:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛНА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 698

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№657/ 12.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за именуване на ЦДГ с.Крушевец.
2. Докладна записка с вх.№685/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Делегиране на права на Кмета на Община Созопол, в качеството му бенефициент по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. схема на безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/1.4-03./2008”, Проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км.2+800”
3. Докладна записка с вх.№699/ 19.10.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели по реда на Наредба №2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
4. Докладна записка с вх.№651/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. на функция „Образование”.
5. Докладна записка с вх.№658/ 12.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължение към бюджета на община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№663/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
7. Докладна записка с вх.№698/ 16.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
8. Докладна записка с вх.№621/ 06.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-65, кв.9 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№631/ 08.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част на недвижим имот – УПИ I-37, кв.3 по плана на с.Габър, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№676/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, предназначени за жилищно строителство за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди в с.Равна гора, с.Равадиново и с.Крушевец, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№644/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XII, в кв.5, целият с площ от 770кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№645/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIV, в кв.5, целият с площ от 650кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№646/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII, в кв.5, целият с площ от 715кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№652/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ X, в кв.36, целият с площ от 476 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№653/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII, в кв.18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол
16. Докладна записка с вх.№654/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX в кв.36, целият с площ от 470 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№659/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXIII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№660/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
19. Докладна записка с вх.№661/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
20. Докладна записка с вх.№664/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVIII-13033, в кв.37, целият с площ от 505 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№665/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
22. Докладна записка с вх.№666/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№667/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№668/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№669/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIX-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№670/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, в кв.37, целият с площ от 340 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№671/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ X-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№672/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№673/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
30. Докладна записка с вх.№674/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
31. Докладна записка с вх.№675/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх.№677/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXIV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
33. Докладна записка с вх.№678/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ II-13033, в кв.47, целият с площ от 505 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
34. Докладна записка с вх.№679/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ I-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
35. Докладна записка с вх.№680/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
36. Докладна записка с вх.№681/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XX-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
37. Докладна записка с вх.№682/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXII-13033, в кв.37, целият с площ от 495 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
38. Докладна записка с вх.№683/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXV-13033, в кв.37, целият с площ от 490 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
39. Докладна записка с вх.№684/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Созопол, правото на собственост върху ПИ с индетификатор 81178.3.210 – държавна собственост с начин на трайно ползване за пристанище.
40. Докладна записка с вх.№686/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX-13033, в кв.39, целият с площ от 600 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
41. Докладна записка с вх.№687/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ X-13033, в кв.39, целият с площ от 590 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
42. Докладна записка с вх.№688/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ V-13033, в кв.39, целият с площ от 480 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
43. Докладна записка с вх.№689/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, в кв.39, целият с площ от 550 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
44. Докладна записка с вх.№690/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII-13033, в кв.39, целият с площ от 580 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
45. Докладна записка с вх.№691/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
46. Докладна записка с вх.№692/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IV-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
47. Докладна записка с вх.№693/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ III-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
48. Докладна записка с вх.№694/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, в кв.47, целият с площ от 510 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
49. Докладна записка с вх.№695/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.505.144 по кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
50. Докладна записка с вх.№662/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
V. Докладна записка с вх.№ 713/29.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№657/ 12.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за именуване на ЦДГ с.Крушевец

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
699
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет Созопол именува ЦДГ с.Крушевец с името „Зеленика”.
Докладна записка с вх.№685/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Делегиране на права на Кмета на Община Созопол, в качеството му бенефициент по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. схема на безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/1.4-03./2008”, Проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км.2+800”

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
700
1. Общински Съвет Созопол дава своето съгласие и делегира права на кмета на Община Созопол, в качеството му бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/1.4.-03./2008”, проект “Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км.2+800”, като издател на запис на заповед, с цел изпълнение по дейности по разплащания по проекта.


Докладна записка с вх.№699/ 19.10.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели по реда на Наредба №2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
701
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.5, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол избира Комисия в състав от 3 члена, които да изготвят предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.
Общински съвет Созопол избира за член на Комисията:
1.ХристоГеоргиев Бардуков
2.Красимира Иванова Германова
3. Стойо Минчев Недин


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№651/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. на функция „Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
702
Общински съвет утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. на функция „Образование”

Докладна записка с вх.№658/ 12.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължение към бюджета на община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
703
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол опрощава задължението на Стефан Христов Лазаров адрес с.Габър, Община Созопол, ЕГН 6204267544 починал на 24.09.2009 г. – акт за смърт 1142/26.09.2009 г. към Общинския бюджет за периода 23.05.2008 г. – 31.12.2008 г. в размер на 176.28 лв. и за периода 01.01.2009 г. – 23.05.2009г. в размер на 128.48 лв.


Докладна записка с вх.№663/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
704

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да бъде партньор по проект: „Културата между две религии”, по „Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъдинителна помощ”, приоритетна ос: „Подобряване качеството на живот”, мярка 2.1: „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство”, към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България – Управляващ орган, като декларира, че предназначението на сградата “Тракийски хан”, намираща се в УПИ XVII – 227, кв.18 по плана на гр. Созопол с АОС №108/1999г., определено с решение 162.1/01.06.2004 г. за създаване на Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.


Докладна записка с вх.№698/ 16.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
705
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходите по бюджета на гр.Созопол – собствен за 2009г. с 26 430 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както :

1.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 99 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 1 232 000лв. 164 000лв.1 396 000лв.


