:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №7/29.02.2008г.


ПРОТОКОЛ № 7

Днес, 29.02.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Седмото редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветници, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Симеон Симеонов – Зам. Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Румен Александров – Гл. архитект на Общината, Надежда Савова и Галина Георгиева – юристи Общинска собственост, Златан Атанасов – специалист “ТСУ”, Христо Христов – Директор дирекция “ТСУ”, Валя Бучинкова – гл. специалист по бюджет, Надя Миндова – гл. счетоводител на Община Созопол, Калина Павлова – Директор дирекция “ПМДТ”, Адрияна Попова – Директор дирекция “МТД”, Росица Димова – функция “Образование”, Петя Димитрова – Пресаташе на Общината, Кметове на кметства, други представители на общинската администрация, граждани и гости.

К.Германова: В залата присъстват седемнадесет Общински съветници, имаме кворум. Откривам седмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. Заседанието ще започне с питания към Кмета на Общината.
П.Рейзи: Връчвам тази мартеница на целият Общински съвет, разбира се в лицето на председателката. Пожелавам на всички Ви, бъдете живи и здрави през целия мандат.
К.Германова: Благодаря на Кмета, от мен и от името на всички Общински съветници. Давам думата на вас колеги.
Р.Деспов: Въпросите ми са два, свързани са с транспорта в Общината и по точно линията Бургас – Созопол. Първият ми въпрос е за последния автобус-19:30 в работните дни на фирма „Минибус”. Същият вместо 40-45 човека, вози 85. Възможно ли е да се извърши някаква проверка? Вторият ми въпрос е за фирма „Бургасбус”. Те си позволяват в почивните дни да преотстъпват линията на друга фирма, която от своя страна отказва да признава картите на нашите ученици.
П.Рейзи: Ще се направи проверка на фирма „Минибус”. За „Бургасбус”, ще направим писмено запитване до Бургас. Хубаво е да пуснете и една жалба в Общината, за да имаме основание.
К.Гребенаров: Какви са намеренията на Общината за Боруна и по-точно, там където е паркинга. Вторият ми въпрос е във връзка със замърсяванията от големите камиони по строежите. Третият ми въпрос е, какво става с вкарването във владение на собствениците на земи в местността „Хаджи Али дере”?
П.Рейзи: Най-напред за Боруна, все още не сме стигнали до там. За сега паркинга, който си го има остава така, останалата част е за жилищно строителство. На този етап това е по градоустройствен план.
По отношение на камионите, пусната е Заповед. Минали сме през всички строителни обекти, Заповедта им е връчена. Нашата Полиция е предупредена, да им създава актове при неспазване. Също в комисията по безопасност на движението е коментиран проблема, взели сме становище, че ще се налагат глоби и санкции. Основното замърсяване в момента е в местността „Мисаря”, предвиждаме излизане на камионите от горната страна и така ще се спести замърсяване. През месец май, е предвидено цялостно измиване на централната улица на местността „Буджака” и асфалтиране на всички откоси, тъй като от там ще минава предвидения градски транспорт. Маршрута му ще биде от къмпингите до с.Черноморец, интервала от време ще се доуточни в комисията по безопасност на движението.
За „Хаджи Али дере” давам думата на юристите по Общинска собственост.
Г.Георгиева: За параграфската зона, до лятото се издаваха Заповеди на ползвателите. След като излязоха Заповедите, около 10% само бяха обжалвани. В момента се прави плана на новообразуваните имоти, който се проектира от Областна управа, както всички планове за новообразуваните имоти. Все още няма готов план.
Т.Чакъров: По проекта за Боруна, въпросния паркинг и алеята, която трябва да слиза до харманския плаж. В момента се заливат плочи и се заграбва публична Общинска собственост. Говоря за това, хората да ползват единственото останало парче земя, което гледа към морето. Миналата администрация бяха направили проект за паркинг, зелени площи и алея. Ако мислите да развалите този проект или как мислите да постъпите? Виждам, че в бюджета няма предвидени средства за това.
П.Рейзи: По отношение на бюджета, има достатъчно средства за улици и тротоари. Има предвидени средства и за изграждане на такава алея. Относно проекта, такъв не съществува. Просто е направен един паркинг на бързо и това е. Ето и главния архитект е тук, нека и той да каже.
Р.Александров: В действащия план за регулация има един имот за озеленяване, който е в порядъка на не повече от декар, грубо казано. Останалата част от Общинския имот, в момента по действащ план за регулация и доизчисляване е в размер на няколко имота, които са за жилищно застрояване. Паркинга, който е построен е в разрез с действащия план за регулация и застрояване. В този план има предвидена алея и само това.
П.Рейзи: Този паркинг, който е построен е изцяло незаконен, защото няма такъв проект. Просто бяха избори и всеки бързаше да каже нещо. Все още не сме стигнали до този район, в смисъл такъв да сме мислили какво да се прави. Алея до долу ще има със сигурност, останалото, каквото и да проектираме ще мине през Общински съвет.
Т.Чакъров: Има хора, които вече са построили къщи и заливат в момента подпорни стени, по този начин заграбват Общинска земя.
П.Рейзи: Ще го проверя лично това.
Й.Сейменова: Какво предвиждате за летния сезон да стане с бившата таверна „Аполония”
П.Рейзи: Това е следващото място за което трябва да вземем конкретно решение,това е Общински терен и е в центъра на Созопол. За това лято ще остане така, малко ще се отремонтира и ще го включим в търговската схема. А до началото на лятото, ще излезем с някакво конкретно предложение пред вас, какво ще бъде там.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Да считам, че няма. Искам и аз да ви запозная с нещо, имаме спрени решения от Областния управител. Всеки един от вас, който желае може да дойде и да се запознае с това какви са мотивите за тяхното спиране. Сега няма да ги коментираме, за да не отнемаме от времето.
Продължаваме заседанието с докладна записка с вх.№ 211/28.02.2008г., която ви беше раздадена в началото. Предложението ми е тя да влезе извънредно в дневния ред, като втора точка. Това се налага, защото решението трябва да се вземе днес. Става въпрос за детските градини, да бъдат обединени в едно звено, за да могат да бъдат обслужвани от Общината. Знаете, че училищата преминаха на делегирани бюджети, а детските градини остават на самоиздръжка. Някой има ли други предложения относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен, докладна записка с вх.№ 211/28.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прилагането на Наредба № 6 от 23.06.1994г. за специфичните икономически правила за дейността на звената – детски градини, на територията на Община Созопол, съобразно измененията в Закон за Държавния бюджет за 2008г., в сила от 01.01.2008г., да стане втора точка от дневния ред, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, с допълнението, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 106

