:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №3/10.12.2007


ПРОТОКОЛ № 3


Днес, 10.12.2007 г.,от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе третото /извънредно/ заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветници,Панайот Рейзи –Кмет на община Созопол, Божана Вълкова -Чампарова и Богдан Йорданов – адвокати на Общинския съвет, кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости.
Г-жа Германова откри третото /извънредно/ заседание и поздрави всички присъстващи. Както е по Правилника на Общинския съвет се започна с питания към Кмета на община Созопол. Г-жа Германова даде думата за въпроси.
Г-н Недин-общински съветник взе думата, поздрави присъстващите и зададе въпрос относно постройката до с.Атия, в която се помещава магазин за яхти дали е законна или не, дали има някаква яснота законно ли е построена.
Г-н Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол каза, че на този въпрос ще отговори писменно, защото все още не е успял да се запознае с незаконното строителство в Общината. Той добави още, че всеки общински съветник може да отправя въпроси към него, свързани с общинската администрация и всичко, което става в община Созопол, по всяко време, не само на заседанията на Общинския съвет.
Думата за въпрос бе дадена на г-н Чакъров- общински съветник, който попита за ул.”Яни Попов”, която е разкопана, за да се поставят подземни кабели, там е прекарана кабелна, но стълбовете все още стоят. Той знае, че това трябва да се направи от Общината.
Г-н Панайот Рейзи - Кмет на община Созопол отговори, че това е работа на енергото и те ще го направят.
Г-н Чакъров - общински съветник зададе още един въпрос за проекта за направата на алея, която да свързва “Боруна” и Южния парк. Той пита какво става с него, защото в момента частници правят подпорни стени и дали те са информирани за изграждането на тази алея.
Г-н Рейзи отговори, че ще провери и ще даде отговор на следващата сесия.
Г-жа Германова попита за други въпроси към Кмета на община Созопол. След като се увери, че няма други въпроси към Кмета тя премина към дневния ред.
Г-жа Германова попита за дали има предложения за промени в дневния ред. Такива нямаше.
Г-жа Германова подложи на гласуване дневния ред.
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№12
Третото /извънредно/ заседание на Общински съвет Созопол да протече при следния дневен ред:

1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх. №635/04.12.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол, относно Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация
2. Докладна записка с вх.№638/05.12.2007 г от Красимира Германова –Председател на Общински съвет Созопол, относно Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. Докладна записка с вх.№640/05.12.2007 г от Красимира Германова –Председател на Общински съвет Созопол, относно Избор на представител на Общински съвет Созопол в Комисията за обществен ред и сигурност в Община Созопол
4. Докладна записка с вх№637/05.12.2007г от Красимира Германова –Председател на Общински съвет Созопол, относно Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. №634/05.12.2007г от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007 г.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛТУРА,СПОРТ,СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
1.Докладна записка с вх.№617/28.11.2007г отПанайот Рейзи- Кмет на община Созопол,относно Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 г. в Община Созопол
2. Докладна записка с вх.№616/28.11.2007г отПанайот Рейзи- Кмет на община Созопол,относно Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата,които иматправо на транспортни разходи за 2007 година на Функция “ ОБРАЗОВАНИЕ”.Първа точка от дневния ред е доклад на комисията по законност,обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби
Г-жа Германова поясни,че комисията е била обща и затова тя ще чете протокола от нея.

1. Докладна записка с вх. №635/04.12.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация
Вносителят предложи промени в първоначално предложеното решение, като “управлението на собствеността” от т. 3.1 да премине към т. 2.1 Дирекция “Административно – правно, информационно обслужване и човешки ресурси”

Комисията разгледа и обсъди докладна записка с вх. №635/04.12.2007г от Панайот Рейзи-Кмет на община Созопол,относно Одобряване общата численост и структурата на общинската администрация и предлага на Общинския съвет “управлението на собствеността” от т.3.1 да премине към т.2.1 Дирекция “Административно – правно, информационно обслужване и човешки ресурси”.
Г-жа Германова даде думата на Кмета на община Созопол да представи своите виждания относно структурата на Общината.
Г-н Рейзи започна с представянето на структурата. Като вносител на тази докладна мисля, че структурата в този вид е изцяло съобразена със закона.Численоста която предлагам е с оглед на това общинската администрация да работи по ефективно и по добре в полза на всички нас. Промяната, която предлагам е” общинска собственост” да премине към Дирекция “Административно-правно,информационно обслужване и човешки ресурси”, защото услугите които се извършват от общинска собственост са изцяло административни. Г-н Рейзи разясни и заложените в структурата трима заместник- кметове,като започна с това, че се създава нова дирекция и тя е : “Евроинтеграция и международно сътрудничество”.Той каза, че единият от тях ще се занимава изцяло с това звено освен директора на дирекцията, защото това ще бъде мястото от където ще пристигат парите за Общината. Другото което е също толкова важно са проблемите на селата и вторият заместник - кмет ще отговаря изцяло за тях, за техните проблеми и нужди. Като той също ще подпомага заместник кмета който ще отговаря за евроинтеграцията за да могат да организират идеите и проектите по които щесе кандидатства. Тези заместник кметове ще поемат част от задълженията на Кмета на община Созопол.
Г-жа Германова попита за предложения.
Г-н Бардуков - общински съветник поиска думата и направи предложение: Заместник - кметовете да станат четирима. Единият да бъде по строителството, другият по туризъм.
Г-н Бардуков зададе въпрос и към Председателя на Общински съвет Созопол.
На второто заседание, когато се разглеждаха постоянните комисии аз предложих
Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми да бъде разделена на две. Тогава ми беше отговорено, че това са тясно свързани неща и могат да останат в една комисия. Моят въпрос е дали още сте на това мнение.
Предложението ми към г-н Рейзи е защо е нужно да се открива още една дирекция, вместо да се обединят в една.

Г-жа Германова отговори, че подържа мнението си, че не е нужно да се разделя на две комисията, защото общинския съвет разглежда докладни представени от общината и цялата работа от тази дирекция ”Евроинтеграция и международно сътрудничество” ще попадне на общинската администрация, защото ще трябва те да изготвят всички документи по проектите, а общинския съвет просто разглежда докладни.
Г-жа Германова даде думата на г-н Рейзи. Той се съгласи с мнението на председателя и допълни, че на тази дирекция “Евроинтеграция и международно сътрудичество” и предстои много работа, а досега в общината е нямало такава дирекция.
Г-н Желев-общински съветник поиска думата и каза, че не трябва да се подценява ролята на общинските комисии. Комисиите не разглеждат само докладни те формират комисиите това не отговаря на закона за местното самоуправление.
Г-жа Германова обясни, че не е била разбрана правилно. Според нея в общината трябва да има отделна дирекция, защото отсега нататък се надява да има много спечелени проекти, а за да се спечелят трябва да има екип от служители които да изготвят тези проекти.Специалистите които са в общинската комисия по “Финанси и бюджет, международни проекти и програми” могат да разглеждат докладни както финансови така и от предложените от дирекцията по евроинтеграция проекти.
Г-н Гребенаров - общински съветник поиска думата и попита г-н Рейзи. Преди четири години се е водил дебат, дали е нужен повече от един заместник - кмет. Моят въпрос е дали ще бъде уплътнено времето на заместник - кмета които ще работи с дирекцията по “Евроинтеграция и международно сътрудничество”.
Г-н Рейзи отговори, че бюджета на Общината преди четири години е бил около
3 500 000 лв, а сега е двоино по голям.Според него вече е настъпир момента в които администрацията трябва да се разшири в тази насока.
Г-жа Германова попита за други въпроси по докладната
Г-н Мархолев - общински съветник поиска думата и попита Кмета на община Созопол, дирекцията към която преминава общинската собственост не трябва ли да премине към специализираната администрация, а не в общата.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Виржиния Хайк да отговори на въпроса .
Г-жа Хайк поздрави присъстващите и обясни, че е поканена като консултант за изграждането на структурата на Общината. В първоначално предложената структура “управлението на собствеността” не беше в общата администрация и Кмета беше много прав като направи тази корекция и я премести в общата администрация, защото в закона за администрацията“управлението на собствеността“ е в общата администрация.
Г-н Мархолев - общински съветник направи предложение наименованието “Секретар” да бъде изписано “Главен секретар”
Г-жа Хайк обясни, че и едното и другото наименование е правилно и общинските съветници ще вземат решение как да се изпише.
Г-н Мархолев - общински съветник зададе въпрос относно численоста в новосъздаващата се дирекция. Той каза, че дирекция от 5 човека не може да се направи.
Г-н Рейзи отговори че с директора на дирекцията стават шест.
Г-н Мархолев попита къще ще бъде Гл.архитект на общината
Г-жа Хайк отговори че съгласно закона за администрацията, тя е организирана в дирекции, тоест не би трябвало да има щатни броики, като изключение правят финансовите контрольори и вътрешния одит които са на пряко подчинение на кмета. Така че Гл.архитект би трябвало да бъде включен в рамките на дирекция.
Г-н Мархолев - общински съветник попита защо структурата не се представя в разширен вариант където да са описани подробно всички дирекции и звена.
Г-жа Хайк отговори че след внимателен прочит на законодателството се установява следното: Общинският съвет е задължен да приеме структурата и общата численост. Въз основа на това Кмета е длъжен да одобри устроиствен правилник на общинската администрация. С него той определя функциите на всяко звено в администрацията. Също така той трябва да изработи щатното,длъжностното и поименното. Именно в щатното се отразяват бройките . Там той е длъжен да съобрази бройките в специализираната и общата администрация, съотношението между ръководния и неръководния персонал и наличието на определени бройки във всяка дирекция.
Г-н Мархолев - общински съветник поиска думата и зададе въпрос дали не противоречи на закона, че се гласуват 127,5 щата а всъщност те не знаят какво гласуват.
Г-н Рейзи отговори като започна с това, че структурата е изцяло съобразена със закона и в нея са описани всички дирекции и щатни бройки. Също така е упоменато колко са с държавно финансиране и колко се финансират от общинския бюджет.
Г-н Мархолев - общински съветник попита защо общинския съвет не може да се запознае с щатното.
Г-н Рейзи отговори че щатното не е готово още и след като бъде направено ще го представи.
Г-жа К.Стоянова - общински съветник поиска думата и предложи на Кмета на община Соазопол след като изработи устроиствения правилник да го представи на Общинския съвет за да има яснота и да се видят хората които са в дирекциите с какво се занимават и с какво образувание са.
Г-н Р. Деспов поиска думата и зададе въпрос, как се е получила тази бройка от 127,5 щата, след като не се знае точната бройка на хората които ще работят в дирекциите.
Г-н П.Рейзи отговори, че много добре се знае точната бройка .Това е бройката която до момента е изпълнявала задълженията в администрацията. Аз увеличавам с 12 бройки, защото смятам че тази численост като обща бройка ще удовлетвори новата администрация.
Г-жа Германова попита дали има още предложения и въпроси, след като се увери че няма тя подложи на гласуване направените предложения по реда на тяхното предлагане.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Мархолев. От “Секретар” да бъде променено на “ Главен Секретар”
С резултат от гласуването “ЗА” – 3, ПРОТИВ – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№13

