:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №2/23.11.07 г


ПРОТОКОЛ № 2


Днес, 23.11.2007 г.,от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе второто си заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветници, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – адвокати на Общинския съвет, кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости.
Г-жа Германова предложи втора точка от дневния ред, която бе “Одобряване на структурата на Общинската администрация в община Созопол” да отпадне от дневния ред поради това, че служителят, който изпълнява длъжността “Човешки ресурси” е отсъствал и това е забавило Общината за да се изготви структурата. Освен това г-жа Германова изказа мнението, че според нея тази структура трябва да мине за разглеждане и през комисиите, които ще се изберат на това заседание. Г-жа Германова предложи да отпадне втора точка от дневния ред и на нейно място да влезе точка :
“ Избор на членове на постоянни комисии към Общинския съвет”.
Г-жа Германова попита дали има други предложения. След като се увери, че няма други предложения, тя подложи на гласуване изменението в дневния ред. С резултат от гласуването “ ЗА” – 17, “ПРОТИВ”- няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма Общински съвет взе следното РЕШЕНИЕ: №8 Обявената втора точка в дневния ред да отпадне и на нейно място да бъде: “Избор на членове на постоянни комисии към Общинския съвет”.
След това решение бе подложен на гласуване дневния ред на сесията. С резултат от гласуването “ ЗА” – 17, “ПРОТИВ”- няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма Общински съвет взе следното РЕШЕНИЕ: №9 Общински съвет Созопол приема следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане Правилник за работата на Общинския съвет. 2.Избор на членове на постоянни комисии към Общинския съвет”. По първа точка от дневния ред “Приемане Правилник за работата на Общинския съвет” г-жа Германова даде думата на Прездседателя на Комисията по изработване на проекта за Правилник г-жа Пехливанова да запознае Общинския съвет с протокола на Комисията. Г-жа Пехливанова зачете протокола на Комисията: “Днес, 21.11.2007 г. от 15 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол се състоя заседанието на комисията по изработване на проект за правилник за работата на Общински съвет Созопол.На заседанието присъстваха общинските съветници: Катя Стоянова Росен Деспов Стойо Недин Милко Димов Константин Гребенаров Николина Пехливанова В работата на заседанието взеха участие: 1. Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол; 2. Божана Вълкова – Чампарова – адвокат на Общински съвет – Созопол; 3. Богдан Йорданов – адвокат на Общински съвет – Созопол;
За Председател на комисията след гласуване “ЗА”-4; “Против”- няма, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 бе избрана г-жа Николина Пехливанова.” Г-жа Пехливанова предложи да бъде направена корекция в заглавието, като се придържат към чл.21, ал. 3 от ЗМСМА. Заглавието да бъде: “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. Г-жа Германова попита дали има други предложения. След като се увери, че няма други предложения, тя подложи на гласуване предложението на г-жа Пехливанова . С резултат от гласуването :
“ ЗА” – 17
“ПРОТИВ”- няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет прие промяната в заглавието на Правилника.
То ще се изписва по следния начин:“Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. След това г-жа Пехливанова продължи да изчита предложенията на Комисията за промени в Правилника: По Глава Първа Комисията не предлага промени. Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ПЪРВА от Правилника. С резултат от гласуването :
“ ЗА” – 17
“ПРОТИВ”- няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ПЪРВА.
Комисията предлага в глава 2 от чл. 6 да отпаднат ал.3 и ал. 4; Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването :
“ ЗА” – 17
“ПРОТИВ”- няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол прие предложението на Комисията. Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ВТОРА.
С резултат от гласуването :
“ ЗА” – 17
“ПРОТИВ”- няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ВТОРА
В ГЛАВА ТРЕТА Комисията нямаше предложения за промени.
Г-н Мархолев предложи във второ изречение на чл. 11, ал. 1 да бъде направена следната корекция: Вместо “ Определените от него приемни дни…..” да бъде записано “ Определеният от него приемен ден ”. Г-жа Германова попита дали има някакви други предложения.След като се увери, че няма други предложения г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Мархолев. С резултат от гласуването:
“ЗА” – 16
“ПРОТИВ”- няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Общински съвет Созопол прие предложението на г-н Мархолев за промяна в чл. 11, ал. 1.
Чл. 11, ал. 1 добива следната редакция : “ Председателят на Общинския съвет определя един работен ден от седмицата за свободен приема на граждани. Определеният от него приемен ден се съобщава на заседание на Общинския съвет и на видно място в сградата на общинската администрация.”
След тази промяна се подложи се на гласуване ГЛАВА ТРЕТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” – 17
“ПРОТИВ”- няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ТРЕТА.