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
1.Докладна записка с вх. №161/18.02.08 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към тарифата за местните такси и тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгл. чл.6, ал1, т.в и ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
2.Докладна записка с вх. №156/15.02.08 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2007 година и Проекто – бюджет на Община Созопол за 2008г.
II. Докладна записка с вх.№ 211/28.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прилагането на Наредба № 6 от 23.06.1994г. за специфичните икономически правила за дейността на звената – детски градини, на територията на Община Созопол, съобразно измененията в Закон за Държавния бюджет за 2008г., в сила от 01.01.2008г.
К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, доклад на комисията по финанси и бюджет. Давам думата на председателя на комисията, г-жа Николина Пехливанова, да ви запознае с докладните.
Н.Пехливанова: Добър ден на всички присъстващи. По докладна записка с вх. №161/18.02.08 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към тарифата за местните такси и тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгл. чл.6, ал1, т.в и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, след обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната с една добавка. Към т.II. Такси за детски градини, детски ясли и др. общински социални услуги - добавя нови:
4. – за ползване на детски ясли от деца, чиито родители не са жители на община Созопол – 50.00 лв./месечно, за Созопол и с.Черноморец;
5. – за ползване на детски градини от деца, чиито родители не са жители на община Созопол – 50.00 лв./месечно, за Созопол и с.Черноморец;
6. – за ползване на детски градини от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 25.00 лв./месечно, за останалите села в Общината.
П.Рейзи: И аз имам една корекция по решението на тази докладна, във втората точка от предложението за решение е записано, при издаване на разрешение за строеж. Да се коригира на, при издаване на разрешение за ползване. Това се налага, защото до момента имаме много издадени строителни разрешителни, за които такси не са платени. Начина да получим тези пари е, когато хората дойдат да си изкарват разрешението за ползване или така наречения Акт 16.
Н.Пехливанова: Да уточним целия текст. Нова т.VIII. Цена услуга, предоставена от Oбщина Созопол за присъединяване и ползване на водопроводна и канализационна мрежа в м. ,,Месаря”
1. При издаване на разрешение за ползване по реда на чл. 148 от ЗУТ лицето, на което се издава разрешението, заплаща цена за присъединяване и ползване към водопроводната и канализационна мрежа, като следва:
1.1. за присъединяване и ползване на водопроводна мрежа - 2 лв. на кв.м. РЗП;
1.2. за присъединяване и ползване на канализационна мрежа - 4 лв. на кв.м. РЗП.
Горепосочената цена на услугата е без ДДС.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по промените на точка първа от решението? Няма. Преминаваме към гласуване, зачитам първа точка от предложението за решение:
Към т.II. Такси за детски градини, детски ясли и др. общински социални услуги - добавя нови:
4. – за ползване на детски ясли от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 50.00 лв/месечно, за Созопол и с.Черноморец;
5. – за ползване на детски градини от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 50.00 лв/месечно, за Созопол и с.Черноморец;
6. – за ползване на детски градини от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 25.00 лв/месечно, за останалите села в Общината.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Преминаваме към втора точка от предложението за решение. Имате ли въпроси колеги?
К.Мархолев: Искам да попитам, канализационната система е наша собственост нали, да не би после да стане на ВиК? И хората после да плащат освен на нас и на ВиК?
П.Рейзи: Наша е. Присъединяването го правим ние. Хората после ще си плащат само таксите за изразходваните кубици на ВиК.
К.Мархолев: Добре, нека да го уточним в решението, собственост на Община Созопол.
П.Рейзи: Добре, няма проблем.
С.Недин: Защо таксата е пресметната на кв.м. РЗП?
П.Рейзи: Говорим за такса за включване, не говорим за разстояние до тръбата нито за близост. Когато отидете в Енергото ви казват 440 лв. такса за включване, плащаш и се включваш. Има два варианта за определяне на таксата. Първият е на кв.м. на терена, а вторият е на кв.м. РЗП. Вторият вариант за нас е по добър и за това предлагаме него. РЗП е по-важно.
К.Германова: Колеги имате ли още въпроси? Няма. Зачитам предложението за решение.
Нова т.VIII. Цена услуга, предоставена от Oбщина Созопол за присъединяване и ползване на водопроводна и канализационна мрежа в м. ,,Месаря”, собственост на Община Созопол.1. При издаване на разрешение за ползване по реда на чл. 148 от ЗУТ лицето, на което се издава разрешението, заплаща цена за присъединяване и ползване към водопроводната и канализационна мрежа, като следва:
1.1. за присъединяване и ползване на водопроводна мрежа - 2 лв. на кв.м. РЗП;
1.2. за присъединяване и ползване на канализационна мрежа - 4 лв. на кв.м. РЗП.
Горепосочената цена на услугата е без ДДС.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, предложението се приема.
Сега ще гласуваме като цяло решението, тъй като е промяна в тарифата. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 107

