:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №47/22.12.2006 г


ПРОТОКОЛ №47


Днес, 22.12.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе четиридесет и седмото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 16 Общински съветника, Божана Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Кмета на община Созопол – г-жа Веска Караманова, Костадин Мархолев – зам. Кмет на община Созопол, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
Г-н Рейзи предложи промяна в дневния ред. Да влезе като допълнителна точка докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.
Предложението бе подложено на гласуване и с 11 гласа “за”, “против” няма, 2 гласа “въздържали се”, беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№804
Приема да влезе като допълнителна точка в дневния ред докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред, заедно с направената промяна.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№805
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №713/11.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на Отчет за хода на ликвидацията на ОФ „Търговия Созопол”-в ликвидация и вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията й.
- Докладна записка с вх. №642/17.11.06 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи.
- Докладна записка с вх. №665/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за дейността в Община Созопол по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.
- Докладна записка с вх. №672/27.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно възлагане на правомощия на кмет на Община Созопол във връзка с управление и стопанисване на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите.
- Докладна записка с вх. №683/01.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решение №789/31.10.06 г.
- Докладна записка с вх. №687/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане до Държавна комисия за енергийно и водно регулиране за присъединяването на Община Созопол към обособена територия за разпределение на природен газ.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №631/15.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол и тарифата към нея.
- Докладна записка с вх. №637/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на община Созопол пред социално инвестиционен фонд /СИФ/ към министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ за обект: “Преустройство на съществуваща здравна служба в детска градина” УПИ VІ кв.42 по плана на с. Крушевец.
- Докладна записка с вх. №699/07.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006г.
- Докладна записка с вх. №704/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №573/17.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договори за наем на имоти частна общинска собственост.
- Докладна записка с вх. №576/18.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХІІ-366, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №577/18.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-273, кв.27 по плана на с. Габър, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №639/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване предназначение на общински терени , включени в новообразувани квартали м.”Мисаря”, по план на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №658/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на право на пристрояване с триетажен обем към съществуваща масивна жилищна сграда – в западна посока на имот 856, етажна съсобственост , с площ от 29, 50 кв.м. върху 3020 кв.м., представляващи поземлен имот УПИ І, в кв. 111, по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №659/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-245, кв.24 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №667/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с. Присад, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №668/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-392, кв.36 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №669/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-150, кв.17 по плана на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №670/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №689/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-79, кв.21 по плана на с.Присад, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №705/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-212, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №706/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-176, кв.17 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №626/13.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
- Докладна записка с вх. №647/20.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно персонални промени в списъка на пътуващите учители за учебната 2006-2007 год. в училищата и детските градини.
- Докладна записка с вх. №688/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
- Докладна записка с вх. №708/08.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №710/08.12.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.