било увеличение става
в т.ч.
§ 10-15 – материали/за нова
сграда на Общински съвет/ 160 000лв. 52 000лв. 212 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 430 000лв. 70 000лв. 500 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 102 000лв. 50 000лв. 152 000лв.
/вътрешен ремонт –търговски
център Созопол/
било намаление става
§ 10-98 – др.разходи 109 500лв. 8 000лв. 101 500лв.
- представит.разходи –гости кмет 50 000лв. 8 000лв. 42 000лв.
и ги прехвърля към дейност 738-
“Читалища”- за дофинансиране
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 591 000лв. 60 000лв. 531 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив общинска сграда
с.Росен / Читалище/ 60 000лв. 60 000лв. 0

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 009 500лв. 5 000лв. 2 004 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер
било намаление става
-компютри Созопол 15 000лв. 10 000лв. 5 000лв.
-сървър 50 000лв. 50 000лв. 0
-принтери лазерни 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
-токозахранващи устройства 11 000лв. 11 000лв. 0

подпараграф 52-03 – придобиване
на др.оборудв.машини и съоръжения
било намаление става
-климатици Община Созопол 7 000лв. 4 000лв. 3 000лв.
-машина за подвързване 1 000лв. 1 000лв. 0

подпараграф 52-05 – придобиване на
стопански инвентар-обзавеждане
на общинска администр. сграда 280 000лв. 190000лв. 90 000лв.

подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти
било увеличение става
-административна общинска сграда
Созопол 500 000лв. 313 000лв. 813 000лв.

било намаление става
-изграждане на ІІ етаж
кметство с.Равна гора 47 000лв. 47 000лв. 0


1.2.Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 123 “Общински съвет” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонал 18 734лв. 1 566лв. 20 300лв.
в т.ч.
§ 01-03 – запл.на персонал
приравнен към тр.правоотн. 18 734лв. 1 566лв. 20 300лв.

§ 05-00 – задълж.осигур.вноски 7 178лв. 1 600лв. 8 778лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работодат.
за ДОО 4 610лв. 950лв. 5 560лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодатели 1 668лв. 500лв. 2 168лв.
§ 05-80 – вноски за доп.осигур. 900лв. 150лв. 1 050лв.

било намаление става
§ 10-00 –издръжка 80 000лв. 3 166лв. 76 834лв.
в т.ч.
§ 10-52 – командир. в чужбина 10 000лв. 3 166лв. 6 834лв.

било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 000лв. 4 000лв.

било намаление става
в т.ч.
подпараграф 52-01 – компютърна
конфигурация 2бр. 4 000лв. 4 000лв. 0
било увеличение става
-за преносим компютър 0 1 480лв. 1 480лв.
било увеличение става
подпараграф 52-03 –за копирна
машина 1бр. 0 2 520лв. 2 520лв.

1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Отбрана и сигурност” дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 25 000лв. в частта за местни дейности , по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 120 000лв. 25 000лв. 145 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 120 000лв. 25 000лв. 145 000лв.
/доп.средстава за осигуряване на
ред и сигурност през летния сезон/

1.4.Намалява плана на разходите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” със 70 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 524 “Домашен социален патронаж” – намаление със 70 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 219 093лв. 30 000лв. 189 093лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 100 000лв. 10 000лв. 90 000лв.
§ 10-15 – материали 49 500лв. 20 000лв. 29 500лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 101 000лв. 40 000лв. 61 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 –машини и съоръжения

-фурна сплочи за ДСП Созопол 5 000лв. 5 000лв. 0
-обръщателен тиган ДСП Атия 9 000лв. 9 000лв. 0
-среднотемпературен шкаф
ДСП Атия 5 000лв. 5 000лв. 0
-вертикален фризер ДСП Атия 1 000лв. 1 000лв. 0
-хоризантален фризер ДСП Атия 1 000лв. 1 000лв. 0
-хладил.с камера за ДСП Атия 2бр. 2 000лв. 2 000лв. 0
-картофобелачка за ДСП Атия 3 500лв. 3 500лв. 0
-зеленчукорезачка за ДСП Атия 3 500лв. 3 500лв. 0
-фурна на три нива за ДСП Атия 5 000лв. 5 000лв. 0
-фурна с плочи за ДСП Атия 5 000лв. 5 000лв. 0
-обръщателен тиган ДСП Зидарово 9 000лв. 1 000лв. 8 000лв.
-среднотемп.шкаф ДСП Зидарово 5 000лв. 500лв. 4 500лв.

било увеличение става
-професионален газов или
електрически котлон
за ДСП Зидарово 0 1 500лв. 1 500лв.

-Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други”- промени по плана на бюджетните кредити, както следва:
било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонал 22 502лв. 480лв. 22 022лв.
в т.ч.
§ 01-01 – запл.на персонала
по трудово правоотношение 22 502лв. 480лв. 22 022лв.
/за 0,5щатна бр.с.Извор/
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 1 900лв. 480лв. 2 380лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х/р на възнагражд. 0 480лв. 480лв.