На основание чл.6 ал.1,т.в ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на Община Созопол, Общински съвет приема допълнения към Тарифата за местните такси по ЗМДТ и Тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от Община Созопол както следва:
I.Тарифата за местните такси:
- към т.II. Такси за детски градини, детски ясли и др. общински социални услуги - добавя нови:
4. – за ползване на детски ясли от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 50.00 лв/месечно, за Созопол и с.Черноморец;
5. – за ползване на детски градини от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 50.00 лв/месечно, за Созопол и с.Черноморец;
6. – за ползване на детски градини от деца, чиито родители не са жители на Община Созопол – 25.00 лв/месечно, за останалите села в Общината.
II.Тарифата за цени на услуги и права:
- нова т.VIII. Цена услуга, предоставена от Oбщина Созопол за присъединяване и ползване на водопроводна и канализационна мрежа в м. ,,Мисаря”, собственост на Община Созопол.
1. При издаване на разрешение за ползване по реда на чл. 148 от ЗУТ лицето, на което се издава разрешението, заплаща цена за присъединяване и ползване към водопроводната и канализационна мрежа, като следва:
1.1. за присъединяване и ползване на водопроводна мрежа - 2 лв. на кв.м. РЗП;
1.2. за присъединяване и ползване на канализационна мрежа - 4 лв. на кв.м. РЗП.
Горепосочената цена на услугата е без ДДС.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх. №156/15.02.08 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2007 година и Проекто – бюджет на Община Созопол за 2008г. Комисията по финанси и бюджет, проведе редица съвместни заседания, на които подробно бяха обсъдени предложените от изпълнителната власт, отчет за 2007г. и проект за бюджет 2008г. Проведени бяха съвместни срещи на постоянно действащите комисии към Общински съвет с Кметовете на населените места в Общината, с директорите на училища и детски градини в Общината, с председателите на спортните клубове. На всички заседания присъстваха Кмета на Общината, гл. счетоводител, специалиста по бюджет, също така и специалистите по образование, строителство и устройство на територията. Разгледаха се всички докладни записки, взети под внимание при изготвянето на проекта за бюджет за 2008г. Становищата от всички заседания на комисиите, които се направиха, се заключават в едно, а именно, че бюджет 2008г. е един много амбициозен бюджет и сравнително добър. Кметовете на селата, директорите на училищата и детските градини в Общината, както и председателите на спортните клубове одобриха предложеният им за 2008г. бюджет.
Постоянно действащите комисии към Общински съвет – Созопол, предлагат на Общинските съветници да гласуват бюджета за 2008г., така както е предложен от Кмета на Общината.
К.Германова: Благодаря на председателката на комисията по финанси. Първо искам от името на изготвилите бюджета за 2008г. да се извиня, тъй като в някои от приложенията отгоре е записано, отчет 2006 и проект за бюджет 2007. Да се зачита, Отчет 2007г. и Проект за бюджет 2008г. Това е чисто техническа грешка, предвид краткото време за изготвянето им.
Сега давам думата на Кмета на Общината или на Гл. счетоводител, да направят разяснения по проекта за бюджет 2008г.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, Кметове и гости, днес ще приемем бюджета на Община Созопол по който ще работи администрацията през 2008г.
Това което предлагам 21 млн.106 хил. лв. е наистина бюджет, който до сега Община Созопол не е имала. Също така и сумите заделени за селата, са най-високи от всички години до момента. Това показва, че намерението на Общината е да започне да се работи в подобряването стандарта на живот по селата. На този етап приходите от селата са твърде ниски, но това е “двора” на Созопол и аз мисля, че през предстоящите години и амбициите които сме си поставили за този мандат, от нашите села ще започнат да идват едни сериозни приходи. За това започваме да залагаме инвестиции по селата, за да берем после във времето “плодове”.
В този бюджет, много усилено работим по социалната политика в Общината. Виждате заложено е заплащане по 2 000 лв. за всяко новородено дете в Общината. Също така направихме детските градини да бъдат безплатни. Опитваме се и в цялата Община да се ползва социалния патронаж. С това предложение което правим в бюджета ние ще покрием цялата селищна система. Навсякъде хората в по-напреднала възраст ще могат да ползват тази услуга, която е жизнено важна.
В бюджета залагаме и една доста сериозна сума по капиталовата структура.
Най-важното което правим е средствата които залагаме за проектиране. С което се надяваме до края на тази година да бъдат направени проекти на всички общински сгради и пътища. По този начин ще сме готови през следващите осем години да кандидатстваме по всички възможни еврофондове, които ще се открият в България. Ще кандидатсваме да усвоим тези европейски средства. Общинския бюджет няма възможност да отдели средства за реализацията на по-мащабни проекти. Говорим за проекти на стойност 200-300 млн.лв.
Може би много Кметове говорят така, много Общини се борят за усвояването на тези средства. Аз мисля, че ние сме една от малкото Общини, които имаме, първо една добра финансова основа. Благодаря на предишната управа, че ни е оставила преходен остатък 2 млн. 200 хил.лв., което е много важно за нас в момента. Имаме средства да проектираме. Европейския съюз иска от нас технически проекти и точни количествено-стойностни сметки при кандидатстването, за всеки един проект.
Проблемите в Общината са много. Няма село, което да има канализация. Всички знаете, че в Созопол нямаме пречиствателна станция. Пътищата са под всякаква критика. Всички знаете, че водопроводите и в Созопол и по селата се нуждаят от подмяна. За реализацията на тези начинания, общинския бюджет няма как да отдели средства. За това нека, през тези 4г., желанията на администрацията да кандидатства по различни проекти да бъдат приветствани от Общински съвет.
Освен комуникациите, пътищата има и ред други програми, които са за преквалификация на служителите, различни социални програми. Скоро съвместно с БЧК, спечелихме един проект за обучение на помощници на инвалиди.
Надявам се, че през този мандат и през тази година ще успеем да класираме доста такива проекти. Другото което ме радва много е, че ние сме една от малкото Общини, която е класирана освен с големите Общини по програмите към Министерството на регионалното развитие и благоустройство и към селските Общини по програми към Министерството на Земеделието, за обновяване живота в селата. Това е голям шанс за нас.
Виждате, че бюджета е завишен спрямо предходната година. Най-лесно щеше да ми е, да го оставя същия или да сложа 1 млн.лв. отгоре и накрая на годината, да се пъча пред вас, ето вижте нашата събираемост е 300%. Аз прецених, че няма смисъл от това. По-добре да направя един бюджет, с който да се затрудним малко ние от администрацията, да поработим малко повече.
Как мисля да се реализира този бюджет като събираемост! Според мен по отношение на Общинската собственост, там където тя не се ползва правилно, там където тя не носи реални приходи, а напротив само разходи, моето виждане е, че ние трябва да се освобождаваме от нея. Естествено хората, които ще позволят това сте вие, Общинските съветници. Единият от начините да се изпълни бюджета е да се продадат части от общинската собственост. Вторият начин е от таксите за строителство. Третия начин е чрез таксите, които се прехвърлиха при нас. не подценявам и таксата от продажба на недвижимо имущество, това е едно много сериозно перо.
Има места в бюджета, където малко сме се подсигурили. Например детската градина в с.Зидарово, там съм заложил 180 хил.лв. за изграждане на детска градина. На този етап нямаше програма, която да разрешава проект за изграждане на детска градина. За това след съвместни консултации решихме да заложим 180 хил.лв., целият проект е около 800 хил.лв, и да тръгнем с един преходен обект. Паралелно обаче е излязла една програма към Министерството на финансите оказа се, че можем да кандидатстваме за изграждане на нова детска градина. Кандидатстваме в момента, дано ни одобрят. По този начин, ако бъдем класирани тези 180 хил.лв.ще останат свободни в бюджета на с.Зидарово. Така Кмета на селото ще може да реализира друга своя идея. По същия начин е и с тези 1 млн.лв., които съм заложил за осветление на цялата Община. Там също кандидатстваме по програма. Проектът е почти готов, стойността му е около 2 млн.лв. Когато започнахме първичните разговори гранта беше 50%, сега се оказа, че гранта ще е 80%. Това означава, че ние от тези 1 млн.лв., ще икономисаме 400-500 хил.лв., които можем да разходваме за нещо друго или пък да донаправим нещо по този проект. Много такива средства има заложени по бюджета, като се надявам да успеем да вземем европейските и тези да си останат при нас. Така ще успеем да направим неща за които не можем да кандидатстваме по проекти.
Може би сте забелязали, че това е първия бюджет в който се оставят в резерв 500 хил.лв. Това е във връзка с промените в образованието. Тези средства немогат да се харчат просто ей така. Всяко едно решение за това ще минава през вас, Общинските съветници. Все още не са излезли всичките правила и Наредби за прилагане на Закона за образованието и някъде може да се получи катаклизъм. Става въпрос за нашите деца, не бива да нямаме готовност да реагираме.
Това е в общи линии по бюджета. Мисля, че е един бюджет, който ще ни накара да работим, защото трябва да се събират тези пари.
Пред вас искам да благодаря на Валя Бучинкова, Надя Миндова и на целия счетоводен състав, които работиха много по съставянето на бюджета. Направиха се много корекции искахме да няма недоволни. За това и се направиха всичките тези срещи в Общинския съвет със всички заинтересовани страни.
Мисля, че това е един добър бюджет и ако успеем да го изпълним всички ние ще останем доволни.
