:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №1/12.11.07 г


ПРОТОКОЛ №1


Днес, 12.11.2007 г., от 9.30 ч. в Заседателната зала на читалище “Отец Паисий”, под ръководството на г-жа Мария Ценова – Заместник областен управител на област Бургас се проведе първото за мандат 2007-2011 г. заседание на Общински Съвет – Созопол .
На заседанието присъстваха новоизбраните 17 общински съветника – Красимира Иванова Германова, Катя Петрова Стоянова, Милко Великов Димов, Гено Тодоров Пухов, Пенка Богданова Щерионова, Костадин Тодоров Мархолев, Станимир Тодоров Петров, Здравко Георгиев Манолакиев, Ангел Сотиров Гочев, Николина Михайлова Пехливанова, Константин Николов Гребенаров, Тодор Георгиев Чакъров, Димитър Костов Желев, Росен Георгиев Деспов, Йорданка Петкова Сейменова, Стойо Минчев Недин и Христо Георгиев Бардуков. На заседанието присъстваха Божана Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Кмета на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Константин Палазов – Вр. И. Д. кмет на община Созопол, новоизбраните кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
След ставане на крака и изслушване на химна на Република България, г-жа Ценова откри първото заседание на Общински съвет Созопол със следните думи:
“Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Кмете на община Созопол, уважаеми дами и господа кметове на кметства, на мен се пада честта да открия Първото за мандат 2007 – 2011 год. заседание на Общински съвет Созопол. Преди всичко бих искала най-сърдечно да ви поздравя с избора, с невероятната възможност да управлявате една от най-красивите общини не само на Българското Черноморие, но и на цяла България. Вие поемате управлението на община Созопол в един изключително важен момент. Момент, в който стартира реалното усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Процес, в който Общината има изключително важна роля, процес, който ще даде възможност да направите много за доброто на община Созопол. Аз искам да ви пожелая и да сте здрави. Да са живи и здрави вашите семейства, близките ви хора. Бъдете активни, отстоявайте в своите начинания и носете в сърцата си любовта към Созопол и към хората на община Созопол. Ръководете се в своите действия изцяло от техните интереси. Аз съм убедена, че вашият мандат ще бъде запомнен като един от успешните мандати в управлението на община Созопол, нещо което от сърце Ви пожелавам.”
След встъпителните думи г-жа Ценова прочете дневния ред на заседанието.

ДНЕВЕН РЕД :

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА от общинските съветници, кмета на община Созопол и кметовете на кметства.
2. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
3. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

По точка първа от дневния ред и на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА Кметът на общината, общинските съветници и кметовете на населените места задължително полагат клетва.
Г-жа Ценова помоли избраниците на народния вот да станат за полагане на клетвата и да повтарят след нея :
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”
След клетвата, г-жа Ценова покани положилите клетва да подпишат клетвения лист. /започва да чете имената от клетвения лист по следния ред: кмета на общината, общинските съветници, кметовете на кметства. Всеки от избраниците, след като бъде прочетено името му, подписва клетвения лист/.

I. Кмет на община Созопол – ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

II. Общински съветници :
1. КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА
2. КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
3. МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ
4. ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ
5. ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА
6. КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ
7. СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
8. ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ
9. АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ
10. НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
11. КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ГРЕБЕНАРОВ
12. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ
13. ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ
14. РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ
15. ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА
16. СТОЙО МИНЧЕВ НЕДИН
17. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ

III. Кметове на кметства :
1. РЕНЕТА АТАНАСОВА СТОЕВА – КМЕТ НА С. АТИЯ
2. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТРЪНКОВ – КМЕТ НА С. ГАБЪР
3. ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ – КМЕТ НА С. ЧЕРНОМОРЕЦ
4. ИВАНКА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА – КМЕТ НА С. РАВНА ГОРА
5. ГРИГОР КОСТАДИНОВ ПЕЕВ – КМЕТ НА С. ИЗВОР
6. АТАНАС СПАСОВ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА С. ИНДЖЕ ВОИВОДА
7. РУСИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ – КМЕТ НА С. КРУШЕВЕЦ
8. ИВАН НИКОЛОВ ПАЗВАНТОВ – КМЕТ НА С. РАВАДИНОВО
9. ПАУНКА ВЪЛЧЕВА КОСТАДИНОВА – КМЕТ НА С. РОСЕН
10. СТОЙЧО ИЛИЕВ ПЕТКОВ – КМЕТ НА С. ЗИДАРОВО

