:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛНА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 762

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на гр. Созопол, определяне на зони, като местоположение на населените места и местности на общината.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
4. Докладна записка с вх.№ 714/ 02.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Проект „Красива България”
5. Докладна записка с вх.№ 719/ 04.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Община Созопол да бъде партньор в създаването на рибарски групи на територията на Общините Созопол, Царево и Приморско.
6. Докладна записка с вх.№ 742/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
7. Докладна записка с вх.№707/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-308, кв.28 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№708/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-103, кв.11 по плана на с.Габър, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 746/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на статута на имот – публична общинска собственост,находящ се в с.Крушевец, община Созопол в частна общинска собственост; и 2. Одобряване предназначението му за жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
10. Докладна записка с вх.№ 748/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. „Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/ 18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
11. Докладна записка с вх.№ 749/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Гробищен парк”, чрез отчуждаване на поземлени имоти с номера по КК 67800.9.100, 67800.9.101, 67800.9.126, частна общинска собственост попадащи в предвижданията му.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
12. Докладна записка с вх.№ 718/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ, с отреждане за УПИ I „За КОО”, кв.16, по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 725/ 05.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП за ПИ №013084, с отреждане за КПС, в землището на с.Равадиново, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 741/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница на УПИ III-275 в кв.31, идентичен с ПИ 67800.501.237 и общински имот с индетификационен номер 67800.501.477 /по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/ съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
15. Докладна записка с вх.№ 743/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект ПУП – ПРЗ за УПИ I „за индивидуално жилищно строителство” в кв.52 / нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 744/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект ПУП – ПРЗ за УПИ I „За индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.53 / нов иденификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила КК на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ.
18. Докладна записка с вх.№ 747/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на изработването ПУП – ПРЗ за УПИ, с отреждане за УПИ „За трафопост”, в ПИ 134.152, м.”Овощна градина” по плана на новообразувани имоти с.Крушевец, Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
19. Докладна записка с вх.№ 751/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост;
VII. Докладна записка с вх.№ 757/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Св. Марина”, с кадастрални номера 67800.36.5 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 767/23.11.2009г. от Красимира Германова, Стойо Недин и Христо Бардуков, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 763
І. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, като текстове със следното съдържание:
Чл.131/изм.с решение №763/ 24.11.2009г/
Т.8. /нова, приета с решение 763/ 24.11.2009г./ За процедиране и одобряване проект за ПУП(вкл.ЧИ) таксата е в размер на 700 лв, и включва следните дейности:
• Изискването и получаването на официална справка от имотен регистър от АГКК, Служба Бургас
• Изискването и получаването на официална справка от имотен регистър от Общинска служба земеделие и гори-Созопол;
• Обявяване на заинтересуваните страни , вкл. и такси към ДВ;
• Техническа подготовка на преписка- на обжалвана за Административен съд, на влязла в сила – за внасяне в Областна Дирекция Земеделие – Бургас/ респ. МЗХ-София;
• Техническа подготовка на влязла в сила преписка за изпращане, нанасяне и отразяване ва АГКК, Служба Бургас
Чл.133/изм.с решение №763/ 24.11.2009г./
(4) /нова, приета с решение №763/ 24.11.2009г./ за предоставяне данни от действащ план-координатен регистър за имот, таксата е в размер от 1 лв. на точка.

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 764

1. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и чл.62,ал.10 от Закон за устройство на територията , във връзка с §69 от ПЗР на ЗИДЗУТ, Общински Съвет Созопол приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
2. Настоящата Наредба да се публикува в местен ежедневник.

