:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №8/28.03.2008г.


ПРОТОКОЛ № 8

Днес, 28.03.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Осмото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, Божана Вълкова – Чампарова – юрист на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Румен Александров – Гл. архитект на Община Созопол, Галя Георгиева и Надежда Савова – юристи Общинска собственост, Христо Христов – Директор Дирекция “ТСУ”, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Надя Миндова – Гл. счетоводител на Общината, Вяла Бучинкова – Гл. специалист бюджет, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.

К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото осмо заседание на Общински съвет. Присъстват четиринадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам Осмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. По правилник, давам думата на вас колеги за питания към Кмета на Общината.
К.Гребенаров: Добър ден на присъстващите в залата. В момента сме във фаза пред сезонна подготовка, а вървейки из улиците на града аз не оставам с такива впечатления. Визирам площад “Хан Крум” и на пристанището символа на града – котвата, който се е превърнал в място за лепене на некролози. Другият ми въпрос е свързан с постройката намираща се непосредствено до сградата на Общински съвет, която се превръща в един голям жилищен блок, който няма нищо общо с архитектурата на града. Вярно е, че собствениците не са случайни хора, предполагам имат строително разрешително. Молбата ми е, ако може да се направи една проверка как са издадени тези документи, може да не са издадени по законовия ред.
П.Рейзи: Добро утро на Общинските съветници, на гостите на осмото заседание на Общински съвет. Добро утро г-жо Председател. По този строеж до сега сме направили 4-5 проверки, имайте предвид, че сградите в стария град се контролират от института по архитектурните паметници. Всеки един план идва с резолюция от там “ДА” или “НЕ”. Паметниците са съгласували проекта, одобрен е. Това което ние правим е, контрол върху това дали се спазва самия проект. И аз виждам, че не са спазени параметрите на стария град. Като резултат от досегашните ни проверки, всичко е по проект.
По въпроса с подготовката за сезона, работи се упорито. Към края на април ще е видим резултата за всички. За лепенето на некролози, миналата седмица Гл. Архитект, секретаря на Общината и членове на техническа служба направиха обиколка на града. Определихме места на които ще се поставят табла, както за лепенето на обяви така и за некролози.
Т.Чакъров: Има една преливна тръба, която се води отводнителна при дъжд. Тази тръба от една седмица работи и всичко се излива в морето. Защо работи като канализационна?
П.Рейзи: Ами тя си е такава.Като спре пречиствателната станция, всичко отива там. Ако не сте го знаели до сега е жалко, защото живеете там.
Т.Чакъров: На нас многократно пъти ни е обяснявано, че това е тръба само за дъждовна вода. Чакам и отговор за крайбрежната алея.
П.Рейзи: Значи някой многократно пъти ви е лъгал във времето. Явно ВиК са спрели за профилактика. За съжаление е така. За крайбрежната алея, наистина което се прави в момента е незаконно. Разпоредил съм всичко да се спре. Да не се работи, докато не се изготви проект. Разбрахме се те да го финансират, защото много бързат. След като се изготви всичко ще върви по законов ред.
Х.Бардуков: Аз бях отправил въпрос относно полицейското присъствие в Общината и по-точно по селата. Какво ще предприеме Администрацията за засилването на полицейският контрол, предвид настъпващия сезон.
П.Рейзи: Веднага след като повдигнахте въпроса, разговарях с г-н Одрински, той ми отговори, че не му достига работна ръка. За лятото няма да се занижи полицейския контрол, защото ние в бюджета сме заложили една сума, покриваща разходите по 50 човека, на които ще им плащаме и ще ги разпределим за летния сезон. По този начин няма да изтеглим хора от вътрешността на Общината.
Х.Бардуков: по селата има много хубави общински земи, които се обработват. В Зидарово грубо казано такива са около 500 дка. Общината печели ли нещо от обработването им?
П.Рейзи: Ще ги проверим тези неща.
Р.Деспов: За питането ми от предишната сесия, ако може да получа отговор.
К.Стоянова: Със този проблем се е нагърбил г-н Симеонов, а и не само в Росен имаме също сериозен проблем. Извинявам се от негово име за отсъствието му. Аз съм в течение на това какви разговори са се провели на този етап и след проведени такива се разбра, че има една Наредба № 2 на Министерството на транспорта, по която не може да има два автобуса в един час, както и задължителната разлика между два автобуса е от 30 мин.
П.Рейзи: Аз разговарях със “Созополбус”, помолих ги дори и да са в нарушение по тази Наредба да пускат още един автобус.
Н.Пехливанова: Прави се г-н Кмете, след забележката на колегата Деспов.
К.Стоянова: за това, че “Бургасбус” отдава линията си на други фирми през почивните дни, които пък не качват хората с карти, също сме провели разговори. Това обаче е в правомощията на Община Бургас. На този етап това е като резултат, не сме прекратили разговорите, на следващото заседание на Общински съвет се надявам да имаме по конкретен отговор по темата.
П.Рейзи: Сега на 31. март имам среща с Кмета на Бургас, ще му поставя въпроса на него, лично ще Ви държа в течение г-н Деспов.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Можем да продължим заседанието по Дневен ред. Всички сте получили покана, ще ви помоля да я отворите на т.II, в т.18 е допусната техническа грешка, докладната записка трябва да е с вх.№277 и от мое име, това е първата промяна, която предлагам по дневния ред. Като втора промяна предлагам, Докладна записка с вх.№ 284 от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, да стане точка седем в дневния ред. Имате ли други предложения по дневния ред колеги? Няма. Подлагам на гласуване първото предложение за промяна, а именно т.II, т.18 да стане Докладна записка с вх.№ 277/19.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Прехвърляне на временни обекти – част от активите на ОФ “Търговия – Созопол” в ликвидация в собственост на Община Созопол и удължаване на срока на ликвидация с оглед окончателното приключване на ликвидационното производство.
Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Второто предложение е Докладна записка с вх.№ 284 от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, да стане точка седем в дневния ред. Който е съгласен с това допълнение към дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Сега, който е съгласен с така предложения дневен ред с гласуваните промени по него, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 122

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:

I. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМСМА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 184/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 87/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 185/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 81/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 186/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 88/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 187/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 86/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 188/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 80/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 189/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 85/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 190/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 84/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 191/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 82/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 192/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 83/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 232/11.03.2008г., от К.Гребенаров и Т.Чакъров – Общински съветници, относно: Изготвяне на проект на Наредба по чл.196, ал.5 от ЗУТ, за реда по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 249/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жители на Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 247/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 248/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
14. Докладна записка с вх.№ 260/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 261/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Създаване на обществен съвет в Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 235/12.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и град Коктебел, Феодосийски район, Автономна Република Крим – Република Украйна.
17. Докладна записка с вх.№ 267/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
18. Докладна записка с вх.№ 277/19.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Прехвърляне на временни обекти – част от активите на ОФ “Търговия – Созопол” в ликвидация в собственост на Община Созопол и удължаване на срока на ликвидация с оглед окончателното приключване на ликвидационното производство.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
1. Докладна записка с вх.№ 253/14.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. във функция “Образование”
2. Докладна записка с вх.№ 263/17.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на план-сметка за средствата, необходими за провеждането на местен референдум, във връзка с изпълнение на решение № 101/11.02.2008г. на Общински съвет – Созопол, относно изграждане на петролопровода Бургас-Александруполис.
3. Докладна записка с вх.№ 273/19.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на числеността на персонала и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ”.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Докладна записка с вх.№ 75/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол
2. Докладна записка с вх.№ 74/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 73/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 76/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба на жилищен имот на лице с установени жилищни нужди – наемател, настанен по административен ред, в с.Крушевец, Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 77/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 117/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-245. кв.27, по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 118/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-212, кв.12 по плана на с. Габър, Община Созопол
8. Докладна записка с вх.№ 119/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-306, кв.41, по плана на с. Вършило, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 109/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-297. кв.47, по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 110/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXVIII-541. кв.18, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 111/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №206, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 112/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №116, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 113/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №117, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 114/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №201, по плана на местността “Кантона”, землище на с.Росен, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 80/22.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-171, кв. 1 по плана на с. Присад, Община Созопол
16. Докладна записка с вх.№ 101/30.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на сервитут в имоти, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
17. Докладна записка с вх.№ 116/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-161, кв.16 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
18. Докладна записка с вх.№ 164/19.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на два броя трансформаторни постове /БКТП/ в УПИ III, в кв.104 и в УПИ I, кв.115 по план на кв. Месари”, гр. Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 173/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 174/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от сграда публична Общинска собственост за монтиране на безжична станция на телекомуникационно съоръжение.
22. Докладна записка с вх.№ 178/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на имот, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
23. Докладна записка с вх.№ 179/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-124, кв.19 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№ 180/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №51 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№ 181/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №104 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№ 182/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-63 кв.24 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№ 183/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-383 кв.18 по плана на с. Росен, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№ 199/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас.
29. Докладна записка с вх.№ 198/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас.
30. Докладна записка с вх.№ 203/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-481. кв.26, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
31. Докладна записка с вх.№ 204/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-145. кв.23, по плана на с. Присад, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх.№ 241/12.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-269. кв.33, по плана на с. Извор, Община Созопол.
33. Докладна записка с вх.№ 269/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна Общинска собственост.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
1. Докладна записка с вх.№ 90/29.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцелен план за обект п/ст Созопол”, подобект: ВЛ – 110кV – отклонение от ВЛ ”Юнга” към п/ст “Созопол в землището на с. Черноморец, Община Созопол. 2.Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти в землището на с.Черноморец.
2. Докладна записка с вх.№ 160/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 159/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация, застрояване и преотреждане на общински терен, представляващ УПИ II-1507, XII-1507 и XI-1507 в кв.120, по плана на гр. Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 176/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 175/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 169/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на улична регулация от осова точка 181 до о.т.184, в кв. с №№ 70 и 71, по плана на с.Черноморец, Община Созопол, чрез отчуждаване на 230 кв.м/ от имот с пл. № 755, частна собственост.
7. Докладна записка с вх.№ 268/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 265/17.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на 1. Комплектован лесосечен фонд за ОГФ за 2008г.; 2. Проект на анекс по договор от 22.10.2002г. за управление на земи и гори – ОГФ; 3. Годишен план за паша в гори собственост на Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 271/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 2. Съгласуване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ;
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
1. Докладна записка с вх.№ 170/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.29 от КСО.
2. Докладна записка с вх.№ 246/13.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VII. Докладна записка с вх.№ 284/24.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

К.Германова: По първа точка от дневния ред, а именно полагане на клетва от Общински съветник. Както знаете Петя Чапевова е назначена на работа в Общинска администрация и поради това е постъпила молба в Общински съвет за прекратяване на правомощията и като общински съветник. Следващия в листата на коалиция “ФАР” е г-н Стоян Маринов, ще го помоля да стане за да изрече клетвените думи: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска Община и да работя за тяхното благоденствие.”
Преминаваме към втора точка от дневния ред, Протокола на комисията ще ви го зачета аз, тъй като председател на комисията по законност беше г-жа Петя Чапевова. Днес, 18.03.2008 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова, Йорданка Сейменова, Пенка Щерионова и Гено Пухов – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Димитър Желев – Общински съветник. Комисията разгледа и се произнесе по така предложените докладни. започваме с докладна записка с вх.№ 184/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 87/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Колеги става въпрос за отмяна на наши решения, които са вкарани в съда от Областния управител. Те са за отстъпено право на строеж. Мотивите на Областния управител са, че направената оценка на земята е по параграф, който вече не е действащ. Идеята е да отменим нашите решения за да спрем производството в съда. Някакви предложения по докладната имате ли колеги? Няма. Подлагам на гласуване, поименно ще гласуваме колеги.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 123

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-18/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 87, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

К.Германова: Преминаваме към следващата, Докладна записка с вх.№ 186/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 88/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол. Идентична е с предходната, някакви въпроси имате ли коллеги? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 124

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-22/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 88, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

К.Германова: Следващата Докладна записка с вх.№ 185/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 81/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 125

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-17/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 81, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

По докладна записка с вх.№ 187/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 86/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 126

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-20/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 86, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.


По докладна записка с вх.№ 188/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 80/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 127

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-16/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 80, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

По докладна записка с вх.№ 189/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 85/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 128

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-19/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 85, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

По докладна записка с вх.№ 190/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 84/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 129

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-21/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 84, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

По докладна записка с вх.№ 191/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 82/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 130

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-15/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 82, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

И последната идентична на предходните, докладна записка с вх.№ 192/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 83/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 131

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-23/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 83, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Продължаваме със следващите докладни разгледани на комисията по законност, Докладна записка с вх.№ 232/11.03.2008г., от К.Гребенаров и Т.Чакъров – Общински съветници, относно: Изготвяне на проект на Наредба по чл.196, ал.5 от ЗУТ, за реда по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Ние и сега работим по този въпрос, без изготвена такава Наредба. Наистина има такива сгради, които са опасни. Направили сме такава комисия, която прави огледите. Но сега щом закона ни задължава, ще изготвим и Наредба.
Г.Георгиева: И аз сега виждам, че Закона изисква изготвянето на такава Наредба. Такава Наредба обаче е по-скоро за големите градове, където наистина има много такива сгради. Цялата идея на тази Наредба е, че ще се регламентира някакъв ред по който ние ще налагаме ипотеки. Ние така или иначе поставяме на хората въпроса, че е тяхно задължение да укрепват и заздравяват сградите, които имат нужда от това. Но по скоро целта на Наредбата е да регламентира начина по който ние ще можем да ипотекираме имоти.
Т.Чакъров: Г-н Кмета отговори до някъде на тази докладна, и наистина има сгради които са в отчайващо състояние. Например една сграда на ул.”Анаксимандър”, тя може да се срути всеки момент.
П.Рейзи: Взели сме мерки издирваме собствениците, специално за тази къща.
М.Димов: Аз не знам дали трябва или не да има такава Наредба, сградите трябва да се укрепват.
Г.Георгиева: Все пак не трябва да забравяме, че паметниците на културата за да можем да ги опишем като такива, трябва и представител от НИПК. Например ние сме ходили в Индже войвода, там има паметници на културата, там те отказват да дойдат.
К.Германова: Колеги някой още с въпроси по докладната? Няма. Зачитам решението: Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви в 1-месечен срок и внесе за приемане в Общинския съвет проект на Наредба по чл. 196, ал.5 от ЗУТ за реда, по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 132

Общински съвет – Созопол, възлага на Кмета на Община Созопол да изготви в 1-месечен срок и внесе за приемане в Общинския съвет проект на Наредба по чл. 196, ал.5 от ЗУТ за реда, по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол.

