:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛНА ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 615

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.06.2009г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№414/29.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възстановяване на старото име на улица от територията на гр.Созопол.
2. Докладна записка с вх.№445/10.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Наименуване на новопроектирани улици, попадащи в регулационните граници на гр.Созопол, местност „Буджака”, обл.Бургаска.
3. Докладна записка с вх.№446/10.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на площад в регулационните граници на гр.Созопол.
4. Докладна записка с вх.№454/15.07.09г., от Пенка Щерионова – Директор Дирекция „СП” и общински съветник, относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2009г. в Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№467/22.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 610 от Протокол № 28/ 26.06.09г. на Общински съвет Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№440/08.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Заплащане на транспортни разходи на служители в община Созопол от дейност „Управление на дейностите и отпадъците”.
7. Докладна записка с вх.№466/22.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходнта част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
8. Докладна записка с вх.№365/10.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно придобиване на Община Созопол на водопроводна мрежа на с.о. „Червенка” въз основа на предложение за дарение вх.№48-00-11/23.01.07г. и вх.№48-00-13/23.01.07г. от сдружение „Червенка”.
9. Докладна записка с вх.№392/19.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура на улична регулация от осова точка 2 до о.т. 216 в кв. с №№ 76 и 77 , по плана на с.Черноморец Община Созопол, чрез отчуждаване на 277 кв.м. от имот с пл.№ 692, частна собственост.
10. Докладна записка с вх.№393/19.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба на право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс за недвижим имот – частна общинска собственост, имот с кадастрален №63015.505.52 по влязла в сила кадастрална карта на землище на с.Черноморец / идентичен с номер І-505.52, находящ се в кв.7, по плана на с.Атия, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№400/22.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс на имот-частна общинска собственост находящ се в землището на с.Росен, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№408/25.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-309, кв.39 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№417/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящ се в кв.49, регулация с.Равадиново.
14. Докладна записка с вх.№418/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в зона по §4, м.”Куку баир”, с кадастрални номера 67800.50.116, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол
15. Докладна записка с вх.№420/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в зона по §4, м.”Росенец”, с номер 74, по плана на новообразувани имоти, землище на с.Росен, Община Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
16. Докладна записка с вх.№364/08.06.09г., от Тодор Чакъров и Константин Гребенаров – Общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на ПУП на Общински имот – ПИ67800.504.295, кв.44 по кадастрална карта на гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№413/29.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ I-108, идентичен с ПИ 67800.50.200 / по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.17, ал3 от Закона за устройство на територията.
18. Докладна записка с вх.№416/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на иаменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ, в кв.152 по регулационен план на гр.Созопол, нов идентификатор 67800.505.135 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№419/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на УПИ XVI-1358, идентичен с ПИ 67800.504.242 / по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал3 от Закона за устройство на територията.
20. Докладна записка с вх.№439/07.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен напорен тръбопровод 8 от КПС – 7 на с.Равадиново до ПСОВ, в землища на с.Равадиново и гр.Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№481/28.07.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на мотивирано решение за опрощаване на държавни вземания по молба на Мюмюн Мюмюнали Мюмюн от с. Равна гора, Община Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№482/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№470/22.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на такси за депониране на неопасни отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол”
IX. Докладна записка с вх.№479/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.501.538 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като културен и туристически център.
X. Докладна записка с вх.№480/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
XI. Докладна записка с вх.№476/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, обл.Бургаска.
XII. Докладна записка с вх. №484/29.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на териториата на Община Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.06.2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 616

Общински съвет Созопол приема Отчета за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2009 – 30.06.2009г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№414/29.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възстановяване на старото име на улица от територията на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 617

Да се именува улица с осеви точки 76-98-97-83 с името ул.”Тюлен”, гр. Созопол, Община Созопол, област Бургас.

Докладна записка с вх.№445/10.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Наименуване на новопроектирани улици, попадащи в регулационните граници на гр.Созопол, местност „Буджака”, обл.Бургаска.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 618

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува новосъздадени безименни улици в регулационните граници на гр. Созопол, местност ”Буджака”, обл.Бургас, със следните имена:
1. Улица от осова точка 169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-616-179-791 до о.т.180 - ул.“Професор Иван Венедиков”
2. Улица от осова точка 169-168-167-166-165-164-163-162-161-162-159-158-157-548-156-155-154-837-151-150 до о.т.147 – ул.“Цар Светослав Тертер”
3. Улица от осова точка 178-148-147-146-145-144-143-703-768 до о.т.106 – ул.“Акротири”
4. Улица от осова точка 122-121-120-119-118-117-116-115-737-114-113-112-111-127-128-129-130-199-200-201-202-679-680-681-682-683-208-209-210-789-211-735-212-213-214 до о.т. 215 – ул.“Калфата”