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на гр. Созопол, определяне на зони, като местоположение на населените места и местности на общината.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 765

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения:

I. В Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В Чл.18, ал.2 се добавя нова т.5 със следното съдържание: “За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила,
за чистота на териториите – 3,5 промила.
2. В Чл.18, ал.3 се добавя нова т.5 със следното съдържание: “За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила,
за чистота на териториите – 3,5 промила.
3. В Чл.18, ал.5, се добавя нова т.1 със следния текст: “Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци,лицата по чл.17 ал.1 подават декларация по образец /Приложение 3/ в дирекция”ПМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти,декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.”
т.1 става т.2
т.2 става т.3
т.3 става т.4
т.4 отпада
4. В Чл.18, ал.6, т.3 придобива следната редакция: “За придобитите през годината имоти декларацията по чл.18,ал.6,т.2, се подава едновременно с декларацията по чл.14 или чл.17 от ЗМДТ. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.”
5. В Чл.18 се добавя нова ал.7 със следния текст: “Задължените лица ,които имат неплатени задължения за местни данъци и такси от предходни години, не могат да подават декларации по чл.18 ал.5 и ал.6 от Наредбата.”
6. Промяна в Приложение 1 – таблица ,към чл.18,ал.2 и ал.3
- за “с.о.Червенка по компоненти:
за физически лица – жилищни имоти – 3,5-0,2-1,3
- нежилищни имоти – 7,0-0,5-2,5
за юридически лица – жилищни имити – 4,2-0,25-1,55
- нижилищни имоти – 7,0-0,5-2,5
7. Промяна в Приложение 4 – декларация към чл.18,ал.6,т.2:
Нов образец на декларация по чл.18, ал.6, т.2 , и приложен към това предложение като Приложение 1;
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 766

II. В Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Созопол:
1. Нова ал.1 на чл.15 – “за с.Атия – за всички имоти, заверени “извън строителни граници”, данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 767

ІІІ. Определяне на зони ,като местоположение на :
- Созопол, всички населени места от общината,
- Буджака, Мапи,Света Марина,Куку Баир,Алепу,Каваци.
Както следва:
- За Созопол
Първа зона/ Колона І от Таблица 3/:
квартали от 1 да 44 вкл., 49,52,84,85,86,144,145,146
Втора зона / Колона ІІ от Таблица 3/ :
Квартали от 45 до 48 вкл.,50,51, от 53 до 83 вкл.,87,88,89,111
Трета зона/ Колона ІІІ от Таблица 3/:
Квартали от 90 до 110 вкл., и от 112 до 143 вкл.
- Буджака,Мапи,Света Марина, Алепу,Каваци - Първа категория вилна зона/ Колона І кат. от Таблица 3/
- Куку баир - Втора категория вилна зона/ Колона ІІкат.от Таблица 3/:
- За всички останали населени места от общината,вкл.с.о.Червенка- първа зона / Колона І от Таблица 3/

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 714/ 02.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Проект „Красива България”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 768

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства по проект”Красива България”за 2010г. по мярка 02 „Подобряване на социална инфраструктура” с проект за текущ ремонт на ЦДГ, с. Равна гора.

Докладна записка с вх.№ 719/ 04.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Община Созопол да бъде партньор в създаването на рибарски групи на територията на Общините Созопол, Царево и Приморско.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 769

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:
1. Община Созопол да участва в създаване на Публично-частно партньорство за подаване на Декларация за изразяване на интерес и подготовка на проект по мярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местни стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи” от приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /ОПРСР/ 2007-2013г. за създаване на Рибарска група на територията на общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Като партньори за подписване на Декларацията за изразяване на интерес да бъдат следните организациите, определени въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 16.11.2009 г. в гр.Приморско, като списъкът е индикативен, съгласно чл.8, ал.1 и 2 от Наредба №7/30.03.2009г. на Министерство на земеделието и храните.
3. Водеща организация по проекта, която да подаде Декларацията за изразяване на интерес към Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА/ по мярка 4.1.А от ОПРСР да бъде община Приморско
4. Катя Петрова Стоянова - зам. Кмет на Община Созопол да представлява участието на Общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Декларацията за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР и подпише Декларацията в качеството на партньор.
5. Община Созопол се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Декларацията за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР.


