:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №6/11.02.2008г.


ПРОТОКОЛ № 6

Днес, 11.02.2008г., от 10:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Шестото /извънредно/ заседание под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветници, Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, Симеон Симеонов – Зам. Кмет на община Созопол, Веселина Спасова – секретар на общината, Божана Вълкова – Чампарова – юрист на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости.

Г-жа Германова откри Шестото извънредно заседание на Общински съвет – Созопол и поздрави всички присъстващи.

К.Германова: Първо искам да помоля колегите, както и всички гости, моля изключете си телефоните или ги пуснете на тих режим. Това смущава сесията а и записа. В тази връзка отправям и още една молба към колегите, ще ви моля, когато имате изказване, да заповядате на микрофона тук отпред.
Второ, относно питането на колеги преди започване на заседанието: Съгласно Чл.32 (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане, отправено до Председателя на Общинския съвет или по покана на Председателя. (2) Пряко предаване на заседания се излъчва с решение на Общинския съвет предложение на Председателя.
Към мен няма отправено искане, както и аз не съм отправяла покана. За да бъде законно излъчването на репортажа по, предполагам СКАТ ТВ, не са се представили. Ще Ви помоля да гласуваме дали заседанието на Общински съвет – Созопол, да се излъчи с репортаж или пряко предаване по СКАТ ТВ.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването “ЗА ” – 10, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 94
Заседанието да се излъчи по СКАТ ТВ.


К.Германова: Преминаваме към самото заседание. Колеги, в началото ви бяха раздадени няколко докладни. Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Искам да попитам, ще присъства ли г-н Кмета, не е проблем да си задам въпросите и на Зам. Кмета. Просто ако присъства, от уважение към него да го изчакаме.
К.Германова: Да ще присъства, ще закъснее съвсем малко, на важна среща е.
В началото Ви бяха раздадени няколко докладни записки, които да влязат като извънредни на заседанието на Общински съвет. Предвид това че заседанието е извънредно, няма да има питания към Кмета на Общината. Започвам с предложения за промяна на дневния ред.
Докладна записка с вх.№127, да влезе като първа точка и ще се обоснова защо. Става въпрос за награждаване с парични награди на изявени спортисти на Община Созопол. Децата които ще награждаваме са тук и предвид това че са на училище, предлагам тази докладна да бъде точка едно от дневния ред.
Следващото предложение за промяна е във връзка с докладните които са пред вас. Едната е от осем колеги, другата от шест колеги и още една от други двама колеги с вх.№№ 128, 125 и 83. Това са докладни относно провеждането на референдум в Община Созопол, ЗА или ПРОТИВ изграждането на петролопровода. Ще ви разясня защо и трите докладни записки са на куп представени пред вас. Първо беше внесена докладна записка с вх.№83, която е едно искане, отправено към Председателя на Общински съвет, за обсъждане на предложение за провеждане на Референдум.
По Закона за допитване до народа, Председателя не е от хората които могат да инициират Референдум. Според Закона тези лица са, не по-малко от ¼ от гласоподавателите, ¼ от общинските съветници, Кмета на Общината и Областния управител. Поради тази причина, проведохме разговор с г-н Гребенаров, след което се внесе докладна записка от шестима колеги общински съветници с вх.№125. И двете докладни бяха разгледани от комисията по Законност, оказа се че и двете докладни нямат проект за Решение. Г-н Гребенаров присъстваше на комисията, разбрахме се че, ще говори с останалите колеги и ще внесат до края на деня /петък/, докладна която да е с проект за решение. Тъй като докладна не беше внесена, колегите които присъстваха на заседанието на комисията по законност решиха и написаха докладна записка с проект за решение с цел въпроса за Референдума да се внесе за обсъждане на заседанието. Предвид това предлагам, докладна записка с вх. №128 да влезе като трета точка в дневния ред в едно с другите две искания, отправени преди това от колегите.
Следващото предложение за промяна е във връзка с още две докладни записки от Кмета на Общината. Едната е с вх.№129, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и гр. Инеада – Република Турция. Другата е докладна записка с вх. №130, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект за ремонт на Общински път IV – 98004, в участъка разклон с. Присад – с. Зидарово, община Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Други предложения относно дневния ред, има ли? Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Г-жо Председател, по отношение на втора точка, която касае Референдума. Предложението ми е следното, да ги обединим тези докладни, също и към тях да прибавите и докладната на с. Черноморец и да излезем с едно единно решение. Да излезе като инициатива на целия Общински съвет. Предполагам, че част от колегите ще имат възражения, могат да ги кажат, няма да ги включим към хората които предлагаме Референдума. Все пак няколко думи, всеки един от нас е спечелил доверието на гласоподавателите с авторитет, като лидер, като личност не като писач на докладни. Казвам го това, защото винаги съм смятал че основната задача и цел на Общинските съветници е преди всичко да бъдат общественици и от тях да излизат инициативи, които са в интерес на хората. И тъй като в момента най-големият интерес в нашата Община е петролопровода, ние трябва да дадем моралното право на жителите на Общината. Аз защитавах становището че, референдума трябва да се проведе най-вече в Созопол, Черноморец и Атия до някъде и трябва да им дадем право те да изкажат своята воля. Действително аз се убедих че има някои законови нарушения, но все пак пример има, Бургас е съвсем близо до нас, едва ли там юристите не са го преценили. По-добре да дадем право на гласоподавателите да кажат своето мнение, по този начин ще изградим становището и на цялата Созополска общественост. И взимаме си бележка от тук нататък ще се постараем да се научим как се пишат докладни, но все пак към Общинския съвет има технически сътрудници, има и юрист, да не говорим че донякъде и вие имате г-жо Председател задължение да ни помагате съгласно, чл.25 т.5 да ни оказвате съдействие. Нашата докладна престоя десетина, дванадесет дни, чак последния ден разбрахме, грешката е и наша, признавам, че не потърсихме обратната връзка.
К.Германова: Г-н Гребенаров, точно в този контекст казах, докладната в едно с другите две искания. Говорим за едно общо внасяне. Докладната на с.Черноморец, няма как да бъде прикрепена, вече в процеса на обсъждане ще преценим кога да я разгледаме, защото тя е внесена само за Черноморец. Няма как да ги обединим. Може би ще трябва да разгледаме първо въпроса като цяло за Общината и ако се наложи след това да разгледаме и другата докладна. А относно обвиненията отправени към мен, на никой не съм отказала помощ, просто аз не мога да знам при внасяне на докладната, какви са били вашите намерения за решение. Г-н Желев имате думата.
Д.Желев: Аз разбирам колегите за това, че това е належащо и трябва да се гледа. Но искам да обърна внимание за спазване на правилника, за това че на нас ни се предлагат повече точки от колкото е дневния ред. Нека предварително да се огледа тази работа и това да не става прецедент, аз не съм да не се гледат днес, но това да не става прецедент всеки път. Ние ако така продължаваме всеки път, дневния ред не можем да го уточним какъв ще бъде. Щом си има докладни има си време, да се викат хората да се направи тази работа. Мисля че г-жо Председател вие сте тази която трябва да сложи ред на цялата тази работа.
К.Германова: Конкретно предложение имахте ли г-н Желев? По правилник имаме право да внасяме извънредно докладни, които се гласуват от Общинските съветници. Самите те преценят, аз ги внасям за разглеждане, всички ние преценяваме дали да бъдат добавени към дневния ред. Други предложения по повод дневния ред? Няма. Имам въпрос към юриста, дали можем да гласуваме като цяло дневния ред с промените или трябва точка по точка.
Д.Дунев: Точка по точка.
К.Германова: Благодаря. Който е съгласен, точка първа от дневния ред да бъде, докладна записка с вх.№127/08.02.08г., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма, предложението се приема.

