:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №54/14.09.07 г.


ПРОТОКОЛ №54


Днес, 14.09.2007 г. от 9.30 ч. в Заседателната зала на читалище “Отец Паисий”, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол се проведе петдесет и четвъртото заседание на Общински Съвет – Созопол .
На заседанието присъстваха 15 Сбщински съветника, Божана Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Кмета на община Созопол – г-жа
Веска Караманова , Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Г-н Рейзи откри заседанието, приветства всички присъстващи в залата и призова всички общински съветници през следващата седмица да върнат служебните компютри.
Г-н Рейзи направи предложение като допълнителни точки в дневния ред на петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет Созопол да влязат следните докладни записки:
-Докладна записка №534/10.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г.
Предложението бе подложено на гласуване и с резултат “ЗА” 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№988
-Докладна записка №534/10.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г. да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.

-Докладна записка №535/12.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол

След гласуване и с резултат 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма,
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№989

-Докладна записка №535/12.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.

-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”.

Предложението бе подложено на гласуване и с резултат “ЗА” 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№990
-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”, да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.

-Докладна записка №537/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението.
Предложението бе подложено на гласуване и с резултат “ЗА” 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№991
-Докладна записка №537/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.
Г-н Рейзи прикани общинските съветници да гласуват така предложения дневен ред. С резултат от гласуването резултат “ЗА” 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№992

Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

- Докладна записка с вх. №522/04.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол, кметове на кметства и кметски наместничества при условията на Закона за местните избори и във връзка с насрочени за 28.10.2007г., с Указ № 232 от 01.08.07г на Президент на РБ , избори за общински съветници и кметове на общини, райони и кметства.

- Докладна записка с вх. №501/23.08.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на статут от кметско наместничество в кметство с. Индже войвода, общ. Созопол.

- Докладна записка с вх. №521/04.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ

- Докладна записка с вх. № 528/05.09.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно одобряване на Оценка № 163/07.08.07г.на независим експертен оценител съгласно сключения на основание решение № 795/15.11.06г. предварителен договор между Община Созопол и “Алепу Вилидж” АД

- Докладна записка с вх. № 529/05.09.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно определяне на подходящ общински терен за разполагане на Ботаническата градина на Софийския университет “Св. Климент Охридски”- гр. София на територията на Община Созопол.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

- Докладна записка с вх. №517/03.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на
Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 527/05.09.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходваните от него средства за обучение

- Докладна записка с вх. №518/03.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”.


3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ

-Докладна записка с вх. № 488/17.08.07 г. от от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас

- Докладна записка с вх. № 489/17.08.07 г. от от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110

- Докладна записка с вх. № 525/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 526/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на външно ел.захранване 20кV на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 491/17.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Атия, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас

- Докладна записка с вх. № 512/29.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД

-Докладна записка №534/10.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г.

-Докладна записка №535/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол

-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”.

-Докладна записка №537/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението.
Заседанието продължи с питания към Кмета на Общината.
Думата бе дадена на г-н Трънков - Кмет на с.Габър, който попита г-жа Караманова дали са направени списъците за дърва за огрев и предложи ако може кметовете на съответното населено място да ги изготвят и директно да контактуват с Директора на Държавното лесничейство, за да няма забавяне на дървата и в случай на злоупотреби всеки кмет съответно да носи отговоронст.
Г-жа Караманова отговори, че преди две седмици се е срещнала с Директора на РУГ и с Лесничействата които са на територията на Община Созопол и всички списъци са предадени. Проблемът е в това, че Държавно лесничейство Бургас може да осигури само по един кубик дърва на хората от с. Зидарово, затова се е провела и тази разширена среща. От следващата седмица ще започне снабдяването на населението в Общината с дърва за огрев, а някъде вече е и започнало, добави Караманова. Проблемът ще бъде в това, че в с. Зидарово половината население ще получи дърва от Лесничейство Бургас, а другата част от Лесничейство “Ропотамо”, а дървата на Ропотамо са с два лева по-скъпи от дървата на Бургаското лесничейство. По- малки са количествата за с. Атия и с. Черноморец, но в момента и за там се уточняват цифри за да се достигне количество от пет кубика.
Думата бе дадена и на г-н Милко Димов – Общински съветник. Той се обърна директно към г-н Палазов – секретар на община Созопол и го попита: ”Редно ли е служител на Общината /имам в предвид г-н Палазов/ чрез подчинените на моята съпруга да заплашва, че ако аз отида към едната или другата страна на предстоящите избори - тя ще бъда уволнена. По всички избори моята съпруга е уволнявана. … Аз мога да си я издържам, но не е редно на работното място чрез служители на Общината да се отправят такива заплахи…. Ние знаем, че веднъж я уволнихте като лидер на СДС , сега искате като лакей на БСП, лесна работа ние ще се оправим , но не мислите ли, че правите лоша услуга на тези, на които слугувате. Съпругата ми е учител и всички тези деца, които са минали през нея са на възраст, в която са гласоподаватели. Тя е обичана и уважавана от тях. ………Редни ли са въобще тези неща? Да не говорим, че в Черноморец вече започна политическата помия като изявление по телевизията, писма в пощенските кутии на г-жа Колчева, чувам изявления за Добри Добрев, за мене…”
Г-н Палазов каза, че “не желае да отговори и да коментира подобни изявления.”
Думата бе дадена на г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец, която предложи до края на мандата да излезе заповед за безплатните лекарства на фронтоваците, защото в закона е казано да бъдат за сметка на Общината. Трябва да се направят договори със съответните аптеки.
Г-жа Караманова отговори, че ще провери закона.
Г-н Рейзи попита г-жа Караманова има ли заповед за освобождаване на г-н Мархолев, освободен ли е, назначен ли е г-н Палазов…и ще бъде ли представена тази заповед.
Г-жа Караманова отговори, че заповедта е от 03.09.2007г. и до края на сесията ще я донесат.
Поради приключване на питанията към Кмета, заседанието продължи по дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Чапевова – Председател на Комисията по “Законност,обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на гражданите”
Г-жа Чапевова запозна присъстващите с протоколите от проведеното заседане на комисията:
- Докладна записка с вх. .№ 522/04.09.07 г от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол, кметове на кметства и кметски наместничества при условията на Закона за местните избори и във връзка с насрочени за 28.10.2007г., с Указ № 232 от 01.08.07г на Президент на РБ , избори за общински съветници и кметове на общини, райони и кметства.
Г-н Рейзи предложи всяко предложение да бъде гласувано по отделно както следва:
1. Който е съгласен Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол -г-н Константин Палазов , да гласува “ЗА”!
С резултат от гласуването 13-“ЗА”, против -1, въздържал се -1, приема се предложението.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№993

