:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №50/29.03.07 Г.


ПРОТОКОЛ № 50


Днес, 29.03.2007 г.от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе петдесетото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха петнадесет общински съветници, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – зам. Кмет на Община Созопол, , Константин Палазов – Секретар на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – адвокати на Общинския съвет, кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости.
След констатирането на кворума в залата, г-н Рейзи даде думата за питания към Кмета на Общината.
Думата за въпрос към Кмета на Общината бе дадена на г-жа Германова – общински съветник, която зададе въпроса дали е платен акта, съставен на Общината от Данъчна служба и дали е влязло в сила решението на съда и ако е възможно да бъде предоставено копие от платежните нареждания за какво е платена сумата и каква точно е тя.
Думата бе дадена на г-жа Караманова, която започна с приветствие към общинските съветници и кметовете на кметствата и преди да отговори на въпроса на г-жа Германова съобщи, че във вестник “24 часа” пише за Кмета на с. Крушевец, Руси Петров, който е обявен единодушно за почетен гражданин на Бургас, заради приноса му в световния спорт.
По повод на въпроса за направеното плащане, г-жа Караманова каза , че от сумата, която е била като депозит в банката, ще покаже копия от документите, от Териториална данъчна дирекция и Изпълнителната агенция, и както по време на дебатите за бюджета, ако те не бъдат заложени в бюджета , направо ще се направи доплащане, което и е направено веднага.
След това думата бе дадена на г-жа Колчева – общински съветник, която запита, кога ще бъде подготвена докладна във връзка с това, че през месец февруари Управителният съвет на селищно образувание Червенка е входирал при Общината, при Кмета на с. Черноморец и при Общинския съвет молба за пресъединяването на селищно образувание Червенка към с. Черноморец под формата на квартал по Закона за административно - териториалното устройство на Република България.
Г-жа Караманова отговори, че за да се случи това трябва да се проучат всички възможности, които са дадени не само от Закона за местното самоуправление, но и от Закона за устройство на територията.Това е възложено на Пенка Бъчварова, която го проучва и по Закона за кадастъра в Република България. След това ще получат отговор и хората от Червенка.
Думата бе дадена на г-н Недин – общински съветник. Той зададе няколко въпроса, първият - как върви хода на делото, което е заведено от “Дюни”АД срещу Община Созопол, във връзка с Търговския център. Вторият - до къде е стигнал въпросът със сградата в с. Атия, която е трябвало да получи Общината от Военното министерство.И третият - до къде е стигнал Кмета с изпълнението на решение 575 от 30.11.2005 г., относно изработването на Стратегията за управлението на общинската собственост.
Г-жа Караманова отговори, че делото, което са завели “Дюни” срещу Община Созопол, във връзка с Търговския център в Окръжен съд е минало, като състава на Окръжен съд приема , че Община Созопол трябва да плати цена в размер на 1 400 000 лв. без включено ДДС и “Дюни” АД си запазват правото на задържане на обекта до окончателното изплащане на сумата. Адвокатът на Общината – г-жа Мима Иванова е пледирала за сума от 1 100 000 лв., и тъй като не е съгласна със задържането на обекта, обжалва решението на съда в Апелативен съд Бургас. В момента делото е в Апелативен съд. По отношение на сградата в с. Атия, г-жа Караманова каза, че са водени многократни разговори от Министерството по регионалното развитие и благоустройството с Министерството на отбраната. От там окончателен отговор все още няма, уточни тя.За стратегията за управление на общинските имоти – те са предали в Общинския съвет един дълъг списък, като по Стратегията работят, но не е кой знае колко много, защото няма на какво да се базират като стратегия. Такава стратегия няма изработена до момента. Подготвят публичен регистър, където ще бъдат обявени всички имоти общинска собственост на община Созопол. А за изготвянето на стратегия, според нея ще трябва да участват голям кръг от хора, от Общинския съвет, специалисти от Общината, на групата от общинска собственост, за да се направи една добра стратегия.
Думата бе дадена за реплика на г-н Недин, който каза, че относно управлението на общинската собственост не веднъж е казвал колко е важно да присъстват хора от Администрацията на обучителните семинари. Той е бил на един и там от самите лектори се е поставил много сериозно въпроса точно за стратегии за управление на общинската собственост. В МРРБ имат изготвени матрици и планове, каза той, как се изготвят стратегии за общинската собственост.След сесията ще им даде координати, да се наеме екип за изготвянето на такава една стратегия.
Г-жа Караманова каза, че Галя Георгиева и Пенка Бъчварова са точно на такъв семинар.
Г-н Рейзи също зададе няколко въпроса към Кмета на Община Созопол. Първият му въпрос бе във връзка с едно негово писмо до Кмета на Общината и до гл. архитект, относно множество запитвания на граждани да се изготви и внесе в Общинския съвет докладна, отнасяща се до именуване на улиците в м. “ Буджака” и до всички новосъздадени жилищни райони в гр. Созопол. Г-н Рейзи каза, че е получил писмо от Г.Г, от което той не може нищо да разбере. Неговият въпрос е отправен към Кмета на Общината и към гл. архитект, а Галина Георгиева е юрист на общинската собственост и така както е написано писмото той нищо не може да разбере . В писмото се говори за някаква хомогенност по цялата дължина на всяко трасе.Гл. архитект специално за “Буджака” има карта, където са нанесени всички частични ПУП –ове и в града също се знае къде има новосъздадени райони. На Буджака, каза той, има една централна улица и нека да започнат да слагат имена, защото там вече живеят хора и няма как да си получават своята поща.Така, че той смята за целесъобразно вече да се започне поставянето на имена на улиците.
Другият му въпрос бе свързан с ремонта, който в момента тече на градинката на “Кита” и по-точно с какви средства се прави, защото в бюджета на Общината няма гласувани пари за изграждането на градинки.
По първия въпрос г-жа Караманова отговори, че по отношение на улиците в града и на тази част, която е ВИП зона, предложението им е улиците да бъдат продължени. По отношение на улиците на Буджака, гл. архитект е казала, че улицата , която е основния път на Буджака може да бъде именувана.
По въпроса за ремонта, който се води на градинката на Кита тя каза, че това е само засипване и слагане на бурдюрите и те се правят по ремонт на улици и озеленяване, които са средствата заложени по бюджета.
След това думата бе дадена на г-н Тихомир Янакиев – общински съветник, който зададе въпроса за изкопа, който е между Общинския съвет и детската градина, с чие съгласие е съборена оградата на детската градина, с чие разрешение са натрупани вътре строителни материали.
Г-жа Караманова отговори, че този строеж който се извършва между детската градина и Общинския съвет се е оказал най-проблемния обект на територията на Стария град, той е твърде голям и на 20 февруари там е съставен констативен акт за незаконно строителство, тъй като от фирмата, която извършва строителството не са представили никакви документи за изграждане на подпорна стена. По повод множество запитвания на граждани за изграждането на крепостна стена те са свикали комисия с представители на НПК, Министерството на културата и археолозите, които са извършили археологическите проучвания и има съставен протокол.Становището на комисията е било, че там няма крепостна стена. Община Созопол е изпратила писмо до Националния институт по паметниците на културата с искане на отговор по какъв начин ще бъде изграждането на обекта и представянето на работния проект.
Разрешение да се слагат строителни материали на градината не сме давали, каза г-жа Караманова.
Думата отново поиска г-н Недин, който се обърна към Председателя на Общинския съвет каза, че преди две, три седмици се е зачел в един от протоколите на общинския съвет и е видял, че протокола се води чрез преразказ и според него това не е удачно. Той смята, че трябва да бъде чрез пряка реч, и че това е практиката, и че не е по силите на един човек да опише чрез преразказ технически неща от общ и от по-тесен характер и няма как да бъдат преразказани, така че четящият след това протокола да схване нещата.
Г-н Недин предложи още към дневния ред да бъде внесена неговата докладна с вх. №149от 15.03.2007 г., тъй като това не е направено.
Г-н Рейзи отговори на г-н Недин, че по отношение на писането на протокола се води запис на всички сесии на Общинския съвет и много пъти когато има противоречия, че в протокола нещо е пропуснато се слушат тези записи. Сега се правят смислени протоколи и когато се изказва гл. архитект например, се цитират точно неговите думи.
По отношение на докладната на г-н Недин, г-н Рейзи обясни защо Комисията, която е разгледала докладните не я е допуснала. Първо той пише в нея за някакво писмо от гражданите, това писмо не е приложено.В нея се пише, че има подписка от гражданите, тази подписка също я няма. В Общинския съвет се гледат само комплектовани докладни, каза г-н Рейзи и това е едната част, за да не бъде допусната до сесията, а и г-н Недин, като неин вносител не е бил на комисията при разглеждането.Г-н Рейзи каза, че не могат да намерят законовото основание, с което да поискат оставката на този кмет.Това са мотивите да не влезе докладната в дневния ред.
След това г-н Рейзи даде думата на г-жа Чампарова – адвокат на Общинския съвет за разяснение по тази докладна. Г-жа Чампарова каза, че по Закона за местното самоуправление и местната администрация оставката на кмет може да се поиска по няколко причини – трайно и системно неизпълнение на задълженията повече от 6 месеца, което трябва да се докаже с болничен лист или неизпълнение на задълженията, което също трябва да е установено по някакъв начин. – неспазване на работно време, не присъствие на работа или нещо друго. В случая няма приложени никакви такива доказателства. Цитирана е подписка, на основание на подписка не може да се иска оставката на един кмет.А и действително, когато се цитират документи в една докладна, те трябва да се прилагат, за да се види, че съществуват.
Г-н Рейзи каза, че освен предложението на г-н Недин и той има едно предложение в дневния ред да влезе докладна записка с вх. 103/19.02.2007 г. от Кмета на Общината Относно : Замяна на имот № 000528 ,з-ще с.Равадиново, собственост на “ВиК” ЕАД с имот № 000312, з-ще Равадиново , собственост на кметство Созопол с цел изграждане на помпена станция в имот № 000528 за нуждите на “Регионално депо за ТБО-Созопол”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване двете предложения за включване на докладните в дневния ред.
С резултат от гласуването 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№842
В дневния ред влиза докладна записка с вх. 103/19.02.2007 г. от Веска Караманова - Кмет на Община Созопол относно: Замяна на имот № 000528 ,з-ще с.Равадиново, собственост на “ВиК” ЕАД с имот № 000312, з-ще Равадиново , собственост на кметство Созопол с цел изграждане на помпена станция в имот № 000528 за нуждите на “Регионално депо за ТБО-Созопол”.
След това се подложи на гласуване искането на г-н Недин, който зачете докл. записка с вх. № 149/15.03.2007 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – общински съветници от СДС, относно вземане на решение за отстраняване на г- Трънков от длъжността Кмет на с. Габър
С резултат от гласуването за-8, против - 5, въздържали се -2, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№843
В дневния ред влиза докладна записка вх. № 149/15.03.2007 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – общински съветници от СДС, относно вземане на решение за отстраняване на г- Трънков от длъжността Кмет на с. Габър
След това се премина към гласуване на дневния ред на сесията.

С резултат от гласуването 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№844
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:

1. Отчет пред обществеността на работата на РПУ гр.Созопол в борбата с криминалната престъпност и осигуряването на общественият ред през 2006 г.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №159/16.03.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно Участие на Община Созопол като партньор в проект BG 2005/ 017-453.0102 “ Старинен Созопол –остров” Свети Иван – екология и туризъм, природа и култура”


- Докладна записка с вх. №82/05.02.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект “Канализация на село Росен,община Созопол”

Докладна записка с вх. №83/05.02.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект “Канализация на село Равна гора,община Созопол”

- Докладна записка с вх. №84/05.02.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект “Канализация на село Зидарово,община Созопол”

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №133/05.03.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на редакция в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
- Докладна записка вх. № 149/15.03.2007 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – общински съветници от СДС, относно вземане на решение за отстраняване на г- Трънков от длъжността Кмет на с. Габър

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №9/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-461, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол

- Докладна записка с вх№10/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 59 по плана на местността “Домус дере”, землище с.Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх №11/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 60 по плана на местността “Домус дере”, землище с.Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх.№12/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІІІ-257, кв.25 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №20/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-общ, кв.22 по плана на гр.Созопол

- Докладна записка с вх.21/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол

- Докладна записка с вх 25/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 134 по плана на местността “Отманлий”, землище с.Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх.27/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване план за паша в гори собственост на Община Созопол

- Докладна записка с вх. №29/16.01.07 г. от Тихомир Янакиев – общински съветник, относно даване мандат на Кмета на Община Созопол за разговори с отговорните държавни органи относно възможността за разширяване на съществуващия общински паркинг в посока към КПП на нефункциониращата вече Военноморска база Созопол.

