:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №52/15.06.2007 г


ПРОТОКОЛ № 52


Днес, 15.06.2007 г.от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе петдесет и второто си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – адвокат на Общинския съвет, кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости
Г-н П.Рейзи даде началото на редовната сесия на Общински съвет Созопол, като поясни, че по извинителни причини отсъства г-жа Веска Караманова- Кмет на Община Созопол и на питанията към кмета ще отговаря г-н Мархолев - Зам.кмет на Общината..

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година” бе предложена да влезе като допълнителна точка в дневния ред и предложението бе подложено на гласуване.
С резултат от гласуването 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се-1”
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№941
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година” да влезе в дневния ред на сесията.
След това се премина към гласуване на дневния ред на петдесет и второто заседание на Общински съвет Созопол.
С резултат от гласуването 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, дневният ред бе приет.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№942
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

- Докладна записка с вх. №306/15.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на Решение №597 на Общински съвет Созопол от Заседание № XXIX/30.11.2005година.

- Докладна записка с вх. №313/17.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на имот- частна общинска собственост

- Докладна записка с вх. №340/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно провеждане на референдум в населените места Созопол, Черноморец, Равадиново и Атия срещу изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през землището на село Черноморец, общ.Созопол

- Докладна записка с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година”

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-Докладна записка с вх. № 233/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно: 1.Обявяване на имот- публична общинска собственост находящ се с.Черноморец, Община Созопол , в частна общинска собственост
2.Отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, на общинско ръководство на политическа партия”Атака”


-Докладна записка с вх. №287/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-372, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

-Докладна записка с вх. №290/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-80, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол


-Докладна записка с вх. №291/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-77, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол

-Докладна записка с вх. №297/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-348 , кв.39 по плана на с. Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №298/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-48 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №318/18.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-215, кв.25 по плана на с. Зидарово, Община Созопол


- Докладна записка с вх. №342/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно учредяване право на строеж за изграждане на ветеринарна амбулатория (кабинет)

- Докладна записка с вх. №343/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-462, кв.27 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №344/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХ-363, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №345/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-116, кв.6 по плана на с. Извор, Община Созопол


- Докладна записка с вх. №352/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-52,51 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол


- Докладна записка с вх. №353/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-585, кв. 61 по плана на с. Зидарово, Община Созопол

- Докладна записка с вх. №357/05.06.07г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев- общински съветници от СДС, относно отдаване под наем чрез провеждане на конкурс на земеделска земя


3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ

-Докладна записка с вх. № 143/13.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ за УПИ VІ-360,364 в кв.30 по плана на с.Росен, обл.Бургаска.

- Докладна записка с вх. № 245/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изменение на Общ устройствен план за част от землище с.Росен, общ.Созопол / ТУП в обхват на масиви 105, 106, 109, 110,111, 113, 114, 118, 119 и за зоните по §4 ЗСПЗЗ южно от масиви 107 и 108,

- Докладна записка с вх. № 246/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно: подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000072 от Картата на възстановената собственост-землище с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равна гора.

- Докладна записка с вх. № 247/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно проект за обект: КПС “Харманите” – тласкатели и главен колектор, подобект: Парцеларен план на част от трасе на колектор 1 и тласкател 2, местност “Света Марина”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.

- Докладна записка с вх. № 252/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №014008 и на част от поземлен имот №000109 от Картата на възстановената собственост землище с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Росен.

- Докладна записка с вх. № 253/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №013033 от Картата на възстановената собственост землище с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равадиново.

- Докладна записка с вх. № 254/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя и нанасяне в КВС на землище гр.Созопол на зона за земеделско ползване по §4 ЗСПЗЗ - “Куку баир – разширение” в обхват на части от поземлени имоти №№000185, 000473, 000474, 000509, 000496, 013073, 000482, 000490 и 013016 от Картата на възстановената собственост землище гр.Созопол, обл.Бургас

- Докладна записка с вх. № 260/03.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110

- Докладна записка с вх. № 299/14.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ в УПИ ІV-585 в кв.4 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.

- Докладна записка с вх. № 305/15.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя и включване в регулацията на с.Черноморец, в обхват на част от масиви №5 и №6 от Картата на възстановената собственост на землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.

- Докладна записка с вх. № 314/17.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .

- Докладна записка с вх. № 324/18.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект: “Пешеходен надлез над път IV – 90065 Бургас - Царево /Созопол/, свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028” в местност “Света Марина”, землище гр.Созопол

- Докладна записка с вх. №355/05.06.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на водоснабдителна система в селищно образувание „Червенка”и с.Черноморец

- Докладна записка с вх. № 359/05.06.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

- Докладна записка с вх. № 341/31.05.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ

