:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №44/15.11.2006 Г


ПРОТОКОЛ №44


Днес, 15.11.2006 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Созопол се проведе четиридесет и четвъртото /извънредно/ заседание на Общинския съвет. Заседанието премина под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 16 Общински съветника, Божана Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Кмета на община Созопол – г-жа Веска Караманова, Костадин Мархолев – зам. Кмет на община Созопол, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
Г-н Рейзи предложи като допълнителна точка в дневния ред да влезе докладна записка с вх. № 612/08.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно кандидатстване на община Созопол пред предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ на екологичен обект : “ Канализация гр. Созопол “ с подобекти:
• ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИ ОТ СТАР ГРАД – СОЗОПОЛ ДО КПС “ПРИСТАНИЩЕ”
• КПС “ПРИСТАНИЩЕ” И ТЛАСКАТЕЛИ
• КПС”ХАРМАНИ”, ТЛАСКАТЕЛИ И ГЛАВЕН КОЛЕКТОР
• МОСТ- КАНАЛ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР НАД РЕКА РАВАДИНОВСКА
Предложението се подложи на гласуване и с резултат от гласуването 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 791
Като допълнителна точка в дневния ред влиза за разглеждане докладна записка с вх. № 612/08.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно кандидатстване на община Созопол пред предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ на екологичен обект : “ Канализация гр. Созопол “ с подобекти:
• ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИ ОТ СТАР ГРАД – СОЗОПОЛ ДО КПС “ПРИСТАНИЩЕ”
• КПС “ПРИСТАНИЩЕ” И ТЛАСКАТЕЛИ
• КПС”ХАРМАНИ”, ТЛАСКАТЕЛИ И ГЛАВЕН КОЛЕКТОР
• МОСТ- КАНАЛ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР НАД РЕКА РАВАДИНОВСКА
След това се премина към гласуване на дневния ред. С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№792
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Докладна записка с вх. №618/09.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно съгласуване на процедура по изменение на ПУП и сключване на предварителен договор, съгласно чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ
II ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

1. Докладна записка с вх. № 612/08.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно кандидатстване на община Созопол пред предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ на екологичен обект : “ Канализация гр. Созопол “ с подобекти:
• ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИ ОТ СТАР ГРАД – СОЗОПОЛ ДО КПС “ПРИСТАНИЩЕ”
• КПС “ПРИСТАНИЩЕ” И ТЛАСКАТЕЛИ
• КПС”ХАРМАНИ”, ТЛАСКАТЕЛИ И ГЛАВЕН КОЛЕКТОР
• МОСТ- КАНАЛ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР НАД РЕКА РАВАДИНОВСКА
Премина се към питания към Кмета на Общината. Думата бе дадена на г-н Станислав Георгиев – общински съветник. Първият въпрос на г-н Георгиев беше за камъните, които са изсипани на плажа. Вторият въпрос - за ул. “Одеса”, точно пред бившата сграда на “Балкантурист”, където от десет дена се излива кална вода, има ли някаква информация кой го прави това. Въпросът ми е –каза г-н Георгиев – редно ли е водата да се излива така и след като се копае там канал.И третият въпрос- от преди десетина дни върви по телевизия “Скат” един репортаж за една земя, която е на “Куку баир”над “Дюни”, бившето военно ракетно поделение и е станал голям скандал с евентуалната замяна на тая земя. Въпреки, че е държавен горски фонд, тя се намира на територията на община Созопол и в тази връзка г-н Георгиев пита Кмета има ли отношение по тоя въпрос и дали община Созопол има виждане и може ли тая замяна да се направи в самата община.Самата община да кандидатства за замяната и да се възползва от това.
На първия въпрос Кметът на Общината даде думата на г-н Златан Атанасов, който каза, че за укрепването така се прави и даже още два камиона ще докарат с голям камък, ще го насипят и ще сложат тръбите. Друг начин няма за да слее камъка..