К.Германова: Продължаваме със следващата Докладна записка с вх.№ 249/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жители на Община Созопол. Тази докладна е внесена във връзка с решението на Общински съвет в бюджета, че до един месец трябва Общински съвет в едно с Общинска администрация да приемат критерии на база, които ще се изплаща сумата от 2 000лв. Има още две такива докладни, те са във връзка с приемането на Наредби. Именно за това комисията по здравеопазване се събираше многократно пъти. Имате ли въпроси колеги по самата докладна?
С.Петров: Предлагам в първа точка от предложението за решение, годините да се намалят от пет на три.
К.Германова: Други предложения?
К.Мархолев: Ако може и юристите да кажат, как да се оформи текста за осиновяването. Един вид какво е осиновяването.
Д.Дунев: Във връзка с това което коментира г-н Мархолев, ви предлагам да го запишем пълно осиновяване, защото семейния кодекс регламентира както пълно, така и непълно осиновяване. Пълното осиновяване създава трайни връзки между съответното лице и осиновителите. Затова моето предложение е да запишем в скоби пълно осиновяване, защото това ще изключи злоупотреби от този вид.
П.Рейзи: От това което коментира г-н Мархолев аз разбирам, че той няма предвид пълно или непълно осиновяване. Той коментира ситуацията, ако някъде е родено детенце, което има близък родственик в нашата Община, който по договорка с родителите осиновява детенцето и така взима еднократната помощ.
К.Германова: Искам и аз да добавя нещо, имаме едно ограничение до второ дете на майката. Ако тя осинови по този ред, който коментирате, губи права при раждане на свое собствено. А ако вече има други две и направи постъпки за трето, по изготвените критерии тя няма как да кандидатства.
П.Рейзи: Аз ви предлагам г-да Общински съветници, нека да ги приемем тези критерии така както са, със сигурност ще имаме пропуски нека да заработи системата.
Х.Бардуков: Да се добави при пълно осиновяване, освен при кръвна линия, но има пък случаи в които и двамата родители умират, при катастрофа например.Юристите да го обмислят.
Б.Йорданов: Включим ли осиновяване, то няма други хипотези. При пълното осиновяване има трайна връзка, която се създава и тя е единствената гаранция, която след като включим и групата на разсиновяването може да се провери. Аз категорично подкрепям Кмета, че това като тръгне да работи и като му се създаде практика ще се види какво евентуално да се добавя.
К.Германова: Колеги има и нещо друго, как ще ограничим кой има права да осиновява. Ние говорим за новородено дете, бебе, което естествено е че ще се отпуснат средства на родители, които нямат възможност за собствено.
Н.Пехливанова: Аз искам да предложа трета точка от предложението за решение да отпадне. Веднага ще се обоснова с това, че в нашата Община по-голямата част от населението е от ромски произход. Всички знаете, че майките ромки раждат своите деца, дори второто преди навършване на осемнадесет години. Ако приеме критериите така както са предложени ще дискриминираме една голяма част от нашето население.
Г.Пухов: Тази точка се коментира дълго и от комисията, но ако ние я премахнем, ще стимулираме раждане в непълнолетие, което мисля че е противозаконно.
Х.Бардуков: Българите не сме по-различни от малцинствата, моята балдъза роди на шестнадесет години, родителите и се подписаха и детето е живо и здраво. Познавам и много други такива българки. Подкрепям г-жа Пехливанова, точка трета да отпадне.
Д.Дунев: Осъществяване на съвкупление между лица които са до четиринадесет годишна възраст, т.е. малолетни само по себе си това представлява престъпление. Ако искате да промените точката, да регламентирате възраст над четиринадесет години.
Б.Йорданов: За това е предвиден и разрешителния режим за раждане на деца от непълнолетни. Непълнолетни се има предвид над четиринадесет години. До четиринадесет Закона го приема като престъпен фактически акт. Над четиринадесет години раждането става само с разрешението на родителите/настойници/попечителите. Така, че изпаднем ли в една такава хипотеза, трябва да регламентираме възраст в рамките на непълнолетието от 14-18 год. възраст.
Н.Пехливанова: Тогава искам да направя едно конкретно предложение по точка трета, родителите на новороденото дете да са навършили четиринадесет годишна възраст.
К.Германова: Други предложения колеги?
С.Недин: Аз предлагам да си останат така критериите, те освен социално подпомагане тези критерии имат и странична индиректна регулативна функция. Мога да ви цитирам каква е раждаемостта в непълнолетна възраст за ромското население в България – 4.4 деца, турското население – 3.2 деца, а българското – 1.6 деца.
З.Манолакиев: Аз предлагам да прибавим една девета точка, за всяко новородено дете да има становище на кметски съвет на съответното село. Имам предвид, че има хора които не ги познаваме и може да има злоупотреби.
К.Германова: Ако сте прочели критериите, в изискуемите документи има една справка от “ГРАО”, която е достатъчно красноречива. Отделно в седма точка пише, че изплащането на втората част ще се извършва след становище на личния лекар, от извършване на системно медицинско наблюдение, не по-рано от шест месеца след изплащане на първата. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Нека да ги оставим така нещата нека да заработи системата. Уточнете това с годините и това с възрастта, това са важни неща.
К.Гребенаров: Ясно е, че не можем да обхванем всичко с една Наредба, предлагам да се съсредоточим към гласуване.
К.Германова: Искам да попитам г-н Манолакиев дали подържа направеното предложение?
З.Манолакиев: не, оттеглям го.
К.Германова: Преминаваме към гласуване, последното предложение за промяна е на г-жа Пехливанова, а именно точка трета да приеме следната редакция: Родителите на новороденото дете да са навършили четиринадесет годишна възраст. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението не се приема.
К.Германова: Следващото предложение е: Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място на територията на Община Созопол, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 3 /три/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10, предложението не се приема.
К.Германова: Сега да гласуваме решението така както е предложено по докладната, На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол приема следните критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, както следва.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 133

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол приема следните критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, както следва:

1. Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място на територията на Община Созопол, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство.
2. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете се подава от майката или законен представител на детето. Към молбата се прилагат следните документи:
- Лична карта на лицето подаващо молбата, оригинал и копие;
- Акт за раждане на детето, оригинал и копие;
- Справка по т.1 и за двамата родители;
- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол
3. Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие.
4. Средствата за подпомагане, да бъдат отпуснати на майката или законен представител, за отглеждане до второ поредно дете на майката. Ограниченията не се отнасят за второ поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н.
5. Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородените деца на територията на община Созопол се изготвя от общинска администрация, комплектова се с всички необходими документи и се представя ежемесечно на Кмета на Общината, който издава Заповед за изплащане на сумите.
6. Сумата се изплаща на две равни части в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.
7. Изплащането на втората част ще се извършва след становище на личния лекар, от извършване на системно медицинско наблюдение, не по-рано от шест месеца след изплащане на първата.
8. При получаване на сумата майката подписва декларация, с която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване в срок от три години, в противен случай възстановява получената сума.

К.Германова: Преминаваме към следващата докладна, а именно докладна записка с вх.№ 247/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол. Колеги става въпрос за Наредба, чрез която да се отпускат средства за надарени деца, както в спорта така и в други области. Има ли някой някакви предложения по повод Наредбата.
П.Рейзи: Аз искам да попитам нашият специалист по бюджет, г-жа Бучинкова имаме ли такива средства заложени в бюджета?
В.Бучинкова: Не няма.
П.Рейзи: Това означава, че докато не се направи актуализация на бюджета и не се заложат някакви средства, не можем да изплащаме нищо. Имайте го в предвид. Това, че приемате Наредбата сега не означава, че от утре започваме да изплащаме. Трябва първо да се заложат средства в бюджета.
К.Германова: Искам да кажа нещо в отговор на това. Ние ще приемем Наредба, която да регламентира начина на отпускане на средства и те при всички положения ще минават през Общинския съвет. Записано е в последната точка, че средствата се осигуряват от бюджета на Община Созопол, когато няма такива няма да се изплащат. Имате ли коментари колеги по докладната.
Г.Пухов: Ние сме наясно, че няма средства. Просто трябваше да се сложи някакъв ред по който да се регламентира реда за даване на стимулите.
К.Германова: Започваме гласуването раздел по раздел. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 1. Общи положения, по Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 2. Условия и ред за кандидатстване и избор. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 2. от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 3. Документи за кандидатстване. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 3. от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 4. Финансиране. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 4. от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 5. Заключителни разпоредби. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 5. от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
И сега като цяло Наредбата, който е съгласен с така направеното предложение за Наредба за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 134

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол
ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Раздел I. Общи положения.

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
(2) Наредбата има за цел да подпомага даровити деца и младежи с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Чл.2. (1) Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 23 годишна възраст с доказани изяви на национално, европейско и/или световно ниво в областта за която кандидатства.
(2) Областите за кандидатстване са:
1. Наука и техника;
2. Изкуство и култура;
3. Спорт.
Чл.3. Стипендията е годишна, а финансовото стимулиране е еднократно.
Чл.4. (1) Стипендията и финансовото стимулиране по тази Наредба са индивидуални.
(2) Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендия или финансово стимулиране и внася ги за утвърждаване от Общинския съвет.
Раздел II. Условия и ред за кандидатстване и избор.

Чл.5. Стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби може да се предоставя по искане на:
1. детето/младежът;
2. законен представител, от името на непълнолетните – родител /настойник/ попечител.
Чл.6. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. 2, ал. 2 области и в чл. 3 видове.
(2) Всеки кандидат има право на одобрение за годишна стипендия или финансов стимул за календарна година.

Чл.7. Определяне на годишни стипендианти
(1) Характеристика на стипендията и условия за кандидатстване:
1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година.
2. Всяка година се отпуска годишна стипендия в областите:
- наука и техника
- спорт
- изкуство и култура
3. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне две значими изяви на национално (републиканско) и международно (европейско и/или световно) ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
4. Дете/младеж по т. 3 е всяко дете/младеж, с постоянен и настоящ адрес в Община Созопол, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Приемане на документи за кандидатстване съгласно чл. 9, което започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. Документите се отправят до Комисията по чл.4, ал.2.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.4, ал.2, взема решение за всяка от кандидатурите, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне стипендията.
(4) Процедура на изплащане на стипендията
1. Стипендията се изплаща на четири части чрез касата на Община Созопол:
- Първата част на стипендията се равнява на сбора от вноските за месеците януари, февруари и март и се изплаща на кандидата не по-късно от петнадесети май.
- Втората част се равнява на сбора от вноските за месеците април, май и юни и се изплаща не по-късно от петнадесети юли.
- Третата част се равнява на сбора от вноските за месеците юли, август и септември и се изплащат не по-късно от петнадесети октомври.
- Четвъртата част се равнява на сбора от вноските за месеците октомври, ноември и декември и се изплаща не по-късно от петнадесети декември.
2. Размерът на стипендията се равнява на сбора на сумите за всичките дванадесет месеца, като максималната сумата, която може да бъде отпускана на месец е в размер до 80 (осемдесет) лева.

Чл.8. Определяне на еднократно финансово стимулиране.
(1) Характеристика на еднократното финансово стимулиране и условия за кандидатстване:
1. Финансовият стимул се отпуска еднократно за период от една календарна година.
2. Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник явил се на световно, европейско или национално ниво, класирано до трето място, считано от датата на подаване на кандидатурата.
3. Дете/младеж по т. 1 е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Созопол, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс, както и всяко дете до 6 годишна възраст, живущо на територията на Община Созопол (независимо дали посещава детска градина).
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Приемане на документи за кандидатстване съгласно чл. 9, което започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. Документите се отправят до Комисията по чл.4, ал.2.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.4, ал.2, разглежда подадените кандидатури и излиза с решение, което се внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне финансовия стимул.
(4) Процедура на изплащане:
1. Еднократното финансово стимулиране се изплаща чрез касата на Община Созопол.
2. Размерът на еднократното финансово стимулиране е в размер до 300 (триста) лева.
Раздел III. Документи за кандидатстване.

Чл.9. При кандидатстване се подават следните документи:
1. Молба за кандидатстване;
2. Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;
3. Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;
4. Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/ за участия през последните две години и или настоящата година вевропейски, световни, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства;
5. Мотивационно писмо.
6. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
7. Препоръка от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.
Раздел IV. Финансиране.

Чл.10. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на Община Созопол.
2. Дарения, спонсори и други.
Раздел V. Заключителни разпоредби.

Чл.11. Комисията по чл.4, ал.2, предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован.
Наредбата е приета с Решение № 134/28.03.2008г. на Общински съвет - Созопол.