Г-жа Пехливанова обяви,че Комисията няма предложения за промени в ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
Г-жа Германова попита дали има предложения от страна на общинските съветници.Нямаше предложения по ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” – 17
“ПРОТИВ”- няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Г-жа Пехливанова премина към зачитането на предложенията по ГЛАВА ПЕТА.
Комисията предлага в чл.17, т.2, след първа запетая да се добави наименованието евроинтеграция, а наименованието “предприсъединителни” да се замени с “международни”.
Текстът на т.2 да стане : ”Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”.
Съответно в текста под т.2, в шести ред наименованието “предприсъединителните” да се замени с “международни”.
Г-н Бардуков предложи да бъде направена отделна комисия по евроинтеграция, международни проекти и програми.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Бардуков. С резултат от гласуването:
“ЗА” – 6
“ПРОТИВ”- 10
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Общински съвет Созопол не прие предложението на г-н Бардуков.

Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на Комисията за промените в т. 2.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” – 15
“ПРОТИВ”- няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Общински съвет Созопол прие предложението на Комисията.
Заглавието на комисията по финанси и бюджет приема следната редакция: - “Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”. Текстът в т. 2 придобива следната редакци:
2. Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми в състав от пет члена.
- разглежда проблеми, свързани с : годишния бюджет на Общината; контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на общинаската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации; привличане на средства от еврофондове и други донорски програми; Г-жа Пехливанова продължи с предложенията на Комисията.
В т.4 Комисията предлага след наименованието ”строителство” да се изредат “екология, инфраструктура и телекомуникации”. Текстът на т.4 да стане: “комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. Съответно в текста под т.4 след “водното богатство на Общината” след запетая да се добави текста : “състоянието и развитието на материалнотехническата и социалната инфраструктура и проблемите на телекомуникациите”.
Г-н Мархолев предложи да се вмъкние и “бедствия и аварии”.
Думата бе дадена на г-н Стойо Недин, който обясни, че бедствията и авариите са предмет на постоянно действащата комисия към Общината, където необходимистта от бърза реакция е най-голяма, а за да се свика комисия на Общинския съвет има процедура, а през това време бедствието върви. Разглеждането на бедствията и авариите става в комисията по финанси и бюджет, където става въпрос за събиране на средства и участие по програмите. Според него няма смисъл от изписване в комисията.
Г-н Мархолев каза, че знае как действа тази комисия и има предвид екстренни случаи, когато се налага да се събира и Общинския съвет, да се вземат спешни мерки за спасяване на хора и животни.
Г-жа Германова също изказа мнението, че по-трудно се свиква сесия и комисия на Общинския съвет във времето, отколкото комисията, която е към общинската администрация.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Мархолев.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –3
“ПРОТИВ”- 4
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10
Общински съвет Созопол не прие предложението на г-н Мархолев.
След това се подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –15
“ПРОТИВ”- няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет Созопол прие предложението на Комисията.
Т. 4 придобива следната редакция:
4. комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации в състав от 5 члена.;
- разглежда проблеми, свързани с: устройството, развитието, благоустрояването и комуналните дейности на територията на Общината, създаването и одобряването на общи и подробни устройствени планове и техните изменения; оборотния жилищен фонд; строителството; административно-териториалните промени, засягащи територията на Общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от устройството на територията; предложенията на Кметовете на Кметствата и гражданите за устройството на територията; дейността на Общинската Комисия по земеделие и гори; състоянието и развитието на околната среда и водите; рационалното използване на природните ресурси с общинско значение; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на околната среда; състоянието на паркове, алеи и градини; третирането на битовите отпадъци и сметища; участието на Общината в национални и международни инициативи по екология и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на Общината, състоянието и развитието на материалнотехническата и социалната инфраструктура и проблемите на телекомуникациите.