Г-н Георгиев го апострофира, че не се прави така и в района хората са настръхнали, че се изсипват пръст и кал на самия плаж.Според него първо се прави подпорната стена, друг е въпросът дали “ГЕОС – Защита ”Варна така е направила проекта, че първо да се изсипе….
Г-н Атанасов каза още, че там има един канал, който хваща водата от улицата и продължава към морето. Това е направено преди 4-5 години. Това лято тръбата е стигнала до стълбите, защото морето е измило пръста. И това лято ако не са сложили тия тръби на металното съоръжение, е щяла да отиде цялата “Одеса”. Г-н Атанасов даде уверение, че сега като се насипят камъните водата вече няма да стига до пръстта. Друг вариант няма.
По втория въпрос Кметът на Общината предостави думата на г- Мархолев – зам. Кмет на Общината, който отговори, че за отводняването това е частен обект, който започва между “Флагмана” и Дилян Кандров. Започнали са отводняването на обекта им, обаче са изкарали тръбата на главната улица.Там има канализация за дъждовна вода, която е запушена, те са си я изчистили, но не са я вкарали в канализацията и са я оставиха на улицата. От Общината са направели забележка.
Г-н Георгиев каза, че продължава да тече.
Г-н Мархолев увери, че ще минат отново на проверка.
За другия въпрос за земите той каза, че е парцелиран целия “Куку баир”и кандидатстват например от Асеновград и получават земята и че няма нищо сложно, трябва да има някаква информация какво да предложим ние.

Кметът на Общината взе думата и каза, че тези замени не се обявяват нито по пресата, нито в държавен вестник, нито на съседите, откъдето Общината да разбере, че Министерството иска да прави такава замяна. Държавата няма задължение да го обяви това.
Г-н Рейзи предложи на г-жа Караманова да направи запитване до г-н Селим Иса, но тя отговори, че това е на Министерството на отбраната.
Г- н Недин изрази мнението, че щом става без обявяване, достатъчно е да се знаят кои са държавните земи и кои общинските и тогава инициативата да бъде от страна на Общината за замяна.
Г-н Т. Янакиев запита какво става с обезщетенията на местните хора за земите, които са взети от “Каваците”
Г-жа Пенка Бъчварова отговори, че от Общинска служба за земеделие и гори са пратили на всички хора, на които предстои обезщетение съответните квоти, но тъй като има изисквания за минималност на имотите се получава така, че в един имот се появяват двама или трима наследника и всеки има някакви претенции и се обжалват и това спира обезщетяването на всичките.
Г-н Георгиев поиска думата и каза, че въпросът го е задал още веднъж да подкрепи идеята им с г-н Стойо Недин за изработване на общинска стратегия за общинската собственост и по-конкретно за земята. Къде каква земя има , по приоритет каква земя има Общината, каква може да замени с друга и ако са я имали информацията сега на практика са могли светкавично да реагират и за тази земя. Той смята, че една община има много по-голяма тежест при една замяна, отколкото частни лица.
Думата бе дадена на г-н Милко Димов – общински съветник, който зададе въпрос за “Мечките”, където е станало сметище, където са се самонастанили цигани, Кооперацията, чийто Председател е той има там имот и се опасява да не искат от него после да го чисти. Питал е и в Поземлена комисия, и в Общината чия собственост е там. Не е всичко държавен горски фонд, както се твърди.
Г-н Рейзи отправи предложение към г-жа Караманова да подготви докладна, да се внесе на сесия и да се вземе решение, за да се търси замяна там.
След това г-н Рейзи даде думата на г-жа Бинчева – Кмет на с. Равна гора.
Тя се обърна към г-жа Караманова с молба по повод акт от РИОВС – гр. Бургас, който и е съставен за непочистена улица в горния край на селото. В акта се пише, че не е осигурила необходимите брой съдове за смет, но в съседство имало ромски двор в ужасно състояние и вятърът разпилявал боклука от там. Тези хора имали метални казани, но те попаднали в сметищата със сметта и молбата и бе да се сложат съдове за смет, защото актовете могат да се повторят. Наказателното постановление може да бъде до 4000 лв – каза тя.