Докладна записка с вх.№ 742/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 770
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на гр.Созопол – собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 481 684лв. 20 400лв. 461 284лв.
в т.ч.
§ 10-20 –разходи за вън.услуги 348 498лв. 20 400лв. 328 098лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 958 182лв. 20 400лв. 978 582лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09-др.нематер.активи
-проект за градоустройство и
промяна в статута на земята на
ПИ №67800.3.338 на гр.
Созопол м.Месари 0 20 400лв. 20 400лв

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 771

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство Равадиново
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 28 000лв. 2 500лв. 25 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 500лв. 500лв.
2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 745 “Обредни домове и зали” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 2 500лв. 2 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали 0 1 500лв. 1 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 1 000лв. 1 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 772

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на функция “Образование” за 2009г. в частта за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 611 300лв. 8 900лв. 620 200лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-11 – храна 159 315лв. 3 000лв. 156 315лв.
§ 10-12 – медикаменти 2 000лв. 2 000лв. 0
§ 10-14 – учебни разходи 5 000лв. 2 000лв. 3 000лв.
§ 10-51 – командировки 10 000лв. 3 000лв. 7 000лв.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 59 047лв. 10 000лв. 69 047лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 99 000лв 8 900лв.107 900лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 113 000лв. 15 400лв. 97 600лв.
в т.ч.
-основен ремонт
ЦДГ с.Крушевец 51 000лв. 15 400лв. 35 600лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 371 943лв. 6 500лв. 1378 443лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобив.
на др.оборудване, машини и
съоръжения
-пекарна за ЦДГ “Моряче”с.Атия 0 5 000лв. 5 000лв.
-стерилизатори 2бр.за ОДЗ
“Здравец” гр.Созопол 4 000лв. 1 500лв. 5 500лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 773

4.Въз основа на приетите решения по т. 1.1 и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол, както следва:/ Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 12 125 684лв. 11 500лв. 12 137 184лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 4 655 070лв. 0 4 655 070лв.
било увеличение става
-собствени средства 6 258 258лв. 11 500лв. 6 269 758лв.
било 0 става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 633 000лв. 0 633 000лв.
-други източници -ПУДООС 579 356лв. 0 579 356лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№707/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-308, кв.28 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 774

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 18/осемнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-308, кв.28 по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №120/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 308/триста и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№708/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-103, кв.11 по плана на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 775

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 50/петдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-103, кв.11 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 132/05.10.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 428/четиристотин двадесет и осем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота

Докладна записка с вх.№ 746/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на статута на имот – публична общинска собственост,находящ се в с.Крушевец, община Созопол в частна общинска собственост; и 2. Одобряване предназначението му за жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 776

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на недвижим имот масивна едноетажна сграда „Детска градина” с застроена площ - 65.68/шестдесет и пет цяло и шестдесет и осем/кв.м., изградена в Дворното място е с площ - 720/седемстотин и двадесет/кв.м, представляващо парцел VІІ, кв.17, по плана на с.Крушевец, Община Созопол, актуван за Публична общинска собственост с АОС № 330/12.02.1998г., като го обявява за частна общинска собственост.
1.2. Във връзка с т.1.1 и на основание чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост Общински съвет одобрява предназначението на описаната в т.1.1. сграда да бъде „Жилище за настаняване под наем” и допълва одобрения с Решение № 532/26.03.09г. на Общински съвет - Созопол приложен списък на жилищната собственост на Община Созопол.
1.3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на нов акт за частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№ 748/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. „Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/ 18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 777