Г-н Желев – общински съветник, поиска думата и каза, че всички дейности, свързани със стопанската политика като гори и мелиорации и текста, свързан с Общинската комисия по земеделие и гори, която е директно към Министерството на земеделието трябва да бъдат в комисия трета.
Думата отново бе дадена на г-н Стойо Недин – общински съветник. Той поясни, че отрасъла телекомуникации участва в националното стопанство и в инжинеротехническата инфраструктура, на която се базара телекомуникационата услуга. Според г-н Стойо Недин това са различни неща. Веднъж има инфраструктура, материалнотехническа и инжинерна и втори път, самата услуга телекомуникации.
Г-н Желев направи предложение последното изречение от т.4 “Горските фондове, мелиорациите и водното богатсво на Общината” да премине към т.3.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Желев.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –4
“ПРОТИВ”- 5
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8
Общински съвет Созопол не прие предложението на г-н Желев.
Г-жа Пехливанова продължи с предложенията на Комисията.
В чл. 27 Комисията предлага текста в ал. 1 да се замени с текста: “ За участие в заседанията на комисиите съветниците получават месечно възнаграждение в размер, изчислен съгласно чл.34, ал. 2 от ЗМСМА за всяко заседание, на което са присъствали до изчерпване на дневния ред”.
Г-н Бардуков – общински съветник- направи предложение Общинските съветници да не вземат възнаграждение.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Бардуков.
С резултат от гласуването:
“ЗА” –1
“ПРОТИВ”- 2
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 14
Общински съвет Созопол не прие предложението на г-н Бардуков.
Г-жа Германова подложи на гласуване промените в чл.27 ал.1
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –15
“ПРОТИВ”- няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Общински съвет Созопол прие промените в чл.27 ал.1
След това гласуване г-жа Пехливанова продължи с протокола. Комисията предлага в чл.27, текстът в ал. 2 да се замени с текста: ” Възнаграждението по горната алинея се заплаща всеки месец, след представена справка за участие в заседанията на комисиите от Председателя на комисията, съгласувана с Председателя на Общинския съвет.
Г-жа Германова подложи на гласуване промените в чл.27 ал.2.
С резултат от гласуването:
“ЗА” –17
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет Созопол прие промените в чл.27 ал.2.
Чл.27, ал.2 придобива следната редакция :
“Възнаграждението по горната алинея се заплаща всеки месец, след представена справка за участие в заседанията на комисиите от Председателя на комисията, съгласувана с Председателя на Общинския съвет”.
Г-жа Пехливанова запозна Общинския съвет с предложението на г-н Росен Деспов – общински съветник дадено по време на работата на комисията. Той е предложил в чл.27, ал.3 да отпаднат думите “има право”.
Това негово предложение е било подложено на гласуване и с резултат:
“ЗА”- 1, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 Комисията не го е приела.
Г-жа Германова попита дали има предложения по чл.27 ал.3
Г-н Стойо Недин направи предложение в чл.27 ал.3 да се изпише текста от чл.48 ал.2 от ЗМСМА.” Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.”
Г-н Петров – общински съветник - взе думата и направи предложение да бъде направена корекция на чл.27, ал.3, като предложи текста: “ Всеки Общински съветник има право да участва минимум в една и в не повече от две постоянни комисии”.
Г-н Чакъров – общински съветник - предложи за текст на чл.27, ал3 следната редакция: “Всеки Общински съветник да участва минимум в една и в не повече от две постоянни комисии.”
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Чакъров.
С резултат от гласуването :
“ ЗА” –7
“ПРОТИВ”-2
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7
Предложението на г-н Чакъров не бе прието.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Петров.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –7
“ПРОТИВ”- 4
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5
Предложението на г-н Петров не бе прието.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Недин.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –9
“ПРОТИВ”-7
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Предложението на г-н Стойо Недин бе прието.
Чл. 27, ал. 3 придобива следната редакция:
“Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.”
След това се подложи се на гласуване ГЛАВА ПЕТА.