След подписването на клетвените листи, г-жа Ценова предложи за нормалното протичане на работата на първото заседание на Общински съвет Созопол Председателстващ да бъде г-н Ангел Сотиров Гочев.
Г-н Гочев се качи на трибуната и продължи заседанието с думите:
“Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА, на мен като най- възрастен се пада честта да водя Първото заседание на Общински съвет Созопол - мандат 2007-2011 г. Предлагам заседанието оттук нататък да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :
1. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Има ли други предложения.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува “ЗА”.С резултат от гласуването “ ЗА” -17

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№1
Първото заседание на Общински съвет Созопол да протече при следния дневен ред :
1. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.”
Г-н Гочев даде думата за предложения по първа точка от дневния ред.
Думата поиска – г-жа Катя Стоянова – общински съветник:
“Уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми колеги общински съветници, моето предложение за Председател на Общински съвет Созопол е за г-жа Красимира Германова. Аз считам, че тя е един изключително съвестен и отговорен човек. Човек, с изключителни комуникативни и организационни способности, отличен специалист в областта на финансите и бюджета и това тя доказа в предния мандат на Общински съвет Созопол като Председател на комисията по бюджет и финанси. Мисля, че през този мандат тя натрупа достатъчно организационен опит. Призовавам ви, г-да общински съветници, да гласуваме за г-жа Германова, защото в нейно лице избирателите и гражданите на община Созопол ще видят човек, който достойно ще защитава техните интереси. В нейно лице, колеги общински съветници, ще имаме един човек, който правилно и отговорно ще организира нашата работа. В нейно лице всички избиратели ще намерят подкрепа. Считам, че тя ще осъществява много добри контакти и връзки, както с всички обществени организации, така и с административната власт в гр. Созопол.”
Думата поиска г-н Станимир Петров от коалиция “ Бъдеще за община Созопол”:
Г-н Петров предложи г-н Гребенаров за Председател на Общинския съвет.Г-н Гочев попита дали има други предложения. След като се увери, че няма други предложения, г-н Гочев поясни, че на основание чл.24, ал. 1 от ЗМСМА, изборът на Председател на Общинския съвет ще се проведе с тайно гласуване.
За правилното провеждане на избора, г-н Гочев предложи да се избере комисия от пет члена. Той попита дали има други предложения. След като се увери, че няма други предложения за числеността на комисията по избор на Председател на Общинския съвет, г-н Гочев подложи на гласуване предложението.
С резултат от гласуването “ ЗА” – 17, “ ПРОТИВ”- няма , “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№2
Общински съвет Созопол прие комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да се състои от пет члена.
След избора на числеността на комисията, г-н Гочев даде думата на общинските съветници за предложения за членове на комисията.
Думата бе дадена на г-жа Пенка Щерионова- общински съветник от коалиция “ФАР”, която предложи за членове на комисията да бъдат избрани г-жа Николина Пехливанова, г-н Димитър Желев, г-н Христо Бардуков, г-н Гено Пухов и г-н Стойо Недин.
След това думата за предложение поиска г-н Гребенаров, който каза, че е съгласен с тези предложение, но предлага и г-н Тодор Чакъров да бъде в състава на комисията.
Г-н Бардуков поиска думата и си даде отвод.
Г-н Гочев подложи на гласуване предложението за членове на комисията.
С резултат от гласуване “ ЗА”- 17, “ ПРОТИВ”- няма , “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№3
Общински съвет Созопол избира за членове на комисията по избор на Председател на Общинския съвет г-жа Николина Пехливанова, г-н Димитър Желев, г-н Тодор Чакъров, г-н Гено Пухов и г-н Стойо Недин.

