:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.06.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№344/01.06.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Иницииране на процедура за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията чрез сезиране на Комисията пом правни въпроси към Народното събрание и Министерския съвет на република България.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№345/01.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на рзходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
3. Докладна записка с вх.№317/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №162, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№318/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №144, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№341/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-467, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№342/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№355/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на краткотрайни материални активи – армировъчна стомана, частна Общинска собственост.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
8. Докладна записка с вх.№309/08.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.501.530 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол, общинска собственост, идентичен с част от кв.1, обособен между улица с о.т. 1-2-3 и УПИ II по регулационен план на гр.Созопол.
9. Докладна записка с вх.№322/14.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на гр.Созопол
10. Докладна записка с вх.№326/18.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на с.равадиново, Община Созопол
11. Докладна записка с вх.№333/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на „Общински път I-9/км. 257-750/ - с.Равна гора, землищата на с.Равна гора /ЕКАТТЕ 61114/ и с.Извор /ЕКАТТЕ 32367/, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№334/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№335/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за обект „Рехабилитация на участък, общински пътв участъка на с.Черноморец, к/г „Градина”, к/г „Златна рибка”, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№336/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор на с.Росен до ПСОВ, землище на с.Росен, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№339/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№350/02.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод на с.Извор”, Община Созопол, област Бургас.
17. Докладна записка с вх.№354/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП и предварителен договор за „Провлака”.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
18. Докладна записка с вх.№332/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№358/05.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
VII. Докладна записка с вх.№361/08.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на труда и социалната политика в помещения, собственост на Община Созопол

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№344/01.06.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Иницииране на процедура за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията чрез сезиране на Комисията пом правни въпроси към Народното събрание и Министерския съвет на република България.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 576

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема следното обръщение:
До:Комисията по правни въпроси към
Народното събрание на Република България
До: Министерски съвет на Република България
Обръщение от Общински съвет Созопол
Уважаеми Народни представители на Република България,
Уважаеми Министър-председател на Република България,
С оглед на възникналата обществена необходимост от законодателното въвеждане и нормативно определяне на понятието “територия за къмпинг”, която към настоящия момент не съществува като правно понятие в Закона за устройство на територията и с цел да бъде нормативно уредена този вид територия, като се предостави възможност да се разполагат временни обекти за отдих, за обществено хранене и като цяло комплексно да се реализира стопанска дейност, се обръщаме към Вас с предложение за иницииране от Ваша страна на процедура по въвеждане на нормативно определение на понятието “територия за къмпинг” в Закона за устройство на територията.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№345/01.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на рзходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 577

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2009г. с 1 368 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” намаление със 133 000лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” намаление със 133 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 593 300лв. 40 000лв. 553 300лв.
в т.ч.
основен ремонт покрив общинска
сграда с.Росен /за читалище/ 100 000лв. 40 000лв. 60 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 542 500лв. 93 000лв. 1 449 500лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-02-придобиване на сгради-
търговски център Созопол 1 260 000лв. 340 000лв. 920 000лв.

било увеличение става
подпараграф 52-05-придоб. на стоп.инвентар-
обзавеждане на административна
общинска сграда Созопол 0 280 000лв. 280 000лв.
било намаление става

подпараграф 52-06-придоб.на инфр.
обекти 580 000лв. 33 000лв. 547 000лв.
в т.ч
-изграждане ІІ етаж кметство
с.Равна гора 80 000лв- 33 000лв. 47 000лв.
1.2.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” увеличение с 47 000лв., в т.ч.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 54 000лв. 47 000лв. 101 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-придоб.на стоп.
инвентар-кухненско обзавеждане
ДСП с.Зидарово 0 47 000лв. 47 000лв.
1.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 1 100 000лв., в т.ч.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 1 100 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфрастр. обекти- реконструкция
градски стадион гр.Созопол 1 100 000лв. 1 100 000лв. 0
1.4.Функция “Икономически дейности и услуги” намаление със 182 000лв., в т.ч.
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” намаление със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 551 684лв. 100 000лв. 451 684лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифицирани 270 000лв. 100 000лв. 170 000лв.
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 237 182лв. 82 000лв.1 155 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 237 182лв. 82 000лв.1 155 182лв.
по обекти, както следва:
-технически проект за Културен
дом гр.Созопол 93 000лв. 93 000лв. 0
било увеличение става
-технически проект за пътна
връзка- кръстовище м.Куку
баир с.Равадиново 0 11 000лв. 11 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 578

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” със 124 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 588 485лв. 31 000лв. 557 485лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 40 000лв. 20 000лв. 20 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 11 000лв. 89 000лв.