К.Германова: Благодарим на Кмета. Давам думата на вас колеги. ако имате въпроси по бюджета, да ги зададете преди да започнем да гласуваме. За всички нови колеги да обясня, че гласуването е точка по точка, функция по функция и параграф по параграф. Гласуването е поименно. Влезем ли в гласуване се прекратяват обсъжданията, именно за това ви давам думата сега. Така е и по правилник. Решението по бюджета е едно.
Х.Бардуков: Относно осветлението тук пише гр.Созопол, а не Община Созопол. Другото за което искам да попитам е относно средствата заделени за изплащане на новородени деца, от кога започваме да ги изплащаме? Аз предлагам сумата да се завиши на 3000 лв., защото мисля, че няма да се родят 150 деца за една година в Общината. другият ми въпрос е свързан със спортните клубове, средствата за тях са много малко.
К.Германова: В Правилника на Общински съвет и Наредбата, която е за разглеждане на бюджета е изписано, когато някой прави предложение за завишаване на разходната част трябва да уточни и от къде ще дойдат тези средства. За това конкретизирайте предложението си.
Х.Бардуков: Например да няма нов автомобил и средствата да се разхвърлят на спортните клубове.
К.Германова: Как да се разпределят г-н Бардуков? Дайте вашето конкретно предложение.
Х.Бардуков: Сега ще дам думата на колегите, за да намеря точно спортните клубове и ще ви дам конкретно предложение.
П.Рейзи: Отговарям на коментара на г-н Бардуков. Никъде Общината не е задължена да издържа някакви частни клубове. Нито един от тези спортни клубове не е Общински. По Закон ние трябва да подпомагаме спорта в Общината, но не и да ги издържаме на 100%. Аз мисля, че това което сме дали е напълно достатъчно. На срещата с председателите на спортните клубове, всички те изказаха удовлетвореността си от отпуснатите средства.
За осветлението, да ще го корегираме, допусната е техническа грешка.
Р.Деспов: Общината не е длъжна да издържа спортните клубове, а да създаде условия за спорт на своите граждани в така наречения Масов спорт. Искам да попитам за една сума, която не ми е ясна. Масов спорт за всички, разходи за ДМА 96 000 лв., кажете ми за какво се отнасят?
П.Рейзи: Програмата за това, все още не е направена. Имаме нов служител, който ще отговаря за спорта в Общината – Илиян Стефанов. Той като човек завършил ВИФ и разбиращ от дейността ще изготви такава програма.
К.Стоянова: Не искаме да си позволяваме да внасяме програми, като тези на стария председател на Младежта и спорта в Общината. Програма за която не си беше направил труда да изготви, вместо да пише 2007г., на нея пишеше 2006г. т.е. едно преписване години наред. Искаме да направим програма, която да е действително такава.
Р.Деспов: Следващото ми питане е за проекта за път BGS1212 – Крайморие-Черноморец- Атия- Росен- Равна гора. В коя част ще се реализира проекта? Тъй като една част от него попада в Община Бургас. Какви са мотивите точно този път да се проектира?
П.Рейзи: Това е пътя Атия- Равна гора, така се води по квалификация. Ние тръгваме от Атия, след това Росен и Равна гора.
Р.Деспов: И за още един път, с.Черноморец- к-г Градина. Заложени са 150 хил.лв, каква е амбицията за този път , ще се закърпи само за сезона или ще се прави по-мащабна промяна?
П.Рейзи: По отношение на пътя Зл.рибка- с.Черноморец, през к-г Градина там ситуацията е трагична. Пътя е разбит от товарните камиони. По мое последно решение, с.Черноморец ще се включи в изграждането на пречиствателната станция и поради това, всички големи канали, които ще се изграждат ще минат от там. За това тази година залагаме тези средства само за кърпеж на пътя. Сега се прави цялостен проект с тротоари и т.н., но ще бъде изпълнен за в бъдеще.
Р.Деспов: За входния знак има заложени средства. Аз не съм виждал проект. Има ли такъв и сумата не е ли твърде голяма?
П.Рейзи: И тук сме се защитили малко. Разбира се когато бъде готов проекта ще се съгласува с вас. Избрали сме за проектант скулптора Христо Харалампиев. Проведохме конкурс и неговото предложение беше най-добро. Вече имаме няколко предложения от него. Идеята ми е за празника на Созопол, входния знак да бъде монтиран. Мястото което сме избрали също е много добро, преди спирката на Златна рибка. След като се направи новият знак, старият ще бъде отстранен.
К.Гребенаров: Основно перо за приходи в Общинския бюджет е продажбата на ДМА . Приветствам такива инициативи. Въпросът ми е, какво седи зад тези 7 млн.лв. като цена квадратура? Имам въпрос относно и колата, ако е кола за Бърза помощ защо да не я гласуваме.
П.Рейзи: За приходите от продажби на недвижимо имущество нямам конкретен отговор, тепърва ще се разглежда Общинското имущество. На този етап имаме само направени срещи. Нямаме искане за закупуване от Главбулгарстрой.
Аз залагам, че тази сума е необходимо да влезе в бюджета. Разбира се ако има голямо преизпълнение от други приходи е ясно, че няма да има нужда да продаваме недвижимо имущество за 7млн.лв. Всичко ще се разглежда подробно и ясно за да се вземе най-доброто решение за разпореждане с Общинската собственост.
По отношение за колата, говорим за закупуване на нова кола за Общината. Идеята е да се купи един нов Мерцедес C320. Мисля, че на Кмета на Общината му предстоят много пътувания и е нормално да пътува с една сигурна кола. Пежото което имаме ще мине към Общински съвет, нормално е Председателя да разполага с автомобил. При бюджет 21 млн.лв., проблем да се задели 1% за закупуване на нов автомобил за Общината, няма.
Т.Чакъров: Въпросът ми е свързан с отпускането на еднократната помощ за новородени деца. Виждам, че има изработени някакви критерии, които според мен трябва да се дообмислят, както и да се включат нови. Например да допълним това, че единият от родителите трябва да е роден в Общината.
П.Рейзи: Аз не съм роден в Общината, роден съм в Бургас.
Т.Чакъров: Да, аз съм роден в Созопол, ама децата ми са родени в Бургас.
П.Рейзи: Значи няма да могат да ползват помощта. Ние за това заложихме, 5г. с постоянен адрес в Общината. Аз мисля, че един човек, който дойде в Общината и си смени личната карта, на която да пише постоянен адрес Община Созопол и живее 5г. тук, той е направил достатъчно.
К.Германова: На база постоянния адрес се определят субсидиите за Общината, броя на Общинските съветници и ред други неща. Един гражданин, който е решил да биде постоянен жител на Общината, ще си плаща данъците тук.
С.Петров: Въпросът ми е за озеленяването. Хората които работят са 19, за 2008г. ще останат 10. Разходите за външни услуги се повишават и отделно 25 хил.лв. за текущ ремонт.
П.Рейзи: Идеята е озеленяването да го дадем на обществена поръчка, да се наеме фирма, която да се занимава с озеленяването в цялата Община. Както виждате ние сме започнали да се занимаваме с това, до сега градината никога не е била в този си вид. Обявили сме процедурата. Тези хора ще бъдат назначени във фирмата, която ще спечели договора. Имаме такава договорка с всички кандидати. Разхода ни ще е по-висок, но по този начин се надявам да получим една доста добра услуга за цялата Община. До сега в селата нищо не е пипано. Тези 25 хил.лв. са за ограда в парка на с.Равадиново.
С.Петров: Предвидени са 12 хил.лв. за закупуването на 3 бр. копирни машини, а една машина тип 3 в 1 факс, ксерокс и копир струва 1000 лв.
П.Рейзи: Това са цифрови копирни машини с много нисък разход. Идеята е да се поставят на всеки един от етажите в сградата на Общината. Да се ползват и от служителите и от гражданите.
С.Петров: Придобиване на ДМА за Търговския център, за какво са тези средства заделени за там?
П.Рейзи: Провел съм разговор с г-н Л.Стойков, той е съгласен да му изплатим сумата по договора изчислена по СМР – 1млн. 260 хил.лв. и ние да влезем във владение. За този сезон Търговския център ще работи, всичко ще се отдаде под наем и ще функционира. проблема с делата си е негов, нека да ни съди. Това сме го консултирали с нашите юристи, ние си превеждаме сумата по договора и влизаме във владение. Това което правим е изцяло в наша полза. По време на разговора в кабинета ми, аз му казах, че той трябва да ни плати неустойка за това че толкова време е задържал това имущество. В момента Търговският център е под всякаква критика. Преди да влезнем вътре ще направя комисия, ще поканя и някой от вас да присъства за да видим какво приемаме. Сигурен съм, че ще трябва да заделим поне 100 хил.лв. за да го отремонтираме.
К.Мархолев: Имаме ли основание да го правим това нещо без писмено споразумение.
П.Рейзи: Имаме, ние имаме договор в който е казано, ако Общината не успее да даде имота поради не наша вина. в случая ние нямаме вина, защото Държавата там налага приватизация на Общински имоти. При това положение минаваме на точка две от договора, плащаме стойността по СМР – 1млн. 260 хил.лв.
К.Мархолев: Основен ремонт на Гробищен парк Созопол, какво ще включва това?
П.Рейзи: Ще се направи ограда и на входните артерии ще се направят два хубави портала.
К.Мархолев: За осветлението на Общината, предлагам да го запишем осветление и видео наблюдение. Ще ви кажа защо. В градината и на кея при рибарското дружество стават много злини, чупят се лампи, палят се лодки и т.н.
П.Рейзи: Идеята ми е да се направи цялостен проект за цялата Община. Да се осветят Общинските сгради, стадиона изобщо да се промени облика на Созопол и всички селища. Моята идея е да изчакаме актуализацията и ще заложим една по-сериозна сума.
К.Мархолев: Нека да остане като предложение. Сега искам да попитам, какво е РДНО?
П.Рейзи: Това е депото, оказа се, че в крайна сметка е наше и по искане на директора
г-н Дянков, това са необходими неща, които трябва да ги има там.
К.Мархолев: Фургона за какво е?
П.Рейзи: За хората които работят там е фургона. Не може да стоят по цял ден в багера.
К.Мархолев: Имам въпрос за пътя за с.Равадиново. Нов ли ще се изгражда или говорим за пътя в селото?