1.5.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 201 710лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 3 290лв.
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 515 249лв. 3 290лв. 3 511 959лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –за
водоснабдяване с.Вършило 15 000лв. 3 290лв. 11 710лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение със 150 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, както следва:
било намаление става

§ 01-00 – заплати на персонал 91 128лв. 1 656лв. 89 472лв.
в т.ч.
§ 01-01 – запл.на персонала
по трудово правоотношение 91 128лв. 1 656лв. 89 472лв.
/за 1,50 щатни бройки в с.Извор/
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 7 400лв. 1 104лв. 8 504лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х/р на възнагражд. 0 1 104лв. 1 104лв.
било увеличение става
§ 10-00 издръжка 149 475лв. 552лв. 150 027лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 400лв. 552лв. 15 952лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 206 600лв. 150 000лв. 356 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане,
проучване, реставрация и
и консервация на крепостна стена
и кула Созопол 200 000лв. 150 000лв. 350 000лв.

-Дейност 621 “Управление, контрол, регулиране на дейностите по опазване на околната среда” – намаление със 70 000лв.
било намаление става
§ 10-00 –издръжка 1 50 000лв. 70 000лв. 80 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 139 000лв. 70 000лв. 69 000лв.

-Дейност 622 “Озеленяване” – увеличение с 25 000лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 300 000лв. 25 000лв. 325 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300 000лв. 25 000лв. 325 000лв.

-Дейност 623 “Чистота” – промени по плана на бюджетните кредити, както следва:
било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонал 91 992лв. 2 085лв. 89 907лв.
в т.ч.
§ 01-01 – запл.на персонала
по трудово правоотношение 91 992лв. 2 085лв. 89 907лв.
/за 2 щатни бройки в с.Извор/
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 500лв. 2 085лв. 2 585лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х/р на възнагражд. 0 2 085лв. 2 085лв.

-Дейност 626 “Пречистване на отпадъчни води от населени места” – увеличение със 100 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 100 000лв. 1 200 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –ПСОВ
Созопол 1 100 000лв. 100 000лв. 1 200 000лв.

1.6. Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 50 000лв. 50 000лв. 0
в т.ч.
основен ремонт стадион и
спортна зала с.Росен 50 000лв. 50 000лв. 0

-Дейност 739 “Музеи и худ.галерии с местен характер” – намаление с 2 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 000лв. 2 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-01 – компютърни
конфиг.2бр. за галерия Созопол 2 000лв. 2 000лв. 0

-Дейност 759 “Други дейности по културата” – увеличение с 52 000лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 260 000лв. 52 000лв. 312 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 179 000лв. 52 000лв. 231 000лв.
/за провеждане на кул.мероприятия,
съгласно културен календар за 2009г./

1.7.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” със 129 280лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – промени по плана на бюджетните кредити, както следва:
било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонал 45 842лв. 955лв. 44 887лв.
в т.ч.
§ 01-01 – запл.на персонала
по трудово правоотношение 45 842лв. 955лв. 44 887лв.
/за 1щатна бройка в с.Извор/
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 3 300лв. 955лв. 4 255лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х/р на възнагражд. 0 955лв. 955лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение със 17 720лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 154 980лв. 17 720лв. 172 700лв.
-за ремонт път с.Росен-
с.Равна гора 154 980лв. 17 720лв. 172 700лв.

-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – намаление 147 000лв.
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 481 684лв. 50 000лв. 531 684лв.
в т.ч.
§ 10-20 –разходи за вън.услуги 298 498лв. 50 000лв. 348 498лв.
/за реклама/ 180 000лв. 50 000лв. 230 000лв.

било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 155 182лв.197 000лв. 958 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09-др.нематер.активи
-проект за обновяване,реконст.и ремонт
на обект “Културен дом” Созопол 7 000лв. 7 000лв. 0
-изработване на интегриран проект за
водния цикъл на с.Черноморец 350 000лв. 150 000лв. 200 000лв.
-предпроектни проучвания на
заустването на пречистени води
от ПСОВ Созопол –дълбоководно
в Черно море 120 000лв. 40 000лв. 80 000лв.

1.8.Намалява плана на разходите във функция “Разходи некласифицирани в други функции” със 100 000лв.
било намаление става

§ 22-00 – р/ди за лихви по заеми 270 000лв. 100 000лв. 170 000лв.
в т.ч.
§ 22-24 – разходи за лихви 270 000лв. 100 000лв. 170 000лв.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
706
2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Атия
2.1.Извършва промени в бюджетните кредити във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска админстрация” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 500лв. 2 000лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – за 2 бр. 2 000лв. 2 000лв. 0
климатици с.Атия
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 350лв. 2 000лв. 18 350лв.
в.т.ч.
§ 10-15 – материали 4 225лв. 1 000лв. 5 225лв.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 000 лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 13 175лв. 2 000лв. 15 175лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.

2.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги”, дейност 831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” с 2 000 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 2 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0
Кметство с.Росен
2.4.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 5 000 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 32 400лв. 5 000лв. 27 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.