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол – г-н Константин Николов Палазов, съгласно чл.42, ал.4, изр.2 от ЗМСМА, назначен за зам.кмет.
Следващото предложение по докладната е :
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Черноморец, Община Созопол – г-жа Зора Петрова Свиридова,.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 15 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№994

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Черноморец, Община Созопол – г-жа Зора Петрова Свиридова,.

Следващото предложение по докладна е :
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Росен, Община Созопол – г-жа Верка Викторова Кирова;
Г-н Рейзи предложи г-жа Морфинка Пенчева Тодорова, като се обоснова, че това е човек с опит и може да заеме длъжността - временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Росен.
Предложените кандидатури бяха подложени на гласуване и съответно с резултат от гласуването за: г-жа Морфинка Пенчева Тодорова ”ЗА” – 7 гласа, против – 7, въздържали -2 –предложението не се прие.
Резултат от гласуването кандидатурата на г-жа Верка Викторова Кирова – “ЗА”-9, против – няма, въздържали се 7 – предложението се прие.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№995

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Росен, Община Созопол – г-жа Верка Викторова Кирова;

Следващото предложение по докладна е:
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Извор, Община Созопол – г-жа Стоянка Господинова Димитрова;
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 16 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№996

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Извор, Община Созопол – г-жа Стоянка Господинова Димитрова;

Следващото предложение по докладната е:
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметско наместничество с.Индже войвода, Община Созопол – г-жа Станка Георгиева Андонова;
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 16 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№997
Общински съвет Созопол, на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметско наместничество с.Индже войвода, Община Созопол – г-жа Станка Георгиева Андонова;

Следващото предложение по докладната е:
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол – г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова;
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 16 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№998

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол – г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова;

Следващото предложение по докладната е:
7. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Габър, Община Созопол – г-жа Злата Златева Георгиева;
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 16 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№999

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Габър, Община Созопол – г-жа Злата Златева Георгиева;

Следващото предложение по докладната е:
8. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметсво с.Зидарово, Община Созопол – г-н Стамат Георгиев Скеленчев;
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 16 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1000
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Зидарово, Община Созопол – г-н Стамат Георгиев Скеленчев;

Следващото предложение по докладната е:
9. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново, Община Созопол – г-жа Керанка Василева Георгиева;
Г-н Рейзи предложи г-жа Керанка Спирова Христова
Предложението на г-н Рейзи се гласува и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 6 гласа, против – 4, въздържали се -6 предложението не се прие.
Предложението по докладната е за г-жа Керанка Василева Георгиева;
Предложението се гласува и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 8 гласа, против – няма, въздържали се -8 предложението не се прие.
След така получените резултати г-н Рейзи предложи да бъде прегласувана кандидатурата на г-жа Керанка Василева Георгиева. След проведеното прегласуване и с резултата от гласуването „ЗА” – 10гласа, против – няма, въздържали се - 4 гласа се прие кандидатурата на г-жа Керанка Василева Георгиева.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1001
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново, Община Созопол – г-жа Керанка Василева Георгиева;

Следващото предложение по докладна е:
10. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец, Община Созопол – г-жа Хрусана Георгиева Щерионова;
Г-н Рейзи предложи за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Крушевец г-жа Петя Иванова Дишкова.
Проведе се гласуване по кандидатурата на г-жа Петя Иванова Дишкова и с резултат от гласуването „ЗА” – 4 гласа, против –1 , въздържали се - 8 гласа, не се прие предложението.
С резултат от гласуването” ЗА” – 9 гласа беше одобрена кандидатурата на г-жа Хрусана Георгиева Щерионова
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1002
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец, Община Созопол – г-жа Хрусана Георгиева Щерионова;

Следващото предложение по докладната е:
11. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия, Община Созопол – г-жа Светлана Стефанова Чопаринова;
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 13 гласа, против – няма, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1003
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия, Община Созопол – г-жа Светлана Стефанова Чопаринова;


Г-н Рейзи предложи който е съгласен с решенията по докладна да влезе така, както е предложена от Кмета на Общината да гласува и с резултата от гласуването:”ЗА”-13, против няма, въздържали се няма –прие се предложението за решение.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1004
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за :
1. Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол – г-н Константин Николов Палазов, съгласно чл.42, ал.4, изр.2 от ЗМСМА, назначен за зам.кмет.
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Черноморец, Община Созопол – г-жа Зора Петрова Свиридова
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Росен, Община Созопол – г-жа Верка Викторова Кирова;
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Извор, Община Созопол – г-жа Стоянка Господинова Димитрова;
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметско наместничество с.Индже войвода, Община Созопол – г-жа Станка Георгиева Андонова;
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол – г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова;
7. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Габър, Община Созопол – г-жа Злата Златева Георгиева;
8. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметсво с.Зидарово, Община Созопол – г-н Стамат Георгиев Скеленчев;
9. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново, Община Созопол – г-жа Керанка Василева Георгиева;
10. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец, Община Созопол – г-жа Хрусана Георгиева Щерионова;
11. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия, Община Созопол – г-жа Светлана Стефанова Чопаринова;

Г-жа Чапевова продължи с доклада на комисията по “Законност,обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на гражданите” с:
- Докладна записка с вх. № 501/23.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на статут от кметско наместничество в кметство с. Индже войвода, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с резултат от гласуването:”ЗА”-13, , против- няма, въздържали се – няма,
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1005

На основание Параграф 13 от ЗР на ЗАТУРБ с. Индже войвода придобива статут на кметство.
Настоящото решение да бъде публикувано в Държавен вестник.