Заседанието продължи с питания към Кмета на общината.
Г-н Рейзи попита Кмета на общината има ли съгласуван проект за ремонта, който се прави на партерния етаж в блока на специалиста в новия град и дали това е частна или общинска собственост.
Г-жа Карабаджакова – Гл. архитект на община Созопол отговори, че партерният етаж е частна собственост и за ремонта има направени проекти, за които има издадени строителни разрешения от общината.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Трънков – Кмет на с. Габър.
Г-н Трънков попита къде се намира склада за материали в с. Гъбър, където – по обвинения срещу него – той неправомерно съхранява там материали, които всъщност не е получил.
Вторият въпрос на Кмета на с. Габър как се прави проверка в селото в деня, в който е издадена заповедта за това и защо той не е информиран за тази проверка. И законен ли е протокола от проверката, след като Кмета не е информиран.
Третият въпрос на г-н Трънков бе: съставени ли са актове на всички в селото, които са извършили незаконни строителства, които бяха установени при извършената проверка от Общински съвет.
На първия въпрос отговори г-жа Ирена Петкова – Главен юристконсулт на община Созопол. Тя каза, че по нейна информация за тази цел се използва стаята, която чистачката използва. Г-жа Петкова каза още, че Кмета на с. Габър е известен на целия съд и че до момента в нейната кариера на Юрист в общината, такова нещо като историите с Кмета на селото, до сега не е имало.
В отговор на г-жа Петкова, г-н Рейзи каза, че докато не се докаже вината на някого, то той е невинен и я помоли за в бъдеще да прави по-малко такива квалификации.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец.
Тя използва възможността пред всички присъстващи да покаже наградите, които е получило селото – Златна карта и Златна значка, които е получила за уникално историческо и културно наследство на с. Черноморец, за завоюван висок престиж и обществено признание, за постижения във формирането на имиджа на страната, в налагането на предимствата на културните ценности, в представянето на силно въздействащо историческо достойнство, за утвърждаване на националния авторитет. Наградите са изработени от 24-каратово злато.
Г-жа Хрусанова получи поздрави от присъстващите за получените награди.
Кмета на с. Черноморец попита Кмета на общината и Главния архитект защо не е поканена на нито един експертен съвет, провеждан от общината, особено когато касае градоустройствения план на с. Черноморец.
Г-жа Карабаджакова – Главен архитект на общината отговори, че до сега не е знаела за изявен интерес от страна на кметовете и че всеки един може да присъства на експертен съвет. Тя покани Кмета на с. Черноморец през сряда да присъства на експертните съвети.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Недин.
Г-н Недин попита има ли движение по започналата преди две години процедура от Министерството на отбраната по деактуване на имот в с. Атия от държавна в общинска собственост.
Г-жа Галя Георгиева – Юрист общинска собственост в община Созопол отговори, че във връзка с имота, собственост на Министерство на отбраната, от общината има отправени искания за двата имота. Препратени са до Областна управа, а от там ги изпращат до Министерството на регионалното развитие и от там в Агенцията към Министерство на отбраната. В общината преписката е приключена, в Областна управа също е приключена и е препратена в София. От Агенцията е дошъл представител, който е извършвал някакви замервания и е носел със себе си документите на общината. Информацията, която трябва да се получи, това е Заповед за отписване на имота. След проведени разговори с Областна управа става ясно, че тази Заповед трябва да дойде директно в община Созопол. От Агенцията трябва да информират общината, а ако не я информират и са решили да започнат друга процедура по имотите, то тогава трябва да има постъпило искане в общината, а до момента такова няма. Което означава, че имотът все още е държавен.
Г-н Недин попита дали се използват лични контакти, за да се реши проблема.
Г-жа Караманова отговори, че е водила лични разговори с Министъра на отбраната, но за съжаление още няма резултат.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Никола Вангелов – Кмет на с. Зидарово.
Г-н Вангелов попита Кмета на общината как е възможно в деня, в който д-р Тричков – лекар в селото, е трябвало да освободи помещението, което използва, да дойде с преподписан договор с Кмета на общината, без да бъде информиран Кмета на селото и без този лекар да изпълнява задълженията си.
Г-жа Караманова отговори, че и е била представена подписка от пациентите на д-р Тричков с искане той да остане личен лекар на жителите в селото. Поради тази причина г-жа Караманова е преподписала договора с д-р Тричков.
В отговор на това, г-н Вангелов помоли Кмета на общината да бъде задължен този лекар да изпълнява стриктно задълженията си, а не както до сега – да стои на работното си място от 7,30 ч. До 12,30 ч.
Г-н Рейзи даде думата за питане на г-жа Красимира Германова – Общински съветник.
Г-жа Германова попита г-жа Караманова кой е дал разрешение да бъдат поставени гаражни клетки пред блока на специалиста в новия град и какви такси се събират от тях.
Г-жа Караманова отговори, че клетките са поставени незаконно и за тях няма издадени разрешения. Кмета уточни, че на всички са написани предписания и констативни актове.
Г-жа Германова попита какъв е срокът за изпълнение на актовете.
Г-жа Бъчварова отговори, че този срок е два месеца.
Поради приключване на питанията към Кмета, заседанието продължи по дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова – Председател на комисията по законност и обществен ред.
Г-жа Чапевова запозна присъстващите с протоколите от проведените две заседания на комисията и продължи с докладна записка с вх. №713/11.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на Отчет за хода на ликвидацията на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация и вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията и.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага да се вземе следното решение:
„1. Удължава срока на ликвидация на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация до 31.12.2007 г.
2. Удължава срока на договора на ликвидатора до 31.12.2007 г.
3. Разрешава на ликвидатора да сключи споразумения с третите лица-ползватели на търговски обекти, собственост на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация, неосвободени въпреки изтеклия срок на наемните им договори.”
Ликвидаторът на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация Божана Чампарова предложи да бъде включена нова точка към решението, а именно:
„4. Разрешава на ликвидатора да сключва договори за нуждите на ликвидацията, при условията на конкурс или търг в рамките на удължения срок на ликвидацията, като при сключване на договорите ликвидатора да състави комисия от 7 члена в състав:
- Председателят на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
- Председателят на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
- Председателят на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
- Заместник Кмета на община Созопол.
- Юрист общинска собственост към община Созопол.
- Служител от Дирекция “Местни данъци и такси” към община Созопол.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване новата т.4 към предложението за решение.
С 8 гласа “за”, 3 гласа “против”, 4 гласа “въздържали се”, предложението беше одобрено.

След приемане на предложението, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение, заедно с направеното допълнение.
С 9 гласа “за”, 2 гласа “против”, 4 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№806
1. Удължава срока на ликвидация на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация до 31.12.2007 г.
2. Удължава срока на договора на ликвидатора до 31.12.2007 г.
3. Разрешава на ликвидатора да сключи споразумения с третите лица-ползватели на търговски обекти, собственост на ОФ „Търговия Созопол” в ликвидация, неосвободени въпреки изтеклия срок на наемните им договори.
4. Разрешава на ликвидатора да сключва договори за нуждите на ликвидацията, при условията на конкурс или търг в рамките на удължения срок на ликвидацията, като при сключване на договорите ликвидатора да състави комисия от 7 члена в състав:
- Председателят на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
- Председателят на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
- Председателят на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
- Заместник Кмета на община Созопол.
- Юрист общинска собственост към община Созопол.
- Служител от Дирекция “Местни данъци и такси” към община Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №642/17.11.06 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи.
Комисията излиза със следното становище:
Не е необходимо да бъде взето изрично решение от Общински съвет, защото редът за премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи, е уреден в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
Поради това, комисията предлага докладната да отпадне от дневния ред на заседанието на Общински съвет.
Г-н Янакиев представи мотивите си за внасянето на докладната и опасенията си, че не се предприемат никакви мерки за премахването на тези елементи.
След обсъждане, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията докладната да отпадне от дневния ред на сесията.
С 8 гласа “за”, 3 гласа “против”, 4 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№807
Докладна записка с вх. №642/17.11.06 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно премахване на неправомерно поставени от граждани на гр. Созопол по улиците и тротоарите на града колчета, релси и други ограничаващи нормалното преминаване на автомобили и пешеходни елементи, отпада от дневния ред на 47-мото заседание на Общински съвет – Созопол.