5. Улица от осова точка 145-554-766-121-140-139-792-138-182-568-183-184-816-185-186-187-188 до о.т.189 - ул.”Созополски манастири”
6. Улица от осова точка 242-574-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-284-283-282-281-280-279-274-273-272-271-270-700-701-702-478-479-480-481-482-483-484-485-486-633-487-488-489-630-490-491-492-761-493-494-495-830-496-497-498-619-499-500-501-846-4-693-694-3-2-801 до о.т. 1 – ул.“Южна”
7. Улица от осова точка 246-225-224-223-222-581-583-843-585-296-297-298 до о.т. 301 - ул.“Добруджа”
8. Улица от осова точка 248-799-841-285-286-287-837-288-807-842-290-806-291-845-292 до о.т. 293 – ул.“Георги Минчев”
9. Улица от осова точка 301-302-723-303-304-305-306-588-293-431-432-433-594-434-477-438 до о.т. 482 – ул.“Евтерпа”
10. Улица от осова точка 364-336-337-338-340-339-341-342-343-344-345-346-347-348-350-351-352-353-354-355-356-599-358-359-360-361-362-601-602-603-604-715-605-606-607-645-646 до о.т. 647 – ул.“Колокита”
11. Улица от осова точка 306-307-308-309-310-311-312-357-313-314-848-315-316-317-318-319-320-321-322-323 до о.т. 324 – ул.“6-ти септември”
12. Улица от осова точка 594-435-436-437-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-455-456-457-458-459-461-820-821-462-463-464-468-830-469-470-471-472-473-475-476-800-801-802-803 до о.т. 846/499/ - ул.“Аполон Иятрус”
13. Улица от осова точка 330-375-376-377-332-378-379-380-381-382-383-832-384-385-386-387-388-389-390-311-391-392-393-394-758-395-616-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-687-410-411-412 до о.т. 693 – ул.“София”
14. Улица от осова точка 454-455-797-324-325-608-381-373-627-804 до о.т. 361 – ул.“Фокея”
15. Улица от осова точка 192-191-190-189-238-239-240 до о.т.241 – Ул.“Антея”
16. Улица от осова точка 546-545-544-254-539-255-256-257-258 до о.т.259 – ул. „Солинария”
17.Улица от осова точка 823-824-825-826-827-828-829 до о.т.268 – ул.”Британия”
18. Улица от осова точка 273-269-268-267 до о.т.265 – ул. „Селена”
19. Улица от осова точка 19-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 до о.т.50 – ул. „Херсонес”
20. Улица от осова точка 37-51-52-53-54-55-56-57/55-810-503-504-505-506-507-508-509-642-643 до о.т.644 – ул. „Тиниада”
21. Улица от осова точка 111-110-721-134-135-136-793-137-138-182 до о.т.181 – ул. „Бакърлъка”
22. Улица от осова точка 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-131-132-559-133-194-565-193-192-195-196-197-198-203-204-205-206-207-215-294-295-299-300-326-627-327-328-329-841-330-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-627-413-414-415-794-416-417-418-419-420-743-621-22-21-20-19-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-695-696-697-1-532-531-530-529-528-527-11-526-705-525-524-523-689-522-521-662-520519-518-517-516-515-669-514-768-512-511-510-634-266-265-264-636-654-263-638-262-261-823-260-374-259-533-779-783 до о.т.34 - ул „Виа Понтика”
23. Улица от осова точка 226-218-217-216 до о.т. 215 – ул. „Пясъчна лилия”