С резултат от гласуването:
“ ЗА” –9
“ПРОТИВ”-5
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ПЕТА.

По ГЛАВА ШЕСТА Комисията не предлага промени, но е констатирала техническа грешка, която ще бъде отсранена при редакцията на Правилника, а именно в чл.28, ал.3, в текста “в случаите по т.2.4” да се поправи на “в случаите по т.2,3 и 4 “, което произхожда от смисъла на изречението. Освен това г-жа Пехливанова уточни, че има решение на Бургаски окръжен съд от 13.06.2006 г., с което тогава приетият текст с решение №646 от 09.02.2006 г. в ал. 8 на чл. 28, а именно.. “ В дневния ред, извън случаите по чл. 34,ал. 2 и 3 от Правилника, могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. При отказ да формулира становище, комисията уведомява писмено вносителя за мотивите си в тридневен срок от заседанието” е отменен. Така ал. 8 отпада от чл.28 от ГЛАВА ШЕСТА.
Г-жа Германова подложи на гласуване промените в ГЛАВА ШЕСТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие промените в ГЛАВА ШЕСТА.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ШЕСТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ШЕСТА.


Г-жа Пехливанова зачете предложението на Комисията по ГЛАВА СЕДМА. Комисията предлага в чл.57, ал.4, в първото изречение след “или” се добавя “мотивирано”. Останалият текст трябва да отпадне, поради това, че е отменен с решение на Бургаския Окръжен съд № 312 от 16.01.2005 г.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на Комисията.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –13
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-3
Общински съвет Созопол прие предложението на Комисията.
Текстът на чл. 57, ал. 4 придоби следната редакция:”Водещата комисия се произнася с доклад до Председателя на Общинския съвет, с който предлага приемане, допълване, изменение или мотивирано отхвърляне на предложения проект”.
Г-жа Германова попита дали има предложения от страна на общинските съветници по ГЛАВА СЕДМА.Нямаше предложения. Подложи се на гласуване.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА СЕДМА
Комисията няма предложения за промени в ГЛАВА ОСМА.
Г-жа Германова попита дали има предложения от страна на общинските съветници.Нямаше предложения по ГЛАВА ОСМА.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ОСМА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ОСМА.
Комисията нямаше предложения за промени в ГЛАВА ДЕВЕТА
Г-жа Германова попита дали има предложения от страна на общинските съветници. Нямаше предложения по ГЛАВА ДЕВЕТА.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ДЕВЕТА
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ДЕВЕТА
В ГЛАВА ДЕСЕТА Комисията предлага в чл.80, текстът по ал.2 се замества с текста: “ За участието си в заседания на Общинския съвет общинските съветници получават дневно възнаграждение в размер, определен съгласно чл.34, ал.2 от ЗМСМА за всеки заседателен ден. За един заседателен ден се счита този ден, в който съветникът е присъствал при разглеждането на не по-малко от половината от дневния ред на заседанието. Възнаграждението се заплаща всеки месец след справка за участията в заседанията от Председателя на Общинския съвет”.
Г-жа Германова попита дали има предложения от страна на общинските съветници. Нямаше други предложения по ГЛАВА ДЕСЕТА.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на Комисията за промяната в ГЛАВА ДЕСЕТА, чл. 80, ал.2.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие предложението на Комисията за промените.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ДЕСЕТА с направените промени в нея.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ДЕСЕТА.
След това г-жа Пехливанова премина към ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. По ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА Комисията нямаше предложения. Г-жа Германова попита дали има предложения от страна на общинските съветници. Предложения нямаше и се подложи на гласуване ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –17,
“ПРОТИВ”-няма,
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА .
Г-жа Пехливанова премина към ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. Комисията не предложи промени по ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. Не последваха предложения и от общинските съветници.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА.
Г-жа Пехливанова премина към ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - заключителните разпоредби. Там Комисията също не предлага промени. Предложения от страна на общинските съветници също нямаше.
Г-жа Германова подложи на гласуване ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА.
С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1
Общински съвет Созопол прие ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА.

Г-жа Германова подложи на гласуване новия “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. С резултат от гласуването:
“ ЗА” –16
“ПРОТИВ”-няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1
Общински съвет взе следното РЕШЕНИЕ: №10
Общински съвет Созопол приема “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.