След приемане на дневния ред се премина към питания към Кмета на Община Созопол. Думата бе дадена на г-жа Дияна Колчева, която поздрави присъстващите и съобщи, че на 31.05.2007г. в с. Черноморец се е състояла поредна традиционна среща на Съвета по туризъм с. Черноморец с ресторантьори, хотелиери и лица, занимаващи се с туристическа дейност на територията на кметство Черноморец. Поканени са били и представители на Общинската администрация, но отговорът от тяхна страна бил: ”Престанете да ни занимавате с глупости!”, т.е. хотелиерите и ресторантьорите не заслужават да бъдат информирани за промените, които предстоят, а промени има в Закона за туризма, Закона за МДТ. На срещата е имало въпроси към г-жа Караманова –Кмет на Община Созопол, но тъй като Общинска администрация не е присъствала на тези събирания и обсъждания, сега тя ще ги съобщи тук пред всички. Питането и е и към г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец :
1. Докъде стигна изграждането на пречиствателна станция с.Черноморец?
2. Как ще бъде решен проблема с чакащите на автогарата тази година?
3. Защо не са спрени строителните работи?
4. Ще бъдат ли осигурени достатъчно парко-места, обслужващи туристите и жителите на с.Черноморец?
5. Кога ще бъде готов водоема?
6.Ще посрещне ли ул. „Димитър Благоев” така както трябва туристите на града, защото днес се открива сезона а улицата още не е готова?
Г-н Рейзи предложи на г-жа Колчева да предаде въпросите на г-н Мархолев и да се дадат писмени отговори на поставените въпроси.
Г-н Мархолев прие да отговори писмено на питанията.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Трънков – Кмет на с. Габър..
Г-н Трънков помоли когато се минава из селото и се правят проверки за замърсяване на околната среда, да присъства и лице от техническа служба или еколог, а не само представител на полицията, защото след това гражданите упрекват полицаите, че неправомерно им е съставен акта за нарушение и се стига до конфликти в селото.
След това думата бе дадена на г-н Вангелов –Кмет на с. Зидарово.
Г-н Вангелов помоли за съдействие Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет и всички общински съветници по проблем, свързан със сметосъбирането и смето-извозването на битовите отпадъци в селото. До момента той е разговарял по отделно с всяка институция на територията на Общината, но отговорът е бил: „Не можем да разтрогнем договора едностранно, защото ще ни съдят!”.
Г-н Вангелов помоли разтрогването на договора да стане по взаимно съгласие. Да се сключи нов договор и да се дадат достатъчно казани за смет на селата.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Недин, който попита :
1.Колко са регистрираните външни работници до момента в община Созопол, /справката да бъде точна и с данни към настоящия момент/?
2.Как ефективно ще се справи Общинското администрация с конфликта, който се е създал с градинката на „Кита”, т.е. да се махне живата музика от там, която пречи на тишината и спокойствието в района?
3. Какво става с помещенията в с. Атия, ще ги получи ли Общината от министерството на отбраната?
4. Какви средства бяха предвидени за реконструкция и ремонт на градския спортен стадион? Ако няма предвидени такива ще се настоява да се свика извънредна сесия и да се направи актуализация на бюджета, защото имаме основателни причини да искаме да се направи реконструкция на стадиона.
Г-н Рейзи попита г-н Палазов защо още нямаме отговор на първия поставен въпрос от г-н Недин? Г-н Рейзи отправи молба до края на следващата след сесията седмица да се даде писмен отговор на поставения въпрос.
На втория въпрос отговори г-н Мархолев, като каза че полицаите са отишли на място, констатирали са нарушения и са съставили акт и следващото, което ще се предприеме е отнемане на разрешението за работа на обекта и прекратяване на договора.
На въпроса за стадиона се даде отговор, че за тази година няма предвидени средства.
Думата за питане беше дадена и на г-жа Германова, която попита:
“Ще бъде ли завършено в най-скоро време поставянето на кабелите под земята на осветлението на ул. „Лозенград”, защото в града вече има туристи, а всичко е разкопано и нищо не се прави и какво се прави със строителните материали, натрупани по улиците в Новия град?
Г-жа Германова обърна внимание на факта, че на бетонната стена, която е в началото на града и трябвало да бъде табела на града от едната страна пише Созопол, а от другата е рекламна табела на Кривитски. Въпросът и е как е взето решението, има ли някакво плащане, и въобще как са уточнени отношенията там?
Следващият и въпрос е какво се прави със сергиите?
“Член съм на комисията по чл.56, днес е последният ден за плащане, обаче виждаме много сергии които са поставени не там където трябва според решение на комисията по чл.56.?”- попита г-жа Германова.
Г-н Рейзи допълни, че не са и там, където е дадено в схемата от Главния архитект на града и не са платени още всичките сергии,а от сега се виждат страшно много нарушения. Кой контролира сергиите, които се поставят незаконно?”- попита Рейзи.
Г-н Мархолев започна да отговаря на зададените въпроси.
На въпроса за сергиите отговори,че днес ще разговарят с г-н Червенков по проблемите за сергиите.
На въпроса за бетонната табела г-н Мархолев отговори, че са поканили Кривитски да направи тази табела, тъй като веднъж са ползвали услугите му за направата на карти на Созопол, останали са доволни от изпълнението, защото е поел и всичките разходи по изпълнението.
На въпроса за строителството в новия град г-н Мархолев каза, че наистина има проблеми с гражданите, най-голям проблем е със складираните дърва за огрев. Има съставени и няколко акта.
Г-жа Германова попита г-н Мархолев тези съставени актове ще ни върнат ли туристите?
Г-жа Георгиева отговори на въпроса поставен от г-н Недин за помещенията в с. Атия, като каза, че от Министерството на отбраната отговорили ,че самото движение на преписката е такова, че отговор какъвто и да е той се очаква най- рано юли месец.
Г-н Палазов отговори на г-н Недин, че до една седмица ще получи писмен отговор на въпроса за броя на регистрираните работници по настоящ адрес.