24. Улица от осова точка 90-237-236-803-219-235-230-229-228-227-580-579-578-226 до о.т.224 – ул. „Фокея”
25. Улица от осова точка 662-663-664-665-666-667 до о.т.668 - Улица 138
26. Улица от осова точка 761-762-763-764 до о.т. 765 - Улица 139
27. Улица от осова точка 517-711-712-713 до о.т. 714 - Улица 130
28. Улица от осова точка 669-670-672-673-684-685 до о.т. 686 - Улица 122
29. Улица от осова точка 634-725 до о.т.635 - Улица 129
30. Улица от осова точка 725-726-727-728-729-730-731 до о.т. 73 - Улица 128
31. Улица от осова точка 636-637-639-660 до о.т. 661 - Улица 127
32. Улица от осова точка 654-655-656-657 до о.т. 658 - Улица 126
33. Улица от осова точка 638-650-651-652 до о.т. 653 - Улица 125
34. Улица от осова точка 608-609 до о.т. 610 - Улица 148
35. Улица от осова точка 611-612-808-613-614 до о.т. 615 - Улица 149
36. Улица от осова точка 402-467-466-465-813-468-831-832-833 до о.т. 834 - Улица 150
37. Улица от осова точка 687 до о.т. 688 - Улица 163
38. Улица от осова точка 621-622-623-624-704-625-626-648 до о.т. 649 - Улица144
39. Улица от осова точка 23-24-25-26-27-28-29-30 до о.т. 31 - Улица 143
40. Улица от осова точка 26-32-33-34-35 до о.т. 36 - Улица 142
41. Улица от осова точка 3-813-5 до о.т. 527 - Улица 135
42. Улица от осова точка 5 до о.т. 6 - Улица 133
43. Улица от осова точка 689-690-691 до о.т. 692 - Улица 136
44. Улица от осова точка 547-777-778-540-541-542 до о.т. 543 - Улица 120
45. Улица от осова точка 539-538-537-536 до о.т. 535 - Улица 121
46. Улица от осова точка 844-785-786 до о.т. 631 - Улица 157
47. Улица от осова точка 533-534-742-751-752-753-754 до о.т. 755 - Улица 123
48. Улица от осова точка 34-32-31-30-29-28-32-33-780-781 до о.т. 782 - Улица 124
49. Улица от осова точка 573-572-571-570 до о.т. 187 - Улица 106
50. Улица от осова точка 219-220 до о.т. 221 - Улица 107
51. Улица от осова точка 803-804 до о.т. 805 - Улица 108
52. Улица от осова точка 230-231-232-233 до о.т. 234 - улица 111
53. Улица от осова точка 579-717-718-719 до о.т. 720 - улица 112
54. Улица от осова точка 581 до о.т. 582 - улица 113
55. Улица от осова точка 799 до о.т. 800 - улица 117
56. Улица от осова точка 841 до о.т. 842 - улица 118
57. Улица от осова точка 116-123-124-125 до о.т. 126 - улица 101
58. Улица от осова точка 789 до о.т. 790 - улица 110
59. Улица от осова точка 736 до о.т. 735 - улица 109
60. Улица от осова точка 159 до о.т. 741- улица 100
61. Улица от осова точка 548-549-550-551 до о.т. 552 - улица 160
62. Улица от осова точка 151-152-153-134-838-142-149-738 до о.т. 703 - улица 159
63. Улица от осова точка 556-557-558-830 до о.т. 831 - улица 102
64. Улица от осова точка 816-817-818 до о.т. 819 - улица 105
65. Улица от осова точка 564-563-562-561-560 до о.т. 559 - улица 103
66. Улица от осова точка 583 до о.т. 584 - улица 114

67. Улица от осова точка 835 до о.т. 836 - улица 119
68. Улица от осова точка 274-275-276-277-278-811 до о.т. 812 - улица 165
69. Улица от осова точка 434-771-772-773-774-775 до о.т. 776 - улица 158
70. Улица от осова точка 588-589-590-591-592-593-844 до о.т. 845 - улица 154
71. Улица от осова точка 627 до о.т. 628 - улица 161
72. Улица от осова точка 841-843 до о.т. 799 - улица 155
73. Улица от осова точка 329-331-617 до о.т. 618 - улица 156
74. Улица от осова точка 830-831-832-833-834 до о.т. 835 - улица 140
75. Улица от осова точка 348 до о.т. 349 - улица 164
76. Улица от осова точка 274-275-276-277-278-811 до о.т. 812 - улица 165
77. Улица от осова точка 585-586 до о.т. 792 - улица 115
78. Улица от осова точка 794-795 до о.т. 796 - улица 146
79. Улица от осова точка 812-811 до о.т. 810 - улица 141
80. Улица от осова точка 705-706-707-708-709 до о.т. 710 - улица 131
81. Улица от осова точка 11-12-13-14-15-16-17 до о.т. 18 - улица 132
82. Улица от осова точка 574-575-576-577 до о.т. 833 - улица116
83. Улица от осова точка 332 до о.т. 333 - улица 151
84. Улица от осова точка 619 до о.т. 620 - улица 137
85. Улица от осова точка 758-459 до о.т. 760 - улица 147
86. Улица от осова точка 616-395-749-748-746-745-744 до о.т. 743 - улица 152
87. Улица от осова точка 440-598-597-596 до о.т. 595 - улица 134
88. Улица от осова точка 574-575-576-577 до о.т. 833 - улица 116
89. Улица от осова точка 767 до о.т. 766 - улица 104
90. Улица от осова точка 714 до о.т. 834 - улица 153
91. Улица от осова точка 838-839 до о.т. 840 - улица 162
92. Улица от осова точка 768 до о.т. 769 - улица 166
93. Улица от осова точка 554 до о.т. 555 - улица 167
94. Улица от осова точка 722 до о.т. 721 - улица 168
95. Улица от осова точка 567-566 до о.т. 565 - улица 169
96. Улица от осова точка 537 до о.т. 904 - улица 170
97. Улица от осова точка 633 до о.т. 632 - улица 171
98. Улица от осова точка 813-814 до о.т. 815 - улица 172
99. Улица от осова точка 749 до о.т. 750 - улица 173
100. Улица от осова точка 715 до о.т. 716 - улица 174