Общински съвет не приема предложението на г-н Мархолев
“Секретар” да бъде променено на “ Главен Секретар”

Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на г-н Бардуков.Заместник-кметовете от трима да станат четирима.
С резултат от гласуването “ЗА” – 1, ПРОТИВ – 6, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 10
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 14


Общински съвет не приема предложението на г-н Бардуков.
Заместник-кметовете да бъдат четирима.


Г-жа Германова подложи на гласуване предложението на комисията “управлението на собствеността “от т.3.1 да премине към т.2.1 Дирекция “Административно-правно,информационно обслужване и човешки ресурси”
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 15


Общински съвет Созопол приема предложението на комисията ”управлението на собствеността” от т.3.1 да премине към т.2.1 Дирекция “Административно – правно ,информационно обслужване и човешки ресурси”

Г-жа Германова подложи на гласуване структурата на община Созопол
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 16
Общински съвет одобрява структурата на община Созопол както следва:
1.Ръководство на общината
1.1 Кмет
1.2 Заместник кметове-3
1.3 Секретар
1.4 Кметове на кметства-10
1.5 Кметстки наместници-2
2.Обща администрация

2.1Дирекция “Административно-правно,информационно обслужване и човешки ресурси и управление на собствеността ”
2.2 Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
2.3Дирекция “Приходи от местни данъци и такси”
2.3.1Отдел “Местни данъци и такси”

3.Специализирана администрация
3.1 Дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”,включваща
3.1.1 Отдел”териториално и селищно устройство”
3.1.2 Сектор “Кадастър,регулация и вертикално планиране”
3.2 Дирекция”Туризъм,икономика и хуманитарна дейност”
3.3 Дирекция “Евроинтеграция и международно сътрудничество”

4.На пряко подчинение на Кмета
4.1 Звено Вътрешен одит
4.2 Финансов контрольор

Г-жа Германова подложи на гласуване общата численост на Общината, както следва 127,5 щата, в това число: 67,5 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 60 щата със средства осигурени от общински приходи.


С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 17


Общински съвет одобрява общата численост на общината.
Както следва 127,5 щата, в това число:67,5 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 60 щата със средства осигурени от общински приходи.


Г-жа Германова премина към Докладна записка с вх. № 638/0.12.2007 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Като вносител на тази докладна и поради факта, че изменението на закона влиза в сила от 01.01.2008г е нужно да се определи размера и начина на изплащане .
Поради това съм внесла допълнителен нов чл.94 със следното съдържание:
ал.1 “За участие в заседанията на проведените през месец ноември и декември 2007г. комисии съветниците получават възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всяко заседание, на което са присъствали до изчерпване на дневния ред. Възнаграждението се изплаща всеки месец по предложение на председателя на комисията, съгласувано с Председателя на Общинския съвет
ал.2 “За участие в проведените през месец ноември и декември 2007г. заседания на Общинския съвет съветниците получават дневно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всеки заседателен ден. За един заседателен ден се счита този ден, в който съветникът е присъствал при разглеждането на не по-малко от половината от дневния ред на заседанието. Възнаграждението се изплаща всеки месец по предложение на Председателя на Общинския съвет.”

Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната.
Г-жа Германова даде думата за предложения, такива нямаше и се подложи на гласуване
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 18

Общински съвет приема решението както е по докладната с допълнението към нея.
ал.1 “За участие в заседанията на проведените през месец ноември и декември 2007г. комисии съветниците получават възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всяко заседание, на което са присъствали до изчерпване на дневния ред. Възнаграждението се изплаща всеки месец по предложение на председателя на комисията, съгласувано с Председателя на Общинския съвет
ал.2 “За участие в проведените през месец ноември и декември 2007г. заседания на Общинския съвет съветниците получават дневно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева за всеки заседателен ден. За един заседателен ден се счита този ден, в който съветникът е присъствал при разглеждането на не по-малко от половината от дневния ред на заседанието. Възнаграждението се изплаща всеки месец по предложение на Председателя на Общинския съвет.”

Г-жа Германова премина към Докладна записка с вх. № 640/05.12.2007 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно избор на представител на Общински съвет Созопол в Комисията за обществен ред и сигурност в Община Созопол
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението по докладната като предлага за Представител на Общински съвет г- н Милко Димов.
Г-жа Германова даде думата за предложения .
Г-н Чакъров поиска думата и предложи кандидатурата на г-н Гребенаров.
Г-жа Германова попита за други предложения,след като се увери, че няма се премина към гласуване.
Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Гребенаров.

С резултат от гласуването “ЗА” – 8, ПРОТИВ – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8
Кандидатурата на г-н Гребенаров не бе одобрена.

Г-жа Германова подложи на гласуване кандидатурата на г-н Димов
С резултат от гласуването “ЗА” – 9, ПРОТИВ – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3
Кандидатурата на г-н Димов бе одобрена.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 19

Общински съвет приема решението по докладната.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол определя за представител на общинския съвет в Комисията за обществен ред и сигурност в Община Созопол – Милчо Великов Димов

Г-жа Германова премина към Докладна записка с вх. № 637/05.12.2007 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
Тази докладна е внесена, защото е получено писмо от НСОРБ /национално сдружение на общините в Република България/ във връзка с промените в устава на сдружението направени през месец април 2007г. Община Созопол има двама представители в това сдружение:единият представител е Кмета на общината, другият представител е от Общински съвет .
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната със следните предложения :
1. Красимира Германова - Председател на Общински съвет Созопол
И за заместник делегат предлага
2. Пенка Щерионова
Г-жа Германова подложи на поименно гласуване кандидатурата на Красимира Германова - Председател на Общински съвет Созопол

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова - ЗА
9.Димитър Желев - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
10.Росен Деспов - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11.Константин Гребенаров - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
12.Тодор Чакъров - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
13.Стойо Недин - ЗА
14.Костадин Мархолев - ЗА
15.Станимир Петров - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
16.Здравко Манолакиев - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
17.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 11, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 кандидатурата на г-жа Германова бе одобрена.