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя пазарна цена за закупуване на имот имот с идентификационен номер №67800.50.311 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, находящ се в м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, целият с площ от 603 /шестотин и три/ кв.м. на стойност 8545 /осем хиляди петстотин четиридесет и пет/лв., обективирана в оценителен Протокол №163/29.09.2009г.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Владимир Димитров Титов да придобие собствеността върху имот имот с идентификационен номер №67800.50.311 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, находящ се в м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, целият с площ от 603 /шестотин и три/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 749/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Гробищен парк”, чрез отчуждаване на поземлени имоти с номера по КК 67800.9.100, 67800.9.101, 67800.9.126, частна общинска собственост попадащи в предвижданията му.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 778

1.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Гробищен парк Созопол”,одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС, с решение № 569 от 24.04.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.100, собственост на Мери Георгиева Костова, ЕГН 5406159138, целият с площ от 3,151дка, изоставена нива, десета категория , за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
Като одобрява изплащане на сумата от 130 768/сто и тридесет хиляди седмстотин шестдесет и осем /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 128 от 05.10.09г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.101, собственост на наследници на Ирина Панайотова Иванова целият с площ от 0.569 дка, изоставена нива, десета категория, изоставена нива, десета категория , за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
Като одобрява изплащане на сумата от 28 196/двадесет и осем хиляди сто деветдесет и шест /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 129 от 05.10.09г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.126, собственост на Ангелина СъбеваГН 3609200650, наследници на Христо Панайотов, целият имот с площ от 1,708 дка, изоставена нива, десета категория , за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
Като одобрява изплащане на сумата от 84 636/осемдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и шест /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 130 от 05.10.09г, по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 718/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ, с отреждане за УПИ I „За КОО”, кв.16, по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 779

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и Заповед за допускане за изработване от 20.03.09г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.29 от Протокол 16/15.07.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на с.Равадиново ;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - ПРЗ за УПИ І”За КОО”, кв.16 по план на с.Равадиново, с цел обособяване на три нови УПИ.
С проекта се обособяват : един нов УПИ V”За търговски обекти на ПК Изгрев”, със застроителен обем за изграждане на търговски обект при плътност на застрояване 60%, Н мах=10.00м., Кинт=2, мин.озелнена площ 30% , един нов УПИ І”За зала за събрания, младежки клуб, клуб на пенсионера, кабинети за художествена самодейност”, със застроителен обем за изграждане на търговски обект при плътност на застрояване 60%, Н мах=10.00м., Кинт=2, мин.озелнена площ 30% и нов УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки”.

Докладна записка с вх.№ 725/ 05.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП за ПИ №013084, с отреждане за КПС, в землището на с.Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 780

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4, чл.109,ал.1,т.3 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.1 от Закон за Устройство на територията и чл.35,ал.1 от Правилник за приложение на Закон за опазване на земеделските земи, Разрешение за изработване от 14.02.07г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.60 от Протокол 11/13.05.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на с.Равадиново и свързаната с него зона на влияние;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в с.Равадиново, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
І. Подробен устройствен план - ПРЗ за изграждане на „Канално-помпена станция сРавадиново”, с цел промяна предназначението на имот с № 013084, м.”Халваджи дол”, з-ще с.Равадиново, целият имот с площ от 16.193 дка, с НТП – изоставена нива.
С проекта се обособява един нов УПИ VІ-13084”За КПС”, със застроителен обем за изграждане на канално помпена станция при плътност на застрояване 50%, Н мах=6.00м., Кинт=1, мин.озелнена площ 30%.
ІІ. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи в Областна Дирекция ”ЗГ” гр.Бургас, за определяне и утвърждаване на трасето, утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща по ПУП

Докладна записка с вх.№ 741/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница на УПИ III-275 в кв.31, идентичен с ПИ 67800.501.237 и общински имот с индетификационен номер 67800.501.477 /по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/ съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 781

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница УПИ ІІІ-275 в кв.31 по плана на гр.Созопол, идентичен с поземлен имот с идентификационен номер 67800.501.237 с проектна площ от 31кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 8 589 /осем хиляди петстотин осемдесет и девет /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ІІІ-275 в кв.31 по плана на гр.Созопол, идентичен с поземлен имот с идентификационен номер 67800.501.237 по влязла в сила Кадастрална карта;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№ 743/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект ПУП – ПРЗ за УПИ I „за индивидуално жилищно строителство” в кв.52 / нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 782