Докладна записка с вх.№446/10.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на площад в регулационните граници на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 619

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува площада в гр.Созопол, , заключващ се между ул.”Ропотамо”, ул.Стара Планина”, ул.”Първи май”, ул.”Черно море”, ул.”Пирин” и ул.”Люлин” и по ул.”Републиканска” от о.т. 339, 426 до о.т.427, с името площад „Черно море”

Докладна записка с вх.№454/15.07.09г., от Пенка Щерионова – Директор Дирекция „СП” и общински съветник, относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2009г. в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 620

1. На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.1 от ЗЗД Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2009г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: Националната програма за закрила на детето; Националния план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел; Национална стратегия за защита правата на децата на улицата;Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд.
3. За изпълнение на Общинската програма поемат ангажимент:
Дирекция „Социално подпомагане” Созопол.
Общинска администрация
РПУ на МВР
ОКБППМН
БЧК
Училища и училищни настоятелства
Общопрактикуващи лекари
Общинска комисия за закрила на детето

Докладна записка с вх.№467/22.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 610 от Протокол № 28/ 26.06.09г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 621

1.На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-78/ 15.07.2009г. на Областен управител гр.Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински Съвет – Созопол отменя Решение № 610, обективирано в Протокол № 28, от Заседание проведено на 26.06.2009г.
2.Препис от Решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Бургаски Административен Съд с искане за прекратяване производството по насроченото административно дело.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№440/08.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Заплащане на транспортни разходи на служители в община Созопол от дейност „Управление на дейностите и отпадъците”.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 622

1. Одобрява изплащането на транспортни разходи в размер на 90% от действителните транспортни разходи, считано от датата на назначаване на лицата както следва:
1.1. Стоян Милчев Манов – въоръжена охрана с маршрут : гр. Созопол – Депо – гр. Созопол.
1.2. Димитър Филипов Филипов – оператор преса с маршрут: с. Веселие – Депо – с. Веселие.

Докладна записка с вх.№466/22.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходнта част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 623

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол – собствен за 2009г. с 30 700лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Увеличава плана на разходите в функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 17 700лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 553 300лв. 37 700лв. 591 000лв.
в т.ч.
-ремонт общинска сграда
с.Атия ( за ДСП ) 50 000лв. 40 000лв. 90 000лв.
било намаление става
-ремонт общинска сграда
с.Крушевец ( здравна служба) 20 000лв. 2 300лв. 17 700лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 029 500лв. 20 000лв. 2 009 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер-
компютри Созопол 35 000лв. 20 000лв. 15 000лв.
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 48 400лв., в т.ч.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 55 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 253 222лв. 55 000лв. 3 198 222лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
било увеличение става
-канализация с.Равадиново/ за
трасиров.план,стр.надзор-домови
отклонения-ВиК мрежа/ 973 093лв. 20 000лв. 993 093лв.
било намаление става
-стр.надзор към улична ВиК
мрежа с.Вършило 25 000лв. 25 000лв. 0
-стр.надзор към улична ВиК
мрежа с.Габър 25 000лв. 25 000лв. 0
-стр.надзор за външен водопровод
от деривация с.Ясна поляна
до с.Присад 25 000лв. 25 000лв. 0

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 6 600лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 200 000лв. 6 600лв. 206 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.на др.
оборудване, машини и съоръжения-
-преносими паркинг- кабинки -2бр.
Созопол 0 6 600лв. 6 600лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 624

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Зидарово
2.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 16 900лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 24 625лв. 16 900лв. 41 525лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 12 000лв. 17 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 5 000лв. 4 900лв. 9 900лв.
2.2. Намалява плана на разходите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 1 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 6 150лв. 1 000лв. 5 150лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 000лв. 1 000лв. 1 000лв.
2.3.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 14 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 725лв. 14 000лв. 6 725лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 9 550лв. 6 000лв. 3 550лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 8 000лв. 2 000лв.
2.4.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 1 900лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 1 900лв. 1 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 900лв. 1 100лв.
Кметство с.Индже войвода
2.5.Увеличава плана на разходите в функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 20 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 25 000лв. 20 000лв. 45 000лв.
в т.ч.
-ремонт общинска сграда 25 000лв. 20 000лв. 45 000лв.
2.6.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 20 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 125лв. 20 000лв. 1 125лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 20 000лв. 0
Кметство с.Извор
2.7.Извършва промени в бюджетните кредити във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” в обема на общите разходи за функцията, по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 20 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 30 000лв. 20 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 30 000лв. 20 000лв. 50 000лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 20 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 20 000лв. 20 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06-придоб.на
инфраст.обекти-благоустрояване и
асфалтиране района пред спортна
зала с.Извор 20 000лв. 20 000лв. 0
Кметство с.Вършило
2.8.Намалява плана на разходите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 6 025лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 6 025лв. 6 025лв. 0
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 225лв. 225лв. 0
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 0
§ 10-16 – вода, горива, енергия 600лв. 600лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 200лв. 200лв. 0
2.9.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 6 025лв. и извършва промени в бюджетните кредити, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 4 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 4 500лв. 5 500лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 500лв. 4 500лв. 0
-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” увеличение с 10 525лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 80 000лв. 10 525лв. 90 525лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 80 000лв. 10 525лв. 90 525лв.
Кметство с.Росен
2.10.Извършва промени в бюджетните кредити във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” в обема на общите разходи за функцията, по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 10 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 10 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0
-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 180 000лв. 10 000лв. 190 000лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 180 000лв. 10 000лв. 190 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 625