След това решение се премина към втора точка от дневния ред: “Избор на членове за постоянните комисии към Общински съвет Созопол”.
Г-жа Германова поясни,че в новоприетия правилник, постоянните комисии към Общинския съвет се състоят от пет члена. Също така, когато предложенията са до пет, тя поясни, че можат да се гласуват заедно, а ако са повече от пет се гласуват едно по едно. Всеки общински съветник не би трябвало да гласува “ЗА” повече от пет пъти.
Г-жа Германова премина към Комисия №1: ”Комисия по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.
Г-жа Германова попита за предложения.
Г-н Станимир Петров направи следното предложение:
1.Г-н Димитър Желев
2.Г-н Константин Гребенаров
3.Г-н Костадин Мархолев

Г-н Недин също имаше предложение:
1.Г-жа К атя Стоянова
2 Г-жа Николина Пехливанова
3.Г-жа Йорданка Сейменова
4.Г-жа Пенка Щерионова
5.Г-н Гено Пухов

Г-жа Германова подложи на гласуване предложенията едно по едно.
За Г-н Гено Пухов -
Резултат от гласуването : “ ЗА” –10, “ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-7
Г-н Пухов беше избран за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
За Г-жа ПенкаЩерионова
Резултат от гласуването: “ ЗА” –13, “ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-4
Г-жа П.Щерионова беше избрана за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
За Г-жа Йорданка Сейменова -
Резултат от гласуването: “ ЗА” –9, “ПРОТИВ”-1, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-7
Г-жа Йорданка Сейменова беше избрана за член на Комисията по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.
За Г-жа Николина Пехливанова
Резултат от гласуването: “ ЗА” –11, “ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-6
Г-жа Н.Пехливанова избрана за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
За Катя Стоянова
Резултат от гласуването: “ ЗА” –15, “ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2
Г-жа Катя Стоянова беше избрана за член на Комисията по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.
За Г-н Костадин Мархолев

Резултат от гласуването: “ ЗА” –6, “ПРОТИВ”-2, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-9
Г-н Костадин Мархолев не беше избран за член на Комисията по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.
За г-н Константин Гребенаров -
Резултат от гласуването: “ ЗА” –4, “ПРОТИВ”-1, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-12
Г-н Константин Гребенаров не беше избран за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
За г-н Димитър Желев -
Резултат от гласуването “ ЗА” –7, “ПРОТИВ”-2, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-8
Г-н Димитър Желев не беше избран за член в Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на гражданите.

Г-жа Германова представи новата Комисия по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби, която се състои от следните членове:
1.Г-жа К атя Стоянова
2 Г-жа Николина Пехливанова
3.Г-жа Йорданка Сейменова
4.Г-жа Пенка Щерионова
5.Г-н Гено Пухов

След като бяха избрани членовете на Комисията г-жа Германова поясни, че трябва да бъде изберан председател на Комисията.
Думата бе дадена за предложения:
1. Г-н Бардуков предложи г-жа Йо.Сейменова за председател.
2. Г-н Г.Пухов предложи г-жа К.Стоянова
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението:
За Г-жа К.Стоянова -
Резултат от гласуването: “ ЗА” –10, “ПРОТИВ”-няма, “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-7

Г-жа Катя Стоянова бе избрана за Председател на Комисията по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.
Г-жа Германова премина към следващата комисия: ”Комисия по финанси и бюджет,евроинтеграция,международни проекти и програми”.
Г-жа Германова даде думата за предложения:

Г-н М.Димов направи следните предложения за членове на комисията:
1. Г-жа Николина Пехливанова
2.Г-н Стойо Недин
3.Г-жа Пенка Щерионова
4.Г-жа Катя Стоянова
5.Г-жа Йорданка Сейменова

