:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.04.2010г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.04.2010г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 898

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 163/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 169/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ЦДГ «Весела дружинка», с.Извор.
3. Докладна записка с вх.№ 181/ 14.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Приемане на програма за закрила на детето за 2010г. на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 185/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за прекратяване дейността на «Консорциум ГБС – Созопол» АД и започване процедура по ликвидацията му.
5. Докладна записка с вх.№ 189/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за промяна в структурни звена на местна дейност 389 «Други дейности по образованието» и на месна дейност «Други дейности по селско стопанство, лов и риболов»
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№ 151/ 01.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетна и извънбюджетна сметка на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр.Созопол и ОУ «Христо Ботев» - гр.Черноморец.
7. Докладна записка с вх.№ 164/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г., функции «Общи държавни служби» и «Здравеопазване».
8. Докладна записка с вх.№ 168/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметки на Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 187/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на извършеното СМР от страна на «Дюни» АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
10. Докладна записка с вх.№ 190/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх.№ 165/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 177/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот частна общинска собственост – нива, представляваща имот № 040002, землище на с.Присад, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 178/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, находящ се на първият етаж в сграда 1 от търговски комплекс в ПИ с идентификатор 67800.504.224 по КК на гр.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 182/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.41.360, находящ се в с.о. «Червенка», землище на гр.Черноморец, община Созопол по одобрена КК на АГКК.
15. Докладна записка с вх.№ 183/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Созопол, правото на собственост върху ПИ с идентификатор67800.8.118, 81178.3.195 и 81178.7.28 – държавна собственост, представляващи бивши военни поделения.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
16. Докладна записка с вх.№ 161/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 162/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 184/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 67800.504.325, гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 186/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ 67800.6.173 и част от имот с идентификатор 67800.6.166, по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.17, ал.3 от ЗУТ.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
20. Докладна записка с вх.№ 179/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 193/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
VII. Докладна записка с вх.№ 196/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 67800.505.96.8, находяща се в ПИ с идентификатор 67800.505.96 по КК на гр. Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 197/ 19.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов представител в ОКБД.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 163/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 899

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг приема Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 169/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ЦДГ «Весела дружинка», с.Извор.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 900

1. Закрива ЦДГ ”Весела дружинка” с.Извор, общ.Созопол, поради липса на деца, считано от 01.07.2010год.
2. Задължава Кметът на Община Созопол, да издаде заповед за закриване на ЦДГ с.Извор,след влизане в сила на приетото решение.
3. Заповедта на кмета на Община Созопол да се обнародва в Държавен вестник, съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП.

Докладна записка с вх.№ 181/ 14.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Приемане на програма за закрила на детето за 2010г. на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 901

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2010г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в : „Национална програма за закрила на детето за 2010г.”; „Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; „Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.”; „Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2010г. в Община Созопол се ангажират:
 Дирекция “ Социално подпомагане” – Созопол
 Общинска администрация
 РПУ на МВР гр. Созопол
 Общо практикуващи лекари
 Спешна помощ
 ОКБППМН
 БЧК
 Директори на училища и детски градини
 Общинска комисия за детето
 НПО
 Доставчици на социални услуги в общината

Докладна записка с вх.№ 185/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за прекратяване дейността на «Консорциум ГБС – Созопол» АД и започване процедура по ликвидацията му.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 902

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 88, ал.11, т.1 от Устава на “Консорциум ГБС-Созопол” АД, Общински съвет Созопол одобрява и приема безусловно предложения Дневен ред за предстоящото Общо събрание на акционерите на “Консорциум ГБС-Созопол”АД, като оправомощава представителя на Община Созопол в Общото събрание, което ще се проведе на 12.05.2010г.да подкрепи така предложения дневен ред и решението за прекратяване дейността на “Консорциум ГБС-Созопол”АД и започване на процедура по ликвидацията му.