Г-н Янакиев попита г-н Мархолев кога ще бъде наложен ограничителния режим на МПС по пешеходните алеи в Градската градина и какви лостови механизми ще използват при неговото изпълнение, защото колите продължават да се движат по алеите на градината.
Г-н Мархолев каза, че Общината ще постави бариера.
Г-н Минков се върна на въпроса за входния знак и каза, че Общинска администрация няма право да моли когото и да било да поставя рекламни съоръжения там, първо - има си наредба, по която трябва да се работи, има си търговска схема , второ - има и решения на комисия, която разглежда поставянето на рекламни съоръжения. Унизително е на входния знак на Созопол да се съчетава рекламна и търговска информация. Той предложи да се премахнат тези знаци.
По повод решение на Консултативния съвет по туризъм, във връзка с поставянето на информационни табели на всички по-значими туристически обекти дали се прави нещо и докъде се е стигнало – попита още г-н Минков.
Г-н Станислав Георгиев постави следните въпроси:
1.” Заложени бяха средства за закупуване и инсталиране на охранителна и видео наблюдателна техника за ОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Созопол, затова питам докъде са стигнали процедурите по откриване и отдаване на обществени поръчки, ако се прави по този начин, защото нищо не е инсталирано до момента, а вече има 5-6 счупени стъкла, а стъклопакетът е доста скъпо нещо.?”
2.”Как зелената площ пред бившия Балкан турист стана паркинг”?
3. “Има отправен упрек чрез мене към Общинските съветници, че нищо не правят за чистотата и поддържането на плажа от водорасли по брега, въпроса ми е кой от Общината следи концесионера за изпълнението на задълженията по концесионния договор?”
Г-н Мархолев отговори на втория въпрос, че там е общинска собственост и не е дадено за зелена площ. На това място ще се строи и нов трафопост и въпреки това пак е оставено място и за зелена градинка.
По въпроса за плажа г-н Мархолев каза, че не може да контролира дейността на концесионера.
Г-н Рейзи разясни на г-н Мархолев, че точно Кметът на Общината е този, който има право да контролира дейността и работата на концесионера.
Г-н Рейзи, като Председател на „Комисията по безопасност” попита г-н Мархолев по повод пусната жалба, подписана от около 70-80-% от таксиметровите шофьори в Созопол за това, че место-стоянката на „Дюни” още не е направена.
Г-н Рейзи обясни, че в правомощията на Комисията по безопасност е да определя и контролира движението на Общинските пътища. Г-н Рейзи попита:
1. “Защо до момента мястото на тази место-стоянка не е определено, какво Ви възпрепятства да я направите?”
2. “Защо още не е даден писмен отговор на тези хора и те да си търсят правата по другите институции?”
Г-н Мархолев отговори по следния начин: „Пътната мрежа не е общинска , а е на „Агенция пътища”- собственост на МНРБ. Изпратили сме писмо с молбата и жалбата до Пътно управление –Бургас и вчера получихме отговор, който обсъдихме на Комисията и единодушно вземахме решение, че това не е в нашата компетенция, защото в отговора се казва, че за да се даде становище за поставяне на место-стоянка трябват определени документи и проекти:- документ за собственост на терена, върху които ще се устройва место-стоянката и съгласието на собственика на ползването, а собственикът е МНРБ.Тази сутрин съм разговарял с момчетата и им обясних всичко, показах им го и им казах, че с тяхната молба, с проект, включващ план с нанесено местоположението на стоянката, геометрично решение по организацията на движението и всичко това съгласувано с РПУ – Созопол, отдел КАТ и с една молба да бъдат подадени в Областна дирекция към Пътно управление Бургас. Оттам трябва да вземат съответното решение.”
Г-н Мархолев добави още, че Комисията е взела решение такива -стоянки да се направят на к-г „Градина” и „Санта Марина”, защото там са Общински пътища и вече е възложено на Началника на КАТ да организира место-стоянката на тези две места. Поискали са и на „Каваците” де си направи, но там не може, защото пътят там е собственост на МНРБ.
Г-н Рейзи попита какво става с проекта за канализация на с. Равадиново, защото се е направило първа копка и всичко е спряло до там. До този момент отговор от Кмета на този въпрос не е получен и затова той пита дали проекта е класиран, парите дали са отпуснат и дали е определена фирмата, която ще изпълнява реализацията на този проект.
На въпросите отговори г-жа Пенка Бъчварова, която каза, че е получено писмо на19.07.2006г. от МОСВ –предприятието ПУДООС, която отпуска безвъзмездна помощ на първи транж в размер на 900 хил. лв. Обществената поръчка е публикувана в Държавен вестник на 19.09.2006г., в Агенцията за обществени поръчки, в сайта също е публикувана. В сайта може да се види с кого е сключен договора.
Г-н Рейзи помоли всички материали, даващи отговор на поставените от него въпроси да бъдат представени в Общинския съвет, за да се запознаят съветниците и да се знае как се движат нещата.
Г-жа Хрусанова поиска от Общинската администрация да и предоставят адресите на наемателите на плажовете с. Черноморец и к-г “Градина”, защото желае да контактува с действителните наематели ,а не с посредници и поставени лица.
Г- н Палазов отговори на г-жа Хрусанова,че адресите на наемателите ще и бъдат предоставени.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Бинчева – Кмет на с. Равна гора, която попита кога ще бъдат асфалтирани улиците по селата, има ли някакъв график, по който се работи, защото няма много време.
Отговор даде г-н Атанасов, който каза, че като свършат в Созопол, ще започнат и по селата.”
Тъй като нямаше други питания към Кмета, г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова – Председател на Комисията по законност да прочете доклада от заседанието им. Г-жа Чапевова започна да чете доклада на Комисията, която е разгледала и се е произнесла по следните докладни:
1.- Докладна записка с вх. №306/15.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на Решение №597 на Общински съвет Созопол от Заседание № XXIX/30.11.2005година.
След обсъждане в комисията и с резултат от гласуването –„За”: 4 гласа; Въздържали се-няма, против – няма, тя предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№943