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия с 10 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
3.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 10 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 10 000лв. 10 000лв. 0
в т.ч.
-ремонт общинска сграда с.Атия 10 000лв. 10 000лв. 0
3.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 20 000лв., в т.ч.
-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 16 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 16 000лв. 116 000лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 16 000лв. 116 000лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 4 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 175лв. 2 000лв. 13 175лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.на др.
оборудване, машини и съоръжения-
детска пързалка и катерушка с.Атия 0 2 000лв. 2 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 626

4.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец с 15 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
4.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 13 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 23 700лв. 13 000лв. 10 700лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 000лв. 5 000лв. 1 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 2 500лв. 1 000лв. 1 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 7 000лв. 3 000лв.
4.2. Намалява плана на разходите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 650лв. 2 000лв. 1 650лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 000лв. 1 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 627

5.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” - местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 557 485лв. 14 047лв. 571 532лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 55 000лв. 4 047лв. 59 047лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 35 000лв. 10 000лв. 45 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 375 990лв. 4 047лв.1 371 943лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придоб.на
друго оборудв.машини и съоръж.
било намаление става
-котел за отоплителна система
ОДЗ Созопол 16 000лв. 2 000лв. 14 000лв.
било увеличение става
-климатици за занимални
ОДЗ Созопол 8 000лв. 2 000лв. 10 000лв.
-стерилизатор за ЦДГ с.Атия 0 2 000лв. 2 000лв.

подпараграф 52-05 – придобиване на
стоп.инвентар
било намаление става
-обзавеждане ЦДГ с.Крушевец 96 000лв. 6 047лв. 89 953лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 628

6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 35 700лв., по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 “Общообразователни училища” – дофинансиране с общински приходи увеличение с 15 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 0 15 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ с.Крушевец 0 15 000лв. 15 000лв.
-Дейност 389 “Други дейности по образованието”– дофинансиране с общински приходи увеличение с 20 700лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 20 700лв. 20 700лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 20 700лв. 20 700лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 629

7. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.2.5, т.2.7, т.3.1, т.3.2, т.5 и т.6, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 12 031 974лв. 27 747лв. 12 004 227лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 4 655 070лв. 0 4 655 070лв.
било намаление става
-собствени средства 6 014 575лв. 42 747лв. 5 971 828лв.
било увеличение става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 1 100 000лв. 15 000лв. 1 115 000лв.

-други източници 262 329лв. 0 262 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС 262 329лв. 0 262 329лв.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№365/10.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно придобиване на Община Созопол на водопроводна мрежа на с.о. „Червенка” въз основа на предложение за дарение вх.№48-00-11/23.01.07г. и вх.№48-00-13/23.01.07г. от сдружение „Червенка”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 630

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.34, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет Созопол одобрява безвъзмездното придобиване от Община Созопол на водопроводна мрежа- представляваща цялостно съоръжение, на с.о.”Червенка”, въз основа на направеното предложение за дарение от Сдружение “Червенка”, с рег. по ф.д.3411/ 01.12.1999г. по описа на БОС.

Докладна записка с вх.№392/19.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура на улична регулация от осова точка 2 до о.т. 216 в кв. с №№ 76 и 77 , по плана на с.Черноморец Община Созопол, чрез отчуждаване на 277 кв.м. от имот с пл.№ 692, частна собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 631

1.На основание чл.25 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от ЗУТ и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за улична регулация от осова точка 2 до о.т.216, в кв. с №№ 76 и 77, по плана на с.Черноморец , както и във връзка с чл.22 от ЗОС, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на 277 кв.м. от имот с пл.№ 692, собственост на Георги Недков Недков, с ЕГН 6508110488 и Калинка Недкова Гунчева, с ЕГН 6701110539, за обект – улица, публична общинска собственост.
2. Общински Съвет одобрява изплащане на сумата от 17 304/седемнадесет хиляди триста и четири /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 65 от 28.05.09г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване на 277 кв.м. от имот с пл.№ 692, собственост на Георги Недков Недков, с ЕГН 6508110488 и Калинка Недкова Гунчева, с ЕГН 6701110539.