Г-жа Чапевова продължи с докладна записка с вх. №665/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за дейността в Община Созопол по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.
По време на обсъждането комисията констатира, че в предложения проект има много неясноти и за това предлага докладната да бъде отложена за доразглеждане и доуточняване на следващо заседание на Общински съвет.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията.
С 13 гласа “за”, “против” няма, 2 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№808
Отлага докладна записка с вх. №665/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за дейността в Община Созопол по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи за доразглеждане и доуточняване на следващо заседание на Общински съвет.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №672/27.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно възлагане на правомощия на кмет на Община Созопол във връзка с управление и стопанисване на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите.
Комисията предлага да се вземе следното решение:
“На основание чл.22, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол определя правомощия на Кмета на Община Созопол по възлагане на експлоатация и поддръжка на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите на дружества, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води по смисъла Наредба № 4 от 14.09.2004г. на МРРБ.”
По време на обсъждането, г-н Станислав Георгиев предложи да бъде оодбрен първият вариант, предложен в решението на докладната, а именно:
„На основание чл.22, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол определя правомощия на Кмета на Община Созопол по възлагане на експлоатация и поддръжка на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите на дружества, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води по смисъла Наредба №4 от 14.09.2004 г. на МРРБ, и сдружения за напояване с предмет на дейност по смисъла на Закона за сдруженията за напояване.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на г-н Георгиев.
С 5 гласа “за”, 5 гласа “против”, 5 гласа “въздържали се”, предложението не беше прието.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията, а именно вторият вариант, предложен в решението на докладната.
С 9 гласа “за”, 1 глас “против”, 4 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№809
На основание чл.22, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол определя правомощия на Кмета на Община Созопол по възлагане на експлоатация и поддръжка на линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на чл.18 и чл.19 от Закон за водите на дружества, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води по смисъла Наредба №4 от 14.09.2004 г. на МРРБ.

Г-жа Чапевова продължи с докладна записка с вх. №683/01.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решение №789/31.10.06 г.
Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№810
1.Общински съвет – Созопол променя свое Решение№789, т.1 от Заседание №43, проведено на 31.10.2006 г. със следния текст:
“Отпуска еднократна помощ в размер на 259,60/двеста петдесет и девет/лева и 60 ст.на Христо Димитров Джангозов от с.Крушевец с ЕГН: 3509080741,която да се изплати на упълномощеното за целта лице срещу представяне на разходооправдателни документи .”

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №687/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане до Държавна комисия за енергийно и водно регулиране за присъединяването на Община Созопол към обособена територия за разпределение на природен газ.
Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№811
1. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 43, ал.10 от Закона за енергетиката, Общински съвет - Созопол приема да бъде депозирано искане до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за присъединяване на територията на Община Созопол към обособената територия за разпределение на природен газ на лицензията на “Бургасгаз” ЕАД.
2. Общински съвет – Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да изготви и депозира искането по т.1 пред ДКЕВР в двуседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Заседанието продължи по дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Германова – Председател на комисията по финанси.
Г-жа Германова запозна присъстващите с протокола от проведеното на 08.12.2006 г. заседание на комисията и продължи с докладна записка с вх. №631/15.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол и тарифата към нея.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№812
1.Допълва Наредбата за ОАМТЦУТ:
Нов раздел VIII на ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ТАКСИ, Такса за притежание на кучета
Чл.38а.(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината,на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
(2) Освобождавет се от такса собствениците на кучета по чл.175,ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.38б.В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Чл.38в.(1)Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето,когато то е придобито след 31 март.За кучета,придобити през текущата година ,таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината,включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия,свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
2.Допълва Тарифа за местните такси по ЗМДТ /Приложение №6/, приета с Решение №297.1, Протокол №17/28.12.2004 г. на Общински съвет Созопол, в сила от 01.01.2007 г.:

Наименование на таксите
Раздел VIII

Такса за кучета
- за гр.Созопол и с.Черноморец 10лв за едно куче за 1 година
- за останалите нас.места от общината 5лв за едно куче за 1 година

3.Утвърждава формуляр на Дкларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче /Приложение1/.

Г-жа Германова продължи с докладна записка с вх. №637/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на община Созопол пред социално инвестиционен фонд /СИФ/ към министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансиране като безвъзмездна помощ за обект: “Преустройство на съществуваща здравна служба в детска градина” УПИ VІ кв.42 по плана на с. Крушевец.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение така, както е по докладната.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№813
1. Общински съвет Созопол дава съгласието си за кандидатстването на Община Созопол пред Социално инвестиционен фонд /СИФ/ към Министерството на труда и социалната политика с приоритетния за Община Созопол от социално – битов характер проект “Преустройство на съществуващата здравна служба в детска градина.”УПИ VІ кв.42 по плана на с. Крушевец
2. Общински съвет Созопол одобрява участието на Община Созопол за финансирането на проекта със собствен принос от 5% не финансово участие и 15% финансово участие, възлизащо на 44 605.00 лв.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подаде необходимите документи във връзка с изискванията на Социално инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика.