Който е съгласен с направеното предложение, Докладна записка с вх.№128, (с приложените за сведение Докладна записка с вх.№125/07.02.2008г и Докладна записка с вх.№83/24.01.2008г.) да влезе като точка трета по дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма, предложението се приема.

Който е съгласен, Докладна записка с вх.№129 да влезе като точка пета по дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма, предложението се приема.

Който е съгласен, Докладна записка с вх.№130 да влезе като точка шеста по дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма, предложението се приема.

Сега ще ви зачета дневния ред като цяло за да го гласуваме.
Точка първа, докладна записка с вх.№127
Точка втора, доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
- Докладна записка №115/05.02.2008г от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Приемане на декларация – обръщение.
- Докладна записка №120/06.02.2008г от Добри Добрев – Кмет на село Черноморец, относно: Провеждане на референдум в с.Черноморец.
Трета точка, докладна записка с вх.№128, (с приложените за сведение Докладна записка с вх.№125/07.02.2008г и Докладна записка с вх.№83/24.01.2008г).
Четвърта точка, доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
- Докладна записка №121/06.02.2008г от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект:
” Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Равадиново”
Точка пет, докладна записка с вх.№129.
Точка шест, докладна записка с вх.№130.
Който е съгласен с така предложения дневен ред с промените, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – нямаОбщински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 95

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. Докладна записка с вх.№127/08.02.08г. от Ангел Гочев, Милко Димов и Гено Пухов – Общински съветници, относно: Награждаване с парична награда на изявени спортисти от Община Созопол.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
- Докладна записка с вх.№115/05.02.2008г от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Приемане на декларация – обръщение.
- Докладна записка с вх.№120/06.02.2008г от Добри Добрев – Кмет на село Черноморец, относно: Провеждане на референдум в с.Черноморец.
III. Докладна записка с вх.№128/08.02.08г. от Петя Чапевова, Пенка Щерионова, Гено Пухов, Милко Димов – коалиция ФАР, Николина Пехливанова, Ангел Гочев – коалиция Селото, Йорданка Сейменова – Атака, Стойо Недин – коалиция Промяна, (с приложените за сведение Докладна записка с вх.№125/07.02.2008г и Докладна записка с вх. № 83/24.01.2008г), относно:Провеждането на референдум в община Созопол, касаещ изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис.
IV. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
- Докладна записка с вх.№121/06.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект:” Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Равадиново”
V. Докладна записка с вх.№129/11.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и гр. Инеада – Република Турция.
VI. Докладна записка с вх.№130/11.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект за ремонт на Общински път IV – 98004, в участъка разклон с. Присад – с. Зидарово, община Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.К.Германова: Започваме по дневния ред. Първа точка е докладна записка с вх. №127/08.02.08г. от Ангел Гочев, Милко Димов и Гено Пухов – Общински съветници, относно: Награждаване с парична награда на изявени спортисти от Община Созопол. Ще дам думата на някой от вносителите, да представи докладната. Г-н Пухов.
Г.Пухов: Искам да дам думата на треньора по карате, да каже две три думи за това какво са постигнали нашите деца.
И. Иванов – инструктор по карате в клуб “Буши До” с. Черноморец и в клуб “Самурай” гр. Бургас: Най-напред искам да се извиня от името на председателя на клуб “Буши До”, г-н Свиридов. Поради здравословни причини не може да присъства тук. От мое и негово име, искам да изкажа благодарности, за това че до момента помагате за развитието на спорта в общината и с. Черноморец конкретно. Представям ви децата, Деян Братков, Бойчо Бойчев, Иванка Кирилова и Александра Маринова, тя в момента отсъства. Ще изредя постиженията им, в Лос Анджелис на първенство по карате на САЩ, Александра Маринова и Деян Братков спечелиха първи места. По точно, тези две деца от Черноморец са шампиони на САЩ по карате. Двамата са и многократни Републикански шампиони, сега им предстои участие на един доста голям турнир в Япония. Благодаря ви още веднъж и се надявам да продължите да ги подкрепяте.
К.Германова: И ние благодарим на треньора, за това че подготвя такива деца, които да славят нашата Община.
Т.Чакъров: Моят въпрос е повече към г-н Пухов, няма ли в Созопол да се създаде такъв клуб, работили се по въпроса?
Г.Пухов: Работи се, регистриран е клуба и когато постигне резултати, ще започне стимулирането. Не може само при регистрацията, да се дават пари.
Х.Бардуков: Аз искам да дам едно предложение, защото съм развълнуван. Брат съм на човек, който се е занимавал дълго време със спорт. Извинявам се на колегите и предлагам сумата да е от 500 лв., защото им предстои на децата друго състезание.
К.Гребенаров: Поздравявам децата за успеха и се надявам да продължават да ни радват. Изцяло подкрепям тази инициатива да ги стимулираме и не само когато спечелят медали, а и в тяхната подготовка. Защото медали се печелят с подготовка и с финансиране. Сега да направя конкретно предложение, смятам че е време да се направи една Наредба, ред по който да се отпускат тези средства, за награди, за стимулиране и за помощите. Поемам ангажимент да потърся такава Наредба и ще пусна една такава докладна.
А.Гочев: Много е прав г-н Гребенаров, лесно шампион не се става. Коментирали сме въпроса, на тези деца да им се дава месечна стипендия от 80 лв., но това е първото публично представяне на децата и идеята е да ги наградим за това сега.
М.Димов: Аз съм един от вносителите на докладната, искам да приключим с този въпрос, тъй като има други по-важни. Благодаря на децата и спортната общественост. Но считам че е по-добре за в бъдеще, да си изготвим стратегия за развитие на Общината и да видим как ще отпускаме тези средства. Тук трябва да се развива морския спорт. Предлагам решението да си остане така както е по 300лв., а да заложим повече за самите клубове.
К.Германова: Някакви други предложения, относно решението по докладната? Няма. По предложението на колега общински съветник, размера на възнаграждението да бъде завишено на 500 лв. на спортист. Който е съгласен размера на възнаграждението да бъде 500 лв. на спортист, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма, приема се предложението.
Сега като цяло да гласуваме предложенията за решение. Зачитам ги, 1. Награждава Деян Братков, Александра Маринова, Бойчо Бойчев и Иванка Петрова с парична награда в размер на 500 лв. на спортист, за постигнати изключително високи резултати в областта на спорта; 2. Средствата за наградите да бъдат заложени в бюджета на Община Созопол. Който е съгласен с така направеното предложение за решение заедно с промяната в стойността, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 17, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 96

