:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №51/04.05.2007 г


ПРОТОКОЛ № 51

Днес, 04.05.2007 г.от 9.30 ч. под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол се проведе петдесет и първото заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветници, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – зам. Кмет на Община Созопол, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – адвокати на Общинския съвет, кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости.
След констатирането на кворума в залата, г-н Рейзи прочете предложенията за допълнителни точки към дневния ред:
Докладна записка с вх. №235/25.04.07 г. от Панайот Рейзи- Председател на Общински съвет, относно Предложение за законодателни промени
Премина се към гласуването на предложението.
С резултат от гласуването 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№899
Докладна записка с вх. №235/25.04.07 г. от Панайот Рейзи-Председател на Общински съвет - Созопол, относно Предложение за законодателни промени да влезе като допълнителна точка в дневния ред.

След това се премина към гласуването на Докладна записка с вх. №244/ 27.04.07 г.от Веска Караманова, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Кудилиеро, Испания да влезе в дневния ред
С резултат от гласуването 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№900
Докладна записка с вх. №244/ 27.04.07 г.от Веска Караманова, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Кудилиеро, Испания да влезе като допълнителна точка в дневния ред

Представена бе докладна записка с вх. №250/27.04.07 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Членуване на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Созопол-Приморско”
С резултат от гласуването 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№901
Докладна записка с вх. №250/27.04.07 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Членуване на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Созопол-Приморско”да влезе като допълнителна точка в дневния ред.
Предложението за Докладна записка с вх. № 23/ 15.01.2007 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване върху земеделски имот в землището на с. Росен, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства да влезе в дневния ред също се подложи на гласуване.
С резултат от гласуването 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№902
Докладна записка с вх. № 23/ 15.01.2007 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване върху земеделски имот в землището на с. Росен, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства да влезе като допълнителна точка в дневния ред.

Предложението за Докладна записка с вх. №243/27.04.07 г.от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол да влезе в дневния ред се подложи на гласуване.

С резултат от гласуването 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№903
Докладна записка с вх. №243/27.04.07 г.от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол да влезе като допълнителна точка в дневния ред.
Предложението за Докладна записка с вх. №238/26.04.07 г.от Панайот Рейзи- Председател на Общински съвет Созопол, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007 г. в община Созопол да влезе в дневния ред се подложи на гласуване.
С резултат от гласуването 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№904

Докладна записка с вх. №238/26.04.07 г.от Панайот Рейзи- Председател на Общински съвет Созопол, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007 г. в община Созопол да влезе като допълнителна точка в дневния ред.
Предложението за Докладна записка с вх. №255/02.05.07 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи да влезе в дневния ред се подложи на гласуване.
С резултат от гласуването 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№905
Докладна записка с вх. №255/02.05.07 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи да влезе като допълнителна точка в дневния ред
Предложението за Докладна записка с вх. №256/02.05.07 г.от Димо Минков – общински съветник, относно недобросъвестно използване на издаваното към вестник “Бургас Днес и утре” общинско приложение – “Созопол”се подложи на гласуване да влезе в дневния ред.
С резултат от гласуването 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” 2, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№906
Докладна записка с вх. №256/02.05.07 г.от Димо Минков – общински съветник, относно недобросъвестно използване на издаваното към вестник “Бургас Днес и утре” общинско приложение – “Созопол”да влезе като допълнителна точка в дневния ред
След това гласуване се подложи на гласуване целия дневен ред.
С резултат от гласуването 17 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№907
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

- Докладна записка с вх. № 166/20.03.07 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно въвеждане на ограничителен режим за достъп на МПС в градския парк на гр. Созопол – Стар град.

- Докладна записка с вх. № 229/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на анекс по сключен на договор за наем на недвижим имот- частна собственост за ползването му като “Клуб на пенсионера” за нуждите на населението на с.Атия, Община Созопол

Докладна записка с вх. №235/25.04.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно Предложение за законодателни промени

Докладна записка с вх. №244/ 27.04.07 г.от Веска Караманова относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Кудилиеро, Испания

Докладна записка с вх. №250/27.04.07 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Членуване на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Созопол-Приморско”

Докладна записка с вх. №256/02.05.07 г.от Димо Минков – общински съветник, относно недобросъвестно използване на издаваното към вестник “Бургас Днес и утре” общинско приложение – “Созопол”


2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

- Докладна записка с вх. № 194/03.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образавание”

- Докладна записка с вх. № 195/03.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 год. на Функция “Образование”.


3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

- Докладна записка с вх. № 137/12.03.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно учредяване право на строеж за изграждане на ветеринарна лечебница

- Докладна записка с вх. № 160/16.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно :
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 38 кв.м., включена в новообразувания УПИ- ІХ-947,946 ,в кв.74., съгласно приетия с протокол № 16 от 15.11.2006г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІХ-947,946 ,в кв.74 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: северозапад-улица , югоизток – улица , североизток –УПИ VІІІобщ, югозапад – УПИ Іобщ, за частна общинска собственост ;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и 3.Съгласуване на проект за изменение на същия УПИ;

- Докладна записка с вх. № 180/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-747,общ в кв.71 по плана на с. Черноморец, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 181/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-690, кв.77 по плана на с. Черноморец, Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 218/20.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ 108, местност “Куку баир” , землище гр.Созопол

- Докладна записка с вх. № 230/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот № 25, в м.”Куш бунар”, землище с.Росен, Община Созопол , чрез замяна на имот частна собственост с имот – частна общинска собственост

- Докладна записка с вх. № 231/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно реда за придобиване на имот – частна собственост, с № 040318, з-ще с.Черноморец, предвид обществената нужда от имота за осигуряване достъп между с.Атия и зона по параграф 4;


Докладна записка с вх. № 23/ 15.01.2007 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване върху земеделски имот в землището на с. Росен, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ

- Докладна записка с вх. №140/12.03.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на канализационна мрежа за отпадни и дъждовни води в селищно образувание „Червенка”

- Докладна записка с вх. №141/12.03.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на улично осветление в селищно образувание „Червенка”

- Докладна записка с вх. № 169/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

- Докладна записка с вх. № 170/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване промяна на регулацията и преотреждане на общински терен ,представляващ УПИ ХV-общ в кв.57, по плана на гр. Созопол.

- Докладна записка с вх. № 171/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно :
1.Съгласуване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват на поземлени имоти с №759, 756, 752,784 и 761 в кв.2 по плана на гр.Черноморец, одобрен с Решение №1/31.01.2007г. т.42 и Решение №14/04.10.2006г. т.10 на Общински експертен съвет-Община Созопол.
2. Сключване на предварителен договор за замяна съгласно чл.17 ал.5 от ЗУТ за новообразуван УПИ І-759 в кв.2 , към който се предава част от сегашен УПИ ХІV “За ТП” с площ от 156 кв.м. и се отнемат 111 кв.м. за новопроектирана улица.

- Докладна записка с вх. № 172/22.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

- Докладна записка с вх. № 179/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на проект за промяна на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ І-686, ХІV-1342 и ХVобщ в кв.57, по плана на гр.Созопол, обл.Бургаска.

- Докладна записка с вх. №722/12.12.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно подновяване на улична настилка, тротоари и улично осветление на ул.”Славянска”, с.Черноморец, общ.Созопол

Докладна записка с вх. №243/27.04.07 г.от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

- Докладна записка с вх. № 167/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна помощ

- Докладна записка с вх. № 212/12.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна помощ

- Докладна записка с вх. № 232/24.04.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна помощ

Докладна записка с вх. №238/26.04.07 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет - Созопол, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007 г. в община Созопол

Докладна записка с вх. №255/02.05.07 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.