Г-жа Германова продължи с докладна записка с вх. №699/07.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2006 г.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-жа Германова зачете т.1 от предложението за решение:
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2006г. в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.Увеличава плана на разходите във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 4 500лв.
Група “ Физическа култура и спорт” с 4 500лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички с 4 500лв.
било увеличение става
§ 45-00 –субсидии за неф.предпр. 68 500лв. 4 500лв. 73 000лв.
в т.ч. за СК “Буши-до”Черноморец 18 000лв. 2 000лв. 20 000лв.
за ФК “Созопол” Созопол 20 000лв. 2 500лв. 22 500лв.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване т.1 от предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Г-жа Германова зачете т.2 от предложението за решение:
2.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” с 5 500лв.
- Дейност 122 “ Общинска администрация” с 5 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 495 260лв. 5 500лв. 500 760лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 60 000лв. 5 500лв. 65 500лв.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване т.2 от предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Г-жа Германова зачете т.3 от предложението за решение:
3. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда “ с 10 000лв.

-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие “ с 10 000лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 42 870лв. 10 000лв. 32 870лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване т.3 от предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Г-жа Германова зачете т.4 от предложението за решение:
4.Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА, и основен ремонт за 2006 г. на Община Созопол /Приложение №2/, настъпила в резултат на служебна актуализация на бюджета със заповед №1141от 28.11.2006г. /приложена/ на Кмета на Община Созопол, както следва:
било увеличение става/лв./
Общо капиталови разходи 5 669 872лв. 291 938лв. 5 961 810лв.
От:
целева субсидия 3 223 700лв. 0лв. 3 223 700лв.
/в т.ч.за местни дейности/ 3 109 700лв. 0лв. 3 109 700лв.
собствени средства 1 158 700лв. 0лв. 1 158 700лв.
ПУДООС 1 197 472лв. 0лв. 1 197 472лв.
чл.31 ал.2отПЗР на ЗДБРБ 90 000лв. 0лв. 90 000лв.
чл.33 ал.1и ал.2 от ПМС №14
от 31.01.2006г. 0лв. 291 938лв. 291 938лв.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване т.4 от предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№814
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2006г. в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1. Увеличава плана на разходите във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 4 500лв.
Група “ Физическа култура и спорт” с 4 500лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички с 4 500лв.
било увеличение става
§ 45-00 –субсидии за неф.предпр. 68 500лв. 4 500лв. 73 000лв.
в т.ч. за СК “Буши-до”Черноморец 18 000лв. 2 000лв. 20 000лв.
за ФК “Созопол” Созопол 20 000лв. 2 500лв. 22 500лв.
2. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” с 5 500лв.
- Дейност 122 “ Общинска администрация” с 5 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 495 260лв. 5 500лв. 500 760лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 60 000лв. 5 500лв. 65 500лв.
3. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда “ с 10 000лв.
-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие “ с 10 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 42 870лв. 10 000лв. 32 870лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
4. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА, и основен ремонт за 2006 г. на Община Созопол /Приложение №2/, настъпила в резултат на служебна актуализация на бюджета със заповед №1141от 28.11.2006г. /приложена/ на Кмета на Община Созопол, както следва:
било увеличение става/лв./
Общо капиталови разходи 5 669 872лв. 291 938лв. 5 961 810лв.
От:
целева субсидия 3 223 700лв. 0лв. 3 223 700лв.
/в т.ч.за местни дейности/ 3 109 700лв. 0лв. 3 109 700лв.
собствени средства 1 158 700лв. 0лв. 1 158 700лв.
ПУДООС 1 197 472лв. 0лв. 1 197 472лв.
чл.31 ал.2отПЗР на ЗДБРБ 90 000лв. 0лв. 90 000лв.
чл.33 ал.1и ал.2 от ПМС №14
от 31.01.2006г. 0лв. 291 938лв. 291 938лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №704/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№815
Общински съвет – Созопол одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол за периода от 01.01.2006 г. до 08.12.2006 г. Разходите са в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, представляващи:
- 294 лв./двеста деветдесет и четири лева/ - дневни пари за 25 /двадесет и пет/ дни, полагащи се по чл.19, ал. 1 от наредбата и
-126 лв./сто двадесет и шест лева/ - за две нощувки, полагащи се по чл.19, ал. 1 от наредбата.

