:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.02.2010г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.02.2010г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 830

Общински съвет Созопол дава своето съгласие тридесет и седмото редовно заседание да се излъчи пряко по СКАТ ТВ.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 831

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
1. Докладна записка с вх.№ 38/ 29.01.10г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на представител на Община Созопол в асоциацията по ВиК.
2. Докладна записка с вх.№ 39/02.02.10г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на решение № 793/22.12.09г.
3. Докладна записка с вх.№ 40/02.02.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на решение № 803/22.12.09г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
4. Докладна записка с вх.№ 26/19.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2010г.
5. Докладна записка с вх.№ 29/22.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2009г. и Проекто бюджет на Община Созопол за 2010г.

6. Докладна записка с вх.№ 33/ 25.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
III. Докладна записка с вх.№ 52/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в сдружение с нестопанска цел «Асоциация бургаски залив»;
IV. Докладна записка с вх.№ 62/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение №823/ 22.12.2009г. на Общински съвет Созопол.;
V. Докладна записка с вх.№ 64/ 11.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Созопол.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 39/02.02.10г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на решение № 793/22.12.09г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 832

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите изложени в Заповед № РД-09-02/11.01.2010г. на областен Управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя Решение № 793 обективирано в Протокол №36 от заседанието проведено на 22.12.2009г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа – гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 40/02.02.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на решение № 803/22.12.09г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 833

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите изложени в Заповед № РД-09-03/11.01.2010г. на областен Управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя Решение № 803 обективирано в Протокол №36 от заседанието проведено на 22.12.2009г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа – гр.Бургас.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 26/19.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2010г.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 834

Общински съвет Созопол одобрява план-сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2010г.

Докладна записка с вх.№ 29/22.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2009г. и Проекто бюджет на Община Созопол за 2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 835

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ / приета с Решение № 153 /11.06.2004г./ от Общински съвет Созопол
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г., както следва:
1.1 По прихода - 25 515 171 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 24 909 231 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 836

2. Приема бюджета за 2010 г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 22 600 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 135 981 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 758 702 лв. утвърдена по чл.10,ал.1от ЗДБРБ за 2010г.
2.1.1.2. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 377 279 лв.
2.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 2 476 000 лв.
2.1.3. Приходи за местни дейности в размер на 16 988 019 лв.,
в т.ч.;
2.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 4 589 000 лв./ Приложение №1/;
2.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 9 123 858лв./ Приложение №1/;
2.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 176 300 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –38 700 лв./
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 870 200 лв., в т.ч.:
- за екологични обекти – 2 605 000 лв.;

- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 93 000 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 172 200 лв.
2.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 228 661 лв.
2.2. По разходите в размер на 22 600 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 135 981 лв., от тях:
2.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 758 702 лв.
2.2.1.2. От преходен остатък – 377 279 лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 247 749 лв. / за общообразов. училища - 189 945 лв., за ППП – 6 годишни деца – 8 763 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 36 406 лв., за извън училищни дейности – 12 635 лв./;
• За Функция “Общи държавни служби” дейност “Общинска администрация” – 82 162 лв.
• За Функция “Отбрана и сигурност” дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 21 458 лв.
• За Функция “Здравеопазване” - 13 836 лв., в т.ч. за детски ясли – 9 962лв. и за здравни кабинети - 3 874лв.
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 8 085 лв.
/ за Арх.музей – Созопол – 8 085 лв./ ;.
За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 3 989 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация/.
2.2.2.За делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи в размер на 2 476 000 лв., разпределени както следва:
за Функция “Общи държавни служби” – 750 000 лв./Приложение № 3.2 /
За Функция “Образование” – 1 675 000 лв./ Приложение № 5.5./
За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 51 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /
2.2.3. За местни дейности в размер на 16 988 019 лв. от тях:
2.2.3.1.От собствени средства - 13 712 858 лв.
2.2.3.2.От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 2 870 200 лв.
2.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности – 176 300 лв.
2.2.3.4.От преходен остатък – 228 661 лв., разпределени, както следва:
За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 181 148 лв., по дейности, както следва:
- дейност “Чистота” – 181 148 лв.
За Функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата ” – 47 513 лв.- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 10 717 930 лв., финансирана с 2 870 200 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва :
За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” - 93 000 лв. в т.ч.:
-за изграждане на детска градина с.Зидарово – 93 000 лв.
За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 2 777 200 лв.
в т.ч.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Зидарово –разклон с.Габър – път с.Вършило - 172 200 лв.
- за екологични обекти – 2 605 000 лв., разпределени както следва:
-рехабилитация на път с.Равадиново – с.Веселие – участък от с.Равадиново до край на Община Созопол от км 0+000 до км 3+600,05 – 1 405 000 лв.;
-местен път от км 0+000 до км 2+581,0 – участък от депо за ТБО – Созопол, до кръстовище път с.Равадиново – с.Веселие на км 3+600,05 – 1 200 000 лв.
и 7 847 730 лв. от собствени бюджетни средства. / Приложение № 25 /
в т.ч. обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/29
2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 837