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 83 000лв. 51 000лв. 134 000лв.
в т.ч.
- основен ремонт ЦДГ с. Крушевец 0 51 000лв. 51 000лв.;
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 371 990лв. 104 000лв. 475 990лв
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.на друго
оборуд.машини и съоръжение-
детски комплект ЦДГ с.Крушевец 0 40 000лв. 40 000лв.

подпараграф 52-05-прид.на стоп.
инвен.-обзавеждане ЦДГ Крушевец 78 000лв. 18 000лв. 96 000лв.
-обзавеждане кухненски блок
ЦДГ с.Черноморец 64 060лв. 31 000лв. 95 060лв.
подпараграф 52-06-придоб.
на инфраст.обекти 165 230лв. 15 000лв. 180 230лв.
в т.ч.
-изграждане ограда
ЦДГ с.Равна 25 000лв. 15 000лв. 40 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 579

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2009г. с 40 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 40 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 140 000лв. 40 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 140 000лв. 40 000лв. 180 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 580

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
4.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 20 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 20 000лв. 120 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 20 000лв. 120 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 581

5.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец с 84 000 лв. в частта за местни дейности, както следва:
5.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 15 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 15 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 15 000лв. 15 000лв.

5.2.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 99 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 140 000лв. 99 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – център за самодейност
и народни игри с.Крушевец 140 000лв. 99 000лв. 41 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 582

6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново със 150 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
6.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 150 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 74 000лв. 150 000лв. 224 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 74 000лв. 150 000лв. 224 000лв.Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 583

7.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметство с.Габър в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
7.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 8 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:

било намаление става
§10-00 – издръжка 17 675лв. 3 500лв. 14 175лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 10-98 – др.некласифицирани 2 000лв. 500лв. 1 500лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 26 000лв. 11 500лв. 37 500лв.
в т.ч.
-основен ремонт общинска
сграда с.Габър 26 000лв. 11 500лв. 37 500лв.

7.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 8 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 3 000лв.
било намаление става
§10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 1 500лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 500лв. 1 500лв. 0

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 5 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
в т.ч.963
§ 10-15 – материали 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 584

8.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” дейност 322 “Общообразователни училища” делегираната от държавата дейност – дофинансиране с общински приходи с 1 100 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06- изграждане
на инфраструкт.обекти – изграждане
на покрит басейн към училище
“Св.Св.Кирил и Методий”гр.Созопол 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 585

9.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора с 18 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
9.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 18 000лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 107 000лв. 18 000лв. 125 000лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 107 000лв. 18 000лв. 125 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 586

10.Въз основа на приетите решения по т.1.1., т. 1.2., т.1.3., т. 2., т.5.2., т.7.1.,т.8. и заповеди №Z-595 от 13.04.2009г. и №Z-647 от 30.04.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 862 474лв. 2 169 500лв. 12 031 974лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 2 585 070лв. 2 070 000лв. 4 655 070лв.
в т.ч.
-за обект ”Изграждане на детска
градина с.Зидарово” 0 900 000лв. 900 000лв.
-за обект “Ремонт и реконструкция
на читалище с.Росен” 0 270 000лв. 270 000лв.
-за обект “Строително-монтажни работи
по усвояване и заздравяване на терена
на ПСОВ Созопол” 0 900 000лв. 900 000лв.
било намаление става
-собствени средства 7 215 075лв.1 200 500лв. 6 014 575лв.
било увеличение става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.

било увеличение става
-други източници 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№317/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №162, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 587

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Пенчо Стоянов Шурелов, като продаде на съсобственикът недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 991кв.м. ид.ч. от имот №162 по плана на местност “Росенец”, с.Росен, целият с площ 1491кв.м., при граници: изток - имот №164, запад - път, север - път и юг-река.
2. Одобрява експертна оценка № 57/16.04.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 11 765/единадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№318/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №144, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 588

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Евгени Иванов Димитров, като продаде на съсобственикът недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 673кв.м. ид.ч. от имот №144 по плана на местност “Росенец”, с.Росен, целият с площ 1023кв.м., при граници: изток - имот №145, запад - гора, север – имот №143 и юг-река.
2. Одобрява експертна оценка № 56/16.04.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 9 825/девет хиляди осемстотин двадесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.