Докладна записка с вх.№ 189/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за промяна в структурни звена на местна дейност 389 «Други дейности по образованието» и на месна дейност «Други дейности по селско стопанство, лов и риболов»
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 903

І.1. Закрива “Обединено счетоводство” - Созопол - поделение, неюридическо лице, правна структурна единица на субект и отменя свое решение № 121 от 29.02.2008г.
І.2. Открива местна дейност 389 “Други дейности по образованието” във функция “Образование” с численост на персонала – 3 щатни бройки, от които 1бр. ръководител “Образование”, 1 бр. старши счетоводител и 1бр. касиер, които да извършват административна и финансово-икономическа дейност на звено “Обединени детски заведения”, считано от 01.05.2010 г..
І.3.Възлага на кмета на Общината да делегира със своя заповед съответните правомощия на ръководител “Образование” във връзка с функционирането на второстепенния разпоредител.
ІІ. Увеличава числеността на персонала на местна дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” с 4 щатни бройки, от които 1 бр.гл. специалист лесничей, 1бр. ст.специалист лесничей и 2бр. горска охрана, считано от 01.05.2010 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 151/ 01.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетна и извънбюджетна сметка на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр.Созопол и ОУ «Христо Ботев» - гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 904

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем
1. В размер на 18 900 /осемнадесет хиляди и деветстотин/ лева от бюджетна сметка на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Созопол за 2010г. за междинни плащания на база реално извършени разходи към изпълнители на дейностите по проекта.
2. В размер на 11 500 /Единадесет хиляди и петстотин/ лева от бюджетна сметка на ОУ “Христо Ботев” – гр. Черноморец за 2010г. за междинни плащания на база реално извършени разходи към изпълнители на дейностите по проекта.

Докладна записка с вх.№ 164/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г., функции «Общи държавни служби» и «Здравеопазване».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 905

Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010 година, като допълва списъка във функция “Общи държавни служби” за пътуващия главен вътрешен одитор на Община Созопол - Дафинка Димитрова Янева - по маршрут Бургас – Созопол – Бургас и във функция «Здравеопазване» за пътуващия мед.служител на здравните кабинети в ОУ-Зидарово и ЦДГ Зидарово - Кера Иванова Тумбева – мед.сестра по маршрут - Присад – Зидарово - Присад, считано от датата на назначаване.

Докладна записка с вх.№ 168/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметки на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 906

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем в размер на 50 000лв. / петдесет хиляди лева / от собствени приходи на Общината за 2010г. за междинно плащане на база реално извършени разходи към изпълнителите на дейности по проекта, и със срок за погасяване до 31.10.2010г.

Докладна записка с вх.№ 187/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на извършеното СМР от страна на «Дюни» АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 907

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за Общинската собственост във връзка с чл.63, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, Общински съвет-Созопол одобрява изпълнението по предварителен договор за прехвърляне право на собственост на поземлен имот КЕ 107, с идентификатор 81178.8.133 по ККР, в м.”Аклади”, з-ще на с.Черноморец и вложените средства по извършеното СМР от страна на “ДЮНИ”АД , като дава своето съгласие да бъде извършено прехвърлянето на предмета описан в Раздел І, чл.І от сключения на 23.09.2003г. предварителен договор.
2. Задължава купувача – «Дюни» АД при одобряването на ПУП за имот № 81178.8.133 да осигури достъп за обслужване на плажната ивица.

Докладна записка с вх.№ 190/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 908