П.Рейзи: Говорим за действащия път, който минава през селото. Следващата стъпка ще е за околовръстен път.
К.Мархолев: Ремонт на Южната алея – 25 хил.лв., какво се има в предвид?
П.Рейзи: Това са средства от Министерството на културата. По проект са, цялата сума е 90 хил.лв., дяла на Общината е 25 хил.лв.. За това са заложени. Продължава укрепването на стената.
Т.Чакъров: 300 хил.лв. за реклама, какво включва? Има ли средства за участие в туристически борси и други представяния?
П.Рейзи: Да има такива средства, както знаете Общината взе участие на туристическата борса в София и отзивите бяха много добри. В момента се подготвят рекламните материали на Общината. Водим преговори за участие на борсата в Москва, имаме и предложение за туристическата борса в Дубай. Това е нещо много интересно.
Т.Чакъров: В тази сума включени ли са тези пътувания и щандовете за представяне на Общината? Моето предложение е Общината след като вземе щанд, да преотдава част от него на туроператори.
П.Рейзи: Да в сумата са включени тези разходи. Това е основната ни идея, взимаме щанда и го преотдаваме на нашите туроператори. Въпроса е, че трябва да има по-голяма заинтересованост и активност от тяхна страна. По-добра организация на съвета по туризъм в Созопол и с.Черноморец.
Т.Чакъров: Вие сте председател на консултативния съвет по туризъм.
П.Рейзи: Не, не съм избран още.
Т.Чакъров: За археологическия музей има предвидени 40 хил.лв. В тези пари, предвидени ли са табели с легенди поне на три езика пред всички архитектурни паметници в града?
П.Рейзи: В тези пари е предвидено само вътрешно подобрение. Тези обозначителни табели ще ги направим с парите за реклама.
Т.Чакъров: Вие сте привърженик на продажбата на имоти, които са в тежест на Общината, да но в един момент няма да има какво да се продава. Не е ли време да се търсят други източници на приходи.
П.Рейзи: Когато казвам това имам следното нещо в предвид, до продажба ще се прибягва, когато събираемостта на данъците е много ниска, когато постъпленията не са достатъчни. Един вариант за да се избегне продажбата е преотдаването на Общинска земя за застрояване и получаване на обезщетение. Друг вариант е създаването на дружества, които след това да ни носят дивиденти. Това което направихме с Главбулгарстрой за мен е една доста добра сделка. Няма много формули по които да се работи.
Х.Бардуков: Какви са тези транспортни разходи във функция Здравеопазване?
П.Рейзи: Това са нашите медицински сестри, които отговарят за селата и ние им плащаме пътните.
Р.Деспов: В предходния мандат бяха купени климатици за киносалона, 4 или 5 бр. бяха. Незнам какво стана с тях? Сега пак има 4 бр.
П.Рейзи: Просто никой не си е направил труда да изчисли колко климатика са били необходими. Тези 4 бр., които са сложени все едно ги няма. За да получим нужния ефект, при изчислението казват, че трябва да са 8 бр. за това ги купуваме тези 4бр.
Р.Деспов: В отчета за 2007г. за краткосрочни командировки на Кмета виждаме 800 лв., вярно е, че всичко поскъпна горива, нощувки и т.н. Сега имаме заложени 40 хил.лв. Въпросът ми е, кое налага това увеличение?
П.Рейзи: Една от причините е, че моето виждане е два пъти в седмицата да съм в София. Друга причина е, че ако искаме да развиваме контакти с Кметове от други страни и градове, обмяна на опит и т.н., това е свързано с командировки и разходи. Седенето само в Созопол не е от полза за никой. Кмета на нашия град е представителната личност, той трябва да има средства за да пътува за да може да носи свежите идеи в нашия град. Не е казано, че всичките пари трябва да се изхарчат. Например имаме побратимяване с Будапеща, Кмета ни кани за 1 юли там, ще отидем примерно двама от Общинските съветници, един зам. Кмет и т.н., това всичкото струва пари. На 1 юни те ще дойдат при нас.
Д.Желев: Бюджета има много достойнства, мащабен е опитва се да решава редица проблеми с по-голям размах, но ми се струва, че в отделни насоки не е достатъчно избистрен. Например приоритетите не са ясно изразени поради това залагаме средства за които незнаем какво ще правим. Да вземем проектирането, защо да го правим сега на куп, нека да дадем повече пари за селата. Вие сега ще кажете, не се знае каква програма ще се отвори, така е. Много пари ще останат като дремещи пари. Преките разходи за селата са много ниски, същите са като миналата година. Казвате на актуализация ще дадем.
П.Рейзи: Може ли една реплика да направя тук, че е интересно това което засягате. Имахме два варианта при изготвянето на бюджета конкретно за селата. Единият е, не ги включваме в нашата капиталова структура и им завишаваме бюджета, например като на с.Зидарово от 300 хил.лв. стават 400 хил.лв. и това е. В момента обаче по този вариант, който сме предприели ние даваме на с.Зидарово 672 хил.лв. при бюджет 155 829 лв. Кое е по-добре, да им дам 100 хил.лв. завишаване и да ги отрежа с всичко останало или да дам това което сме предвидили. Никой от вас не гледа тези допълнителни средства.
К.Стоянова: Като му дадем на Кметството тези пари отгоре, с какви средства и с какъв ресурс Кмета на даденото село ще направи нивелетен план? Той мащабно няма да може да ги развие нещата, няма нужните специалисти.
Д.Желев: Аз говоря за това, че парите няма да им стигат да си плащат тока и т.н. за такива разходи говоря.
П.Рейзи: Те са си ги заложили тези разходи на 100%, никой не ги е пипал тях.
П. Рейзи: Виждате, че бюджета е много по-голям от предходната година. Това означава, че ние от администрацията сме си поставили за задача, да поработим доста повече за да изпълним този бюджет. За мен е важно на края на годината да имаме парите, които сме обещали на селата. Г-н Желев иска да завишим бюджета на селата, но какво от това ако събираемоста я няма. Какво ще има кажем на Кметовете няма пари ще чакате. Какво правим тогава, нищо. Закона ни дава право да правим актуализация на шестмесечие, нека да тръгнем, нека да видим как ще се раздвижат нещата. Предстои ни изплащане на 1 260 000 лв. на “Дюни” АД, това трябва да го направим веднага за да можем да влезем в Търговския център, да влязат приходи от там. Бюджета в момента е само на хартия, изпълнението му предстои. Местните данъци сме ги заложили на максимум, 100% отгоре на миналогодишните. Това е един много голям риск, кой гарантира сделките, никой. Завиши ли сме таксата за строителство, ако миналата година сме издали 50 разрешителни, кой гарантира че тази година ще изкараме 100.
Всички знаете, че първично се залага на селищата по морето, защото тук ремонтите са до 30 май, след това нищо. А работата по селата тогава може да започне. Получава се така, че когато те започват своите капиталови ремонти ще е дошло време за актуализация. Тогава ще можем да им заложим допълнителните средства, ако има спешна нужда от това. В момента всички Кметове са тук, нека и те самите да станат и да кажат доволни ли са не са ли, така както казаха на нас на Комисиите.
К.Мархолев: Тези пари, които са заделени за входния знак, да се прецени дали може да се направи и входен знак от другата страна, при к-г Смокиня.
П.Рейзи: До месец ще имаме представен макет, тогава ще се съберем, ще го обсъдим, ако трябва ще променяме. Тогава ще получим и цена за изготвянето му и ще решим дали ще го правим от двете страни.
С.Петров: Какво влиза в тези местни данъци?
А.Попова: Миналата година са влезли толкова пари, колкото са заложени сега. При положение обаче, че е намалена ставката за частните квартири, от 200 лв. на стая на 70 лв., аз се надявам на това повече хора да платят. Другото на което се надявам е да се обърне повече внимание на категоризирането. Ако там си свършим работата гарантирам, че ще успеем да съберем сумата.
С.Петров: За басейна, който ще се строи, от кой ще се експлоатира и от кой ще се поддържа?
П.Рейзи: От Общината ще се поддържа и ще е основно за училището. Във времето ще се реши дали ще има свободен достъп до него.
Р.Деспов: Имам едно предложение, от параграф 52-04 да се прехвърлят 50 хил.лв. и да се разпределят по следния начин, 30 хил.лв. отиват в Спорт за всички, а останалото отива в параграф 10-00 в частта 10-14, закупуване на книги за библиотеката.
К.Германова: Ако взимаме от капиталовата структура, трябва пак в нея да прибавяме, не съм много сигурна. Г-жо Бучинкова така ли е?
В. Бучинкова: Да.
К.Стоянова: Това не е автомобила на г-н Кмета, това е автомобила на Общината. С нея пътуват всички на изложения, в командировки и т.н.
С.Петров: Предвидени са 30 хил.лв. за обзавеждане на някаква Общинска сграда, къде се намира тя?
П.Рейзи: В момента се прави ремонт на сградата, която се намира над “Хемата”, вътре е на тапа. Сега я приключваме. Ще се отдава под наем на някои от нашите служители. Имаме Гл. архитект, който няма къде да живее, Началник ТСУ, който няма къде да живее и трябва да привлечем още много такива специалисти да работят при нас.
Д.Желев: Какви са тези две тоалетни, за 35 хил.лв.?
П.Рейзи: Става дума за селата г-н Желев, вие до сега пледирахте, че трябва да им се дават пари, трябва да им помагаме и т.н., а пък сега. Изчислили са нашите техници, че толкова ще струва. Ако останат пари, ще се разпределят за нещо друго.
З.Атанасов: Ние правим по две тоалетни на етаж, г-н Желев. Три етажа по две тоалетни са шест тоалетни.
С.Симеонов: Аз лично се занимавах с този проблем, трябва да ви кажа, че един доста сериозен проблем. Някакъв архитектурен гений е направил сграда, без нито една тоалетна. В тази сграда са Кметството и клиентите му, Пенсионерския клуб и Здравната служба. Всичките посетители и работниците посещават една външна тоалетна, гнусна картинка. Ние веднага реагираме, по молба на наместничката.
К.Германова: Имам предложение, да прекъснем заседанието за да отидем да обядваме, след това да продължим с гласуването. Имаме организиран обяд, както ви казах, за колегите Общински съветници, за Общинска администрация и Кметовете.
Предложението ми е, заседанието да продължи в 14:15 часа. Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 108