Докладна записка с вх.№393/19.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба на право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс за недвижим имот – частна общинска собственост, имот с кадастрален №63015.505.52 по влязла в сила кадастрална карта на землище на с.Черноморец / идентичен с номер І-505.52, находящ се в кв.7, по плана на с.Атия, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 632

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.35,ал.1 и чл.37,ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот с идентификатор № 63015.505.52, по влязла в сила КК на землище на с.Черноморец, идентичен с номер I-505.52, находящ се в квартал 7, по план на с.Атия, за изграждане на обект- сграда за КОО- ЗХР, едноетажен застроителен обем , Н=4м, и с обща РЗП от 140 кв.м.;
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на обекта по т.1 и възлизаща на 8 223 лв/осем хиляди двеста двадесет и три лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за минимална начална конкурсна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с правото;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да организира и проведе конкурса за учредяване правото на строеж на сградата по т.1;

Докладна записка с вх.№400/22.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс на имот-частна общинска собственост находящ се в землището на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 633

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение по Докладна записка с вх.№400/22.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс на имот-частна общинска собственост находящ се в землището на с.Росен, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№408/25.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-309, кв.39 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 635

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-309, кв.39 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №75/29.05.09г на независим лицензиран оценител в размер на 257 /двеста петдесет и седем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№417/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящ се в кв.49, регулация с.Равадиново.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 634

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 540 кв.м, при граници и съседи:североизток:УПИ VІІ-13033; югоизток улица; югозапад-улица;северозапад-УПИ ІХ-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1302 от 11.06.2009г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 26 580/двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 515 кв.м, при граници и съседи: североизток:улица; югоизток- улица; югозапад-УПИ VІІІ-13033;северозапад-УПИ VІ130033; за който е сътставен акт за ОС № 1301 от 11.06.2009г.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 25 349/двадесет и пет хиляди триста четиридесет и девет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., при граници и съседи: североизток:улица; югоизток УПИ VІІ-13033; югозапад-УПИ Х-13033;северозапад-УПИ V-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1300 от 11.06.2009г.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3, възлизаща на 28 057/двадесет и осем хиляди петдесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
4. Урегулиран поземлен имот с номер ІХ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., при граници и съседи: североизток:УПИ VІ-13033; югоизток УПИ VІІІ-13033; югозапад-улица;северозапад-УПИ Х-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1303 от 11.06.2009г.
4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.4, възлизаща на 27 810 / двадесет и седем хиляди осемстотин и десет лева/лв. без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
5. Урегулиран поземлен имот с номер V-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., при граници и съседи: североизток: улица; югоизток –УПИ VІ-13033; югозапад-УПИ Х-13033;северозапад-УПИ ІV-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1299 от 11.06.2009г.
5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.5, възлизаща на 28 057/двадесет и осем хиляди петдесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;

6. Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м.,при граници и съседи: североизток:УПИ V-13033; югоизток –УПИ ІХ-13033; югозапад-улица;северозапад-УПИ ХІ-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1304 от 11.06.2009г;
6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.6, възлизаща на 27 810/двадесет и седем хиляди осемстотин и десет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
7. Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., при граници и съседи: североизток: улица; югоизток –УПИ V-13033; югозапад-ХІ-13033;северозапад-УПИ ІІІ-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1298 от 11.06.2009г;
7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.7, възлизаща на 28 057/двадесет и осем хиляди петдесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
8. Урегулиран поземлен имот с номер ХІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., при граници и съседи: североизток:УПИ ІV-13033; югоизток –УПИ Х-13033; югозапад-улица;северозапад-УПИ ХІІ-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1305 от 11.06.2009г;
8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.8, възлизаща на 27 810/двадесет и седем хиляди осемстотин и десет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
9. Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 575 кв.м., при граници и съседи: североизток: улица ; югоизток –УПИ ІV-13033; югозапад-УПИ ХІІ-13033;северозапад-УПИ ІІІ-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1297 от 11.06.2009г.
9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.9, възлизаща на 28 302/двадесет и осем хиляди триста и два лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
10. Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., при граници и съседи: североизток:УПИ ІІІ-13033; югоизток –УПИ ХІ-13033; югозапад-улица;северозапад-УПИ ХІІІ-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1306 от 11.06.2009г.
10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.10, възлизаща на 28 057 /двадесет и осем хиляди петдесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
11. Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 568 кв.м., при граници и съседи: североизток:улица; югоизток –УПИ ІІІ-13033; югозапад-УПИ ХІІІ-13033;северозапад-УПИ І-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1296 от 11.06.2009г.
11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.11, възлизаща на 27 958/двадесет и седем хиляди деветстотин петдесет и осем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
12. Урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., при граници и съседи: североизток:УПИ ІІ-13033; югоизток –УПИ ХІІ-13033; югозапад-улица;северозапад-УПИ ІV-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1307 от 11.06.2009г;
12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.12, възлизаща на 27 810/двадесет и седем хиляди осемстотин и десет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
13. Урегулиран поземлен имот с номер І-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 555 кв.м., при граници и съседи: североизток:улица; югоизток –улица; югозапад-УПИ ІІ-13033;северозапад-УПИ ХІV-13033; за който е сътставен акт за ОС № 1295 от 11.06.2009г.
13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.13, възлизаща на 27 318 / двадесет и седем хиляди триста и осемнадесет лева/ лв без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
14.Урегулиран поземлен имот с номер ХІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 568 кв.м., при граници и съседи: североизток:УПИ І-13033; югоизток –УПИ ХІІІ-13033; югозапад-улица;северозапад-улица; за който е сътставен акт за ОС № 1308 от 11.06.2009г.
14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.14, възлизаща на 27 958/двадесет и седем хиляди деветстотин петдесет и осем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
15. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със със спечелилите участници.