Г-жа Чапевова продължи с:
- Докладна записка с вх. № 521/04.09.07 г. от Веска Костова Караманова –Кмет на община Созопол, относно Възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ
Комисията се е запознала и с писмото получено в Общинския съвет с вх. № 530/05.09.07г . от г-жа Божана Вълкова – Чампарова , Ликвидатор на дружеството. След обсъждане с финансовата комисия, гл. счетоводител на Общината и Ликвидатора на Дружеството и след изслушване на мотивите на едната и на другата страна, Комисията предлага на Общинския съвет докладната да бъде оттеглена от вносителя, поради липса на законови основания от страна на Общинския съвет да вземе такова решение.
Думата бе дадена на г-жа Караманова - вносител на докладната, която каза, че оттегля докладна записка с вх. № 521/04.09.07 г. от Веска Костова Караманова –Кмет на община Созопол, относно Възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ
Г-н Рейзи подложи на гласуване решението за оттегляне. С резултат от гласуването :”ЗА”-13, въздържали се – няма, против- няма, предложението се прие.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1006
Общински съвет Созопол реши докладна записка с вх. № 521/04.09.07 г. от Веска Костова Караманова –Кмет на община Созопол, относно Възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ да бъде оттеглена от вносителя.

Г-жа Чапевова продължи с докладна записка с вх. № 528/05.09.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно одобряване на Оценка № 163/07.08.07г.на независим експертен оценител съгласно сключения на основание решение № 795/15.11.06г. предварителен договор между Община Созопол и “Алепу Вилидж” АД.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
Г-н Станислав Георгиев – общински съветник поиска думата и каза, че е против тази сделка.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
”ЗА” – 12 гласа, против – 1, въздържали се няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1007
На основание чл.3 от сключения въз основа на решение № 795/15.11.06г. Предварителен договор между Община Созопол и “Алепу Вилидж” АД, Общински съвет-Созопол одобрява Оценка № 163/07.08.07г. на независим експертен оценител в размер на 604 889 лв.
След това г-жа Чапевова продължи с последната докладна от доклада на комисията по ЗОР - докладна записка с вх. № 529/05.09.07 г. . от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно определяне на подходящ общински терен за разполагане на Ботаническа градина на Софийския университет “Св.Климент Охридски”- гр.София на територията на Община Созопол.
Г-н Рейзи запозна присъстващите с мотиви за направата на тази докладна и предложи в докладната думата „Ботаническата” да бъде заменена с „Ботаническа”.
Г-н Милчо Димов предложи в дакладната да бъде записано „до 100 декара”
След направените промени в текста на решението, г-н Рейзи подложи на гласуване предложението. С резултат от гласуването ”ЗА” – 9 гласа, против –1, въздържали се 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1008

Възлага на Кмета на Община Созопол да отреди подходящ, общински терен на територията на Община Созопол, с приблизителна площ до 100 декара за разполагане на Ботаническа градина на Софийски университет “Св.Климент Охридски” – гр.София.

След изчерпване на доклада на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на гражданите г-н Рейзи благодари на г-жа Чапевова за свършената от нея добра работа през целия мандат.
Г-н Рейзи даде думата на Председателя на комисията по финанси- Красимира Германова.
Г-жа Германова запозна присъствещите с доклада на Комисията по финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми, като представи:
- Докладна записка с вх. № 517/03.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол
Комисията предложи на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението. С резултат от гласуването:
”ЗА” – 14 гласа, против – няма, въздържали се няма,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1009

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общинският съвет одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол за периода от 01.01.2007 г. до настоящия момент. Разходите са в размер на 192,00 лв. / сто деветдесет и два лева/, представляващи дневни пари за 17 /седемнадесет/ дни, полагащи се по чл.19, ал. 1 от наредбата.
Отчетени са за командировки до град София както следва:
= на 22.02.2007 г. и 23.02.2007 г. - срещи в Националния исторически музей и МРРБ;
= на 28.02.2007 г. - срещи с кмета на Столична голяма община;
= на 27.03.2007 г. и 28.03.2007 г. - срещи в МОСВ и МРРБ;
= на 30.03.2007 г. – в гр.Стара Загора - среща на кметовете от РАО „Тракия”;
= на 02.04.2007 г. и 03.04.2007 г. - среща в МРРБ;
= на 14.04.2007 г. и 15.04.2007 г. - срещи в ПУДООС и МФ;
= на 17.04.2007 г. и 18.04.2007 г.- срещи в МОСВ и Фондация „Аполония”;
= на 13.06.2007 г. и 14.06.2007 г. - в МРРБ среща с министъра;
= на 16.06.2007 г. - среща в Министерски съвет;
= на 28.08.2007г . и 29.08.2007 г. - в МОСВ среща с министъра.

Г-жа Германова продължи с докладна записка с вх. №518/03.09.07 г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”.
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-жа Германова зачете първа точка от предложението за решение:
«1. Извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности, както следва:

За кметство Индже войвода
1.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 350лв. 1 000лв. 9 350лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване предложението, като присъстващите гласуваха по следния начин:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
С 15 гласа ЗА”, въздържали се – няма, против – няма , предложението беше прието.
Г-жа Германова продължи с параграф 51:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 8 000лв. 3 000лв. 11 000лв.
в т.ч.
ремонт общинска сграда
с.Индже войвода /Прилож.№1/ 8 000лв. 3 000лв. 11 000лв.

Г-н Рейзи подложи така направените промени на поименно гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
ИВАН КАНЕВ МИЛКОВ – ЗА
„ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма , предложението се приема .

Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване и самата точка 1.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , приема се.

Г-жа Германова зачете точка1.2.от предложението за решение:

1.2.Намалява плана на разходите на дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 500лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0

Г-н Рейзи подложи промените на поименно гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , предложението се приема .

Г-жа Германова зачете точка1.3.от предложението за решение:

1.3.Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 1 500лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 11 500лв. 1 500лв. 10 000лв.
в т. ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 1 500лв. 2 000лв.

Г-н Рейзи подложи така направените промени на поименно гласуване и с резултат от гласуването:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , предложението се приема .

Г-жа Германова зачете точка1.4.от предложението за решение:
За кметство Равадиново
1.4.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 600лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 13 900лв. 600лв. 14 500лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 000лв. 600лв. 3 600лв.

Г-н Рейзи подложи така направените промени на поименно гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , предложението се приема .

Г-жа Германова зачете точка1.5.от предложението за решение:
1.5.Намалява плана на разходите на дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 600лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 800лв. 600лв. 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 600лв. 600лв. 0

Г-н Рейзи подложи предложението на поименно гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , приема се.

Г-жа Германова зачете точка 2. от предложението за решение:

2.Въз основа на приетите решения по т.1. от докладна записка и заповед №Z-851/21.08.2007г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2007г. на Община Созопол, както следва: /Приложение №1 /
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 725 097лв. 155 152лв. 6 880 249лв.
в т.ч. от:
целева субсидия 3 341 900лв. 0 3 341 900лв.

собствени средства 1 818 630лв. 3 000лв. 1 821 630 лв.
други източници в т.ч. 1 564 567лв. 152 152лв. 1 716 719лв.
ПУДООС 1 272 629лв. 152 152лв. 1 424 781лв.
Г-н Рейзи подложи така направените промени на поименно гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -12 гласа, въздържали се – няма, против – няма , предложението се прие.

Г-жа Германова зачете точка 3. от предложението за решение:

3.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища”, считано от 01.09.2007г., както следва:

Било : СМБЗ – 393,66 лв. Става : СМБЗ – 399,54 лв.

Г-н Рейзи подложи така направените промени на поименно гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -12 гласа, въздържали се – няма, против – няма , приема се.

Г-жа Германова зачете точка 4.1. от предложението за решение:
4.В изпълнение на решение № 523,т.І, подт.4 / 28.07.2005г. на Общински съвет Созопол за парична вноска до размера на записан капитал на Дружество “ Консорциум ГБС – Созопол” АД в размер на 11 000лв., Общински съвет извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г., както следва:
По приходи

4.1.Актуализира плана на приходната част на бюджета на Община Созопол –собствен за 2007г. с 11 000 лв. към намаление по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 70-00 – Придобиване на дялове,
акции и съучастия 0 11 000лв. -11 000лв.

Г-н Рейзи подложи така направените промени на гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ЗЛАТКО НИКОЛОВ - ЗА
„ЗА” -12 гласа, въздържали се – няма, против – няма , приема се.

Г-жа Германова зачете точка 4.2. от предложението за решение:

4.2. Актуализира плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. – собствен с 11 000 лв. към намаление, във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “ Други дейности по икономиката” с 11 000 лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00- издръжка 504 000лв. 11 000лв. 493 000лв.
в т.ч.
§ 10-98– др.некласиф. 380 000лв. 11 000лв. 369 000лв.


Г-н Рейзи подложи така направените промени на гласуване и с резултат от гласуването:

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН МИЛКОВ- ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , приема се.


Г-н Рейзи подложи на гласуване така направените промени в точка 4. и с резултат от гласуването:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН МИЛКОВ- ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма , приема се.
Г-н Рейзи подложи на поименно гласуване така направените промени в бюджета по тази докладна и с резултат от гласуването:
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ – ЗА
ПЕТЯ СПИРОВА ЧАПЕВОВА – ЗА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА – ЗА
ДИМО ЯНЧЕВ МИНКОВ – ЗА
КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА – ЗА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ЗА
СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН – ЗА
МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ – ЗА
НИКОЛАЙ РАЙКОВ - ЗА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ - ЗА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ – ЗА
ДИМИТРИНКА АНАСТАСОВА ТРИФОНОВА – ЗА
ИВАН МИЛКОВ- ЗА
„ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1010

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г.,както следва:

1. Извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности, както следва:

За кметство Индже войвода
1.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 350лв. 1 000лв. 9 350лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 8 000лв. 3 000лв. 11 000лв.
в т.ч.
ремонт общинска сграда
с.Индже войвода /Прилож.№1/ 8 000лв. 3 000лв. 11 000лв.

1.2.Намалява плана на разходите на дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 500лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0

1.3.Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 1 500лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 11 500лв. 1 500лв. 10 000лв.
в т. ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 1 500лв. 2 000лв.

За кметство Равадиново
1.4.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 600лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 13 900лв. 600лв. 14 500лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 000лв. 600лв. 3 600лв.

1.5.Намалява плана на разходите на дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 600лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 800лв. 600лв. 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 600лв. 600лв. 0


2.Въз основа на приетите решения по т.1. от докладна записка и заповед №Z-851/21.08.2007г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2007г. на Община Созопол, както следва: /Приложение №1 /
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 725 097лв. 155 152лв. 6 880 249лв.
в т.ч. от:
целева субсидия 3 341 900лв. 0 3 341 900лв.

собствени средства 1 818 630лв. 3 000лв. 1 821 630 лв.
други източници в т.ч. 1 564 567лв. 152 152лв. 1 716 719лв.
ПУДООС 1 272 629лв. 152 152лв. 1 424 781лв.

3.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища”, считано от 01.09.2007г., както следва:

Било : СМБЗ – 393,66 лв. Става : СМБЗ – 399,54 лв.