Заседанието продължи със следващата точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Дияна Колчева – Председател на комисията по общинска собственост.
Г-жа Колчева запозна присъстващите с протоколите от проведените две заседания на комисията и продължи с докладна записка с вх. №573/17.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договори за наем на имоти частна общинска собственост.
След разглеждане на представените поправени актове за собственост, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост и въз основа на подадена молба вх.№ 26-00-1142/11.09.06г. от “БТК” ЕАД , Регионално управление”Далекосъобщения”- гр., Общински съвет - Созопол дава своето съгласие да бъде удължен срока за 2 /две/ години, на договори за отдаване под наем на следните части от недвижими имоти, частна общинска собственост :
- Гр.Созопол, 3 помещения- офис и склад с обща площ от 112 кв.м., находящи се на първи етаж в сграда “Културен дом “, в УПИ ІІ , кв.32 по плана на гр.Созопол, с Акт за ОС № 406/12.02.2003г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- С. Атия, 42 кв.м. в самостоятелна едноетажна сграда, цялата с площ от 76 кв.м., находяща се ,в с.Атия, с Акт за ОС № 107/01.11.1999г. по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Черноморец, 1 помещения с площ от 21 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда Кметство с.Черноморец, в УПИ ІІ, кв.34 по плана на селото, с Акт за ОС № 170/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Присад, 1 помещения с площ от 9 кв.м. находящо се на първи етаж в сграда Кметство с.Присад, им.пл.№77, кв.21 по плана на с.Присад, с Акт за ОС №178/19.02.2001 г., по договор за наем от 11.09.2003г.
-с. Индже войвода, 1 помещения с площ от 25 кв.м. находящо се на първи етаж в сграда, УПИ ІІ , кв.43 по плана на с.Индже войвода, с Акт за ОС № 176/ 19.02.2001г. по договор за наем от 11.09.2003г.
-с. Габър, 1 помещения с площ от 20 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда “Кметство с.Габър”, УПИ V, кв. 17 по плана на с.Габър, с Акт за ОС №173/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003 г.

- с. Извор, 1 помещение с площ от 23 кв.м., находящо се на първи етаж, в сграда на Кметство с.Извор, УПИ V, кв.15 по плана на селото, с Акт за ОС № 174/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Равадиново, 1 помещения с площ от 20 кв.м., находящо се на първи етаж, в сграда на “Кметство”, УПИ ХІ, кв.23, по плана на с. Равадиново, с акт с ОС №804/20.04.2006 г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с. Росен, 1 помещения с площ, от 60 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда Кметство с. Росен, в им.пл.№ 325, в кв.30 , с Акт за ОС №182/15.01.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
2.Възлага на Кмета на гр.Созопол да сключи анекс с “БТК” ЕАД , Регионално управление ”Далекосъобщения” – гр. Бургас, представлявана от Димитър Арнаудов, мениджър на регионален център – гр. Бургас, в качеството им на наематели на помещенията.”
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, заедно с направените корекции, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 13 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№816
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост и въз основа на подадена молба вх.№ 26-00-1142/11.09.06г. от “БТК” ЕАД, Регионално управление ”Далекосъобщения”- гр. Бургас, Общински съвет – Созопол дава своето съгласие да бъде удължен срока за 2 /две/ години, на договори за отдаване под наем на следните части от недвижими имоти, частна общинска собственост :
- Гр.Созопол, 3 помещения – офис и склад с обща площ от 112 кв.м., находящи се на първи етаж в сграда “Културен дом“, в УПИ ІІ, кв.32 по плана на гр. Созопол, с Акт за ОС № 406/12.02.2003 г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- С. Атия, 42 кв.м. в самостоятелна едноетажна сграда, цялата с площ от 76 кв.м., находяща се, в с.Атия, с Акт за ОС №107/01.11.1999 г. по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Черноморец, 1 помещения с площ от 21 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда Кметство с.Черноморец, в УПИ ІІ, кв.34 по плана на селото, с Акт за ОС №170/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с.Присад, 1 помещения с площ от 9 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда Кметство с. Присад, им.пл.№77, кв.21 по плана на с. Присад, с Акт за ОС№178/19.02.2001 г., по договор за наем от 11.09.2003г.
-с. Индже войвода, 1 помещения с площ от 25 кв.м. находящо се на първи етаж в сграда, УПИ ІІ , кв.43 по плана на с.Индже войвода, с Акт за ОС № 176/ 19.02.2001г. по договор за наем от 11.09.2003г.
-с. Габър, 1 помещения с площ от 20 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда “Кметство с.Габър”, УПИ V, кв. 17 по плана на с.Габър, с Акт за ОС №173/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с. Извор, 1 помещение с площ от 23 кв.м., находящо се на първи етаж, в сграда на Кметство с.Извор, УПИ V, кв.15 по плана на селото, с Акт за ОС № 174/19.02.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
- с. Равадиново, 1 помещения с площ от 20 кв.м., находящо се на първи етаж, в сграда на “Кметство”, УПИ ХІ, кв.23, по плана на с. Равадиново, с акт с ОС №804/20.04.2006 г., по договор за наем от 11.09.2003 г.
- с. Росен, 1 помещения с площ, от 60 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда Кметство с. Росен, в им.пл.№ 325, в кв.30 , с Акт за ОС №182/15.01.2001г., по договор за наем от 11.09.2003г.
2.Възлага на Кмета на гр.Созопол да сключи анекс с “БТК” ЕАД , Регионално управление ”Далекосъобщения” – гр. Бургас, представлявана от Димитър Арнаудов, мениджър на регионален център – гр. Бургас, в качеството им на наематели на помещенията.”