Г-жа Германова подложи на поименно гласуване кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова
1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова - ЗА
9.Димитър Желев - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
10.Росен Деспов - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11.Константин Гребенаров - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
12.Тодор Чакъров - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
13.Стойо Недин - ЗА
14.Костадин Мархолев - ЗА
15.Станимир Петров - ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
16.Здравко Манолакиев - ЗА
17.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 12, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 кандидатурата на г-жа Пепа Щерионова бе одобрена.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 20
1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет: Красимира Иванова Германова
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от: Пенка Богданова Щерионова -общински съветник

Г-жа Германова продължи с втора точка от дневния ред:

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ,
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ,МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. №634/05.12.2007г от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007 г.
При разглеждането на тази докладна бяха представени промени от общинска администрация увеличаване на приходната част с 1000 лв.,като в разходната част се увеличава в часта на субсидии за организации с нестопанска цел.
Г-жа Германова даде думата на г-н Рейзи-Кмет на община Созопол да представи докладната.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Валя Бученкова-Гл.специалист бюджет.
Г-жа Бучинкова поздрави присъстващите и започна с представянето на докладната и промените направени по нея.В първа точка:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол към 01.12.2007г. с 865 770 лв, увеличение с 1000 лв
след това в § 13-04 – данък при придоб.на им ущ.по дар.и възмезден начин от 809 680 става 810 680 и всичка става 3 110 680 .
На втора страница увелечение брои приходи вместо 1 171 070 става 1 172 070.
И общо увеличение на приходите става с 865 770.
На страница седма § 51-00 ремонт път ІV Зидарово се зачерква и се слага ремонт път ІV 98012 /Маринка – Звездец /с.Извор/ Прил.№1 било 30 000 се зачерква, увеличение 50 000, става 50 000 лв.
На страница осем, т. 3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. на делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи към 01.12.2007г. в размер на 410 260лв.
На страница девет във 3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” става 54 000 лв.

-Дейност 738 “Читалища” вместо 23 000 става 24 000лв.

§ 45-00 –субсидии за орг.с нест.цел става 24 000 с допълнение
за читалище с.Равна Гора било 0, увеличение 1000, става 1000 лв.
И последната промяна на стр.12 се добавя нова точка.
6.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на СМБЗ в делегираните от държавата дейности във функция “Образование” съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 21 август 2007г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни заплати на персонала в средното образование, считано от 01.11.2007г., както следва:
Било Става

-Целодневни детски градини и ОДЗ 366,77лв. 432,79лв.
-Предучилищна полуд.подготовка 420,78лв. 496,52лв.
-Общообразователни училища 399,54лв. 471,45лв.
-Други дейн. по образованието 367,40лв. 433,53лв.

Г-жа Германова благодари на г-жа Бучинкова за разяснението и попита за въпроси.
Г-н Желев поиска думата и попита дали тази актуализация е съгласувана с кметовете на населените места, защото много от тях не знаят.
Г-жа Германова отговори, че към докладната има прекрепени докладни от кметовете на населените места.
Г-н Рейзи отговори, че в миналия общински съвет е изисквал това от Кмета и сега той като кмет го спазва.Всички подадени искания и докладни са съобразени с това.Понеже е актуализацията на бюджета и в тази насока не съм изпратил питане към всички кметове защото няма време,а много трудно ще бъде на един нов кмет.Които в момента изобщо не знае за какво става въпрос да му се отпуснат някакви пари и да не бъдат изразходвани до края на тази година.Той обясни че като деистващ кмет иска да каже на всички кметове на населени места че има заложени пари за проектиране в техните села.Когато започне подготовката и изготвянето на бюджет 2008-2009г задължително ще се направят срещи с тях.
Г-жа Германова попита за други въпроси и коментари по бюджета. След като се увери че няма тя премина към гласуването.
Г-жа Германова зачете докладната:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол към 01.12.2007г. с 865 770 лв., по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става

§ 13-01 – данък в/у недвиж.имоти 335 000лв. 80 000лв. 415 000лв.
§ 13-04 – данък при придоб.на имущ.2 300 000лв. 810 680лв 3 110 680лв.
по дар.и възмезден начин
§ 24-08 – приходи по тек.банкови с/ки 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 27-04 – за ползване на ДСП 30 000лв. 14 000лв. 44 000лв.
§ 27-17 – такса за притежаване на куче 0 1 600лв. 1 600лв.
§ 37-01 – внесен ДДС (-) - 80 000лв. - 170 000лв. - 250 000лв.
§ 40-31 – пр-ди от отстъп.пр.на строеж 0 4 790лв. 4 790лв.
§ 40-04 – приходи от прод.на земя 450 000лв. 430 000лв. 880 000лв.
Увеличение : 1 172 070лв.
.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма, се приема
било намаление става
§ 24-05 – приходи от нам.на имущ. 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.
§ 24-09 – прих.от лихви по сроч.депоз. 7 000лв. 6 300лв. 700лв.
§ 27-10 – технически услуги 1 100 000лв. 150 000лв. 950 000лв.
§ 27-16 – туристически такси 355 000лв. 50 000лв. 305 000лв.
§ 27-29 – други общински такси 158 850лв. 50 000лв. 108 850лв.
Намаление: 306 300лв.
Общо увеличение на приходите с 865 770лв.
Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма се приема
Г-жа Германова подложи на гласуване т.1
Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 21

Общински съвет одобрява т.1 от актуализацията на бюджета на община Созопол

1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол към 01.12.2007г. с 865 770 лв., по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става

§ 13-01 – данък в/у недвиж.имоти 335 000лв. 80 000лв. 415 000лв.
§ 13-04 – данък при придоб.на имущ.2 300 000лв. 810 680лв 3 110 680лв.
по дар.и възмезден начин
§ 24-08 – приходи по тек.банкови с/ки 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 27-04 – за ползване на ДСП 30 000лв. 14 000лв. 44 000лв.
§ 27-17 – такса за притежаване на куче 0 1 600лв. 1 600лв.
§ 37-01 – внесен ДДС (-) - 80 000лв. - 170 000лв. - 250 000лв.
§ 40-31 – пр-ди от отстъп.пр.на строеж 0 4 790лв. 4 790лв.
§ 40-04 – приходи от прод.на земя 450 000лв. 430 000лв. 880 000лв.
Увеличение : 1 172 070лв.

било намаление става
§ 24-05 – приходи от нам.на имущ. 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.
§ 24-09 – прих.от лихви по сроч.депоз. 7 000лв. 6 300лв. 700лв.
§ 27-10 – технически услуги 1 100 000лв. 150 000лв. 950 000лв.
§ 27-16 – туристически такси 355 000лв. 50 000лв. 305 000лв.
§ 27-29 – други общински такси 158 850лв. 50 000лв. 108 850лв.
Намаление: 306 300лв.
Общо увеличение на приходите с 865 770лв


Г-жа Германова премина към т.2
2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г.към 01.12. 2006г.за местни дейности с 455 510 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 28 800лв.
Г-жа Германова подложи на гласуване
-Дейност 122 ” “ Общинска администрация намаление с 32 800лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 840 195лв. 8 000лв. 848 195лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 66 350лв. 8 000лв. 74 350лв.
-за предст.разходи на Кмета на
Общината 15 000лв. 8 000лв. 23 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване §10-00

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма

Г-жа Германова подложи на гласуване § 42-00

било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансф.обезщ.и помощи 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш.на общ.съвет 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма

Г-жа Германова подложи на гласуване § 52-00
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 583 430лв. 242 800лв. 340 630лв.
било увеличение става
/подпараграф 52-03/ горелка за парно
на Общината /Приложение №1/ 0 5 900лв. 5 900лв.

/подпараграф 52-04/ за лекотоварен
автомобил – катафалка 0 20 000лв. 20 000лв.

било увеличение става
/подпараграф 52-06/ за изграждане на
компютърен център в с.Росен –за устойчива
заетост на групи в неравност.положение,
соц.слаби и безработни /Приложение №1/ 0 21 300лв. 21 300лв.

било намаление става подпараграф 52-06/ административна
общ.сграда Созопол/Приложение №1/ 400 000лв. 290 000лв. 110 000лв.

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма

Г-жа Германова подложи на гласуване § 53-00
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДА 118 000лв. 192 000лв. 310 000лв.
за програмен продукт - Дирекция
“ МДТ” Созопол / Приложение №1/ 0 4 000лв. 4 000лв.
за програмен продукт за Фронт-офис 0 2 000лв. 2 000лв.
за изготвяне на ОУП-ОВОС- Созопол 25 000лв. 20 000лв. 45 000лв.
за ПУП с.Равна гора /вкл.в регулация/ 4 000лв. 3 000лв. 7 000лв.
за нивелетен план на с.Зидарово 0 12 000лв. 12 000лв.
за проект водопровод с.Зидарово 0 12 000лв. 12 000лв.
за проект водопровод с. Извор 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Крушевец 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Росен 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Равна гора 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Равадиново 0 23 000лв. 23 000лв.
за технолог.проект улична мрежа с. Извор 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Крушевец 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Росен 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Равна гора 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект за безжична радиомрежа
за пренос на данни за нуж.на Общината 0 36 000лв. 36 000лв.