Общински съвет Созопол На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.109, ал.1, т.2 и ал.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124, ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.131 от ЗУТ и Заповед № 1098/12.08.2009г. на Кмета на Община Созопол за допускане изработването на ПУП-ПРЗ, Решение по т.36 от Протокол № 25/11.11.2009г. на Общински експертен съвет, и Решение № 534/26.03.2009г на Общински Съвет за допускане, при следните мотиви:
1. Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на гр.Созопол
2. Обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за предоставяне на отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на социални жилища.
3. Оптимизиране на инжинерните мрежи в района и изработване на градоустройствена основа за провеждане на мероприятия по озеленяване и благоустройство на района
О Д О Б Р Я В А:
Подробен устройствен план – за регулация и застрояване, с цел промяна на УПИ І „за индивидуално жилищно строителство ” в кв.52 / нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол. С проекта се обособяват:
- улична регулация на улица с о.т.906-918-907-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-с ширина 8,00 м./5,00м.ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1,50 м./. , улична регулация на улица с о.т.918-919-920-921- с ширина 6,50 м. / 4,50 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1,00 м./.
- нов квартал №52А по плана на гр.Созопол в който се обособяват нови УПИ І общ., ІІ общ., ІІІ общ., ІV общ., V общ. , VІ общ., VІІ общ, VІІІ общ, ІХ общ, Х общ, ХІ общ, ХІІ общ, ХІІІ общ, ХІV общ , ХV „За трафопост” , ХVІ общ. и ХVІІ общ. , в които се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при следните градоустройствени показатели; за частта от имотите попадащи в зона „А” – плътност на застрояване 20%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.0,5, мин.озеленена площ 70%; за частта от имотите попадащи в зона „Б” плътност на застрояване 50%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.1,5, мин.озеленена площ -40% по корекции нанесени в зелен цвят при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.
- нов кв.52 по плана на гр.Созопол се обособяват нови УПИ І общ., ХІ общ, ХІІ общ, ХІІІ „За озеленяване” и VІІ „За озеленяване” по зелените, кафяви и сини линии, надписи и щрихи. Като за обособените нови УПИ І общ., ХІ общ, ХІІ общ, в квартал 52 се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 50%, Н мак.=7,00 м. Кинт.1,5, мин.озеленена площ 40% по корекции нанесени в зелен цвят при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.

Докладна записка с вх.№ 744/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект ПУП – ПРЗ за УПИ I „За индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.53 / нов иденификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 783

Общински съвет Созопол На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.109, ал.1, т.2 и ал.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124, ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.131 от ЗУТ и Заповед № 1097/12.08.2009г. на Кмета на Община Созопол за допускане изработването на ПУП-ПРЗ, Решение по т.35 от Протокол № 25/11.11.2009г. на Общински експертен съвет, и Решение № 533/26.03.2009г на Общински Съвет за допускане, при следните мотиви:
1. Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на гр.Созопол
2. Обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за предоставяне на отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на социални жилища.
3. Оптимизиране на инжинерните мрежи в района и изработване на градоустройствена основа за провеждане на мероприятия по озеленяване и благоустройство на района
О Д О Б Р Я ВА:
Подробен устройствен план – за регулация и застрояване, с цел промяна на УПИ І „за индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.53 / нов идентификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол. С проекта се обособяват:
- улична регулация на улица на улица с о.т.932-933-с ширина 9,00 м. Обособява се улична регулация на улица с о.т.932-933-с ширина 9,00 м.
- нов квартал №53А по плана на гр.Созопол в който се обособяват нови УПИ І общ., ІІ общ., ІІІ общ., ІV общ., V общ. и VІ общ., в които се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при следните градоустройствени показатели - плътност на застрояване 20%, Н мак.=7,00 м., Кинт 0,5, мин.озеленена площ 70%, при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.
- нов кв.53 по плана на гр.Созопол се обособяват нови УПИ XLІХ общ., L общ., LІ общ., LІІ общ, LІІІ общ. LІV общ. LV общ. LVІ общ. LVІІ общ. LVІІІ общ. LІХ общ. LХ общ. по зелените, кафяви и сини линии, надписи и щрихи, в които се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при следните градоустройствени показатели - за частта от имотите попадащи в зона „А” – плътност на застрояване 20%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.0,5, мин.озеленена площ 70%; за частта от имотите попадащи в зона „Б” плътност на застрояване 50%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.1,5, мин.озеленена площ -40% по корекции нанесени в зелен цвят при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.