Общински съвет – Созопол
1. Награждава Деян Братков, Александра Маринова, Бойчо Бойчев и Иванка Петрова с парична награда в размер на 500 лв. на спортист, за постигнати изключително високи резултати в областта на спорта;
2. Средствата за наградите да бъдат заложени в бюджета на Община Созопол.

Х.Бардуков: Аз имам едно притеснение. След като е свързано с бюджета, да не би да трябва да се гласува поименно?
К.Германова: Ние гласуваме наградата и от там средствата да бъдат заложени в бюджета. Наградата ще бъде изплатена, след като се гласува бюджета. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Давам думата на председателя на комисията да представи становището.
П.Чапевова: Добър ден на всички, г-жо Председател, колеги, Уважаеми кметове на Кметства и гости. На 08.02.2008 г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”. На заседанието присъстваха в пълен състав членовете на комисията. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, Симеон Симеонов – зам. кмет на община Созопол, Добри Добрев – Кмет на село Черноморец, Константин Гребенаров – Общински съветник, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол и Стойо Недин – Общински съветник. Комисията разгледа внесените материали. Първата докладна е с вх.№115/05.02.2008г от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Приемане на декларация – обръщение. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следната корекция: В т.1от решението, на ред 9 от същото след Република България да се добави “и в частност на Община Созопол”.
К.Германова: Някакви коментари? Г-н Симеонов ще ви дам думата, вносителя го няма.
С.Симеонов: Уважаема г-жо Председател, уважаеми дами и господа Общински съветници, използвам качеството си на представител на коалиция Селото, да кажа няколко думи по този изключително важен проблем за региона и за България. Ние сме категорично против поставянето на тръбата. Когато гледам стратегиране на Бургаски регион, едно от най-красивите места на Балканския полуостров, просто се чувствам като в лош сценарий на Хичкок. Не може да се стратегира международен туризъм, през 58г. да се строи най-големия туристически комплекс на Балканите, 60-те години най-голямата рафинерия, а през 70-те години черна металургия. Разумен човек би ли допуснал да се развиват на едно място, международен туризъм, тежка химия, петро химия и черна металургия. Разбира се че не. И сега като сложим и една тръба в залива, слагаме му един капак от горе и край на всичко. Рискът е огромен.
От гледна точка на юридическата издържаност на този проект, искам да кажа, че за всички е ясно, местния парламент няма правомощия да решава, тъй като проблема е от национално значение. Вие знаете, че има споразумение между три държави, ратифицирано от Българския Парламент, т.е. решението на един местен парламент би било юридически неиздържано, незаконно. В тази докладна на Кмета има едно изключително рационално зърно и то е Национален референдум. Единствено и само Българското Народно събрание, може да реши чрез своя ратификация да се проведе Национален референдум. Трябва да знаете, че Националния референдум задължително изключва местния.
От техническата страна, чист танкер няма. Танкер без разрив няма. Кое ни гарантира на нас, след като милиардите тонове петрол ще заминат за Западна Европа, милиардите долари за Русия, ние ще си получаваме една транзитна таксичка, а 100% от риска си остава за нас.Кое ни гарантира че няма да стане една катастрофа, всеки ден стават морски катастрофи. От там на рибите, които ще измрат и птиците, които ще почернеят им е все едно дали е станала техническа грешка.
За това ви моля да подкрепите тази докладна с гласа си, за да можем да ударим тъпана на най-високите нива, Министерски съвет, Народно събрание, Президент, Камарата на Общините, да инициираме и Асоциацията на морските Общини. Ползата от тази тръба е точно никаква, 100% риск. Вместо туристите да гледат сини лагуни и златни пясъци, пред очите им ще са мазни танкери, самосвали, фадроми и прочие. Това е един излишен риск. Аз ви моля подкрепете докладната, за да можем мащабно да разгърнем една истинска кампания, така че да стане референдума Национален. Така и политическите сили иницииращи този референдум, партия Герб, партия Атака, също да се изкажат в полза на един Национален референдум, защото това е начина. Законния начин. Благодаря ви.
К.Германова: Давам думата и на Кмета на Общината, като вносител на докладната.
П.Рейзи: Уважаема г-жо Председател, уважаеми Общински съветници, не е тайна че този проблем е национален, не е само на Община Созопол. Той е на цялата страна. И в тази насока, законовата формула да се проведе референдум е в национален мащаб. Начина по който ние да покажем на господата Депутати и на господата Министри и на всички партии е като ние вземем това решение съответно, заедно с подписката която в момента върви. Да се събере един комплект от документи, който да се разпространи до всички институции както съм го написал по втора точка от предложението ми за решение. В това което предлагам няма никакъв популизъм, дори и да не се стигне до Национален референдум, в крайна сметка това е една много сериозна заявка от наша страна в последващите действия, които ние ще направим в следващите етапи на развитие на този договор за изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис. Вие знаете, че погледнато реално, това е едно начало на тази война, която ние обявяваме на национално ниво. В такъв смисъл, че от тук на татък ще се определя фирмата, която ще проектира, ще се отправят предложения към нас, дали да е на буй в морето, дали да е на пристанище, дали буйят ще е при нас или в Резово. Ние ще трябва да изберем правилното за нас решение, като потърпевши от идеята буйят да е в залива Вромос. На този етап с тези действия показваме нашето недоволство и нашата готовност за едни по-сериозни въпроси. Благодаря ви.
К.Германова: Благодарим на Кмета. Г-н Гребенаров, имате думата.
К.Гребенаров: Абсолютно подкрепям това, което каза г-н Симеонов тук пред нас. Защо имаме до някъде различия. Казвам до някъде, нашата идея е, както и всички сме събрани тук от грижа към нашето крайбрежие, за основния поминък на нашето население, туризма, да го запазим, да опазим околната среда за бъдещето на нашите деца. Да разясня инициативата за подписка, за референдум в нашата Община. Кое ме притесни, първо публикация в местната преса, че се търси място за помощното пристанище за тръбата и това място се определя да бъде в акваторията на с.Черноморец или гр. Созопол. Представете си какво означава това, всички боклуци, съоръжения, корабите които обслужват тази тръба, при един малък разрив. Разбрах, че около 600 танкера ще се разтоварват на месец, по 10л. да изпусне всеки. Другото което ме притесни е едно филмче, което се разпространява в Бургас, поемам ангажимент да го представя на нашата Община, нека хората да го погледнат. Защо, не искам национален референдум, според мен отиваме в глуха линия. Защо? Един референдум да се признае за законен, в него трябва да участват 50% плюс 1 от всички избиратели в страната. Ние тези хора не можем да ги извадим за избори, а искаме за референдума, който хората от Сливен на горе не знаят за какво си говорим, особено на горе в Северна България, не че не знаят, но какво ги интересува. Така че по този начин мисля че рискуваме, идеята е много добра, всички да излязат и да кажат НЕ на тръбата. Знаете че повечето хора са привърженици на БСП, те определено не са наясно и ще гласуват че това е “едно много добро съоръжение”. Дайте да се съсредоточим върху това, което е в нашите ръце. Ние сме най-застрашените Созопол и Черноморец. И аз имам някакво съмнение относно законността, но вижте Бургас, те го правят. Ние можем ли да кажем, не искаме това помощно пристанище или буйовете да бъдат в акваторията на нашите земи. Как да не можем, касае ни пряко. Дано да успеем да го направим успешен този референдум, аз имам съмнение дори за нашата Община. По този начин ще покажем че има гражданско общество и то иска само да решава проблемите на своята територия, а не някой от горе да му казва как ще бъде. Това е целта на нашето искане за един местен референдум. Идеята за национален е много добра, но за мен е неосъществима. За това колеги Общински съветници ви приканвам да гласувате за един местен референдум. Благодаря ви.