Общински Съвет –Созопол допълва свое Решение №597 от заседание № XXIX/30.11.2005г., като на основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 ЗУТ, допуска процедура за изработване на изменение Общ устройствен план на територията на цялата Община Созопол, съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Г-жа Чапевова премина към следващата докладна записка с вх. №313/17.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на имот - частна общинска собственост
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната, като срока на договора да бъде от 2/две/ години. Мотивът за промяна на срока е, че сградата е стара и в последствие може да се намери по-добра.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:”За”-13, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№944

1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за безвъзмездно право на ползване следния недвижим имот, общинска собственост – двуетажна сграда със застроена площ от 80/ осемдесет кв.м./ и помещения описани в раздел І от сключен от 06.07.04г. договор , находящи се в УПИ ІІІ-370, кв.43, по плана на гр. Созопол , за срок от 2 две/ години.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс по договор № 203 от 06.07.2004г. с досегашния наемател - Агенция социално подпомагане,с БУЛСТАТ 121015056, представлявана от Гергана Георгиева Дрянска-Петкова, изпълнителен директор.

Г-жа Чапевова премина към следващата докладна записка с вх. №340/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно провеждане на референдум в населените места Созопол, Черноморец, Равадиново и Атия срещу изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през землището на село Черноморец, общ.Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общинския съвет да вземе следното решение:
Възлага на Кмета на Общината да организира на територията на Община Созопол процедура по организиране и провеждане на подписка против изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през землището на Община Созопол.
След изслушване на предложението, г-н Янакиев попита дали вече не е късно за действие. Г-н Рейзи обясни, че не е късно.
Г-н Милко Димов поиска думата и изрази своето безпокойство от разливи, които са неизбежни и пораженията, които ще понесе населението от загуби от туризма.
Г-жа Хрусанова подчерта, че искането за референдум по този въпрос е внесено от нея и подчерта, че много държи в подписката да пише:”извън землището на с.Черноморец”.
Г-н Недин попита защо да не се проведе референдум, а ще се организира подписка.
Г-жа Чампарова – Адвокат на Общински съвет Созопол- поясни, че местен референдум се провежда само по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите от местно самоуправление.Такъв референдум не би имал задължителен характер. За референдум са необходими много средства, които ще са за сметка на Общината, а ще има само препоръчителен характер. В този случай подписката би имала същия препоръчителен характер, затова предложението е за подписка.
Г-н Мархолев каза, че се е срещнал с колегите от Александруполис. Те също са обезпокоени.От тях той е научил, че за терминал ще се използва Бургаското пристанище и нищо допълнително няма да се изгражда навътре в морето, а тръбата която ще минава засяга само една част от землището на село Присад.
Г-н Рейзи поясни,че ние реагираме навреме. Управляващите трябва да знаят, че не може да има само едно предложение. Ние искаме да прегледат и обсъдят няколко и да се избере кое е най- доброто за нашето население и поминък. До момента няма нищо, което да даде някаква яснота.
Г-жа Колчева цитира част от писмо на Началника на кабинета на МРРБ Стефан Гунчев до Съвета по туризъм с. Черноморец. В него се казва, че икономическите параметри на проекта „Бургас- Александруполис” са едно балансирано решение между икономически и гео-стратегически интереси с отчитане изискванията на туристическия бизнес и опазване на околната среда. Разположението на буйовите терминали в района на Бургаския залив е с възможно максимална отдалеченост от морските ни курорти.
Г–н Милков – общински съветник - предложи в решението да се замени думата „землище” с „територията”.
Г-жа Чапевова зачете предложението за решение.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:”За”-16, против-няма, въздържал се – няма, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№945
Общински съвет Созопол – възлага на Кмета на Общината да организира на територията на Община Созопол процедура по организиране и провеждане на подписка против изграждането на терминал и преминаването на нефтопровод през територията на Община Созопол.
След това г-жа Чапевова представи и докладна записка с вх. №35/16.01.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015 година” .
Г-н Минков – общински съветник - единствен се беше запознал с материала. Той сподели с възмущение какви неща е прочел. Например, че на юг граничим с община Царево, че имаме 14 населени места в Общината, че островът до Иван се казва Стефан, ...,че остарелите живачни-натриеви лампи, разположени по тролейното трасе са собственост на Общината…В новата програма има точки, които вече би трябвало да са изпълнени. Той зададе въпрос защо 2006г. е сключен нов договор с РТК, след като е имало сключен договор за 10 години. Предполага се, че трябва да има само анекс. Защо към тази документация са приложени само първа и последна страници от договора с РТК – защо липсват страници от договора- попита още той.Въпрос зададе и колко е платено за този проект, прочел ли го е въобще някой от Общината. Работи се с много стари данни за легловата база – каза г-н Минков. Това е една базова данна, която се използва в по-нататъшни разчети. Според него не може да се работи с данни от 2004г.- през това време има разрастване на града.
Думата за отговор бе дадена на г-жа Мадлен Вълчева – представител на Община Созопол.Тя отговори на някои от въпросите. На въпроса за сключените договори тя обясни, че първият договор, който е бил сключен е само за Созопол и с.Черноморец. Във втория договор са включении и останалите села. Третият договор е сключен за да може да се обслужва и м. Буджака.
Г-жа Вълчева прие изложените забележки, но уточни ,че имайки предвид разрастването на града, във времето тази програма може да се корегира и да се променя.
Г-н Рейзи предложи Програмата да бъде гласувана, щом има уверението от г-жа Вълчева, че може да бъде корегирана.
Беше дадена думата на г-жа Чапевова да зачете предложението за решение на комисията, която предлага решението по докладната.
Така направеното предложение бе подложено на гласуване и с резултат от гласуването-“За”-9, против –няма, въздържали се -5 докладната се прие..
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№946
На основание чл. 79, т.4 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Созопол приема “Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Созопол за периода 2006-2015год.”
След като беше изслушан доклада на Комисията по законност, Председателят даде 5 минути почивка.
След почивката г-н Рейзи обяви кворума в залата и даде начало за продължаване на петдесет и второто редовно заседание на Общинския съвет.
Г-н Недин направи процедурно предложение, цитирайки правилника за работата на Общинския съвет, в който е записано, че по време на редовните и извънредни заседания трябва да присъстват Кмет, зам. Кмет, представители на администрацията, Директорите на Дирекции. В момента има само двама представители на администрацията и затова той предложи да се прекрати сесията.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението.
С резултат от гласуването - ЗА”- 2, против-7, въздържали се-5
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№947
Общински съвет – Созопол не прие предложението на г-н Недин да бъде прекратена сесията .

Г-н Рейзи даде думата на г-жа Дияна Колчева - Председателя на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост да зачете доклада от заседанието на комисията.
Г-жа Колчева започна доклада на Комисията с докладна записка с вх. № 233/24.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно: 1.Обявяване на имот- публична общинска собственост находящ се с.Черноморец, Община Созопол , в частна общинска собственост
2.Отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, на общинско ръководство на политическа партия”Атака”.
Комисията предлага на Общинския съвет следното решение за тази докладна:
1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет одобрява промяна на статута на имот , актуван за Публична общинска собственост с Акт № 164/16.11.2000г, находящ се в парцел ІІ, кв.34 по плана на с.Черноморец, Община Созопол, представляващ втори етаж от масивна сграда “Старо кметство” с площ от 220/двеста и двадесет/ кв.м. , като го обявява за частна общинска собственост.
2.На основание чл. 14, ал.4 от ЗОС, и във връзка с чл.31, Закон за политическите партии и във вр.с т.1 от настоящето решение, Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем на помещение, находящо се на втори етаж от масивна сграда “Старо кметство”, в парцел ІІ, кв.34 по плана на с.Черноморец, Община Созопол на общинско ръководство на ПГ”Атака”, с рег. по ф.д.№ 7062/2005г. по описа на СГС по регистър на политически партии.
3. Общински съвет Созопол-реши на основание чл. 32. (1) от Закон за политическите партии, наемът на предоставеното помещение е съгласно Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.0.” ,
Г-н Рейзи прикани общинските съветници да гласуват по т. 1 поименно:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Резултат от гласуването:”За”-14, против-няма, въздържал се – няма, беше прието предложението по т.1.
Т. 2 беше гласувана също поименно, като гласуващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ПРОТИВ
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

Резултат от гласуването:”За”-13, против-1, въздържал се – няма, беше прието предложението по т.2.
Премина се и към гласуване на т. 3.