Докладна записка с вх.№ 747/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на изработването ПУП – ПРЗ за УПИ, с отреждане за УПИ „За трафопост”, в ПИ 134.152, м.”Овощна градина” по плана на новообразувани имоти с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 784

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за Устройство на територията и Заповед за допускане на изработване от 06.01.09г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.8 от Протокол 22/19.11.2008г, писмо изх.№ 1100 от 12.03.2009 на РИОСВ Бургас, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за подобряванто на местната инжнерна инфраструктура и развитие на енергоснабдителната мрежа на с.Крушевец ;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
Д О П У С К А
изработването на проект за план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от неурегулиран поземлен имот 134152, землище на с.Крушевец с площ от 25 кв.м. с цел изграждане на трафопост , на основание чл.133, ал.7, чл.109, ал.1,т.3 и ал.2, чл.110,ал.1,т.1 и чл.60 от Закон за устройство на територията.

Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила КК на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 785
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и Протокол на Експертен съвет на НИПК за съгласуване , Решение на ОЕС по т.34 от Протокол 25/11.11.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на зоната – „Провлака”, гр.Созопол;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия, формиране на линия на брегоукрепване, реализация на крайбрежната улица и свързаната с нея инфраструктура.
О Д О Б Р Я В А
Проект за Частично изменение на План за регулация и застрояване, състоящо се в изменение на регулационни граници и застройки в обхват на квартал 153 и УПИ ІІ”За обществено обслужване и яхт клуб”, кв.147, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ , с цел обособяване на три нови УПИ.
С проекта се обособяват нови УПИ І 1751”За обществено обслужване и яхтено пристанище”, УПИ ІІобщ „За пристанище – публична общинска собственост ”,УПИ ІІІ 1751”За обществено обслужване и яхтено пристанище”, в кв.153 по план на гр.Созопол.
Като в УПИ І 1751”За обществено обслужване и яхтено пристанище” и УПИ ІІІ 1751 „За обществено обслужване и яхтено пристанище” се ситуират нови едноетажни застроителни обеми при плътност на застрояване 20%, Н мах=4.50м., Кинт=0.5, мин.озелнена площ 70% .

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 751/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 786
Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Панайот Михайлов Михайлов от гр. Созопол – ЕГН: 6404020464, претърпял оперативни интервенции за наличие на туморно образование на тънките черва в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин/

Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН : 5711110787, претърпял сърдечна операция - за закупени лекарства и покриване на транспортни разходи в размер на 500 / петстотин / лв.

Надка Стоянова Халачева – Крумова от гр. Созопол – ЕГН: 6311015370, за извършена онкологична гинекологична операция в размер на 400 / четиристотин/ лв.

Димо Димитров Димов от с. Росен – ЕГН: 5709030567, страдащ от карцином на десен бял дроб за транспортни разходи , медицински изследвания и закупени лекарства в размер на 443 / четиристотин четиридесет и три / лв. и 82 ст.

Кирил Киров Мицов от с. Зидарово - ЕГН : 3310090625 , с диагноза„ катаракта на очите „ за проведено оперативно лечение в размер на 300 / триста / лв.