Докладна записка с вх.№341/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-467, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 589

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-467 , кв.27 по плана на с. Индже Войвода, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №31/17.03.09г на независим лицензиран оценител в размер на 128 /сто двадесет и осем лв./лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№342/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 590

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 90/деветдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 30/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 770/седемстотин и седемдесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№355/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на краткотрайни материални активи – армировъчна стомана, частна Общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 591

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.8,ал.1, и чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.63, ал.1 от НРПУРОС, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публичен търг за вещи – частна общинска собственост: Краткотрайни материални активи – армировъчна стомана АІ и АІІІ, с общо тегло от 634,360 тона.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на материалните активи- армировъчна стомана – АІ и АІІІ, възлизаща на 203 080 лв/двеста и три хиляди и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, приложена към това предложение, въз основа на която да се извърши разпореждането;
3. На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общински Съвет одобрява получените финансови средства от реализацията чрез търга по т.1 да послужат изцяло за финансирането на обект”ПСОВ Созопол”.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№309/08.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.501.530 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол, общинска собственост, идентичен с част от кв.1, обособен между улица с о.т. 1-2-3 и УПИ II по регулационен план на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 592

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение, направено с Докладна записка с вх.№309/08.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.501.530 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол, общинска собственост, идентичен с част от кв.1, обособен между улица с о.т. 1-2-3 и УПИ II по регулационен план на гр.Созопол.

Докладна записка с вх.№322/14.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на гр.Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 593

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи, върху общински имоти на територията на гр.Созопол както следва:
Скица № 134/07.04.2009г
Скица № 133/07.04.2009г
Скица № 132/07.04.2009г
Скица № 131/07.04.2009г.

Докладна записка с вх.№326/18.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на с.Равадиново, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 594

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представената схема №139/28.04.2009г. за разполагане на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, на територията на с.Равадиново, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№333/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на „Общински път I-9/км. 257-750/ - с.Равна гора, землищата на с.Равна гора /ЕКАТТЕ 61114/ и с.Извор /ЕКАТТЕ 32367/, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 595

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А:
Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници, за обект - „Общински път І-9/км.257-750/ - с.Равна Гора, землищата на с.Равна Гора/ЕКАТТЕ 61114/ и с.Извор/ЕКАТТЕ 32367/, Община Созопол.
Трасето на пътя е предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: в землищата на с.Равна Гора/ЕКАТТЕ 61114/ – имоти с номера – 41, 55, 72, 73, 113, 117, 150, 153, 20031, 20032, 20033, 22001 ,22002, 22003, 22004, 22005, 22028, 22051, 23027 и на с. Извор/ЕКАТТЕ 32367/ – имоти с номера - 146, 302, 21013, 21014, 21015, 21016, 21034, 21036, 22026.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас

Докладна записка с вх.№334/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 596

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол както следва:
Схема за с.Атия, общ.Созопол - Скица № 127/11.05.2009г
Докладна записка с вх.№335/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за обект „Рехабилитация на участък, общински пътв участъка на с.Черноморец, к/г „Градина”, к/г „Златна рибка”, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 597

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната транспортна инфраструктура в курортни територии в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект ”Рехабилитация на участък общински път в участък с.Черноморец, к/г “Градина”, к/г Златна рибка, Община Созопол” Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти по КВС , както следва: землището на с.Черноморец /ЕКАТТЕ 81178/ с № 598,442, и в землище на гр.Созопол / ЕКАТТЕ 67800/ - с № 30.4,49 и 142 и да достигне до к/г Златна рибка.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№336/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор на с.Росен до ПСОВ, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 598

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Росен, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ” ”Главен канализационен колектор на с.Росен до ПСОВ”, в землище на с.Росен”, Община Созопол, обл.Бургас”, с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти с №№ 133, 134,131,130, 23339, в землището на с.Росен и достига до имот № 025225.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


Докладна записка с вх.№339/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 599

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол както следва:
І. Схеми за гр.Созопол
- Скица № 164/26.05.2009г.
- Скица № 163/26.05.2009г.
- Скица № 162/26.05.2009г.
- Скица № 130/21.04.2009г.
- Скица № 161/26.05.2009г.
- Скица № 170/29.05.2009г.
- Скица № 171/29.05.2009г.
- Скица № 172/29.05.2009г.
ІІ. Схема за с.Крушевец, общ.Созопол - Скица № 75/26.05.2009г.
ІІІ. Схема за с.Индже Войвода, общ.Созопол - Скица № 26/13.02.2009г.
ІV. Схема за с.Зидарово, общ.Созопол - Скица № 46/26.05.2009г.