Н.Пехливанова: Аз призовавам господата Общински съветници да гласуват внесената от Кмета декларация, поради факта че няколко месеца съм свидетел на това, как Кмета прави всичко възможно да намери най-точния път за това, ние като Общественост да се противопоставим на изграждането на този проект.
Г.Пухов: Аз също подкрепям Кмета, но имам няколко въпроса. Първо към Председателката, ако е възможно да ни зачете, Закона за референдума и ако не дай си Боже, не съберем 50 плюс 1 % да гласуват за този референдум за който съм за, какви ще са последиците, да ни ги разясни.
К.Германова: За местния референдум ли?
Г.Пухов: Да.
К.Германова: За него ще коментираме в следващата точка. Сега говорим за националния.
Г.Пухов: За националния, предлагам да подкрепим Кмета.
П.Рейзи: Нещо не ви разбирам г-да Общински съветници. От изказването на г-н Гребенаров до сега, има някакво противопоставяне между двете докладни ли, какво? Защо са тези изказвания? Подлагайте на гласуване. Разбира се, ще е много добре да се приемат и едната и другата докладни, защото те една с друга се допълват. Това е една градация на нещата.
М.Димов: За мен най-валидна е докладната на с.Черноморец, защото от тези 11 човека, които са се подписали има представители на всички политически партии и мога да кажа, че при нас гражданското общество е много по-напред, от колкото в цялата Община. Подкрепям, преди малко направеното предложение, всички тези докладни да се прикрепят една към друга, защото всички са еднакво важни и всички сме на едно мнение. Въпроса е какво ще направим ние, защото много като говорим с хората те казват, абе какво ще направим те са го решили. Вижте какво, ние сме минали по този път, те решиха на времето да замърсят Вромос, ние направихме гражданско сдружение и инициативни съвети и постигнахме победата. Ние нашето трябва да си го направим, а те каквото искат да решават. Поне нашата съвест да е чиста в това отношение. И трябва да ви кажа, че ако искаме този референдум да успее, трябва да ходим като на избори, да направим разяснителна сесия.
К.Германова: Г-н Димов, моля ви, г-н Недин има процедурно предложение. Моля за тишина.
С.Недин: Уважаеми колеги, г-н Кмете, г-жо Председател, всички тук си даваме сметка за значението на това което правим в момента, предлагам да подкрепим тази декларация поименно, чрез полагане и на подпис в графите – “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
К.Гребенаров: Националния не изключва местния, както и местния не изключва националния, ние се притесняваме ако отидем към национален да не загубим.
П.Рейзи: Не разбирам логиката на вашето мислене. Има внесена докладна за национален има внесена докладна и за местен, не разбирам логиката ви, че ако гласуваме едната, ще отпадне другата. Да ако гласуваме местен на ниво Община Созопол, докладната от Кмета на с.Черноморец ще се наложи да бъде отложена или оттеглена от вносителя.
К.Германова: Едно разяснение да ви направя колеги и ще ви дам думата. В Закона за допитване до народа има няколко глави. Втора глава е Национален референдум, а трета глава е Местен референдум, нито Местния е включен в Националния, нито Националния е включен в Местния, това са два различни референдума. И съгласно този Закон, Националния референдум се провежда за решаване на въпроси от Народното събрание, говорим за въпроси които са от компетенцията на Народното събрание. Местния референдум се провежда по въпроси от местно значение и най-вече въпроси, които се решават най-вече от Местния Парламент. Говорим за нашия Общински съвет. Тези два вида референдуми са коренно различни, в смисъл такъв, те се изключват и не се допълват. Това, че ще бъде взето решение, или по-точно предложение, защото ние не можем да инициираме Национален референдум. Ние ще гласуваме една декларация с която да подбудим, тези които имат правото да инициират Национален референдум. И едното решение не изключва и не допълва другото. Има ли някой въпроси, точно по предложението за решение от кмета? Г-н Желев.
Д.Желев: Искам думата, защото някой си позволява да говори от името на БСП, как ще гласуваме и т.н.. Въпросът е, че много неща не са разяснени и се правят политически инсинуации. На мен лично, никой не ми се е обадил. Няма и да ми се обади, за кой да гласувам. Аз си имам достатъчно съвест. Моля ви тази спекулация да спре. Искам тук да взимаме практически решения. Решения, които да са в полза на населението. Аз също съм против и ще подкрепя докладната. Г-н Гребенаров е прав, 50 плюс 1 %. Дали ще стане? Аз се съмнявам. Ние трябва да окажем натиск и аз съм съгласен с моя авторитет и връзките, които имам и заедно с кметството и другите политически партии да окажем натиск върху правителството, върху държавата, да разберем какво се прави.
Й.Сейменова: Прекалено много упреци се отнасят към политическа партия Атака. Първо искам да ви кажа, къде бяхте вие господа, когато ние ходихме и в София и в Бургас? Колко от вас са били там? И ние за какво отидохме, да изразим нашето становище и за да подкрепим жителите на нашата Община. Аз подкрепям декларацията на г-н Панайот Рейзи, която внася, за Национален протест срещу не само тази тръба, но и срещу това което каза г-н Желев, защото тръбата няма да е само една, а ще последват и други. Вие трябва да знаете, че това нещо ще доведе до екологичен спад на нашата Община и на цялата страна. Аз казах не веднъж, че морето не е само на Созопол, не е само на Бургас, морето е на всички, не само на наши, но и на чужди граждани. Аз призовавам и за местен референдум, защото ще покажем, че Созопол е Община, която е защитила своето развитие и история. И ви призовавам, ако сега гласуваме за местен референдум, ние по политически партии трябва да си свършим работата, защото хората много трудно ще излязат да гласуват.
К.Германова: Благодаря ви г-жо Сейменова. Има предложение от г-н Недин, гласуването да бъде поименно с полагане на подпис от всеки един в графите – За, Против и Въздържал се. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването “ЗА ” – 13, ”ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4, предложението се приема.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 97
Гласуването на декларацията – обръщение, предложена с докладна записка с вх. № 115/05.02.2008г.от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, да бъде поименно с полагане на подпис на всеки един от общинските съветници в графите – “За”, “Против” и “Въздържал се”.