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №576/18.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХІІ-366, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, заедно с направените корекции, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№817
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 700/седемстотин/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХХІІ-366, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 222/12.06.06г на независим лицензиран оценител в размер на 9 173/ девет хиляди сто седемдесет и три лв/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №577/18.10.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-273, кв.27 по плана на с. Габър, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, заедно с направените корекции, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№818
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 155/сто петдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-273, кв.27 по плана на с.Габър, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 281/23.08.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 516 / хиляда петстотин шестнадесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №639/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване предназначение на общински терени, включени в новообразувани квартали м. “Мисаря”, по план на гр. Созопол.
След повторно разглеждане на докладната, комисията излиза със следното становище:
Според предложената докладна не се разбира режима за застрояване, поради което не може да се прецени оптималният вариант на предоставяне на отстъпено право на строеж. Поради това, комисията предлага докладната да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията.
С 8 гласа “за”, 1 глас “против”, 6 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№819
Отлага докладна записка с вх. №639/16.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване предназначение на общински терени, включени в новообразувани квартали м. “Мисаря”, по плана на гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет, за доуточняване.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №658/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отстъпване на право на пристрояване с триетажен обем към съществуваща масивна жилищна сграда – в западна посока на имот 856, етажна съсобственост, с площ от 29, 50 кв.м. върху 3020 кв.м., представляващи поземлен имот УПИ І, в кв. 111, по плана на гр. Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 13 гласа “за”, “против” няма, 3 гласа “въздържали се”, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№820

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34,ал.4 и чл.38,ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.42,ал.1,т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общинския съвет гр.Созопол съгласува за проект УПИ VІІІ, в кв.27 и учредява право на пристрояване в полза на Стамат Маринов с ЕГН 7007170866, Яни Хрусанов с ЕГН 5501040561 и Микаела Майкъл Джон Бък с ЕГН 9205200598 към съществуваща масивна жилищна сграда – в западна посока на имот 856, етажна съсобственост , със застроена площ от 29,50 кв.м. и РЗП на пристройка от 88, 50 кв.м. върху 3020 кв.м., представляващи поземлен имот УПИ І, в кв 111, по плана на гр.Созопол.
2. На основание чл.41 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка № 371/09.11.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 49,61/четиридесет и девет лв. и 61 ст/ на квадратен метър, или 4 391/четири хиляди триста деветдесет и един лв/по която да се извърши разпореждането с ограниченото вещно право за гореописания имот.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №659/21.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-245, кв.24 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№821
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 3/три/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІV-245 , в кв. 24, по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 370/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 93/двеста деветдесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Заседанието продължи с докладна записка с вх. №667/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с. Присад, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№822
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж в полза на Петко Стоянов Качаков, ЕГН 6309010465, от с.Присад върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ ХІV, в кв.17, целият с площ от 300/триста/ кв.м., по плана на с.Присад, Община Созопол, при граници – север –УПИ ХV-24, изток –УПИ ХІІ-25, УПИ ІІ-24, запад – УПИ ХІ, юг-улица, УПИ ХІІІ.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 373/17.11.2006г. на независим лицензиран оценител в размер на 399/триста деветдесет и девет лв./лв. въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №668/22.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-392, кв.36 по плана на гр. Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№823
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 11/ единадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-392, кв.36, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 365/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 151/две хиляди сто петдесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №669/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-150, кв.17 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№824
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХVІ-150, кв.17 по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 369/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 587/ петстотин осемдесет и седем /лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №670/23.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№825
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот І-384, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 368/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 352/ триста петдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №689/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-79, кв.21 по плана на с.Присад, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№826
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 310/триста и десет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІХ-79 , в кв.21, по плана на с.Присад, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 363/09.11..06г на независим лицензиран оценител в размер на 3 031/три хиляди тридесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №705/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-212, кв.23 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№827
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот Х-212, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 389/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 391/триста деветдесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №706/08.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-176, кв.17 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи подложи на поименно гласуване предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№828
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/ двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-176, кв.17, по плана на с.Вършило, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 388/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 293/двеста деветдесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Заседанието продължи със следващата точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-н Станислав Георгиев – Председател на комисията по здравеопазване.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с протокола от проведеното заседание на комисията и продължи с докладна записка с вх. №626/13.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
По време на обсъждането на предложението за решение, г-жа Цанка Петрова уточни, че има допусната техническа грешка в сумата, отнасяща се до Златка Иванова Тюлева от с.Зидарово. В предложението за решение е написана сума от 161.87 лв., а трябва да се коригира на 189,87 лв.
Освен това, комисията изиска от г-жа Цанка Петрова да представи протокола, направен след наводненията в началото на лятото, който беше предоставен.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като се поправи сумата, отнасяща се до Златка Иванова Тюлева от с.Зидарово – вместо 161.87 лв., да бъде записано 189,87 лв., като решението придобие следния вид:
„1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Станчо Михалев Стоянов от с. Росен, ЕГН:6404170660, в размер на 270.89 /двеста и седемдесет/ лева и 80 ст.за закупени лекарства.
- Златка Иванова Тюлева от с.Зидарово, ЕГН:5407210471, в размер на 189,87 /сто осемдесет и девет лева/ 87 ст., за закупени лекарства след направена гинекологична операция.
- Дона Христова Русева от с.Зидарово, ЕГН:3603250675, в размер на 350.00 /триста и петдесет лева/ за покриване на разходите по направена операция на очите.
- Мария Димова Майсторова от с. Зидарово, ЕГН:3404100501, в размер на 350 /триста и петдесет лева/ за направена операция на очите.c
- Панайот Димов Панайотов от с.Зидарово, ЕГН:4302270488 за операция на очите в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лв.
- Златка Стоева Димитрова от с.Зидарово, ЕГН:3805200496 за операция на очите в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лв.
- Гинка Илиева Станкова от с. Габър, ЕГН:6305200678 в размер на 150,40 /сто и петдесет/ лева и 40 ст., за закупени строителни материали за ремонт на жилище, пострадало от наводнението през месец юли.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и закупени лекарства и материали.”
Г-н Рейзи подложи предложението за решение, направено от комисията.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№829
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Станчо Михалев Стоянов от с. Росен, ЕГН:6404170660, в размер на 270.89 /двеста и седемдесет/ лева и 80 ст.за закупени лекарства.
- Златка Иванова Тюлева от с.Зидарово, ЕГН:5407210471, в размер на 189,87 /сто осемдесет и девет лева/ 87 ст., за закупени лекарства след направена гинекологична операция.
- Дона Христова Русева от с.Зидарово, ЕГН:3603250675, в размер на 350.00 /триста и петдесет лева/ за покриване на разходите по направена операция на очите.
- Мария Димова Майсторова от с. Зидарово, ЕГН:3404100501, в размер на 350 /триста и петдесет лева/ за направена операция на очите.c
- Панайот Димов Панайотов от с.Зидарово, ЕГН:4302270488 за операция на очите в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лв.
- Златка Стоева Димитрова от с.Зидарово, ЕГН:3805200496 за операция на очите в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лв.
- Гинка Илиева Станкова от с. Габър, ЕГН:6305200678 в размер на 150,40 /сто и петдесет/ лева и 40 ст., за закупени строителни материали за ремонт на жилище, пострадало от наводнението през месец юли.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и закупени лекарства и материали.