Думата поиска г-н К.Гребенаров, който също направи предложение:
1.Г-н Станислав Петров
2.Г-н Здравко Манолакиев
3.Г-н Христо Бардуков
4.Г-н Росен Деспов
Г-н Бардуков поиска думата и си даде отвод.
Г-жа Германова попита дали има други предложения, такива нямаше.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурите
За Г-н Р.Деспов
С резултат от гласуването “ЗА”-7 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Росен.Деспов не бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Здравко Манолакиев
С резултат от гласуването “ЗА”-6 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н ЗдравкоМанолакиев не бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Станимир Петров.
С резултат от гласуването “ЗА”-7 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Станимир Петров не бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова.
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-4, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-4 кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Катя Стоянова.
С резултат от гласуването “ЗА”-12 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-5 кандидатурата на г-жа Катя Стоянова бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова.
С резултат от гласуването “ЗА”-14 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-3 кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Стойо Недин.
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-7, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-1 кандидатурата на г-н Стойо Недин бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Николина Пехливанова.
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-3, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-5 кандидатурата на г-жа Николина Пехливанова бе одобрена .
След като приключи гласуването за избор на членове на “Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, г-жа Германова зачете одобрените кандидатури:
Г-жа Николина Пехливанова
Г-н Стойо Недин
Г-жа Пепа Щерионова
Г-жа Катя Стоянова
Г-жа Йорданка Сейменова
Г-жа Германова даде думата за предложения относно избора на председател на “Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”
Г-н Бардуков отправи предложение за г-жа Йорданка Сейменова.
Г-н Милко Димов направи предложение за г-жа Николина Пехливанова.
Г-жа Германова попита за други предложения. След като се увери, че няма други предложения подложи на гласуване кандидатурите за Председател на комисията.
За г-жа Николина Пехливанова.
Резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-6
Г-жа Николина Пехливанова бе избрана за Председател на “Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”
Г-жа Германова продължи към следващата комисия :”Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
Думата бе дадена за предложения.
Г-н Станимир Петров поиска думата и направи следното предложение:
1.Г-н Тодор Чакъров
2.Г-н Здравко Манолакиев
3.Г-н Димитър Желев
4.Г-н Костадин Мархолев
5.Г-н Константин Гребенаров

Г-н Бардуков също поиска думата и направи предложение:
1.Г-жа Йорданка Сейменова
2.Г-жа Николина Пехливанова
3.Г-н Стойо Недин
4.Г-жа Катя Стоянова
5.Г-жа Пепа Щерионова

Г-жа Щерионова взе думата и направи предложение.
1.Г-н Ангел Гочев
2.Г-н Милко Димов
3.Г-н Гено Пухов
Други предложения не последваха.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Гено Пухов.
С резултат от гласуването “ЗА”-10 ,”ПРОТИВ”-7, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-няма кандидатурата на г-н Гено Пухов бе одобрена .
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Милко Димов
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-8 кандидатурата на г-н Милко Димов бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Ангел Гочев.
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-н Ангел Гочев бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова
С резултат от гласуването “ЗА”-3 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-14 кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова не бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на Катя Стоянова
С резултат от гласуването “ЗА”-1 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-16 кандидатурата на г-жа Катя Стоянова не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Стойо Недин.
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-н Стойо Недин бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Николина Пехливанова
С резултат от гласуването “ЗА”-9 ,”ПРОТИВ”-1, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-жа Николина Пехливанова бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова
С резултат от гласуването “ЗА”-3 ,”ПРОТИВ”-2, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-12 кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Константин Гребенаров
С резултат от гласуването “ЗА”-6 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-11 кандидатурата на г-н Константин Гребенаров не бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Костадин Мархолев.
С резултат от гласуването “ЗА”-6 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-11 кандидатурата на г-н Костадин Мархолев не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Димитър Желев
С резултат от гласуването “ЗА”-7 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Димитър Желев не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Здравко Манолакиев
С резултат от гласуването “ЗА”-7 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Здравко Манолакиев не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Тодор Чакъров.
С резултат от гласуването “ЗА”-8 ,”ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-9 кандидатурата на г-н Тодор Чакъров не бе одобрена .
След като приключи гласуването за избор на членове в “Комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост”, г-жа Германова зачете одобрените кандидатури :
1. Г-жа Николина Пехливанова
2. Г-н Стойо Недин
3. Г-н Ангел Гочев
4. Г-н Милко Димов
5. Г-н Гено Пухов
Г-жа Германова даде думата за предложения, относно избора на Председател на комисията
Г-н Недин взе думата и направи предложение за Председател на Комисията г-н Милко Димов .
Г-н Бардуков също поиска думата и направи предложение за г-н Гено Пухов.
Г-жа Германова попита за други предложения. След като се увери, че няма други предложения тя подложи на гласуване кандидатурите за Председател на комисията.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Гено Пухов
С резултат от гласуването “ЗА”-6 ,”ПРОТИВ”-1 “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Гено Пухов не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Милко Димов
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-2,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-6 кандидатурата на г-н Милко Димов бе одобрена за Председател на :”Комисия по туризъм,стопанска политика и общинска собственост”
Г-н Милко Димов бе избран за Председател на :”Комисия по туризъм,стопанска политика и общинска собственост”.
Г-жа Германова продължи към Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.Тя даде думата за предложения.
Г-жа Пехливанова взе думата и направи предложение :
1.г-н Стойо Недин
2.г-жа Йорданка Сейменова
3.г-н Ангел Гочев
4.г-н Милко Димов
5.г-жа Катя Стоянова