К.Германова: Зачитам ви решението,
Декларация – Обръщение
От Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и Общински съвет Созопол
Уважаеми Дами и Господа,
Предвид възникналите в обществото различни мнения, относно изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис, опасността от вредни последици за околната среда и населението, както и ограниченията, предвидени в Закона за допитване до народа, се обръщаме към Вас за съдействие. Апелираме за предприемане на действия от Ваша страна за организиране на Национален референдум “ЗА” и ,,ПРОТИВ” изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис.
Считаме, че това е единственият демократичен начин населението на Република България и в частност на Община Созопол да изрази своята воля за решаването на този икономически проект.
Който е съгласен с така направеното предложение за приемане на тази декларация, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 98

Общински съвет – Созопол приема следната декларация – обръщение:
Декларация – Обръщение
От Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и Общински съвет Созопол
Уважаеми Дами и Господа,
Предвид възникналите в обществото различни мнения, относно изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис, опасността от вредни последици за околната среда и населението, както и ограниченията, предвидени в Закона за допитване до народа, се обръщаме към Вас за съдействие. Апелираме за предприемане на действия от Ваша страна за организиране на Национален референдум “ЗА” и ,,ПРОТИВ” изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис.
Считаме, че това е единственият демократичен начин населението на Република България и в частност на Община Созопол да изрази своята воля за решаването на този икономически проект.

Втора точка от решението е, настоящата декларация да се изпрати до: Президента на РБългария, Председателя на Народното събрание, Министър – председателя на РБългария, Министъра на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в РБългария, Асоциацията на българските черноморски общини, Националното сдружение на действащите председатели на общински съвети РАО ”Тракия” и Председателите на Общински съвети в РБългария. Който е съгласен с точка втора от решението, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 99

Настоящата декларация да се изпрати до: Президента на РБългария, Председателя на Народното събрание, Министър – председателя на РБългария, Министъра на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в РБългария, Асоциацията на българските черноморски общини, Националното сдружение на действащите председатели на общински съвети РАО ”Тракия” и Председателите на Общински съвети в РБългария.