Г-н Гочев даде пет минути почивка, за да може комисията да избере своя Председател.
След почивката г-н Ангел Гочев съобщи, че комисията е избрала от своя състав г-жа Пехливанова за Председател и даде на избраната думата за пояснения, относно начина на гласуване.
Г-жа Пехливанова обясни, че изборът е таен, за което всички общински съветници ще получат по две бюлетини с имената на кандидатите. На едната ще бъде изписано името на г-жа Красимира Германова, на другата – името на г-н Константин Гребенаров. Ще се получат бюлетините срещу подпис. В почивката, която ще бъде от половин час, общинските съветници ще направят своя избор. Гласуването ще стане по следния начин, обясни г-жа Пехливанова:
“Който е “за” предложението пуска бюлетината със своя избор в плика, след което пуска плика в урната и се разписва на списъка за гласувал.Това е изборът действителен “ ЗА”.Ако някой от вас реши да не гласува, може да направи това като пусне празен плик, а ако двете бюлетини пуснете в плика, тогава изборът ще се счита за недействителен. Действителен е този избор, при който в плика има само една бюлетина.”
Думата поиска г-н Росен Деспов, който направи процедурно предложение да се смени бюлетината, защото по този начин, по който е направено според него има начин да се разбере кой за кого е гласувал.
Г-жа Пехливанова поясни, че в комисията по избора е имало такова предложение, но комисията е взела решение изборът да се проведе по този начин.
Възникналият въпрос бе отнесен към юристите да се произнесат.
Г-н Рейзи – Кмет на Община Созопол поиска думата. Той се обърна към общинските съветници:
“ Дами и господа общински съветници, с вашето гласуване вие сте дали вашите правомощия на комисията. Оттук нататък Комисията е органът, който определя условията по провеждане на избора. Те са подложили двете предложения на гласуване. Тяхното предложение е да се извърши избора с две бюлетини. Мисля, че не трябва да се създава излишно напрежение. Всички сте достатъчно интелигентни и знаете как да гласувате.”
Думата бе дадена на г-н Богдан Йорданов - адвокат на Общинския съвет. Той обърна внимание, че в чл. 23 конкретно е казано: “…. на Първото заседание новоизбраният Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник, на Първото заседание се избира Председателя. ..” Дори не се говори за тайно и явно гласуване. В чл. 24 се говори за тайно гласуване, но не се говори за бюлетини, заключи г-н Йорданов.
Г-жа Пехливанова подкани общинските съветници да получат изборните материали и да преминат към гласуване.
След гласуването комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол започна отчитането на резултатите.
Г-н Гочев даде думата на г-жа Пехливанова да зачете пред Общинския съвет протокола на Комисията. Г-жа Пехливанова зачете:
“Днес на първото заседание на Общински съвет Созопол комисия в състав: Николина Пехливанова, Димитър Желев, Гено Пухов, Стойо Недин и Тодор Чакъров проведоха избора за Председател на Общински съвет Созопол. Кандидатурите бяха две – Красимира Германова и Константин Гребенаров. След проведеното гласуване се получи следният резултат :
- Гласували 17 общински съветника;
- Намерени пликове – 17 ;
- Намерени бюлетини в тях – 17;
- За Красимира Германова са гласували 9 общински съветника;
- За Константин Гребенаров са гласували 8 общински съветника
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация избран Председател на Общински съвет Созопол с 9 гласа е г-жа Красимира Германова.”
Г-н Гочев предостави функциите на новоизбрания Председател на Общинския съвет да ръководи заседанието.
Г-жа Германова зае местото си на трибуната е се обърна към общинските съветници с думите:
“ Благодаря на водещия досега, благодаря на всички вас за избора, благодаря на всички от Созопол и от цялата община за това, че ни гласуваха доверие като цяло. Най-отговорно Ви заявявам, че както през изминалия мандат, така и следващите четири години като общински съветник и като Председател на Общинския съвет ще работя за всички Вас, граждани на община Созопол. Още веднъж, благодаря Ви на всички Вас.”
След тези си думи г-жа Германова даде думата на г-н Рейзи – Кмет на община Созопол.
Г-н Рейзи се обърна към присъстващите с думите:
“ Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Председател, наистина аз лично много се радвам и от сърце Ви благодаря, че гласувахте за нас и ни подкрепихте на тези избори. Сигурен съм, че работата ни като Кмет на Общината и Вие като общински съветници ще бъде ползотворна през тези четири години. Сигурен съм, че ще има и противоречия и съгласия, но в крайна сметка Градът и Общината трябва да вървят напред. Днес Вие, уважаеми общински съветници, показахте, че можете да избирате най-добрия между вас. Това наистина е г-жа Красимира Германова. Аз съм сигурен, че тя като Председател ще се справи с всички нейни задължения. През тези четири години, през които ми предстои да бъда Кмет на Общината искам да знаете, че аз ще бъда Вашият кмет, човекът, който няма да дели хората на “ наши” и на “ваши”, на “свои” и на “чужди”. Човекът, който ще работи за вас от първия ден, в който влезе в Общината. Наистина тази победа я чакам отдавна, благодаря Ви на всички. На кметовете искам да кажа, че ние сме един отбор и трябва да работим за хората в Общината.Те чакат нашата работа, чакат нашите резултати. И вас няма да ви деля на “свои” и на “чужди”. Оттук нататък всички сме едно, край на деленето. Изборите свършиха. Всеки от вас е поемал някакви ангажименти по време на тази кампания. По-добре е заедно да се опитаме да ги изпълним. Благодаря Ви, благодаря на гражданите, че ни уважиха. След приключване на сесията каня всички в Общината на водосвет в чест на моето встъпване като Кмет на община Созопол. Благодаря Ви.”
Г-жа Германова премина към трета точка от дневния ред - Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него. Тя предложи комисията да се състои от пет члена и попита дали има други предложения.
След като се увмери, че няма други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението.
С резултат от гласуването – “ЗА”- 17, “ ПРОТИВ”- няма , “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№4