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета за 2010г. в частта за местни дейности, както следва:
По приходи
1.1.Извършва промени на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 24-06 – приходи от наеми
на земя 180 000лв. 152 000лв. 332 000лв.
било намаление става
§ 40-40 – постъпления от
продажба на земя 6 338 000лв. 152 000лв. 6 186 000лв.
1.2.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2010г. с 46 088лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.2.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение с 22 363лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение 22 363лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 298 549лв. 47 637лв. 1 250 912лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 157 300лв. 47 637лв. 109 663лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 70 000лв. 70 000лв. 140 000лв.
в т.ч.
-преустройство и ремонт партерен
етаж на админ.сграда на Общината 70 000лв. 70 000лв. 140 000лв.
1.2.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление със 90 000лв. т.ч. по дейности:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 184 600лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 632 600лв. 184 600лв. 448 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
-канализация южна алея
гр.Созопол 350 000лв. 184 600лв. 165 400лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 94 600лв. и извършва промени по обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 281 400лв. 94 600лв. 376 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-06- изгражд.на инфрастр.
обекти – консервация и реставрация
на крепостна стена Созопол 68 000лв. 253 000лв. 321 000лв.
било намаление става
-ремонт и реконструкция на
“Провлака” гр.Созопол 158 400лв. 158 400лв. 0
1.2.3.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 21 549лв., в т.ч.
-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” увеличение с 21 549лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 42 022лв. 13 552лв. 55 574лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот.
за 4щатни бройки с ФРЗ за
8 месеца -13 552лв. 42 022лв. 13 552лв. 55 574лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 8 014лв. 2 290лв. 10 304лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 5 753лв. 1 140лв. 6 893лв.
§ 05-60 – ЗОВ 2 161лв. 650лв. 2 811лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 100лв. 500лв. 600лв.
§ 10-00 – издръжка 6 751лв. 5 707лв. 12 458лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 5 400лв. 1 800лв. 7 200лв.
§ 10-15 – материали 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-51 – командировки 0 500лв. 500лв.
§ 10-91 – СБКО 1 351лв. 407лв. 1 758лв.
1.3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” в частта за местна дейност 389 “Други дейности по образованието” с 26 088лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 0 15 300лв. 15 300лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот.
за 3щатни бройки с ФРЗ за
8 месеца -15 300лв. 0 15300лв. 15 300лв.
§ 02-00 – др.възнагр.и пащ. 0 400лв. 400лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 0 400лв. 400лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 0 2 578лв. 2 578лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 0 1 300лв. 1 300лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0 732лв. 732лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 0 546лв. 546лв.
§ 10-00 – издръжка 0 7 810лв. 7 810лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 0 1 350лв. 1 350лв.
§ 10-15 – материали 0 3 000лв. 3 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 2 000лв. 2 000лв.
§ 10-51 – командировки 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-91 – СБКО 0 460лв. 460лв.
1.4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” в частта за капиталови разходи на дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 609 300лв. 609 300лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
ЦДГ-с.Зидарово 604 000лв. 152 000лв. 452 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – прид.
машини и съоръж. 5 300лв. 60 000лв. 65 300лв.

подпараграф 52 05 – придоб.
на стоп.инвентар 0 92 000лв. 92 000лв.
1.5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” на делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища” - дофинансиране с общински приходи с 20 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 - основен ремонт 45 000лв. 20 000лв. 65 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово-ремонт столова 20 000лв. 20 000лв. 40 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 909

2. Въз основа на приетите решения по т.1.2.1., т.1.2.3, 1.4. и т.1.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 10 717 930лв. 570 028лв. 11 287 958лв.
в т.ч. от ПУДООС 0 570 028лв. 570 028лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 165/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 910

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на Временните обекти – общинска частна собственост при следните условия:
1.1 За обектите представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
- Обект №110 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №106 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №105 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол
- Ресторант „Рибарска среща и навес”, гр.Созопол
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
при запазване предназначението на обектите, запазване или създаване на работни места, извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство
1.2. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.1 да бъде до 30.10.2010г., като срока за обекти с №7 - “Хранителен магазин”и №107 - “Павилион за промишлени стоки”и Обект ресторант “Рибарска среща и навес”, да бъде за 1 /една/ година при горните условия.
1.3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки за обектите по т.1, изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса, както следва:
- за обект №111 – средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС;
- за обект №110 - средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС
- за обект №106 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
- за обект №105 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
- за обект №104 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
- за обект №34 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв. без ДДС
- за обект №133 - средна наемна цена за периода – 3 900 /три хиляди и деветстотинтстотин/ лв. без ДДС
- за обект №109+22 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв. без ДДС
- за обект №7 - средна месечна наемна цена – 550 /петстотин и петдесет/ лв. без ДДС
- за Ресторант „Рибарска среща и навес” - средна месечна наемна цена – 450 /четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС
- за обект №107 – средна месечна наемна цена – 90 /деветдесет/ лв. без ДДС
1.4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

Докладна записка с вх.№ 177/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот частна общинска собственост – нива, представляваща имот № 040002, землище на с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 911

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 18.00дка./осемнадесет декара, четвърта категория, находяща се в местността „Край село”, представляващ имот № 040002, по плана за земеразделяне на землище с.Присад, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 21/14.04.2010г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 36.887лв./тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и седем лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Докладна записка с вх.№ 178/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, находящ се на първият етаж в сграда 1 от търговски комплекс в ПИ с идентификатор 67800.504.224 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 912

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх.№ 178/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, находящ се на първият етаж в сграда 1 от търговски комплекс в ПИ с идентификатор 67800.504.224 по КК на гр.Созопол, да бъде оттеглена от сесията от вносителя.