- Докладна записка с вх.48/24.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на сключването на договор за наем на недвижим имот- частна собственост за ползването му като спортно съоръжение за нуждите на населението на с.Зидарово, Община Созопол

- Докладна записка с вх.№49/24.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол

- Докладна записка с вх.№66/30.01.07 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №75/01.02.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-17, кв.2 по плана на с.Равна гора, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №97/15.02.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Созопол в района на ДЛ- ДДивС”Ропотамо”

- Докладна записка с вх. №112/21.02.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-300, кв.29 по плана на с.Равна гора, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 124/02.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-1825, кв.44 по плана на гр.Созопол

- Докладна записка с вх. №125/02.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-1242, кв.2 по плана на гр.Созопол

- Докладна записка с вх. № 126/02.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-1664, кв.44 по плана на гр.Созопол

- Докладна записка с вх. № 132/05.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно :
1.Обявяване на имот- публична общинска собственост находящ се с.Извор, Община Созопол , в частна общинска собственост ;
2. Одобряване на предназначението му за отдаване под наем

- Докладна записка с вх. № 144/13.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-935, кв.72 по плана на гр.Созопол

- Докладна записка с вх. № 151/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-384 , кв.40 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 152/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-533 , кв.58 по плана на с. Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 153/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-141, кв.9 по плана на с. Извор, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 155/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-42, кв.5 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 156/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-317, кв.31 по плана на с. Извор, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 157/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-309, кв.42 по плана на с. Вършило, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 723/12.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІІ-246, кв.27 по плана на с. Крушевец, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 724/12.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 752/03.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 753/03.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-160, кв.6 по плана на с. Вършило, Община Созопол
- Докладна записка с вх. 103/19.02.2007 г. от Веска Караманова - Кмет на Община Созопол относно: Замяна на имот № 000528 ,з-ще с.Равадиново, собственост на “ВиК” ЕАД с имот № 000312, з-ще Равадиново , собственост на кметство Созопол с цел изграждане на помпена станция в имот № 000528 за нуждите на “Регионално депо за ТБО-Созопол”.

5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. № 34/16.01.2007 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно налагане на мораториум, относно одобряване на подробно устройствени планове и издаване на строителни разрешения за 2-километровата ивица за землище с.Черноморец и включване на финансови средства в бюджет 2007 година за изработване и одобряването на ПУП

- Докладна записка с вх. № 36/16.01.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване промяна на регулацията и преотреждане на общински терен ,представляващ УПИ І “За обществено жилищно строителство” и УПИ VІобщ и VІІобщ в кв.52, по плана на гр. Созопол.

- Докладна записка с вх. № 116/26.02.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изменение – детайл ”Асансьор за инвалиди в обхвата на УПИ ХVІІ-227 по плана на гр.Созопол” към проект “Силуетно оформяне и експониране на Южна крепостна стена и кула в обхвата на УПИ ХІХ-229, VІІ-227,226 и ХVІ-225, кв.18

- Докладна записка с вх. № 120/27.02.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти и сергии за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

- Докладна записка с вх. № 123/02.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект за временна жилищна сграда до построяване на основната сграда в УПИ І в кв.68 п.и.11 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.

- Докладна записка с вх. № 131/05.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно именуване на улици в с.Равадиново, община Созопол, област Бургаска

- Докладна записка с вх. № 148/15.03.2007 г. От Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно подготовка и откриване на процедура по реда на чл. 15от ЗУТ за промяна на регулационния план на имот УПИ VI–567, VII-566, VIII-565, IX-564 в кв. 43 по плана на гр. Созопол

- Докладна записка с вх. № 154/15.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

6. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. № 53/25.01.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решения №№ 810,829 и 832 и допълнение на решение №831 от заседание № 47 на Общински съвет Созопол

- Докладна записка с вх. № 122/01.03.2007г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи

- Докладна записка с вх. № 136/12.03.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ

- Докладна записка с вх. № 754/04.01.2007 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно изплащането на отпуснатите с решения № 832 и № 833 еднократни парични помощи
По първа точка от дневния ред г-н Рейзи даде думата на г-н Плачков да даде отчет за работата на РПУ Созопол през изминалата година.
Г-н Плачков зачете
С П Р А В К А
Относно: Отчет пред обществеността на работата на РПУ гр.Созопол в борбата с кри-
миналната престъпност и осигуряването на общественият ред през 2006 г.

Уважаема Г-жа кмет,
Уважаеми Г-н Преадседател на Общински съвет,
Уважаеми кметове , общински съветници и гости.

Изминалата 2006 г.беше година, в която МВР положи усилия по изпълнение ангажиментите и приоритетите произтичащи от преговорите за присъединяване към европейският съюз в областите:” Борба с организираната престъпност ”, ”Миграция”
,”Борба с тероризма”,”Митническо сътрудничество”,”Правни инструментиза правата на човека”,Изпиране на пари и борбата с наркотиците”,Визова политика и съдебно сътрудничество” и не на последно място борбата с корупцията както в системата на МВР така и в останалите области няа живота”.
В РПУ-Созопол съществуват обособени група “Оперативна” за борба с криминалната и икономическа престъпност която се състои от един Началник група и шестгима ОР и група “ Охранителна полиция” състояща се от един Началник група,петима инспектори, 8 бр. МлПИ в т.ч. 3 бр.МлАК и 19бр. полицаи ППД .В общи линии групите са обособени, но ясно се чувства недостиг на полицейски служители в предвид силното нарастване на района.Силно изразен този недостиг е през летните месеци в които личният състав на РПУ Созопол е принуден да работи на шестдневна работна седмица с удължен работен ден.В групите работят служители с опит, но има и други, които сега започват да трупат такъв.Необходимо е от страна на ръковоството да сe оптимизира механизма и той да заработи пълноценно.Пряко в борбата с криминалната престъпносте ангажиран и целият полицейски състав на управлението.По различни пътища в управлението са постъпили 485 сигнала за извършени криминални престъпления при 493 за 2005 и 524 за 2004г.След извършване на предварителна проверка по тях са образувани, преключени и отчетени 286 преписки с мнение за образуване на досъдебно производство, актове по чл.218”б4 от НК или предадени на Общинската комисия за борба с противобществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, срещу 290 за 2005 г. и 294 за 2004 г.
От тях са разкрити 170 бр. престъпления срещу 203 бр. за 2005 г.182 за 2004 г., което преставлява 59,44% разкриваемост, срещу 64,65 за 2005 г.и 62% за 2004 г.
През отчетната година остават неразкрити 116 бр. престъпления срещу 111 бр. за 2005 г.112 бр. за 2004 г.
За сравнение резултатите на Полицески управления при ОД”П”съпоставими с РПУ гр. Созопол на база разкриваемост на регистрираните криминални престъпления са както следва:
• РПУ Несебър – 40 %
• РПУ Поморие - 59 %
• РПУ Приморско – 47 %
• РДВР гр. Бургас – 52 %
• РПУ Созопол - 59,44 %

По райони картината е следната:

1.Некурортната част от 7 села,/ Зидсарово,Габър,Вършило,Присад, Извор, Крушевец, Индже войвода / която се обслужва от Мл.ОР Кьосев, ПИ Пенков, Мл.ПИ -Хр.Иванов, пол. Д.Айрянов, и пол. Ст. Манолов - ППД .

2006 г. 2005 г. 2004 г.
• Регистрирани престъпления общо: 76 52 76
• Прекратени: 26 15 26
• Разкрити: 31 25 31
• Неразкрити: 18 12 13
• Разкриваемост %: 80.0 % 67.5 % 71.0%

2.В района обслежван от ПИ Чапевов, Мл.ПИ Драгнев и Д.Стоянов, отговарящи за ВС “Дюни”, к-г “Каваци” и селата Росен, Атия, Равна гора са:

2006 г. 2005 г. 2004 г.
• Регистрирани престъпления общо: 80 82 76
• Прекратени: 33 38 28
• Разкрити: 21 29 28
• Неразкрити: 26 15 20
• Разкриваемост %: 45% 66 % 58%

3.За района обслужван от ОР Атанасов, Мл.ОР Д.Димитров и Н.Петров екипното обслужване се осъществява екипно с взаимодействието на ПИ В.Димов и А.Калоянов, Мл.ПИ Г.Дапчев и Д.Свиридов и ППД от гр.Созопол и с.Черноморец.
Районът включва гр.Созопол, селата Черноморец и Равадиново, както и къмпингите северно от гр.Созопол до м. Митков Мост с. Черноморец.

2006 г. 2005 г. 2004 г.
• Регистрирани престъпления общо: 270 288 363
• Прекратени: 123 117 141
• Разкрити: 77 87 145
• Неразкрити: 70 84 77
• Разкриваемост %: 52% 51% 65%

От служителите на КАТ в състав АК Иво Гочев и МлАК Ил. Карачолов, Б.Борисов, П.Хинков са:
2006 г. 2005 г. 2004 г.
• Регистрирани престъпления общо: 59 67 24
• Прекратени: 17 7 2
• Разкрити: 41 60 22
• Неразкрити: 1 0 0

Освен в борбата с престъпността, през изминалата 2004 г. усилията на охранителният състав бяха насочени за осигуряване на добър обществен ред, организация на безопасно движение за МПС и пешеходци по пътната мрежа на общината, недопускане и пресичане извършването на терористични прояви, заздравяването на дисциплината и недопускане на корупция сред състава, спазване законността и вежливото толерантно отношение към гражданите.
През отчетенияат период обстановката по линия на охранителна полиция се запази сравнително спокойна. Не бяха допуснати груби нарушения на общественият ред, безредици и други инциденти. Голямото натоварване на състава през летният туристически сезон не се отрази негативно в/у професионалните качества на служителите и не се допуснаха тежки криминални престъпления от рода на въоръжени грабежи и терористични прояви.
По линия на борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица:
Работата по това направление е възложена на Инсп. И.Узунова ИДПС при РПУ Созопол. Но голяма част от проблемите възникнали и констатирани в селските райони / Некурортни е възлагана и успешно решавана от ПИ по места/
ППрез 2006 г. на теритоэрията на РПУ са регистрирани 8 бр. престъпления извършени от 7 деца но оэт тях няма тежки престъпленияпротив личността. Най голям дял в правонарушенията се пада на кражбите.

2006 г. 2005 г. 2004 г.
• Регистрирани престъпления общо: 8 6 22
• Прекратени: / / /
• Разкрити: 8 6 22
• Неразкрити: 0 0 0

Голяма част от децата извършители сна престъпления / кражби/ не живеят на територията на Община Созопол. Запазва се тенденцията характерна за тази възраст да се извършват престъпления в групи обикновенно сформирани преди самото деяние.
През 2006 г. е осъществена полицейска закрила на 5 деца, като същите са предадени на родителите им.
За отчетеният период през Детска Педагогическа стая са преминали общо 20 лица. За периода са разгледани 4 бр. възпитателни дела по чл. 13 от ЗБППМН и три по чл. 15 от същият закон с/у родители / настойници/. Голяма помощш в работата оказват секретаря на МКи четиримата обществени възпитатели.
С помоща на ПИ са изнесени над 30 бр. лекции по училищата като успешно се оказа инициятивата за безплатно раздаване на тестове за откриване наличие на наркотични вещества.
От изнесените по – горе данни за резултатите на РПУ в борбата с криминалната престъпност могат да се направят следните изводи:

• Криминалната престъпност в района на Община Созопол като количествен показател има тенденция за запазване. Регистрираните през 2006 г. престъпления са с 8 бр. по малко в сравнение с 2005 г. С 30 бр. по малко са и разкритите за същият период. Най голям е делът на кражбите. Съйщите се извършват повсеместно/ от МПС, домове, хотелиу квартири, магазини, павилиони плажна ивица, селскостопанска продукция/ и т.н. Намвален е процента на разкриваемост с 4.5 %.