След приемане на дневния ред се премина към питания към Кмета на Община Созопол.Думата бе дадена на г-жа Дияна Колчева, която поздрави присъстващите и съобщи за едно събитие, което се е провело на 22.04.2007 г. в киносалона на читалище”Димо Николов” в с. Черноморец, относно проведен дебат на гражданите срещу изграждането на петролопровода Бургас–Александрополис. По време на самото обсъждане е била приета протестна декларация, която тя зачете пред Общинския съвет:
“ Уважаеми народни представители, ние гражданите на Република България заставаме зад позицията, че трябва да нератифицирате подписаното от Министър Председателя тристранно споразумение между България, Гърция и Русия за изграждане и експлоатация на петролопровода Бургас – Александрополис. Този договор е предателство спрямо интересите на България “.
Г-жа Колчева каза, че тази декларация от 22 април до днес е била на разположение на всички граждани на Общината и са събрани достатъчно подписи и предстои изпращането и до Народното събрание.
По време на обсъждането на този проблем е възникнала идеята, че по предложение на всички присъстващи там трябва да се направи референдум на територията на община Созопол. По закон това може да стане при подаване на искане на една четвърт от общинските съветници. По този повод общинските съветници Дияна Колчева, Милко Димов, Димо Минков, Стойо Недин и Станислав Георгиев внесоха искане до Председателя на Общинския Съвет да насрочи заседание за провеждане на местен референдум на основание чл.22, ал. 3, т. 3 и чл. 23 от Закона за допитване до народа.
След това тя зададе въпрос към Кмета на Общината какви действия ще предприеме и какво ще се случи до настъпването на новия сезон, във връзка с внасянето на две подписки на ресторантьори и на граждани, които живеят до така наречената “весела уличка “в Черноморец.
Г-жа Караманова отговори, че тези постройки се събарят и там ще бъде зелена площ и детски площадки.
Думата бе дадена и на г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец. Тя внесе искане към Председателя, в което се казва, че на основание на чл.22, ал. 3т.3 и на чл. 23 от Закона за допитване до народа за разглеждане на въпросите относно съгласието и несъгласието за изграждането на петролопровода “ Бургас – Александрополис” в района на община Созопол и по-конкретно на територията на землището на с. Черноморец. Въпросите, които се предлагат са обсъдени с юрист и те са следните:
“Одобрявате ли изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през територията на село Черноморец?”
“Одобрявате ли изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през землището на с. Черноморец?”.Отговорите са “ДА” и “НЕ”
Г-н Рейзи даде думата за изказване на г-жа Колчева, която попита Кмета на Общината дейностите по събарянето на павилионите дали ще са приключили до сезон 2007 г. и Кметът отговори с “Да”.
След това думата бе дадена на г-н Станислав Георгиев – общински съветник от СДС, който зададе въпрос към г-н Рейзи дали има отговор в Общински съвет във връзка с тяхно запитване за броя на регистриралите се по настоящ адрес в община Созопол.
Г-н Рейзи отговори, че все още няма такъв отговор.
Другото му питане към Кмета на община Созопол беше във връзка с приемане на Закона за Черноморското крайбрежие- от 01 до 15 май би трябвало да се забрани строителството и движението на тежка строителна техника по морското крайбрежие. Въпросът му е - какви мерки смята да предприеме Кмета във връзка със Закона.
Второто му питане е във връзка с района около “Мечките”, където е станало едно нерегламентирано сметище и се гледат животни под носа на жителите, които имат къщи и апартаменти там. Носи се неприятна миризма.Той попита какви мерки смята да предприеме Кмета по този въпрос, защото с настъпването на сезона всички знаят, че има туристи, които се разхождат там и виждат тази неприятна гледка.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Караманова и уточни, че преди три дни е било внесено запитване до нея от общинските съветници от СДС и е трябвало до сесията тя да подготви отговор.
Г-жа Караманова каза, че поради почивните дни не са могли да го изпратят и сега ще го прочете.
Думата бе дадена на г-н Палазов – секретар на Общината да го прочете.Той каза, че е направил едно класиране на регистрираните по настоящ адрес. На първо място е с. Зидарово – 135 регистрирани по настоящ адрес – 11,50 %.На второ място –с . Равна гора - 11,40% - 77 регистрирани.На трето място – с. Извор – 59 регистрирани – 11.20%. На четвърто място – с. Габър-30 чавека регистрирани – 10.7%. На пето място – Созопол- 10% - 482 човека регистрирани….
Г-н Рейзи прекъсна г-н Палазов и каза, че това не е истина и в Созопол са над 1000 човека.
Г-н Палазов каза, че цифрите още се обработват и на този етап данните са толкова.
Г-н Рейзи каза, че щом е така, това не е вярна информация и няма нужда да се коментира.
Г-н Палазов каза, че това са данни до 20 април.
След това думата бе дадена на г-жа Караманова, която обясни, че има технологично време, кметовете на населените места пращат адресните карти в Созопол и те трябва да се обработят от Дирекцията на Зоя Желева и затова те им дават информацията до 20 април. От тук нататък, ако има нова ще е коренно различна, но още не са обработени нещата, каза Караманова
Г-жа Германова попита базата за сравнение от кога е, а г-жа Караманова отговори, че е от началото на годината.
По въпроса за Черноморското крайбрежие г-жа Караманова каза, че заповед е пусната, а Законът за Черноморското крайбрежие все още не е приет. Заповедта на Кмета е пусната и тя е -15 май за Созопол – Стар и Нов град. Тя е и по Наредба №7, която е действаща за територията на населените места, за Черноморец е края на май, за Буджака и Равадиново и останалите места, където има строителство е 15 юни. Направено е така, защото както виждате, каза г-жа Караманова, в Созопол туристи все още няма.
По отношение на сметището на Мечките тя отговори, че е почиствано два пъти. Буклуците се изхвърлят предимно вечер и нито един гражданин не е дал примерно номер на автомобил, който отива и изхвърля там буклуците си и добави, че сега предстои ново почистване тази седмица.
Думата отново бе дадена на г-н Георгиев, който поясни, че по отношение на първия въпрос питането е отправено не защо се регистрират хората, защото по закон е така, а целта му е друга, тези регистрации да не се използват в предстоящите избори, да не се накланят везните в една или друга посока и добави, че СДС са направили искане за промяна на Закона и от тази гледна точка искат да добият представа колко са регистрираните хора в Созопол.
По отношение на другите му питания, г-н Георгиев каза, че по–скоро го е интересувало какви конкретни мерки ще предприеме Кметът, има ли взаимодействие с полицията, има ли заповед към тях, какво конкретно им са наредили да правят, ще спират ли автомобилите, ще има ли КПП- та по входовете и изходите на града, по конкретна информация. За сметището също, по конкретно, добави той.
Г-жа Караманова отговори, че както и миналата година, така и тази година заповедта е сведена до знанието на полицейското управление като открито възлагат изпълнение на тази заповед за организиране на КПП-та. Миналата година е имало няколко дни след Заповедта, някои от обектите, които е трябвало да довършат. Тази година предстои среща с жандармерията в Бургас и служители на жандармерията, които не познават хората от Созопол и ще помогнат за спирането на строителството.
Заповедта е дадена на г-н Одрински, направена е среща, отново ще уточнят за техниката преди 15 май и къде да бъдат КПП-та. Миналата година са били на входа на Созопол и на гробищата и тази година ще са на същите места, каза г-жа Караманова.
За въпрос към Кмета на Общината думата бе дадена на г-н Стойо Недин.
Първият му въпрос е как Кметът на Общината ще реши проблема със саборената тераса в Стария град на ул. “ Вапцаров” от бетоновоз, която за четвърти път се събаря.Дали има някакъв ред, по който да се решават такива конфликти. Преди година той е задал един въпрос на кого е издадено строително разрешително за строеж по пътя от Росен за Атия, защото там има издигнати едни високи дувари по три метра и има паркирани цистерни. Третият му въпрос е дали е запозната г-жа Караманова с това, че се изхвърлят скални материали близо до даляна в порядъка на повече от 40/50кв.м.И четвъртият му въпрос е свързан с таксата на детските градини, какво включва, какво плащат родителите и дали в таксата се включват тоалетните хартии и водата, защото чува от някои родители, че се търсят пари за допълнително заплащане на тоалетна хартия и вода.
Г-жа Караманова поиска по първите три въпроса да отговори г-жа Пенка Бъчварова – Директор на дирекция ТСУ.
Г-жа Бъчварова по първия въпрос отговори, че собствениците на имота са ходили при нея и ги е пратила при Златан Атанасов, който е огледал обекта и е предложил да се сложат столчета.
По втория въпрос за с. Росен направили са два констативни акта, изпратени са в РДНСК – в Бургас, но нямат информация по-нататък.Ако трябва ще проверя и писмено ще отговоря, каза г-жа Бъчварова.
По отношение на Буджака тя каза, че имат съставени три констативни протокола за изхвърляне на скална и земна маса. От РИОСВ също са ходили на проверка и те също, доколкото тя знае ще предприемат действия по глобяване.
По въпроса за детските градини думата бе дадена на г-н Червенков – Директор Дирекция местни данъци и такси, който обясни , че издръжката на едно дете в зависимост на това какви капиталови разходи са направени, таксата на едно дете е в порядъка на 170/180 лв.Съгласно Наредбата за администриране на местни данъци и такси, Общинския съвет от социални дейности има една много малка част и тя е около 20 лв. и това е една минимална част от разходите , а 10 лв. е за селата.
Г-н Рейзи подчерта, че въпросът на г-н Недин е бил точен и ясен. В тази цена какво влиза и трябва ли децата и техните родители да плащат за тоалетна хартия и за вода. Имат ли право директорите да искат допълнително пари.
Г-н Червенков отговори с не.
Г-н Рейзи каза, че този който е поискал тези пари няма такова основание и Общината трябва да провери това.
Думата по този въпроса поиска г-н Милков – общински съветник, който каза, че във всяка група има нещо като родителски комитет, който решава да поискат от родителите още пари, с които да се осигурят някои дейности. Според него това няма нищо общо с Администрацията на Общината.
Г-жа Божана Чампарова – адвокат на Общинския съвет, поиска думата и се извини, като каза, че тя няма право да се изказва, но иска думата от позицията на родител, чието дете също е в детската градина. Г-жа Чампарова каза, че тя също участва в такъв родителски съвет и тези пари се събират за тоалетна хартия, за сапун, за салфетки и в началото на всяка година те дават по 30/35 лева за учебни помагала – моливи, фулмастери, тетрадки и каза, че се срамува, защото за тази община, с тези възможности е недопустимо.
Г-жа Караманова поиска думата и поясни, че тези пари за моливи и фулмастери, за които говори г-жа Чампарова трябва да се гласуват в бюджета.
Г-н Рейзи каза, че е в правомощието на Кмета да го предложи.
След това думата бе дадена на г-жа Чапевова - общински съветник, която повдигна въпроса за парковете в Созопол. Тя каза, че има три големи парка- централния, на Магарешкия площад и на Кита. На Кита е започнал ремонт, на Магарешкия площад заведението го поддържа и нейното искане е, тъй като там ходят много майки да се направи достъп за детските колички. Г-жа Чапевова направи забележка за площадката , която е в самото начало на Морския парк, че не се поддържа, че е много тревясала с високо израснала трева. Силите, според нея се хвърлят само в централната част на парка.Общинските съветници никога не са били против заделяне на средства за озеленяване и поддържане на града ни. Друг много важен въпрос, който постави г-жа Чапевова е кога ще се извърши пръскане за кърлежи и други вредни и опасни за здравето на човека насекоми?
Г-н Рейзи от своя страна попита за всички тези ремонти, които се правят в парковете дали има съгласувани проекти за тях и ремонтните работи дали се изпълняват по проект.
На поставените въпроси отговори г-н Мархолев – Зам. Кмет на Община Созопол, който каза, че подстъпи за детски колички ще се направят, само г-жа Чапевова да посочи на кое място”, на втория въпрос, че площадката наистина е буренясала, но в момента се засаждат много неща и хората за работа в озеленяването недостигат. Смятам, че ще се изчисти всичко, обеща той. На въпроса дали ремонтите в парковете се правят по поект, г-н Мархолев отговори, че се правят по проект.В тази връзка г-н Рейзи попита дали в проекта влиза и плочника пред г-н Палазов, който се разширява и лятото той слага масите си там, т.е. с тези пари си плаща тротоарното право. Г-н Рейзи упрекна г-н Палазов, че ползва общински пари.
Г-н Палазов не беше съгласен с казаното от г-н Рейзи и каза, че той е поел разходите по този плочник.
Г-н Рейзи каза, че хората, които поставят камъка, в същото време поставят и плочки пред г-н Палазов и то през работно време.
Думата отново беше дадена на г-жа Чапевова, която изказа своето неудовлетворение от отговорите, които получи, защото това, че нещо е посято, друго е поникнало е много не оправдаващо, т.е. нищо не е свършено и това е показател за лоша организация.
Г-н Рейзи попита г-жа Караманова вярно ли е, че е назначен „Директор на пъдарите”.
Г-жа Караманова отговори, че този човек е на заплата 180лв., той трябва да обикаля по селата и да се среща с другите пъдари, което е хубаво, за да имат връзка с тях и именно това му е дало основание да се нарече „Директор”, но такава длъжност няма.
Други питания към Кмета нямаше.
Г-н Рейзи обяви, че в почивките на заседанието всички присъстващи са поканени да посетят кулинарната изложба в същата сграда, която има благотворителен характер и който има желание и възможности да се включи в нея ще бъде добре, защото всички събрани средства ще са за социално слабите хора от Общината.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова–Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” да зачете доклада на комисията по Докладна записка с вх. № 166/20.03.07 г. от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно въвеждане на ограничителен режим за достъп на МПС в градския парк на гр. Созопол – Стар град.
С гласуване „За” – 5 , “Въздържали се” - няма, “Против” – няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването „ЗА” – 13,„ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма, предлжението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№908