1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ

Г-жа Германова подложи на гласуване следващата дейност 122 “ Общинска администрация”

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ

Г-жа Германова премина към дейност 123
-Дейност 123 “Общински съвети “ с 4 000лв.
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 53 770лв. 4 000лв. 57 770лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 10 000лв. 4 000лв. 14 000лв.
-за представителни разходи на
Председателя на Общински съвет 7 000лв. 4 000лв. 11 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване дейност 123 “Общински съвети”

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

След това се подложи на гласуване

2.1. Функция “Общи държавни служби”

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма
Г-жа Германова премина към
2.2.Функция “ Образование “ дейност 311 “ Целодневни детски градини и ОДЗ “ намаление с 10 300лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 301 709лв. 17 000лв. 318 709лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 90 000лв. 2 000лв. 92 000лв.
в т.ч.за ЦДГ с.Росен 9 000лв. 2 000лв. 11 000лв.

§ 10-16 – вода,горива,енергия 68 227лв. 10 000лв. 78 227лв.
за ОДЗ “Здравец”Созопол 21 642лв. 5 000лв. 26 642лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 15 000лв. 5 000лв. 20 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 59 000лв. 5 000лв. 64 000лв.
за ОДЗ “Здравец” Созопол 15 000лв. 4 300лв. 19 300лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 8 000лв. 700лв. 8 700лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване §10-00- издръжка

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г- жа Германова зачете § 52-00
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 67 900лв. 27 300лв. 40 600лв.

било увеличение става
/подпараграф 52-03/ 3бр.горелки 0 17 700лв. 17 700лв.
в т.ч.за ОДЗ “Здравец”Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за ЦДГ Черноморец /Приложение №1/ 0 5 900лв. 5 900лв.

било намаление става
/подпараграф 52-06/ за преустройство
на съществуваща сграда в ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 45 000лв. 45 000лв. 0

Г-жа Германова подложи на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА
1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ВЪЗДАРЖАЛ СЕ
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-1


Г-жа Германова подложи на гласуване

2.2.Функция “ Образование “ дейност 311 “ Целодневни детски градини и ОДЗ” намаление с 10 300лв.


1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ВЪЗДАРЖАЛ СЕ

Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-1


Г-жа Германова продължи със следващата функция
2.3. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж “ с 15 200лв.

било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 2 100лв. 1 200лв. 3 300лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетения с х-р на възнагр. 300лв. 1 200лв. 1 500лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 02-00 – др.възнагр.и плащания
Красимира Германова- ЗА
Катя Соянова –ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Ангел Гочев –ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма
Г- жа Германова продължи с § 10-00 – издръжка

§ 10-00 – издръжка 62 746лв. 14 000лв. 76 746лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 36 000лв. 13 000лв. 49 000лв.
§ 10-15 – материали 6 700лв. 1 000лв. 7 700лв.

Подложи се на гласуване § 10-00 – издръжка

Красимира Германова- ЗА
Катя Соянова –ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Ангел Гочев –ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-нямаГ- жа Германова подложи на гласуване дейност 524 “Домашен социален патронаж “ с 15 200лв.

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА
17.Христо Бардуков-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма


Г-жа Германова премина към следващата функция
2.4. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 330 910лв.

-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация “ с 117 010лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 181 250лв. 5 500лв. 186 750лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 89 900лв. 500лв. 90 400лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 6 300лв. 500лв. 6 800лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 55 000лв. 5 000лв. 60 000лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 0 5 000лв. 5 000лв.

Подложи се на гласуване § 10-00 – издръжка

1.Красимира Германова- ЗА
2.Катя Соянова –ЗА
3.Милко Димов –ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова-ЗА
6.Ангел Гочев –ЗА
7.Николина Пехливанова –ЗА
8.Йорданка Сейменова-ЗА
9.Димитър Желев-ЗА
10.Росен Деспов-ЗА
11.Константин Гребенаров- ЗА
12.Тодор Чакъров - ЗА
13.Стойо Недин- ЗА
14.Костадин Мархолев-ЗА
15.Станимир Петров- ЗА
16.Здравко Манолакиев- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма


§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 762 281лв. 111 510лв. 4 873 791лв.
/подпараграф 52-06 ;приложение №1/
в т.ч.
за водоснабдяване с.Вършило 70 000лв. 23 400лв. 93 400лв.
за водоснабдяване с.Индже войвода 70 000лв. 8 110лв. 78 110лв. за ПСОВ -Созопол 4 231 989лв. 50 000лв. 4 281 989лв.
за водоем -Созопол 0 30 000лв. 30 000лв.

Подложи се на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА

Красимира Германова- ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Ангел Гочев –ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване -Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация “ с 117 010лв.

Красимира Германова- ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Ангел Гочев –ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Премина се към следващата дейност

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади “ с 108 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 472 900лв. 101 000лв. 573 900лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 135 000лв. 14 400лв. 149 400лв.
в т.ч.за Созопол 10 000лв. 14 400лв. 24 400лв.

§ 10-20 – р-ди за външни услуги 233 500лв. 86 600лв. 320 100лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 0 13 000лв. 13 000лв.
за кметство с.Зидарово 8 500лв. 3 800лв. 12 300лв.
за кметство с.Индже-войвода 2 000лв. 800лв. 2 800лв.
за кметство с.Крушевец 8 000лв. 3 800лв. 11 800лв.
за кметство с.Росен 5 000лв. 4 100лв. 9 100лв.
за кметство с.Равна гора 3 000лв. 5 100лв. 8 100лв.
за кметство с.Черноморец 85 000лв. 6 000лв. 91 000лв.
за Созопол 108 500лв. 50 000лв. 158 500лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § § 10-00 – издръжка

Красимира Германова- ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова продължи с § § 52-00 – придобиване на ДМА

§ 52-00 – придобиване на ДМА 180 700лв. 7 000лв. 187 700лв.
/подпараграф 52-06/ реконструкция
улично осветление кв.”Буджака” С-л 100 000лв. 7 000лв. 107 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади “ с 108 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма


Продължи се със следващата дейност.
-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие “ с 100 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 –издръжка 215 503лв. 72 000лв. 287 503лв.
в т.ч.
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 141 950лв. 72 000лв. 213 950лв.
в т.ч.за кметство Зидарово 2 000лв. 10 200лв. 12 200лв.
за Созопол 115 062лв. 51 300лв. 166 362лв.
за зимно поддържане на пътищата 7 500лв. 10 500лв. 18 000лв.
в т.ч.за кметство Атия 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Вършило 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Габър 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Зидарово 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Извор 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Индже войвода 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Крушевец 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Присад 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Росен 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Равадиново 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Равна гора 500лв. 500лв. 1 000лв.
за Созопол 2 000лв. 5 000лв. 7 000лв.


Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00 –издръжка
Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова зачете § 52-00 – придобиване на ДМА

§ 52-00 – придобиване на ДМА 206 000лв. 28 500лв. 234 500лв.
/подпараграф 52-06/ за път ІV
с.Равна гора –с. Извор/Приложение №1/ 0 11 500лв. 11 500лв.
паркинг в кв.44 по плана на гр.Созопол 100 000лв. 17 000лв. 117 000лв.
Г-жа Германова подложи на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло.
-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие “ с 100 500лв

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 16, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма


Г-жа Германова премина към следващата дейност
-Дейност 622 “Озеленяване” с 5 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 174 532лв. 5 000лв. 179 532лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 72 680лв. 5 000лв. 77 680лв.
за Созопол 36 700лв. 5 000лв. 41 700лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00 –издръжка

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма


Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло
-Дейност 622 “Озеленяване” с 5 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров - ЗА
Стойо Недин- ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма


Г-жа Германова премина към дейност
-Дейност 623 “Чистота” с 400лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 300лв. 400лв. 700лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х-р на възнаграждения 0 400лв. 400лв.
за Созопол 0 400лв. 400лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 02-00 – др.възнагр.и плащания

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Стойо Недин- ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло
-Дейност 623 “Чистота” с 400лв
Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Стойо Недин- ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло функция

2.4. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 330 910лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Милко Димов –ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Стойо Недин- ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Премина се към следващата по ред функция
2.5. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности “ с 38 000лв.