2.5.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 5 000 лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 15 600лв. 5 000лв. 20 600лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 14 500лв. 5 000лв. 19 500лв.
/за изграждане на фундамент за
поставяне на паметна плоча/


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
707
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Габър с 6 000 лв. в частта за местни дейности, както следва:
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 3 000 лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 14 175лв. 3 000лв. 17 175лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 500лв. 1 000лв. 2 500лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 2 000лв. 2 000лв.
/подмяна на ел.инсталац./
3.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 2 100лв.
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 0 2 100лв. 2 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 2 100лв. 2 100лв.
/ремонт на ВиК инсталац./
-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – увеличение с 900лв.
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 45 000лв. 900лв. 45 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 45 000лв. 900лв. 45 900лв.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
708

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Зидарово с 5 000 лв. в частта за местни дейности, както следва:
4.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 5 000 лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 41 525лв. 5 000лв. 46 525лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
/ за здравна служба/

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
709

5.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец с 41 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
5.1.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 41 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 41 000лв. 41 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – център за
самодейност и народни игри
с.Крушевец 41 000лв. 41 000лв. 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
710

6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора с 23 000 лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
6.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 23 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – увеличение с 23 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 125 000лв. 23 000лв. 148 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 125 000лв. 23 000лв. 148 000лв.
/за направа на банкет на път и
чакълиране /
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
711
7.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново с 49 000лв. в частта за местни дейности от които, средствата в размер на 19 000лв. се прехвърлят към функция “Образование” за ЦДГ с.Равадиново за подмяна на дограма и външно измазване, както следва:
7.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 10 000 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 10 000лв. 0
в т.ч.
§ 53-09 – проект едноетажна
обществена сграда с.Равадиново 10 000лв. 10 000лв. 0

7.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 39 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 9 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 37 000лв. 9 000лв. 28 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 9 000лв. 1 000лв.

-Дейност 622 “Озеленяване” – намаление с 30 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 30 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – благоустрояване
парк с.Равадиново 30 000лв. 30 000лв. 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
712

8.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец със 120 000 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва:
8.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 120 000 лв., по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 142 000лв. 120 000лв. 22 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
културен център І етап
с.Черноморец 120 000лв. 120 000лв. 0

8.2.Извършва промени в бюджетните кредити във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 15 000лв. - 15 000лв.

в т.ч. било намаление става
подпараграф 52-06-изграждане на
скейборд с.Черноморец 15 000лв. 15 000лв. 0

било увеличение става
-изграждане на детска
площадка с.Черноморец 0 15 000лв. 15 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
713
9. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор с 10 000 лв. в частта за местни дейности и ги прехвърля към функция “Образование” за ЦДГ с.Крушевец за изграждане на изолационна стая, тоалетна към здравен кабинет, по дейности и параграфи, както следва:
9.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 8 000 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 27 100лв. 8 000лв. 19 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 2 000лв. 4 500лв.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 5 000лв. 1 000лв. 4 000лв.

9.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 000 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 10 350лв. 2 000лв. 8 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 675лв. 2 000лв. 2 675лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
714

10.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” с 8 240лв. и извършва промени в бюджетните кредити, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 592 060лв. 19 240лв. 611 300лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 40 000лв. 3 000лв. 43 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 62 048лв. 6 240лв. 68 288лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 89 000лв. 10 000лв. 99 000лв.

било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 124 000лв. 11 000лв. 113 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив
ЦДГ с.Извор 30 000лв. 30 000лв. 0

било увеличение става
-основен ремонт ОДЗ “Здравец”-
филиал с.Равадиново – за подмяна
на дограма и външна мазилка 0 19 000лв. 19 000лв.Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
715
11.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2009г. за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи със 127 330лв и извършва промени в бюджетните кредити, по функции, дейности и параграфи, както следва:
11.1.Извършва промени в бюджетните кредити във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонал 556 744лв. 1 022лв. 555 722лв.
в т.ч.
§ 01-01 – запл.на персонала
по трудово правоотношение 556 744лв. 1 022лв. 555 722лв.
/за 0,5щатна бр.с.Извор/
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 25 637лв. 1 022лв. 26 659лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщ.с х/р на възнагражд. 5 557лв. 1 022лв. 6 579лв.

11.2.Функция “Здравеопазване” – увеличение с 5 330лв.
-Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” – увеличение с 5 330 лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнаг.и плащания 0 330лв. 330лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 0 330лв. 330лв.
било увеличение става
§ 05-00 – задълж.осигурителни
вноски от работодатели 0 5 000лв. 5 000лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 0 3 200лв. 3 200лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодатели 0 1 200лв. 1 200лв.
§ 05-80 – вноски за допълн.осигур. 0 600лв. 600лв.

11.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 122 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 738 “Читалища” – увеличение с 23 000лв.
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 30 000лв. 23 000лв. 53 000лв.
в т.ч. за
-читалище Созопол 30 000лв. 15 000лв. 45 000лв.
-читалище с.Атия 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Зидарово 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Индже войвода 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Крушевец 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Присад 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Равадиново 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Равна гора 0 1 000лв. 1 000лв.
-читалище с.Росен 0 1 000лв. 1 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 0 94 000лв. 94 000лв.
в т.ч.
ремонт и реконструкция на
Читалище с.Росен 0 94 000лв. 94 000лв.
-Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – увеличение с 5 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 5 000лв. 5 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 0 4 000лв. 4 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 1 000лв. 1 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
716
12. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2009г. дейност 322 “Общообразователни училища”- делегираната от държавата дейност - дофинансиране с общински приходи с 24 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 –придобиване на ДМА 515 000лв. 24 000лв. 539 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
закрит басейн към училище “Св.Св.
Кирил и Методий” гр.Созопол 500 000лв. 24 000лв. 524 000лв.
/за стр.надзор/