На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл.13, ал.1, т.1от „Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на тереторията на Община Созопол „Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, в срок до 31.05.2007г. да въведе забранителен режим за достъп на МПС в алеите и тревните площи на градската градина, находяща се в провлака мужду стария и новия град на Созопол, изключение – линейки, автомобили на МВР, пожарни коли и др. Такива със специално предназначение както и автомобили на фирми – доставчици на заведенията в градината.
Г- жа Чапевова премина към следващата докладна записка с вх. № 229/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на анекс по сключен на договор за наем на недвижим имот- частна собственост за ползването му като “Клуб на пенсионера” за нуждите на населението на с.Атия, Община Созопол
Кам така предложената докладна имаше два варианта за решение.
С резултат от гласуването “За”- 5, против: няма, въздържали се: няма, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе следното
решение:
1. Втората част на решението по докладната да отпадне.
2. Максимално конкретно и точно да бъде изписвано решението предложено в докладната.
Г-н Рейзи отправи молба към г-жа Караманова в докладните, разписани от нея точно и ясно да се показва какво е решението на Кмета на Общината, а Общинският съвет ще прецени дали е законодателно и дали е в полза на гражданите, защото когато се дават две предложения, не става ясно какво е становището на Кмета на Общината.
Думата поиска и г-н Станислав Георгиев, който запита какво точно е становището на Кмета по тази докладна записка.
Г-жа Караманова отговори:”Одобрявам....”
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията:
С резултат от гласуването „ЗА” – 16,„ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма, предлжението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№909

На основание чл 21, ал 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във вр. с чл. 34, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява сключването на анекс по договор за наем № 93/ 15.03.05г., между Община Созопол и Денка Мушева, Николина Чолакова и Елена Иванова, с предмет : наемането от Община Созопол на недвижим имот- едноетажна масивна сграда, имот с № 53 по неодобрен кадастрален план на с.Атия, срещу наемна цена от 100/сто/лв. на месец, считано от 01.01.2007г.

Г-н Рейзи благодари на г-жа Чапевова и даде думата на г-жа Германова –Председател на комисията по „Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми” да зачете доклада, като обяви решенията на комисията по втора точка от дневния ред.
Г-жа Германова зачете доклада на комисията, като обяви решението на Комисиата по Докладна записка с вх№. №194/03.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образавание”
След обсъждане комисията предлага на Общински съвет да вземе решението , така както е по докладната,т.е:
1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование “, в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища”, считано от 01.01. 2007г., както следва, Било : СМБЗ – 352,20 лв. Става : СМБЗ – 357,88 лв.
Г-н П. Рейзи подложи предложението на гласуване и с резуртат от гласуването:17 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№910

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование “, в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища”, считано от 01.01. 2007г., както следва, Било : СМБЗ – 352,20 лв. Става : СМБЗ – 357,88 лв.

Г-жа Германова премина към следващата докладна записка с вх. № 195/03.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 год. на Функция “Образование”.
По тази докладна Комисията предлага на Общински съвет Созопол решението да бъде разделено на две точки в следния вид:

1. Допълва в утвърдения списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи името на Мария Илиева Шурелова – учител по музика в ОДЗ “Здравец”- гр. Созопол, по маршрут Созопол – Равадиново -Созопол.
2. Допуска поправка на техническа грешка в маршрута на Златина Василева Вълканова – Роева - Директор на НУ с. Равадиново, в който вместо Бургас –Равадиново - Бургас е записано Бургас-Равадиново – Созопол.

Г-н П. Рейзи подложи предложението на гласуване и с резуртат от гласуването:17гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№911

1. Допълва в утвърдения списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи името на Мария Илиева Шурелова – учител по музика в ОДЗ “Здравец”- гр. Созопол, по маршрут Созопол – Равадиново -Созопол.
2. Допуска поправка на техническа грешка в маршрута на Златина Василева Вълканова – Роева - Директор на НУ с. Равадиново, в който вместо Бургас –Равадиново - Бургас е записано Бургас-Равадиново – Созопол.