Разглеждането и обсъждането на докладните записки включени в дневния ред, да продължи в 14:15 часа, същия ден /29.02.2008г./


К.Германова: Присъстват петнадесет Общински съветника имаме кворум колеги, заседанието може да продължи. Започваме с гласуване на бюджета.
Н.Пехливанова: Колеги, сега първо ще гласуваме отчета за 2007г. Предлагам Общински съвет да вземе следното решение: Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007г., както следва:
1.1 По прихода – 18 232 622лв./разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: По разхода – 16 012 540 лв./разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
К.Германова: Сега трябва да гласуваме точка първа. Приема отчета за изпълнението на бюджета 2007г., така както го приехме по приходната и разходната част. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 109

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ / приета с Решение № 153 /11.06.2004г./ от Общински съвет Созопол
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г., както следва:
1.1 По прихода - 18 232 622 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 16 012 540 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/

Н.Пехливанова: Сега започваме да гласуваме бюджета. По прихода в размер на 21 106 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 777 308 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 430 500 лв.
2.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 162 100лв.;
2.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 184 708 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 328 692 лв., в т.ч.:
2.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 352 000 лв./ Приложение №1/;
2.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 600 734 лв./ Приложение №1/;
2.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 156 800 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 26 500 лв./;
2.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 180 000 лв., в т.ч.:
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 25 000 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 155 000 лв.
2.1.2.5.Друго финансиране в размер на 3 784 лв.;
2.1.2.6.Преходен остатък от 2007 г. в размер на 2 035 374 лв.

К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение в приходната част за местни дейности в размер на 18 328 692 лв., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се. Продължаваме.
Н.Пехливанова: 2.1. По прихода в размер на 21 106 000 лв. /съгласно Приложение № 1/
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
К.Германова: Сега по разходната част колеги, ще започнем от приложенията параграф по параграф да ги гласуваме.
Н.Пехливанова: Приложение № 3, Функция “Общи държавни служби”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 900 354 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 115 290 лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 188 342 лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§10-00. Издръжка – 1 693 000 лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§42-00. Обезщетения и помощи – 340 000 лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
18. Красимира Германова – ЗА
19. Петя Чапевова – ЗА
20. Милко Димов – ЗА
21. Гено Пухов – ЗА
22. Пенка Щерионова – ЗА
23. Ангел Гочев – ЗА
24. Николина Пехливанова – ЗА
25. Йорданка Сейменова – ЗА
26. Стойо Недин – ЗА
27. Росен Деспов – ЗА
28. Константин Гребенаров – ЗА
29. Тодор Чакъров – ЗА
30. Димитър Желев – ЗА
31. Костадин Мархолев – ЗА
32. Станимир Петров – ЗА
33. Здравко Манолакиев – ЗА
34. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§46-00. Разходи за членски внос – 6 000 лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§51-00. Основен ремонт ДМА – 399 000 лв., в частта Местни дейности.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
§52-00. Придобиване на ДМА – 2 104 850 лв., в частта Местни дейности. Тук имаме направено предложение от г-н Деспов, от този §52-00 да се отделят 50 000 лв., като 30 000 лв. отидат в §10-00. Издръжка-Физическа култура и спорт и 20 000 лв. отидат в §10-14. Книги за библиотеки-Физическа култура и спорт.
Който е съгласен §52-00. Придобиване на ДМА – 2 054 850 лв., в частта Местни дейности, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ПРОТИВ
2. Петя Чапевова – ПРОТИВ
3. Милко Димов – ПРОТИВ
4. Гено Пухов – ПРОТИВ
5. Пенка Щерионова – ПРОТИВ
6. Ангел Гочев – ПРОТИВ
7. Николина Пехливанова – ПРОТИВ
8. Йорданка Сейменова – ПРОТИВ
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, не се приема.
§52-00. Придобиване на ДМА – 2 104 850 лв., в частта Местни дейности
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ПРОТИВ
12. Тодор Чакъров – ПРОТИВ
13. Димитър Желев – ПРОТИВ
14. Костадин Мархолев – ПРОТИВ
15. Станимир Петров – ПРОТИВ
16. Здравко Манолакиев – ПРОТИВ
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, предложението се приема.
§53-00. Придобиване на НМА – 449 380 лв., в частта Местни дейности.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Функция: 1. Общи държавни служби – 6 196 216 лв.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Продължаваме с приложение № 4, Функция “Отбрана и сигурност”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 7084 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 50 007 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 10 677 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 307 714 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 2. “Отбрана и сигурност” – 375 482 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Приложение № 5, Функция “Образование”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 1 092 145 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 71 670 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 264 503 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 878 833 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §51-00. Основен ремонт ДМА – 172 100 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §52-00. Придобиване на ДМА – 598 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 3. “Образование” – 3 080 716 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Преминаваме към Приложение № 6, Функция “Здравеопазване” колеги.
Н.Пехливанова: §01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 32 171 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 1 072 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 6 546 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 17 642 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 4.“Здравеопазване” – 57 431 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Приложение № 7, Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 112 073 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 5 300 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 23 584 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 283 337 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §42-00. Обезщетения и помощи – 1 783 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §52-00. Придобиване на ДМА – 35 450 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 5. “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 461 527 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Приложение № 8, Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 266 239 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 9 080 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 55 126 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 2 942 915 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §52-00. Придобиване на ДМА – 2 147 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 6. “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 5 420 360 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Приложение № 9, Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 44 758 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 6 577 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 10 224 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 397 649 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §42-00. Обезщетения и помощи – 2 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §43-00. Субсидии за нефинансови предприятия – 98 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §45-00. Субсидии за организации с нестопанска цел – 140 751 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §51-00. Основен ремонт ДМА – 190 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §52-00. Придобиване на ДМА – 96 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 7. “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 985 959 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Приложение № 10, Функция “Икономически дейности и услуги”
§01-00. Заплати и възнагр. на перс. по труд.прав. – 53 509 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §02-00. Други възнагр. и плащане на персонала – 5 650 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §05-00. Зад. осиг. вноски от работодатели – 11 857 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §10-00. Издръжка – 3 589 420 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §43-00 Субсидии за нефинансови предприятия – 5 500 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §46-00. Разходи за членски внос – 7 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §51-00. Основен ремонт ДМА – 400 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 8. “Икономически дейности и услуги” – 4 072 936 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Приложение № 11, Функция “Разходи” , Дейност “Разходи за лихви”
§29-00. Разходи за лихви – 373 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: §97-00. Резерв за непр. и неотл. разходи – 455 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Функция: 9. “Разходи” – 455 373 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.1.2. От преходен остатък – 184 708 лв., разпределени както следва:
За Функция „Образование” – 174 988 лв. / за общообразов. училища – 173 029 лв., за др.дейности по образованието – компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години – 1 959 лв./;
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 6 157 лв. / за Арх. музей – Созопол – 6 157 лв./ ;.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: За Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “ – 1 783 лв.-компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания .
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 1 780 лв. – за специализирано обучение на служителите в общинската администрация.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.1.2. От преходен остатък – 184 708 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.1.1. От държавни трансфери - 2 592 600 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 777 308 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.2. За делегирани от държавата дейности дофинансиране с общински приходи в размер на 903 300 лв., разпределени както следва:
• за Функция “Общи държавни служби” – 568 000 лв./Приложение № 3.2 /
• За Функция “Образование” – 250 000 лв./ Приложение № 5.5./
• За Функция “Здравеопазване” – 4 300 лв./ Приложение № 6.2 /
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 81 000 лв./ Приложение № 9.2.1. и № 9.2.2. /
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.3. За местни дейности в размер на 16 970 392 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2.4.Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 455 000лв. в т. ч.: 2.2.4.1.За местни дейности – 455 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.3 Инвестиционна програма в размер на 6 591 780 лв., финансирана с 342 100 лв. – от целева субсидия за капиталови разходи и 6 249 680 лв. – от собствени бюджетни средства., съгласно приложен поименен списък – Приложение № 25.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24. Ще гласуваме разходите за всяко Кметство поотделно. Започваме със с.Атия – 205 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Вършило – 100 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Габър – 100 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Зидарово – 155 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Извор – 155 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Индже войвода – 102 915 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Крушевец – 205 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Присад – 102 914 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Росен – 205 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Равна гора – 205 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Равадиново – 205 829 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: с.Черноморец – 1 542 586 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, предложението се приема.
Н.Пехливанова: 2.2. По разходите в размер на 21 106 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, предложението се приема.
Сега е ред, да гласуваме цялата точка втора. Приема бюджета за 2008 г., така както е приет по приходната и разходната част до момента. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 110