С резултат от гласуването:13-“ЗА”, против- няма, Въздържали се – няма, беше прието предложението по т.3.

Предвид резултатите от горните гласувания,
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№948

1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет одобрява промяна на статута на имот , актуван за Публична общинска собственост с Акт № 164/16.11.2000г, находящ се в парцел ІІ, кв.34 по плана на с.Черноморец, Община Созопол, представляващ втори етаж от масивна сграда “Старо кметство” с площ от 220/двеста и двадесет/ кв.м. , като го обявява за частна общинска собственост.
2.На основание чл. 14, ал.4 от ЗОС, и във връзка с чл.31, Закон за политическите партии и във вр.с т.1 от настоящето решение, Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем на помещение, находящо се на втори етаж от масивна сграда “Старо кметство”, в парцел ІІ, кв.34 по плана на с.Черноморец, Община Созопол на общинско ръководство на ПГ”Атака”, с рег. по ф.д.№ 7062/2005г. по описа на СГС по регистър на политически партии.
3. Общински съвет Созопол-реши на основание чл. 32. (1) от Закон за политическите партии, наемът на предоставеното помещение е съгласно Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.0.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №287/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-372, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма, приема се

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№949

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 30/тридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-372, кв.41, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 70/06.04.07г на независим лицензиран оценител в размер на 645 /шестотин четиридесет и пет лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №290/10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-80, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма, приема се

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№950

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-80, кв.5, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 81/03.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 261 /двеста шестдесет и един лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №291//10.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-77, кв. 5 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№951

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-77, кв.5, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 80/03.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 261 /двеста шестдесет и един лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №297/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-348 , кв.39 по плана на с. Росен, Община Созопол.
Комисията е констатирала, че към докладната има приложен Акт за собственост, който отговаря за имот от с.Равна гора, т.е. няма издаден АОС точно за този терен общинска собственост и затова Комисията предлага докладната да отпадне за следващо разглеждане, след като бъде представен АОС.
Предложението бе подложено на гласуване и с резултат от гласуването:- 14”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№952
Общински съвет Созопол – отлага докладна записка с вх. №297/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-348 , кв.39 по плана
на с. Росен – Община Созопол за следващо разглеждане, след като бъде представен АОС за имота, посочен в докладната..

Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №298/14.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-48 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.

Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№953

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 210/двеста и десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-48, кв.9, по плана на с.Росен, Община Созопол .

2. Одобрява експертна оценка № 68/06.04.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 6845 /шест хиляди осемстотин и четиридесет и пет лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №318/18.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-215, кв.25 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№954

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 13/тринадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-215, кв.25, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 79/03.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 169 /сто шестдесет и девет лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №342/31.05.07г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно учредяване право на строеж за изграждане на ветеринарна амбулатория (кабинет).
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с т. 1 от така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ – ЗВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с т. 2 от така направеното предложение за решение да гласува “За”:
Резултат от гласуването: 11”За”, въздържали се – 1, против-няма

Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с т. 3 от така направеното предложение за решение да гласува “За”:
Резултат от гласуването-11”За”, въздържали се – 1, против-няма, приема се

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№955

1.На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост Общински съвет Созопол дава своето съгласие да бъде учредено право на строеж чрез провеждане на конкурс за изграждане на ветеринарна амбулатория /кабинет/ в УПИ III в кв.67 по плана на с.Черноморец.
2. Одобрява експертна оценка № 84/03.05.2007г.на независим лицензиран оценител в размер на 2 754 /две хиляди седемстотин петдесет и четири/ лв./без ДДС/.
3.Възлага на кмета на Община Созопол да стартира процедурата по обявяване и провеждане на конкурс за учредяване право на строеж в УПИ III в кв.67 по плана на с.Черноморец за изграждане на ветеринарна амбулатория.
Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №343/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-462, кв.27 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО МИНКОВ - ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№956


1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/ двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-462, кв.27, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 118/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 203 /двеста и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №344/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХХ-363, кв.41 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 13”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№957


1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 100/сто/ кв.м., съсобствеността между Община
Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-363, кв.41, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 122/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 1793 /хиляда седемстотин деветдесет и три лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №345/31.05.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-116, кв.6 по плана на с. Извор, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 13”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№958

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 35/тридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-116, кв.6, по плана на с.Извор, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 119/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 342 /триста четиридесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №352/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-52,51 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол.
Комисията установи, че липсва АОС, който по-късно беше представен, но има разлика в изписаното-УПИ в него и изписаното УПИ в докладната и предлага да се отложи докладната за разглеждане в следваща сесия, след като се коригира АОС.
Предложението се подложи на гласуване и с резултат от гласуването: - 13”За”, против- няма, въздържали се няма,

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№959
Общински съвет Созопол отлага разглеждането на докладна записка с вх. №352/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-52,51 , кв.9 по плана на с. Росен, Община Созопол, за разглеждане в следваща сесия, след като се коригира АОС.
Г-жа Колчева да продължи с докладна записка с вх. №353/04.06.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-585, кв. 61 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване направеното предложение за решение:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА - ЗА
ДИЯНА КОЛЧЕВА -ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ -ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ –ЗА
ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА -ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА

С резултат от гласуването- 14”За”, против- няма, въздържали се няма

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№960

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 50/петдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-585, кв.61, по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 121/28.05.07г на независим лицензиран оценител в размер на 652 /шестотин петдесет и два лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №357/05.06.07г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев- общински съветници от СДС, относно отдаване под наем чрез провеждане на конкурс на земеделска земя
По време на обсъждане Комисията констатира, че към докладната не са представени всички необходими документи за нейното разглеждане и комисията излезе с предложение до сесията докладната да бъде комплектована. До момента е представена само скица на имота и АОС, но няма Становище на кмета, Вещно- правен анализ и оценка от независим оценител.Предложението е: Поради некомплектованост докладната да бъде отложена за следваща сесия.

Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение за решение да гласува “За”: С резултат от гласуването- 13”За”, против- няма, въздържали се няма.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№961

Общински съвет Созопол отлага докладна записка с вх. №357/05.06.07г. от Стойо Недин и Станислав Георгиев- общински съветници от СДС, относно отдаване под наем чрез провеждане на конкурс на земеделска земя за разглеждане на следваща сесия на Общинския съвет.
Г-н Рейзи благодари на г-жа Колчева и даде думата на г-н Стойо Недин – Председател на “Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”да прочете доклада на Комисията.
Г-н Недин започна с докладна записка с вх. № 143/13.03.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ за УПИ VІ-360,364 в кв.30 по плана на с.Росен, обл.Бургаска.
Комисията предлага решеинето по докладната.
Г-н Рейзи попита Кмета на с.Росен да ли е запознат с това, което се предлата на Общинския съвет.
Г-жа Костадинова - Кмет на с. Росен отговори, че нейното Становище е отрицателно, защото в това УПИ двамата съсобстветика е можело да се разберат и по друг начин, а не всичко да става за сметка на Общинския имот. Тя има опасение, че тази алея ще се превърне и в улица. В непосредствена близост е до основите на читалището и е на 5 м. от училището.
Г-н Недин защити това искане на докладната, с факта, че единият съсобственик няма подход към имота си.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение на Комисията да гласува “За”: С резултат от гласуването- 13”За”, против- няма, въздържали се -2
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№962
На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 ал.1 и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува представения проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ VІ-360,364 в кв.30 по плана на с.Росен, област Бургаска.

Докладът на г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 245/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на изменение на Общия устройствен план за част от землище с.Росен, общ.Созопол / ТУП в обхват на масиви 105, 106, 109, 110,111, 113, 114, 118, 119 и за зоните по §4 ЗСПЗЗ южно от масиви 107 и 108,
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи направеното предложение на комисията на гласуване. С резултат от гласуването- 16”За”, против- няма, въздържали се -няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№963

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.136, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.127, ал.6 ЗУТ, Общински съвет - Созопол одобрява проекта за частично изменение на Общия устройствен план / ТУП в обхват на масиви 105, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119 и за зоните по §4 ЗСПЗЗ южно от масиви 107 и 108 за част от землище с.Росен, общ.Созопол.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 246/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно: подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000072 от Картата на възстановената собственост землище с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равна гора.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи попита г-жа Карабаджакова, дали всички кметове са запознати с тези проекти.
Г-жа Карабаджакова отговори, че всички кметове са запознати и специално за този мисли, че Становището е положително..
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение на комисията да гласува “За”: С резултат от гласуването- 16”За”, против- няма, въздържали се -няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№964

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1.Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали нови общински нужди

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в обхват на поземлен имот №000072 КВС на с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява план за улична регулация на улица с осови точки 40-121-122 с ширина 7.50 метра; улица с осови точки 124-123 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 130-128 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 130-125-126 с ширина 9.00 метра и улица с осови точки 122-123-129-128-126 с ширина 7.50 метра.
Образуват се 4 /четири/ нови квартали с номера 43,44,45 и 46. В квартал 43 се образуват 16 /шестнадесет/ нови урегулирани поземлени имота I72, II72, III72, IV72, VI72, VII72, VIII72, IX72 ”За обществено обслужване”, X72, XI72, XII72, XIII72, XIV72, XV72 и XVI72. В квартал 44 се образуват 9 /девет/ нови урегулирани поземлени имота с номера I72, II72, III72, IV72, V72, VI72, VII72, VIII72 и IX72. В квартал 45 се образуват 5 /пет / урегулирани поземлени имота с номера I72, II72, III72, IV72 и V72. В квартал 46 се образува 1 /един/ нов урегулиран поземлен имот с номер I72 “За трафопост”. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни обема за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 40%, Н мак.=10.00 метра и Кинт 1,2.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.
Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 247/27.04.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно проект за обект: КПС “Харманите” – тласкатели и главен колектор, подобект: Парцеларен план на част от трасе на колектор 1 и тласкател 2, местност “Света Марина”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи прикани, който е съгласен с така направеното предложение на комисията да гласува “За”: С резултат от гласуването- 16”За”, против- няма, въздържали се -няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№965

I. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ и при следните мотиви:
Комплексно използване и опазване на водните ресурси,
Решение на проблемите свързани с отвеждането на отпадъчните води от гр.Созопол.

ОДОБРЯВА:

Проект за обект: КПС “Харманите” – тласкатели и главен колектор, подобект: Парцеларен план на част от трасе на колектор 1 и тласкател 2, местност “Света Марина”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.
Трасето на главен колектор 1 - от осова точка 1 до осова точка 18 е предвидено да премине в поземлени имоти както следва: от осова точка 1 до осова точка 11 в КЕ№48, горски път, собственост на МЗГ, с площ на пътя 1590 кв.м.; от осова точка 11 до осова точка 18 в поземлен имот №035035, залесена територия, собственост на Кметство Созопол, с площ на сервитута 3590 кв.м.
Трасето на тласкател 2 - от осова точка 18 до осова точка 31 е предвидено да премине на 1 метър северно от горски път КЕ№68, собственост на МЗГ, в поземлени имоти както следва: №035035, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 556 кв.м.; №036023, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 800 кв.м.; №036022, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 516 кв.м.; №036004, собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 760 кв.м.;КЕ№56 горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м.; КЕ№38, горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м.
Дължината на частта от колектор 1 е 915 метра, а на частта от тласкател 2 е 635метра.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

II. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ

УЧРЕДЯВА

Правото на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти, собственост на Община Созопол: №035035, залесена територия,с обща площ на сервитута 4146 кв.м; №036023, с площ на сервитута 800 кв.м.; №036022, с площ на сервитута 516 кв.м.; №036004, с площ на сервитута 760 кв.м..