Г-н Рейзи благодари на г-жа Германова и даде думата на г-жа Колчева- Председател на комисията по ”Туризъм, стопанска политика и общиска собственост” да зачете доклада, като обяви решенията на комисията по трета точка от дневния ред.
Г-жа Колчева зачете доклада на Комисиата, като обяви решението на комисията по докладна записка с вх. № 137/12.03.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно учредяване право на строеж за изграждане на ветеринарна лечебница.
На заседание на комисията на 26.04.2007г. е констатирано, че към комплекта от документи към докладната не са представени Експертната оценка и Вещноправния анализ. Г-жа Г.Георгиева –Юрист Общинска собственост към Община Созопол разясни, че една част от оценката е пристигнала по факс на 03.05.07г., но самата оценка е за 100 кв.м.
Думата бе дадена и на г-жа Карабаджакова- Гл. архитект на Общината, която изложи своите виждания защо това място не е удачно за такъв вид дейност.Тя каза, че не са спазени санитарно- хигиенните норми, самият парцел се намира на около десетина метра от жилищна територия, в градска среда е, на около седем ,осем метра от сграда, която се използва за колбасарски цех, в близост има детска градина, граничи със земеделски земи, на които повсяка вероятност ще се променя статута. Според г-жа Карабаджакова този проект трябва да се съгласува с ХЕИ.
Г-н Рейзи каза, че се връща в една много стара докладна, внесена на Общински съвет да се направи Стратегия на общинската собственост и ако сега я имаше, днес нямаше да се стигне до тези коментари. Второ – каза той- не случайно се провеждат заседания на комисиите и на тях се канят представители – специалисти на Общината, за да се коментират нещата на място.Според него сега не е момента да стане Главният архитект и да каже, че тази сутрин разгледала докладната и да прави тези изказвания. Към докладната има и подписка от граждани, следователно има нужда от такава лечебница, те няма от къде да знаят какви са изискванията, затова специалистите трябва да присъстват на заседанията и своевременно да се реагира и Комисията да излезе с конкретно предложение за решение пред Общинския съвет.
Думата бе дадена на г-жа Германова – Общински съветник, коята обясни на г-жа Карабаджакова, че всеки гражданин на Общината има право да отправи молба към Администрацията, независимо за какво се отнася тя, а право и задължение е на Общинския съвет да прецени правилно ли е отправена молбата или не и ако „Не”- защо, затова на заседание на комисиите се канят представители от Общината, но те не идват, или обикновено идват служители, които се оправдават, че не са запознати и не могат да вземат отношение по съответния въпрос.
Думата бе дадена на г-н Минков – общински съветник, който предложи на вносителя да оттегли докладната за по нататъшно разглеждане.
Думата бе дадена на г-жа Хрусанова- Кмет на с. Черноморец, която отправи упрек към Общината, че плановете не са актуализирани, за да се знае предназначението на всеки един парцел, а съгласието в становището, което тя е дала е именно, защото някога този парцел е бил отреден точно за този вид дейност.
Думата бе дадена на г-н Милко Димов – общински съветник, който и като жител на с. Черноморец изказа мнението си за необходимостта от този вид услуга, но според него точно на това място може да се направи кабинет , но не и лечебница.
Г- н Рейзи като вносител на докладната отговори на предложението за нейното оттегляне.Той не е съгласен да я оттегли, защото към докладната има прикрепена подписка на граждани, която подписка е продиктувана от необходимостта от ветеринарна лечебница , а такова няма в Община Созопол. Предложението за решение на г-н Рейзи- вносетел на докладната е: Възлагаме на Кмета да определи подходящ терен за учредяване право на строеж на Ветеринарна лечебница, съобразена с всички санитарно- хигиенни норми в срок до следващото заседание на Общинския съвет.
Така направеното предложиение бе подложено на гласуване и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№912

Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Общината да определи подходящ терен за учредяване право на строеж на Ветеринарна лечебница съобразена с всички санитарно- хигиенни норми в срок до следващото заседание на Общинския съвет.

Г-жа Колчева продължи със следваща - докладна записка с вх. № 160/16.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно :
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 38 кв.м., включена в новообразувания УПИ- ІХ-947,946 ,в кв.74., съгласно приетия с протокол № 16 от 15.11.2006г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІХ-947,946 ,в кв.74 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: северозапад-улица , югоизток – улица , североизток –УПИ VІІІобщ, югозапад – УПИ Іобщ, за частна общинска собственост ;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и 3.Съгласуване на проект за изменение на същия УПИ;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението,така както е по докладната.
Така направеното предложение бе подложено на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С резултат от гласуването:”За”-16, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№913
І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 38 кв.м., включена в новообразувания УПИ ІХ-947,946 в кв.74 , съгласно приетия с протокол № 16 от 15.11.2006 г. т.26 на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПРЗ по плана на гр.Созопол, при граници на имота северозапад-улица , югоизток – улица , североизток –УПИ VІІІобщ, югозапад – УПИ Іобщ.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на урегулиран поземл поземлен имот ІХ-947,946 в кв.74 по плана на гр.Созопол.
ІІІ. / под условие че е прието съгласувателно решение по т.І и т.ІІ/ На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2007 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от кмета Веска Костова Караманова, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. Андриана Василева Лечева , ЕГН 7501200719, лк № 105433118, изд. на 16.01.2001 г.от РПУ на МВР Бургас , жител на гр.Созопол,
В качеството си на съсобственици на УПИ ІХ-947,946 в кв.74 по плана на гр.Созопол, наричани накратко Купувачи, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка № 13/22.02.2007г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Андриана Василева Лечева с ЕГН 7501200719, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.74 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 38 /тридесет и осем/ кв.м., представляващо бивша част от улично пространство, колорирана в оранжев цвят, включено в новообразувания УПИ ІХ-947,946 в кв.74 , приет с решение по т.26 от протокол № 16 от 15.11.2006г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: северозапад-улица , югоизток – улица , североизток –УПИ VІІІобщ, югозапад – УПИ Іобщ за цена от 9275,14 /девет хиляди двеста седемдесет и пет лв. и четиринадесет ст/ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. Андриана Василева Лечева с ЕГН 7501200719, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 9275,14 /девет хиляди двеста седемдесет и пет лв. и четиринадесет ст/ по сметка ЕЙЧ ВИ БИ БАНК”Биохим”АД клон –Созопол :банков код:BACXBGSF, IBAN:BG30BACX96603109271018, а именно:
2. 1. Сумата от 7432/ седем хиляди четиристотин тридесет и два )лв., представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 148,64(сто четиридесет и осем лв и шестдесет и четири ст.) лв., представляващи 2 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 148,64(сто четиридесет и осем лв и шестдесет и четири ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОИ.
2.4.Сумата от 1545,86 /хиляда петстотин четиридесет и пет лв и осемдесет и шест ст/, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.26 от протокол № 16 от 15.11.2006г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол № 16 от 15.11.2006 г. на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.

Предварителен купувач:...............................
/Андриана Лечева/

ІV. /под условие че е прието решение по т.І , т.ІІ и т.ІІІ/ Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

Г-жа Колчева продължи със следваща - докладна записка с вх. № 180/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-747,общ в кв.71 по плана на с. Черноморец, Община Созопол
Комисията има питане към служителите отслужба ЗУТ, защо, само 100кв.м. трябва да се предадат на собствениците, на по-късен етап е постъпило искане от Кмета на Общината за оттегляне на докладната, какво наложи оттеглянето.
Г-жа Бъчварова отговори, че по отношение на 100-те кв.м., такова е било искането на самото лице в молбата.
Г-жа Караманова оттегля докладнатаси ,защото за кв.71 по плана на с. Черноморец към настоящия момент се изготвя помощен план на бивши собственици на имоти, за възстановяване собствеността им във възстановими реални граници от ОбСЗГ- Созопол.
Г-н Рейзи подложи постъпилото предложение за оттегляне на докладна записка с вх. № 180/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол на гласуване и с резуртат от гласуването:11гласа „за”, „против-2” , „въздържали се-3” , предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№914

- Докладна записка с вх. № 180/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-747,общ в кв.71 по плана на с. Черноморец, Община Созопол, отпада от дневния ред на петдесет и първото заседание на Общински съвет Созопол.

Г-жа Колчева продължи със следваща - Докладна записка с вх. № 181/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-690, кв.77 по плана на с. Черноморец, Община Созопол
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението,така както е по докладната.
Така направеното предложиение бе подложено на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
и с резултат от гласуването:”За”-15, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№915

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 80/осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-690, кв.77, по плана на с.Черноморец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 36/05.03.07г на независим лицензиран оценител в размер на 7823 /седем хиляди осемстотин двадесет и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи със следваща- Докладна записка с вх. № 218/20.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ 108, местност “Куку баир” , землище гр.Созопол
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението,така както е по докладната.
Така направеното предложиение бе подложено на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
и с резултат от гласуването:”За”-15, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№916

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 71/ седемдесет и един/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ 108, м.”Куку баир”, землище гр. Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 71/06.04.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 1944/хиляда деветстотин четиридесет и четири/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева продължи със следващата Докладна записка с вх. № 230/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот № 25, в м.”Куш бунар”, землище с.Росен, Община Созопол , чрез замяна на имот частна собственост с имот – частна общинска собственост
Комисията има две предложения:
1.Кметът на Общината да оттегли докладната, тъй като е в противоречие с решение №575 на ОбС.
2. Да вземе решението, така както е по докладната
Предложенията бяха обсъдени, думата бе дадена на г-жа Галя Георгиева – Юрист Общинска собственост към Община Созопол, според която става дума за прекратяване на съсобственост чрез замяна, не се говори за финансови резултати и предложеното решение в докладната не е в нарушение на съответното решение №575.
Г-н Рейзи подложи на гласуване двете предложения на комисията:
Гласуване на предложението Кмета на Общината да оттегли докладната си.
„За”- няма, против-12, въздържали се 3, предложението не се приема.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№917