Г-н Манолакиев също направи своите предложения :
1.г-н Костадин Мархолев
2.г-н Станимир Петров
3.г-н Константин Гребенаров
Г-жа Германова попита за други предложения. След като се увери, че няма други предложения подложи на гласуване кандидатурите.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Константин Гребенаров.
С резултат от гласуването “ЗА”-7 ,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Константин Гребенаров не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Станимир Петров.
С резултат от гласуването “ЗА”-7 ,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-10 кандидатурата на г-н Станимир Петров не бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Костадин Мархолев.
С резултат от гласуването “ЗА”-6 ,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-8 кандидатурата на г-н Костадин Мархолев не бе одобрена. Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Катя Стоянова
С резултат от гласуването “ЗА”-10,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-6 кандидатурата на г-жа Катя Стоянова бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Милко Димов
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-8 кандидатурата на г-н Милко Димов бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Ангел Гочев.
С резултат от гласуването “ЗА”-11,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-5 кандидатурата на г-н Ангел Гочев бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова.
С резултат от гласуването “ЗА”-10,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-6 кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Стойо Недин.
С резултат от гласуването “ЗА”-8,”ПРОТИВ”-5,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-4 кандидатурата на г-н Стойо Недин не бе одобрена
Г-жа Германова взе думата и каза, че или трябва да се прегласуват предложенията или да се направят нови.
Г-жа Катя Стоянова взе думата и си направи отвод.
Г-жа Германова отбеляза, че кандидатурите остават три.
Г-н Гено Пухов отново отправи предложение за г-н Стойо Недин и г-жа Пепа Щерионова.
Г-жа Пехливанова изказа мнение, че след като е гласувана една кандидатура дали е възможно само с заявлението ,че си прави отвод трябва да бъде приет или трябва да се подложи на гласуване.
Г-жа Германова отправи въпрос към адвокатите на Общинския съвет дали трябва да се гласува направения отвод.
Г-жа Божана Чампарова – адвокат на Общински съвет Созопол отговори, че не е необходимо да се гласува направения отвод.
След като се изясни въпроса с отвода г-жа Германова попита за предложения.
Г-н Чакъров взе думата и изказа мнение, че кандидатурата на г-н Недин не е одобрена и г-жа Щерионова си е направила отвод, а г-н Пухов предлага отново тези две кандидатури.
Г-н Бардуков взе думата и направи предложение за г-жа Сейменова.