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
717
13.Въз основа на приетите решения по т. т.1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 5.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 10, 11.3, 12. и заповеди №Z-1227 от 03.09.2009г. и №Z-1330 от 23.09.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/

било увеличение става
Общо капиталови разходи: 11 994 227лв. 131 457лв. 12 125 684лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 4 655 070лв. 0 4 655 070лв.
било намаление става
-собствени средства 6 561 828лв. 303 570лв. 6 258 258лв.
било увеличение става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 515 000лв. 118 000лв. 633 000лв.
-други източници -ПУДООС 262 329лв. 317 027лв. 579 356лв.
в т.ч.
-водопроводна мрежа с.Крушевец 0 140 792лв. 140 792лв.
-канализация с.Крушевец 0 176 235лв. 176 235лв.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка с вх.№621/ 06.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-65, кв.9 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
718
1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 7/седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-65, кв.9 по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №121/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 120/сто и двадесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.Докладна записка с вх.№631/ 08.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част на недвижим имот – УПИ I-37, кв.3 по плана на с.Габър, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
719
1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ І-37, кв.3 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 118/18.08.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 342/триста четиридесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ ., по която да се изкупи общинската част от имота.


Докладна записка с вх.№676/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, предназначени за жилищно строителство за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди в с.Равна гора, с.Равадиново и с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
720
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и съгласно чл.51 от НУРУЖНННПЖ, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди, върху следните имоти частна общинска собственост, а именно:
1. УПИ VІІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 340 кв.м., с АЧОС № 1182/10.02.2009г.
2. УПИ ІХ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1180/10.02.2009г.
3. УПИ Х-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1179/10.02.2009г.
4. УПИ ХІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1178/10.02.2009г.
5. УПИ ХІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1185/17.02.2009г.
6. УПИ ХІІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1189/18.02.2009г.
7. УПИ ХІV-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1186/18.02.2009г.
8. УПИ ХV-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1187/18.02.2009г.
9. УПИ ХVІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1188/18.02.2009г.
10. УПИ ХVІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1190/18.02.2009г.
11. УПИ ХVІІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 505кв.м., с АЧОС № 1216/17.03.2009г.
12. УПИ ХІХ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1215/17.03.2009г.
13. УПИ ХХ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1219/17.03.2009г.
14. УПИ ХХІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от500кв.м., с АЧОС № 1218/17.03.2009г.
15. УПИ ХХІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1220/24.03.2009г.
16. УПИ ХХІІІ-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1221/24.03.2009г.
17. УПИ ХХІV-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС № 1203/1103.2009г.
18. УПИ ХХV-13033, в кв.37, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 490кв.м., с АЧОС № 1217/17.03.2009г.
19. УПИ І-13033, в кв.47 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1369/17.08.2009г.
20. УПИ ІІ-13033, в кв.47 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 505 кв.м., с АЧОС №1370/17.08.2009г.
21. УПИ ІІІ-13033, в кв.47 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1368/17.08.2009г.
22. УПИ ІV-13033, в кв.47 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., с АЧОС № 1371/17.08.2009г..
23. УПИ VІІІ-13033, в кв.47 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 510кв.м., с АЧОС №1374/21.08.2009г.
24. УПИ VІІ-13033, в кв.47 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 500кв.м., с АЧОС №1375/21.08.2009г.
25. УПИ V-13033, в кв.39 по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 480 кв.м., с АЧОС № 1412/08.10.2009г.
26. УПИ VІІ-13033, в кв.39, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 580кв.м., с АЧОС №1411/08.10.2009г.
27. УПИ VІІІ-13033, в кв.39, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 550кв.м., с АЧОС № 1410/08.10.2009г.
28. УПИ ІХ-13033, в кв.39, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 600кв.м., с АЧОС № 1408/08.10.2009г.
29. УПИ Х-13033, в кв.39, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 590кв.м., с АЧОС № 1409/08.10.2009г.
30. УПИ ХІІІ, в кв.5, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 715 кв.м., с АЧОС № 1287/10.06.2009г.
31. УПИ ХІV, в кв.5, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 650кв.м., с АЧОС № 1289/10.06.2009г.
32. УПИ ХІІ, в кв.5, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 770 кв.м., с АЧОС № 1288/10.06.2009г.
33. УПИ VІІ, в кв.18, по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 530кв.м., с АЧОС № 913/16.03.2007г.
34. УПИ Х, в кв.36, по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 475кв.м., с АЧОС № 645/07.03.2005г.
35. УПИ ІХ, в кв.36, по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 470кв.м., с АЧОС № 646/07.03.2005г.
Учредяването на правото на строеж да се извърши по реда на чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 от НУРУЖНННПЖ без търг или конкурс, на лица с установена степен на жилищна нужда по реда на чл.16 от същата наредба.