Общински съвет Созопол не приема предложението на Комисията да бъде оттеглена докладна записка с вх. № 230/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот № 25, в м.”Куш бунар”, землище с.Росен, Община Созопол , чрез замяна на имот частна собственост с имот – частна общинска собственост-
Гласуване на предложението да вземе решението, така както е по докладната.
Така направеното предложиение бе подложено на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ -ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
и с резултат от гласуването:”За”-14, против-няма, въздържал се – 2, предложение 2. беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№918

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.34, ал.4 и чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42, ал.1, т.2 и чл.48 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността чрез замяна с 450 кв.м. ид.ч. ,собственост на Петко Василев Миков, с ЕГН 6205220840 от поземлен имот пл.№ 25, м.”Куш бунар”, с.Росен, целият с площ от 658 кв.м., при граници и съседи:север –мера; изток- мера; запад- път; юг-мера, срещу имот пл.№ 134.135, м.”Карна баир , з-ще с.Крушевец, целият с площ от 688 кв.м.при граници и съседи : североизток-им.№ 134; югоизток – улица; югозапад – им.№ 136; северозапад- им.№ 123, 124, частна общинска собственост.
2. Утвърждава експертна оценка № 19/ 22.02.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 811/шест хиляди осемстотин и единадесет/лв., за имот пл. № 134.135 в м.”Карна баир”, с.Крушевец – частна общинска собственост.
3. Утвърждава експертна оценка № 58/ 22.03.2007г. г на независим лицензиран оценител за 450 кв.м. ид.части , в размер на 6 249/шест хиляди двеста четиридесет и девет/лв., за имот пл. № 25, в м.”Куш бунар”, с.Росен, собственост на Петко Василев Миков.
4. Разликата в уравняването на стойността на имотите по т.2 и т.3 , възлизаща на сумата от 562/петстотин шестдесет и два/ лв. , да се доплати от Петко Василев Миков, с ЕГН 6205220840, преди сключване на договора.

Г-жа Колчева продължи със следващата - Докладна записка с вх. № 231/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно реда за придобиване на имот – частна собственост, с № 040318, з-ще с.Черноморец, предвид обществената нужда от имота за осигуряване достъп между с.Атия и зона по параграф 4;
Комисията предлага тази докладна да бъде обсъдена отново на сесията, защото е с две предложения за решения и не става ясно какво е предложението на Кмета на Общината.
Г-н Ст. Недин предлага на вносителя да оттегли докладната и да бъде предложена на Общинския съвет с проект за решения които да бъдат приети.
Г-н Рейзи попита г-жа Караманова дали е съгласна да оттегли тази докладна.
Г-жа Караманова отговори: „Да, предлагам на Общинския съвет да гласува оттегляне.”
Г-н Рейзи прикани присъстващите общински съветници да гласуват оттеглянето.
С резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№919
Докладна записка с вх. № 231/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно реда за придобиване на имот – частна собственост, с № 040318, з-ще с.Черноморец, предвид обществената нужда от имота за осигуряване достъп между с.Атия и зона по параграф 4 да бъде оттеглена от нейния вносител.

След това гласуване г-н Рейзи даде пет минути почивка.
След почивката, г-н Рейзи обяви кворума в залата – присъстваха 11 общински съветника и даде думата на г-н Стойо Недин –Председател на Комисията по устройство на територията.
Г-н Недин зачете предложението на Комисията по докладна записка с вх. №140/12.03.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на канализационна мрежа за отпадни и дъждовни води в селищно образувание „Червенка”, по негово предложение към решението на докладната да бъде допълнено и „с.Черноморец”
Предложението в Комисията е било подложено на гласуване и с резултат от гласуването:За: 4 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма.тя предлага на Общинския съвет да вземе следното решение:
На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.83 от ЗУТ, възлага на кмета на община Созопол да стартира процедура по изготвянето на проект за изграждане на канализационна мрежа за отпадни и дъждовни води в “с. Черноморец и селищно образувание „Червенка”, общ.Созопол.”
Г-н Рейзи предложи за гласуване така направеното предложение и с резултат от гласуването:15 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№920

Общински съвет –Созопол на основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.83 от ЗУТ, възлага на Кмета на община Созопол да стартира процедура по изготвянето на проект за изграждане на канализационна мрежа за отпадни и дъждовни води в с. Черноморец и селищно образувание „Червенка”, общ.Созопол.
Г-н Недин премина към докладна записка с вх. №141/12.03.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на улично осветление в селищно образувание „Червенка”
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:За: 4 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-жа Караманова попита с какви средства ще бъде направено това, защото трябва да се направи проект , а проектирането се заплаща – един такъв струва около 10 000лв.
Отговор даде вносителят на докладната - г-жа Колчева като каза, че може да стане при актуализация на бюджета, на базата на взетото решение.
Г-н Рейзи допълни, че г-жа Караманова ще започне изпълнението на решението по докладната тогава, когато има заложени средства в бюджета.
Предложеното решение бе подложено на гласуване и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№921

На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА възлага на Кмета на Община Созопол да заложи средства при следваща актуализация на бюджет 2007г. за подновяване на улична настилка, тротоари и улично осветление на ул.”Славянска”, с.Черноморец.


Г-н Недин представи следващата Докладна записка с вх. № 169/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
След обсъждане в комисията и гласуване За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
С резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№922

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за населени места на територията на Община Созопол

1. Скица № 18/29.01.07година за с . Зидарово
2. Скица № 16/29.01.07година за с.Зидарово
3. Скица №49/16.03.07година за с.Зидарово

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. № 170/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване промяна на регулацията и преотреждане на общински терен ,представляващ УПИ ХV-общ в кв.57, по плана на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване:За: 4 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общинския съвет докладна записка №170/21.03.07г. да влезе на сесия с решението от Кмета на гр.Созопол и г-жа Караманова да даде своето лично становище по така формулираното решение в подписаната от нея докладна, защото така както е записано не става ясно.
След като по молба на г-н Рейзи беше обяснено къде се намира този парцел, бе поискано от г-жа Караманова да изкаже становището си по тази докладна. Г-жа Караманова в отговор даде думата на Гл. архитект. Г-жа Карабаджакова. изказа лично мнение, че този парцел трябва да се отреди за паркинг, защото наоколо има хотели и става голямо задръстване през летния сезон.
По този въпрос поиска думата г-жа Германова, която попита Гл. архитект, ако се направи паркинг, как ще преминават пешеходците и когато се е давало разрешително за строеж на хотела защо не е предвиден паркинг. Г-жа Германова не е съгласна вместо парцелът да е зелена градина, да го превръщат в паркинг.
Г- н Рейзи също попита Гл. архитект защо е издала строително разрешение на такъв голям хотел, след като не е спазено изискването „50+1%”от легловата база да е осигурена с място за паркиране.
Гл. архитект отговори, че това условие вече се спазва.
Г-н Рейзи помоли г-жа Караманова за конкретно предложение за решетие по тази докладна, защото е внесена и втора докладна, за същия този парцел, но с друго предназначение.
Г- -жа Караманова отговори, че нейното становище е този парцел да остнане –за зелена площ или паркинг.
Г- н Станислав Георгиев-общински съветник поиска думата и каза, че е по- добре да си остане така този парцел, отколкото да се прави паркинт или преотстъпено на съседните собственици, той иска да е зелена градина.
След изслушаните коментари г-н Недин предложи проект за решението за гласуване : “На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот ХVобщ в кв.57-частна общинска собственост в УПИ ХV общ “За паркинг” кв.57 по плана на гр.Созопол.”
Г-н Рейзи проведе гласуването и с резултат:”За”-2, против-10, въздържал се – 4, предложението не беше прието.

Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№923
Общински съвет –Созопол на основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол не одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот ХVобщ в кв.57-частна общинска собственост в УПИ ХV общ “За паркинг” кв.57 по плана на гр.Созопол.

Г-н Недин представи следващата-докладна записка с вх. № 171/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно :
1.Съгласуване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват на поземлени имоти с №759, 756, 752,784 и 761 в кв.2 по плана на гр.Черноморец, одобрен с Решение №1/31.01.2007г. т.42 и Решение №14/04.10.2006г. т.10 на Общински експертен съвет-Община Созопол.
2. Сключване на предварителен договор за замяна съгласно чл.17 ал.5 от ЗУТ за новообразуван УПИ І-759 в кв.2 , към който се предава част от сегашен УПИ ХІV “За ТП” с площ от 156 кв.м. и се отнемат 111 кв.м. за новопроектирана улица.
Комисията предлага на Общинския съвет в решение II – да отпадне “При одобрение на т.I, Общински съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор.”,
І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.131 ЗУТ и чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с №759, 752, 784, 761 и 756 в кв.2 по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, предложението беше прието.