Г-жа Германова попита дали има други предложения и след като се увери, че няма, подложи кандидатурите на гласуване.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова.
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова
С резултат от гласуването “ЗА”-8,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-9 кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова не бе одобрена
Г-жа Сейменова взе думата и си даде отвод.
Г-жа Германова даде думата за нови предложения .
Г-жа Пехливанова взе думата и направи предложение за г-н Росен Деспов.
Г-жа Германова попита дали има други предложения,след като се увери, че няма подложи кандидатурите на гласуване.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Росен Деспов.
С резултат от гласуването “ЗА”-16,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-1 кандидатурата на г-н Росен Деспов бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Стойо Недин.
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-8,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-няма кандидатурата на г-н Стойо Недин бе одобрена
След като приключи гласуването за избор на членове г-жа Германова зачете одобрените кандидатури за членове на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
1.г-н Ангел Гочев
2.г-н Милко Димов
3.г-жа Катя Стоянова
4.г-н Стойо Недин
5.г-н Росен Деспов
Г-жа Германова даде думата за предложения относно избора на председател на комисията
Г-н Гребенаров взе думата и направи предложение за Председател на комисията да бъде избран г-н Росен Деспов.
Г-н Бардуков направи предложение за Председател на комисията да бъде избран г-н Стойо Недин.
Думата взе г-н Недин и си направи отвод и предложи за Председател на комисията г-н Ангел Гочев .
Г-жа Германова попита дали има други предложения и след като се увери, че няма, подложи кандидатурите на гласуване.
Г-н Деспов взе думата и си направи отвод.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Ангел Гочев.
С резултат от гласуването “ЗА”-10,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7
Г-н Ангел Гочев бе избран за Председател на : ”Комисия по устройство на територията,жилищна политика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации”.

Г-жа Германова премина към”Комисия по здравеопазване,култура,спорт,социална политика и вероизповедания” и даде думата за предложения. Г-н Бардуков предложи:
1. г-жа Сейменова.
2. г-н Гочев
3. г-жа Щерионова
4. г-н Димов
5. г-н Пухов
Г-н Желев също направи предложение за Г-н Деспов.
Г-жа Германова попита дали има други предложения,след като се увери, че няма подложи кандидатурите на гласуване.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Росен Деспов
С резултат от гласуването “ЗА”-8,”ПРОТИВ”-2,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-н Росен Деспов не бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Гено Пухов.
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-8 кандидатурата на г-н Гено Пухов бе одобрена
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Мило Димов.
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-8 кандидатурата на г-н Милко Димов бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова
С резултат от гласуването “ЗА”-10,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Ангел Гочев.
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-7 кандидатурата на г-н Ангел Гочев бе одобрена.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова.
С резултат от гласуването “ЗА”-10,”ПРОТИВ”-1,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-6 кандидатурата на г-жа Йорданка Сейменова бе одобрена.
Г-жа Германова зачете одобрените кандидатури за членове на ”Комисия по здравеопазване,култура,спорт,социална политика и вероизповедания” :
1.Г-жа Йорданка Сейменова
2.Г-н Ангел Гочев
3.Г-жа Пепа Щерионова
4.Г-н Милко Димов
5.Г-н Гено Пухов
Г-жа Германова даде думата за предложения относно избора на Председател на комисията.
Г-н Бардуков взе думата и предложи за Председател на комисията Г-жа Йорданка Сейменова.
Г-жа Катя Стоянова направи предложение за г-н Гено Пухов.
Г-жа Германова попита дали има други предложения и след като се увери, че няма, подложи кандидатурите на гласуване.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Гено Пухов.
С резултат от гласуването “ЗА”-9,”ПРОТИВ”-няма,“ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”-8
Г-н Гено Пухов бе избран за председател на “Комисията поздравеопазване,образование,култура,спорт,социална политика и вероизповедания”След всички гласувания за избор на членове и председатели на постоянните комисии
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №11
Общински съвет Созопол избира постоянно действащите комисии към Общински съвет Созопол в състав:
1.Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К атя Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: Николина Пехливанова
Йорданка Сейменова
Пенка Щерионова
Гено Пухов

2.Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Пехливанова

ЧЛЕНОВЕ: Стойо Недин
Пепа Щерионова
Катя Стоянова
Йорданка Сейменова


3.Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милко Димов

ЧЛЕНОВЕ: Николина Пехливанова
Стойо Недин
Ангел Гочев
Гено Пухов


4. Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Гочев

ЧЛЕНОВЕ: Милко Димов
Катя Стоянова
Стойо Недин
Росен Деспов

5. Комисия по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гено Пухов

ЧЛЕНОВЕ: Йорданка Сейменова
Ангел Гочев
Пепа Щерионова
Милко Димов

След изчерпване на дневния ред, г-жа Красимира Германова закри второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/

Протокола води:…………….
/ В. Спасова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...