Докладна записка с вх.№644/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XII, в кв.5, целият с площ от 770кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
721
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Дойнов Дойнов, ЕГН 8811250561 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ, в кв.5, целият с площ от 770кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север – УПИ ІV-1009 и УПИ V-1009, изток – УПИ ХІобщ., запад – УПИ ХІІІобщ., юг - улица, за който е съставен АЧОС № 1288/10.06.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 114/18.08.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
2.1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя


Докладна записка с вх.№645/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIV, в кв.5, целият с площ от 650кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
722
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Нонка Атанасова Борисова, ЕГН 8710040490 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ сграда - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІV, в кв.5, целият с площ от 650 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север – УПИ ІІ-1009 и УПИ ІІІ-1009, изток – УПИ ХІІІобщ., запад – УПИ ХVобщ., юг - улица, за който е съставен АЧОС № 1289/10.06.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 116/18.08.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
2.1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№646/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII, в кв.5, целият с площ от 715кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
723
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Семра Салибрямова Мустафа, ЕГН 7504220513 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ сграда - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІІ, в кв.5, целият с площ от 715 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север – УПИ ІІІ-1009 и УПИ ІV-1009, изток – УПИ ХІІобщ., запад – УПИ ХІVобщ., юг - улица, за който е съставен АЧОС № 1287/10.06.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 115/18.08.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.00 лв. /тридесет лвева/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
2.1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№652/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ X, в кв.36, целият с площ от 476 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
724

1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Станко Огнянов Христов, ЕГН 7705020543 от с.Равна Гора да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х, в кв.36, целият с площ от 475кв.м., по плана на с.Равна Гора, Община Созопол, при граници – север – УПИ V-330, изток – улица, запад – УПИ ІХобщ., юг - улица., за който е съставен АЧОС № 645/07.03.2005г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 113/18.08.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателяДокладна записка с вх.№653/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII, в кв.18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
725
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Христо Огнянов Христов, ЕГН 7211100763 от с.Равна Гора да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ, в кв.18, целият с площ от 530кв.м., по плана на с.Равна Гора, Община Созопол, при граници – север – УПИ VІ, изток – улица, запад – УПИ Vза озел., юг - УПИ Vза озел., за който е съставен АЧОС № 913/16.03.2007г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 64/25.05.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№654/ 09.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX в кв.36, целият с площ от 470 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
726
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Еливан Халилова Исмаилова, ЕГН 6601057699 от с.Равна Гора да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ, в кв.36, целият с площ от 470кв.м., по плана на с.Равна Гора, Община Созопол, при граници – север – УПИ VІ-330, изток – УПИ Хобщ., запад – улица, юг - улица., за който е съставен АЧОС № 646/07.03.2005г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 112/18.08.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№659/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXIII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
727
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иван Йорданов Иванов, ЕГН 8510250503 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХХІV-13033, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХХІІ-13033, северозапад – УПИ ХХІ-13033 и УПИ ХХ-13033., за който е съставен АЧОС № 1221/24.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 16/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№660/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
728
Общински съвет Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 17/седемнадесет/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх.№661/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
729
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 75/седемдесет и пет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№664/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVIII-13033, в кв.37, целият с площ от 505 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
730
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Мария Любчева Парламова, ЕГН 8904120531 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 505кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ І-общ., улица, югоизток – УПИ І-общ. и УПИ ХХV-13033, югозапад – УПИ ІХ-13033, североизток – улица, за който е съставен АЧОС № 1216/17.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 11/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№665/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
731
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Атанас Маринов Христов, ЕГН 8003070562 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХVІІ-13033, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХV-13033, северозапад – УПИ Х-13033.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 9/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№666/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
732
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Християн Благоев Христов, ЕГН 8304210525 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІV-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХV-13033, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХІІІ-13033, северозапад – УПИ ХІІ-13033.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 7/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№667/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
733
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Янка Борисова Янева, ЕГН 8904170511 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – изток – УПИ V-117, УПИ ІV-общ. и УПИ ІІІ-118, юг – улица, запад – УПИ VІ-13033, север – УПИ ІХ-13033 и УПИ VІІІ-13033, за който е съставен АЧОС № 1190/18.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 10/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№668/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
734

1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стефан Асенов Стефанов, ЕГН 7901090468 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХV-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХVІ-13033, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХІV-13033, северозапад – УПИ ХІ-13033.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 8/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№669/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIX-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
735
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Валентина Александрова Стратиева, ЕГН 7812079153 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІХ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХVІІ-13033, югоизток – УПИ ХХV-13033 и УПИ ХХІV-13033, югозапад – УПИ ХХ-13033, северозапад – улица, за който е съставен АЧОС № 1215/17.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 12/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя


Докладна записка с вх.№670/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, в кв.37, целият с площ от 340 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
736
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Денка Петкова Атанасова, ЕГН 8110180459 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 340кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ VІІ-117 и УПИ V-117, югоизток – УПИ ХVІІ13033, югозапад – УПИ ІХ13033, северозапад - улица, за който е съставен АЧОС № 1182/10.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка №1/ 14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.80 лв./тридесет и два лева и 0.80стотинки/, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№671/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ X-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
737
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Георгиев Христов, ЕГН 7712120443 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – при граници – североизток – УПИ ІХ-13033, югоизток – УПИ ХVІ-13033, югозапад – УПИ ХІ-13033, северозапад - улица, за който е съставен АЧОС № 1179/10.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 3/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№672/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
738
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Яни Георгиев Христов, ЕГН 8401030586 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – при граници – североизток – УПИ Х-13033, югоизток – УПИ ХV-13033, югозапад – УПИ ХІV-13033 и УПИ ХІІ-13033, северозапад – улица.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 4/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№673/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
739
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Денка Янева Ангелова, ЕГН 8305240519 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХІV-13033, югоизток – улица, югозапад – улица, северозапад – УПИ ХІІ-13033.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 6/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№674/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
740
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Кирчо Георгиев Христов, ЕГН 7904140500 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – при граници – североизток – УПИ VІІІ-13033, югоизток – УПИ ХVІІ-13033, югозапад – УПИ Х-13033, северозапад - улица, за който е съставен АЧОС № 1180/10.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 2/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв./тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя.