Г-н Георгиев продължи с докладна записка с вх. №647/20.11.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно персонални промени в списъка на пътуващите учители за учебната 2006-2007 год. в училищата и детските градини.
След обсъждане предложението бе подложено на гласуване:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“Общински съвет утвърждава следните персонални промени в списъка и маршрута на пътуващите учители до края на 2006 г., както следва:
ОДЗ”Здравец”-гр.Созопол
1. Милена Иванова Костова-учител-Созопол-Равадиново-Созопол
НУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Равадиново
1. Златина Василева Вълканова-Роева-директор-Бургас-Равадиново-Бургас
ОУ”Христо Смирненски”-с.Атия
1. Елена Цвяткова Николова-учител ПГ-Черноморец-Атия-Черноморец
ОУ”Христо Ботев”-с.Росен
1. Светлана Андреева-учител-Бургас-Росен-Бургас
2. Гинка Тодорова-учител-Бургас-Росен-Бургас
3. Ангелина Едрева-учител-Бургас-Росен-Бургас
4. Ваня Алтънджиян-възпитател-Бургас-Росен-Бургас
5. Надежда Петканова-възпитател-Бургас-Росен-Бургас
ОУ”Отец Паисий”-с.Равна гора
1. Димитринка Георгиева-учител-Бургас-Равна гора-Бургас
ОУ”Христо Ботев”-с.Зидарово
1. Николина Димова Петрова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
2. Марин Стойков Сакалиев-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
3. Петър Маринов Маринов-външен лектор-Бургас-Зидарово-Бургас”