Докладна записка с вх.№418/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в зона по §4, м.”Куку баир”, с кадастрални номера 67800.50.116, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 636

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.116, в зона по §4, местност “Куку баир”, целият с площ от 683 кв.м., с трайно предназначение на територията –земеделско и начин на трайно ползване –ниско застрояване, при граници и съседи по ПНИ и КК: 67800.50.230, 67800.50.117; 67800.50.304; 67800.50.115; 67800.50.114; за който е съставен акт за ОС № 1117 от 21.10.2008г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 16 030/шестнадесет хиляди и тридесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Докладна записка с вх.№420/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в зона по §4, м.”Росенец”, с номер 74, по плана на новообразувани имоти, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 637

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с номер 74 , в зона по §4, местност “Росенец”, целият с площ от 486/четиристотин осемдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията –земеделско и начин на трайно ползване –ниско застрояване, при граници и съседи по ПНИ : север -имот №280, изток-общинско място; юг-общинско място; запад-река, имот№ 73; за който е съставен акт за ОС № 1214 от 17.03.2009г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7 291/седем хиляди двеста деветдесет и един лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№364/08.06.09г., от Тодор Чакъров и Константин Гребенаров – Общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на ПУП на Общински имот – ПИ67800.504.295, кв.44 по кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 638

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение по докладна записка с вх.№364/08.06.09г., от Тодор Чакъров и Константин Гребенаров – Общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на ПУП на Общински имот – ПИ67800.504.295, кв.44 по кадастрална карта на гр.Созопол.

Докладна записка с вх.№413/29.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ I-108, идентичен с ПИ 67800.50.200 / по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.17, ал3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 639

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ І-108, идентичен с ПИ 67800.50.108 и ПИ 200-общ , с идентификационен номер 67800.50.200 /по влязлата в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 16 184 /шестнадесет хиляди сто осемдесет и четири /лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 24,45 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ І-108 по план на зона по §4 Куку баир, з-ще на Созопол , с идентификационен номер 67800.50.108 по Кадастрална карта;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№416/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на иаменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ, в кв.152 по регулационен план на гр.Созопол, нов идентификатор 67800.505.135 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 640

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.121, ал.2 ,чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува предложеното изменение на проект за план регулация за УПИ ІІ, в кв.152 по регулационен план на гр.Созопол и идентичен с ПИ 67800.505.135 по влязла в сила КК .

Докладна записка с вх.№419/30.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на УПИ XVI-1358, идентичен с ПИ 67800.504.242 / по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 641

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на УПИ ХVІ-1358, идентичен с ПИ 67800.504.242, по влязлата в сила КК на гр.Созопол с проектна площ от 119,14 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 34 663 /тридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и три /лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 290,94 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ХVІ-1358 по регулационен план на гр.Созопол и с идентификационен номер 67800.504.242 по влязла в сила Кадастрална карта;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№439/07.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен напорен тръбопровод 8 от КПС – 7 на с.Равадиново до ПСОВ, в землища на с.Равадиново и гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 642

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Равадиново, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
І. Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : Напорен тръбопровод 8 от КПС 7 на с.Равадиново до ПСОВ Созопол”, в землища на с.Равадиново и Созопол, обл.Бургас”, с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски и горски поземлени имоти и такива отредени за транспорт с №№ 1.155; 1.157;1.103;1.45;1.104; 1.238; 37.78; 37.79; 37.80; 37. 81; 1.278; 17.88; 17.80; 16.35; 16.90; 1.279 в землището на Созопол, ЕКАТТЕ 67800 и с №№ 0.150; 0.518; 11.81; 11.45; 11.1; 11.97; 11.2 в землище на с.Равадиново ЕКАТТЕ 61042, и достига до имот № 013084 – отреден за КПС.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
IIІ. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ, Общински Съвет
У Ч Р Е Д Я В А:
Правото на преминаване /сервитут/ с обща площ от 237 кв.м. , през поземлени имоти в м.”Соленки”, а именно : имот 67800.37.78, частна собственост, залесена територия, с площ на сервитута 70 м2; имот 67800.37.79, частна собственост залесена територия , с площ на сервитута 49 кв.м.; имот 67800.37.80 частна собственост, залесена територия, с площ на сервитута 100 м2 ; имот 67800.37.81 на МЗГАР, залесена територия, с площ на сервитута 18 м2 кв.м.като оценката за обезщетенията бъде определена по реда на Наредбата по чл.19 от ЗГ;
IV. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи в ОД ”ЗГ” гр.Бургас, за определяне и утвърждаване на трасето и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща по ПУП- Парцеларен план на трасето за обекта по т.І и предназначена за изграждане на шахти.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№481/28.07.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на мотивирано решение за опрощаване на държавни вземания по молба на Мюмюн Мюмюнали Мюмюн от с. Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 643