Думата след това бе дадена на г-н Стойо Недин за въпрос към Кмета на Общината.
Той попита по какъв ред се определят списъците за дърва, дървата за населението и за социално слабите с така наречените ваучери.
Кметът отговори, че списъците се изготвят от кметовете на населените места, подписват се, подпечатват се и се изпращат в Общината, която ги препраща към лесничействата, към които са населените места. Ваучерите се изготвят от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика и те изцяло отговарят за дървата за социално слабите хора.
Г-н Недин попита още знае ли г-жа Караманова какво количество дърва са отредени за населението за тази година, за община Созопол и за ваучерите - по колко кубика трябва да получат социално слабите.
Г-жа Караманова каза, че за тази година са 4 кубика, но са получили по 3.Някои дори не са ги получили.Във Вършило тепърва ще трябва да се получават.
Г-н Недин повтори, че списъците за социално слабите идват от социалните, а тези за огрев на населението от Кметовете и попита, ако дойдат други списъци, защото имат информация, че активисти на БСП правят такива на свои членове и симпатизанти и те получават с 2 кубика повече, какво се прави тогава.
Тези списъци не се одобряват – каза Кметът на Общината -какъвто е случаят със с. Атия.
Г-н Недин попита още какво е количеството дърва отпуснато по тая линия за огрев на населението и може да получи отговор за другата сесия и да видят как ще се разпределят.
Г- Мархолев взе отношение като каза, че тези села като Зидарово и Равна гора, чиито Кметове са тук и могат да потвърдят, че са доволни от Ропотамското горско, но тези които са към горското в Бургас имат проблем и той с г-жа Караманова са го коментирали и смятат да им изпратят предупредително писмо. С решение на Общинския съвет той смята, че би могло общински органи да извършват и контрол, защото в момента такъв не може да се извършва.
След това г-н Рейзи предложи да се премине към дневния ред на сесията и даде думата на г-жа Дияна Колчева – Председател на комисията по общинска собственост по докладна записка с вх. № 618/09.11.2006 г.
Г-жа Колчева запозна присъстващите с докладната и с решението на всички комисии, докладната да влезе за разглеждане на заседанието с така направените две предложения от Кмета на Общината и да се дебатира на сесията.
Г-н Рейзи даде думата за въпроси по докладната.
Г-н Стойо Недин попита дали е внесен въпросния ПУП и дали могат да го разгледат всички.
Премина се към разглеждане на ПУП-а.
Г-н Недин уточни, че в докладната пише, че се образуват нови четири имота и във всеки от четирите влиза новия имот 799 и попита юристите, когато Общината има апортна вноска в Дружеството, как това ще се отрази на Акционерното дружество.
Думата бе дадена на г-н Богдан Йорданов – адвокат на Общински съвет.
Той отговори, че апортната вноска като смисъл е да се направи паричен израз на участието.Апортът сам по себе си е да се предостави някакъв недвижим имот от някой от съдружниците на Дружеството.В резултат на това, понеже Дружеството е капиталово всичко, което то притежава като собственост се оценява като капитал. Веднъж внесен апортът, оценен като капитал, той загубва същността си като общински имот и дори утре Общината да излезе от това Дружество, тя не би могла да се възползва от имота, който е внесла вътре. Той остава собственост на Дружеството. Общината ще получи само парично уравняване на дела си.Внесени недвижимите имоти са оценени по един начин.Дали вътре те се разпределят на нови парцели, това вече си е работа на дружеството. Възможността след това да се придобива от Дружеството нова земя по друг ред, какъвто е в случая, не като апортна вноска, а по линията на договор за продажба е отделно правно основание по сделка за продажба. Дали ще се продаде на Дружеството или не, това е решение на Общинския съвет. При продажба тези, които са внесли парите, сега ще дадат отново пари на Общината, но не като субект – съдружник, а като самостоятелен субект и по този начин ще придобият една собственост, а Общината ще има по-голяма собственост от придобитите от Дружеството имоти.