4.В изпълнение на решение № 523,т.І, подт.4 / 28.07.2005г. на Общински съвет Созопол за парична вноска до размера на записан капитал на Дружество “ Консорциум ГБС – Созопол” АД в размер на 11 000лв., Общински съвет извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г., както следва:
По приходи

4.1.Актуализира плана на приходната част на бюджета на Община Созопол –собствен за 2007г. с 11 000 лв. към намаление по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 70-00 – Придобиване на дялове,
акции и съучастия 0 11 000лв. -11 000лв.

По разходи

4.2. Актуализира плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. – собствен с 11 000 лв. към намаление, във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “ Други дейности по икономиката” с 11 000 лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00- издръжка 504 000лв. 11 000лв. 493 000лв.
в т.ч.
§ 10-98– др.некласиф. 380 000лв. 11 000лв. 369 000лв.


Г-жа Германова премина към докладна записка с вх. № 527/05.09.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходваните от него средства за обучение
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване така направеното предложение и с резултат от гласуването: „ЗА” -13 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1011
Общински съвет-Созопол, на осн.чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Созопол, приема Отчета на Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходваните от него парични средства за обучение за периода 01.01.2007г. – 30.05.2007г. в размер на 240.00 /двеста и четиридесет/лв.

Г-н Рейзи даде думата на г-н Станислав Георгиев да се обсъдят и допълнителните докладни.
По молба на г-н Станислав Георгиев, г-н Рейзи даде 5 минути почивка за доуточняване на някой промени по докладна записка №535/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол
…………………………………………………………………………………………...
След направената почивка г-н Рейзи обяви,че в залата присъстват 14 общински съветника и заседанието може да продължи. Даде думата на г-жа Германова да представи -Докладна записка №535/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол

По докладната записка г-жа Германова зачете,че на територията на Община Созопол има 8 детски заведения с 16 групи, както следва:

ОДЗ “Здравец” гр.Созопол - 5 групи/в т.ч.1 в с.Равадиново/
ЦДГ”Снежанка”гр.Созопол - 3 групи
ЦДГ “Делфинче”с.Черноморец- 2 групи
ЦДГ “Н. Камов” с. Атия - 1 група
ЦДГ с. Росен - 2 групи
ЦДГ с. Равна гора - 1 група
ЦДГ”Весела дружинка”с.Извор- 1 група
ЦДГ с. Зидарово - 1 група

Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:

ОДЗ гр. Созопол - педагогически персонал – 9.5 бр.
помощен персонал - 11 бр.
ЦДГ гр. Созопол - педагогически персонал - 6 бр.
помощен персонал - 6.5 бр.
ЦДГ с. Черноморец - педагогически персонал - 4 бр.
помощен персонал - 4 бр.
ЦДГ с. Атия - педагогически персонал - 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.
ЦДГ с. Росен - педагогически персонал - 4 бр.
помощен персонал - 4 бр.
ЦДГ с. Равна гора - педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.
ЦДГ с. Извор - педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.
ЦДГ с. Зидарово - педагогически персонал - 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.

През изминалата учебна 2006/2007 год. бе одобрена средна посе-
щаемост 12 деца, т.е. минималната бройка според Наредба № 7/29.12.
2000 г. Предлагам през настоящата учебна година тази средна посе-
щаемост да бъде запазена.
Предвид сезонната заетост на населението в общината и труднос-
тите, които се срещат през летния период за усъществяване на прием
на деца предлагам утвърждаването на 4 сезонни грепи в детски заведе-
ния, които разполагат с необходимата материална база по смисъла на
чл. 27 ал. 2 от ППЗНП:

ОДЗ гр. Созопол - 1 група – педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
ЦДГ гр. Созопол - 1 група – педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
ЦДГ с. Черноморец – 1 група – педагогически персонал –2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
ЦДГ с. Росен - 1 група – педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
Във връзка с гореизложеното за детските заведения предлагам да
се вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и по-
мощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детски
те заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учеб-
ната 2007/2008 год.

Г-жа Германова зачете и предложението на г-н Станислав Георгиев от представената допълнтелно Дкладна записка от Директора на ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – гр.Созопол както следва:

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол


Всичко персонал - 29,5
Педагогически персонал – 24,5
Непедагогически персонал – 5

Пътуващи учители - 1

№ КЛАС БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ УЧЕНИЦИ
1. ПОЛУДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 1 15
2. I КЛАС 2 42
3. II КЛАС 2 42
4. III КЛАС 2 43
5. IV КЛАС 2 41
6. V КЛАС 1 31
7. VI КЛАС 2 38
8. VII КЛАС 2 43
9. VIII КЛАС 1 16
ВСИЧКО
15 311
№ КЛАС БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ УЧЕНИЦИ
ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ
1. I - IV КЛАС 1 25
2. V - VII КЛАС 1 25
СИП
1. СИП – Изобразително изкуство – II клас 1 гр. 15
2. СИП – Информационни технологии – III клас 4 гр. 43
2. СИП – Екология – V клас 1 гр. 15
3. СИП – Екология –VI клас 1 гр. 15
4. СИП – Английски език – VII клас 1 гр. 15
5. СИП – Приложна физика –VII клас 2 гр. 30
6. СИП – Химия и опазване на ОС –VIII клас 1 гр. 15
7. СИП – Етнография – VIII клас 1 гр. 15
8. СИП – Библиотека – V - VIII клас 1 гр. 15
СПОРТНИ СЕКЦИИ
1. Спортна секция – баскетбол - V клас /момчета/ 1 гр. 15
2. Спортна секция – баскетбол - VII клас /момичета/ 1 гр. 15
3. Спортна секция – футбол – V клас
/момчета/ 1 гр. 15
4. Спортна секция – хандбал – VII-VIII клас 1 гр. 15
НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново

На основание чл.11 ал.1 и т.2 ал.2:
І клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка – 7 ученика
ІV клас - 0.5 паралелка – 7 ученика
Образуват се 2 слети паралелки:
І + ІІ клас – маломерна
ІІІ + ІV клас – маломерна