Група “Физическа култура и спорт “ с 22 000 лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички “ с 22 000лв.
било увеличение става
§ 43-00 – субсидии за неф.предпр. 82 000лв. 22 000лв. 104 000лв.
в т.ч.
за гребен клуб Созопол 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.
за футболен клуб Созопол 25 000лв. 6 000лв. 31 000лв.
за клуб “БУШИ-ДО” Черноморец 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.
Г-жа Германова подложи на гласуване § 43-00 – субсидии за неф.предпр от дейност 714

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички “ с 22 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ-няма
Премина се към следващата функция
Група “Култура” с 16 000лв.
-Дейност 740 “Музеи и художествени галерии” с 6 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 684лв. 6 000лв. 22 684лв. в.т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт худ. галерия С-л 260лв. 6 000лв. 6 260лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00 – издръжка

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма
Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло
-Дейност 740 “Музеи и художествени галерии” с 6 000лв

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

-Дейност 759 “Други дейности по културата” с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 124 850лв. 10 000лв. 134 850лв. в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 113 160лв. 10 000лв. 123 160лв.
за Созопол 65 000лв. 10 000лв. 75 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00 – издръжка

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма
-

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло

Дейност 759 “Други дейности по културата” с 10 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма
Г-жа Германова подложи на гласуване т.2.5
2.5. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности “ с 38 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма


Г-жа Германова премина към т.2.6
2.6.Функция“Икономически дейности и услуги “ с 110 500лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 108 500лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 398 560лв. 58 500лв. 1 457 060лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 1 366 950лв. 58 500лв. 1 425 450лв.
за кметство Вършило 30 000лв. 1 900лв. 31 900лв.
за кметство Крушевец 126 000лв. 19 000лв. 145 000лв.
за кметство Черноморец 154 300лв. 20 000лв. 174 300лв.
за кметство Равадиново 80 000лв. 7 600лв. 87 600лв.
за Созопол 400 000лв. 10 000лв. 410 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00 – издръжка

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев -ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Г-жа Германова премина към § 51-00 – основен ремонт на ДМАбило увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 155 000лв. 50 000лв. 205 000лв.
в т.ч
ремонт път ІV 98012
/Маринка-Звездец/-с.Извор/Прил.№1/ 0 50 000лв. 50 000лв.

Подложи се на гласуване § 51-00 – основен ремонт на ДМА
Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма
Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло дейноста
-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 108 500лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Премина се към следващата дейност
-Дейност 866 “Общински пазари и тържища” с 2 000лв.

било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 1 430лв. 2 000лв. 3 430лв.
в т.ч.
за Созопол
§ 02-08 – обезщетения с х-р на възнагр. 0 2 000лв. 2 000лв.

Г-жаподложи на гласуване § 02-00 – др.възнагр.и плащания
Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло дейноста
-Дейност 866 “Общински пазари и тържища” с 2 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Подложи се на гласуване т.2.6
2.6.Функция“Икономически дейности и услуги “ с 110 500лв.
Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма


Подложи се на гласуване т.2 от бюджета

2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г.към 01.12. 2006г.за местни дейности с 455 510 лв. по функции, дейности и параграфи.


Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 22

Общински съвет одобрява т.2 от бюджета
2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г.към 01.12. 2006г.за местни дейности с 455 510 лв. по функции, дейности и параграфи,както следва:
2.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 28 800лв.
-Дейност 122 “ Общинска администрация ” намаление с 32 800лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 840 195лв. 8 000лв. 848 195лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 66 350лв. 8 000лв. 74 350лв.
-за предст.разходи на Кмета на
Общината 15 000лв. 8 000лв. 23 000лв.

било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансф.обезщ.и помощи 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш.на общ.съвет 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 583 430лв. 242 800лв. 340 630лв.
било увеличение става
/подпараграф 52-03/ горелка за парно
на Общината /Приложение №1/ 0 5 900лв. 5 900лв.

/подпараграф 52-04/ за лекотоварен
автомобил – катафалка 0 20 000лв. 20 000лв.

било увеличение става
/подпараграф 52-06/ за изграждане на
компютърен център в с.Росен –за устойчива
заетост на групи в неравност.положение,
соц.слаби и безработни /Приложение №1/ 0 21 300лв. 21 300лв.

било намаление става подпараграф 52-06/ административна
общ.сграда Созопол/Приложение №1/ 400 000лв. 290 000лв. 110 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДА 118 000лв. 192 000лв. 310 000лв.
за програмен продукт - Дирекция
“ МДТ” Созопол / Приложение №1/ 0 4 000лв. 4 000лв.
за програмен продукт за Фронт-офис 0 2 000лв. 2 000лв.
за изготвяне на ОУП-ОВОС- Созопол 25 000лв. 20 000лв. 45 000лв.
за ПУП с.Равна гора /вкл.в регулация/ 4 000лв. 3 000лв. 7 000лв.
за нивелетен план на с.Зидарово 0 12 000лв. 12 000лв.
за проект водопровод с.Зидарово 0 12 000лв. 12 000лв.
за проект водопровод с. Извор 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Крушевец 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Росен 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Равна гора 0 10 000лв. 10 000лв.
за проект водопровод с.Равадиново 0 23 000лв. 23 000лв.
за технолог.проект улична мрежа с. Извор 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Крушевец 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Росен 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект ул.мрежа с.Равна гора 0 10 000лв. 10 000лв.
за технолог.проект за безжична радиомрежа
за пренос на данни за нуж.на Общината 0 36 000лв. 36 000лв.

-Дейност 123 “Общински съвети “ с 4 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 53 770лв. 4 000лв. 57 770лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 10 000лв. 4 000лв. 14 000лв.
-за представителни разходи на
Председателя на Общински съвет 7 000лв. 4 000лв. 11 000лв.

2.2.Функция “ Образование “ дейност 311 “ Целодневни детски градини и ОДЗ “ намаление с 10 300лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 301 709лв. 17 000лв. 318 709лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 90 000лв. 2 000лв. 92 000лв.
в т.ч.за ЦДГ с.Росен 9 000лв. 2 000лв. 11 000лв.

§ 10-16 – вода,горива,енергия 68 227лв. 10 000лв. 78 227лв.
за ОДЗ “Здравец”Созопол 21 642лв. 5 000лв. 26 642лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 15 000лв. 5 000лв. 20 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 59 000лв. 5 000лв. 64 000лв.
за ОДЗ “Здравец” Созопол 15 000лв. 4 300лв. 19 300лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 8 000лв. 700лв. 8 700лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 67 900лв. 27 300лв. 40 600лв.

било увеличение става
/подпараграф 52-03/ 3бр.горелки 0 17 700лв. 17 700лв.
в т.ч.за ОДЗ “Здравец”Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за ЦДГ “Снежанка”Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за ЦДГ Черноморец /Приложение №1/ 0 5 900лв. 5 900лв.

било намаление става
/подпараграф 52-06/ за преустройство
на съществуваща сграда в ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 45 000лв. 45 000лв. 0
2.3. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж “ с 15 200лв.

било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 2 100лв. 1 200лв. 3 300лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетения с х-р на възнагр. 300лв. 1 200лв. 1 500лв.

§ 10-00 – издръжка 62 746лв. 14 000лв. 76 746лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 36 000лв. 13 000лв. 49 000лв.
§ 10-15 – материали 6 700лв. 1 000лв. 7 700лв.

2.4. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 330 910лв.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация “ с 117 010лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 181 250лв. 5 500лв. 186 750лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 89 900лв. 500лв. 90 400лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 6 300лв. 500лв. 6 800лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 55 000лв. 5 000лв. 60 000лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 0 5 000лв. 5 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 762 281лв. 111 510лв. 4 873 791лв.
/подпараграф 52-06 ;приложение №1/
в т.ч.
за водоснабдяване с.Вършило 70 000лв. 23 400лв. 93 400лв.
за водоснабдяване с.Индже войвода 70 000лв. 8 110лв. 78 110лв.
за ПСОВ -Созопол 4 231 989лв. 50 000лв. 4 281 989лв.
за водоем -Созопол 0 30 000лв. 30 000лв.
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади “ с 108 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 472 900лв. 101 000лв. 573 900лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 135 000лв. 14 400лв. 149 400лв.
в т.ч.за Созопол 10 000лв. 14 400лв. 24 400лв.