К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№ 248/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
Комисията на няколко пъти разглежда тази Наредба и предлага някои промени по така предложения първоначален вид на въпросната. Ще ви зачета промените и ще ви дам думата за коментари.
Първата промяна е в Раздел 2., чл.3, ал.2 там комисията допълва, постоянната Комисия по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания към Общинския съвет осъществява оценката и подбора на включените в докладните искания за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет. Това допълнение, включените в докладните е направено, защото самите искания ще се представят в Общината и тя ще ги събира в една докладна и ще ги представя пред Общински съвет.
Следващата промяна е в ал.3, Кои заболявания за тежки, се определя на база на представените по чл.5, ал.1, т.2 документи, като в случай на необходимост се изслушва и становището на лекар. Тук е премахнато, комисията.
Следващата промяна е в чл.5, ал.1, т.2 са допълнени няколко документа. Лична карта – копие; Документи доказващи извършените разходи; Рецепта издадена от лекуващия лекар; Декларация – съгласие за разкриване на служебна тайна; Рецептата е допълнена, защото съгласно Наредбата ще се отпускат средства за животоспасяващи операции или за закупуване на скъпоструващи лекарства за тези животоспасяващи операции, именно за това трябва рецептата от лекуващия лекар. А декларацията е за да може общинска администрация да направи евентуална проверка на предварително декларираните доходи и имотно състояние.
Следващата промяна е по т.3, молби и приложените към тях документите се отправят до Кмета на Общината, който комплектова цялата преписка и я представя пред Общински съвет за одобрение. Значи не до Комисията, а до Кмета.
Следваща промяна е в чл.6, ал.1, Помощите за тежки здравословни заболявания са финансови, индивидуални и размера им се определя на база предоставените документи от лицето, въз основа на представените към молбата документи. В случай на необходимост се изслушва и становището на лекар.
Следващата промяна е в следващия Раздел 4., чл.7, ал.2, думата – сирака е заменена с думата – лицето, подава молба до Кмета на Общината, а не до комисията.
В следващото тире, думата сирака е отново заменена от – лицето, подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи: Документ удостоверяващ завършването на средно образование, това е промяната.
Следващото допълнение е по ал.4, т.1, Помощта за кандидатстване във ВУЗ е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на входираните документи за кандидатстване във ВУЗ, документ за положен изпит и разходооправдателни документи.
Следващото допълнение е към т.2, от същата алинея, Помощ за празнуване на абитуриентски бал е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на разходен документ.
Имате ли колеги някакви въпроси по така предложената Наредба?
Х.Бардуков: Не ми стана ясно за документа удостоверяващ завършването, това диплома ли е?
К.Германова: Може да бъде и диплома, може и удостоверение от училището, тъй като все още може да не са им изготвени дипломите. Именно за това е и променено.
К.Гребенаров: Само да направя едно допълнение, за да им стане ясно на господата Общински съветници. Идеята се внесе в Общински съвет и се разработи от комисията, а целта на Наредбата е да се развържат ръцете на администрацията и Общински съвет да не се занимава с несвойствена дейност, вторият аргумент беше тази дейност да стане чисто техническа, да не се разделят болните на наши и ваши. Обяснявам тези неща, защото аз внесох такава докладна и в последствие комисията изготви, много по-добър модел.
К.Стоянова: Аз присъствах на заседанието на комисията, когато се изготвяше Наредбата, наистина нещата трябва да се изчистят от всички политически украси. Това за което настоявате, а именно рецепта от личния лекар е много добре, защото по този начин може да се разбере дали лицата кандидатстващи с дадено заболяване няма да представят рецепта за Фелоран гел, за Аспирин и т.н. Молбата ми е вие като Общински съветници да застанете твърдо зад тази Наредба, и зад хората от общинска администрация, защото от тук нататък ще се правят едни проверки, това се прави и сега от нашия специалист Йорданка Димитрова, и ще ви моля да няма политическо напрежение наши и ваши, просто ще работим на база документи. Благодаря ви.
С.Недин: Ние си гласуваме Наредби, които си ги знаем само ние, един тесен кръг от хора. Предлагам тези Наредби, които касаят голяма част от жителите на Общината, да се намери начин те да станат достояние на максимален брой от тях. какво имам предвид, да се отпечатат тези Наредби и да се разлепят на табла по селата и т.н.
К.Германова: В тази връзка г-н Недин, както и на всички да стане ясно, разговаряла съм с печатница, изчаквам само да изгласуваме всички Наредби, за да стане по-голям тиража и това ще стане като всички те се разпечатат като отделни книжки.
П.Рейзи: Паралелно с това което ще направи Председателката, ние от администрацията също ще направим един ход напред. След като се изготвят всички Наредби, ще ги разпечатаме и ще ги разпределим на всички Кметове по селата. По този начин ще се отсее и подаването на непълните или неточните молби.
К.Германова: Започваме гласуването раздел по раздел. Раздел 1. Общи положения., във него няма предложени промени. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 1., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
В Раздел 2. Помощи за тежки здравословни заболявания., има две предложения за промяна. Първо трябва да гласуваме промените и след това целия раздел. Първата промяна е в чл.3, ал.2, постоянната Комисия по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания към Общинския съвет осъществява оценката и подбора на включените в докладните искания за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.
Който е съгласен с така направеното предложение от комисията за промяна, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Ал.3, Кои заболявания за тежки, се определя на база на представените по чл.5, ал.1, т.2 документи, като в случай на необходимост се изслушва и становището на лекар.
Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в ал.3, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Който е съгласен с Раздел 2. Помощи за тежки здравословни заболявания, с гласуваните промени по него, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
В Раздел 3. Условия и ред за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания, също има предложения за промяна. Първото е в чл.5. ал.1, т.2 Лицата по т.1 прилагат към молбата си за отпускане на помощ следните документи: Молба декларация по образец; Лична карта – копие; Документи доказващи извършените разходи; Рецепта издадена от лекуващия лекар; Декларация – съгласие за разкриване на служебна тайна; Документ доказващ тежкото здравословното състояние и нуждата от извършване на животоспасяваща операция. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в т.2, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Следващото предложение за промяна е в т.3, Молби и приложените към тях документите се отправят до Кмета на Общината, който комплектова цялата преписка и я представя пред Общински съвет за одобрение. който е съгласен с така направеното предложение за промяна в т.3, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Чл.6, ал.1, Помощите за тежки здравословни заболявания са финансови, индивидуални и размера им се определя на база предоставените документи от лицето, въз основа на представените към молбата документи. В случай на необходимост се изслушва и становището на лекар. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Който е съгласен с предложения Раздел 3. Условия и ред за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания и гласуваните промени по него, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 4. Отпускане на помощи за сираци., чл.7, ал.2 Процедурата на кандидатстване обхваща: - За отпускането на помощ за кандидатстване във ВУЗ, лицето подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи – Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех “Мн.добър 4,50” и справка от “ГРАО” при Община Созопол, с която да се установи дали лицето е сирак по смисъла на тази Наредба; - За отпускането на помощ за празнуване на абитуриентски бал, лицето подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи: Документ удостоверяващ завършването на средно образование и справка от “ГРАО” при Община Созопол, с която да се установи дали лицето е сирак по смисъла на тази Наредба. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна от комисията, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Ал.4, т.1 Помощта за кандидатстване във ВУЗ е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на входираните документи за кандидатстване във ВУЗ, документ за положен изпит и разходооправдателни документи. Който е съгласен с така направените промени, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Последното предложение за промяна е в т.2 от същата алинея, помощ за празнуване на абитуриентски бал е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на разходен документ. Който е съгласен с предложената промяна, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 4. Отпускане на помощи за сираци в едно с гласуваните промени, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 5.Финансиране, тук няма предложения за промяна. Който е съгласен с така предложения Раздел 5, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Раздел 6. Допълнителни разпоредби, който е съгласен с така направеното предложение за Раздел 6., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
И сега да гласуваме като цяло Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане. Който е съгласен с така направеното предложение за Наредба, с гласуваните промени, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 135

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол
ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I. Общи положения.

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не сe предоставят на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
(2) Наредбата има за цел:
- да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни заболявания в случаи, че те самите не могат да заплатят лечението си.
- да подпомогне финансово сираците, жители на Община Созопол.
Раздел II. Помощи за тежки здравословни заболявания

Чл.2 Помощите за тежки здравословни заболявания са следните:
- Еднократна помощ за животоспасяващи операции.
- Еднократна помощ за скъпоструващи лекарства при животоспасяващи операции.
- Осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортните разходи на болно лице и придружителя му при извършването на животоспасяващи операции.
- Осигуряване на помощ за покриване на транспортните разходи за посещения в специализирани заведения от деца с увреждания.
Чл.3. (1) Помощите за тежки здравословни заболявания по тази Наредба са индивидуални.
(2) Постоянната Комисия по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания към Общинския съвет осъществява оценката и подбора на включените в докладните искания за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.
(3) Кои заболявания за тежки, се определя на база на представените по чл.5, ал.1, т.2 документи, като в случай на необходимост се изслушва и становището на лекар.
Раздел III. Условия и ред за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания

Чл.4. Помощите за тежки здравословни заболявания се предоставя по искане на:
1. Болното лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи искането, последното се подава от родителите(настойници,попечители) или роднините.
2. Законен представител – родител/настойник/попечител, от името на непълнолетните.

Чл.5. (1) Критерии и ред за определяне на лицата които ще получават помощ за тежки здравословни заболявания:
1. Право на отпускане на помощ има всеки жител на Община Созопол, който е бил с постоянен адрес в община Созопол за последните 5 (пет) години и страда от тежко здравословно заболяване, лечението на което не може да заплати сам. Помощта се отпуска само ако заболяването е тежко и налага:
- извършването на животоспасяващи операции; закупуването на скъпоструващи лекарства при животоспасяващи операции; заплащане на транспортните разходи на болно лице и придружителя му при извършването на животоспасяващи операции, както и случаите когато следва да се заплатят транспортните разходи за посещения в специализирани заведения от деца с увреждания.
В случай, че помощта следва да се отпусне на дете, поне единият от родителите (настойниците) му трябва да е бил с постоянен адрес в община Созопол за последните 5 (пет) години.
2. Лицата по т.1 прилагат към молбата си за отпускане на помощ следните документи:
• Молба декларация по образец;
• Лична карта – копие;
• Документи доказващи извършените разходи;
• Рецепта издадена от лекуващия лекар;
• Декларация – съгласие за разкриване на служебна тайна;
• Документ доказващ тежкото здравословното състояние и нуждата от извършване на животоспасяваща операция.
3. Молби и приложените към тях документите се отправят до Кмета на Общината, който комплектова цялата преписка и я представя пред Общински съвет за одобрение.
(2) Процедура на одобрение:
Комисията по чл.3, ал.2, взема решение за всяка от подадените молби, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне помощта.
Чл.6. (1) Помощите за тежки здравословни заболявания са финансови, индивидуални и размера им се определя на база предоставените документи от лицето, въз основа на представените към молбата документи. В случай на необходимост се изслушва и становището на лекар.
(2) Помощите за тежки здравословни заболявания се изплащат чрез касата на Община Созопол.
Раздел IV. Отпускане на помощи за сираци.

Чл.7. (1) На сираците се отпускат следните помощи:
- помощ за кандидатстване във Висше учебно заведение (ВУЗ).
- помощ за празнуването на абитуриентския бал.
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
- За отпускането на помощ за кандидатстване във ВУЗ, лицето подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи – Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех “Мн.добър 4,50” и справка от “ГРАО” при Община Созопол, с която да се установи дали лицето е сирак по смисъла на тази Наредба.
- За отпускането на помощ за празнуване на абитуриентски бал, лицето подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи: Документ удостоверяващ завършването на средно образование и справка от “ГРАО” при Община Созопол, с която да се установи дали лицето е сирак по смисъла на тази Наредба.
(3) Процедура на одобрение:
Комисията по чл.3, ал.2, разглежда подадените молби и излиза с решение, което се внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне помощта.
(4) Процедура на изплащане:
1. Помощта за кандидатстване във ВУЗ е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на входираните документи за кандидатстване във ВУЗ, документ за положен изпит и разходооправдателни документи.
2. Помощ за празнуване на абитуриентски бал е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на разходен документ.
3. Размерът на помощта по т.2 е в размер до 500 (петстотин) лева.
Раздел V. Финансиране.

Чл.8 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на Община Созопол
Раздел VI. Допълнителни разпоредби

По смисъла на тази Наредба:
Сирак е всяко дете/младеж на което са починали двамата родители или единият от родителите е неизвестен, а другия е починал, и има постоянен адрес на територията на Община Созопол за последните 2 (две) години.

Наредбата е приета с Решение № 135/28.03.2008г.на Общински съвет - Созопол.