• Много актуални са кражбите и ПЗО на МПС. Това е един от критериите за оценка на РПУ и работата на състава. През нащоящата година положихме много усилия в тази насока и резултатите продължават да са много добри за разлика от 1994, 1995 г.и 1996 г. През 2006 г. има регистрирани 5 бр. ПЗО на МПС като през посочените години за всяка една от тях има регистриранипо 85 бр.ПЗО на МПС.Необхоадимо е обаче освен взетите охранителни и профилактични мерки да започне активна работа по събиране и получаване на изпреварваща информация за лица, гаражи,и др. места за укриване на ПЗО – автомобили.

• Основна роля за рязкото намаление на ПЗО на МПС е организираните и системно провеждани КПП-та през летния сезон в които пряко и активно участие вземат Коммандировани слружители от вътрешността на страната по договор м/у ГДП гр. София и Община Созопол.

Доведени в РПУ са общо 323 лица от които задържани в РПУ

2006 г. 2005 г. 2004 г.
1. извършители на престъпление 83 66 50
2. за установяване на самоличност 89 88 71
3. по чл. 63 ал. 1 т. 2,3,4,6 и 7 от ЗМВР – 41 44 48
4. издирени лица 17 11 7

За изминалата 2006 г. от охранителният състав са отработени общо 847бр молителски преписки и преписки по ЗМ регистър. При 407 бр. за 2005 г. и 486 за 2004г.
Служителите са извършили и са участвали в извършването на 120 бр охранителни обследвания на обекти при 144 за 2005 г. и 82 за 2004 г. Изпратени са 32 бр. сигнални писма за отстраняване на съществуващи условия и предпоставки за извършването на престъпления по чл. 57 ал. 1 и 2 от ЗМВР при 19 за 2005 г. и 18 за 2004 г.

С протокол за полицейско предупреждение по чл. 56 ал.І и ІІ от ЗМВР са предупредени 612 лица при 401 за 2005 г. и 415 лица за 2004 г. Изготвени са общо 66 бр. полицейски рзпореждания при 41 по чл. 55 от ЗМВР при 51 за 2005 г. и 22 за 2004г
Конвоирани са 14 лица до други РПУ и подразделения в региона при 14 за 2005 г. и 4 за 2004 г.. Оказано е съдействие на РП 32 бр, съд 28бр. Общинска администрация 318 бр. през 2006 г. при 28 бр. съдействия на РП , на съд 22 пъти и на Общинската администрация 61 бр..
През 2006 г. 1832 полицая са осигурявали охраната на общественият ред на 98 бр. масови мероприятия.
През 2006 г. 3268 полицаи са учавствали в 147 СПО / Специализирани полицейски операции/ по различни направления при 1762 полицаи в 99 бр. СПО за 2005 г. и 286 полицаи са участвали в охраната на 119 масови мероприятия през 2004 г.От които 46 комплексни и 101 локални. Проверени са 3 594 обекта,16 071 лица и 8180 МПС при 1199 обекта, 12 259 лица и 5 468 МПС за 2005 г. и 462 обекта, 7 211 лица и 3 100 МПС-та за 2004 г.

По административно наказателната дейност

През 2006 г. охранителният състав на управлението е установил 2268 административни нарушения по различни нормативни документи и закони. Има чувствително завишение което се дължи главно на повишената професионални качества и умения на служителите.
Взетото отношение към установените административни нарушения :

2006 г. 2005г. 2004г.

- общ брой: 2232 2128 1165
в т. ч. ЗБДС 414 370 89
218”Б” 32 50 21
ЗМВР 27 51 17
ЗДП 1433 1453 852
ЗКВВОБ 20 3 1
Наредбата на общината 298 179 89
ЗОССИ 11 15 6
С Фиш 36 48 23
През отчетеният период от направеният анализ на резултатите от състава на “ Охранителна полиция” при РПУ гр. Созопол се налага извода , че същите са повишили значително своята ефективност и компетентност.

По паспортния режим:

В РПУ гр. Созопол е волнонаемната Пенка Батоева за работата по изготвянето на документите за лични карти и паспорти на български граждани. Успоредно с това
П.Батоева оказва съществена помощ при обработката на адресните карти на българи и чужденци през летният туристическси сезон.
2006 г. 2005 г. 2004 г.
• Издадени лични калри и паспорти 976 632 301
• Адресни карти чужденци 53 221 50 931 66 313
• Адресни карти българи 10 945 10 431 9 597
• АНД по ЗБДС и ЗЧРБ 414 370 89

По КОС

№ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛТАТ
1 2 3
1 Преписки за дейности с ООС и РАВ 242 бр
- възложени 242 бр
- отработени 242 бр
- безпричинно забавени Не
1 Иззети ВВООБ 9 бр. ловни пушки
4 бр. ловни карабини
1бр. ловна пушка помпа
2 бр. боен пистолет
1 бр. револвер
101 бр. боеприпаси
2 Контрол на промишлени взривявания 101 бр
3 Проверки по сигнали 1 бр. пневматично оръжие
4 Проверки на охранителни фирми 28 бр
5 АНД по ЗАВВООБ и пр.актове

2 33 бр. / 18 бр.ЗКВВООБ , 10 бр. ЗБДС, 2 бр.
218”б”, 3бр. ООРСТ/
3
6 Откази или иззети разрешителни 1бр. по чл. 25 от ЗКВВООБ.
7 - по чл.12 Не
- по чл.13 Не
- по чл.16 1 бр.
Проверки и изготвени протоколи по съхранение на ООБ 263 бр
8 Отдадени разпореждания /предупредителни протоколи/ 58 бр.
9 Проведени СПО / Незаконна продажба на пиротехнически изделия/ 4 бр. СПО
Иззети 200 бр. пиратки и съставен АУАН.
10


По безопасността на движението:

Работата на охранителният състав за осигуряване безопасността на движение / БД/ по улиците и пътищата на общината е важен елемент в борбата за поддържане на добър обществен ред. За работата по това направление е ангажиран целият съставна управлението, като отношение вземат само успешно положилите изпит по ЗДП Правилника за неговото прилагане.
За периода на 2006 г. от охранителният състав и служителите от ПП при РПУ
Созопол са констатирани 1469 нарушения по ЗДП. От тях 95 са за употреба на алкохол срещу 104 за 2005 г. и 42 за 2004 г.С фишове са санкционирани 36 нарушители.
Допуснати са общо 191 ПТП-та със щети за около 102 500 лв. при 204 ПТП та и щети за 71 100 лв.
От тях 11 ПТП-та са тежки с 12 убити и 14 ранени при 15 ПТП та с 6 загинали и 12 ранени за 2005 г.
От специализирана служба ПП при РПУ гр. Созопол състояща се от 1 – автоконтрольор и 3-ма мл. автоконтрольори са констатирани 1402 нарушения по ЗДП , съставени са 1366 акта за АУАН и 36 бр. фишове.

По СОД.

Охраната на обекти по линия на СОД се извършва от състава на ППД гр. Созопол. Техническото обслужване на обектите се осъществява от гл.пол. Стоян Русинов.
РПУ гр. Созопол обслужва и охранява 99 обекта със сигнално известителна техника. От тях на 27 са поставеани паник бутони.

1. Банки и банкови офиси ……………………7 бр.
2. Златарски магазини ……………………..1 бр.
3. Обменно бюро …………………….....3 бр.
4. Бензиностанции …………………………2 бр.
5. Каси и общински помещения……………… 11 бр.
6. Фирмени обекти ……………………………...32 бр.
7. Частни домове ………………………………...43 бр.
През летният сезон се сключват договори за временна охрана с още 10 сезонни обекта. През 2006 г. не са получавани сигнали за действително нападение над охранявани обекти с причинени материални щети. В следствие анализа на получаваните сигнали се стигна до извода , че мноаго голяма част от
тях са подавани от злоумишлени граждани предимно деца или от неправилно боравене с техниката. За периода има 266 недействителни сигнала за нарушения. Отстранени са 65 повреди и са извършени 108 профилактики.
Г-н Плачков завърши своя доклад и попита дали има въпроси към него.
Думата за въпрос бе дадена на г-н Станислав Георгиев, който благодари за доклада и поиска от докладчика малко по-конкретни сведения по отношение на криминогенната обстановка на територията на община Созопол и по-конкретно за работниците, които работят по обектите на територията на Общината и как си взаимодействат с общинската власт по отношение на проследяването на такива лица, които се регистрират временно.Дали има взаимодействие със служба ЕСГРАОН и например за последните два месеца, колко лица са се регистрирали.Имат ли представа дали граждани не се регистрират на някакъв адрес, който се оказва някаква схлупена къщурка и там никой не живее и при едно престъпление се окаже, че това лице не е на този адрес и това не е ли акт на измама.
Вторият въпрос, който зададе г-н Георгиев беше във връзка с безопасността на движението и това, че най-тежката пътно-транспортна обстановка е през летния сезон и как г-н Плачков оценява работата и взаимодействието на техните служби и службите, които отговарят по този въпрос от страна на община Созопол и кога за последно техен представител е участвал в Комисията по безопасност на движението, какви предложения те са дали за подобряване на тази пътно-транспортна обстановка, как оценяват за миналото лято действията на службата, която е репатрирала автомобилите. Как е оценено преграждането на улиците през всеки дъждовен ден с чували с пясък и дали са взети мерки по този въпрос.
Думата бе дадена и на г-жа Караманова за въпрос към г-н Плачков.Тя благодари на г-н Плачков за отчета.В доклада бе споменато, каза тя те да действат пред компетентните органи като общинско ръководство в лицето на Кмета и Общинския съвет за повече бройки. Това те са го направили. Г-жа Караманова каза, че няма запълняемост на редовните бройки, а те искат допълнително и как реално да се иска увеличение на бройките, след като тези, които са свободни не са заети, а те никак не са малко.Ако при всички заети бройки не може да се справи РПУ, тогава може да се мине на вариант за увеличаване. Истината е, че Созопол се увеличава и в полицията е направен списък на хора, които трайно живеят в Созопол и голямата част от тях са криминогенен контингент. По-скоро трябва да се мисли в посока да се заемат незаетите бройки.Има много хора, които си подават документите, но явно изпитът е много тежък и те могат да стигнат до последния етап и по това положение не знам как ще решим този въпрос, който наистина е много сложен – завърши г-жа Караманова.
След това думата бе дадена г-н Недин, който попита за актовете за констатирани административни нарушения е споменато 298 и ако може да се направи някаква разбивка – това само за паяка ли са актовете или има и по други членове.Вторият му въпрос бе за разпространението на наркотиците, за които не се е споменало нищо.И още един въпрос – в града има разлепена една снимка, на която пише, че се издирва даденото лице и това дали е акция на полицията, дали е частна инициатива и доколко е сериозен този въпрос.
След това думата бе дадена на г-н Милко Димов – общински съветник, който изказа неудоволствие от това, че когато се е чел доклада много от колегите му са напуснали залата, а проблемите са много и когато се е говорило за материалното обезпечаване на полицията наистина е така, защото и той лично им е помагал.И сега той мисли, че пари има и за лятото те трябва да бъдат обезпечени с гориво и компютри.
Искам да благодаря за това - каза той, че в с. Черноморец са обхванати всички строителни работници и полицаите си вършат работата. И той отправи една забележка на полицията,че не могат да се оправдават, че няма наредба, по която да се съобразяват шофьорите на тежките автомобили. Според него полицаите сами трябва да ръководят тези неща.
След това думата бе дадена на г-жа Германова, която по повод на компютърното осигуряване на полицията напомни, че по предложение на Общинския съвет на сесията на бюджета е било предложено да се увеличат средствата за три компютъра за полицейското управление и тя не знае дали са запознати Полицията с това.
Г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец взе думата по повод доклада и благодари на г-н Плачков за това какво РПУ – Созопол прави за Черноморец и изказа мнението, че доста застрашително и е прозвучала прогнозата, че заради липса на покритие ще започнат и убийства. При нея също имало желаещи да започнат работа в полицията и досега не е предполагала, че имат незаети бройки.
Г-жа Караманова взе думата и каза, че по повод на изказването на г-н Димов за обезпечаване на полицията с гориво в Закона за бюджета, общините нямат право да финансират дейности на Районните полицейски управления. И компютрите, които ще им дадат по решение на Общинския съвет, ще си бъдат общински, те само ще ги ползват.А гориво трудно може да им се осигури, защото няма как да се изпише. По двата автомобила, които са общинска собственост може да се осигури гориво, но само за тези два автомобила.На една от срещите с МВР, кметовете на населените места са повдигнали въпроса, защото навсякъде той съществува по бюджетите да бъдат отпускани средства, там където общините имат възможност.
Думата бе дадена на г-н Плачков за отговор на поставените въпроси.
По първото запитване, относно временно пребиваващите работници, г-н Плачков каза, че проблемът при тях е на много високо ниво поставен.Потрулите и районните инспектори имат задача редовно да извършват проверки по обектите, по частните квартири и хотелите. Всяка седмица се правят списъци на проверени лица.Всеки един полицай има точно определен район, улици, квартири, които трябва да проверява.Г-жа Караманова е свидетел на едно от заседанията при нея, че близо две трети от строителните работници от района са обхванати.В момента в Созопол има три или четири хиляди строителни работници и около две хиляди в Черноморец.Две трети от тези хора са криминален контингент, лежали по затворите, рецидивисти.Поради тази причина неестествено е завишен процента на криминалните престъпления тази година. Голяма част от тези работници са обявени за национално издирване.
Г-н Плачков каза, че няма информация колко хора има с подадени адресни карти.
Относно въпроса за безопасността на движението, г-н Плачков каза, че действително тежките пътно транспортни произшествия са през летния сезон и тяхната работа е активизирана през летния сезон.По отношение на паяка, той замества трима полицаи.Вместо тия бройки, с които Общината сключва договор да обикалят улиците и да премахват автомобили, те изискват от тях административно-наказателна дейност.Те са насочени в други дейности, предимно КПП – та и обходи.КПП –та са свалили краденето на автомобили двайсетократно.
По отношение на актовете по наредбата, за 2006 г. има около 30 броя акта за нощна тишина.Останалите актове са за нарушение на обществения ред.
По въпроса на г-жа Караманова за бройките, които са съкратени, това са предимно бройки от патрулната дейност – Дюни, Каваците, Градина. По отношение на оперативните работници – те не са съкратени . Те са заети като бройки.Голяма част от бройките, които са им взели са били след като Приморско създаде полицейско управление.
На настоящия момент има около осем незаети бройки.
По отношение на наркотиците, това е проблем не само на община Созопол, но и на цялото Черноморие и по тази линия има разработки, които не са по тяхна линия, те са на Борбата с организираната престъпност.
Г-н Рейзи благодари на г-н Плачков за изчерпателния доклад и даде пет минути почивка.
След почивката, г-н Рейзи обяви кворума в залата – присъстваха десет общински съветника и даде думата на г-жа Германова – Председател на Комисията по финанси и бюджет да зачете доклада на Комисията по точка втора от дневния ред.
Г-жа Германова зачете доклада на комисията, като обяви решението на Комисията по Докладна записка с вх. №83/05.02.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект “Канализация на село Равна гора,община Созопол”
С гласуване “За”-5, Въздържали се – няма, Против –няма, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Станислав Георгиев – общински съветник от СДС поиска думата за процедурно предложение, което бе докладните, които се отнасят за кандидатстване по ПУДОС да се гласуват поименно, за да не се спекулира с гласуванията по тези програми.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на г-н Георгиев и с резултат от гласуването 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№845
Докладни записки с вх. №82/05.02.2007 г.,№83/05.02.2007 г.,№84/05.02.2007 г да се гласуват поименно.
След приемането на това решение, г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докл. записка с вх. №83/05.02.2007 г , като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 846
1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие за Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект за изграждане на “ Канализация на село Равна гора, община Созопол” за безвъзмездно финансиране на проекта възлизащо на 1 995 773 , 70 лв./ един милион деветстотин деветдесет и пет лв седемстотин седемдесет и три лв и седемдесет стотинки/ без включено ДДС.

2. Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС.

Г-жа Германова премина към Докладна записка с вх. №84/05.02.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект “Канализация на село Зидарово,община Созопол”
С гласуване “За”-5, Въздържали се – няма, Против –няма, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докл. записка с вх. №84/05.02.2007 г , като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 847
3. Общински съвет Созопол дава своето съгласие за кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект за изграждане на “Канализация на село Зидарово,община Созопол” за цялостно финансиране на проекта възлизащо на 1 789 955 ,70 лв./ един милион седемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и пет лв и седемдесет ст. / без включено ДДС.
4. Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС.
След това Г-жа Германова премина към докладна записка с вх. №159/16.03.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно Участие на Община Созопол като партньор в проект BG 2005/ 017-453.0102 “ Старинен Созопол –остров” Свети Иван – екология и туризъм, природа и култура”
С гласуване “За”-5, Въздържали се – няма, Против –няма, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
С резултат от гласуването 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№848
1. Общински съвет Созопол да съгласието си Община Созопол да участва като партньор по проект “ Старинен Созопол –остров” Свети Иван – екология и туризъм, природа и култура”, за финансиране по Програма PHARE BG 2005/ 017-453.0102 - Трансгранично сътрудничество на Европейския съюз между България и Турция .
Г-жа Германова зачете предложението по докл. зап. с вх. №82/05.02.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект “Канализация на село Росен,община Созопол”с една поправка за сумата, която стана на место по информация от Кмета на Общината.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докл. записка с вх. №82/05.02.2007 г , като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 849
1.Общински съвет Созопол дава своето съгласие за Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект за изграждане на “Канализация на село Росен,община Созопол” за цялостно финансиране на проекта възлизащо на 1 910 153, 20. / един милион деветстотин и десет хиляди сто петдесет и три хиляди лева и двадесет стотинки / без включено ДДС.
2.Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС.
След това гласуване думата бе дадена на г-жа Чапевова – Председател на Комисията по Законност да зачете доклада по точка трета от дневния ред.Г-жа Чапевова запозна Общинския съвет с работата на комисията по Законност, като зачете протокола от заседанието на комисията, относно докладна записка с вх. №133/05.03.2007 г.. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на редакция в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Комисията предлага на Общинския съвет проекта за решение така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване промяната в ал.2.
Резултат от гласуването :15 – за, против – няма, въздържали се – няма
Думата поиска г-н Недин, който запита какви повече необходими документи ще се изискват и предлага новата ал. 3 да отпадне.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на г-н Недин новата ал. 3 да отпадне. Резултат от гласуването :15 – за, против – няма, въздържали се – няма ал.3 отпада.
След това бе подложена на гласуване ал. 5/нова/ Въз основа на представените документи кмета издава заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания.
. С резултат от гласуването :14 – за, против – няма, въздържали се – няма ал. 5/нова/се прие.
След това бе подложена на гласуване ал. 6 /нова/- В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята.
С резултат от гласуването :14 – за, против – няма, въздържали се – няма ал. 6/нова/ се прие.
След това бе подложена на гласуване ал. 7 /нова/ - В 14-дневен срок след представянето на документ за извършено плащане се подписва договорът за продажбата на земята.”
С резултат от гласуването :14 – за, против – няма, въздържали се – няма ал. 7/нова/ се прие.
Премина се към гласуване ал. 7 да стане ал. 8. С резултат от гласуването :14 – за, против – няма, въздържали се – няма промяната се прие
Премина се към гласуване ал. 8 да стане ал. 9, а ал.9 става ал.10. С резултат от гласуването :14 – за, против – няма, въздържали се – няма промяната се прие.
Г-жа Чапевова зачете точка втора от предложението за решение - “Чл. 44а( нов, - приет с Решение № …../…..). Когато не са изпълнени всички условия по чл. 44, заинтересуваните лица, притежаващи право на собственост върху законно изградена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост, могат да придобият правото на собственост върху земята въз основа на заповед на кмета , по пазарни цени, определени от независим оценител.
Г-н Рейзи подложи на гласуване чл. 44 а. С резултат от гласуването :13 – за, против – няма, въздържали се – няма промяната се прие.
Г-жа Чапевова премина към прочитането на Чл. 44б ( нов, - приет с Решение № …../…..) При продажба на земя - частна общинска собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, и когато са изпълнени условията на чл.44 цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто.” Г-н Рейзи подложи на гласуване чл. 44 б. С резултат от гласуването :13 – за, против – няма, въздържали се – няма промяната се прие.
Г-жа Германова поиска думата и каза, че според нея трябва да се обяви срок за получаване на отговор от купувача за това дали са изрядни неговите документи.
Думата бе дадена на г-н Йорданов – адвокат на Общински съвет да поясни и той каза, че с новите изменения по Закона за административно процесуалния кодекс практически има определен срок, в който трябва да приключи производството пред административния орган, максималният срок е едномесечен.
Г-жа Караманова подкрепи едномесечния срок за издаването на заповедта и предложи това да бъде срока.
Г-жа Германова предложи в ал.5/нова/ да бъде записан срок от 14 дни като текста добива вида : Въз основа на представените документи Кметът издава в четиринадесет дневен срок заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложенията. Първо, предложението на г-жа Германова. С резултат от гласуването :8 – за, против – 5, въздържали се – 2 предложението на г-жа Германова се прие.
След това г-н Рейзи подложи на гласуване всички промени в Наредбата.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 850

На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал 2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол приема следната редакция в приетата с Решение № 314/ 11.02.2005г. на Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като
1. добавя и променя чл.44 с нови алинеи със следното съдържание:

“ (2) (изменена с Решение № 850/29.03.2007г.)Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс, като подадат молба до кмета, като към молбата прилагат:
1. документ за собственост върху построената сграда или признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;
2. скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта-скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;
3.Разрешение за строеж , одобрен архитектурен проект и констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа или удостоверение по реда на § 16 от ЗУТ;
4. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
5. удостоверение за наследници, ако е необходимо.

(5) ( нова, - приета с Решение № 850/29.03.2007г.) Въз основа на представените документи кмета издава в четиринадесет дневен срок заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания.
(6) ( нова, - приета с Решение № 850/29.03.2007г.)В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята.
(7) ( нова,- приета с Решение № 850/29.03.2007г.)В 14-дневен срок след представянето на документ за извършено плащане се подписва договорът за продажбата на земята.”