Г-н Тихомир Янакиев – общински съветник попита дали след като тия хора плащат половин милион за тая земя може ли да бъде поискано да бъде увеличен капитала и ако бъде поискан, Общината трябва ли да плати 34 %.
Г-н Рейзи му отговори, че първо по Устава на Дружеството увеличението на капитала може да стане само с пълно болшинство. Това означава, че никога не може да се увеличи, защото там Община Созопол държи 34%. За да се стигне до увеличаване на капитала трябва да се мине през Общото събрание на Дружеството и да се гласува, а това няма да се гласува. Той поясни, че купувачите купуват тази земя не с техни пари, а с парите на Дружеството и тази земя влиза в актива на Дружеството.От тук нататък Община Созопол ще има 34% от това Дружество не върху тия 20 дка., които са ги дали като апортна вноска, а върху 28 дка. Така че Общината само печели. Защото един път Дружеството ще даде на Общината тия 566 хил. лв.за закупуване на тия 8 дка., а след това Общината ще има дял в тия декари.
Г-жа Караманова уточни, че се повтаря цената от 566 хил. лева, но това е цената на осемте декара, а декарите са седем, тъй като по закон трябва да се отделят места за подходи един декар за всички имоти.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Милков – общински съветник.
Г-н Милков каза, че на него му е станало ясно за какво става дума и не вижда нищо обезпокоително, но иска да попита дали тази земя като конфигурация и като площ позволява да се търси друг купувач, който да даде повече пари и да се построи друго на нея. И ако някой построи нещо Общината, която е участник в Дружеството и е собственик дали ще е съгласна някой друг да строи пред нея. Общината е заинтересована страна в случая.
Думата бе дадена отново на г-н Недин, който каза, че когато са правили Дружество, това е било 2004 г. и той тогава е казал, че в тяхно лице не иска да види как Общината изпуска 28 дка., защото разпореждане с общинска собственост не може да стане с лека ръка и е съгласен, че частната инициатива може да развива по-добре определени имоти, но тук въпросът опира пак върху Стратегия за управление на общинската собственост. Той подчерта, че се обсъжда един общински поземлен имот, но за него няма акт за общинската собственост, отпаднало е предназначението му като път и не е в списъка на републиканската пътна мрежа, което обаче не означава, че не е в списъка на актовете за държавна собственост. И още, че в актуалното състояние на Акционерното дружество не е направена една промяна, която Общинският съвет е гласувал. Не е вписана промяната. В момента там присъства като ръководител на Общината г-жа Веска Караманова. Подготвя се предварителен договор за покупко-продажба, което е разпореждане с общинска собственост, а в същото време има мораториум за разпореждането с общинската собственост.Въпросът му е има ли акт за общинска собственост и как г-жа Караманова, която в момента се води в съвета на Директорите ще подпише предварителния и окончателния договор. Става въпрос за цели осем декара.
Г-жа Караманова каза, че адвокат Милен Козарев е подал всички документи в съда, за да бъде направена промяната и може вече да е направена.
Г-н Недин излезе с конкретно предложение, Кметът на Общината да каже какво е нейното лично мнение.Дали община Созопол е по-добре да продаде сега тези осем дка. или е по-добре да предложи на Дружеството да замени тези осем дка., които са на по-предна линия спрямо плажа и морето с други от собствеността на Дружеството, които са на по-задна и в такъв случай да стане един много голям и много по-удобен имот и Общината да си запази собствеността върху тия осем дка. Той предложи още докладната да бъде оттеглена от Кмета и да се отиде към предложение към Дружеството за замяната.
Г-н Мархолев взе думата и каза, че след влизането на “Натура -2000” Общината може да изгуби тази земя, а в момента при всички фирми, които сега се занимават с недвижими имоти цената варира между 25 и 30 евро на кв. м. Те са постигнали цена от 33 евро на кв. м.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на г-н Недин за оттегляне от страна на Кмета на Общината на докладната и отправяне на предложение към Дружеството за замяна.