Докладна записка с вх.№675/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
741
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Георги Митков Парламов, ЕГН 7910160700 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – при граници: североизток – УПИ ХІ-13033, югоизток – УПИ ХІV-13033 и УПИ ХІІІ-13033, югозапад – улица, северозапад - улица.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 5/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№677/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXIV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
742
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Минка Янкова Ангелова, ЕГН 7806180494 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІV-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХХV-13033, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХХІІІ-13033, северозапад – УПИ ХХ-13033 и УПИ ХІХ-13033, за който е съставен АЧОС № 1203/11.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 17/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№678/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ II-13033, в кв.47, целият с площ от 505 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
743
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Атанасов Иванов, ЕГН 5909290582 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ -13033, в кв.47, целият с площ от 505кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – север – улица, изток – УПИ ІІІ-13033 и УПИ ІV-13033, юг – УПИ V-13033 и УПИ VІ-13033, запад – УПИ VІІІ-13033 и УПИ І-13033, за който е съставен АЧОС № 1370/17.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 20/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя


Докладна записка с вх.№679/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ I-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
744
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стефан Благоев Христов, ЕГН 7610090705 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ І-13033, в кв.47, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – север – улица, изток – УПИ ІІ-13033, юг – УПИ VІІІ-13033, запад – улица, за който е съставен АЧОС № 1369/17.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 19/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя.

Докладна записка с вх.№680/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
745
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иван Димитров Христов, ЕГН 7309050808 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХХ-13033, югоизток – УПИ ХХІІ -13033 и УПИ ХХІІІ-13033, югозапад – улица, северозапад – улица, за който е съставен АЧОС № 1218/17.03.2009г. .
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 14/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№681/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XX-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
746
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Фотинка Сандева Парламова, ЕГН 5902030496 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХ-13033, в кв.37, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХІХ-13033, югоизток – УПИ ХХІV-13033 и УПИ ХХІІІ-13033, югозапад – УПИ ХХІ-13033, северозапад – улица, за който е съставен АЧОС № 1219/17.03.2009г..
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 13/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя.

Докладна записка с вх.№682/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXII-13033, в кв.37, целият с площ от 495 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
747
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Христо Йорданов Иванов, ЕГН 8104300489 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІІ-13033, в кв.37, целият с площ от 495кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХХІІІ-13033, югоизток – улица, югозапад –улица, северозапад – УПИ ХХІ-13033, за който е съставен АЧОС № 1220/24.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 15/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№683/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XXV-13033, в кв.37, целият с площ от 490 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
748
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Таня Янкова Ангелова, ЕГН 8404250476 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХV-13033, в кв.37, целият с площ от 490кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ Іобщ., югоизток – улица, югозапад – УПИ ХХІV-13033, северозапад – УПИ ХІХ-13033 и УПИ ХVІІІ-13033., за който е съставен АЧОС № 1217/17.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 18/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№684/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Созопол, правото на собственост върху ПИ с индетификатор 81178.3.210 – държавна собственост с начин на трайно ползване за пристанище.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
749

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 81178.3.210, целия с площ от 7227 кв.м., трайно предназначение на територията – територия на транспорта и начин на трайно ползване – за пристанище с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министъра на регионално развитие и Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Докладна записка с вх.№686/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX-13033, в кв.39, целият с площ от 600 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
750
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иван Иванов Георгиев, ЕГН 8009299047 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ-13033, в кв.39, целият с площ от 600кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници: североизток – УПИ VІІ-13033, югоизток – УПИ Х-13033 и УПИ ХІІ-13033, югозапад – улица, северозапад – УПИ VІІІ-13033, за който е съставен АЧОС № 1408/08.10.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 28/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.76 лв./тридесет и два лева и седемдесет и шест ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№687/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ X-13033, в кв.39, целият с площ от 590 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
751
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Анка Радева Калайджиева, ЕГН 5506170573 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х-13033, в кв.39, целият с площ от 590кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ХІІ-13033, югоизток – УПИ ХІ-13033, югозапад – улица, северозапад – УПИ ІХ-13033, за който е съставен АЧОС № 1409/08.10.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 29/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.82 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и две ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя.