Общинкки съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№924
Общински съвет – Созопол на снование чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.131 ЗУТ и чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с №759, 752, 784, 761 и 756 в кв.2 по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. № 172/22.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване “за” 4 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Всяка скица беше гласувана поотделно.
Г-н Рейзи обяви:
1. Скица № 96/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
2.Скица № 135/26.04.06година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
3. Скица № 136/26.04.06година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
4. Скица № 137/26.04.06година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.

5. Скица № 93/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
6. Скица № 124/30.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
7. Скица № 123/30.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
8. Скица № 94/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
9. Скица № 95/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
10. Скица № 122/30.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
11. Скица № 97/16.12.05година/презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
12. Скица № 92/16.12.05година/презаверена на 19.03.2007г./ с. Черноморец
и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, Скицата беше одобрена.
Г-н Рейзи подложи на гласуване всички тези скици да влязат в търговската схема на с.Черноморец и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№925

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за с.Черноморец

1. Скица № 96/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
2.Скица № 135/26.04.06година /презаверена на 19.03.2007г./
3. Скица № 136/26.04.06година /презаверена на 19.03.2007г./
4. Скица № 137/26.04.06година /презаверена на 19.03.2007г./
5. Скица № 93/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
6. Скица № 124/30.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
7. Скица № 123/30.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
8. Скица № 94/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
9. Скица № 95/16.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
10. Скица № 122/30.12.05година /презаверена на 19.03.2007г./
11. Скица № 97/16.12.05година/презаверена на 19.03.2007г./
12. Скица № 92/16.12.05година/презаверена на 19.03.2007г./

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. № 179/26.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на проект за промяна на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ І-686, ХІV-1342 и ХVобщ в кв.57, по плана на гр.Созопол, обл.Бургаска.
След обсъждане и гласуване За: 4 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната. На сесията г-жа Караманова да даде своето становище, защото предложенията са две и не става ясно какво е предложението на Кмета.
Председателят на Комисията помоли г-жа Караманова за конкретно предложение.
Предложението на Кмета на Общината е „За озеленяване”.
Г-жа Германова запита Кмета защо е представена скица на имота, която е за частично изменение на......./ от документи към докладната/ има и мотивирано становище, което Кметът дава за виза, която да се съгласува с ВиК и Енергоснабдяване. Също така има молба на собствениците на съседните на този имот да се проведе процедура по ПУП. Кметът дали е съгласен да се предаде този имот на тези съседни собственици.
В отговор на това г-жа Караманова каза, че това е документ от 29.09.05г., а вече сме 2007г.
Г-н Милков изказа своето становище, че е против процедурата по докладната, защото става дума за цял парцел, който може да се продаде дори и на търг и постъпленията към Общината ще са по-голями.
Думата беше дадена на г-жа Германова, която поиска ако тази площ бъде предадена на молителите, да бъдат задължени да остане зелена площ.
Г-жа Карабаджакова отговори, че не могат да бъдат задължени, защото точно на мястото, където попадат техните парцели е възножно и 100% застрояване на имота.
Г-н Рейзи даде думата на юриста на Общинския съвет – Божана Чампарова да оформи и прочете предложението за решение по докладната:
Г-жа Чампарова прочете решението:
”Общински съвет –Созопол На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост чл.8 ал.1т.1 и чл.131от ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот ХVобщ в кв.57-частна общинска собственост в УПИ ХV общ “За озеленена площ” кв.57 по плана на гр.Созопол”.
Г-н Рейзи подложи направеногто предложение за гласуване и с резултат от гласуването ”За”-7, против-няма, въздържал се –8, предложението не беше прието.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№926
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост чл.8 ал.1т.1 и чл.131от ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол не одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот ХVобщ в кв.57-частна общинска собственост в УПИ ХV общ “За озеленена площ” кв.57 по плана на гр.Созопол”.
Премина се към гласуване на второто предложение :
На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.134 ал.2 т.6 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол допуска представения проект за изменение на УПИ ХV-общ, включен в проект за изменение на ПРЗ към УПИ І-686, ХІV-1342 в кв.57 по плана на гр.Созопол, област Бургаска.
С резултат от гласуването:”За”-5, против-3, въздържал се –5, предложението не беше прието.:
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№927
На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.134 ал.2 т.6 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол не допуска представения проект за изменение на УПИ ХV-общ, включен в проект за изменение на ПРЗ към УПИ І-686, ХІV-1342 в кв.57 по плана на гр.Созопол, област Бургаска. “
Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. №722/12.12.06 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно подновяване на улична настилка, тротоари и улично осветление на ул.”Славянска”, с.Черноморец, общ.Созопол.
С резултат от гласуване в Комисията 4- за, против- няма, въздържали се – няма, се предлага на Общинския съвет решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат За”-7, против-няма, въздържали се –8, предложението не беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№928
Общински съвет – Созопол не дава съгласие за подновяване на улична настилка, тротоари и улично осветление на ул.”Славянска”, с.Черноморец, общ.Созопол

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. №243/27.04.07 г.от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи попита гл. архитект г-жа Карабаджакова защо е махнато от градинката мястото, на което децата рисуваха върху гипсови отливки и защо е махнато и Ретро фотото, което също е една атракция за гостите на града.
В отговор тя отговори, че такова място е отредено на площадката на Перун, защото на старото място се затруднявало движението на гражданите, а мотивът за махане на Ретро фотото е, че хората, желаещи да се снимат се събличали в храстите и по този начин се тъпчат и унищожават зелените площи. Пред музея не са дадени сергии, защото това е входа на града откъм пристанището и е нелогично сергиите да посрещат гостите на града, по-добре е да ги посрещнат с параклиса, археологическия музей, амфитеатъра и чак тогава да дойде ред на сергиите, които са в горното поле, каза г-жа Карабаджакова. За каретата няма нищо напротив, защото те показват все пак бита на града. За ретро фото е отделено място на кулата, ако има такива нужди, ако не се запълнят от сергии. Не е казано, че трябва да е ретро фото и да го има. Това са основните мотиви да се изчисти подхода към града.
Г- н Рейзи в заключение на казаното от гл. архитект отбелязя, че практиката от миналата година показва, че Общинският съвет вземат по предложение на гл. архитект някъде да няма нищо, а като започне лятото на същите тези места застават и сергиите, и още много други неща, и в един момент става така, че ги дават като тротоарно право. Неговото предложение е да се държи на това, което се предлага или изобщо няма смисъл да се премахва. Пример за случилото се миналата година на плажа на Харманите.
Г- Георгиев попита къде ще бъдат художниците на стативи.
Г-жа Караманова отговори, че когато рисуват на стативи може да нямат определено място, защото могат да застанат под дърветата и пак да си рисуват.
Г-н Недин направи предложение да се предвидят десет места за художници, които продават картини и за сребро.
Г-жа Карабаджакова каза, че миналата година е имало такива определени места, но практиката показала, че пак са се появили всевъзможни неща за продаване.
Г-н Рейзи предложи, че много по- добро място за рисуване на детските фигурки е някъде в парка, защото Перун е много оживено място, там има голям поток от коли и никой родител няма да си заведе детето на това оживено от автомобили място.
Г-жа Карабаджакова пое ангажимента да следващото заседание на Общинския съвет да помисли къде ще е по- подходящо да се поставят тези фигурки.
Г-жа Германова отправи упрек към г-жа Карабаджакова, че не присъства на комисиите, където се обсъждат тези въпроси, защото затова са заседанията на комисиите, в които специалистите в съответните области да дадат компетентно предложение на заседаващите.
Г-жа Чапевова се извини на присъстващите граждани, че тези разисквания се правят в момента пред тях, тъй като служителите от Общината се отнасят безотговорно и не посещават заседанията на комисиите, където се правят тези разисквания, а те са поканени. Мястото на тези играчки се видя до сега, че е много удачно и защо е необходимо едно нещо като се приема много добре и се е утвърдило те да променят мястото му.
Г-н Рейзи отправи молба към Гл. архитект за писмен отговор в Общинския съвет, какво е неговото становище за допълнителните неща, които се поискаха, за да са наясно, че няма да се поставят никъде другаде допълнително сергии.
След изслушване на направените коментари, г-н Рейзи предложи да се премине към гласуване.
Г-н Недин зачете схемите:
Скица № 133/25.04.07година –гр.Созопол за ново съгласуване като допълнение към скица №70-П/19.02.2007г. и с резултат от гласуването
:”За”-13, против-3, въздържал се –няма, предложението беше прието
Скица №42-П/26.01.2007г. – гр.Созопол съгласувана , за ново съгласуване с допълнение за сувенири, сребро, художници и Ретро фото.Към тази скица беше проведено и второ гласуване за „Ретро фотото да бъде в дъното”
и с резултат от гласуването:”За”-8, против-2, въздържал се –7, предложението не се приема там да има ретро фото.
Скица №367/25.04.2007г. –гр.Созопол за худажници само за стативи и с резултат от гласуването:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, предложението беше прието
Скица № 132/25.04.07година за с . Атия за фитнес зала:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, предложението беше прието
Скица №109/05.04.2007година за с.Черноморец:”За”-17, против-няма, въздържал се –няма, предложението беше прието
Г- н Рейзи подложи на гласуване решението към докладна записка с вх.№243/27.04.2007г.и с резултат:За”-17, против-няма, въздържали се –няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№929
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол.
Общински съвет не приема на скица№42-П/26.01.2007г да има определено място за ретро фото.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за гр.Созопол