Педагогически персонал:
учители - 2 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 0.5 бр.
ПИГ - 1 група


ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец

І клас – 1 паралелка – 17 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка- 10 ученика
ІV клас – 1 паралелка - 16 ученика-маломерна
V клас – 0.5паралелка -17 ученика
VІ клас - 0.5 паралелка - 11 ученика
VІІ клас - 0.5 паралелка- 7 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка- 5 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 24 ученика
V + VІІІ клас - 22 ученика
VІ + VІІ клас - 18 ученика-маломерна
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал- 2.5 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – 4 групи математика – 8 часа

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия

І клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
ІІ клас –0.5 паралелка – 3 ученика
ІІІ клас –0.5 паралелка - 11 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 12 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка- 12 ученика
VІ клас –0.5 паралелка –10 ученика
VІІ клас –0.5 паралелка – 8 ученика
VІІІ клас- 0.5 паралелка - 6 ученика
Образува се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 14 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 18 ученика-маломерна
VІ + VІІ клас – 18 ученика-маломерна
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател- 1 бр.
Непедагогически персонал – 2.5 бр.
ПИГ – 1 група – начален курс

ОУ “Христо Ботев” с. Росен

ППГ - 1 група - 14 деца
І клас – 1 паралелка – 17 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 16 ученика-маломерна
ІІІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 21 ученика
V клас – 1 паралелка – 21 ученика
VІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
VІІ клас – 1 паралелка – 17 ученика-маломерна
VІІІ клас – 1 паралелка – 16 ученика- маломерна
Педагогически персонал:
учители - 11 бр.
възпитатели – 4 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 4 групи: 2 в начален курс
2 в среден курс
СИП – фолклор на етносите – 4 клас – 2 часа

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора

ППГ - 1 група - 14 деца
І клас- 0.5 паралелка - 9 ученика
ІІ клас – 1 паралелка - 13 ученика-маломерна
ІІІ клас- 0.5 паралелка - 4 ученика
ІV клас – 1 паралелка -12 ученика-маломерна
V клас – 0.5 паралелка - 7 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка - 8 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка - 11 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІІ клас – 13 ученика-маломерна
V + VІ клас – 21 ученика
VІІ + VІІІ клас –19 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател – 1 бр. в прогимназиален етап
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група в среден курс

ОУ “П. К. Яворов” с. Крушевец

ПДГ - 1 група - 20 деца
І клас – 0.5 паралелка – 3 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
ІІІ клас – 0 паралелка – 0 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка – 10 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка – 10 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка – 13 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІ клас – 14 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 21 ученика
VІ + VІІ клас – 23 ученика
Педагогически персонал:
учители - 7.5 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група

ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово

ППГ - 1 група - 17 деца
І клас – 1 паралелка – 25 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 22 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 17 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика-маломерна
V клас – 1 паралелка – 16 ученика-маломерна
VІ клас – 1 паралелка – 18 ученика-маломерна
VІІ клас – 1 паралелка – 23 ученика
VІІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика – маломерна
Педагогически персонал:
учители - 13.5 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – математика – 3 клас – 2 часа
4 клас – 2 часа
бълг.език и литература – 4 клас – 2 часа
вокална група - 5 клас – 2 часа
религия - 3 клас –2 часаВъв връзка с гореизложеното за училищата предлагам следното
решение
I. Общинският съвет одобрява и приема числеността на педагоги-
ческия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слети
паралелки, СИП – овете и външните лектори за учебната 2007/2008 го-
дина.
II. Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и по-
мощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детски
те заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учеб-
ната 2007/2008 год.
Г-н Рейзи псдложи на гласуване предложението за решение и с резултат от гласуването :”ЗА”- 15 гласа, против- няма, въздържали се – няма, приема се.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1012

I. Общинският съвет одобрява и приема числеността на педагоги-ческия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слетипаралелки, СИП – овете и външните лектори за учебната 2007/2008 година.
II. Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и по-мощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учеб-ната 2007/2008 год.-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”.

Г-н Рейзи подложи на гласуване така направеното предложение и с резултат от гласуването: „ЗА” -15 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1013
Общински съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование, съгласно приложения списък по училища и детски градини със съответните промени.
С П И С Ъ К
на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разноски от местоживеенето до местоработата си и обрат-
но за 2007 година

ОУ – Созопол
1.Мария Стаматова Колева - учител - Черноморец-Созопол-
Черноморец
2.Антоанина Неделева Пирева-учител–Бургас-Созопол-Бургас
НУ – Равадиново
1. Златина Василева Вълканова- директор – Бургас- Равадино-
во – Бургас
2. Иванка Иванова Вълнарова–учител–Бургас–Равадиново-
Бургас
3. Марияна Недялкова Христова – възпитател – Черноморец–Равадиново – Черноморец
ОУ – Черноморец
1. Весела Ангелова Костова – учител – Созопол –Черноморец-
Созопол
2. Донка Стоянова Велчева–учител–Бургас-Черноморец–Бургас
ОУ – Атия
1. Димитър Стоянов Тренчев-директор–Бургас–Атия–Бургас
2. Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
3. Мария Колева Фучеджиева –учител– Бургас- Атия –Бургас
4. Магдалена Йозова Димова – учител – Бургас – Атия–Бургас
5. Милена Леонидова Илиева–учител–Созопол–Атия–Созопол
6. Павлина Стоянова Добрева–учител–Созопол–Атия-Созопол
7. Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
8.Янка Димитрова Иванова-възпитател- Черноморец -Атия-
Черноморец