П.Чапевова: Следващата точка, която разгледахме на заседанието на комисията по законност е докладна записка с вх.№120/06.02.2008г от Добри Добрев – Кмет на село Черноморец, относно: Провеждане на референдум в с.Черноморец. Точно за да се избегне всякакво политизиране и изглед за надпревара кой първи е внесъл идеята, комисията имаше желание да допълни тази докладна, предлагайки този референдум да се проведе на територията на цялата Община. Оказа се обаче, че това действие не е законосъобразно, тъй като докладната е внесена от кмет на кметство. Отделно, като Общински съветник ще си поема отговорността, гласувайки ЗА или ПРОТИВ референдума, но като председател на комисията съм длъжна да ви кажа нейното становище, законово дали референдума в това кметство или в цялата Община няма основание да бъде проведен. Комисията предлага докладната да се обсъди от Общинските съветници, но не предлага да се вземе даденото решение. Затова и се наложи внасянето на тази последваща докладна, тъй като предните две са по-скоро искания. Последната внесена докладна е вече с проект за решение.
К.Германова: Давам думата на Кмета на с.Черноморец.
Д.Добрев: Предлагам моята докладна да бъде разгледана след докладната за цялата Община. Първо да се разгледа докладната за референдум на цялата Община и ако се приеме тя, ще направя отвод на моята докладна.
К.Германова: Имаме направено предложение от Кмета на с. Черноморец. Който е съгласен първо да се разгледа докладната, която касае референдум в цялата Община, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 100

Да се разгледа и подложи на гласуване докладна записка с вх.№ 128/08.02.2008г.( с приложените за сведения Докладна записка с вх.№125/07.02.2008г. и Докладна записка с вх.№83/24.01.2008г.), относно провеждането на референдум в Община Созопол, касаещ изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис, преди докладна записка с вх.№ 120/06.02.2008г. относно провеждането на референдум в с.Черноморец, като последната да се разгледа непосредствено след това.


К.Германова: Преминаваме към докладната която касае референдума за цялата Община. Искам да ви допълня нещо, оказа се че има още две точки, които трябва да се допълнят към решението. Това е по предложение на юристите. Така както са предложени решенията, след трета точка да има четвърта: Провеждането на разяснителната кампания да се осъществи в периода, от……..до……, като се проведат разяснителни събрания и дискусии в населените места на Община Созопол, при спазване на принципа на равнопоставеност на тезите “да” или “не”, изграждането на петролопровода, с участието на експерти и представители на засегнатите неправителствени организации и сдружения. И точка пета: На основание чл.26 от Закона за допитване на народа, възлага на Кмета на Община Созопол, да организира техническата подготовка за провеждане на местния референдум, насрочен за……. И в трета точка, така както е предложено: Общински съвет – Созопол залага в бюджета средствата за финансиране разходите по референдума в размер на…… , трябва да уточним средствата и по първа точка да уточним датата за провеждане на референдума. И още нещо да ви уточня и по искане на г-н Пухов. Местния референдум се провежда само по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за които това е изрично предвидено в Закона. И още нещо ще ви зачета, не съм против провеждането на референдума, не съм против това да покажем нашето мнение, но като председател на Общински съвет съм длъжна да ви запозная със законовите разпоредби, които касаят Местния референдум. След като бъде проведен референдума, от Закона за допитване до народа, чл.36, ал.1, решението прието чрез местния референдум се оповестява в двуседмичен срок от Общинския съвет, който приема и мерки за неговото изпълнение. Ал.2, изпълнението на решението прието с местен референдум, се организира от Кмета на Общината в района на кметството. И ал.3, когато предложението било предмет на местния референдум не е прието, нов референдум по същия въпрос може да се проведе най-рано след две години.
Защо ви ги зачитам тези неща? След като проведем местен референдум, ние трябва да излезем с някакво решение. Дано да излязат повече от 50% от хората да гласуват, за да може референдума да е в законовите си норми, да бъде признат за проведен. И след като се проведе референдума и имаме повече от 50% гласували граждани, от там нататък последващите етапи няма как да бъдат проведени, нито от Общински съвет, нито от Кмета. Длъжна съм да ви запозная с тези законови разпоредби. Давам ви думата, някой ако иска да коментира. Г-н Бардуков, имате думата.
Х.Бардуков: Аз искам да поздравя Кмета за тази декларация, защото това е една от малкото инициативи предприети за Национален референдум. Въпросът ми е, декларацията ок, тя е супер, в Бургас е факт, че на 17.02. ще има референдум. Питам аз, няма ли да станат за смях бургазлии, ако всички останали общини спим? Вие казвате, че ще бъде незаконен.
К.Германова: Въпросът ви е към мен. Аз ви казах, запознавам ви със законовите разпоредби по повод Местния референдум. Длъжна съм, защото всеки трябва да си направи сметка, до колко ще гласува морално, законово. Никой не е казал, че сме против или сме заспали относно референдума.
Х.Бардуков: Аз коментирам това което чувах до сега, относно законността.
К.Германова: Ще оспорите ли, че е законен?
Х.Бардуков: Има институции, които да го направят, като Областна управа, Районна прокуратура.
К.Германова: Г-н Бардуков, аз не искам да ви убеждавам, просто представих законовите разпоредби.
Х.Бардуков: Относно референдума в Общината, аз съм убеден, че хората по селата без кебапчета и пари ще бъдат по-активни, от колкото жителите на Созопол. Нека да не забравяме, че допуснем ли петролопровода, туризма ще има много голям спад, а от там ще има спад и при търсенето на работна ръка. Призовавам да го направим така както е в Бургас, дано да го направят скоро и останалите черноморски Общини и когато резултатите от тези референдуми се внесат там където е необходимо, например в Европейският парламент, ще питам аз тогава как ще се вземе решение против волята на хората. Аз смятам че ние сме най-засегнати, нашия поминък е туризма.
К.Германова: Още някакви въпроси и коментари по предложените решения? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Аз предлагам да се концентрираме върху решенията. В Закона е казано, не по-рано от един и не по-късно от два месеца от взимане на решението, нали така. Предлагам да се концентрираме върху определяне датата за провеждане на местния референдум. И още нещо, аз не бих могла, но ако Кмета може да определим в какъв размер са средствата, Закона гласи, средствата се поемат от Общинския бюджет.
П.Рейзи: По отношение на средствата, не мога да коментирам, защото никога не е правено такова нещо в нашата Община. В Бургас разбрах, че са заложили около седемдесет хиляди лева, ние сме по-малка Община от тях и спокойно можем да заложим на 50% от тази сума. По отношение на времето също не мога да го коментирам, защото това са си едни избори. Трябва може би и комисия да се назначи или ще е общинската избирателна комисия, не сме го правили, незнам. Коментирам пред вас.
(коментари)
Н.Пехливанова: Вие предложете датата, г-жо Председател.
П.Рейзи: Нормално е да бъде неделя, както се правят всички избори.
К.Германова: Варианта е или 30/март/2008г. или 06/април/2008г. Не знам само как са Великденските празници.
(коментари)
К.Германова: 06/04/2008г. е добра дата.
П.Рейзи: Спираме се на 06/04/2008г., това е едното предложение. Другото предложение е 40 000лв. А разяснителната кампания да е от 06/03/2008г. до 06/04/2008г., едномесечна.
(коментари)
П.Рейзи: Не, разяснителната кампания ще е от 06/03/2008г. до 04/04/2008г., 05 ден за размисъл и на 06 отиваме да гласуваме.
К.Германова: Други предложения по повод решенията? Няма. Започвам с първото предложение за решение. Да бъде проведен на 06/04/2008г. местен референдум в Община Созопол относно изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.