К.Германова: Преминаваме към Докладна записка с вх.№ 260/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол, предложена е на основание докладна записка на коллега Общински съветник и директор на дирекция “Социално подпомагане”. Давам думата на г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Общинския план за закрила на детето се приема всяка година и работи за да откликне на целите заложени в “Националната програма за закрила на детето”; “Националния план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; “Националната стратегия за защита правата на децата на улицата”; “Националния план на Европейския съюз срещу експлоатацията на детски труд”. Целта на програмата е да визира проблемите на децата в Община Созопол и да сформира екипа за работа с тези проблеми, това са училищата, полицията, общинската администрацията, дирекция “Социално подпомагане”, БЧК, общопрактикуващите лекари в Общината и т.н. Просто трябва да се приеме тази програма с решение на Общински съвет.
К.Германова: Имате ли коментари по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 136

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето Общински съвет - Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: “Националната програма за закрила на детето”; “Националният план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; “Национална стратегия за защита правата на децата на улицата”; “Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция “Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• Районните полицейски управления на МВР
• Общинската комисия за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/
• БЧК
• Училищните настоятелства
• Общопрактикуващите лекари
• Общинската комисия за закрила на детето


К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№ 261/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Създаване на обществен съвет в Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната. Давам думата на г-жа Щерионова да направи разяснения, относно Обществения съвет.
П.Щерионова: Общинския съвет се създава на всеки 4 год. комисията може да бъде от 4 до 9 членна, ние сме я предложили да е от пет. Членовете се избират от обществено значимите организации в Общината – Църковно настоятелство, Дружество на инвалидите, Дружество на пенсионерите, Обединен ромски съюз и представител на комисията по здравеопазване към Общински съвет. Целта на този обществен съвет е да оказва помощ при социалното подпомагане и да дава насоки за развитието на социалните услуги в Общината. Избраната комисия заседава веднъж на тримесечие.
К.Германова: Някакви коментари по докладната колеги? Няма. Трябва да гласуваме трите предложения за решение по отделно, защото във втората точка избираме членове.Зачитам т.1. Създава Обществен съвет състоящ се от 5 (пет) члена. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 137

Създава Обществен съвет състоящ се от 5 (пет) члена


К.Германова: т.2 от предложението за решение е, Членовете на Обществения съвет да са представители на следните организации: Дружество на инвалидите - Тодорка Цветкова; Клуб на пенсионера - Петър Георгиев; Обединен ромски съюз - Христо Костов; Църковно настоятелство - Ваня Петрова; Представител на Комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания - Йорданка Сейменова. Който е съгласен с така направеното предложение за членове на Обществения съвет.
Й.Сейменова: Знам, че в процес на гласуване не можем да взимаме думата, но понеже съм включена в тази комисия. Аз искам да направя отвод и за другите три комисии в които участвам. Мотивите ми са, че имам служебни ангажименти и задължения към болен човек. Прецених, че ще ми бъде много трудно.
К.Германова: За да си дадете отвод от трите комисии в които участвате, трябва да пуснете декларация в Общински съвет, така както направи г-н Росен Деспов. Единственото, което можете да направите сега е да си дадете отвод от тази комисия.
Й.Сейменова: Добре, значи давам отвод за тази комисия.
С.Недин: Зададох този въпрос и преди 4 год., решението взето от Общински съвет по дадена докладна се изпълнява от Кмета на Общината или администрацията. Нека юриста да ми обясни, как след като избираме членове на тази комисия, които не са от Общинска администрация, Кмета на Общината ще издаде Заповед, че създава такава комисия и ще избере за председател член от клуба на пенсионера, например.
П.Рейзи: Щом има решение на Общински съвет, в което са посочени хората, които трябва да участват в дадената комисия, аз на база това решение издавам Заповед за сформиране на комисията. Съответно тези хора се канят да присъстват, друг е момента ако те откажат. Аз мисля, че преди да се вкара такава докладна са проведени предварителни разговори с тези хора и те са дали своето съгласие за участие. След като комисията започне да работи аз започвам изпълнение на база техните решения.
К.Германова: Колеги имате ли предложения за член от комисията по здравеопазване да стане член на Обществения съвет?
К.Гребенаров: Моето предложение е в този Обществен съвет като член да влезе г-н Бардуков, той е човек, който има доста контакти по селата.
К.Германова: Ясно, но тук става въпрос за избор на член от комисията по здравеопазване, а членове на тази комисия са г-жа Сейменова, г-н Гочев, г-н Пухов, г-н Димов и г-жа Щерионова. Така е направено предложението по докладната, представител от комисията по здравеопазване, предложения член си дава отвод и ние сега трябва да изберем друг на неговото място.
Х.Бардуков: Аз предлагам да е човек от администрацията, представител на отдел “Човешки ресурси”, или не по-точно от “Социални дейности”.
К.Стоянова: Искам да направите една основна разлика и г-жа Щерионова, като директор на дирекция “Социално подпомагане”, ще потвърди думите ми. Общината не раздава помощи на база Закона за социалното подпомагане, ако ви направи впечатление гласувахте Наредба по която Общината дава помощи, които не са на основание Закона за социалното подпомагане.
П.Рейзи: Аз мисля, че няма Законова нормативна база, която да определя кой да е член на този Обществен съвет. За това ви предлагам да направите промяна и да изберете един от вас Общинските съветници за член.
К.Германова: Първо трябва да подложа на гласуване предложението на Кмета, а именно петия член на Обществения съвет да е Общински съветник. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
К.Германова: Колеги очаквам вашите предложения за член.
П.Щерионова: Предлагам г-н Росен Деспов, той участва и в предишния мандат на Обществения съвет и знае за какво става дума.
Р.Деспов: Нека да дадем шанс и на другите колеги.
К.Гребенаров: Аз поддържам предложението си г-н Бардуков да е член.
П.Щерионова: Тъй като аз съм заинтересованата страна при провеждането на срещите, предлагам да е някой друг. Г-н Бардуков е имал отношения с нашата дирекция, многократно пъти му напомняме той не идва, трябва ни сериозен човек. Нека и той сам да каже.
Х.Бардуков: Аз си давам отвод в предвид казаното от г-жа Щерионова.
К.Германова: Г-жо Щерионова имате ли конкретно предложение?
П.Щерионова: Да имам и отново настоявам това да е г-н Деспов.
К.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, г-н Деспов да е член на Обществения съвет, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
К.Германова: Зачитам цялото предложение за т.2 Членовете на Обществения съвет да са представители на следните организации: Дружество на инвалидите - Тодорка Цветкова; Клуб на пенсионера - Петър Георгиев; Обединен ромски съюз - Христо Костов; Църковно настоятелство - Ваня Петрова; Представител на Общински съвет – Росен Деспов. Който е съгласен с така предложените членове на Обществения съвет, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 138

Членовете на Обществения съвет да са представители на следните организации:
 Дружество на инвалидите - Тодорка Цветкова;
 Клуб на пенсионера - Петър Георгиев;
 Обединен ромски съюз - Христо Костов;
 Църковно настоятелство - Ваня Петрова;
 Представител на Общински съвет – Росен Деспов.


К.Германова: Сега да гласуваме и трета точка от предложението за решение. Общественият съвет заседава веднъж на три месеца и работи при условията на чл.53 и чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 139

Общественият съвет заседава веднъж на три месеца и работи при условията на чл.53 и чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№ 235/12.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и град Коктебел, Феодосийски район, Автономна Република Крим – Република Украйна. Тази докладна е внесена от мое име, след проведен разговор с нашият посланик в Украйна. На кратко ще ви разясня, значи в началото на 2006г. има отправено писмо до нашата Община от гр. Коктебел, за подписване на споразумение между двете Общини. Тогавашната администрация в лицето на Кмета – г-жа Караманова е дала своето съгласие, след което Общинските съветници на гр. Коктебел взимат решение на свое заседание за подписването на такова споразумение. Изпращат тук на нашата Община известие за тяхното решение и така въпроса се е приключил, без никаква инициатива от наша страна. След изборите октомври миналата година, посланика на България в Украйна ми се обади и пожела да проведем разговор и ако може да отговорим на Общинските съветници на гр. Коктебел. Имате ли вие някакви въпроси по докладната?
М.Димов: Аз приветствам това предложение и евентуално наше решение, защото отдавна трябваше да се обърнем за сътрудничество към хора, които са ни потенциални туристи.
К.Германова: Имате ли други коментари колеги? Няма. Ще гласуваме поименно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 140

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписване на споразумение за сътрудничество в областта на туризма, спорта, екологията, образованието, историческо и културно наследство между Община Созопол и град Коктебел, Феодосийски район, Автономна Република Крим – Република Украйна.


К.Германова: Продължаваме с докладна записка с вх.№ 267/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. Повода да се внесе тази докладна е, че имаме Общински съветник който е подал молба за освобождаване от Общински съвет, респективно и от комисиите. За това сега трябва да изберем нови членове. Аз предлагам и в трите комисии, това да е г-н Стоян Маринов. Започваме с комисията по устройство на територията, имате ли други предложения колеги?
Д.Желев: Аз предлагам г-н Маринов да стане и да се представи, с какво образование е и т.н.
С.Маринов: Средно-специално образование, завършил съм Техникум по Машиностроене.
К.Гребенаров: Какво стана с моята докладна, която пуснах по повод броя на членовете в комисиите?
К.Германова: Ще ви зачета протокола от заседанието на комисията по законност, провело се на 17.03.2008г.. Комисията разгледа докладна записка с вх. № 124/07.02.2008г. от Константин Гребeнаров - общински съвет на ПП Герб, и констатира, че в същата липсва конкретен проект за решение съгласно изискванията на чл.55 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради което Комисията счита докладната за незаконосъобразна. С оглед на гореизложеното и на основание чл.57, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Комисията предлага докладната да бъде отхвърлена, до привеждането и в съответствие с изискванията на цитирания по-горе Правилник.
П.Рейзи: Към Общински съвет има юрист, който е на ваше разположение, с който може да се консултирате и съвместно да напишете докладна според изискванията. Най-важната част от докладната е проекта за решение, няма ли такъв, все едно няма докладна. Има просто едно известие.
К.Германова: Ние имаме свободно място в една от комисиите и няма човек за нея, а вие искате да увеличим броя на членовете. Давайте предложения колеги за комисията по устройство на територията.
Т.Чакъров: Предлагам г-н Гребенаров.
К.Германова: За тази комисия ни трябват двама Общински съветници по принцип, обръщам се към юристите с въпрос, можем ли да гласуваме и двамата сега.
Д.Дунев: Да.
К.Германова: Имате ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване първият предложен Общински съветник – Стоян Маринов, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 141.1

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Стоян Маринов за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

И вторият Общински съветник – Константин Гребенаров, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 141.2

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Константин Гребенаров за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

К.Германова: Сега за комисията по финанси и бюджет, моето предложение е Стоян Маринов. Давайте предложения колеги.
Д.Желев: Г-н Петров.
К.Германова: Други предложения? Няма, започваме гласуването от най-близкото предложение. Който е съгласен Станимир Петров да стане член на комисията по финанси и бюджет, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 142

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Станимир Петров за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

К.Германова: Следващата комисия е законност, моето предложение е Стоян Маринов. Други предложения колеги?
Х.Бардуков: Г-н Гребенаров.
К.Германова: Други предложения има ли? Няма. Започваме гласуването от най-близкото направено предложение. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 143

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Константин Гребенаров за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

К.Германова: Сега трябва да изберем председател на комисията по законност, моето предложение е Пенка Щерионова. Други предложения?
Х.Бардуков: Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Аз си правя отвод, тъй като за председател на комисията не мога да претендирам.
К.Германова: други предложения има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 144

Общински съвет Созопол на основание чл.20 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира Пенка Щерионова за Председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№ 277/19.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Прехвърляне на временни обекти – част от активите на ОФ “Търговия – Созопол” в ликвидация в собственост на Община Созопол и удължаване на срока на ликвидация с оглед окончателното приключване на ликвидационното производство. Давам думата на ликвидатора на ОФ “Търговия – Созопол” да разясни мотивите относно прехвърлянето и удължаването на срока на ликвидацията.
Б.Чампарова: Първата стъпка, която искам да направя е да прехвърля обектите с цел тяхното отдаване под наем за летния сезон от Общината. Ако още веднъж се отдадат под наем от името на ОФ “Търговия – Созопол” е възможно още по-голямо удължаване на срока на ликвидацията. Когато внесох докладната за разглеждане в Общински съвет, все още нямах информация от държавния архив, кога ще започне подготовката на документите за предаването им. От понеделник вече имам командирован човек в Търговията, който работи по цял ден. Първо започнахме от ведомостите за да мога да ги предам, когато са готови, а след това ще подготвя и документите, които са за държавния архив и тези които са за Общината. Има вероятност да приключим по-рано от искания срок за удължаване.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще гласуваме двете предложения за решение по отделно. Който е съгласен с така направеното предложение за т.1 от решението, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 145

Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия — Созопол” — в ликвидация до 31 .07.2008г. като удължава срока на договора на настоящия ликвидатор до посочената дата.


Който е съгласен с така направеното предложение за т.2 от решението, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 146

Да се прехвърли в полза на Община Созопол останалото имущество дълготрайни активи на ОФ — в ликвидация съгласно приложения опис. Възлага на ликвидатора Божана Вълкова-Чампарова да извърши необходимите фактически и правни действия по предаване на имуществото по опис.

К.Германова: Преминаваме към трета точка от дневния ред, давам думата на председателя на комисията по финанси и бюджет.
Н.Пехливанова: Днес, 18.03.2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха: Н. Пехливанова – Председател, П. Щерионова и Й. Сейменова – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Димитър Желев – Общински съветник и Валя Бучинкова – Гл. специалист бюджет.
Комисията разгледа и се произнесоха по докладна записка с вх.№ 253/14.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. във функция “Образование”. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли коментари по докладната колеги? Няма. Започваме с увеличението на разходната част на бюджета на функция “Образование”. Подлагам на гласуване по параграфи и дейности.
било увеличение става
§ 01-00 — заплати и въз.за пер., 8 194лв. 5 424лв. 13 618лв.
нает по труд.правоотн.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
било увеличение става
§ 02-00 — др.въз.и плащания 536лв. 664лв. 1 200лв.
в т.ч.
§ 02-05 — изплатени суми от СБКО 236лв. 164лв. 400лв.
§ 02-09 — др.плащания и възнаг. 0 500лв. 500лв.

Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
било увеличение става
§ 05-00 — задълж. осиг.вноски 2 055лв. 1 312лв. 3 3б7лв.
от работодател в т.ч.
§ 05-51 осиг.вн.отраб.заДОО 1 380лв. 884лв. 2 264лв.
§ 05-52 — осиг.вн.от раб.за УПФ 360лв. 233лв. 593лв.
§ 05-60 — ЗОВ от работодател 315лв. 195лв. 510лв.

Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

било увеличение става
§ 10-00 — издръжка 3 200лв. 3300лв.. 6 500лв.
в т.ч.
§ 10-13 — постелен инвен.и облекло 300лв. 300лв. 600лв.
§ 10-14—учебни раз.и книги за библ. 1 000лв. 500лв. 1 500лв.
§ 10-15 — материали 1 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
§ 10-20 — разходи за вън.услуги 300лв. 300лв. 600лв.
§ 10-5 1 — командировки 200лв. 200лв. 400лв.
§ 10-98—др.некласифиц. 400лв. 1 000лв. 1 400лв.

Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
било увеличение става
Дейност 314 “Полудневни детски градини” 13 985лв. 10 700лв. 24 685лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Продължаваме със намаляването на разходната част на бюджета в частта “Резерв”, пак по параграфи ще гласуваме.
било намаление става
§ 97-00 — резерв за непредвидени
и неотложни разходи 455 000лв. 10 7000лв. 444 300лв
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Колеги сега ще гласуваме като цяло предложението за решение, а именно Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в рамките на приетия от Общински съвет бюджет. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 147


1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в рамките на приетия от Общински съвет бюджет , както следва:

1.1.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование “ дейност 314 “Полудневни детски градини” с 10 700 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати и въз.за пер., 8 194лв. 5 424лв. 13 618лв.
нает по труд.правоотн.
§ 02-00 – др.въз.и плащания 536лв. 664лв. 1 200лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми от СБКО 236лв. 164лв. 400лв.
§ 02-09 – др.плащания и възнаг. 0 500лв. 500лв.
§ 05-00 – задълж. осиг.вноски 2 055лв. 1 312лв. 3 367лв.
от работодател в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от раб.за ДОО 1 380лв. 884лв. 2 264лв.
§ 05-52 – осиг.вн.от раб.за УПФ 360лв. 233лв. 593лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 315лв. 195лв. 510лв.
§ 10-00 – издръжка 3 200лв. 3 300лв. 6 500лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инвен.и облекло 300лв. 300лв. 600лв.
§ 10-14 – учебни раз.и книги за библ. 1 000лв. 500лв. 1 500лв.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300лв. 300лв. 600лв.
§ 10-51 – командировки 200лв. 200лв. 400лв.
§ 10-98 – др.некласифиц. 400лв. 1 000лв. 1 400лв.

Всичко за дейност: 13 985лв. 10 700лв. 24 685лв.

1.2. Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи “ с 10 700лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 455 000лв. 10 700лв. 444 300лв.

Н.Пехливанова: Следващата Докладна записка с вх.№ 263/17.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на план-сметка за средствата, необходими за провеждането на местен референдум, във връзка с изпълнение на решение № 101/11.02.2008г. на Общински съвет – Созопол, относно изграждане на петролопровода Бургас-Александруполис. Комисията предлага на Общински съвет, решението така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Когато гласувахме провеждането на референдума ви казах, че ще внеса докладна с която да уточним направените разходи. За това е изготвена и тази план-сметка за цялата сума от 40 000лв.Ще дам думата на зам.кмета г-жа Катя Стоянова да ви даде отчет за направените разходи до момента.
К.Стоянова: Всичко което е заложено в план-сметката, вече е поръчано и направено. Всички рекламни материали, вида и размера на бюлетината, протоколите, които ще се попълват от секционните избирателни комисии и общинската избирателна комисия. Искам и още нещо да кажа, направихме график за провеждането на информационната кампания по селата. Не искам никой да обиждам, но не трябваше ли след като решението беше единодушно прието от Общински съвет, поне по един член от всяка политическа партия да присъства на тези събрания. След като задължихте Кмета да организира провеждането на референдума, това не означава да оставите цялата работа на плещите на администрацията. Идеята беше да не вкарваме никакви политически пристрастия, а то се получи точно обратното. Помолих всички политически партии да представят хора които да участват в секционните избирателни комисии без претенции, “Бъдеще за Созопол” или г-н Мархолев не благоволи да ми представи такъв списък. А вие г-н Деспов, това което ви интересуваше беше, колко хора имаме в комисиите. Единствено г-жа Сейменова, г-н Гребенаров и Коалиция “Селото”. Не е важно кой какво е казал, важното е да изкараме хората да гласуват.
П.Рейзи: За да се извърши тази разяснителна кампания за предстоящия референдум, някой трябваше да свика хората по селата да ги запознае с начина на гласуване, с деня на мероприятието, с проблема пред който сме изправени. Поради тази причина в Общински съвет бяхме дали списък с графика на тези събрания, с който ви каним да присъствате. Нека не вървим един срещу друг, имам предвид никой да не ходи и да пропагандира обратното “Не ходете да гласувате, защото референдума е незаконосъобразен”. Човекът, който се придържаше към мнение, че няма смисъл от провеждането на референдум бях аз, а вие го гласувахте единодушно, съответно нямате правото да ходите и да правите обратната агитация. Тъй като това е ваше решение аз провеждам събранията, опитвам се да обясня на хората, че в този референдум няма нищо политическо, а има проблем, който е много сериозен за бъдещето на нашата Община. В крайна сметка парите ще бъдат изхарчени, ще се изложим и ние като Бургас. И какво? Най-лесно е да си измия ръцете с вас, но не е това целта. Нека да си обединим усилията, да изкараме хората да гласуват, кой както иска “ДА” или “НЕ”. Това казваме на събранията, ето тука са г-н Гребенаров, г-жа Сейменова, г-н Гочев и г-жа Пехливанова цитирам тях, защото само те присъстват, не поставяме никъде политически нюанс.
Р.Деспов: До сега си мислих, че референдума няма никаква политическа окраска, а сега вие поставяте въпроса по точно обратния начин. Питам ви г-жо Стоянова, към кой представител от БСП се обърнахте? Консултациите които направих с вас относно комисиите бяха с цел да разбера останали ли са наши представители в тези комисии и не останах с впечатление, че това е проблем. Оставете ни, на никоя партия не съм си позволил да давам съвети, това че ние сме двама съветници и на сме присъствали на тези събрания не означава, че не агитираме нашите симпатизанти. Не е необходимо да присъствам точно аз на тези събрания.
К.Стоянова: Поне на едно елате. Г-н Деспов, аз апелирах към вас като Общински съветник, нямам никакво намерение да се бъркам във вашите вътрешно партийни дела. Тъй като решението беше единодушно прави чест поне на един от вас да присъства, да се изправи редом до представителите на Общинския съвет и на Общинска администрация. Да разберат хората, че ние сме единни в това си начинание, това имах в предвид.
Д.Желев: Ние приехме в решението ни три точки. В едната се казва, че трябва да има равнопоставеност между двете мнения. С тази брошура Общината рекламира само едното мнение.
К.Германова: Ние Общинския съвет гласувахме декларация против изграждането на този петролопровод, нормално е окраските в рекламната брошура да са в този вид. Имате ли други коментари по повод план сметката? Няма. Преминаваме към гласуване.
Н.Пехливанова: Решението взето от Общински съвет е, че утвърждава 40 000лв. за организацията и провеждането на референдума. Тук на план сметката тази сума е разбита. Организационно-техническа подготовка в т.ч. материали (канцеларски, рекламни, списъци) – 8 000лв., гориво – 1 000лв., сим карти – 300лв., охрана – 15 000лв., командировки – 2 400лв., др. некласифицирани – 3 000лв. Възнаграждения на членовете на СИК и ОИК, в т.ч. СИК – 3 500лв., ОИК – 4 500лв., осигуровки – 1 400лв., здр. осиг. – 300лв., доп. осиг. – 600лв. Всичко – 40 000лв. Общински съвет, трябва да одобри така предложената план-сметка, във връзка с изпълнение на решение № 101/11.02.2008г. на Общински съвет Созопол, относно изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за удобрение на тази план сметка, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 148

Общински съвет – Созопол одобрява План Сметка
ЗА СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 101/11.02.2008г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕТРОЛОПРОВОДА БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС


ПАРАГРАФ ПРЕДВИДЕНИ
1. Организационно-техническа подготовка
- материали (канцеларски, рекламни, списъци)
- гориво
- сим карти
- охрана
- командировки
- други некласифицирани
10-15


10-16
10-20
10-20
10-51
10-98
8 000


1 000
300
15 000
2 400
3 000
2. Възнаграждения на членовете на СИК и ОИК
- възнаграждения СИК
- възнаграждения ОИК
- осигуровки
- здравни осигуровки
- други осигуровки

02-02
02-02
05-51
05-60
05-80

3 500
4 500
1 400
300
600
ВСИЧКО 40 000


Н.Пехливанова: Третата докладна, която комисията разгледа е докладна записка с вх.№ 273/19.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на числеността на персонала и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ”. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, а именно Общински съвет Созопол утвърждава промените на числеността на персонала и размера на СМБЗ в делегираната от държавата дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” във функция “Образование” в рамките на одобрените от Общински съвет Созопол средства за ФРЗ по бюджета за 2008г. на горецитираната дейност, считано от 01.01.2008 г., както следва:
било увеличение става
Численост на персонала: 64 щата 1 щат – непедаго- 65 щата
гическия персонал

Средна месечна бр.заплата: било към 01.01.2008г. - 432,79лв.
става към 01.01.2008г. - 426,13лв.
и към 01.07.2008г. - 468,74лв.


К.Германова: Имате ли коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 149

Общински съвет Созопол утвърждава промените на числеността на персонала и размера на СМБЗ в делегираната от държавата дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” във функция “Образование” в рамките на одобрените от Общински съвет Созопол средства за ФРЗ по бюджета за 2008г. на горецитираната дейност, считано от 01.01.2008 г., както следва:
било увеличение става
Численост на персонала: 64 щата 1 щат – непедаго- 65 щата
гическия персонал

Средна месечна бр.заплата: било към 01.01.2008г. - 432,79лв.
става към 01.01.2008г. - 426,13лв.
и към 01.07.2008г. - 468,74лв.

К.Германова: С това приключи доклада на комисията по финанси. Следваща точка в дневния ред е доклад на комисията по общинска собственост. Давам думата на председателя на комисията г-н Милко Димов.
М.Димов: Уважаеми Общински съветници и гости на заседанието, на 19.03..2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха: М. Димов – Председател; Г. Пухов, С. Недин, Н. Пехливанова и А. Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол ; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Росен Деспов – Общински съветник и С.Маринов. Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 75/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната. За пояснение да ви кажа, става въпрос за тези къщички по Странджа-сакарския проект.
К.Германова: Колеги, коментари или въпроси имате ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 150

На основание разпоредбите на чл.3, ал.1, т.2 и т.3 и във връзка с чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява приложен списък на сгради, находящи се в с.Крушевец, Община Созопол с предназначение за жилища за продажба на наематели, настанени в тях по административен ред.

СПИСЪК:
№ Описание на имота местонахождение Акт за ОС
1. Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, коридор, кухня, серв. помещения УПИ ХІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток-УПИ VІІобщ
Запад- улица
Север- УПИ ХІІІобщ.
Юг- УПИ Х и УПИ ХІ № 127/ 01.11.1999г
2 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ ХІV общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници:
изток- УПИ V-317
Запад- улица
Север- УПИ VІІ и УПИ І
Юг- УПИ ХІІІ № 125/ 01.11.1999г
3 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ VІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- улица
Запад- УПИ ІІІ
Север- УПИ V-317
Юг- УПИ VІІ № 135/ 01.11.1999г
4 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ VІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- улица
Запад- УПИ ХІІ
Север- УПИ VІ
Юг- УПИ VІІІ и УПИ ІХ № 129/ 01.11.1999г
5 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ VІІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- улица
Запад- УПИ ІХобщ.
Север- УПИ VІІобщ.
Юг- улица № 128/ 01.11.1999г
6 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ ХІІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- УПИ VІІ
Запад- улица
Север- УПИ ІХV
Юг- и УПИ ХVІІ № 126/ 01.11.1999г


Н.Пехливанова: Няма ли да имаме обедна почивка?
К.Германова: Процедурно предложение ли имате г-жо Пехливанова?
Н.Пехливанова: Да.
К.Германова: Имаме процедурно предложение колеги за почивка. Който е съгласен заседанието да бъде прекъснато в рамките на един час, до 13:45, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 151

Разглеждането и обсъждането на докладните записки включени в дневния ред, да продължи в 13:45 часа, същия ден /28.03.2008г./

К.Германова: Присъстват единадесет Общински съветника, имаме кворум. Заседанието продължава с доклада на комисията по общинска собственост, г-н Димов имате думата.
М.Димов: Докладна записка с вх.№ 74/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 74/16.01.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 152

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, Общински Съвет —гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 60/шестдесет/ кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения , находяща се в УПИ VI, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север —УПИ V-317, изток —улица, запад — УПИ ХIII, юг-УПИ VII, на наемателя — Михаил Стоянов Йорданов, с ЕГН 6611260701, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 5/11.01.2008г. на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 73/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната. Тя е идентична с предходната докладна.
К.Германова: Коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 73/16.01.08г , моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 153

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет — гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения находяща се в УПИ VII, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север — УПИ VI, изток —УПИ улица, запад — УПИ ХII, юг-УПИ ХIII и УПИ IX на наемателя — Христо Жеков Иванов, с ЕГН 7206050760, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОО и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка №6/11.01.2008г. на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

М.Димов: Тъй като следващите две докладни са идентични на предходните ще цитирам само номера. Следващата е докладна записка с вх.№ 76/16.01.08г., пак за с.Крушевец. Комисията предлага решението по докладната.
К.Германова: Коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 154

1. На основание чл.34,ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общински Съвет —гр. Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения находяща се в УПИ ХII, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север —УПИ ХIII, изток —УПИ ХIII, запад улица, юг – УПИ Х и УПИ ХI, на наемателя – Василка Иванова Славова, с ЕГН 5606058891, от с. Крушевец
2.На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 7/11.01.2008г. на независим лицензиран оценител, в размер на 9 015/девет хиляди и петнадесет/лв.