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Мюмюн Мюмюнали Мюмюн с ЕГН 4807210767 от с. Равна гора, Община Созопол за опрощаване на дължимите от него суми, предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението му в размер на 443,44 лв. (четиристотин четирдесет и три лева и четирдесет и четири стотинки)

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№482/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 644

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение направено с докладна записка с вх.№482/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и връща докладната на вносителя и, за да прецезира параметрите на обхвата на забраната във връзка с видовете жилищни, вилни и куротртни зони, както и видовете открити, полуоткрити и закрити заведения.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№470/22.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на такси за депониране на неопасни отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 645

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема такси за депониране на неопасни отпадъци на “Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол”както следва:
1. За Общините Приморско и Царево – 20.00 /двадесет/ лв. на тон без ДДС;
2. За други общини, юридически лица, ЕТ или физически лица, други стопански/нестопански субекти, организации и сдружения – 25.90 /двадесет и пет лева и 90 ст./ лв. на тон без ДДС;
Цените по т.1 са в сила до приемане на новите бюджети за 2010г. на двете общини.
II. Одобрява проект на договор за приемане на битовите отпадъци за обезвреждане на „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево”

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№479/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.501.538 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като културен и туристически център.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 646

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.501.538, с Акт за Държавна собственост 0707 от 15.05.2004г. , целият с площ от 76 138 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездно да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол запази така приетото като вид застрояване в предстоящия международен конкурс проектиране на остров “Св.СВ.Кирик и Юлита” и сградите да бъдат предназначени за социалните и културни нужди на населението на общината и за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството , с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№480/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 647
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.505.111, с Акт за Държавна собственост 140 от 23.01.2003г. , целият с площ от 4 121 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездното за имота по т.1 да е с цел Община Созопол да запази и развие предназначението за рибарско пристанище за социалните и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол и включването му в проектни предложения за кандидатстване по оперативни програми “За рибарство и аквакултури” към МЗХ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№476/28.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, обл.Бургаска.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 648

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134 ал.2 във вр. с ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.2 и т.5 и чл.205 от Закон за устройство на територията, Разрешение за изработване от 24.02.09г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.46 от Протокол 16/15.07.2009г., и поради засягане на собствеността върху земеделски имоти в частта от местност ”Лафатумба ” попадаща в предвиждания на проекта и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда, развитие на града, с.Равадиново и свързаната с тях зона на влияние;
2.Необходимост от осигуряване на ПУП, решаващ статута на общинската собственост и предназначение на терена, върху който ще се изпълни проекта за закриване и рекултивация на съществуващо депо за отпадъци.
3.Настъпили изменения в устройствените условия и изпълнение на ИСПА проект Europe Aid/120520/D/SV/BG по закриване на 18 общински сметища.
О Д О Б Р Я В А:
Подробен устройствен план - план за регулация и парцеларен план на “Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци”, част от местността “Лафатумба”, попадаща в извън регулационните граници на гр.Созопол, и включващ имоти с номера : 67800.17.32; 67800.17.90; 67800.17.61; 67800.17.60; 67800.17.31; 67800.17.89; 67800.17.59, 67800.17.73, 67800.17.29, 67800.16.84, 67800.17.47, 67800.17.46, 67800.17.40, 67800.17.45, 67800.16.9, 67800.16.5, 67800.16.2, 67800.16.93, 67800.17.83, 67800.17.38, 67800.17.86, пътна връзка с о.т.307-323 , като с проекта се обособява нов УПИ”За рекултивация” І-283, 17.32;17.90; 16.93,17.83,17.38,17.86 17.61;17.60;17.31;17.89;17.59,17.73,17.29,16.84,17.47, 17.46, 17.40,17.45,16.9,16.5,16.2;

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №484/29.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на териториата на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 649

На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол приема следното допълнение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, в Глава ІІ, Раздел І , чл.18, ал.4, като текст със следното съдържание:
т.4 /нова, приета с Решение №649/ 31.07.2009г. За “Хелио-тур-с”АД – за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци- 1,00 промил за 2009г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...