:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №48/22.01.2007 Г


ПРОТОКОЛ №48


Днес, 22.01.2007 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Созопол се проведе четиридесет и осмото /извънредно/ заседание на Общинския съвет. Заседанието премина под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 13 Общински съветника, Богдан Йорданов – Адвокат на Общински съвет, Кмета на община Созопол – г-жа Веска Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация. Гости на заседанието бяха Росица Димова – Главен специалист “Образование” към община Созопол, Весела Чапевова – Директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Созопол, представители на Гимназии и колежи “Константин Фотинов” – гр. Варна.
Г-н Рейзи подложи на гласуване дневния ред на сесията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№835
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
I. Докладна записка с вх. №28/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова, относно изграждане на образователен център – Колеж по туризъм в гр. Созопол.
II. Докладна записка с вх. №24/15.01.07 г. от Веска Костова Караманова,относно:
1. Одобряване на ПЛАН - СМЕТКА за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на Община Созопол за 2007г.
2. Актуализиране на част от Приложение № 2 към Решение №637 на ОбС Созопол за определяне размера на годишните такси за битови отпадъци за 2007 г.

След приемане на дневния ред, г-н Рейзи даде думата на г-н Станислав Георгиев, който запозна присъстващите с протокола от проведеното общо заседание на комисиите към Общински съвет, след което заседанието продължи с докладна записка с вх. №28/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова, относно изграждане на образователен център – Колеж по туризъм в гр. Созопол.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Богданова, която подробно запозна присъстващите с дейността на Гимназии и колежи “Константин Фотинов” – гр. Варна. Тя изтъкна предимствата на това да бъдат открити филиали на гимназия и колеж в гр. Созопол. Гимназиите и колежите са напълно легитимни и дипломите, получени от тях са признати във всички европейски държави. Г-жа Богданова изтъкна, че възпитаниците на гимназията, които бъдат приети след седми и осми клас, могат да продължат обучението си в професионалния колеж, като така имат гарантирана мениджърска правоспособност, като след приключване на обучението си, могат да отидат на три месечен платен стаж в Германия. Освен това, след завършване на двугодишното обучение, възпитаниците на колежа, ако имат успех 4,00, могат да продължат висшето си обучение в Шуменския университет, като не се държат никакви приравнителни изпити, а направо продължават обучението си, което е в продължение на две години, като придобиват степен бакалавър.
Г-н Рейзи благодари на г-жа Богданова за доброто представяне и даде думата на г-н Георгиев – Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
Г-н Георгиев попита има ли направено проучване каква е възможността за набиране на ученици и по какъв начин ще се рекламира дейността на колежа, като се има пред вид, че Созопол е близо до гр. Бургас, където има такива учебни заведения.
Г-н Георгиев попита още, освен материалната база, която евентуално ще се предостави от страна на общината, какво друго трябва да притежава училището, като например спортна база, общежитие и др., за да се вземе лиценз от Министерство на образованието, за да може да съществува колежа.
Г-жа Богданова отговори, че освен сключен договор за наем или собствена материална база, за да се получи лиценз са необходими много документи, но те касаят учебни планове, учебна документация и др. Г-жа Богданова каза, че това, което касае общината, е осигуряване на учебна база. Изграждането на един пълен комплекс – със огромна спортна база, сгради за обучение и т.н., е един следващ етап, когато започне пълната реализация на приема на възпитаници и когато името на колежа започнат да работят за него и да привличат необходимия брой кандидати.
На въпроса за проучването, г-жа Богданова отговори, че конкретно за община Созопол няма на правено проучване, но преди да открият филиал, те се базират на направено национално социологическо проучване за необходимостта от професионално подготвени специалисти в туристическия бранш, проведени разговори с работодатели и разговори, водени в община Созопол.
Г-н Милко Димов попита каква е реализацията на възпитаниците на колежа и как се представят при работодателите.
Г-жа Богданова отговори, че гимназията има седем випуска, а колежа – три, а 90% от завършилите гимназията, които не продължават в колежа, се реализират във Висши учебни заведения. А много от тези, завършили колежа, се реализират в чужбина. Освен това, когато завършат, на възпитаниците на колежа се предлагат трудови договори с хотели и ресторанти в големите туристически комплекси и градове.
Г-жа Весела Чапевова попита какъв ще бъде графикът на обучение в колежа и в гимназията така, че да не се нарушава учебният процес в училището, и ще се създаде ли неудобство по време на работата, защото ще бъдат използвани съществуващите кабинети на училището. Освен това, г-жа Чапевова попита ще бъде ли осигурена възможност за допълнителна работа на педагогическия персонал на училището.
Г-жа Богданова отговори, че когато се регламентират нещата, няма да има пречка и проблем за провеждане на учебния процес в училището. Относно осигуряването на работа на педагогическия персонал, г-жа Богданова отговори, че ще бъдат провеждани конкурси за назначаване на педагогически персонал на гимназията и колежа.
Г-н Недин попита г-жа Караманова дали е възможно да бъдат осигурени залите, които са необходими за съществуването на гимназията и колежа.
Г-жа Караманова отговори, че в училището има достатъчно материална база, за да могат да се обучават ученици от начален курс, гимназия и колеж.
Г-н Димов попита г-жа Караманова какво ще се случи ако се осъществи идеята с т.нар. “средищни училища”.
Г-жа Караманова отговори, че ако се осъществи тази идея, то тогава ще има свободни сгради в общината, където ще може да се премести колежа по туризъм.
Г-н Минков попита какви специалности се предвиждат да бъдат подготвени в гимназията и в колежа.
Г-жа Богданова отговори, че всички специалности са свързани с туризма – ресторантьорство и хотелиерство.
След приключване на дебатите по докладната, г-н Рейзи подложи на гласуване предложенията за решения, заедно с направените предложения за промени.
Г-н Георгиев зачете предложенията за решение, направени от комисията:
“1. Общинският съвет дава съгласие за разкриване на Частна професионална гимназия по управление на туризма „Константин Фотинов” и Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов” в гр. Созопол.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.1 от предложението за решение, заедно с направените промени.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
“2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСА , във връзка с чл.15 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет одобрява следните части от имот- публична общинска собственост ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, а именно :
- за учебната 2007/2008 г. – 4 зали по 40 кв.м.
- за учебната 2008/2009 г. – 5 зали по 40 кв.м.
- за учебната 2009/2010 г. – 6 зали по 40 кв.м.
да се отдадат под наем чрез провеждане на търг или конкурс с предназначение Частна професионална гимназия по управление на туризма и Частен професионален колеж по туризъм за срок до 5 години.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.2 от предложението за решение, заедно с направените промени, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
“3. Общински съвет одобрява във връзка с т.2 първоначална тръжна наемна цена, определена по реда на чл.22 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , в размер от 1,80 лв. за 1 кв.м. на месец.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.3 от предложението за решение, заедно с направените промени.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
След проведеното гласуване
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№836
1. Общинският съвет дава съгласие за разкриване на Частна професионална гимназия по управление на туризма „Константин Фотинов” и Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов” в гр. Созопол.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСА , във връзка с чл.15 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет одобрява следните части от имот- публична общинска собственост ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, а именно :
- за учебната 2007/2008 г. – 4 зали по 40 кв.м.
- за учебната 2008/2009 г. – 5 зали по 40 кв.м.
- за учебната 2009/2010 г. – 6 зали по 40 кв.м.
да се отдадат под наем чрез провеждане на търг или конкурс с предназначение Частна професионална гимназия по управление на туризма и Частен професионален колеж по туризъм за срок до 5 години.
3. Общински съвет одобрява във връзка с т.2 първоначална тръжна наемна цена, определена по реда на чл.22 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , в размер от 1,80 лв. за 1 кв.м. на месец.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №24/15.01.07 г. от Веска Костова Караманова, относно:
1. Одобряване на ПЛАН - СМЕТКА за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на Община Созопол за 2007г.
2. Актуализиране на част от Приложение № 2 към Решение №637 на ОбС Созопол за определяне размера на годишните такси за битови отпадъци за 2007 г.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Германова – Председател на комисията по финанси.
Г-жа Германова представи протокола от проведеното заседание на комисията, след което бяха проведени дебати по предложението за решение.
След приключването на дебатите, г-жа Германова зачете предложенията за решения:
“1. Одобрява ПЛАН - СМЕТКА за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на Община Созопол за 2007г. /Приложение № 1/”
Г-н Рейзи подложи на гласуване т.1 от предложението за решение, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО СОТИРОВ НИКОЛОВ – ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
“2. Актуализира Решение №637, част от Приложение № 2 и приема промяна в размера на годишните такси за битови отпадъци за 2007 г., както следва:

Чл. 14
жилищни
Код на населеното място Населено място Сметосъбиране и сметоизвозване Депо Чистота
било става било става било става
67800 Созопол 1,4 1,2 0,1 0,1 0,5 0,4

Г-н Рейзи подложи на гласуване т.2 от предложението за решение.
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
След проведеното гласуване
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№837
1. Одобрява ПЛАН - СМЕТКА за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на Община Созопол за 2007г. /Приложение № 1/.
2. Актуализира Решение №637 част от Приложение № 2 и приема промяна в размера на годишните такси за битови отпадъци за 2007 г., както следва:

Чл. 14
жилищни
Код на населеното
място Населено място Сметосъбиране и сметоизвозване Депо Чистота
било става било става било става
67800 Созопол 1,4 1,2 0,1 0,1 0,5 0,4

След приключване на разглеждането на докладните по дневния ред, г-н Недин уведоми присъстващите, че на Областния съвет за развитие не е имало присъстващи от община Созопол и по този повод от Областна управа е изпратено писмо, че седемте общини, които не са изпратили писмени предложения за ремонти на пътища, а имат такива, да ги изпратят в областна администрация, след което списъкът с предложения да бъде допълнен и изпратен до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в рамките на един месец след изпращане на списъка, ще се проведе нов областен съвет.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...