Докладна записка с вх.№688/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ V-13033, в кв.39, целият с площ от 480 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
752
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Наталия Тодорова Димова, ЕГН 8806301453 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-13033, в кв.39, целият с площ от 480кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ІІІ-192 и УПИ ІІ-192, югоизток – УПИ VІІ-13033, югозапад – улица тупик, северозапад – улица, за който е съставен АЧОС № 1412/08.10.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 25/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№689/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, в кв.39, целият с площ от 550 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
753
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Константин Николаев Штрибец, ЕГН 4906177020 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-13033, в кв.39, целият с площ от 550кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници: североизток – УПИ VІІ-13033, югоизток – УПИ ІХ-13033, югозапад – улица, северозапад - улица, за който е съставен АЧОС № 1410/08.10.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 27/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.81 лв./тридесет и два лева и осемдесет и една ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№690/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII-13033, в кв.39, целият с площ от 580 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
754
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Лидия Димитрова Андонова, ЕГН 8411030515 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ-13033, в кв.39, целият с площ от 580кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ VІ-13033 и улица тупик, югоизток – УПИ ХХІІ-13033, югозапад – УПИ ІХ-13033 и УПИ VІІІ-13033, северозапад – улица, за който е съставен АЧОС № 1411/08.10.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 26/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.89 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и девет ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№691/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
755
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иринка Стефанова Христова, ЕГН 8902270595 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ-13033, в кв.47, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – север – УПИ VІІІ-13033, изток – УПИ VІ-13033, юг – улица, запад – УПИ VІІІ-130033, за който е съставен АЧОС № 1375/21.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 23/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№692/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IV-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
756
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Недялка Йорданова Ангелова, ЕГН 7809170458 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-13033, в кв.47, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – север – УПИ ІІІ-13033, изток – улица, юг – УПИ V-13033, запад – УПИ ІІ, за който е съставен АЧОС № 1371/17.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 22/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лв. и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№693/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ III-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
757

1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Благоев Христов, ЕГН 7407080582 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІ -13033, в кв.47, целият с площ от 500кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – север – улица, изток – улица, юг – УПИ /V-13033, запад – УПИ ІІ-13033, за който е съставен АЧОС № 1368/17.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 21/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№694/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, в кв.47, целият с площ от 510 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
758
1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Благой Стоянов Христов, ЕГН 7401240662 от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-13033, в кв.47, целият с площ от 510кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – север – УПИ І-13033, изток – УПИ ІІ-13033, юг – УПИ VІ-13033 и УПИ VІІ-13033, запад – улица, за който е съставен АЧОС № 1374/21.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 24/14.10.2009г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 32.87 лв. /тридесет и два лева и осемдесет и седем ст./, без вкл. ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя

Докладна записка с вх.№695/ 15.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.505.144 по кадастрална карта на гр.Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
759
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификационен номер 67800.505.144 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин за землище, петстотин и пет за кадастрален район, сто четиридесет и четири за поземлен имот/, по кадастрална карта на гр.Созопол, /стар идентификатор 67800.505.19/, идентичен с УПИ ІV, кв.18 по плана на гр.Созопол, целият с площ 478/четиристотин седемдесет и осем/кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване при съседи: ПИ № 67800.505.94, ПИ № 67800.505.127, ПИ № 67800.505.145, ПИ № 67800.505.143, за който е съаставен Акт за общинска собственост 1407/02.10.2009год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 381 429/триста осемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и девет лева/, без вкл.ДДС и съгласно изготвена пазарна оценка № 142/06.10.2009г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№662/ 14.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
760
1.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Станка Василева Недкова от с. Черноморец - ЕГН : 2402040470, за извършена операция на десен долен крайник в размер 1 179 /хиляда сто седемдесет и девет / лв. 08 ст.
Нина Стоянова Райнова от с. Зидарово - ЕГН : 8506260559 , за продължително гинекологично лечение в размер на 411 / четиристотин и единадесет / лв. и 90 ст.
Иван Желязков Христов от с. Равадиново - ЕГН : 8301290445, за покриване на разходи за извършена операция на десен долен крайник в размер на 1 129 / хиляда сто двадесет и девет / лв. и 22 ст.
Енчо Илиев Стайков от с.Росен - ЕГН : 5202170609 , за извършена оперативна интервенция на долен крайник в размер на 263 / двеста шестдесет и три/ лв.и 60 ст.
Станимир Тодоро Тодоров от с. Равна гора - ЕГН : 6940250844 , страдащ от туморния образования на главния мозък - за покриване разходи по лечението му в размер на 1 509 / хиляда петстотин и девет / лв. и 02 ст.
Пенка Николова Хадилева от гр. Созопол - ЕГН : 5505250458, за покриване на разходи по операция за ендопротезиране на става в размер на 3153 / три хиляди сто петдесет и три /лв. и 65 ст.
Женя Калчева Трендафилова от гр. Созопол - ЕГН: 6710151016 , за извършена онкологична гинекологична операция в размер на 1 174 / хиляда сто седемдесет и четири / лв. и 74 ст.
Анка Фотева Трендафилова от гр. Созопол - ЕГН : 4302110495 , за разходи по оперативно лечение на ляво око в размер на 700 / седемстоти / лв.
Борис Димитров Гаров от гр. Созопол - ЕГН: 4804100489 , за провеждане на лечение , което му предстои в размер на 300 / триста / лв.
Николай Христов Зангочев от гр.Созопол - ЕГН : 6603260508 , претърпял оперативно лечение в размер на 300 / триста / лв.
2.За гласуваните по-горе лица, на които им се отпускаа финансова помощ в размер над 500лв. в едномесечен срок от приемане на решението следва да представят необходимите документи посочени в Параграф 1, т.7, изречение последно от Наредбата ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ. В случай, че изисканите документи не се представят в цитирания по-горе срок, същите да получат финансова помощ в размер на 500лв. Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№713/29.10.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол,относно:Предоставяне на безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
761
На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем в размер на 175 000лв./сто седемдесет и пет хил.лева/ от собствени приходи на Общината за 2009г. за междинни плащания на база реално извършени разходи към изпълнителите на дейности по проекта, и със срок за погасяване до 30.06.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...