1. Скица № 70-П/19.02.07година – съгласувана
2. Скица № 133/25.04.07година – за ново съгласуване като допълнение към скица №70-П/19.02.2007г.
3. Скица №42-П/26.01.2007г. – съгласувана , за ново съгласуване с допълнение
4. Скица №367/25.04.2007г

С това докладът на г-н Стойо Недин беше изчерпан, г-н Панайот Рейзи даде думата на г-н Станислав Георгиев да зачете доклада на комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика”.
Г-н Георгиев зачете предложението на комисията по - Докладна записка с вх. № 167/21.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна помощ.
След обсъждане предложението бе подложено на гласуване в Комисията и с резултат от гласуването:За: 5,Против: 0,Въздържали се: 0, тя предлага на Общинския съвет да вземе следното решение:
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
-Катя Неделчева Терзиева от с.Черноморец,ЕГН:7305256832 за заплащане на такси в НОИ в размер на 1307/хиляда триста и седем/ лева и 60 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи, оправдаващи разхода.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат от гласуването:
За”-14, против-няма, въздържали се –няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№930
Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ на:
-Катя Неделчева Терзиева от с.Черноморец,ЕГН:7305256832 за заплащане на такси в НОИ в размер на 1307/хиляда триста и седем/ лева и 60 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разхода.

Г-н Георгиев зачете предложението на комисията по докладна записка с вх. № 212/12.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна помощ
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1.ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
-Жечка Николова Михайлова от с.Крушевец, ЕГН:4002290858 за покриване на разходите по направена операция на очите в размер на 350/триста и петдесет/лева.
-Донка Христова Янева от с.Равадиново за платена такса за престой в болница,като придружител на дъщеря си-Антоанета Христова Янева и за закупени лекарства в размер на 119/сто и деветнадесет/ лева и 97 ст.
Със забележка до сесията да се представи копие от Акт за раждане на Антоанета Христова Янева
-Стоянка Михова Кавръкова от с.Габър ЕГН:4812150657 за покриване на разходите по направени операции на очите и закупени лекарства за следоперативна терапия в размер на 1301.12/хиляда и триста и един/лева и 12ст.
-Христо Димитров Ангелов от с.Крушевец ЕГН:4508270902 за закупени лекарства след болнична терапия в размер на 80/осемдесет/лева и 57 ст.
-Йовка Илиева Стайкова от с.Росен ЕГН:6401090576 за закупени лекарства и консумативи в размер на 284/двеста осемдесет и четири/лева и 87 ст. -Недялко Димитров Желев от с.Зидарово, ЕГН: 4501180480 за закупени лекарства в размер на 43/четиридесет и три/ лева и 08 ст.
-Страхил Иванов Соколов от с.Зидарово,ЕГН: 3903030500 за операция на очите в размер на 350/ триста и петдесет/лева .
Средствата да се изплащат само след представяне на документи, оправдаващи разходите.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат:
За”-15, против-няма, въздържали се –няма, предложението н беше прието в резултат на което:
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№931
Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
-Жечка Николова Михайлова от с.Крушевец, ЕГН:4002290858 за покриване на разходите по направена операция на очите в размер на 350/триста и петдесет/лева.
-Донка Христова Янева от с.Равадиново за платена такса за престой в болница,като придружител на дъщеря си-Антоанета Христова Янева и за закупени лекарства в размер на 119/сто и деветнадесет/ лева и 97 ст.
-Стоянка Михова Кавръкова от с.Габър ЕГН:4812150657 за покриване на разходите по направени операции на очите и закупени лекарства за следоперативна терапия в размер на 1301.12/хиляда и триста и един/лева и 12ст.
-Христо Димитров Ангелов от с.Крушевец ЕГН:4508270902 за закупени лекарства след болнична терапия в размер на 80/осемдесет/лева и 57 ст.
-Йовка Илиева Стайкова от с.Росен ЕГН:6401090576 за закупени лекарства и консумативи в размер на 284/двеста осемдесет и четири/лева и 87 ст. -Недялко Димитров Желев от с.Зидарово, ЕГН: 4501180480 за закупени лекарства в размер на 43/четиридесет и три/ лева и 08 ст.
-Страхил Иванов Соколов от с.Зидарово,ЕГН: 3903030500 за операция на очите в размер на 350/ триста и петдесет/лева .
Средствата да се изплащат само след представяне на документи, оправдаващи разходите.
Г-н Георгиев зачете предложението на комисията по докладна записка с вх.№232/24.04.07 г. от Панайот Василев Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

1. Архондула Апостолова Георгиева с ЕГН 4704260610 – гр. Созопол, ул.”Анаксимандър” № 22, сумата от 1590 /хиляда петстотин и деветдесет/ лева за ендопротезиране на дясна ТБС а модо Цимер и следоперативно лечение.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
2. Мюмюн Мюмюн Мюмюнали с ЕГН 4807210767 – с.Равна гора, за закупуване на лекарства в размер на 541,46 /петстотин четиридесет и един лв.и 0,46 ст./ лева.
Средствата, отпуснати на Мюмюн Мюмюн Мюмюнали с ЕГН 4807210767 да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон за 2006г.
3. Станка Михайлова Михайлова с ЕГН 7409140530 – с.Зидарово, за закупуване на строителни материали в размер на 500 /петстотин/ лева.
Средствата да се изплатят след представяне на фактури за разходваните средства и касов бон.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат:
За”-15, против-няма, въздържали се –няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№932
Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

1. Архондула Апостолова Георгиева с ЕГН 4704260610 – гр. Созопол, ул.”Анаксимандър” № 22, сумата от 1590 /хиляда петстотин и деветдесет/ лева за ендопротезиране на дясна ТБС а модо Цимер и следоперативно лечение.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
2. Мюмюн Мюмюн Мюмюнали с ЕГН 4807210767 – с.Равна гора, за закупуване на лекарства в размер на 541,46 /петстотин четиридесет и един лв.и 0,46 ст./ лева.
Средствата, отпуснати на Мюмюн Мюмюн Мюмюнали с ЕГН 4807210767 да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон за 2006г.
3. Станка Михайлова Михайлова с ЕГН 7409140530 – с.Зидарово, за закупуване на строителни материали в размер на 500 /петстотин/ лева.
Средствата да се изплатят след представяне на фактури за разходваните средства и касов бон.
Г-н Георгиев зачете предложението на комисията по докладна записка с вх. № 238/26.04.07 г. от Панайот Василев Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007г. в община Созопол
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Созопол приема “Общинска програма за закрила на детето в община Созопол за 2007 г.”.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуванеи с резултат от гласуването:
За”-16, против-няма, въздържали се –няма, предложението н беше прието в резултат на което:
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№933
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Созопол приема “Общинска програма за закрила на детето в община Созопол за 2007 г.”.

Г-н Георгиев зачете предложението на комисията по докладна записка с вх. №255/02.05.07 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на:
- Неделя Димитрова Великова от с.Зидарово ЕГН: 4007270510 за направена операция на очите в размер на 350 /триста и петдесет /лева.

-Денка Петкова Благоева от с.Равадиново ЕГН:8110180459 за закупени лекарства за лечение на сина и-Иван Ленков Благоев ЕГН:0041190342, страдащ от менингит в размер на 322/триста двадесет и два/лева и 98 ст.

-Тодора Иванова Борсукова от с.Зидарово ЕГН:
2806200518 за закупени лекарства в размер на 56.50/петдесет и шест/ лева и 50 ст.

- Петко Иванов Христов от с.Равадиново ЕГН: 7508300788 за лечение и след болнична терапия в размер на 127/сто двадесет и седем/лева и 21 ст. .