С резултат от гласуването “ЗА” – 2, “ПРОТИВ” – 5, “Въздържал се “-7
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№793
Предложението на г-н Недин докладна записка с вх. №. №618/09.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно съгласуване на процедура по изменение на ПУП и сключване на предварителен договор, съгласно чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ да бъде оттеглена не се приема.
Г-н Димо Минков попита юристите на Общински съвет дали с вземането на решение за одобряване на ПУП- а се извършва разпоредителна сделка.
Те отговориха с “НЕ”
Премина се към второто предложение, което е по докладната.
Г-н Рейзи предложи да се гласува точка първа. С резултат от гласуването “ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 2, “Въздържал се “-0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№794
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр.с 8, ал.1 от Закон за общинската собственост и във вр.с чл.131 от ЗУТ, одобрява проект на устройствен план и негово изменение в обхвата на имоти - № 000807 с площ от 5, 857дка, с № 000802 с площ от 3, 794 дка, с № 000770 с площ от 15, 617 дка , с № 000830 с площ от 3, 930 дка, и имот № 000799- частна общинска собственост, целият с площ от 8,434 дка, всички находящи се в м.”Алепу”, з-ще на гр.Созопол. / ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
Г-н Димо Минков попита юристите на Общински съвет дали вече Общината е в съсобственост.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Йорданов – адвокат на Общинския съвет, който обясни, че това, което са гласували в момента е одобряване на устройствен план и не се причислява към разпоредителни действия на Общинския съвет. След като бъде одобрен на Експертен съвет и обявен може да се вземе решение за продажба и за ликвидиране на съсобственост, защото с ПУП-а и измененията, които той допуска възниква съсобственост между Общината и Дружеството.
Г-н Рейзи добави, че г-жа Караманова ще направи договора за продажба едва тогава, когато мине процедурата за ПУП.
Последваха дебати, относно формулиране на решението за третата точка.
След това се премина към гласуване на трета точка от предложението за решение. Г-н Рейзи го подложи на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ПРОТИВ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ПРОТИВ
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването “ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 3, “Въздържал се “-0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№795
На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор: / ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/
След приемането на третата точка се премина към гласуване на точка 4 от предложението за решение. Присъстващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ПРОТИВ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ПРОТИВ
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването “ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 3, “Въздържал се “-0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№796
Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

Г-н Рейзи продължи заседанието като се премина към разглеждане на следващата докладна записка с вх. №612/08.11.06 г. от Веска Костова Караманова, относно кандидатстване на община Созопол пред предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ на екологичен обект : “ Канализация гр. Созопол “ с подобекти:
• ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИ ОТ СТАР ГРАД – СОЗОПОЛ ДО КПС “ПРИСТАНИЩЕ”
• КПС “ПРИСТАНИЩЕ” И ТЛАСКАТЕЛИ
• КПС”ХАРМАНИ”, ТЛАСКАТЕЛИ И ГЛАВЕН КОЛЕКТОР
• МОСТ- КАНАЛ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР НАД РЕКА РАВАДИНОВСКА
Той предостави техническите проекти за разглеждане от общинските съветници и попита за въпроси към Кмета на Общината, като сам зададе въпрос каква е сумата за която ще кандидатства Община Созопол.
Г-жа Караманова отговори, че сумата е 8 мил. Тя е за двата колектора, които обхващат “Буджака” – Нов град и Стария град и двете помпени станции.
След отговора на Кмета на Общината се премина към гласуване. С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№797
Общински съвет Созопол дава съгласието си приоритетния за Община Созопол екологичен проект : “ Канализация гр.Созопол ” с подобекти: “Довеждащи канали от стар град Созопол до КПС”Пристанище” ; КПС ” Пристанище и тласкатели “ ; КПС”Хармани” , тласкатели и главен колектор “ и “Мост-канал за преминаване на главен колектор над р.Равадиновска да бъде финансиран като безвъзмездна помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ .
След приемане на това решение, г-н Рейзи закри четиридесет и четвъртото /извънредно/ заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/Протокола води: ............................
/В.Спасова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...