Докладна записка с вх.№350/02.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод на с.Извор”, Община Созопол, област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 600

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в с.Извор , Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Главен външен водопровод на с.Извор, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти в масиви в землище на с.Извор както следва : имот с № 152-полски път, Имот с № 28085- общински и Имот с № 36008-кооперативна собственост;
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№354/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП и предварителен договор за „Провлака”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 601

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ ІІ”За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.505.96 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представените пазарни оценки при които да се сключи предварителен договор за делба между Община Созопол и съсобственика на УПИ І-1751, в кв.147 , с идентификационен номер 67800.505.96 по влязлата в сила КК на гр.Созопол, за внасяне на ЧИ на ПР и съответно за сключване на договор след влизане на проекта в сила, или както следва
2.1. За 511.70 кв.м. ид.ч. от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ І-1751,в кв.153 по проект на ПУП за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от “Е&К “ООД , при прекратяване на съсобствеността от 921 000/деветстотин двадесет и една хиляди лева/без вкл.ДДС.
2.2. За 1330.30 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ ІІІ-1751,в кв.153 по проект за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от “Е&К “ООД при прекратяване на съсобствеността от 2 394 500/два милиона триста деветдесет и четири хиляди и петстотин лева/без вкл.ДДС.
2.3. За 6680.70 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ І-1751,в кв.147 по действащ ПУП за кв.147 и с пазарна цена за придобиване от “Е&К “ООД при прекратяване на съсобствеността от 14 363 500/четиринадесет милиона триста шестдесет и три хиляди и петстотин лева/без вкл.ДДС;
2.4. За 3366.00 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на улица по влязъл в сила ПУП, заключена между о.т.909-920 до о.т.897, о.т. 909-907 и о.т.905, о.т.897-920-919-909-908-907-904, в кв.147 по действащ ПУП за кв.147 и кв.153 по проект за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от Община Созопол при прекратяване на съсобствеността от 2 692 800/два милиона шестстотин деветдесет и две и осемстотин хиляди лева/без вкл.ДДС;
2.5. За 227,70 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ ІІІ-общ”за помпена станция ,в кв.147 по действащ ПУП и с пазарна цена за придобиване от Община Созопол при прекратяване на съсобствеността от 227 700/двеста двадесет и седем хиляди и седемстотин лева/без вкл.ДДС ;
2.6. За 387.20 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК, съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ ІІ-общ ,в кв.153 по проект на ПУП за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от Община Созопол при прекратяване на съсобствеността от 580 800/петстотин осемдесет хиляди и осемстотин лева/без вкл.ДДС;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№332/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 602

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Щильонка Кирова Панайотова от с. Росен – ЕГН : 3708290653, страдаща от захарен диабет, с намалено зрение на дясно око от ”кръвоизлив в стъкловидното тяло „ в размер на 500 /петстотин/ лв.
Тодор Милев Тодоров от с. Росен – ЕГН: 6607260620, за покриване на разходите по настаняването на сестра му Денка Милева Стайкова в дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Пъстрогор Община Свиленград в размер на 369 /триста шестдесет и девет /лв. и 68 ст.
Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: 5909290582, същият е инсулинозависим , с 85 % инвалидност, отстранен ляв бъбрек за закупени лекарства в размер на 299 / двеста деветдесет и девет / лв.и 26 ст.
Димитър Райнов Иванов от с. Равна гора – ЕГН: 3705214623,с водеща диагноза ”специфични непсихотични психични разстройства след органично мозъчно увреждане”, 80 % инвалидност, ампутация на дясна предлакътница, епилепсия, претърпял оперативна намеса за „катаракта сенилис матура окули декстри” в размер на 300 / триста / лв.
Георги Николов Чачев от гр. Созопол – ЕГН: 2311220486, страдащ от вътречерепна травма, левостранна хемипареза, паркинсонова болест, 100 % инвалидност - за покриване разходите на ТЕЛК при посещението в дома му в размер на 213 / двеста и тринадесет / лв. и 50 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.
Общински съвет Созопол отказва да бъде отпуснатаеднократна парична помощ на Руска Димитрова Димитрова от с. Росен – ЕГН:5003250759поради противоречие на молбата и с § 1, т.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№358/05.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 603

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол потвърждава, че дейностите по проекти:
1. “ВиК инфраструктура, с.Извор”;
2. “Изграждане на водопроводна структура, с.Индже войвода”;
3. “Изграждане на канализационна инфраструктура, с.Индже войвода”;
4. “ВиК инфраструктура с.Равна гора, Община Созопол”;
5. “Съпътстващи съоръжения за пречистване на водите – локална пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Крушевец”;
6. “Съпътстващи съоръжения за пречистване на водите с.Извор и с.Равна гора”;
Отговарят на приоритета на плана за развитие на Община Созопол.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№361/08.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на труда и социалната политика в помещения, собственост на Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 604
1. На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Бургас, структура към Министерство на труда и социалната политика помещенията с външен самостоятелен вход, с полезна площ 40,30кв, санитарен възел и общи части, находящи се от югозападна страна, първи етаж в Сграда № 4 “Търговски комплекс”, находяща се в УПИ ХІ-общ, кв.49,план на гр.Созопол с АЧОС № 703/19.08.05г.
2. Помещенията се предоставят за нуждите и дейността на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Бургас, с ЕИК 1216049740447, и за срок от 10/десет/години.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...