Г-н Рейзи подложи предложението за решение, направено от комисията.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№830
Общински съвет утвърждава следните персонални промени в списъка и маршрута на пътуващите учители до края на 2006 г., както следва:
ОДЗ”Здравец”-гр.Созопол
1. Милена Иванова Костова-учител-Созопол-Равадиново-Созопол
НУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Равадиново
1. Златина Василева Вълканова-Роева-директор-Бургас-Равадиново-Бургас
ОУ”Христо Смирненски”-с.Атия
1. Елена Цвяткова Николова-учител ПГ-Черноморец-Атия-Черноморец
ОУ”Христо Ботев”-с.Росен
1. Светлана Андреева-учител-Бургас-Росен-Бургас
2. Гинка Тодорова-учител-Бургас-Росен-Бургас
3. Ангелина Едрева-учител-Бургас-Росен-Бургас
4. Ваня Алтънджиян-възпитател-Бургас-Росен-Бургас
5. Надежда Петканова-възпитател-Бургас-Росен-Бургас
ОУ”Отец Паисий”-с.Равна гора
1. Димитринка Георгиева-учител-Бургас-Равна гора-Бургас
ОУ”Христо Ботев”-с.Зидарово
1. Николина Димова Петрова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
2. Марин Стойков Сакалиев-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
3. Петър Маринов Маринов-външен лектор-Бургас-Зидарово-Бургас.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №688/04.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане предложението бе подложено на гласуване:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като:
- се поправи сумата, отнасяща се до Никола Ефтимов Николов от с. Габър – вместо 200 лв., да бъде записано 169,59 лв.
- да отпадне от предложението за решение Анка Филипова Кръстева, поради това, че лицето не е с постоянен адрес в гр. Созопол
като решението придобие следния вид:
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Никола Христов Георгиев от с. Росен, ЕГН:5107120485 в размер на 254,52 /двеста петдесет и четири/ лева и 52 ст., за закупени лекарства след операция.
- Пенка Иванова Палазова от с. Зидарово, ЕГН:5305270478, в размер на 326,53 /триста двадесет и шест/ лева и 53 ст., за закупени лекарства след направена операция.
-Донка Георгиева Тодорова от с.Зидарово, ЕГН:4209070493, в размер на 77 /седемдесет и седем/ лева и 35 ст. за закупени лекарства.
2. ОбС Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на.:
- Никола Ефтимов Николов от с. Габър, ЕГН:5306230741 в размер на 169,59 лв. /сто шейсет и девет лв., 0,50/ лева за закупуване на дърва.
- Пенка Петкова Чолакова от гр.Созопол, ЕГН:5607020519 за възстановяване на щетите от наводнението през месец юли.в размер на 150.00/сто и петдесет /лева.
- Анка Пенчева Драгнева от гр.Созопол, ЕГН:8105300591 за възстановяване на щетите от наводнението в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
- Виолета Мартинова Арабаджиева от гр. Созопол, ЕГН:8105300591 за възстановяване на щетите от проливните дъждове в размер на 150/сто и петдесет/лева.
- Георги Панайотов Кю чуков от гр.Созопол,,ЕГН:2610050489 за възстановяване на щетите от наводнението в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
- Борис Димитров Гаров от гр. Созопол, ЕГН: 4804100489 за възстановяване щетите от наводнението в размер на 300 /триста/ лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и закупени лекарства и материали.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение, направено от комисията.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№831
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Никола Христов Георгиев от с. Росен, ЕГН:5107120485 в размер на 254,52 /двеста петдесет и четири/ лева и 52 ст., за закупени лекарства след операция.
- Пенка Иванова Палазова от с. Зидарово, ЕГН:5305270478, в размер на 326,53 /триста двадесет и шест/ лева и 53 ст., за закупени лекарства след направена операция.
-Донка Георгиева Тодорова от с.Зидарово, ЕГН:4209070493, в размер на 77 /седемдесет и седем/ лева и 35 ст. за закупени лекарства.
2. ОбС Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на.:
- Никола Ефтимов Николов от с. Габър, ЕГН:5306230741 в размер на 169,59 лв. /сто шейсет и девет лв., 0,50/ лева за закупуване на дърва.
- Пенка Петкова Чолакова от гр.Созопол, ЕГН:5607020519 за възстановяване на щетите от наводнението през месец юли.в размер на 150.00/сто и петдесет /лева.
- Анка Пенчева Драгнева от гр.Созопол, ЕГН:8105300591 за възстановяване на щетите от наводнението в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
- Виолета Мартинова Арабаджиева от гр. Созопол, ЕГН:8105300591 за възстановяване на щетите от проливните дъждове в размер на 150/сто и петдесет/лева.
- Георги Панайотов Кю чуков от гр.Созопол,,ЕГН:2610050489 за възстановяване на щетите от наводнението в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
- Борис Димитров Гаров от гр. Созопол, ЕГН:4804100489 за възстановяване щетите от наводнението в размер на 300 /триста/ лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите по заплатени такси за прегледи, операции и закупени лекарства и материали.

Г-н Георгиев продължи с докладна записка с вх. №708/08.12.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
По време на обсъждането стана ясно, че:
- Никола Ефтимов Николов от с. Габър, е предложен за отпускане на еднократна парична помощ в докладна записка с вх.№688/04.12.06 г. и не следва да му бъде отпусната друга помощ;
- Христина Маркова Борисова от гр. Созопол, няма разходооправдателни документи. /Документите са приложени/
- Станка Михайлова Михайлова от с. Зидарово, няма приложени изискуемите документи;
- Донка Иванова Зидарова от с. Зидарово, няма приложени изискуемите документи.
След обсъждане предложението бе подложено на гласуване:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Христина Маркова Борисова с ЕГН 4311115355 – гр.Созопол, ул. ”Лилия” №1 за закупуване на лекарства в размер на 204,90 /двеста и четири лв., 0,90/ лева.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение, направено от комисията.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№832
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Христина Маркова Борисова с ЕГН 4311115355 – гр.Созопол, ул. ”Лилия” №1 за закупуване на лекарства в размер на 204,90 /двеста и четири лв., 0,90/ лева.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №710/08.12.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение, направено от комисията.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№833
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Мария Иванова Иванова с ЕГН 8606040558 от с.Равна гора, общ.Созопол за лечение на анемия и бъбречно заболяване в размер на 65.56 /шестдесет и пет лв. 0.56 ст./лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Заседанието продължи с последната точка от дневния ред, а именно докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.
След обсъждане на предложението за решение, г-н Рейзи го подложи на гласуване.
С 3 гласа “за”, 8 гласа “против”, 5 гласа “въздържали се”, предложението не беше прието.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ:
№834
Не приема предложението за решение по докладна записка с вх.№740/21.12.2006 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отмяна на решения №№794, 795, 796/15.11.2006 г.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...