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ / приета с Решение № 153 /11.06.2004г./ от Общински съвет Созопол
2. Приема бюджета за 2008 г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 21 106 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 777 308 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 430 500 лв.
2.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 162 100лв.;
2.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 184 708 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 328 692 лв.,
в т.ч.:
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 352 000 лв./ Приложение №1/;
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 10 600 734 лв./ Приложение №1/;
2.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 156 800 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 26 500 лв./;
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 180 000 лв., в т.ч.:
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 25 000 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 155 000 лв.
2.1.2.5. Друго финансиране в размер на 3 784 лв.;
2.1.2.6. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 2 035 374 лв.
2.2. По разходите в размер на 21 106 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 777 308 лв., от тях:
2.2.1.1. От държавни трансфери - 2 592 600 лв.;
2.2.1.2. От преходен остатък – 184 708 лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 174 988 лв. / за общообразов. училища – 173 029 лв., за др.дейности по образованието – компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години – 1 959 лв./;
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 6 157 лв. / за Арх.музей – Созопол – 6 157 лв./ ;.
• За Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “ – 1 783 лв.-компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания .
• За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 1 780 лв. – за специализирано обучение на служителите в общинската администрация.
2.2.2.За делегирани от държавата дейности дофинансиране с общински приходи в размер на 903 300 лв., разпределени както следва:
• за Функция “Общи държавни служби” – 568 000 лв./Приложение № 3.2 /
• За Функция “Образование” – 250 000 лв./ Приложение № 5.5./
• За Функция “Здравеопазване” – 4 300 лв./ Приложение № 6.2 /
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 81 000 лв./ Приложение № 9.2.1. и № 9.2.2. /
2.2.3. За местни дейности в размер на 16 970 392 лв.;
2.2.4.Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 455 000лв. в т. ч.:
2.2.4.1.За местни дейности – 455 000 лв.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 6 591 780 лв., финансирана с 3 42 100 лв. – от целева субсидия за капиталови разходи и 6 249 680 лв. – от собствени бюджетни средства., съгласно приложен поименен списък – Приложение № 25.
2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.


К.Германова: Честито на Кмета за новия бюджет! Искам да благодаря на всички колеги, които гласуваха “ЗА” бюджета. Имайте в предвид, че ако ние не гласуваме бюджета на Кмета, той ще си харчи така както си иска.
Н.Пехливанова: 3.Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 40 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани , като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2008 г. ветерани до размера по т.3.1.;
3.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол и задължава същите в срок до 31.12.2008г. да представят отчет за изразходването й.
3.4.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждането за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2008г. 300 000 лв., при изпълнение едновременно на следните условия:
3.4.1. Двамата родители да са с постоянен адрес в Община Созопол към дата на раждане на детето, като поне единият от тях да е бил с постоянен адрес минимум 5 години назад от датата на раждането.
3.4.2.Детето, за което се изплаща помощта е първо или второ поред живородено. При родени близнаци сумата е дължима за всеки от тях.
3.4.3.Сумите за подпомагане ще се изплащат срещу представен оригинал от акт за раждане и удостоверение от служба “ЕСГРАОН” за родените от майката деца.
3.5. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 231 500 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за с.Черноморец – 40 000 лв.;
- за останалите села в общината – 41 500 лв.
3.6. Утвърждава разходи за реклама в размер на 320 000 лв., в.т.ч:
- за гр.Созопол – 300 000 лв.;
- за с.Черноморец – 20 000 лв.
3.7. Утвърждава 300 броя обслужвани лица в ДСП.
3.8.Утвърждава сумата от 40 000 лв. във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” за провеждане на местен референдум съгласно Решение № 101 т.3 /11.02.2008г./ на Общински съвет Созопол.Задължава Кмета на Общината да изготви план – сметка и да я представи в Общински съвет за одобрение.
К.Германова: Колеги тук имаме две предложения за промяна. Първото е в т. 3.4 Еднократната помощ от 2 000 лв. да се увеличи на 3 000 лв. Другото е допълнението на г-н Чакъров.
Н.Пехливанова: Какво правим ако жител на Общината иска да осинови дете?
П.Рейзи: Ако го включим това като критерий, трябва да направим едно уточнение, до 2 год.
К.Германова: Предстои ни на следващата сесия да приемем един Правилник във връзка с една докладна. Правилник за раздаване на социалните помощи. Искам да попитам Кмета, проблем ли ще е, ние ще ги гласуваме средствата като размер, ако в този Правилник направим и такива критерии?
П.Рейзи: Няма проблем, по принцип няма кой знае колко много критерии, ние почти сме ги засегнали. Но добре, нека така да направим, нямам нищо напротив.
С.Недин: Целта е да се стимулира естествения прираст. По добре да не влизаме в кой знае какви разяснения. Имаме Есграон, може да се съгласуваме с тях.
К.Мархолев: Трябва да се помисли и да се подпише някаква декларация.
К.Германова: Тъй като ще гласуваме точка по точка, по 3.1 имате ли някакви въпроси? Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Точка 3.2, това са помощите които отпускаме от Общински съвет, някакви въпроси по нея? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Точка 3.3, еднократната помощ за ветераните, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Последните предложения за точка 3.4 са. 3.4.1, 3.4.2. и 3.4.3. да отпаднат, а текста да стане: Утвърждава еднократна помощ в размер на ………. лв. за отглеждането за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2008г. 300 000 лв., след приемане на критерии от Общински съвет. Другото предложение е сумата да бъде увеличена на 3 000 лв.
Който е съгласен сумата да бъде 3 000 лв., моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 1, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10, предложението не се приема.
Сега зачитам точката с първоначално предложената сума и корекцията. Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждането за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2008г. 300 000 лв., след одобряване на критерии от Общински съвет. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Точка 3.5, разходи от общоградски характер. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Точка 3.6 разходите за реклама, някой има ли въпроси и предложения. Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Точка 3.7, имате ли въпроси?
К.Гребенаров: Този брой хора за цялата Община ли са? Обхваща ли всички хора?
К.Германова: Да за цялата Община, обхваща всички клонове. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Точка 3.8, сумата от 40 000 лв., която е за референдума. Освен, че взехме решение за провеждането му, сега ще трябва да гласуваме сумата, която е необходима..Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло точка трета, колеги, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 111