III. На основание чл.16а ЗГ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до НУГ за учредяване на право на ползване и сервитут върху гори и земи от ДГФ, с цел изграждане на техническа инфраструктура представляващи Главен колектор 1 и Тласкател 2, през имоти както следва: КЕ№48, горски път, собственост на МЗГ, с площ на пътя 1590 кв.м.; КЕ№56 горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м. и КЕ№38, горски път, собственост на МЗГ, с площ на сервитута 20 кв.м.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 252/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №014008 и на част от поземлен имот №000109 от Картата на възстановената собственост землище с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Росен.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи даде думата на Кмета на с. Росен.
Кметът отговори, че е запознат с предложения проект.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването - 15”За”, против- няма, въздържали се -няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№966

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали нови общински нужди

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в обхват на поземлен имот №014008 и на част от поземлен имот №000109 КВС на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява план за улична регулация на: улица с осови точки 203-204-202-205-206-207-208-209 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 208-210-211 с ширина 11.50 метра; улица с осови точки 211-213-227-226 с ширина 7.50 метра; улица с осови точки 211-212-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-234-228-229-230-231 с ширина 10.00 метра; улица с осови точки 215-220 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 229-232-233 с ширина 8.00 метра и улица с осови точки 201-202 с ширина 6.00 метра по корекции в зелен цвят.
Образуват се 5 /пет/ нови квартали с номера 65,66,67,68,69. В квартал 65 се образува един нов урегулиран поземлен имот I 109. В квартал 66 се образуват 13 /тринадесет/ нови урегулирани поземлени имота с номера I 109 “За трафопост”, II 109, III 109, IV 109, V 109, VI 109, VII 109, VIII 109, IX 109, X 109, XI 109, XII 109, и XIII 109. Между урегулирани поземлени имоти VI 109, VIII 109 и X 109 се оформя пешеходна алея с ширина 5.00 метра. В квартал 67 се образуват 28 /двадесет и осем/ урегулирани поземлени имота с номера I 8, II 8, III 8, IV 8, V 8, VI 8, VII 8, VIII 8, IX 8, X 8, XI 8, XII 8, XIII 8, XIV 8, XV 8, XVI 8, XVII 8 “За техническа инфраструктура”, XVIII 8, XIX 8, XX 8, XXI 8, XXII 8, XXIII 8, XXIV 8, XXV 8, XXVI 8, XXVII 8 и XXVIII 8. В квартал 68 се образуват 3 /три/ нови урегулирани поземлени имота с номера I 8, II 8 и III 8. В квартал 69 се образува 1 /един/ нов урегулиран поземлен имот I “За озеленяване”. В квартал 28 се образува 1 /един/ нов урегулиран поземлен имот IX 297,109 “За обществено обслужване” по корекции в зелен цвят. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни обема за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 40%, Н мак.=10.00 метра и Кинт 1,2.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.
Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 254/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя и нанасяне в КВС на землище гр.Созопол на зона за земеделско ползване по §4 ЗСПЗЗ - “Куку баир – разширение” в обхват на части от поземлени имоти №№000185, 000473, 000474, 000509, 000496, 013073, 000482, 000490 и 013016 от Картата на възстановената собственост землище гр.Созопол, обл.Бургас
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването - 14”За”, против- няма, въздържали се –няма.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№967

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
2.Настъпили изменения в устройствените условия
3.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в зона за земеделско ползване по §4 ЗСПЗЗ - “Куку баир – разширение”, землище гр.Созопол, обл.Бургас.
С ПУП се обособява план за улична регулация на: улица с осови точки 1-2-4-5-18 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 4-3-15-16-17 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 3-7-19 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 7-6 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 15-14-13-8 с ширина 8.00 метра; улица с осови точки 8-9 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 8-10 с ширина 6.00 метра; улица с осови точки 13-12 с ширина 6.00 метра и улица с осови точки 14-11 с ширина 6.00 метра.
Образуват се 8 /осем/ квартала с номера 1,2,3,4,5,6,7 и 8. В квартал 1 се образуват 22/двадесет и два/ нови урегулирани поземлени имота с номера I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI и XXII. В квартал 2 се образуват 8 /осем/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII. В квартал 3 се образуват 8 /осем / урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII. В квартал 4 се образуват 12 /дванадесет/ нови урегулирани поземлени имота с номера I“За параклис, магазин, ЗОХ, озеленяване”, II“За трафопост”, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. В квартал 5 се образуват 7 /седем/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI и VII. В квартал 6 се образуват 4 /четири/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III и IV. В квартал 7 се образуват 6 /шест/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V и VI. В квартал 8 се образуват 8 /осем/ нови урегулирани поземлени имота с номера I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII.
В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни обема за изграждане на вилни сгради при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00 метра и Кинт 0,8.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

Г-н Недин продължи с докладна записка с Докладна записка с вх. № 253/02.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №013033 от Картата на възстановената собственост землище с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, изработен с цел включване на терен в регулация на с.Равадиново.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кметът на с.Равадиново се изказа, че е запозната с предложението и е дала своето съгласие в Становище.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването - 15”За”, против- няма, въздържали се –няма.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№968

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали нови общински нужди

ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка в обхват на поземлен имот №013033 от КВС на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява план за улична регулация на: улица с осови точки 5-100-101-112 с ширина 10.00 метра; улица с осови точки 69-106-107 с ширина 12.00 метра; улица с осови точки 68-108 с ширина 12.00 метра; улица с осови точки 112-110 с ширина 13.50 метра; улица - тупк с осови точки 104-103-112 с ширина 9.00 метра; улица с осови точки 100-103-105-106-109 с ширина 10.00 метра, улица с осови точки 101-102-113-107-108-110-111 с ширина 10.00 метра и улица - тупик с осови точки 113-114 с ширина 9.00 метра.
Образуват се 7 /седем/ нови квартали с номера 37,47,48,38,49,39 и 50. В квартал 37 се образуват 20 /двадесет/ урегулирани поземлени имота с номера VII 117, VIII 13033, IX 13033, X 13033, XI 13033, XII 13033, XIII 13033, XIV 13033, XV 13033, XVI 13033, XVII 13033, XVIII 13033, XIX 13033, XX 13033, XXI 13033, XXII 13033, XXIII 13033, XXIV 13033, XXV 13033 и Iобщ. В квартал 47 се образуват 7 /седем / урегулирани поземлени имота с номера I 13033, II 13033, III 13033, IV 13033, V “За обществено обслужване”, VI 13033,VII 13033. В квартал 48 се образуват 9 /девет/ урегулирани поземлени имота с номера I 13033, II 13033, III 13033, IV 13033, V 13033, VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033. В квартал 49 се образуват 14 /четиринадесет/ урегулирани поземлени имота с номера I 13033, II 13033, III 13033, IV 13033, V 13033, VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033, X 13033, XI 13033, XII 13033, XIII 13033, XIV 13033. В квартал 38 се образуват 10 /десет/ урегулирани поземлени имота с номера VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033, X 13033 “За трафопост”, XI 13033, XII 13033, XIII 13033, XIV 122 и XV 123, по нанесените корекции в зелен цвят. В квартал 39 се образуват 8 /осем/ урегулирани поземлени имота с номера V 13033, VI 13033, VII 13033, VIII 13033, IX 13033, X 13033, XI 13033, XII 13033. В квартал 50 се образува 1/един/ урегулиран поземлен имот с номер I “За инфраструктурни дейности”. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират застроителни обема за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 40%, Н мак.=10.00 метра и Кинт 1,2.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 260/03.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110 .
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кметът на с. Росен каза, че неговото становище е положително.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването - 15”За”, против- няма, въздържали се –няма.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№969
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 и чл.121, ал.2 ЗУТ, Общински съвет - Созопол съгласува Подробен устройствен план в обхват на част от масиви 105, 106 и 110, землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас.
Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 299/14.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/ в УПИ ІV-585 в кв.4 , по плана на с.Черноморец, обл.Бургаска.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кметът на с.Черноморец се изказа, че не е съгласна това предложение.
Г-н Милко Димов поясни защо е необходимо да се направи тази промяна.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението от докладната и с резултат от гласуването - 13”За”, против- няма, въздържали се -2
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№970