М.Димов: И докладна записка с вх.№ 77/16.01.08г., отнася се за същото. Комисията предлага решението, така както е по докладната.
К.Германова: Коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 155

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет —гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения , находяща се в УПИ ХIV, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север —УПИ I и УПИ VII, изток – УПИ V-317, запад — улица, юг-УПИ ХIII, на наемателя — Стоян Лулев Мавродиев, с ЕГН 5606270848, от с. Крушевец
2. На основание на чл. ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка №8/11.01.2008г на независим лицензиран оценител, в размер на 9 015/девет хиляди и петнадесет/лв.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 117/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-245. кв.27, по плана на с. Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната. Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 117, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 156

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ Х-245, кв.27, по плана на с.Крушевец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 16/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 684/шестотин осемдесет и четери/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

К.Гребенаров: Има ли някакъв норматив в съотношение Общинска и частна собственост?
М.Димов: Излязла е нова регулация и се продават маломерни парчета.
К.Германова: Във всички докладни които са представени, собствеността на Общината е по-малка от тази на лицата. Това което каза г-н Димов е, че минимум 300кв. трябва да има за да може да се обособи отделен парцел. Там където имаме предаваемост няма 300 и над 300кв.м.
Д.Желев: Става въпрос, че това което продаваме, не може да бъде повече от 1/3 от това което има гражданина.
Г.Георгиева: Няма такова нещо.
М.Димов: Става въпрос за изравняване на неточностите при приемането на новите планове. Докладна записка с вх.№ 118/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-212, кв.12 по плана на с. Габър, Община Созопол. Комисията предлага решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 157

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-212, кв.12, по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 17/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 599 /петстотин деветдесет и девет /лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 119/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-306, кв.41, по плана на с. Вършило, Община Созопол. Комисията предлага решението по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 119 , моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 158
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 260/двеста и шестдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-306, кв.41, по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 20/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2670 /две хиляди шестотин и седемдесет /лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 109/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-297. кв.47, по плана на с. Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна с вх.№ 109, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 159

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 165 /сто шестдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХIV-297, кв.47, по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 21/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2 823 /две хиляди осемстотин двадесет и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 110/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXVIII-541. кв.18, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол. Комисията предлага решението, така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна с вх.№ 110, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 160
1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 220/двеста и двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХVIII-541, кв. 18, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №22/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1 882 /хиляда осемстотин осемдесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01 .2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 111/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №206, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол. Комисията предлага решението по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна с вх.№ 111, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 161
1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 27/двадесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот № 206 в местността “Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 24/25.01.08г.на независим лицензиран оценител в размер на 388 /триста осемдесет и осем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 112/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №116, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 162

1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 159/сто петдесет и девет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот №116 в местността “Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 8/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2 286 /две хиляди двеста осемдесет и шест лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 113/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №117, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол. Комисията също предлага решението по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 113, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 163
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 135/сто тридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот №117 в местността “Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №19/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1 941 /хиляда деветстотин четиридесет и един лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Следващата докладна записка с вх.№ 114/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №201, по плана на местността “Кантона”, землище на с.Росен, Община Созопол. Комисията с пет гласа за, предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 114, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 164
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.3б, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал. 1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 321/триста двадесет и един/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот №201 в местността “Кантона”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №23/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 4 614 /четири хиляди шестотин и четиринадесет лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 80/22.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-171, кв. 1 по плана на с. Присад, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 80, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 165

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 127/сто двадесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ VII-171, кв.1, по плана на с.Присад, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №241/28.11.07г на независим лицензиран оценител в размер на 1 242 /хиляда двеста четиридесет и два лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01 .2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 101/30.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на сервитут в имоти, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 101, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 166

1. На основание чл.16, ал. 5, т.2 и ал.6, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за горите, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху общински имот – ОГФ - № 000984, с площ от 500/петстотин/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино” за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения и учредяване на сервитут върху общински имот – ОГФ – 000985, с площ от 627/шестстотин двадесет и седем/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино” за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения за срок до 10 г.
2. На основание чл.19 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява такса в размер на 3 371.35лв./три хиляди седемстотин тридесет и един лева и 0.35ст./ за ползването на общински имот – ОГФ - № 000984, с площ от 500/петстотин/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино”, и такса в размер на 4343.80лв./четири хиляди триста четиридесет и три лева и 0.80ст./, за сервитут в общински имот – ОГФ – 000985, с площ от 627/шестстотин двадесет и седем/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино”, които заявителя следва да заплати преди получаване на настоящето решение. Таксата да постъпи в бюджета на Община Созопол, като учредителят съгласно чл.16, ал.7 от ЗГ, си запазва правото на собственост върху добитата дървесина от предоставените площи.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 116/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-161, кв.16 по плана на с. Равна гора, Община Созопол. Комисията предлага решението по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 116, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 167

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-161, кв.16, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 14/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 188 /сто осемдесет и осем лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 164/19.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на два броя трансформаторни постове /БКТП/ в УПИ III, в кв.104 и в УПИ I, кв.115 по план на кв. Месари”, гр. Созопол. С пет гласа за, комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 164, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 168
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал. 1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на:
1.1. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. , в УПИ III, в кв.104, по план на гр.Созопол, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, целият с площ от 94 /деветдесет и четири/кв.м. и при граници и съседи от всички страни —север улица, изток —улица, запад — УПИ II 1423, юг-улица.
1.2. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. , в УПИ I, в кв.115, по план на гр.Созопол, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, целият с площ от 129 /сто двадесет и девет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни: север —УПИ V, изток —улица, запад — УПИ V, юг-II-1513.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 12 кв.м. възлизаща на 7 343 лв. /седем хиляди триста четиридесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 44/13.02.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към тона предложение за обекта по т. 1.1. и пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 12 кв.м., възлизаща на 7 343 лв. /седем хиляди триста четиридесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №45/ 13.02.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към тона предложение, за обекта по т. 1.2.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 173/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол. комисията предлага решението, така както е по докладната.
К.Германова: Тази докладна е идентична с тези петте, които гледахме в началото. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 173, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 169
1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници – север –УПИ ХІVІобщ., изток – УПИ VІІобщ., запад – улица, юг-УПИ ХVІІобщ., на наемателя – Стоян Василев Иванов, ЕГН 6211040847, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет Созопол одобрява разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка № 27/28.02.2008г на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 174/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 174, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 170
1. На основание чл.34,ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, находяща се в УПИ VІІІ, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници – север –УПИ VІІобщ., изток – улица, запад – ІХобщ., юг-улица, на наемателя – Димитър Михалев Димитров, с ЕГН 541121985, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет Созопол одобрява разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка № 26/28.01.2008г на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от сграда публична Общинска собственост за монтиране на безжична станция на телекомуникационно съоръжение. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, след представяне на Експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация и положителна хигиенна оценка изх.№ 47-22-ПСК-01351/03.11.06г. на МЗ. Такава оценка е представена.
К. Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Тук и аз съм поставен в една малко неловка ситуация. Предишния директор на училището се е договорил с Вивател след монтиране на устройството те да направят ремонт на училището, предполагам и стария Кмет – г-жа Караманова е в течение на нещата. Ние в администрацията просто пускаме всички молби, но сега тука като се заговори и аз самият виждам, че не и е мястото на тази антена там. Няма какво да се заблуждаваме, нищо че са изпратили този документ. Аз имам предложение да оттегля докладната.
К.Германова. По нашия правилник, колеги трябва да гласуваме това предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г, да бъде оттеглена от вносителя, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 171

Общински съвет Созопол, приема докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от сграда публична Общинска собственост за монтиране на безжична станция на телекомуникационно съоръжение, да бъде оттеглена от заседанието от нейният вносител.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 178/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на имот, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 178, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 172
1. На основание чл.16, ал 5, т.2, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за горите, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху 500/петстотин/кв.м. от общински имот – ОГФ – с кад.№ 040159, целият с площ 1/един/дка., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Синетудис” за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения за срок до 10 г.
2. На основание чл.19 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява такса в размер на 3 753.00лв./три хиляди седемстотин петдесет и три лева/ за ползването на 500/петстотин/кв.м. от общински имот – ОГФ –с кад.№ 040159, целият с площ 1/един/дка., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Синетудис”, които заявителя следва да заплати преди получаване на настоящето решение. Таксата да постъпи в бюджета на Община Созопол, като учредителят съгласно чл.16, ал.7 от ЗГ, си запазва правото на собственост върху добитата дървесина от предоставените площи.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 179/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-124, кв.19 по плана на с. Зидарово, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 179, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 173
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-124, кв.19, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 37/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 257 /двеста петдесет и седем лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 180/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №51 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 180, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 174

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 93/деветдесет и три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №51 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 35/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1 337 /хиляда триста тридесет и седем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 181/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №104 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 181, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 175
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 180/сто и осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №104 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 34/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2 588 /две хиляди петстотин осемдесет и осем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 182/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-63 кв.24 по плана на с. Равадиново, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментар? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 182, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 176

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-63, кв.24, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 38/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 171 /сто седемдесет и един/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 183/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-383 кв.18 по плана на с. Росен, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 183, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 177

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ IV-383, кв.18 /идентичен с УПИ IV -163 в кв.18/, по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №15/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 342 /триста четиридесет и два лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 199/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 199, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 178

1.Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “липсва информация” на стойност 2 161/две хиляди сто шестдесет и един лв./ без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 166 237 /сто шестдесет и шест хиляди двеста тридесет и седем лева/, с квоти общо от 13/464 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №203, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Атанас Георгиев Зайков да заплати в полза на Община Созопол разликата от 13/тринадесет/ кв.м.ид.части от новообразуван поземлен имот №203 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 198/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 198, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 179

1 .Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр. 13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “за ползване от общината” на стойност на стойност 10 121/десет хиляди сто двадесет и един лв./лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 146 688 /сто четиридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и осем лева/, с квоти общо от 69/421 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот № 328, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Петър Райков Петров да заплати в полза на Община Созопол разликата от 69/шестдесети девет/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот № 328 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 203/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-481. кв.26, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 203, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 180

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 165/сто шестдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХІV-481, кв.26, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 40/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1412 /хиляда четиристотин и дванадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 204/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-145. кв.23, по плана на с. Присад, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 204, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 181

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 180/сто и осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ V-145, кв.23, по плана на с.Присад, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 33/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1848 /хиляда осемстотин четиридесет и осем лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 241/12.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-269. кв.33, по плана на с. Извор, Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 241, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 182

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 62/шестдесет и два/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-269, кв.33, по плана на с.Извор, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 36/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1061 /хиляда и шестдесет и един/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: И последната докладна записка с вх.№ 269/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна Общинска собственост. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 269, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 183

1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следният недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се на първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол, представляващ търговско помещение/офис/ с площ 17/седемнадесет/кв.м., за срок от 3 /три/ години.
2. Възлага на Кмета на с.Черноморец да сключи анекс с досегашния наемател- Румяна Георгиева Георгиева, управител на ”ИНФОМАКС”ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”П.Евтимий № 11, ет.2, рег. по ф.д.№ 2774/1995г. на БОС, ЕИК БГ 8112221936.

К.Германова: Това е колеги по точка четвърта, преминаваме към точка пета. Доклад на комисията по устройство на територията. Давам думата на председателя на тази комисията г-н Гочев.
А.Гочев: На 20.03.2008 г. от 16:30 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха: Ангел Гочев – Председател; Стойо Недин – член и Милко Димов – членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Христо Христов – Директор Дирекция ТСУ; Златан Атанасов – ТСУ; Румен Александров – Гл. архитект на Община Созопол; Николина Пехливанова – Общински съветник; Константин Гребенаров – Общински съветник; Стоян Маринов. Комисията разгледа и се произнесоха по: Докладна записка с вх.№ 90/29.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцелен план за обект п/ст Созопол”, подобект: ВЛ – 110кV – отклонение от ВЛ ”Юнга” към п/ст “Созопол в землището на с. Черноморец, Община Созопол. 2.Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти в землището на с.Черноморец. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коллеги коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 90, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 184

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект :ВЛ-110кV —отклонение от ВЛ “Юнга” към п/ст “Созопол” за имоти с №000270,ЕКАТТЕ 81178,път Iклас; имот №000421 ЕКАТТЕ 81178, канал; имот №000427 ЕКАТТЕ 81178,нива; имот №000441, ЕКАТТЕ 81178, пасище, мера; имот №000443, ЕКАТТЕ 81178, пасище, мера; имот №000472, ЕКАТТЕ 81178,канал; имот №014075, ЕКАТТЕ 81178,нива; имот №032347, ЕКАТТЕ 81178,нива и имот №099021, ЕКАТТЕ 81178, полски път; в землището на с.Черноморец, Община Созопол.
Решението подлежи на обжалнане в 14-дневен срок от обнародването му в “държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
2. На основание чл.64 ал.2 т.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет Созопол учредява в полза на Национална електрическа компания — ЕАД, правото на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти в землището на с.Черноморец, а именно:
имот №000421, собственост на Община Созопол, канал; с площ на сервитута 0,346 дка от обща площ на имота 12,032 дка.
Имот №000427 собственост на Кметство с.Черноморец, м.”Чеирите”, нива; с площ на сервитута 0,051 дка от обща площ на имота 95,086 дка;
Имот №000441 собственост на Кметство с.Черноморец, м.”Аклади —чеири”, пасище, мера; с площ на сервитута 0,051 дка от обща площ на имота 95,086 дка;
Имот №000443, собственост на Кметство с.Черноморец,м.”Бункера” , пасище, мера; с площ на сервитута 0,415 дка от обща площ на имота 4,328 дка;
Имот №000472, собственост на Община Созопол, канал; с площ на сервитута 1,714 дка от обща площ на имота 8,720 дка; Ь
Имот №032347 собственост на “За стопанисване от общината”,м.”Чеирите” нива; с площ на сервитута 0,060 дка от обща площ на имота 2,Об5дка;
Имот №099021, собственост на Кметство с Черноморец, полски път, с площ на сервитута 0,120 дка от обща площ на имота 10,924 дка;