Като алинея 7 става алинея 8(изменена - с Решение № 850/29.03.2007г.)
Алинея 8 става алинея 9, а алинея 9 става алинея 10(изменена - с Решение № 850/29.03.2007г.)
2. Създават се:
“Чл. 44а( нов, - приет с Решение № 850/29.03.2007г.) Когато не са изпълнени всички условия по чл. 44, заинтересуваните лица, притежаващи право на собственост върху законно изградена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост, могат да придобият правото на собственост върху земята въз основа на заповед на кмета , по пазарни цени, определени от независим оценител.
Чл. 44б ( нов, - приет с Решение № 850/29.03.2007г.) При продажба на земя - частна общинска собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, и когато са изпълнени условията на чл.44 цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто.”
След това гласуване г-н Панайот Рейзи даде пет минути почивка.
След почивката, след като бе възстановен кворума в залата, г-н Рейзи даде думата на г-н Стойо Недин да представи докладна записка с вх. №149/15.03.2007 г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев – общински съветници от СДС, относно вземане на решение за отстраняването на г-н Трънков от длъжността Кмет на село Габар.
Г-н Недин прочете докладната пред Общинския съвет.След това той каза, че при обсъждането на тази докладна Председателят на Общинския съвет е изказал опасения, да не се допусне скандалите, които се случват в селото да се пренесат в скандали в Общинския съвет.Г-н Недин помоли всички изказващи се да запазят добрия тон и да се разсъждава нормално и адекватно.
Г-н Рейзи поясни във връзка с докладната, че за него тази докладна е незаконосъобразна и той мисли, че определени хора от с. Габър искат да внесат в Общинския съвет една лична интрига между тях и действащия кмет.
Думата бе дадена на г-жа Чапевова, която представи пред Общинския съвет действията на Комисията в този случай. Въз основа на представената докладна записка, Комисията е разгледала докладната, но тъй като е незаконосъобразна по същност, не е излязла със становище.
Думата бе дадена на г-н Милчо Димов – общински съветник, който поиска да вземе отношение по въпроса и каза че напрежение винаги е имало в това село и е безсмислено това нещо, още повече че липсва законово основание за това.
След изказването на г-н Димов думата бе дадена на г-н Димо Минков – общински съветник, който заяви, че ако се обсъжда докладната, иска вносителят да представи всички документи, които според него са някаква форма на твърдение и на доказателства за неизпълнението от страна на Кмета на служебните му задължения и дори и с риск да се превърне сесията в махленско сборище, държи и Кмета на с. Габър и представителите на Инициативния комитет да изкажат своите становища
Думата бе поискана от г-н Янакиев – общински съветник от БСП, който каза, че подкрепя г-н Минков да се изслушат страните и отправи въпрос към г-н Недин дали си дава сметка за празните надежди, които им е дал на хората, да се постави тук въпроса и евентуално изхода от едно такова гласуване, защото както разбира той, това е незаконосъобразно и още как биха се почувствали всички останали колеги като него, които се запознават на сесията с докладната.И какви са последствията от проверките, които са проведени, и с каква съвест той може да си вдигне ръката за или против, след като не е запознат с подробностите.
Г-н Рейзи също взе думата и отново каза, че по така действащия закон и по така представените документи, нямат основание да искат оставката на Кмета.Той отговори на г-н Янакиев, че протоколът от комисията, която е извършила проверка е в Общинския съвет.Комисии са били сезирани от Областна управа. Направена е била и комисия от Общината, на която Председател е бил г-н Палазов – секретар на Община Созопол.Направен е бил и някакъв протокол. След това Общинския съвет също е направил проверка.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Богдан Йорданов – адвокат на Общинския съвет,който доведе до вниманието на общинските съветници разпоредбите на Закона, в който съгласно последните изменение от август месец миналата година хипотезите, в които може да се иска оставката на Кмета на Общината и на кметовете на кметства са конкретизирани и точно за да се предотвратят някои такива идеи.Правомощията на Кметовете на общини и на кметства се прекратяват предсрочно първо при подаване на оставки чрез Председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия., при трайна практическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца, поради заболяване или смърт, при влизане в сила на присъда, когато е избран за участие в юридическо лице, при извършване на административно-териториални промени, при избор за народен представител, министър или областен управител и т.н.Г-н Йорданов дочете текста в Закона.В момента чисто практически, обобщи той, няма хипотеза, при която възоснова на изложените аргументи и това, което се твърди от Инициативния комитет за напрежение, да се иска да се прекратява мандата.И сега като чува тук констатациите на тези комисии, които са правели проверки, няма нарушения по смисъла на Закона. Г-н Йорданов каза, че се абстрахира от страничните фактори и подчерта, че практически няма хипотеза, при която Общинският съвет изобщо да поставя на дневен ред за гласуване оставката на съответния кмет.
Г-н Минков взе думата и настоя да излезе вносителя на докладната и да покаже повече аргументи.Той предложи на г-н Недин или да оттегли докладната или да представи повече аргументи и да изслушат страните.
Думата бе даден на г-н Недин, който каза, че в момента представя документите, които счита за аргументи.
След предаване на документите на адвокатите на Общинския съвет, думата бе дадена на адвокат Божана Чампарова, която каза, че вижда една подписка, която не отговаря на изискванията за подписка, не става ясно за какво са събрани подписите.
Г-н Рейзи отново каза, че така както са представени нещата от юристите, те нямат законово основание да гласуват докладната.
Г-н Янакиев поиска думата и каза, след като двете страни са на сесията, да им се даде думата да ги изслушат.
Г- Рейзи даде думата на г-н Димитър Добрев, който разказа, че е живял много години в Бургас, занимавал се е с треньорска дейност, засл. треньор, почетен гражданин е на гр. Бургас и когато е тръгнал да търси справедливост, искал да удовлетвори нуждите на хората.Ние имаме яромелка, каза той, а нямаме кой да мели, имаме казан, също нямаме.Съветниците, заедно с Председателя на Общинския съвет, присъстваха на едно събрание за отчитане работата на Трънков и когато почнахме да се изказваме, г-н Трънков загаси крушката и ни изкара навън. Втори случай,каза г-н Добрев, когато идва комисия тя се раздели на две.Ние направихме искане до Общинския съвет и до Окръжния съвет да се разгледа работата на г-н Трънков.Дойдоха различни комисии.На първата комисия се бумкаше и блъскаше на вратите, за да не се провежда нормална работа. Седем пъти съм даван на съд,каза г-н Добрев, че съм наклеветил г-н Трънков.Съдът ме призна за невинен.Той съди и нашият Инициативен комитет.Имаме милион факти и доказателства за пристъпления….
След това думата бе дадена на г-н Трънков – Кмет на с. Габър.Той се обърна към присъстващите и каза, че той работи с документи и показа на г-н Недин документи и жалби на същите хора от 1997 год.Имало е избори, бил е изгубил доверието на хората, но още на първия тур е взел изборите.Неговата опонентка Стоянка е имала четири гласа.Подписката, която е направена срещу него пак от въпросните хора е в прокуратурата, пак ще бъдат на дела, каза Кметът, защото са излъгали хората, че ще им дават социални помощи и са и фалшифицирали подписи.Г-н Трънков прочете едно писмо от Областния управител за направена констатация за липса на съществени нарушения по жалби на граждани от негова страна.Той каза, че г-н Добрев има криминални деяния. Полицията са го хванали, има протоколи.Освен това тук същите имат незаконни строителства и Общината не е предприела никакви конкретни мерки.Г-н Добрев е заградил пожарния кран в неговата кошара и цялото село се е запалило, защото той не е изпълнявал нарежданията на противопожарната охрана.Преди два месеца вече с прокурорско разпореждане, въпросният господин е освободил крана.Аз имам доверието на хората в селото, каза Кметът и не съм вземал една тухла или една керемида.И още г-н Трънков каза, че всичкото имущество е откраднато през времето на г-н Добрев.Аз си спазвам закона, заключи той.
Сред това Думата бе дадена на г-н Батилов от Инициативния комитет.Той каза, че вече трета година си губи времето с лицето Трънков, но те нямат никакъв изход, освен законния.Най същественото е, че този човек излизайки сутрин на улицата не прави нищо за селото, каза той.Доказателства ще предоставят на всеки общински съветник. Ще ви кажа, продължи той - първо този – Трънков, той псува от Президента на Републиката до Кметицата на Община Созопол. В последно време не псува г-н Рейзи.За него всички са престъпници, всички са ненормални.Второ – влизайки в ресторанта или магазина на с. Габър, където му е забранено за вечни времена да влиза, чака като циганин да го черпи някой ……
Г-н Рейзи прекъсна изказващият се и каза, че не казва конкретни неща, защото тук се вижда лична разправа и му отне думата. Думата бе дадена на г-жа Стоянка Кавръкова, която каза, че само който не е работил с г-н Трънков и не е живял в селото, не знае какво тегло теглят с този кмет.Тя е работила с него и може да каже самата действителност. През 2005 г. в следствие на многобройните му злоупотреби със служебното положение и създаване на климат на нетърпимост в селото се е създал Инициативен комитет, който си е поставил за цел защита на съселяните си от системния тормоз на кмета. Събрана е подписка от 133 човека.Г-н Трънков заявява, че подписката е подписана от нас, че не е автентична, но това ще се докаже, заяви г-жа Кавръкова. Неговото грубо държание, лъжи и интриги, извършени от самия него, са причината, с която подписалите се желаят за отстраняването на Кмета от длъжността.Подписката е внесена в Общинския съвет на 11.09.2006 г.Тя помоли господата да вземат правилното решение, защото при този човек не може да се отиде.Тя е работила година и половина при него.Започнал със саморазправство, деяния непозволени, той нямал елементарно държание, когато отивал при него човек от селото, обиждал с най-грубите думи….Думата и бе отнета.
След изказването на госпожата думата бе дадена на г-н Минков, който каза че за него като човек тези разпри са недопустими и той смята, че не е възможно в тях да няма пръст и Кмета, но начина, по който са представени нещата него го унизяват. Те са поставени в ситуация да решават нещо, за което нямат правно основание. Той предлага допълнение към решението на основание чл. 30 от ЗМСМА да прекратят правомощията и на общинския съветник г-н Стойо Недин. Нека той да излезе от тази ситуация, защото тя е аналогична, завърши г-н Минков.
След изказването на г-н Минков, думата бе дадена на г-н Милков – общински съветник. Г-н Милков излезе и предложи г-н Недин и г-н Георгиев да станат и да се извинят хората за празните надежди, които са им дали, за да извлекат за себе си политически дивиденти за предстоящите избори.Познавам Трънков – каза г-н Милков- и знам що за кмет е, но те нямат законово основание да гласуват и в това положение са ги поставили те – дали са празни надежди на хората и са поставили Общинския съвет в положение да ги е срам да гледат хората.
След това думата бе дадена на г-н Недин, който каза, че ако на някого дължи извинение, той не се намира в тази зала. Господата, които са в тази зала са били запознати от него, че е било невъзможно да се иска оставката на Кмета.Тяхното желание е било да се внесе точно тази докладна на сесията.Той ги е запознал със законовите възможности.Но това е било тяхното желание да бъде поставено на сесията на Общинския съвет. Никой не бил подведен и те не са търсили дивиденти за предстоящите избори.Той помоли предложението на г-н Минков за неговото изключване от Общинския съвет да се гласува.
След това думата бе дадена на г-жа Германова, която попита колегата Недин при положение, че той е запознал хората, че това няма да мине, какво се прави в момента, според нея се подвежда Общинския съвет.Тя попита адвокатите на Общинския съвет има ли наказание за това. Те потвърдиха, че за изключването на общински съветник от Общинския съвет казусът е същият, както при кмета.
Г-н Рейзи приключи дебата с думите, че предлага да се вземе конкретно решение по тази докладна , което гласи : Общински съвет Созопол няма правно основание да вземе конкретно решение за отстраняване кмета на село Габър.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложенията за решение по тази докладна, като започна от последното.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” 2, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 851
Общински съвет Созопол няма правно основание да вземе конкретно решение за отстраняване кмета на село Габър.
След това гласуване се премина към следващата точка от дневния ред, доклад на Комисията по общинска собственост и думата бе дадена на г-жа Колчева – Председател да представи доклада на Комисията.
Г-жа Колчева зачете протокола на Комисията и започна с Докладна записка с вх. №9/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-461, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докл. записка с вх. №9/10.01.07 г., като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 852

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 135/сто тридесет и пет /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІ-461, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 410/12.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 320/хиляда триста и двадесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
След това се премина към следващата докладна записка с с вх№10/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 59 по плана на местността “Домус дере”, землище с.Росен, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 853
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 52/петдесет и два кв.м./, съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот № 59 по плана на местността “Домус дере”, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 413/19.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 509/ петстотин и девет /лв., по която да се изкупи общинската част от имота.


Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх №11/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 60 по плана на местността “Домус дере”, землище с.Росен, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 854
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 18/осемнадесет кв.м./, съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот № 60 по плана на местността “Домус дере”, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 414/19.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 176/ сто седемдесет и шест/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх.№12/10.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІІІ-257, кв.25 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 855
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 260/двеста и шестдесет /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІІІ-257, кв.25 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 407/12.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 2 543/две хиляди петстотин четиридесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева премина към - Докладна записка с вх. №20/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-общ, кв.22 по плана на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 856
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 9/ девет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х, кв.22, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 406/12.12.06г. на независим лицензиран оценител в размер на 1760/хиляда седемстотин и шейсет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. №21/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 857
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 14/четиринадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-197, кв.32, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 395/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 821 /осемстотин двадесет и един/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 25/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 134 по плана на местността “Отманлий”, землище с.Росен, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 858
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 388/триста осемдесет и осем кв.м./, съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот № 134 по плана на местността “Отманлий”, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 405/12.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 5 312/ пет хиляди триста и дванадесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. №27/15.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване план за паша в гори собственост на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г- Рейзи подложи на гласуване предложението. С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 859
1.Общински съвет Созопол,на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост във връзка с чл.91 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява изготвен от РУГ-Бургас, годишен план за 2007г. за ползване на странични горски продукти/паша/ от земи и гори от ОГФ.