К.Германова: Второ решение: Въпроса, на който гласоподавателите ще отговарят с “да” или “не”, ще бъде: “Желаете ли изграждането на Петролопровода Бургас – Александруполис?”
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.

К.Германова: Трето, Общински съвет Созопол залага в бюджета за финансиране на разходите по референдума в размер на 40 000лв. Тук ще гласуваме поименно колеги. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.

К.Германова: Четвърто: Провеждането на разяснителната кампания да се осъществи в периода, от 06/03/2008г. до 04/04/2008г., като се проведат разяснителни събрания и дискусии в населените места на Община Созопол, при спазване принципа на равнопоставеност на тезите “да” или “не”, изграждането на петролопровода, с участието на експерти и представители на засегнатите неправителствени организации и сдружения. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

К.Германова: Пето: На основание чл.26 от Закона за допитване на народа, възлага на Кмета на Община Созопол, да организира техническата подготовка за провеждане на местния референдум, насрочен за 06/04/2008г., който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.

К.Германова: По предложение на юристите, ще гласуваме решенията като едно общо решение. Който е съгласен с така направеното предложение за решение за провеждане на референдум, включващо петте точки, които изгласувахме, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 101

1. Да бъде проведен на 06/04/2008г. местен референдум в Община Созопол относно изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис.
2. Въпроса, на който гласоподавателите ще отговарят с “да” или “не”, ще бъде: “Желаете ли изграждането на Петролопровода Бургас – Александруполис?”
3. Общински съвет – Созопол залага в бюджета за финансиране на разходите по референдума в размер на 40 000лв.
4. Провеждането на разяснителната кампания да се осъществи в периода, от 06/03/2008г. до 04/04/2008г., като се проведат разяснителни събрания и дискусии в населените места на Община Созопол, при спазване принципа на равнопоставеност на тезите “да” или “не”, изграждането на петролопровода, с участието на експерти и представители на засегнатите неправителствени организации и сдружения.
5. На основание чл.26 от Закона за допитване на народа, възлага на Кмета на Община Созопол, да организира техническата подготовка за провеждане на местния референдум, насрочен за 06/04/2008г.

К.Германова: Продължаваме по дневния ред. Г-н Добрев, давам ви думата по повод вашата докладна.
Д.Добрев: Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Общински съветници, оттеглям докладната си.
К.Германова: Колеги, трябва да гласуваме оттеглянето на докладната, тъй като е по време на заседание. Който е съгласен с оттеглянето на докладна записка с вх.№120/06.02.2008г от Добри Добрев – Кмет на село Черноморец, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 102

По желание на вносителя, Общински съвет – Созопол, оттегля докладна записка с вх.№120/06.02.2008г от Добри Добрев – Кмет на село Черноморец, относно: Провеждане на референдум в с.Черноморец.