3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 40 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани , като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2008 г. ветерани до размера по т.3.1.;
3.3. Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол и задължава същите в срок до 31.12.2008г. да представят отчет за изразходването й.
3.4. Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждането за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2008г. 300 000 лв., след одобряване на критерии от Общински съвет
3.5. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 231 500 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за с.Черноморец – 40 000 лв.;
- за останалите села в общината – 41 500 лв.
3.6. Утвърждава разходи за реклама в размер на 320 000 лв., в.т.ч:
- за гр.Созопол – 300 000 лв.;
- за с.Черноморец – 20 000 лв.
3.7. Утвърждава 300 броя обслужвани лица в ДСП.
3.8.Утвърждава сумата от 40 000 лв. във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” за провеждане на местен референдум съгласно Решение № 101 т.3 /11.02.2008г./ на Общински съвет Созопол.Задължава Кмета на Общината да изготви план – сметка и да я представи в Общински съвет за одобрение.

Н.Пехливанова: 4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Безплатно работно облекло – в размер до 300 лв. на работник/служител;
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 4.2. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
К.Германова: Това е стимул от Общината. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 4.3. Представителни разходи в размер на 42 000 лв., в т.ч.:
- за Кмета на Общината – 20 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 10 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 3 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1000 лв., на всички останали села – по 500 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялата точка четири, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 112

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Безплатно работно облекло – в размер до 300 лв. на работник/служител;
4.2. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.3. Представителни разходи в размер на 42 000 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 20 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 10 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец –3 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1000 лв., на всички останали села – по 500 лв.

Н.Пехливанова: 5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 85 % от действителните разходи /Приложение № 27 /;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 113

5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 85 % от действителните разходи /Приложение№ 27 /;

Н.Пехливанова: 6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 140 751 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 72 461 лв., в т.ч. дофинансиране - 20 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Извор – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 915 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 914 лв.;
- за читалище – с.Росен – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 21 658 лв., в т.ч. дофинансиране - 10 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината –98 000 лв.,в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 25 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 25 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 25 000 лв.;
- за спортен клуб “Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 5 000 лв.;
- за клуб по кик – бокс “Аполон” гр.Созопол – 5 000 лв.;
- за спортен клуб “Карате Ронин” гр.Созопол – 3 000 лв.
К.Германова: Въпроси имате ли колеги?
С.Петров: Аз имам предложение. Защо не изравним сумата на СК “Карате Ронин” с другите клубове?
П.Чапевова: На срещите които проведохме със спортните клубове, разговаряхме по този въпрос с Председателката на клуба. Този клуб за първи път кандидатства за някаква сума, все пак става въпрос за Отчетна година за управление на средства и т.н. Исканията на всички са удовлетворени. Мотивът за този карате клуб специално е, че за първа година ще управлява Общински средства.
П.Рейзи: Освен тези 3 000 лв., им правим ползването на залата безплатно. Стават 4 000 лв. Специално на Председателката и казахме, за първа година сте, нека да има и малко постижения.
К.Германова: Поддържате ли предложението си г-н Петров, все пак бюджета е приет и трябва да кажете от къде ще дойдат тези средства.
С.Петров: Не оттеглям го.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 6.3. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масови спортни състезания в Общината.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: 6.4. Утвърждава субсидия за Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 4 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 6.5.Утвърждава субсидия за Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 500 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Шеста точка, като цяло. който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 114

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 140 751 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 72 461 лв., в т.ч. дофинансиране -20 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Извор – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 915 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 914 лв.;
- за читалище – с.Росен – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 5 829 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 21 658 лв., в т.ч. дофинансиране - 10 000 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 98 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 25 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 25 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 25 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 5 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 5 000 лв.;
- за спортен клуб “Карате Ронин” гр.Созопол – 3 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масови спортни състезания в Общината.
6.4. Утвърждава субсидия за Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 4 000 лв.
6.5.Утвърждава субсидия за Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 500 лв.

Н.Пехливанова: По предложение на Гл.Счетоводител и на Гл.специалист бюджет, тази точка трябва да придобие следната корекция, това се налага от задължителните указания за съкращение на персонала в размер на 12%.Точка седем. За делегираната от Държавата дейност Общинска администрация, Общински съвет Созопол определя численост на персонала към 01.01.2008г., 67,5 щатни бройки и към 01.07.2008г., 60,5 щатни бройки и средните брутни работни заплати, съгласно приложената справка. /Приложение №26 /.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 115

7. За делегираната от Държавата дейност Общинска администрация, Общински съвет Созопол определя численост на персонала към 01.01.2008г., 67,5 щатни бройки и към 01.07.2008г., 60,5 щатни бройки и средните брутни работни заплати, съгласно приложената справка. /Приложение №26 /.

Н.Пехливанова: 8.Дава съгласие за откриване на филиали към ДСП - Созопол в селата Зидарово и Атия.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 116

8. Дава съгласие за откриване на филиали към ДСП- Созопол в селата Зидарово и Атия.

Н.Пехливанова: Предложение за решение, 9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 117

9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия.

Н.Пехливанова: 10. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 118

10. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.

Н.Пехливанова: Предложение за решение, точка 11. Възлага на Кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: 11.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.;
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 11.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.;
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 11.5. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло точка единадесета, който е съгласен моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 119

11. Възлага на Кмета на Oбщината:
11.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.;
11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.;
11.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.;
11.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.;
11.5. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.;

Н.Пехливанова: 12. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета. /чл.27 от ЗОБ/:
12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 12.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.;
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: 12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на Общината.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло точка дванадесета, който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 120

12. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета. /чл.27 от ЗОБ/:
12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.;
12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.;
12.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.;
12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на Общината.

К.Германова: Продължаваме с втора точка от дневния ред. Докладна записка с вх.№ 211/28.02.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прилагането на Наредба № 6 от 23.06.1994г. за специфичните икономически правила за дейността на звената – детски градини, на територията на Община Созопол, съобразно измененията в Закон за Държавния бюджет за 2008г., в сила от 01.01.2008г.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 121

Общински съвет – Созопол приема прилагането на Наредба № 6 от 23.06.1994г., за детските градини на територията на Община Созопол чрез създаване на организация – сдружаване на функционален принцип, съобразно измененията в Закона за Държавния бюджет за 2008г., в сила от 01.01.2008г.

П.Рейзи: Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми гости, Кметове на Кметства, благодаря на целия Общински съвет за това, че приехте бюджета за 2008г.. Благодаря и на администрацията, че го изготвиха. Благодаря.
К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам седмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/*06.03.08


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...