Г-жа Колчева премина Докладна записка с вх. №29/16.01.07 г. от Тихомир Янакиев – общински съветник, относно даване мандат на Кмета на Община Созопол за разговори с отговорните държавни органи относно възможността за разширяване на съществуващия общински паркинг в посока към КПП на не функциониращата вече Военноморска база Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет, на сесията г-н Тихомир Янакиев да направи повече разяснения по докладната.
Думата бе дадена на г-н Янакиев да представи докладната.
Г-н Янакиев каза, че на всички е известно, че гр. Созопол непрекъснато се развива много динамично и особено старата му част, претоварват се улиците му с автомобили.Оказало се е, че една голяма част от заградената в момента территория около КПП на несъществуващата вече Военноморска база Созопол е с акт за общинска собственост. При разговорите му с г-жа Караманова и г-н Рейзи е разбрал, че са направени някакви постъпки, но на лице досега нищо няма. Той иска да се вземе това решение като все се надява, че решението на Общинския съвет ще има някаква тежест.
Думата бе дадена на г-жа Караманова, която поясни, че теренът е общинска собственост и тя е изпратила уведомително писмо до Изпълнителната агенцията на Министерството на отбраната, че те ще влязат във владение на общинския имот.Тя продължи, че Общинският съвет може да вземе решение в смисъла, че отрежда терена за паркинг.
След дебата по темата, г-н Рейзи оформи предложение за решение със следния текст: Общински съвет Созопол задължава Кмета на Община Созопол да влезе във владение в имот с акт за публична общинска собственост №185, който е отреден за паркинг и да реализира значението на обекта.
Г- Рейзи подложи на гласуване предложението. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 860
Общински съвет Созопол задължава Кмета на Община Созопол да влезе във владение в имот с акт за публична общинска собственост №185, който е отреден за паркинг и да реализира значението на обекта.


Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 48/24.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на сключването на договор за наем на недвижим имот- частна собственост за ползването му като спортно съоръжение за нуждите на населението на с.Зидарово, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Думата бе дадена на г- Вангелов да поясни наемната цена, описана в докладната.
Г-н Вангелов поясни, че това е наемната цена от 1 / един/ лв за целия терен на месец.
Г-н Рейзи зададе въпрос дали ще поиска Кмета пари и за ремонт.
Г-н Вангелов поясни, че теренът е почистен и за сега няма да иска пари.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението. С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 861
На основание чл 21, ал 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във вр. с чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява сключването на договор за наем между Община Созопол и “ПС ГРУП” АД , с рег.по ф.д. № 9123/2002г. по описа на СГС, с предмет : наемането от Община Созопол на недвижим имот УПИ І-433, кв.33 по план на с.Зидарово, целият с площ от 2327/ две хиляди триста двадесет и седем/ кв.м. ; за срок от 5 години, и срещу наемна цена от 1 /един/лв. на месец за целия терен.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх.№49/24.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 862

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 17/седемнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-197, кв.32, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 391/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 997 /деветстотин деветдесет и седем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх.№66/30.01.07 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 863
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 18/осемнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-197, кв.32, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 392/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1056 /хиляда петдесет и шест лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. №75/01.02.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-17, кв.2 по плана на с.Равна гора, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 864
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 30/тридесет /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІV-17, кв.2 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 361/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 587/петстотин осемдесет и седем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.


Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. №97/15.02.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Созопол в района на ДЛ- ДДивС”Ропотамо”

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г- Рейзи подложи на гласуване предложението.
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 865

Общински съвет Созопол,на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост във връзка с чл.89 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.47 и чл.57, ал.1 и ал.11 от Закон за горите, съгласува годишен план – извлечение за 2007г. за ползване на дървесина в ОГФ на Община Созопол, изготвен от Държавна дивечовъдна станция “Ропотамо”, м.Аркутино .
Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. №112/21.02.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-300, кв.29 по плана на с.Равна гора, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 866
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 60/шестдесет /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот V-300, кв.29 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 362/09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 173/хиляда сто седемдесет и три/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 124/02.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-1825, кв.44 по плана на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 867
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/ десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-1825, кв.44, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 17/22.02.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 1956/хиляда деветстотин петдесет и шест/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 126/02.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-1664, кв.44 по плана на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 868
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 4/ четири/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-1664, кв.44, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 16/22.02.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 782/седемстотин осемдесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 132/05.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно :
1.Обявяване на имот- публична общинска собственост находящ се с.Извор, Община Созопол , в частна общинска собственост ;
2. Одобряване на предназначението му за отдаване под наем
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет т-1.2. от решението да отпадне, защото е в противоречие с решение №575, относно вземане на решение за прекратяване на някои сделки по разпореждане с общинска собственост.
Г-н Рейзи предложи за точка 1.2 да се запише следния текст:” Общински съвет Созопол разрешава на Кмета на Община Созопол да проведе процедура по отдаването под наем на училището в с. Извор” и подложи на гласуване предложението.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 869

1.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет одобрява промяна на статута на имот, актуван за Публична общинска собственост с Акт № 67/16.02.1998г, находящ се в парцел ІV, кв.21 по плана на с.Извор, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 3298/4 220/ четири хиляда двеста и двадесет/кв.м. ид.ч. и в него е изградена масивна сграда “Училище” с площ от 340/триста и четиридесет/ кв.м. , като го обявява за частна общинска собственост.
1.2 Общински съвет Созопол разрешава на Кмета на Община Созопол да проведе процедура за отдаването под наем на училището в с. Извор.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. №125/02.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-1242, кв.2 по плана на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 870

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/ десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-1242, кв.2, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 15/22.02.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 1956/хиляда деветстотин петдесет и шест/лв.без ДДС,/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 144/13.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-935, кв.72 по плана на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 871

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 83/ осемдесет и три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-935, кв.72, по плана на гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 18/22.02.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 16233/шестнадесет хиляди двеста тридесет и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 151/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-384 , кв.40 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 872
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 88/осемдесет и осем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-384, кв.40, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 31/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 1893 /хиляда осемстотин деветдесет и три лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.


Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 152/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-533 , кв.58 по плана на с. Росен, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 873

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 240/двеста и четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-533, кв.58, по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 33/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 9388 /девет хиляди триста осемдесет и осем лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 153/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-141, кв.9 по плана на с. Извор, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 874

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 290/двеста и деветдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-141, кв.9, по плана на с.Извор, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 32/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 3403 /три хиляди четиристотин и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 155/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-42, кв.5 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 875
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-42, кв.5, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 27/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 323 /триста двадесет и три лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.


Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 156/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-317, кв.31 по плана на с. Извор, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 876
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 290/двеста и деветдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-317, кв.31, по плана на с.Извор, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 29/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 293 /двеста деветдесет и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 157/15.03.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-309, кв.42 по плана на с. Вършило, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДОБРИ ДОБРЕВ - ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 877

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-309, кв.42, по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 30/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 469 /четиристотин шестдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 723/12.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІІ-246, кв.27 по плана на с. Крушевец, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДОБРИ ДОБРЕВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 878

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 90/деветдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІІ-246, кв.27 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 364 / 09.11.06г на независим лицензиран оценител в размер на 1 760/ хиляда седемстотин шестдесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 724/12.12.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДОБРИ ДОБРЕВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 879
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 17/ седемнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-197, кв.32, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 394/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 997 /деветстотин деветдесет и седем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 752/03.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-197, кв.32 по плана на с. Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДОБРИ ДОБРЕВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 880
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 16/ шестнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-197, кв.32, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 394/05.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 939 /деветстотин тридесет и девет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към Докладна записка с вх. № 753/03.01.07 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-160, кв.6 по плана на с. Вършило, Община Созопол

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДОБРИ ДОБРЕВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 881
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/ десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-160, кв.6, по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 408/12.12.06г на независим лицензиран оценител в размер на 117 /сто и седемнадесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева премина към гласуваната като допълнителна точка в дневния ред докладна записка с вх.№103/19.02.07г.от Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно:Замяна на имот № 000528 ,з-ще с.Равадиново,собственост на “ВиК” ЕАД с имот № 000312, з-ще Равадиново , собственост на кметство Созопол с цел изграждане на помпена станция в имот № 000528 за нуждите на “Регионално депо за ТБО-Созопол”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението по докладната, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗА
КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДОБРИ ДОБРЕВ - ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се”няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 882

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.42, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши замяна на следният имот
1.1. Имот № 000312, з-ще Равадиново , собственост на Община Созопол, с площ от 2,157 дка, при граници и съседи:север –имот № 000292; изток- имот № 000313; запад- залесена територия; юг-имот № 000313,
СРЕЩУ
1.2. Имот № 000528, з-ще с.Равадиново, държавна собственост в управление на “ВиК” ЕАД,гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210, целият имот с площ от 2,157 дка ,при граници и съседи от всички посоки- имот № 000313, частна общинска собственост.
2. Утвърждава експертна оценка № 5/ 05.02.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 29 531/двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и един/лв., за имот пл. № 000528, в з-ще на с.Равадиново – частна държавна собственост.
3. Утвърждава експертна оценка № 4 / 05.02.2007г. г на независим лицензиран оценител в размер на 29 531/двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и един/лв., за имот пл. № 000312, в з-ще на с.Равадиново – частна общинска собственост.

С това завърши доклада на комисията по общинска собственост.Бе дадена почивка. След почивката и като се убеди, че в залата има необходимия кворум, г-н Рейзи продължи заседанието, като даде думата на г-н Недин да зачете доклада на Комисията по устройство на територията.
Г-н Недин зачете предложението на Комисията по Докладна записка с вх. № 34/16.01.2007 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно налагане на мораториум, относно одобряване на подробно устройствени планове и издаване на строителни разрешения за 2-километровата ивица за землище с.Черноморец и включване на финансови средства в бюджет 2007 година за изработване и одобряването на ПУП
Комисията по ЗУТ предлага на сесията да се изслуша становището на Кмета на с. Черноморец.
Г-жа Караманова поиска думата и каза, че желае да оттегли докладната по предложение на Кмета на с. Черноморец във връзка с това, че е напреднала работата по изменението на подробния устройствен план.
Гн Рейзи подложи на гласуване оттеглянето на докладната. С резултат от гласуването “за” – 13, против – няма, въздържали се - няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 883
Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх. № 34/16.01.2007 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно налагане на мораториум, относно одобряване на подробно устройствени планове и издаване на строителни разрешения за 2-километровата ивица за землище с.Черноморец и включване на финансови средства в бюджет 2007 година за изработване и одобряването на ПУП да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.
Г-н Недин премина към Докладна записка с вх. № 36/16.01.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване промяна на регулацията и преотреждане на общински терен ,представляващ УПИ І “За обществено жилищно строителство” и УПИ VI общ и VІІобщ в кв.52, по плана на гр. Созопол.
След обсъждане комисията констатира, че липсва “Акт за общинска собственост”и технически данни за терена, както и предложи докладната да бъде разделена на две точки, а именно от решението:

На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява:
1.Промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот І “За обществено жилищно строителство” – частна общинска собственост от “За обществено жилищно строителство” в УПИ І “За озеленяване”.
2. Промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот VІ общ и VІІобщ – частна общинска собственост в УПИ VІ “За паркинг” в кв.52 по плана на гр.Созопол,
първа точка да отпадне до изготвяте на “Идеен проект” и проучвания позволяващи осъществяването на исканата промяна, а втора точка да добие следната редакция:
”2. Промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот VI общ и VII общ-частна общинска собственост от “За жилищно строителство “ в УПИ VI “За паркинг” в кв.52 по плана на гр. Созопол.”
Гласуване: За -3, въздържали се -1, против-1 гласа.
Г-н Рейзи поясни, че става дума за един доста голям терен, който е 11дка и затова Комисията е решила да вземе само решение за паркинга, защото вземе ли се решение за озеленяване, това вече не може да се промени.
Думата бе дадена на г-жа Караманова, която поясни, че за жилищно строителство от този терен единственият парцел, който е бил отреден е свободният парцел, който остава между къщата на Станчо и следващата до свободното място. Там минавал главният водопровод на Созопол, а надолу терена никога не е бил даван за жилищно строителство.
Г-н Недин каза, че от него на комисията е бил поставен въпроса дали е възможно да се провери на този терен, който е за озеленяване, да се отдели част за нещо друго.
Г-н Минков каза, че когато са разглеждали въпроса на комисията, те не са знаели за каква площ става дума.Споменавали се цифри 50 дка., 2 дка, но не е било ясно. На втората комисия се е донесла една скица, която опасва целия скат около пътя. Идеята ни е не да не го правим зелана площ, каза г-н Минков, а да се направи някакъв идеен проект, да се види как ще изглежда това нещо и тогава да го преотредим.
Г-н Рейзи добави, че после са разбрали, че там ще минава някакъв път.
След дебата г-н Рейзи предложи да се подложи на гласуване предложението на Комисията първа точка да отпадне до изготвяте на “Идеен проект” и проучвания позволяващи осъществяването на исканата промяна .С резултат на гласуването “ЗА”- 13, против – няма, въздържали се – 1


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 884
Отпада първа точка от докладна записка с вх. № 36/16.01.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване промяна на регулацията и преотреждане на общински терен, представляващ УПИ І “За обществено жилищно строителство” и УПИ VI общ и VІІобщ в кв.52, по плана на гр. Созопол до изготвяте на “Идеен проект” и проучвания позволяващи осъществяването на исканата промяна

След това г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията терена да бъде отреден за паркинг.

С резултат на гласуването “ЗА”- 14, против – няма, въздържали се - 1
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 885

Общински съвет Созопол одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот VI общ и VII общ-частна общинска собственост от “За жилищно строителство “ в УПИ VI “За паркинг” в кв.52 по плана на гр. Созопол.”

Г-н Недин премина към Докладна записка с вх. № 116/26.02.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изменение – детайл ”Асансьор за инвалиди в обхвата на УПИ ХVІІ-227 по плана на гр.Созопол” към проект “Силуетно оформяне и експониране на Южна крепостна стена и кула в обхвата на УПИ ХІХ-229, VІІ-227,226 и ХVІ-225, кв.18
След разглеждане на докладната и с резултат от гласуването -За -5 гласа, против-няма, въздържали се –няма, Комисията предлага на Общински да съгласува изменение- детайл ”Асансьор за инвалиди в обхвата на УПИ ХVІІ-227 по плана на гр.Созопол” към проект “Силуетно оформяне и експониране на Южна крепостна стена и кула в обхвата на УПИ ХІХ-229, VІІ-227,226 и ХVІ-225, кв.18 по план на гр.Созопол.
След това г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат на гласуването “ЗА”- 13, против – няма, въздържали се - няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 886
На основание чл.8 ал.1 от ЗОС във връзка с чл.21, ал.1,т.13 от ЗМСМА и чл.131, ал.1 от ЗУТ , Общински съвет Созопол съгласува изменение- детайл ”Асансьор за инвалиди в обхвата на УПИ ХVІІ-227 по плана на гр.Созопол” към проект “Силуетно оформяне и експониране на Южна крепостна стена и кула в обхвата на УПИ ХІХ-229, VІІ-227,226 и ХVІ-225, кв.18 по план на гр.Созопол.

Г-н Недин премина към Докладна записка с вх. № 123/02.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект за временна жилищна сграда до построяване на основната сграда в УПИ І в кв.68 п.и.11 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.
След разглеждане на докладната и с резултат от гласуването -За -5 гласа, против-няма, въздържали се –няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Мархолев поиска думата и попита дали може да оттегли тази докладната, защото той я е подписал.Мотивът му бе, че на едно събрание в с. Черноморец е бил повдигнат там въпроса за тази постройка. Жители са казали, че няма решение на църковното настоятелство, а трябвало да има приложено решение на църковното настоятелство.
Г-н Димов поиска думата и предложи докладната да остане за разглеждане, защото става въпрос за временна постройка за семейството на попа, тъй като му предстои строеж на къща, те са трима членове тук на Църковното настоятелство и всички са съгласни с това нещо.
Г-н Рейзи зададе въпрос на Кмета на с. Черноморец- г-жа Хрусанова дали има нещо против.
Г-жа Хрусанова каза, че не съгласна да бъде в такава близост до църквата и загрозява двора.
Думата бе дадена на г-жа Колчева, която каза, че като член на Контролния съвет на църковното настоятелство може да каже, че има взето решение на Църковното настоятелство и парите, с които се изгражда постройката са дадени с разрешението на Епархийския съвет, лично от отец Берев.
Думата бе дадена на г-жа Караманова, която каза, че тъй като не е изяснен този въпрос предлага да бъде оттеглена тази докладна за следваща сесия за изясняване на проблема.Тя каза, че оттегля докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване оттеглянето на докладната.
С резултат на гласуването “ЗА”- 7, против – 1, въздържали се - 7
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 887
Общински съвет Созопол не приема оттеглянето на Докладна записка с вх. № 123/02.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект за временна жилищна сграда до построяване на основната сграда в УПИ І в кв.68 п.и.11 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.

Г-н Недин отново зачете решението на Комисията по Докладна записка с вх. № 123/02.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект за временна жилищна сграда до построяване на основната сграда в УПИ І в кв.68 п.и.11 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията.
С резултат на гласуването “ЗА”- 9, против – няма, въздържали се - 5
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 888
На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 ал.1 и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува представения проект за временна жилищна сграда до построяване на основна сграда в УПИ І кв.68 п.и.11 по плана на с.Черноморец, област Бургаска.


Г- н Недин премина към Докладна записка с вх. № 131/05.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно именуване на улици в с.Равадиново, община Созопол, област Бургаска.
След разглеждане на докладната и с резултат от гласуването -За -4 гласа, против-няма, въздържали се –няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията.
С резултат на гласуването “ЗА”- 14, против – няма, въздържали се - няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 889
Да се именуват улиците в с.Равадиново, община Созопол, област Бургаска както следва:
Улица №1 с о.т.№18-о.т.№ 5- “Ропотамо”
Улица №2 с о.т.№19-о.т.№69 -“Странджа”
Улица №3 с о.т.№18-о.т.№ 68- “Стара планина”
Улица №4 с о.т.№57-о.т.№ 67-“Христо Ботев”
Улица №5 с о.т.№14-о.т.№ 42- “Васил Левски”
Улица №6 с о.т.№12-о.т.№ 43- “Иван Вазов”
Улица №7с о.т.№11-о.т.№66 - “Пирин”
Улица №8 с о.т.№9-о.т.№106 - “Рила”
Улица №9 с о.т.№36-о.т.№70 - “Делфин”
Улица №10 с о.т.№35-о.т.№49 - “Детелина”
Улица №11 с о.т.№9-о.т.№50 - “Тракия”
Улица №12 с о.т.№6 -о.т.№ 76-о.т.№51 “Теменуга”
Улица №13 с о.т.№4-о.т.№1 - “Черно море”

Г-н Недин премина към Докладна записка с вх. № 148/15.03.2007 г. От Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно подготовка и откриване на процедура по реда на чл. 15от ЗУТ за промяна на регулационния план на имот УПИ VI–567, VII-566, VIII-565, IX-564 в кв. 43 по плана на гр. Созопол
След разглеждане на докладната и с резултат от гласуването -За -4 гласа, против-няма, въздържали се –няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
По тази докладна г-н Рейзи каза, че акта за общинска собственост е получен в последствие и на него пише публична общинска собственост. В тази връзка той иска да направи една корекция в предложението за решение.Има и една допълнителна скица, която той ще им даде да разгледат и даде пет минути почивка.
След почивката и проверка на кворума в залата работата на Общински съвет Созопол продължи по докладната.
Думата бе дадена на г-н Недин, който зачете новия проект за решение по Докладна записка с вх. № 148/15.03.2007 г. От Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно подготовка и откриване на процедура по реда на чл. 15 от ЗУТ за промяна на регулационния план на имот УПИ VI–567, VII-566, VIII-565, IX-564 в кв. 43 по плана на гр. Созопол
Проектът за решение гласи:

1. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на община Созопол да предприеме действия за преотреждане от публична в частна общинска собственост на 400 /четиристотин/ кв.м от имот УПИ VI–567, VII-566, VIII-565, IX-564 в кв. 43 по плана на гр. Созопол
2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия за подготовка и откриване на процедура по чл. 15 от ЗУТ
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията.
С резултат на гласуването “ЗА”- 12, против – няма, въздържали се - 1
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№ 890
1. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на община Созопол да предприеме действия за преотреждане от публична в частна общинска собственост на 400 /четиристотин/ кв.м от имот УПИ VI–567, VII-566, VIII-565, IX-564 в кв. 43 по плана на гр. Созопол
2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия за подготовка и откриване на процедура по чл. 15 от ЗУТ

Г-н Недин премина към Докладна записка с вх. № 120/27.02.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти и сергии за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Той представи пред Общинския съвет следните скици:
Приложение №1 – схеми за гр.Созопол
1.Скица №41 - П/26.01.07година
С резултат от гласуването на комисията: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма, комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №41 - П/26.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

2.Скица № 73 - П/20.02.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №73 - П/20.02.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

3.Скица № 28 - П/19.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №28 - П/19.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

4.Скица № 27 - П/19.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №27 - П/19.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

5.Скица № 26 – П/19.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №26 - П/19.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

6.Скица №25 – П/19.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №25 - П/19.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

7.Скица №24 – П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №24 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

8. Скица №22 – П/18.02.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №22 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

9. Скица №21 – П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №21 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

10. Скица №20 – П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №20 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието

11. Скица №418/10.01.06г./презаверена на 19.02.07г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №418 -/10.01.06година/ презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

12. Скица №1917/15.12.05г./презаверена на 19.02.07г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №1917 - /15.12.05година /презаверена на 19.02.2007г.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

13. Скица №19 – П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №19 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

14. Скица №18 – П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №18 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 11 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

15. Скица №17 – П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №17 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

16. Скица №16 – П/ 18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №16 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.17. Скица №14 – П/ 18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №14 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12-, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

18. Скица №13 – П/ 18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №13 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

19. Скица №641/13.04.2006г./презаверена на 19.02.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №641 - /13.04.06година /презаверена на 19.02.2007г./, като предлага да се добави на схемата и пазар за плодове и зеленчуци / по Ропотамо/ за следваща сесия.
Кметът на Общината си записа предложението на Комисията.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за Скица №641 - /13.04.06година /презаверена на 19.02.2007г. .
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

20. Скица №11 – П/18.03.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №11 - П/18.03.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

21. Скица №421/10.03.2006г./презаверена на 19.02.07г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №421 - /10.03.06година/ презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

22. Скица № 642/13.04.2006г./презаверена на 19.02.07г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет към тази скица да бъде добавен и съществуващия дървен навес.
Кметът на Общината си записа предложението на комисиятаГ-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Скица № 642/13.04.2006г./презаверена на 19.02.07г./
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

23. Скица № 10- П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №10 - П/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

24. Скица №419/10.03.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №419 - /10.03.06година/ презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

25.Скица № 634/13.04.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №634 - /13.04.06година/ презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

26.Скица №559/04.04.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
Комисията предлага на Общински съвет към тази скица да бъдат добавени местата за ретро- фото услуги и за детските фигурки за оцветяване.Кметът си записа предложението на Комисията за следваща сесия.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за Скица №559/04.04.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

27.Скица №09-П/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена скица №09/18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

28.Скица №688/18.04.2006г./презаверена на 19.02.07г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №688//18.04.06година/ презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 11 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

29. Скица №560/04.04.2006г. /презаверена на 19.02.2007г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №560 04.04.06година/ презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 11 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2
Предложението беше прието.30.Скица №687/18.04.2006г-/ презаверена на 19.02.2007г./
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №687/18.04.2006 - / презаверена на 19.02.2007г./
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

