 3 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Еленка Стоянова Добрева от с. Зидарово ЕГН: 6502170936, на обща стойност 327,95 /триста двадесет и седем и 95/ лева за операция и консумативи.
- Анастас Георгиев Карагьозов от с. Зидарово ЕГН: 1910010485 в размер на 259.60 /двеста петдесет и девет/лева и 60 ст. за операция и лекарства.
- Дочка Мавродиева Димитрова от с.Росен ЕГН:6906060612 майка на Валентин Димитров Димитров ЕГН: 8910280483 сумата от 280/двеста и осемдесет/ лева за електромиограма на детето.
- Сийка Иванова Кирова от с. Габър ЕГН:7910100614 за операция и лекарства в размер на 341,10 /триста четиридесет и един/ лева и 10 ст.
- Благой Великов Згуров от с.Равадиново, ЕГН: 730816 0544 в размер на 1276.39/хиляда двеста седемдесет и шест/лева и 39 ст. за направена ортопедична операция и престой в болница.
- Христо Димитров Иванов от с. Крушевец,ЕГН: 3509080741 за операция на очите в размер на 259,60 /двеста петдесет и девет/ лева и 60 ст.
- Ирина Христова Илиева от с.Крушевец ЕГН: 7211130670, майка на Стоян Иванов Илиев страдащ от глухота в размер на 731,60 /седемстотин тридесет и един лева/ и 36 ст. за покриване на транспортните разходи до гр.Бургас и лекторски на слухово-речеви рехабилитатор.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи , операции и фактури за закупени лекарства.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение, заедно с направените промени.
С 10 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№789
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Еленка Стоянова Добрева от с. Зидарово ЕГН: 6502170936, на обща стойност 327,95 /триста двадесет и седем и 95/ лева за операция и консумативи.
- Анастас Георгиев Карагьозов от с. Зидарово ЕГН: 1910010485 в размер на 259.60 /двеста петдесет и девет/лева и 60 ст. за операция и лекарства.
- Дочка Мавродиева Димитрова от с.Росен ЕГН:6906060612 майка на Валентин Димитров Димитров ЕГН: 8910280483 сумата от 280/двеста и осемдесет/ лева за електромиограма на детето.
- Сийка Иванова Кирова от с. Габър ЕГН:7910100614 за операция и лекарства в размер на 341,10 /триста четиридесет и един/ лева и 10 ст.
- Благой Великов Згуров от с.Равадиново, ЕГН: 730816 0544 в размер на 1276.39/хиляда двеста седемдесет и шест/лева и 39 ст. за направена ортопедична операция и престой в болница.
- Христо Димитров Иванов от с. Крушевец,ЕГН: 3509080741 за операция на очите в размер на 259,60 /двеста петдесет и девет/ лева и 60 ст.
- Ирина Христова Илиева от с.Крушевец ЕГН: 7211130670, майка на Стоян Иванов Илиев страдащ от глухота в размер на 731,60 /седемстотин тридесет и един лева/ и 36 ст. за покриване на транспортните разходи до гр.Бургас и лекторски на слухово-речеви рехабилитатор.
2. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и фактури за закупени лекарства.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №564/13.10.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г. в община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След обсъждане, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
С 10 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№790
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Созопол приема “Общинска програма за закрила на детето в община Созопол за 2006 г.”
/Приложение №2/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...