Общински съвет Созопол реши комисията по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да се състои от пет члена.
След това решение г-жа Германова прикани общинските съветници да направят своите предложения за членове на комисията по изработване на Правилника на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
Думата бе дадена на г-н Бардуков, който предложи общинските съветници, които са от предния мандат да влязат в състава на комисията, защото те са най – подготвени. Той предложи това да бъдат Катя Стоянова, Росен Деспов, Стойо Недин, Милко Димов, Николина Пехливанова и Димитър Желев.
Думата поиска г-н Тодор Чакъров, който предложи и г-н Гребенаров.
Г-н Милко Димов направи предложение, тъй като предложените са седем да бъде прегласувана числеността на комисията на седем члена.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението.
С резултат от гласуването – “ЗА”- 15, “ ПРОТИВ”- 2 , “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№5
Общински съвет Созопол реши комисията по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да се състои от седем члена.

Г-жа Германова подложи на гласуване и предложението за членовете на Комисията по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
С резултат от гласуването – “ЗА”- 15, “ ПРОТИВ”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№6
Общински съвет Созопол избра за членове на Комисията по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, следните общински съветници:
1. Катя Стоянова
2. Росен Деспов
3. Стойо Недин
4. Милко Димов
5. Димитър Желев
6. Константин Гребенаров
7. Николина Пехливанова.

След това гласуване г-жа Германова покани на трибуната г-жа Мария Пъндева да прочете поздравителен адрес от фондация “ Созопол”.
Г-жа Пъндева зачете:
“ Поздравителен адрес до Общински съвет, община Созопол, град Созопол.
Уважаеми дами и господа, поздравления за избирането Ви като членове на Общински съвет, община Созопол. Пожелаваме Ви ползотворна съвместна работа за развитие и преобщаване на нашата община в голямото европейско семейство.12.11.2007 г.,гр. Созопол, С уважение - Председател на УС на фондация “ Созопол” - Кирил Арнаудски “
След прочитането на поздравителния адрес, г-жа Германова отново благодари за оказаното и доверие и закри първото заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ:…………………
/ Красимира Германова/


Протокола води:………………….
/ Веселина Спасова /


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...