З1.Скица № 08- п/18.01.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №08 – П/ - /18.01.07година
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

32. Скица № 42- П/26.01.07година
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №42 - П /26.01.07г.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Резултат от гласуването – ЗА- 12 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

33.Скица №70- П/19.02.07г.
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да не бъде одобрена Скица №70-П /19.02.07година /при Перун/
Думата бе дадена на Кмета на Общината, която поясни, че там главния архитект е предвидил детски колички, батути, арт базар и ретро –фото.
Г-н Недин изказа предположение, че дейността на другите освен на детските колички няма да върви на това място.
Г-н Рейзи предложи там да се обособи едно кафе за родителите, които ще използват увеселителната част за децата си.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението да се оттегли скицата за следваща сесия, с цел да се вземат предвид новите предложения по нея.
Резултат от гласуването – ЗА- 13 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№891
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти и сергии за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на град Созопол, както следва:

1.Скица №41 - П/26.01.07година
2.Скица № 73 - П/20.02.07г.
3.Скица № 28 - П/19.01.07г.
4.Скица № 27 - П/19.01.07г
5.Скица № 26 – П/19.01.07г.
6.Скица №25 – П/19.01.07г.
7.Скица №24 – П/18.01.07г.
8. Скица №22 – П/18.02.07г.
9. Скица №21 – П/18.01.07г.
10. Скица №20 – П/18.01.07г
11. Скица №418/10.01.06г./презаверена на 19.02.07г./
12. Скица №1917/15.12.05г./презаверена на 19.02.07г./
13. Скица №19 – П/18.01.07г.
14. Скица №18 – П/18.01.07г.
15. Скица №17 – П/18.01.07г.
16. Скица №16 – П/ 18.01.07г.
17. Скица №14 – П/ 18.01.07г.
18. Скица №13 – П/ 18.01.07г.
19. Скица №641/13.04.2006г./презаверена на 19.02.07г.
20. Скица №11 – П/18.03.07г.
21. Скица №421/10.03.2006г./презаверена на 19.02.07г./
22. Скица № 642/13.04.2006г./презаверена на 19.02.07г./
23. Скица № 10- П/18.01.07г.
24. Скица №419/10.03.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
25.Скица № 634/13.04.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
26.Скица №559/04.04.2006г./презаверена на 19.02.2007г./
27.Скица №09-П/18.01.07г.
28.Скица №688/18.04.2006г./презаверена на 19.02.07г./
29. Скица №560/04.04.2006г. /презаверена на 19.02.2007г./
30.Скица №687/18.04.2006г-/ презаверена на 19.02.2007г./
З1.Скица № 08- п/18.01.07г.
32. Скица № 42- П/26.01.07година

След това гласуване г-н Недин премина към представяне на скиците по Приложение №2 – схеми за населени места на територията на Община Созопол.
Г-н Рейзи предложи да бъдат гласувани всички скици заедно, съгласно Приложение № 2
Резултат от гласуването – ЗА- 11 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№892
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти и сергии за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:

1.Скица №45-П/29.01.07г. за с.Равадиново
2.Скица №08/17.01.07г. за с.Росен
3.Скица № 04/17.01.07г. за с.Росен
4.Скица №16.-К/09.01.06 г.за с. Росен, презавна 23.02.07 г
5.Скица № 06/17.01.07. г. за с. Равна гора
6. Скица №05/17.01.07 г. за с. Равна гора
7. Скица №08/17.01.07 г. за с. Равна гора
8. Скица №09/17.01.07 г. за с .Атия
9. Скица №10/17.01.07 г. за с.Атия
10. Скица №11/11.01.07 г. за с. Атия
11. Скица №12/17.01.07 г. за с. Атия
12. Скица №13/17.01.07 г. за с. Атия
13. Скица №14/17.01.07 г. за с. Атия
14. Скица №15/17.01.07 г. за с. Атия
15. Скица №16/17.01.07 г. за с. Атия
16. Скица №26/25.01.07 г. за с. Атия
17. Скица №86/03.04.06 г. за с. Атия/презаверена на 23.02.07 г.
18. Скица №523/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
19. Скица №518/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
20. Скица №520/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
21. Скица №517/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
22. Скица №521/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
23. Скица №522/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
24. Скица №531/27.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
25. Скица №516/16.12.05 г. за с. Атия/ презаверена на 23.01.07 г.
26. Скица №513/16.12.05 г. за с. Равна гора/ презаверена на 23.01.07 г.
27. Скица №514/16.12.05 г. за с. Равна гора/ презаверена на 23.01.07 г.
28. Скица №512/16.12.05 г. за с. Равна гора/ презаверена на 23.01.07 г.


Г-н Недин премина към Докладна записка с вх. № 154/15.03.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Бяха разгледани следните скици:
1.Скица №19/29.01.07г. за с. Присад
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №19/29.01.2007г. за с. Присад
2.Скица №55-К/28.02.07г. за с. Индже войвода
С резултат от гласуването: За – 5 гласа,против- няма, въздържали се няма.
Комисията предлага на Общински съвет да бъде одобрена Скица №55-К/28.02.2007г. за с. Индже войвода.
Гн Рейзи подложи на гласуване предложенията
Резултат от гласуването – ЗА- 10 -, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№893
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:

1.Скица №19/29.01.07г. за с. Присад
2.Скица №55-К/28.02.07г. за с. Индже войвода

След това гласуване бе дадена думата на г-н Станислав Георгиев – Председател на комисията по Здравеопазване да представи доклада на Комисията.
Г-н Георгиев премина към Докладна записка с вх. № 53/25.01.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решения №№ 810,829 и 832 и допълнение на решение №831 от заседание № 47 на Общински съвет Созопол
След обсъждане комисията предложи т.4 да отпадне поради дублиране в докладна записка №754/ 04.01.2007 г:
За: 5 гласа, въздържали се – няма, против – няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като бъде изключена т.4,поради дублиране с докладна записка №754.
Г-н Рейзи подложи на гласуване промяната.
С резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№894
Общински съвет Созопол отхвърля точка 4 от Докладна записка с вх. № 53/25.01.2007 г., поради дублиране в докладна записка с вх. №754/04.01.2007 г.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението по Докладна записка с вх. № 53/25.01.2007 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на решения №№ 810,829 и 832 и допълнение на решение №831 от заседание № 47 на Общински съвет Созопол с направената промяна.
С резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – нямаОбщински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№895
1.ОбС-Созопол променя свое Решение № 810 т. 1 от Заседание № 47 проведено на 22.12.2006г. със следния текст:
“ Отпуснатата еднократна помощ на Христо Димитров Джангозов в размер на 259,60/двеста петдесет и девет/ и 60ст. да се изплати на упълномощеното лице през финансовата 2007 година срещу разходооправдателни документи за 2006година.
2. ОбС-Созопол променя свое Решение № 829 т. 1 от Заседание № 47 проведено на 22.12.2006г. със следния текст:
“Отпуснатите еднократни помощи на гражданите да се изплатят през финансовата 2007година срещу разходооправдателни документи за 2006г.
3. ОбС-Созопол променя и допълва свое Решение № 831 т.1,2 от Заседание № 47 проведено на 22.12.2006г. със следния текст:
3.1.Отпуснатите еднократни помощи за лечение и оперативна терапия на лицата по решение 831 да се изплащат през финансовата 2007 година срещу разходооправдателни документи за 2006г.

3.2. Отпуснатите еднократни помощи на лицата по Решение № 831 за възстановяване на щетите от наводнението да се изплащат през финансовата 2007година срещу разходни документи за 2007г.

Г- н Георгиев премина към Докладна записка с вх. № 122/01.03.2007г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни помощи. Г-н Георгиев зачете имената на тези, на които са изрядни документите и могат да се отпуснат еднократни парични помощи:
-Нада Христова Асенова от с.Росен ЕГН:4909040931 за закупени лекарства след болнична терапия в размер на 252/двеста петдесет и два/ лева и 80 ст.
Комисията след като разгледа и обсъди молбата предлага на Общински съвет да бъдат отпуснати средства на Г-жа Нада Христова Асенова.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

-Стоян Димитров Ангелов от с.Зидарово ЕГН5406050804 за закупени лекарства в размер на 251/двеста петдесет и един/ лева и 36 ст.
Комисията след като разгледа и обсъди молбата предлага на Общински съвет на лицето Стоян Димитров Ангелов да бъдат отпуснати средства.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

-Гина Ангелова Истаткова от гр.Созопол ЕГН:4509050538 за покриване на разходите по направена операция на очите и закупени лекарства за следоперативна терапия в размер на 1300.00/хиляда и триста/ лева.
Комисията разгледа, обсъди молбата и прикрепените към нея документи и предложението към Общински съвет е на лицето Гине Ангелова Истаткова да бъдат отпуснати средства.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

-Петко Атанасов Михайлов от с.Равна гора ЕГН: 76211160924 за закупени лекарства в размер на 66.78/шестдесет и шест/лева и 78 ст.След като разгледа и обсъди молбата комисията предлага на Общински съвет средствата да бъдат отпуснати.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№896
Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат отпуснати еднократни парични помощи на следните лица:
1.Нада Христова Асенова от с.Росен ЕГН:4909040931 за закупени лекарства след болнична терапия в размер на 252/двеста петдесет и два/ лева и 80 ст.
2.Стоян Димитров Ангелов от с.Зидарово ЕГН5406050804 за закупени лекарства в размер на 251/двеста петдесет и един/ лева и 36 ст.
3.Гина Ангелова Истаткова от гр.Созопол ЕГН:4509050538 за покриване на разходите по направена операция на очите и закупени лекарства за следоперативна терапия в размер на 1300.00/хиляда и триста/ лева.
4.Петко Атанасов Михайлов от с.Равна гора ЕГН: 76211160924 за закупени лекарства в размер на 66.78/шестдесет и шест/лева и 78 ст.
След това г-н Георгиев премина към Докладна записка с вх. № 136/12.03.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ
Комисията разгледа и обсъди поименно молбите и предлага на Общинския съвет да бъде отпусната парична помощ само на Никола Ефтимов Николов с ЕГН 5306230741 – с. Габър, сумата от 148,50 /сто четиридесет и осем лв.и 0,50ст./ лева за закупуване на лекарства. Предвид състоянието му, сумата да се изплати на майка му – Стоянка Иванова Янкова с ЕГН 2612050472 също от с.Габър, след представяне на документ за родственна връзка.
Другите посочени лица в докладната са с неизрядни документи.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№897
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Никола Ефтимов Николов с ЕГН 5306230741 – с. Габър, сумата от 148,50 /сто четиридесет и осем лв.и 0,50ст./ лева за закупуване на лекарства. Предвид състоянието му, сумата да се изплати на майка му – Стоянка Иванова Янкова с ЕГН 2612050472 също от с.Габър, след представяне на документ за родственна връзка.

Накрая г-н Георгиев премина към Докладна записка с вх. № 754/04.01.2007 г. от Панайот Рейзи, Председател на Общински съвет - Созопол относно: Изплащането на отпуснатите с решения № 832 и № 833 еднократни парични помощи

Докладната е била разгледана и подложена на гласуване:
За: 5-гласа, въздържали се –няма, против – няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решение така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ :
№898
Отпуснатите с решения № 832 и № 833 еднократни парични помощи на лицата Христина Маркова Борисова с ЕГН 4311115355 – гр.Созопол, ул.”Лилия” №1 за закупуване на лекарства в размер на 204,90 /двеста и четири лв.и 0.90ст./ лева и на Мария Иванова Иванова с ЕГН 8606040558 от с.Равна гора за лечение на анемия и бъбречни заболявания в размер на 65,56/шестдесет и пет лв.и 0,56ст./лв. да бъдат изплатени след представяне на разходно-оправдателни документи за 2006г.

С това гласуване завърши доклада на Комисията по здравеопазване.
Г-н Рейзи благодари на участниците в петдесетоторедовно заседание на Общински съвет Созопол и закри сесията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:………….
/П. Рейзи/

Протокола води:…………….
/ В. Спасова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...