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 160/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Коллеги това са схемите за с.Черноморец и с.о. Червенка, трябва да гласуваме всички скици една по една. Аз ще ви казвам скица по скица. Всички скици имат съгласувка от Кмета на с. Черноморец. Имате ли някакви коментари коллеги, или да започваме с гласуването? Няма коментари. Скица №17п/31.01.08г., за пакетирани стоки, безалкохолни напитки и вестници, който е съгласен тази скица да се внесе, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №15/04.02.08г., маси пред кафе еспресо, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №14/04.02.08г., метална тента и площадка, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №13/04.02.08г., закуски и пакетирани стоки, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №10/04.02.08г., сергия, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №11/04.02.08г., тото пункт, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №07/04.02.08г., зеленчуков пазар, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №08/04.02.08г., промишлени стоки, плодове и зеленчуци, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №06/04.02.08г., увеселителен парк, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №16/07.02.08г., офиси, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №17/07.02.08г., кафе еспресо, сергии и тротоарно право, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №22/07.02.08г., реклама, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №21/07.02.08г., закуски, пици кафе и безалкохолно, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №20/07.02.08г., реклама, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №19/07.02.08г., закуски и безалкохолно, пакетирани стоки и безалкохолно, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №18/07.02.08г., вестници, пакетирани стоки, кафе и закуски, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №24/07.02.08г., кафе еспресо, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №23/07.02.08г., реклама, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №12/04.02.08г., увеселителен парк и телефонни кабини, който е съгласен, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега като цяло решението Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, съгласно гласуваните схеми. Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 185

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1- схеми за с.Черноморец и с.о.Червенка
1. Скица № 17-П/31.01.08г.
2. Скица № 15/04.02.08г.
3. Скица № 14/04.02.08г.
4. Скица № 13/04.02.08г.
5. Скица № 10/04.02.08г.
б. Скица № 11/04.02.08г.
7. Скица № 07/04.02.08г.
8. Скица № 08/04.02.08г.
9. Скица № 06/04.02.08г.
10. Скица № 16/07.02.08г.
11. Скица № 17/07.02.08г.
12. Скица № 22/07.02.08г.
13. Скица № 21/07.02.08г.
14. Скица № 20/07.02.08г.
15. Скица № 19/07.02.08г.
16. Скица № 18/07.02.08г.
17. Скица № 24/07.02.08г.
18. Скица № 23/07.02.08г.
19. Скица № 12/07.02.08г.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 159/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация, застрояване и преотреждане на общински терен, представляващ УПИ II-1507, XII-1507 и XI-1507 в кв.120, по плана на гр. Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решение така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли коментари колеги по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 159, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 186
На основание чл.21 ал.1 т.8 от закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.131 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява предложението за промяна на плана за регулация, застрояване и преотреждане на урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ-1507, ХІІ-1507 и ХІ-1507 в кв.120 по плана на гр.Созопол с цел обособяване на един нов УПИ ІІ “За болница” в кв.120, в който се ситуира един нов застроителен обем при плътност на застрояване 60%, Нмакс.=10.00м. и кинт 2,3 по приложена скица-проект.

К.Гребенаров: За болницата ли става въпрос?
К.Германова: Да.
А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 175/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли коментари колеги по докладната? За лозята става въпрос. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 175, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 187

Общински съвет Созопол на основание чл.8 от Закона за Общинската Собственост, чл.95, чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, определя размера на наемната цена за отдаване под наем за стопанската 2008-2009 година на земеделски имоти от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината, както следва:
1.За отглеждане на едногодишни полски култури:
І категория – 12лв./дка.
ІІ категория – 11лв./дка.
ІІІ категория – 8.50лв./дка.
ІV категория – 8.00лв./дка.
V категория – 6.00лв./дка.
VІ категория – 5.00лв./дка.
VІІ категория – 4.00лв./дка.
VІІІ категория – 3.00лв./дка.
ІХ категория – 2.50лв./дка.
Х категория – 2.00лв./дка.
2. За създаване и отглеждане на лозови насаждения
За периода на плодоотдаване – 25лв./дка.
3. Такси за ползване на ливади и пасища съгласно чл.25, ал.1 изречение трето от ЗСПЗЗ:
І категория – 2.40лв./дка.
ІІ категория – 2,20лв./дка.
ІІІ категория – 1,70лв./дка.
ІV категория – 1,60./дка.
V категория – 1,30лв./дка.
VІ категория – 1.00лв./дка.
VІІ категория – 0,80лв./дка.
VІІІ категория – 0,60лв./дка.
ІХ категория – 0,50лв./дка.
Х категория – 0,40лв./дка.
4. В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината са поливни, наемната вноска се коригира с коефицент за поливност -1.5.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 176/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли коментари колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 176, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 188
На основание чл.8 от Закона за Общинската Собственост, чл.95и чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава да бъдат проведени търгове за отдаване под наем на Част от земеделските имоти за стопанисване от Общината в землището на с.Равадиново, съгласно Приложение №1, при начални цени, определени с Решение № 187/28.03.2008г.на Общински Съвет – Созопол.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 169/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на улична регулация от осова точка 181 до о.т.184, в кв. с №№ 70 и 71, по плана на с.Черноморец, Община Созопол, чрез отчуждаване на 230 кв.м/ от имот с пл. № 755, частна собственост. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли коментари колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 169, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 189

1 .На основание чл.23 и чл.25 от Закон за общинска собственост и чл.205,т. 1 от ЗУТ и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за улична регулация от осова точка 181 до о.т. 184, в кв. с №№ 70 и 71, по плана на с.Черноморец , както и във връзка с чл.22 и чл.23 от ЗОС, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на 230 кв.м. от имот с пл. №755, собственост на Иванка Бойчева и Мария Стоянова, за обект улица, публична общинска собственост.
2. Общински Съвет одобрява изплащане на сумата от 16 945 /шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 13 от 25.01 .08г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване на 230 кв.м. от имот с пл. №755, собственост на Иванка Бойчева и Мария Стоянова.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 268/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. По време на заседанието, на вниманието на комисията бе предоставено и Приложение №2 – схеми за с.Атия, с.Росен и с.Равна гора. Комисията разгледа и двете приложения. По Приложение №2, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната без Схема № 25, която е оттеглена от вносителя.По Приложение №1, предложението на комисията е същото, със следните изменения: Схема № 560 оттеглена от Гл. архитект на Общината; Схема №172 отпада, тъй като е представена в Докладна записка с вх.№ 160/18.02.08г., която се отнася за с.Черноморец.
К.Германова: Колеги това са схемите по чл.56 за Созопол, Атия и Равна гора. Предполагам сте разгледали всички схеми, имате ли някакви въпроси?
Д.Желев: Правими впечатление, че някои обекти са отпаднали. Какви са мотивите? Кмета или Архитекта да направят разяснение, каква е стратегията на Общината, по какъв начин се извършва подбора на обектите.
К.Германова: Всяка една скица ще ви обяснявам за къде е. В момента ние не одобряваме стари скици, ние одобряваме нещо което ни е предложено от Кмета на Общината. Така, че термина отпаднал е използван неправилно. Гл. архитект е този който предлага.
П.Рейзи: Стратегията на Общината е лека по лека да се освобождаваме от тези времени обекти по чл.56. Ако преценим на някои обекти до година можем да им дадем един по траен статут, за да минат в едно по качественно строителство. Не може разни бараки да предлагат щератонско меню, нямат условия, няма тоалетна. Знам кои обекти визирате. Първият е на входа на южната алея, собственника му го държи от толкова години а един шперплат не е сменил. Вторият обект е заведението тука горе на площада, това заведение от 4 год. не искаме да е там, но предната администрация го въртяха без решения на Общински съвет и т.н. Сега дойде момента в който не трябва да го има. Според мен там трябва да е чисто, да качим всички художници на стативи. Третия обект е долу на алеята, трябваше г-н Желев да ви донеса преписката от жалби срещу това заведение, от 1999г. са жалбите от комшиите му. Аз мисля, че тази обосновка която ви давам е достатъчна. Следващия район, който ще разчистим е алеята на другия плаж. Там сме оставили две три заведения, гледам, че собствениците са започнали да ги отремонтират, да ги привеждат в един по-добър вид. Моята идея е да се освобождаваме от тези обекти, сергии по чл.56. Ще дам думата и на Гл. Архитект на града, но като цяло идеята е да се приведе града в един европейски вид.
Т.Чакъров: Аз приветствам идеята. Искам само да попитам, какво ще се прави със заведенията на самия плаж?
П.Рейзи: Там ние нямаме думата, там нещата ги ръководи концесионера. Той идва при нас с одобрена скица от Министерството на регионалното развитие. Ние правим само една съгласувка. Това което можем да направим във времето е да разговаряме с него евентуално да се премахнат грозните и неотговарящи на изискванията. Но това ще стане във времето. Има възможност плажовете, които не са дадени да минат към Общината, ние да ги отдаваме. В момента се подготвя Закона да влезе в НС. На 31.03.08г. имаме среща в Бургас и точките които ще разглеждаме са, намаляне на търговската площ на плажовете. Въпроса е до колко ще успеем да се преборим. Тротоара ще се изчисти.
Р.Александров: Само ще добавя някои неща. Наистина това е политиката на ръководството за обектите по чл.56.Всяка следваща година скиците, които гласувате ще стават все по-малко, а накрая може и да изчезнат. За рекламата също имаме идеи как да се регламентира дейността, може би и тя ще се отдаде на концесия с една постоянна схема. Ще се изчисти крепостната стена и от двете и страни, в момента се прави проекта от “Фондация Созопол” за експониране и преработка на тази крепостна стена. Така, че е по-добре да се разчисти от тези неугледни постройки.
С Петров: Не трябва ли подхода към всички да е еднакъв, или всички се махат или всички остават?
П.Рейзи: Той е еднакъв, просто започваме с тези за които Общината има намерение да развива друга дейност. Първия обект долу на алеята го отстраняваме, защото има много жалби. Следващия на алеята го махаме, защото там е вход и разчистваме пред крепостната стена. Третия, който се водеше на г-н Мархолев го махаме, защото там ще качим художниците, няма да ги нареждаме тука към пристанището, и така ще се получи едно уютно място за тях. Иначе какво беше, ти го стопанисваше и го беше завзел цялото и за един декар площ се плащаше смешно тротоарно право. Четири години се стопанисва незаконосъобразно, никога не се е внесла скица за този обект, така както сега са внесени всички скици. Предложението ми е тези трите заведения да се подложат на гласуване, гл. архитект да даде скици за тях.
К.Германова: Ако реши главния архитект, ще приложи скици. В ЗУТ е изписано, по предложение на главния архитект. Ние нито можем да приложим скица, нито можем да го задължим. Разбирам ви. Имате ли още въпроси колеги? Няма. Започваме да гласуваме скица по скица.
Скица № 77, реклама, на входа на Созопол, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 78, кафе еспресо става въпрос за кафето на кита, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 418, реклама, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 41-п, реклама, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 09-п, реклама, май е вашата г-н Гребенаров, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 421, реклама, на “СКАТ” тук на културния дом и на “Райфайзенбанк” табелата, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 73-п, реклама на изхода на Созопол, пътя за Буджака, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 419, реклама в градинката билборда , който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 24-п, тото пункта и павилиона за палачинки срещу “Селена”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 25-п, дървен подиум с навес и тротоарно право над БЧК на стълбичките, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Скица № 22-п, кафе аперитив там на края на града към “Буджака”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Скица № 21-п, вестници, пуканки, карета дантели. Това е площадчето пред бившата данъчна служба, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 20-п, павилион за вестници и каса за билети. Това са отстрани на “Черно море”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 1917, фургона, който го използват чистачките, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 19-п, става въпрос за заведение, на Гинчика за да ви стане по ясно., който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 14-п, кафето тук на амфитеатъра, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 16-п, пицария “Джордано”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Скица № 10-п, художници, ретро фото, атракции за деца – рисуване. Това е бившия “Елвис”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, не се приема.
Скица № 367, художници на стативи. Това е след църквата там където е паметника, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 42-п, сергиите на пл.”Хан Крум”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Х. Бардуков: Искам малко обяснение за тези сергии. Къде са те?
П.Рейзи: Нали знаеш къде е сергия №1, там са и другите.
Х.Бардуков: Да да.
Скица № 133, кафе и детски атракцион.Това е бившия ресторант “Перун”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 454, автомивка. Това е след пожарната, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 453, навес за пром. стоки и павилион за пром. стоки. Това е тук на пл. “Меркурий”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 502, реклама и баничарница. Това е срещу хотел “Флагман”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 27-п, вестници и списания. В началото на ул. “Ропотамо”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 26-п, кафе еспресо и тротоарно право. Това е пред Батоев, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Скица № 28-п, павилион за ел. уреди. Това е магазина на Доскачаров, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 08-п, за плодове и зеленчуци. Това е тук на пл. “Меркурий”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 687, вестници пред блок №6, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 688, дървен навес и бар плот. Това е “Южната порта”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 85, това са павилионите от търговията. Приложението се внесе допълнително от Общината, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 559, тел. кабини отпред пред градинката, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 641, павилион долу на веселата уличка, преди “Балкантурист”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 642, за сладолед и ядки пред магазина на Попов, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 13-п, зад Общината бившето кафе на Цецо, ако така се сещате, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Продължаваме с Приложение №2 – Схеми за Атия, Росен и Равна гора.
Скица № 28, промишлени стоки – Равна гора, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 25, промишлени стоки – Равна гора, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 26, магазин за строителни материали – Равна гора, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 27, промишлени стоки – Равна гора, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 22, железария и строителни материали – Росен, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 38, закуски и безалкохолно – Росен, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 24, промишлени стоки – Росен, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 21, промишлени стоки – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 19, реклама – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 18, строителни материали, монтаж на павилион – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 20, хр. стоки и кафе еспресо – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 16, промишлени стоки – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 17, хранителни стоки – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 15, фризиьорски салон и промишлени стоки – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 14, хранителни стоки – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 13, кафе еспресо – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 12, кафе еспресо – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 11, кафе еспресо – Атия, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Продължаваме с Приложение №3 – Схеми за гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Скица № 90, кафе в градинката на площад “Витоша”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 89, тел. кабини долу към “Балкантурист”, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 88, сладолед пред Търговския център, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 91, сладолед тука след Общината, който е съгласен с предложената скица, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега колеги трябва да гласуваме като цяло решението.Общински съвет — Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за тьрговски и други обслужнащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, съгласно гласуваните Приложения №№№ 1,2 и 3. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 190