К.Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по финанси и бюджет. Давам думата на председателя на комисията, г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 08.02.2008 г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”. На заседанието присъстваха всички нейни членове. Комисията разгледа докладна записка с вх. №121/06.02.2008 г. от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: ”Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново”. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Някакви въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Искам да ми се обясни, точно какво гласуваме в момента? Четох го десет пъти, може да е смешно, но не можах да разбера точно какво се гласува.
П.Рейзи: За да се кандидатства по различни програми, едно от изискванията е да има решение на Общински съвет, с което Общински съвет дава съгласие, Общината да кандидатства по дадена програма. Това вие трябва да гласувате.
Х.Бардуков: Много се извинявам, има ли готов проект, или даваме съгласие да се прави проект?
П.Рейзи: Проекта е направен, внесен е и е одобрен. Тогава не бях го внесъл в Общински съвет и в момента хората са го одобрили, но изискват този документ. Другото нещо което съм внесъл със следващата докладна после ще го коментираме и него е във връзка със споразумението, това е също едно изискване. За да се побратимим с един град, трябва да има съгласието на Общински съвет. И другата докладна за пътя с.Присад – с.Зидарово, също техническия проект е готов, предстои кандидатстване. Едно от изискванията на тази програма по която ще кандидатстваме е да има решение на Общински съвет. От тук на татък, ще ви бъдат поднесени много такива докладни. Някъде даже ги внасям предварително, като се съобразявам със сроковете за внасяне на проектите в съответните институции.
Х.Бардуков: Точно това ми беше въпроса, как ще гласуваме нещо, което не сме го видяли? На мен ми е любопитно какво е проекта. Гласуваме нищо в момента.
К.Германова: Ние г-н Бардуков, не одобряваме проект.
Х.Бардуков: Ясно де, но ние даваме решение за този проект.
К.Германова: Не, не давате решение. Ние даваме принципно съгласие, че Общината може да кандидатства по определен проект.
Х.Бардуков: Кой е този проект?
К.Германова: Там е записано, кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: ”Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново”.
Х.Бардуков: Явно не бях разбран.
(дебати)
К.Германова: Г-н Бардуков, ще отговоря на въпроса, който зададохте. Става въпрос за една съгласувка, за това Общината да може да представи документи. Министерствата изискват, една съгласувка, че Общински съвет е съгласен да се кандидатства по проекта. Не винаги е необходимо да бъдат представени проекти и технически характеристики и т.н.. Не се смейте г-н Бардуков, попитайте как става подготовката за финансирането на един проект. Г-н Мархолев искаше думата.
К.Мархолев: Аз искам да поясня, тъй като съм бил в изпълнителната власт. Искам да кажа, че наистина ние одобряваме само идеята за проект. Техническата част, има си едни хора в Министерството, които определят, имало е случай, когато ни връщат проектите. Ние Общинския съвет за да го видим един проект, ние просто правим едно благо. Ние гласуваме само правото да се кандидатства.
Р.Деспов: Добър ден на всички, аз нямаше да питам нищо по тази докладна, но от това което каза Кмета, аз разбрах, че този проект е даден и е одобрен и сега се иска съгласието на Общински съвет. Не трябва ли, реда да бъде обратен? Не трябва ли Общински съвет да бъде запознат с това, с какви проекти кандидатства Общината и къде кандидатства и преди още да се започне да се работи този проект, ние да сме дали съгласието си. Не е ли странно, че едва ли не нас ни заобикалят и едва накрая дайте съгласие. Нямаме нищо против.
П.Рейзи: Специално по отношение на водата на Равадиново и аз не очаквах и аз не очаквах, че толкова бързо ще се класира проекта. Внесох го в ПУДООС, обадиха ми се след пет дни, че сме класирани. Ще им се обадя днес, да ни декласират, защото Общинските съветници в Созопол не искат да имат вода в Равадиново. Благодаря ви.
(коментари)
К.Мархолев: Много се извинявам, с риск от някои хора да бъда обвинен, че поддържам г-н Рейзи, искам да обясня защо. Защото съм бил в изпълнителната власт и знам как е. Разберете, че в ПУДООС има определена дата и ако в момента не може да се внесе, няма време кога да се прави. Ако се разберем тук да гласува предварително, трябва да се правят извънредни сесии. Разберете, че в ПУДООС има дати, никой няма да ни чака.
К.Германова: Колеги, ако няма този документ за съгласувката, няма да тръгне да се реализира проекта. Това ли искаме колеги, че задаваме толкова много въпроси? Говорим за съгласувка, че ние сме съгласни общината да кандидатства по даден проект, не е необходимо да одобряваме проект. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 103

В изпълнение на “Общински план за развитие на Община Созопол през периода 2007- 2013 г.”; Цел 2 Доизграждане и развитие на водостопанската инфраструктура; Мярка 2; т2, Общински съвет Созопол дава съгласието си приоритетния за Община Созопол екологичен обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново” да бъде одобрен за безвъзмездно финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, докладна записка с вх. №129/11.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и гр. Инеада – Република Турция. Давам думата на кмета да представи докладната.
П.Рейзи: Срещнах се с кмета на гр. Инеада, той ми представи техния град, като доста интересен, седемнадесет метрови плажни ивици. Града е 2000 човека, Общината е 5000 човека, основно с туризъм се развива. Мисля, че едно побратимяване с тази Община ще донесе много плюсове за нас, по отношение на трансграничното сътрудничество. Има възможност в момента да се отпускат доста европейски пари по тази програма. Отделно града е близо до нас, всички знаете за проекта при Резово за откриване на КПП, тогава ще стане още по-близо, като стратегическа точка, която за нас е много важна. За това предлагам на Общински съвет да вземе това решение за споразумението.
(коментари)
П.Рейзи: Може и на обмяна на опит да ходим, има какво да се вземе.
К.Германова: Благодарим на Кмета, да допълня нещо. По повод това трансгранично сътрудничество, средствата които се отпускат по програма ФАР има едно изискване. За да кандидатства Общината ни в такъв проект и да спечели такъв проект, трябва да има сключено споразумение за сътрудничество с град от Турция. И още нещо, освен решението, че одобряваме подписването на споразумението, след това, когато бъде подписано ние ще го ратифицираме. Въпроси имате ли? Няма. Зачитам решението: На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписването на споразумение за сътрудничество в областта на туризма, спорта, екологията, с цел осъществяване на трансгранично сътрудничество и реализация на съвместни проекти финансирани от Европейските фондове между община Созопол и гр. Инеада, Република Турция. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”. Гласуването ще бъде поименно.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 104

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписването на споразумение за сътрудничество в областта на туризма, спорта, екологията, с цел осъществяване на трансгранично сътрудничество и реализация на съвместни проекти финансирани от Европейските фондове между община Созопол и гр. Инеада, Република Турция.

К.Германова: Преминаваме към последната точка от дневния ред, докладна записка с вх.№130/11.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект за ремонт на Общински път IV – 98004, в участъка разклон с. Присад – с. Зидарово, община Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Става въпрос за съгласуващо решение, за кандидатстване по проект. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Всички знаете, че този път е доста разбит, преценил съм, че е една важна отсечка в Общината. Кандидатства се за около пет милиона лева. Проекта е почти готов, надявам се до 15/02/2008г. да го внесем в Министерството на регионалното развитие, дано да ни одобрят. Благодаря ви предварително, ако гласувате “За” внасянето му. Проектирам в момента всички пътища в Общината. Лошото е, че по тази програма към регионалното развитие имаме право да кандидатстваме на година по един път.
К.Германова: Въпроси по повод докладната? Няма. Зачитам решението. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Проект за ремонт на общински път IV — 98004, в участъка разклон с. Присад –с.Зидарово, община Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура, Бюджетна линия: ВG 161 РО 001/2.1.-02/2007 “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 105

Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Проект за ремонт на общински път IV — 98004, в участъка разклон с. Присад –с.Зидарово, община Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура, Бюджетна линия: ВG 161 РО 001/2.1.-02/2007 “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам шестото извънредно заседание на Общински съвет – Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ……………..
/К. Германова/
Протокола води……………
/Х.Михова/*18.02.08


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...