§ 10-20 – р-ди за външни услуги 233 500лв. 86 600лв. 320 100лв.
в т.ч.за кметство с.Атия 0 13 000лв. 13 000лв.
за кметство с.Зидарово 8 500лв. 3 800лв. 12 300лв.
за кметство с.Индже-войвода 2 000лв. 800лв. 2 800лв.
за кметство с.Крушевец 8 000лв. 3 800лв. 11 800лв.
за кметство с.Росен 5 000лв. 4 100лв. 9 100лв.
за кметство с.Равна гора 3 000лв. 5 100лв. 8 100лв.
за кметство с.Черноморец 85 000лв. 6 000лв. 91 000лв.
за Созопол 108 500лв. 50 000лв. 158 500лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 180 700лв. 7 000лв. 187 700лв.
/подпараграф 52-06/ реконструкция
улично осветление кв.”Буджака” С-л 100 000лв. 7 000лв. 107 000лв.
-Дейност 619 “ Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие “ с 100 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 –издръжка 215 503лв. 72 000лв. 287 503лв.
в т.ч.
§ 10-20 – р-ди за вън.услуги 141 950лв. 72 000лв. 213 950лв.
в т.ч.за кметство Зидарово 2 000лв. 10 200лв. 12 200лв.
за Созопол 115 062лв. 51 300лв. 166 362лв.
за зимно поддържане на пътищата 7 500лв. 10 500лв. 18 000лв.
в т.ч.за кметство Атия 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Вършило 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Габър 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Зидарово 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Извор 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Индже войвода 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Крушевец 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Присад 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Росен 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Равадиново 500лв. 500лв. 1 000лв.
за кметство Равна гора 500лв. 500лв. 1 000лв.
за Созопол 2 000лв. 5 000лв. 7 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 206 000лв. 28 500лв. 234 500лв.
/подпараграф 52-06/ за път ІV
с.Равна гора –с. Извор/Приложение №1/ 0 11 500лв. 11 500лв.
паркинг в кв.44 по плана на гр.Созопол 100 000лв. 17 000лв. 117 000лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” с 5 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 174 532лв. 5 000лв. 179 532лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 72 680лв. 5 000лв. 77 680лв.
за Созопол 36 700лв. 5 000лв. 41 700лв.
-Дейност 623 “Чистота” с 400лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 300лв. 400лв. 700лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х-р на възнаграждения 0 400лв. 400лв.
за Созопол 0 400лв. 400лв.

2.5. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности “ с 38 000лв. Група “Физическа култура и спорт “ с 22 000 лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички “ с 22 000лв.
било увеличение става
§ 43-00 – субсидии за неф.предпр. 82 000лв. 22 000лв. 104 000лв.
в т.ч.
за гребен клуб Созопол 25 000лв. 10 000лв. 35 000лв.
за футболен клуб Созопол 25 000лв. 6 000лв. 31 000лв.
за клуб “БУШИ-ДО” Черноморец 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.
Група “Култура” с 16 000лв.
-Дейност 740 “Музеи и художествени галерии” с 6 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 684лв. 6 000лв. 22 684лв.
в.т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт худ. галерия С-л 260лв. 6 000лв. 6 260лв.

-Дейност 759 “Други дейности по културата” с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 124 850лв. 10 000лв. 134 850лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 113 160лв. 10 000лв. 123 160лв.
за Созопол 65 000лв. 10 000лв. 75 000лв.
2.6.Функция“Икономически дейности и услуги “ с 110 500лв.
-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата “ с 108 500лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 398 560лв. 58 500лв. 1 457 060лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 1 366 950лв. 58 500лв. 1 425 450лв.
за кметство Вършило 30 000лв. 1 900лв. 31 900лв.
за кметство Крушевец 126 000лв. 19 000лв. 145 000лв.
за кметство Черноморец 154 300лв. 20 000лв. 174 300лв.
за кметство Равадиново 80 000лв. 7 600лв. 87 600лв.
за Созопол 400 000лв. 10 000лв. 410 000лв.

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 155 000лв. 50 000лв. 205 000лв.

в т.ч
ремонт път ІV 98012 /Маринка-Звездец/-с.Извор/Прил.№1
0 50 000лв. 50 000лв.
-Дейност 866 “Общински пазари и тържища” с 2 000лв.

било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 1 430лв. 2 000лв. 3 430лв.
в т.ч.
за Созопол
§ 02-08 – обезщетения с х-р на възнагр. 0 2 000лв. 2 000лв.

Г-жа Германова премина към т.3 от актуализацията
3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. на делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи към 01.12.2007г. в размер на 410 260лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:

3.1.Функция “ Общи държавни служби “ с 80 000лв.

-Дейност 122 “Общинска администрация” с 80 000лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнаг.и плащания 4 000лв. 80 000лв. 84 000лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетения с хар-р на възн. 3 000лв. 80 000лв. 83 000лв.
за Созопол 3 000лв. 75 600лв. 78 600лв.
за кметство Черноморец 0 4 400лв. 4 400лв.


Г-жа Германова подложи на гласуване § 02-00 – др.възнаг.и плащания

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло
3.1.Функция “ Общи държавни служби “ с 80 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма


Г-жа Германова премина към следващата функция
3.2.Функция “Образование “ с 276 260лв.

-Дейност 322 “Общообразователни училища “ с 276 260лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 138 060лв. 138 060лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 0 19 000лв. 19 000лв.
за ОУ Созопол 0 15 000лв. 15 000лв.
за ОУ Черноморец 0 4 000лв. 4 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 0 115 260лв. 115 260лв.
за ОУ Созопол 0 5 660лв. 5 660лв.
за ОУ Атия 0 7 000лв. 7 000лв.
за ОУ Зидарово 0 25 600лв. 25 600лв.
за ОУ Равна гора 0 14 000лв. 14 000лв.
за ОУ Росен 0 9 000лв. 9 000лв.
за ОУ Крушевец 0 8 000лв. 8 000лв.
за НУ Равадиново 0 8 000лв. 8 000лв.
за ОУ Черноморец 0 38 000лв. 38 000лв.

§ 10-62 – разходи за застраховки 0 1 800лв. 1 800лв.
§ 10-98 – други некласифиц. 0 2 000лв. 2 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 10-00 – издръжка

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова подложи на гласуване § 51-00 – основен ремонт

§ 51-00 – основен ремонт 0 112 000лв. 112 000лв.
в т.
ремонт ОУ Созопол /Приложение №1/ 0 112 000лв. 112 000лв.


Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма


Г-жа Германова подложи на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 26 200лв. 26 200лв.
/подпараграф 52-03/Приложение №1/ 0 14 200лв. 14 200лв.
в т.ч.за климатик за физкул.салон
за ОУ с.Росен 0 2 400лв. 2 400лв.
за 1бр.горелка за ОУ Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за 1бр.горелка за ОУ с.Черноморец 0 5 900лв. 5 900лв.
/подпараграф 52-06/ Приложение №1 0 12 000лв. 12 000лв.
проект за плувен басейн ОУ Созопол 0 12 000лв. 12 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова подложи на гласуване дейноста като цяло

-Дейност 322 “Общообразователни училища “ с 276 260лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Г-жа Германова подложи на гласуване
3.2.Функция “Образование “ с 276 260лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 13, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма

Г-жа Германова зачете следващата функция

3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 54 000 лв.

-Дейност 738 “Читалища” с 24 000лв.
било увеличение става § 45-00 –субсидии за орг.с нест.цел 0 24 000лв. 24 000лв. в т.ч. за Читалище Созопол 0 15 000лв. 15 000лв.
за Читалище с.Черноморец 0 8 000лв. 8 000лв.
за Читалище с.Равна гора 0 1 000лв. 1 000лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване § 45-00 –субсидии за орг.с нест.цел
Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма


Г-жа Германова подложи на гласуване
-Дейност 738 “Читалища” с 24 000лв

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова премина към следващата дейност

-Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер”с
30 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 30 000лв. 30 000лв.
/подпараграф 52-05/ витрини за
АМ Созопол /Приложение №1/ 0 30 000лв. 30 000лв. Г-жа


Германова подложи на гласуване § 52-00 – придобиване на ДМА

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма


Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло
Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер”с
30 000лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА

Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова подложи на гласуване функция
3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 54 000 лв.

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова подложи на гласуване т.3 от бюджета

3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. на делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи към 01.12.2007г. в размер на 410 260лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 23

Общински съвет одобрява т.3 от бюджета
3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. на делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи към 01.12.2007г. в размер на 410 260лв., по функции, дейности и параграфи,както следва:
3.1.Функция “ Общи държавни служби “ с 80 000лв.
-Дейност 122 “Общинска администрация” с 80 000лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнаг.и плащания 4 000лв. 80 000лв. 84 000лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетения с хар-р на възн. 3 000лв. 80 000лв. 83 000лв.
за Созопол 3 000лв. 75 600лв. 78 600лв.
за кметство Черноморец 0 4 400лв. 4 400лв.
3.2.Функция “Образование “ с 276 260лв.
-Дейност 322 “Общообразователни училища “ с 276 260лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 138 060лв. 138 060лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 0 19 000лв. 19 000лв.
за ОУ Созопол 0 15 000лв. 15 000лв.
за ОУ Черноморец 0 4 000лв. 4 000лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 0 115 260лв. 115 260лв.
за ОУ Созопол 0 5 660лв. 5 660лв.
за ОУ Атия 0 7 000лв. 7 000лв.
за ОУ Зидарово 0 25 600лв. 25 600лв.
за ОУ Равна гора 0 14 000лв. 14 000лв.
за ОУ Росен 0 9 000лв. 9 000лв.
за ОУ Крушевец 0 8 000лв. 8 000лв.
за НУ Равадиново 0 8 000лв. 8 000лв.
за ОУ Черноморец 0 38 000лв. 38 000лв.