Общински съвет — Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за тьрговски и други обслужнащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СХЕМИ ЗА ГР.СОЗОПОЛ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. Скица № 13-П/17.03.2008г.
2. Скица № 642 /17.03.2008г.
3. Скица № 641/17.03.2008г.
4. Скица № 559/17.03.2008г.
5. Скица № 688/17.03.2008г.
6. Скица № 687/17.03.2008г.
7. Скица № 08-П/17.03.2008г.
8. Скица № 28-П/17.03.2008г.
9. Скица № 26-П/17.03.2008г.
10. Скица № 27-П/17.03.2008г.
11. Скица №502/17.03.2008г.
12. Скица № 453/17.03.2008г.
13. Скица № 454/17.03.2008г.
14. Скица № 133/17.03.2008г.
15. Скица № 42-П/17.03.2008г.
16. Скица № 367/17.03.2008г.
17. Скица № 16-П/17.03.2008г.
18. Скица № 14-П/17.03.2008г.
19. Скица № 19-П/17.03.2008г.
20. Скица № 1917/17.03.2008г.
21. Скица № 20-П/17.03.2008г.
22. Скица № 21-П/17.03.2008г.
23. Скица № 22-П/17.03.2008г.
24. Скица № 25-П/17.03.2008г.
25. Скица № 24-П/17.03.2008г.
26. Скица № 419/17.03.2008г.
27. Скица № 73-П/17.03.2008г.
28. Скица № 421/17.03.2008г.
29. Скица № 09-П/17.03.2008г.
30. Скица № 41-П/17.03.2008г.
31. Скица № 418/17.03.2008г.
32. Скица № 77/14.03.2008г.
33. Скица №78/14.03.2008г.
34. Скица № 85/25.03.2008г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2- схеми за с.Атия, с.Росен, с.Равна гора
1. Скица №11/04.02.08г с.Атия
2. Скица №12/04.02.08г с.Атия
3. Скица №13/04.02.08г с.Атия
4. Скица №14/04.02.08г с.Атия
5. Скица №15/04.02.08г с.Атия
6. Скица №16/04.02.08г с.Атия
7. Скица №17/04.02.08г с.Атия
8. Скица №20/04.02.08г с.Атия
9. Скица №19/04.02.08г с.Атия
10. Скица №18/04.02.08г с.Атия
11. Скица №2104.02.08г с.Атия
12. Скица №22/04.02.08г с.Росен
13. Скица №24/04.02.08г с.Росен
14. Скица №38/20.02.08г с.Росен
15. Скица №28/04.02.08г с.Равна гора
16. Скица №27/04.02.08г с.Равна гора
17. Скица №26/04.02.08г с.Равна гора
18. Скица №25/04.02.08г с.Равна гора
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 — СХЕМИ ЗА ГР.СОЗОПОЛ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. Скица № 91/25.0З.2008г.
2. Скица № 88/25.03.2008г.
3. Скица № 89/25.03.2008г.
4. Скица № 90/25.03.2008г.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 265/17.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на 1. Комплектован лесосечен фонд за ОГФ за 2008г.; 2. Проект на анекс по договор от 22.10.2002г. за управление на земи и гори – ОГФ; 3. Годишен план за паша в гори собственост на Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 265, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Милко Димов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 191

1. Общински сьвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост, на основание чл.25, ал.5 от ЗГ и във връзка с чл.33 от ППЗГ, съгласува изработения комплектован план за маркиран лесосечен фонд за 2008г. /Приложение №1/.
2. На основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.53, ал.4, и във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за горите и чл.32 от Правилник за приложение на Закон за горите, Общински съвет Созопол одобрява така представения проект на анекс към договор 22.10.2002г. за управление на земи и гори — ОГФ, сключен с ДДивС ”Ропотамо”, гр.Приморско, структура на Държавната агенция по горите съгласно чл.22, ал.1от ЗГ. /Приложение №2/.
3. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост във връзка с чл.91 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.68, ал.2 от ЗГ, съгласува изготвен от РУГ – Бургас, ДДивС ”Ропотамо”, годишен план за 2008г. за полэване на странични горски продукти /паша/ от земи и гори от ОГФ. /Приложение №3/

А. Гочев: Докладна записка с вх.№ 271/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 2. Съгласуване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ;. Комисията предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги коментари по докладната? Няма. Решенията ще ги гласуваме по отделно и поименно. Зачитам първото решение. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8, ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г, Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор, който е опоменат по долу. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 192

І. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2008 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Дамяница”№3-5, с рег.по ф.д. 28905/1991г. по опис на СГС, представлявано от Павел Калистратов- гл.изп.директор и Христо Кисев-изп.директор, наричано накратко ПЪРВИ КУПУВАЧ,от друга страна и
3. “ГБС-ИНВЕСТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Дамяница”№3-5, с рег.по ф.д.1673/2006 по опис на СГС, представлявано от Председател на СД-Калин Пешов и изп.директор- Светослав Любомиров, наричано накратко ВТОРИ КУПУВАЧ, от друга страна;
В качеството съсобственици на УПИ V-978,831,830,790, м.”Аркутино” и м.”Алепу”, землище на гр .Созопол, наричан накратко Купувач, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка от 05.03.2008г. на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД и “ГБС-ИНВЕСТ”ЕАД, следните идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землище на гр. Созопол, а именно: с площ от 246,39 /двеста четиридесет и шест/ кв.м.ид.ч., представляващи част от УПИ І-768,831,978, и включено в новообразувания УПИ V-978,831,830,790, м.”Аркутино” и м.”Алепу”, землище на гр.Созопол , приет с решение по т.52 от протокол № 5 от 05.03.2008г. на ОЕС при Община Созопол, и при граници: : северозапад –УПИ І-768, 831, 978; североизток – УПИ ІV-770,799,807,830, юг – улица .
чл.2.“ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД и “ГБС-ИНВЕСТ”ЕАД , закупуват гореописания имот и следва да заплатят на името на Община Созопол, по банкова сметка в “УниКредит Булбанк” АД, клон Созопол, за цената от 21 990,64/двадесет и една хиляди деветстотин и деветдесет лв. и 64 ст./, представляваща данъчна основа в размер на 17 570 / седемнадесет хиляда петстотин и седемдесет лв./ и увеличена съгласно чл.26,ал.3 ,т.1 от ЗДДС, както следва:
2. 1. Със сумата от 404,11(четиристотин и четири лева и 11 ст.) лв., представляващи 2 ,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ, вносими по сметка на Община Созопол;
2. 2. Със сумата от 351,42(триста петдесет и един лева и 42 ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.3. Със сумата от 3 665,10 /три хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и 10 ст./, представляваща ДДС, и вносима чрез Община Созопол
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.52 от протокол № 5 от 05.03.2008г на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи при обявяванетоо, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол т.52 от протокол № 5 от 05.03.2008г на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за страните.

К.Германова: Следващото решение е на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.131, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V-978,831, 830,790 “За пречиствателна станция”, в м.”Аркутино”, “Алепу”, землище на гр.Созопол. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 193

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.131, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V-978,831, 830,790 “За пречиствателна станция”, в м.”Аркутино”, “Алепу”, землище на гр.Созопол.

К.Германова: И третото решение, възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 194

Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

К.Германова: Продължаваме със шеста точка от дневния ред, доклад на комисията по здравеопазване. Давам думата на председателя и.
Г.Пухов: Днес, 18.03.2008г. от 16:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. На заседанието присъстваха: Г. Пухов – Председател; Й. Сейменова, М. Димов, П. Щерионова, А.Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие: Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Димитър Желев – Общински съветник; Николина Пехливанова – Общински съветник; Йорданка Димитрова – Специалист “Социални дейности”. Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 170/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.29 от КСО. Комисията предлага на Общински съвет решението както е по докладната.
К.Германова: Колеги иматели въпроси? Няма. Който е съгласен с предложението за решение по докладна записка с вх.№ 170, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 195

1. Общински сьвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във врьзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето – Христос Недев Карабаджаков , с ЕГН 0050140565 , по повод молба на неговата майка — Лиляна Стефанова Иванова, с ЕГН 7801080450, с адрес ул.”Теменуга” № 4, с.Равадиново, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на с.Равадиново, г-н Иван Николов Пазвантов да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика.

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№ 246/13.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи. Молбите се разгледаха поотделно.
Радка Йорданова Стоянова от с. Зидарово ЕГН: 7104260511 Онкоболна с инсулинозависим диабет претърпяла гинекологична операция в размер на 563 / петстотин шестдесет и три / лв и 67 ст. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Милена Йовкова Стайкова от с.Росен ЕГН: 9002050455 за трансплантация на стволови клетки на сина и Иво Миленов Стайков страдащ от детска церебрална парализа със 100 % инвалидност в размер на 4000/четири хиляди /лв. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следното допълнение: Средствата да бъдат изплатени по банков път, на болницата в която ще се извърши операцията.
Николина Димитрова Георгиева от гр.Созопол ЕГН: 5706140452 за покриване на разходите по транспортиране на починалия и син Тодор Любомиров Георгиев от гр. София до гр. Созопол в размер на 850 / осемстотин и петдесет / лв. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Виолета Маринова Арабаджиева от гр. Созопол ЕГН: 8105300591 — майка на болно дете с 99 % инвалидност, за ремонт на жилището в което е настанена наводнило се през зимния сезон, за сумата от 251/двеста петдесет и един /лв. и 58 ст. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Донка Георгиева Тодорова от с. Зидарово ЕГН: 4209070493 — инвалид втора група страдаща от бронхиектазна болест за закупуване на лекарства в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лв. Комисията отхвърля молбата, тъй като приложените фактури за лекарства не са изписани в епикризата, както и лекарствата са закупени преди заверката на експертното решение.
К.Германова: Искате ли разяснения? Добре, преминаваме към гласуване. Който е съгласен с това на Радка Йорданова Стоянова от с. Зидарово ЕГН: 7104260511 Онкоболна с инсулинозависим диабет претърпяла гинекологична операция в размер на 563 / петстотин шестдесет и три / лв и 67 ст., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен на Милена Йовкова Стайкова от с.Росен ЕГН: 9002050455 за трансплантация на стволови клетки на сина и Иво Миленов Стайков страдащ от детска церебрална парализа със 100 % инвалидност в размер на 4000/четири хиляди /лв. и средствата да бъдат изплатени по банков път, на болницата в която ще се извърши операцията.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен на Николина Димитрова Георгиева от гр.Созопол ЕГН: 5706140452 за покриване на разходите по транспортиране на починалия и син Тодор Любомиров Георгиев от гр. София до гр. Созопол в размер на 850 / осемстотин и петдесет / лв.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен на Виолета Маринова Арабаджиева от гр. Созопол ЕГН: 8105300591 — майка на болно дете с 99 % инвалидност, за ремонт на жилището в което е настанена наводнило се през зимния сезон, за сумата от 251/двеста петдесет и един /лв. и 58 ст.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен молбата на Донка Георгиева Тодорова от с. Зидарово ЕГН: 4209070493 да бъде отхвърлена, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 196

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
 Радка Йорданова Стоянова от с. Зидарово ЕГН: 7104260511 – Онкоболна с инсулинозависим диабет претърпяла гинекологична операция в размер на 563 / петстотин шестдесет и три / лв и 67 ст.,
 Милена Йовкова Стайкова от с.Росен ЕГН: 9002050455 за трансплантация на стволови клетки на сина и Иво Миленов Стайков страдащ от детска церебрална парализа със 100 % инвалидност в размер на 4000/четири хиляди /лв., като средствата да бъдат изплатени по банков път, на болницата в която ще се извърши операцията.
 Николина Димитрова Георгиева от гр.Созопол ЕГН: 5706140452 за покриване на разходите по транспортиране на починалия и син Тодор Любомиров Георгиев от гр. София до гр. Созопол в размер на 850 / осемстотин и петдесет / лв.
 Виолета Маринова Арабаджиева от гр. Созопол ЕГН: 8105300591 — майка на болно дете с 99 % инвалидност, за ремонт на жилището в което е настанена наводнило се през зимния сезон, за сумата от 251/двеста петдесет и един /лв. и 58 ст.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 197

Общински съвет – Созопол отхвърля молбата на:
 Донка Георгиева Тодорова от с. Зидарово ЕГН: 4209070493 — инвалид втора група страдаща от бронхиектазна болест за закупуване на лекарства в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лв., тъй като приложените фактури за лекарствата не са изписани в епикризата, както и същите са закупени преди заверката на експертното решение.


К.Германова: Приключихме и със шеста точка от дневния ред. Преминаваме към седмата последна точка от дневния ред, а именно докладна записка с вх.№ 284/24.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол. Тази промяна се налага поради тези разграничения, които приехме в тарифата при таксите за плащане на детските градини. Сега трябва да гласуваме промяна и в Наредбата. Зачитам решението На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона местните даньци такси, Общински сьвет — Созопол, приема следната редакция в приетата с Решение № 428.1, с протокол №30/07.03.2003 г Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като: Чл.19 се измени, така: Приетият текст става ал.1 и се добавя ал.2, сьс следното сьдьржание: ,,От такса за ползване на детски ясли и детски градини се освобож децата, чиито родители или настойници имат постоянен адрес в Община Созопол.,, Имате ли коментари, предложения?
Х.Бардуков: Моето предложение е поне единият родител да е с постоянен адрес.
К.Германова: Други предложения има ли. Няма. Започваме от най-близкото предложение за промяна, а именно от такса за ползване на детски ясли и детски градини се освобождават децата, на които поне единия от родителите или настойници има постоянен адрес в Община Созопол. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
5. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 198

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона местните даньци такси, Общински сьвет — Созопол, приема следната редакция в приетата с Решение № 428.1, с протокол №30/07.03.2003 г Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като:
Чл.19 се измени, така:
Приетият текст става ал.1 и се добавя ал.2, сьс следното сьдьржание:
“От такса за ползване на детски ясли и детски градини се освобождават децата, на които поне единия от родителите или настойници има постоянен адрес в Община Созопол.,,


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам осмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/


* 04.04.08


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...