3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава сумата от 18 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
3.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол.
3.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2010г. 180 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
3.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
325 000 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 250 000 лв.;
- за гр.Черноморец – 50 000 лв.;
- за останалите села в общината – 25 000 лв.
3.5. Утвърждава разходи за реклама в размер на 200 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 170 000 лв.;
- за гр.Черноморец – 30 000 лв.
3.6. Утвърждава 350 броя обслужвани лица в ДСП;

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 838

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Безплатно работно облекло – в размер до 450 лв. на работник/служител.
4.2.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.3. Разходи за представителни цели в размер на 77 000 лв., в т.ч.:
- за Кмета на Общината – 40 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 20 000 лв.;
- за Кмета на гр.Черноморец –4 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1 500 лв., на всички останали села – по 1 000 лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 839

5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи /Приложение № 27 /
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 840

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 128 340 лв. и дофинансиране - 25 000лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 57 753 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо – 72 753 лв.;
- за читалище – с.Атия – 6 417 лв.
- за читалище – с.Зидарово – 6 417 лв.,
- за читалище – с.Извор – 6 417 лв.,
- за читалище – с.Индже войвода – 3 208 лв.,
- за читалище – с.Крушевец – 6 417 лв.,
- за читалище – с.Присад – 3 209 лв.,
- за читалище – с.Росен – 6 417 лв.,
- за читалище – с.Равна гора – 12 834 лв.,
- за читалище – с.Равадиново – 6 417лв.,
- за читалище – гр.Черноморец – 12 834 лв., дофинансиране - 10 000 лв., общо – 22 834 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 300 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 35 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – гр.Черноморец – 30 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 10 000 лв.;
-за спортен клуб “Карате Шогун” гр.Созопол – 15 000 лв.;
-за футболен клуб “Росен” с.Росен - 20 000 лв.
-за яхт клуб “ЯХТИНГ БГ” Созопол - 5000 лв.
-за спортен клуб по борба “Никола Станчев” Община Созопол – 15 000 лв.


6.3. Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 5 000 лв.
6.4.Утвърждава субсидия на Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.
6.5.Утвърждава субсидия на “Сдружение за българо – гръцко приятелство” гр.Созопол в размер на 1 000лв.
6.6.Утвърждава субсидия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 1 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 841

7. Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол, разпределени по месеци и численост на персонала за делегираните от държавата дейности без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Приложение№26/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 842

8. Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи, численост на персонала и средствата за работна заплата за местни дейности разпределени по месеци, съгласно приложената справка / Приложение № 27/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 843

9. Дава съгласие за откриване на дейност “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” в гр.Созопол – нов град с численост на персонала – 1щатна бройка, и в селата Равадиново и Вършило с по 0,5 щатни бройки с осигурени средства за заплати, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски и издръжка.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 844

10. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 845

11. Възлага на кмета на общината:
11.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
11.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, спонсора.
11.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
11.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 846

12. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:
12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове .разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.
12.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
12.5. Делегира права на Кмета на Общината за отпускане на временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки до 20% от стойността на проектите по Европейски и Структорни фондове.
Заемът да се отпуска по одобрени проекти и със срок за погасяване до получаване на първото плащане по проекта – авансово или междинно

Докладна записка с вх.№ 33/ 25.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 847

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да участва като партньор на местно ниво в Проект №00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
2. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише съответните Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и следните читалищни библиотеки – библиотека при НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол и библиотека при НЧ „Изгрев” – с. Равна гора.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по настоящото решение на Постоянната комисия по Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми към Общински съвет Созопол.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 52/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в сдружение с нестопанска цел «Асоциация бургаски залив»;

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 848

1. Потвърждава подписаната на 18.01.2010 г. Инициатива за сътрудничество за учредяване на Асоциация “Бургаски залив”.
2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински Съвет –Созопол дава съгласие за участие на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел “Асоциация Бургаски залив” и да внесе учредителна вноска в размер от 2500 лева.
3. Одобрява предложения проект на устав на сдружението.
4. Упълномощава кмета – Панайот Василев Рейзи с правото да представлява Община Созопол в учредителното събрание на сдружение “Асоциация Бургаски залив”.
5. Определя кмета – Панайот Василев Рейзи за представител на Община Созопол в общото събрание на сдружение “Асоциация Бургаски залив”.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 62/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение №823/ 22.12.2009г. на Общински съвет Созопол.;
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 849

На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг Общински съвет прави промяна в решение №823/22.12.2009 г. като текста в частта «Начин на обезпечение на кредита» да се чете както следва:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-03/2008/004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие», и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, от Закона за общинския дълг
В останалата си част решението остава непроменено.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 64/ 11.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 850

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем в размер на 225 000лв./ двеста двадесет и пет хил.лева / от собствени приходи на Общината за 2010г. за окончателно плащане на база реално извършени разходи към изпълнителите на дейности по проекта, и със срок за погасяване до 30.06.2010г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...