§ 10-62 – разходи за застраховки 0 1 800лв. 1 800лв.
§ 10-98 – други некласифиц. 0 2 000лв. 2 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 0 112 000лв. 112 000лв.
в т.
ремонт ОУ Созопол /Приложение №1/ 0 112 000лв. 112 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 26 200лв. 26 200лв.
/подпараграф 52-03/Приложение №1/ 0 14 200лв. 14 200лв.
в т.ч.за климатик за физкул.салон
за ОУ с.Росен 0 2 400лв. 2 400лв.
за 1бр.горелка за ОУ Созопол 0 5 900лв. 5 900лв.
за 1бр.горелка за ОУ с.Черноморец 0 5 900лв. 5 900лв.
/подпараграф 52-06/ Приложение №1 0 12 000лв. 12 000лв.
проект за плувен басейн ОУ Созопол 0 12 000лв. 12 000лв.
3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 54 000 лв.
-Дейност 738 “Читалища” с 24 000лв.
било увеличение става § 45-00 –субсидии за орг.с нест.цел 0 23 000лв. 23 000лв.
в т.ч. за Читалище Созопол 0 15 000лв. 15 000лв.
за Читалище с.Черноморец 0 8 000лв. 8 000лв.
за Читалище с. Равна гора 0 1000лв. 1000лв. -Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер”с
30 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 30 000лв. 30 000лв.
/подпараграф 52-05/ витрини за
АМ Созопол /Приложение №1/ 0 30 000лв. 30 000лв.
Г-жа Германова продължи с т.4
4.Общински съвет извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства и “РДНО – Созопол” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности, както следва:
За кметство Габър
4.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация “ с 16 500лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 17 800лв. 16 500лв. 1 300лв.
/подпараграф 52-06/ изгр.на ограда
на кметството /Приложение №1/ 16 500лв. 16 500лв. 0

4.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 16 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 57 000лв. 16 500лв. 73 500лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 57 000лв. 16 500лв. 73 500лв.


Г-жа Германова подложи на гласуване от т.4.1- 4.2 за кметство Габър

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Ангел Гочев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма


Г-жа Германова подложи на гласуване за кметство Зидарово


За кметство Зидарово

4.3.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 23 950лв. 1 500лв. 22 450лв.
в т.ч.
10-98 – др.некласиф.в др.параг. 2 850лв. 1 500лв. 1 350лв.

4.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 400лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 000лв. 1 400лв. 6 600лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 300лв. 1 400лв. 3 900лв.

4.5.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2 900лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 110 800лв. 2 900лв. 113 700лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 110 800лв. 2 900лв. 113 700лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване кметство Зидарово

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Костадин Мархолев-ЗА
Димитър Желев-ЗА
Ангел Гочев-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -нямаЗа кметство Черноморец
4.6.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация “ с 2 200лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 12 380лв. 2 200лв. 14 580лв.
/подпараграф 52-03/климатици
за Читалище / Приложение №1/ 2 380лв. 2 200лв. 4 580лв.

4.7.Намалява плана на разходите във функция “ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 5 200лв., по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “В и К “ с 2 200лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 37 500лв. 2 200лв. 35 300лв.
/ подпараграф52-06/Приложение №1
в т.ч.
канализация ул.”Лилия” 10 000лв. 1 400лв. 8 600лв.
канализация ул.”Оборище” 20 000лв. 800лв. 19 200лв.

- Дейност 622 “Озеленяване” с 3 000лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 35 530лв. 3 000лв. 32 530лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 3 000лв. 12 000лв.

4.8.Увеличава плана на разходите във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 759 “Други дейности по културата “ с 3 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 000лв. 3 000лв. 28 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 25 000лв. 3 000лв. 28 000лв.


Г-жа Германова подложи на гласуване кметство Черноморец


Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Димитър Желев-ЗА
Ангел Гочев-ЗА
Милко Димов-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова продължи със Созопол

За Созопол –“ Регионално депо за неопасни отпадъци “

4.9.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 9 000лв. 9 000лв.
/подпараграф 52-03/ в т.ч.
климатици - 10бр.за “РДНО – С-л” 0 7 000лв. 7 000лв.
климатик – 1бр. за РДНО - С-л” 0 1 000лв. 1 000лв.

/подпараграф 52-05/ метална
каса за” РДНО – Созопол” 0 1 000лв. 1 000лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 115 594лв. 9 000лв. 106 594лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 63 104лв. 9 000лв. 54 104лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване Созопол –
“ Регионално депо за неопасни отпадъци “

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Димитър Желев-ЗА
Ангел Гочев-ЗА
Милко Димов-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма

Г-жа Германова подложи на гласуване т.4
4.Общински съвет извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства и “РДНО – Созопол” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Христо Бардуков- ЗА
Димитър Желев-ЗА
Ангел Гочев-ЗА
Милко Димов-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 15, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 24

Общински съвет одобрява т. 4 от бюджета.
4.Общински съвет извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства и “РДНО – Созопол” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности
За кметство Габър
4.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация “ с 16 500лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 17 800лв. 16 500лв. 1 300лв.
/подпараграф 52-06/ изгр.на ограда
на кметството /Приложение №1/ 16 500лв. 16 500лв. 0
4.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 16 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 57 000лв. 16 500лв. 73 500лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 57 000лв. 16 500лв. 73 500лв.
За кметство Зидарово
4.3.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 23 950лв. 1 500лв. 22 450лв.
в т.ч.
10-98 – др.некласиф.в др.параг. 2 850лв. 1 500лв. 1 350лв.
4.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 400лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 000лв. 1 400лв. 6 600лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 300лв. 1 400лв. 3 900лв.
4.5.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2 900лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 110 800лв. 2 900лв. 113 700лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 110 800лв. 2 900лв. 113 700лв.
За кметство Черноморец
4.6.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация “ с 2 200лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 12 380лв. 2 200лв. 14 580лв.
/подпараграф 52-03/климатици
за Читалище / Приложение №1/ 2 380лв. 2 200лв. 4 580лв.
4.7.Намалява плана на разходите във функция “ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 5 200лв., по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “В и К “ с 2 200лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 37 500лв. 2 200лв. 35 300лв.
/ подпараграф52-06/Приложение №1
в т.ч.
канализация ул.”Лилия” 10 000лв. 1 400лв. 8 600лв.
канализация ул.”Оборище” 20 000лв. 800лв. 19 200лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” с 3 000лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 35 530лв. 3 000лв. 32 530лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 3 000лв. 12 000лв.
4.8.Увеличава плана на разходите във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 759 “Други дейности по културата “ с 3 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 000лв. 3 000лв. 28 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 25 000лв. 3 000лв. 28 000лв.
За Созопол –“ Регионално депо за неопасни отпадъци “
4.9.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 9 000лв. 9 000лв.
/подпараграф 52-03/ в т.ч.
климатици - 10бр.за “РДНО – С-л” 0 7 000лв. 7 000лв.
климатик – 1бр. за РДНО - С-л” 0 1 000лв. 1 000лв.

/подпараграф 52-05/ метална
каса за” РДНО – Созопол” 0 1 000лв. 1 000лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 115 594лв. 9 000лв. 106 594лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 63 104лв. 9 000лв. 54 104лв.
Г-жа Германова продължи с т. 5
5.Въз основа на приетите решения по т.2,т.3 и т.4 от докладна записка Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2007г. на Община Созопол , както следва: /Приложение №1 /


било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 880 249лв. 279 610лв. 7 159 859лв.
От:
- целева субсидия 3 341 900лв. 0 3 341 900лв.
- собствени средства 1 821 630лв. 111 410лв. 1 933 040лв.
- собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 0 168 200лв. 168 200лв.
-други източници 1 716 719лв. 0 1 716 719лв.
в т.ч
ПУДООС 1 424 781лв. 0 1 424 781лв.