ОУ – Росен
1. Стефана Иванова Черноглазова – директор – Бургас –Росен-
Бургас
2. Милица Стоянова Стоянова–учител–Бургас–Росен–Бургас
3. Венета Димитрова Кантарджиева–учител–Бургас –Росен-
Бургас
4. Николина Русатова Дончева–учител–Бургас–Росен–Бургас
5. Ивка Димитрова Стоянова–учител–Бургас - Росен –Бургас
6. Любов Тодорова Бъчварова–учител –Бургас –Росен –Бургас
7. Светлана Георгиева Папаринова – учител – Бургас – Росен-
Бургас
8. Гинка Димитрова Тодорова – учител-Бургас–Росен-Бургас
9. Светлана Иванова Андреева – учител - Бургас-Росен- Бургас
10.Ангелина Ганчева Едрева–възпитател-Бургас-Росен- Бургас
11.Станка Вълканова Петрова –учител– Бургас – Росен–Бургас
12.Надежда Георгиева Петканова-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
13.Ваня Георгиева Алтънджиян-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
14.Милена Димитрова Тодорова- възпитател- Бургас – Росен–Бургас
15. Милена Димова Жекова – възпитател - Бургас – Росен–Бургас

ОУ – Равна гора
1. Станка Пейчева Коева–директор–Бургас–Равна гора–Бургас
2. Василка Димитрова Златинова – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
3. Лозанка Димитрова Фучеджиева–учител–Бургас–Равна
гора – Бургас
4. Мариела Атанасова Бинчева – учител – Бургас – Равна гора-
Бургас
5. Янка Маринова Кусева–учител–Бургас–Равна гора–Бургас
6. Анна Георгиева Добрева – учител – Бургас – Равна гора –
Бургас
7.Станка Николова Стоянова-възпитател-Бургас-Равна гора-Бургас
8.Димитринка Георгиева – учител- Бургас-Равна гора-Бургас

ОУ – Крушевец
1. Галина Георгиева Казакова–директор–Бургас-Крушевец-
Бургас
2. Николина Петрова Драганова – учител – Бургас-Крушевец-
Бургас
3. Костадинка Петкова Вълкова – учител – Бургас-Крушевец-
Бургас
4. Димка Дянкова Димитрова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
5. Донка Проданова Николова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
6. Станка Иванова Градинарова – учител – Бургас –Крушевец-
Бургас
7. Станка Костова Динева–учител-Бургас–Крушевец-Бургас
8. Елмира Анатолиевна Димитрова – учител – Бургас –Круше-
вец – Бургас
9.Щиляна Кирова Гутова – учител–Извор –Крушевец –Извор
10.Мая Божилова Костадинова – възпитател – Бургас –Круше-
вец – Бургас

ОУ – Зидарово
1.Пейко Стоев Стоев – директор-Бургас-Зидарово-Бургас
2.Ничка Лулева Козарова–учител–Бургас–Зидарово–Бургас
3.Иванка Тодорова Димитрова – учител – Бургас – Зидарово-
Бургас
4.Росица Димитрова Майсторова – учител – Бургас – Зидаро-
во – Бургас
5.Руска Николова Николова – учител – Бургас – Зидарово –
Бургас
6.Илияна Иванова Янакиева – учител – Бургас – Зидарово –
Бургас
7.Антоанета Тодорова Маврова – учител – Бургас-Зидарово-
Бургас
8.Женя Здравкова Бакалова – възпитател – Бургас – Зидарово-
Бургас
9.Мара Христова Тенишева-външен лектор-Бургас-Зидаро-
во-Бургас
10.Николина Димова Петрова- учител – Бургас- Зидарово-
Бургас
11.Марин Стойков Сакалиев- учител – Бургас- Зидарово-
Бургас /заместник – Славка Д. Ценева/
12.Петър Маринов Маринов-лектор- Бургас- Зидарово-
БургасОДЗ – Созопол
1. Мария Петрова Тодорова – учител – Созопол – Равадиново-
Созопол
2. Милена Иванова Костова- учител – Созопол – Равадиново – Созопол
3. Мария Илиева Шурелова-учител по музика – Созопол –
Равадиново - Созопол
ЦДГ – Черноморец
1. Сийка Апостолова Желева–учител–Созопол-Черноморец – Созопол
ЦДГ – Атия
1. Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
ЦДГ – Росен
1. Калина Йорданова Николова–директор-Бургас–Росен-Бургас
2. Елена Георгиева Георгиева – учител –Бургас–Росен-Бургас
3. Ивелина Антонова Караниколова – учител – Бургас –Росен-
Бургас
4. Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен – Бургас
ЦДГ – Равна гора
1. Стефанка Димова Василева–директор–Бургас–Равна гора – Бургас
2. Мара Михалева Комитова – учител – Бургас – Равна гора –
Бургас

ЦДГ – Извор
1. Веселинка Янкова Попова – учител – Бургас-Извор-Бургас
ЦДГ – Зидарово
1. Татяна Тодорова Батлева – директор – Бургас – Зидарово –
Бургас

След изчерпване на докладните, разгледани от Комисията по финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми, г-н Рейзи благодари на г-жа Германова за всеотдайната работа през целия мандат.
Г-н Рейзи даде думата на г-н Стойо Недин – Председател на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология да прочете доклада от заседанието на комисията.
Г-н Недин прочете предложението за решение на докладна записка с вх. № 488/17.08.07 г. от от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас което гласи: „На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви :
1. Настъпили съществени промени в общественно - икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване


ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.”
Г-н Рейзе подложи на гласуване така направенота предлжение и с резултат от гласуването: „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,приема се.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1014

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване


ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 489/17.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110.
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията. С резултат от гласуването: „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1015
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване придружен от всички графични и текстови материали – план за застрояване, план за регулация, трасировъчен план, план за вертикална планировка, комуникационно-транспортен план със схеми за организация на движението и улична маркировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за курортно застрояване и дейности, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и фиксиране на местата за надземни и подземни паркинги, заедно с капацитета им, паркингите за велосипеди, спирките на МОГТ и на такситата, уличната маркировка и местата за свободен достъп на инвалиди;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 491/17.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Атия, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас .
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на Комисията.С резултат от гласуването: „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1016

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, комуникационно-транспортен план, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Атия, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.


Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 512/29.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас .
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията и с резултат от гласуването: „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1017
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви:
1.Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 525/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Двете точки от докладната записка се гласуваха по отделно.
Г-н Рейзи предложи който е съгласен с първа точка от докладната: 1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу.да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването: „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма, първа точка се прие.
Г-н Рейзи подложи на гласуване втора точка от докладната: 2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването: „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма и втора точка се прие.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1018

I. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ и при следните мотиви:
Комплексно използване и опазване на водните ресурси,
Решение на проблемите свързани с осигуряване на водоснабдяването на нос “Хумата” и м.”Алепу”, Община Созопол,

О Д О Б Р Я В А :

Подробен устройствен план- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
Трасето на водопровод е предвидено да премине , в поземлени имоти както следва: имот № 000805,ЕКАТТЕ 67800,пътища II клас ; имот № 000947,ЕКАТТЕ 67800 № 000901,ЕКАТТЕ 67800,храсти; № 000899,ЕКАТТЕ 67800,просеки; № 000887,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000897,ЕКАТТЕ 67800,пасища с храсти; имот №000887,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000889,ЕКАТТЕ 67800,пасища,мери; имот № 000890,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000251,ЕКАТТЕ 67800,залесени ниви; имот № 000190,ЕКАТТЕ 67800,полски път; имот № 120165,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000169,ЕКАТТЕ 67800,залесена нива; имот № 000189, ЕКАТТЕ 67800,полски път ; имот № 000295, ЕКАТТЕ 67800,полски път ;имот № 120190 , ЕКАТТЕ 67800,полски път

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

II. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ, Общински Съвет

У Ч Р Е Д Я В А:

Правото на преминаване /сервитут/ с обща площ от 8716, 60 кв.м. , през поземлени имоти, собственост на Община Созопол в м.”Алепу”, а именно : имот №000947, залесена територия, с площ на сервитута 507, 40 м2; ; имот №000926, с площ на сервитута 715, 00 кв.м.; имот №000887, с площ на сервитута 241, 20 м2 ; имот № 120890, с площ на сервитута 587,20м2 кв.м.; № 120251, с площ на сервитута 1114 м2 кв.м.; № 000887, залесена горска територия,собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 2021,20 кв.м.; имот № 120165,,залесена горска територия,собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 738,20 кв.м.; имот № 120169, залесена нива , Община Созопол, с площ на сервитута 2171,00 кв.м.;

III. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗП-София , за определяне и утвърждаване на трасето и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща по ПУП- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу” и предназначена за изграждане на шахти.

Г-н Недин продължи с докладна записка с вх. № 526/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на външно ел.захранване 20кV на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението на комисията и с резултат от гласуването: : „ЗА” -14 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1019


I. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с осигуряване на елзахранване на нос “Хумата” и м.”Алепу”, Община Созопол,

О Д О Б Р Я В А :

Подробен устройствен план- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на външно ел.захранване 20кV жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
Трасето на елпровода е предвидено да премине , в поземлени имоти както следва: имот № 000899,ЕКАТТЕ 67800, просека; имот № 000952,ЕКАТТЕ 67800, храсти, № 000825,ЕКАТТЕ 67800,залесена територия; № 120251,ЕКАТТЕ 67800,залесена нива; № 120190,ЕКАТТЕ 67800,полски път; имот № 120189,ЕКАТТЕ 67800,полски път; имот № 120295,ЕКАТТЕ 67800,полски път;

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

II. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ , Общински съвет –Созопол

У Ч Р Е Д Я В А:

Правото на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти, собственост на Община Созопол в м.”Алепу”, а именно: имот №000825, залесена територия, с площ на сервитута 1620,50м2 и имот № 120251,залесена нива, с площ на сервитута 1290, 10 кв.м. ;
III. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗП-София, за определяне и утвърждаване на трасето и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща в ПУП- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на външно ел.захранване 20кV за жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу” за изграждане на шахти.

Г-н Недин зачете предложението на Кмета на Общината за решение към допълнителната докладна записка с вх.№534/10.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването: : „ЗА” -15 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,приема се.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1020
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.281, ал.1 от Закон за електронните съобщения, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на радиорелейна станция”Меден рид”, по идеен инвестиционен проект и съгласно Приложение №1 от Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г. изд.от КРС , в поземлен имот № 000427, при граници и съседи от всички страни – поземлен имот № 000148, з-ще с.Росен, Община Созопол.

2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 300 кв.м. , възлизаща на 10 771 лв. /десет хиляди седемстотин седемдесет и един лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 188/ 10.09.2007г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

Г-н Недин зачете предложението на Кмета на Общината за решение към допълнителната докладна записка с вх.№537/12.09.07г. от Веска Костова Караманова относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването: : „ЗА” -15 гласа, въздържали се – няма, против – няма ,
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1021

1.Общински съвет Созопол на основание чл.8 ал.1 от ЗОС във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.54 и чл.58 от ЗДС, Общински Съвет, одобрява приемането на безвъзмездно право на строеж и възлага на Кмета на Общината да отправи искане до МРРБ-София за безвъзмездно предоставяне на право на строеж, съгласно параметри на технически инвестиционен проект, в поземлен имот № 000104 , находящ се в з-ще на гр.Созопол, с начин на трайно ползване –водостопанско съоръжение, с целият площ от 3,511 дка., съгл. Акт за ДС № 1301/21.07.2000г. , към настоящия момент в управление на “ВиК”ЕАД, за изграждане на втора камера на водоем- “Напорен резервоар с обем 4500куб.м.”, задоволяване обществените потребности на населението на Община Созопол.
Г-н Рейзи благодари на г-н Стойо Недин за добре свършената работа през изтеклия мандат.
Г-жа Караманова благодари на Общинските съветници за положената от тях работа през изминалите четири години.
Г-н Рейзи закри петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ:…………………
/ Панайот Рейзи/
Протокола води:………………….
/ Г. Глухчева /


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...