2.ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

-Милена Никова Гюрова от гр.Созопол,ЕГН: 6006270935 за покриване на разходите по направена ортопедична операция в размер на 4800/четири хиляди и осемстотин/лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат:
За”-16, против-няма, въздържали се –няма, предложението н беше прието в резултат на което:
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№934
1.ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ срещу разходни документи от 2006 година на:
- Неделя Димитрова Великова от с.Зидарово ЕГН: 4007270510 за направена операция на очите в размер на 350 /триста и петдесет /лева.
-Денка Петкова Благоева от с.Равадиново ЕГН:8110180459 за закупени лекарства за лечение на сина и-Иван Ленков Благоев ЕГН:0041190342 страдащ от менингит в размер на 322/триста двадесет и два/лева и 98 ст
-Тодора Иванова Борсукова от с.Зидарово ЕГН:
2806200518 за закупени лекарства в размер на 56.50/петдесет и шест/ лева и 50 ст.
- Петко Иванов Христов от с.Равадиново ЕГН: 7508300788 за лечение и след болнична терапия в размер на 127/сто двадесет и седем/лева и 21 ст.
2.ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
-Милена Никова Гюрова от гр.Созопол,ЕГН: 6006270935 за покриване на разходите по направена ортопедична операция в размер на 4800/четири хиляди и осемстотин/лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи, оправдаващи разходите.
С това беше изчерпан докладът на г-н Георгиев и г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова да прочете доклада от заседанието на съвместните комисии, където бяха разгледани и обсъдени докладните записки, внесени като допълнителни точки в дневния ред.
Г-жа Чапевова зачете докладна записка с вх. №235/25.04.2007г от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Предложение за законодателни промени, със следния проект за решение:
Да бъдат сезирани Законодателната комисия при Народното събрание на Република България, Президента на РБ, Министър Председателя на РБ, НСОРБ, НАДПОС и ръководствата на всички парламентарно представени партии в Парламента с искане да се обсъди и внесе предложение за изменения и допълнения в Закона за местните избори, изразяващи се в отмяна на възможността да се гласува по настоящ адрес на предстоящите местни избори.

Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат:
За”-15, против-няма, въздържали се –1, предложението беше прието в резултат на което:
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 935

Да бъдат сезирани Законодателната комисия при Народното събрание на Република България, Президента на РБ, Министър Председателя на РБ, НСОРБ, НАДПОС и ръководствата на всички парламентарно представени партии в Парламента с искане да се обсъди и внесе предложение за изменения и допълнения в Закона за местните избори, изразяващи се в отмяна на възможността да се гласува по настоящ адрес на предстоящите местни избори.

Г-жа Чапевова зачете докладна записка с вх. №244/ 27.04.07 г.от Веска Караманова относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Кудилиеро, Испания
Комисията предлага на Общинския Съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г-н Рейзи направи малки разяснения по докладната след което беше подложена на гласуване от общинските съветници и с резултат от гласуването „За”- 15, против – няма, въздържал се 1, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№936
Общински съвет - Созопол на основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява подписване на Споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Кудилиеро, Испания в областта на туризма, евроинтеграцията, икономиката, културата, образованието и спорта.

Г-жа Чапевова зачете докладна записка с вх. №250/27.04.07 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Членуване на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Созопол-Приморско”
Комисията предлага на Общинския Съвет да вземе решението, така както е по докладната.
С резултат от гласуването „За”-15, против- няма , въздържал се-1,предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№937
На основание чл.21, ал.1 отЗМСМА, Общински съвет Созопол дава своето съгласие Община Созопол да стане член на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Созопол – Приморско”.

Г-жа Чапевова премина към следваща докладна записка с вх. №256/02.05.07 г.от Димо Минков–общински съветник, относно недобросъвестно използване на издаваното към вестник “Бургас Днес и утре”, общинско приложение – “Созопол” да влезе в дневния ред.
Г-н Рейзи даде думата на вносителя на докладната да представи своите мотиви за написване на докладната.
Мотивите които отбеляза г-н Минков бяха, че при издаването на това приложение към вестника, се забелязва ясна тенденциозност при поднасяне на информацията, т.е. получава се сериозно разминаване с добрата управленска и журналистическа практика. Всичко положително, с което се свързва Общината се случва единствено и благодарение на Кмета на Общината, а ако има някои пропуски, дължат се на лошата работа на общинските съветници. Като краен извод от посоченото той стига до извода, че с общински средства Кметът на Общината си прави предизборна кампания.Г-н Минков посочи и справка - в броя от 12.04.07г. името Веска Караманова е споменато 8 пъти, в приложението от вестника, което е 3 страници.; в бр. От 29.03.07г.-6 пъти; 26.04.07г.- 5 пъти от пет статии; на 22.03.- в 4 статии името се споменава 7 пъти;22.02.- в 6 статии името се споменава 12 пъти...... .
Г-н Минков обясни, че името на Кмета на Общината се споменава при всевъзможни поводи. Той е далеч от мисълта, че Кметът на Общината,, трябва да се дистанцира от обществените прояви , но такова насищане, според него е вече прекалено. В същото време работата на Общинския съвет е била спомената само 2 или 3 пъти и то в отрицателна окраска. Вестникът си позволява да дава и политически оценки за работата на Общински съвет от рода на:”.... така на практика скандалът, който се заформи в публичното пространство се оказа много шум за нищо”, т.е. работата на Общинския съвет се окачествява като” много шум за нещо.”От всичко казано г-н Минков отбеляза, че е във вестника Кметът на Общината присъства в положителна светлина, а отрицателната е отредена за Общинския съвет. Г-н Минков отбеляза също, че нито един материал не е подписан от неговия автор и че, когато се правят оценки или се изразява пред обществото мнение, то авторът трябва да се подпише под съответното твърдение. Това, смята той е в пълно противоречие с журналистическата практика.
В заключение г-н Минков каза, че така писан вестника би бил чудесен вестник, издаван от общинската структура на БСП или лично от г-жа Веска Караманова, но не и вестник, който се води за издание на Община Созопол. Безспорно за него вестникът е абсолютно необходим, за да бъдат информирани гражданите какво се случва в Общината, но не и писан по този начин.
Думата за коментар беше дадена на г-н Росен Деспов –общински съветник от БСП, който изрази несъгласие с намесата на името на БСП.
Думата бе дадена на г-жа Караманова и тя предложи вече във вестника да се изписва само «кмета на Община Созопол» , а да не се споменава името Веска Караманова.Също така предложи на г-н Минков от понеделник до четвъртък да работи съвместно с г-жа Нина Рангелова и заедно да подбират и оформят материалите за приложението към вестника.
Г-н Панайот Рейзи каза, че според него вестникът е изкривил своето предназначение и в него има много други стати, за които попита дали са платени, защото чрез тах някои хора си правят реклама. Например сдружението, в което членува и г-н Палазов- Секретар на Община Созопол.
Г-н Палазав отговори, че всичко е платено.
Г-н Рейзи поясни, че под всяка една платена обява е логично да бъде изписано «платен материал» и при липса на това дразни гражданите.
В заключение г-н Минков помоли занапред тези, които пишат вестника да бъдат по- обективни при поднасянето на информацията.
Думата беше дадена и на г-н Стойо Недин, който отбелязя, че Общината не е само общинската администрация, в Общината е и Общинския съвет. Във вестника се подчертава, че всичко лошо, което става – става в Общинския съвет и всичко хубаво което става - става в администрацията на Общината, затова той подкрепа вносителя. Г-н Недин изказа своето несъгласие и със заглавието на една статия, която е написана преди време в този вестник: ”Няма кой да погребва в Община Созопол” , а отдолу… защото Общинският съвет не подкрепи Кмета Караманова”.
След направените коментари и обсъждания предложението за решение по докладната бе подложено на гласуване и с резултат „За”-9, против – 6 гласа, въздържали се – няма, решението беше прието.Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№938

Общински съвет задължава Кмета на Община Созопол да прекрати в едномесечен срок, считано от датата на вземане на това решение договора, по който се издава общинското приложение”Созопол” към областния вестник”Бургас - Днес и утре”.
Г-н П. Рейзи даде думата на г-жа Дияна Колчева – Председател на комисията по общинска собственост да представи докладна записка с вх. № 23/ 15.01.2007 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване върху земеделски имот в землището на с. Росен, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната.
Така направеното предложение бе подложено на поименно гласуване, като присъстващите гласуваха по следния начин:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА –ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ -ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С резултат от гласуването:”За”-15, против-няма, въздържал се –1, предложението беше прието
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№939

На основание чл. 11 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост, учредява в полза на Иван Динев Динев с ЕГН 5104160442 от гр. Бургас, право на ползване за срок до 10 години върху имот № 106046, включен в общински земеделски фонд, четвърта категория, целият с площ от 2 дка., находящ се в м. “Батареята”, землище с. Росен, Община Созопол.
Цената на правото на ползване се определя в годишен размер от 4 лв. на дка.. Същата подлежи на промяна при условие на промяна на базисните наемни цени на имоти, включени в общински поземлен фонд.

С това завърши доклада на Комисията по ”Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. След изчерпване на дневния ред г-н Рейзи благодари на участниците и закри петдесет и първото заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ:……………………
/ П. Рейзи/
Протокола води:…………………
/Г. Глухчева/
върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...