На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 ал.1 и чл.131 ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува и допуска представения проект за частично изменение на регулационния и застроителния план в УПИ ІV – 585 в кв.4 по плана на с.Черноморец, област Бургаска.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 305/15.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя и включване в регулацията на с.Черноморец, в обхват на част от масиви №5 и №6 от Картата на възстановената собственост на землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-жа Хрусанова даде своето положително становище.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението от докладната и с резултат от гласуването - 15”За”, против- няма, въздържали се –няма.


Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№971

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.136, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.127, ал.6 ЗУТ, Общински съвет - Созопол допуска процедура за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя и включване в регулацията на с.Черноморец, в обхват на част от масиви №5 и №6 от Картата на възстановената собственост на землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви искане и да получи от МЗГ – София цифров модел в ZEM формат на част от от землище с.Черноморец в обхват на част от масиви №5 и №6.
Г-н Недин продължи с докладна записка с вх.. № 314/17.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Всяка скица беше гласувана поотделно.
Г-н Рейзи обяви скиците от приложение1 – схеми за гр. Созопол:
1.Скица №453/16.05.07г.-
Резултат от гласуването 15-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
2.Скица №454/16.05.07година –
Резултат от гласуването 15-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№972

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за гр.Созопол

1. Скица № 453/16.05.07година
2.Скица № 454/16.05.07година

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. № 324/18.05.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект: “Пешеходен надлез над път IV – 90065 Бургас - Царево /Созопол/, свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028” в местност “Света Марина”, землище гр.Созопол
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението от докладната и с резултат от гласуването - 14”За”, против- 1, въздържали се -няма
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№973
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.131, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, Общински съвет - Созопол одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на обект: “Пешеходен надлез над път IV – 90065 Бургас - Царево /Созопол/, свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028” в местност “Света Марина”, землище гр.Созопол.

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. №355/05.06.07 г. от Дияна Колчева – общински съветник при Общински съвет – Созопол, относно изготвяне на проект за изграждане на водоснабдителна система в селищно образувание „Червенка”и с.Черноморец
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението от докладната и с резултат от гласуването - 16”За”, против- няма, въздържали се –няма.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№974
Общински съвет Созопол възлага на кмета на община Созопол да стартира процедура по изготвянето на проект за изграждане на водоснабдителна система в селищно образувание „Червенка”, общ.Созопол и с. Черноморец.

Г-н Недин представи следващата докладна записка с вх. № 359/05.06.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Всяка скица беше гласувана поотделно.
Г-н Рейзи обяви скиците от приложение №1-схеми за гр. Созопол
1.Скица №502/31.05.07г. и с резултат от гласуването 16-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
2.Скица №501/31.05.07г- и с резултат от гласуването 16-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
Приложение №2 – схеми за населени места на територията на Община Созопол
1.Скица №172/28.05.2007г. за с. Черноморец и с резултат от гласуването 16-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
2.Скица №177/05.06.2007г. за с. Атия. и с резултат от гласуването 16-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.

Допълнително получени скици към докладна записка №359
1. Скица №171/28.05.2007г. с.Черноморец и с резултат от гласуването 16-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
2. Скица №173/28.05.2007г. с. Черноморец и с резултат от гласуването 16-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.
3. Скица №189/08.06.2007г. с. Черноморец и с резултат от гласуването 15-“За”, против –няма, въздържали се – няма, приема се.

Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№975

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1- схеми за гр.Созопол

1. Скица № 502/31.05.07година
2. Скица №501/31.05.2007година

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- схеми за населени места на територията на Община Созопол
1.Скица №172/28.05.2007година за с.Черноморец
2.Скица №177/05.06.2007година за с.Атия
3. Скица №171/28.05.2007г. с.Черноморец
4. Скица №173/28.05.2007г. с. Черноморец
5. Скица №189/08.06.2007г. с. Черноморец
С това приключи доклада на “Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология “и г-н Рейзи благодари на г-н Недин.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Георгиев - Председател на “Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
Г-н Георгиев представи докладна записка с вх. № 341/31.05.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната, след като на сесията бъдат показани оригиналните разходооправдателни документи, тъй като копията не са четливи. В момента документите са представени и считам, че можем да вземем решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението от докладната и с резултат от гласуването - 15”За”, против- няма, въздържали се -няма, приема се.
Общински съвет Созопол взе следното
РЕШЕНИЕ:
№976

Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ за престой в болница и лечение на Тодорка Атанасова Атанасова с ЕГН 7510110536 от с.Равна гора, общ.Созопол в размер на 99, 11 /деветдесет и девет лв.и 0.11 ст./лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Поради изчерпване на доклада на комисията по здравеопазване, г-н Рейзи благодари на г-н Георгиев.
Г-н Рейзи благодари на всички и закри петдесет и второто заседание на Общински съвдет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКЯ СЪВЕТ:............................
/П.РЕЙЗИ/Протокола води:.......................
/Г. Глухчева/
върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...