Г-жа Германова подложи на гласуване т. 5

Красимира Германова- ЗА
Катя Стоянова-ЗА
Гено Пухов – ЗА
Пенка Щерионова-ЗА
Николина Пехливанова –ЗА
Йорданка Сейменова-ЗА
Росен Деспов-ЗА
Константин Гребенаров- ЗА
Тодор Чакъров-ЗА
Станимир Петров- ЗА
Здравко Манолакиев- ЗА
Димитър Желев-ЗА
Ангел Гочев-ЗА
Милко Димов-ЗА
Резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 25
Общински съвет одобрява т.5
5.Въз основа на приетите решения по т.2,т.3 и т.4 от докладна записка Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2007г. на Община Созопол , както следва: /Приложение №1 /
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 880 249лв. 279 610лв. 7 159 859лв.
От:
- целева субсидия 3 341 900лв. 0 3 341 900лв.
- собствени средства 1 821 630лв. 111 410лв. 1 933 040лв.
- собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 0 168 200лв. 168 200лв.
-други източници 1 716 719лв. 0 1 716 719лв.
в т.ч
ПУДООС 1 424 781лв. 0 1 424 781лв

Премина се към т.6
6.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на СМБЗ в делегираните от държавата дейности във функция “Образование” съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 21 август 2007г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни заплати на персонала в средното образование, считано от 01.11.2007г., както следва:


Било Става

-Целодневни детски градини и ОДЗ 366,77лв. 432,79лв.
-Предучилищна полуд.подготовка 420,78лв. 496,52лв.
-Общообразователни училища 399,54лв. 471,45лв.
-Други дейн. по образованието 367,40лв. 433,53лв.

Г-жа Германова подложи на гласуване т. 6

С резултат от гласуването “ЗА” – 14, ПРОТИВ –няма,“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 26

Общински съвет одобрява т.6
6.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на СМБЗ в делегираните от държавата дейности във функция “Образование” съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 21 август 2007г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни заплати на персонала в средното образование, считано от 01.11.2007г, както следва:
-Целодневни детски градини и ОДЗ 366,77лв. 432,79лв.
-Предучилищна полуд.подготовка 420,78лв. 496,52лв.
-Общообразователни училища 399,54лв. 471,45лв.
-Други дейн. по образованието 367,40лв. 433,53лв.

След това се премина към Докладна записка с вх. № 617/28.11.2007 г. от Кмета на община Созопол – Панайот Рейзи, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол.
Г-жа Германова разясни, че тази докладна е била гласувана преди приключването на предния мандат.Сега има промяна в числеността на персонала в училищата и детските градини.Поради това се внася за разглеждане втори път.

Комисията предлага на Общинския съвет следното решение:
1. Отменя решение № 1012/14.09.07 г.
2. Предлага решението по докладната
Г-жа Германова попита за въпроси, такива нямаше и се премина към гласуване.

Г-жа Германова подложи на гласуване т.1 Отменя решение№1012/14.09.2007

С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 27

Общински съвет отменя решение №1012/14.09.2007г

Г-жа Германова подложи на гласуване т.2 Предлага решението по докладната
Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2007/2008 год.

С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 28
Общински съвет одобрява решението
Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2007/2008 год.

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол
ППГ - 1 група - 15 деца
І клас - 2 паралелки – 43 ученика
ІІ клас - 2 паралелка - 43 ученика
ІІІ клас - 2 паралелки - 43 ученика
ІV клас - 2 паралелки – 42 ученика
V клас - 1 паралелки – 31 ученика
VІ клас - 2 паралелки - 39 ученика
VІІ клас - 2 паралелки – 43 ученика
VІІІ клас - 1 паралелка – 17 ученика-маломерна
Педагогически персонал :
-учители – 22,5 бр.
-възпитатели – 2 бр.
Непедагогически персонал - 5 бр.
ПИГ – 1 групи в начален курс
1 групи в среден курс
СИП:
изобразително изкуство - 2 клас- 1 група
английски език - 7 клас –1 група
библиотека - 2 часа
екология -5 клас- 1 група
-6 клас- 1 група
приложна физика -7 клас- 2 групи
информационни технологии-3 клас- 4 групи
химия и опазване на ОС - 8 клас– 1 група
Спортни секции:
Хандбал - 7-8 клас – 1 група
баскетбол - 5 клас-момчета - 1 група
7 клас-момичета- 1 група
футбол - 5 клас - 1 група

НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново

На основание чл.11 ал.1 и т.2 ал.2:
І клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 9 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІV клас - 0.5 паралелка – 7 ученика
Образуват се 2 слети паралелки:
І + ІІ клас – маломерна
ІІІ + ІV клас – маломерна

Педагогически персонал:
учители - 2 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 0.5 бр.
ПИГ - 1 група


ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец

І клас – 1 паралелка – 18 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка- 11 ученика
ІV клас – 1 паралелка - 17 ученика
V клас – 0.5паралелка -18 ученика
VІ клас - 0.5 паралелка - 12 ученика
VІІ клас - 0.5 паралелка- 7 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка- 4 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 25 ученика
V + VІІІ клас - 22 ученика
VІ + VІІ клас - 19 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал- 3.5 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – 4 групи математика – 8 часа

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия

І клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
ІІ клас –0.5 паралелка – 3 ученика
ІІІ клас –0.5 паралелка - 11 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 12 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка- 11 ученика
VІ клас –0.5 паралелка –11 ученика
VІІ клас –0.5 паралелка – 8 ученика
VІІІ клас- 0.5 паралелка - 6 ученика
Образува се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 14 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 17 ученика-маломерна
VІ + VІІ клас – 19 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател- 1 бр.
Непедагогически персонал – 2.5 бр.
ПИГ – 1 група – начален курс

ОУ “Христо Ботев” с. Росен

ППГ - 1 група - 13 деца
І клас – 1 паралелка – 18 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 19 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 20 ученика
V клас – 1 паралелка – 23 ученика
VІ клас – 1 паралелка – 19 ученика
VІІ клас – 1 паралелка – 18 ученика-маломерна
VІІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика- маломерна
Педагогически персонал:
учители - 11 бр.
възпитатели – 4 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 4 групи: 2 в начален курс
2 в среден курс
СИП – фолклор на етносите – 4 клас – 2 часа

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора

ППГ - 1 група - 17 деца
І клас- 0.5 паралелка - 9 ученика
ІІ клас – 1 паралелка - 13 ученика-маломерна
ІІІ клас- 0.5 паралелка - 4 ученика
ІV клас – 1 паралелка -12 ученика-маломерна
V клас – 0.5 паралелка - 8 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка - 9 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка - 11 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІІ клас – 13 ученика-маломерна
V + VІ клас – 22 ученика
VІІ + VІІІ клас –20 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател – 1 бр. в прогимназиален етап
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група в среден курс

ОУ “П. К. Яворов” с. Крушевец

ПДГ - 1 група - 16 деца
І клас – 0.5 паралелка – 2 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 10 ученика
ІІІ клас – 0 паралелка – 0 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка – 9 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка – 12 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІ клас – 12 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 21 ученика
VІ + VІІ клас – 22 ученика
Педагогически персонал:
учители - 7.5 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група

ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово

ППГ - 1 група - 16 деца
І клас – 1 паралелка – 24 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 23 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика-маломерна
V клас – 1 паралелка – 15 ученика-маломерна
VІ клас – 1 паралелка – 17 ученика-маломерна
VІІ клас – 1 паралелка – 19 ученика
VІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
Педагогически персонал:
учители - 12.5 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – математика – 3 клас – 2 часа
4 клас – 2 часа
бълг.език и литература – 4 клас – 2 часа
вокална група - 5 клас – 2 часа
религия - 3 клас –2 часа
Г-жа Германова премина към Докладна записка с вх. № 616/28.11.2007 г. от Кмета на община Созопол – Панайот Рейзи, относно промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”.
Г-жа Германова обясни,че тази докладна също е разглеждана в предния мандат.
Комисията предлага на Общинския съвет следното решение:
“Допълва решение №1013/ 14.09.2007 г. в частта:
Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата си и обратно за 2007 г., като добавя към ОУ – с. Крушевец името на Златина Неделчева Веримезова – Иванова- учител – Бургас – Крушевец- Бургас”

Г-жа Германова попита за предложения по докладната.след като се увери, че няма се премина към гласуване
С резултат от гласуването “ЗА” – 17, ПРОТИВ –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 29

Общински съвет приема предложението на комисията за допълнение.
Допълва решение №1013/ 14.09.2007 г. в частта:
Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата си и обратно за 2007 г., като добавя към ОУ – с. Крушевец името на Златина Неделчева Веримезова – Иванова – учител: Бургас – Крушевец- Бургас”
След изчерпване на дневния ред, г-жа Красимира Германова закри третото /извънредно/ заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ……………..
/К. Германова/
Протокола води……………
/ Г. Найденова/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...