Христо Василев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 5409100489, страдащ от десностранна хемипареза след претърпян исхемичен мозъчен инсулт, 100 % инвалидност за закупени лекарствени средства в размер на 476 / четиристотин седемдесет и шест / лв. и 34 ст.

Пенка Илиева Петкова от с. Зидарово – ЕГН:6701200530, с диагноза „органично разстройство на личността , 34 % инвалидност в размер на 100 / сто / лв.

Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: 6811180835 , 80 % инвалидност, претърпяла онкологична операция за закупени лекарства и извършени транспортни разходи в размер на 500/ петстотин / лв.

Апостол Ангелов Маров от гр. Созопол – ЕГН : 3701310568 , 96,57% инвалидност , с множество заболявания – последното от които е травматична ерозия на дясна подбедрица за закупени лекарствени средства в размер на 200 / двеста / лв..

Василка Милтиядова Христова от гр. Созопол – ЕГН: 4802110493, за покриване на част от разходите по възстановяване на дома и от щети причинени от пожар в размер на 3000 / три хиляди/ лв.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост;
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 787

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 757/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Св. Марина”, с кадастрални номера 67800.36.5 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 788

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.36.5, в местност “Св.Марина”, целият с площ от 31 113 кв.м., с НТП – друг вид дървопроизводителна гора, при граници и съседи: 67800.36.10, 67800.36.20; 67800.36.46; 67800.36.48; 67800.36.50; 67800.36.51; 67800.36.42; за който е съставен акт за ОС № 1000 от 02.06.2008г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и на база изготвена оценка от лицензирани оценители по Наредба за определяне на базисни цени , цени за изключени площи, учрдяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приложена към това предложение, Общински Съвет одобрява за пазарна стойност на имота сумата от 1 582 096, 05 лв/един милион петстотин осемдесет и две хиляди деведесет и шест лева и пет стотинки/без ДДС или при цена от 50,85лв. без ДДС за 1/един/кв.м. за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.


Докладна записка с вх.№ 767/23.11.2009г. от Красимира Германова, Стойо Недин и Христо Бардуков, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 789

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.5 от НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол предлага за съдебни заседатели следните лица:
1. Мима Стоянова Черкезова – години – 50, педагог, българка, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий ” №.55;
2. Ирена Димитрова Николова – години – 44, икономист, българка, постоянен адрес – гр.Созопол, ул. „Стара планина”, бл.13, вх.Б, ет.1, ап.1;
3. Кети Николова Доскачарова – години – 48, средно образование, българка, постоянен адрес – гр.Созопол, ул.”9 Май”, бл.5, вх.2, ет.3, ап.6;
4. Киро Георгиев Кирязов – години – 49, висша полицейска школа, българин, постоянен адрес – гр.Созопол, ул.”Средна гора” №.9;
5. Даниела Панайотова Стоянова – години – 36, инженер транспортни дейности, българка, постоянен адрес – гр.Созопол. ул.”Стара планина”, бл.13, вх.Б, ет.2, ап.4;
6. Янка Миткова Сотирова – години – 40, педагог, българка, постоянен адрес – гр.созопол, ул.”Ропотамо” №.6
7. Петя Бориславова Одринска – години – 22, студентка 5 курс, спец.Право, българка, постоянен адрес – с.Черноморец, ул. „Бриз” № 15
8. Галина Димитрова Георгиева – години – 48, Техникум по обществено хранене, постоянен адрес – гр.Бургас, к-с Зорница, бл.42, ет.1, ап.2 (родена в гр.Созопол)
9. Надежда Владкова Савова – години – 37, висше образование, постоянен адрес – гр.Созопол, ул. ”Каваците” №13
10. Светлана Янкова Лулева – години – 33год., икономически техникум, постоянен адрес – гр.Созопол, ул.”Витоша” №4ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...