Докладна записка с вх.№ 182/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.41.360, находящ се в с.о. «Червенка», землище на гр.Черноморец, община Созопол по одобрена КК на АГКК.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 913

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификационен номер 81178.41.360 /осемдесет и една хиляди и сто седемдесет и осем за землище, четиридесет и първи за кадастрален район, триста и шестдесет за поземлен имот/, по кадастрална карта на гр.Черноморец, целият с площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – застрояване на вилни сгради при съседи: ПИ № 81178.41.998, ПИ № 81178.41.1, ПИ № 81178.41.996, ПИ № 81178.6.609, за който е съставен Акт за общинска собственост 1458/10.03.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 44 555/четиридесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева/, без вкл.ДДС и съгласно изготвена пазарна оценка № 20/14.04.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

Докладна записка с вх.№ 183/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Созопол, правото на собственост върху ПИ с идентификатор67800.8.118, 81178.3.195 и 81178.7.28 – държавна собственост, представляващи бивши военни поделения.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 914

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имоти –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на Поземлен имот с идентификатор 678000.8.118, целия с площ от 241.956 дка., Поземлен имот с идентификатор 81178.3.195 целия с площ от 171.974 дка, Поземлен имот с идентификатор 81178.3.196 целия с площ от 375.619 дка и Поземлен имот с идентификатор 81178.7.28 целия с площ от 184.143 дка, всички с начин на трайно ползване – за Военно поделение с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на отбраната, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 161/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 915

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2010г., както следва:
1. Скица №55 /06.04.2010 година
2.Скица №58 /06.04.2010 година

Докладна записка с вх.№ 162/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 916

Общински съвет Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места- с.Атия, Росен, Равна гора, Зидарово, Крушевец, Индже войвода, Община Созопол за 2010г., както следва:
1. Скица №26 /13.02.2009 година за с.Индже войвода(презаверена на 06.04.2010)
2.Скица №75 /26.05.2009 година за с.Крушевец(презаверена на 06.04.2010)
3. Скица №164 /05.12.2008 година за с.Крушевец(презаверена на 06.04.2010)
4.Скица №127/11.05.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
5. Скица №18/04.01.2008 година с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
6. Скица №16/21.01.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
7. Скица №21/03.02.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
8. Скица № 17/28.01.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
9. Скица №15/04.01.2008 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
10. Скица № 18/28.01.2008 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
11. Скица №138/08.12.2008 година за с.Равадиново (презаверена на 06.04.2010)
12. Скица №139/08.12.2008 година за с.Равадиново (презаверена на 06.04.2010)
13. Скица №27/04.02.2008 година за с.Равна гора (презаверена на 06.04.2010)
14. Скица №16/07.04.2010 година за с Зидарово
15. Скица №46/26.05.2009 година за с.Зидарово (презаверена на 06.04.2010)
16. Скица № 4/07.01.2009 година за с.Росен (презаверена на 06.04.2010)
17. Скица №14/27.01.2009 година за с.Росен (презаверена на 06.04.2010)
18. Скица №24/04.01.2008 година за с.Росен (презаверена на 06.04.2010)

Докладна записка с вх.№ 184/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 67800.504.325, гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 917

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.504.325, по влязла в сила ККР на гр. Созопол, съгласно предложената графична част и като бъде урегулиран и отреден нов УПИ ІХ „За параклис и озеленяване”.

Докладна записка с вх.№ 186/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ 67800.6.173 и част от имот с идентификатор 67800.6.166, по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.17, ал.3 от ЗУТ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 918

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ 67800.6.173 и западната на ПИ 67800.6.166 – общ., по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер ХІІІ-6173,962 , целият с площ от 1297 кв.м , при квоти на идеалните части 153 кв.м.ид.части за Община Созопол и 1144 кв.м. ид.ч. за наследници на Петранка Стоянова ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 21 944( двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и четири)лв без вкл. ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 143,42 лв, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собствениците на 67800.6.173 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 179/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 919

1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Иван Янчев Тодоров от гр. Черноморец – ЕГН:9201157549, страдащ от десностранна тежка монопареза след посттравматично увреждане на десния брахиален плексус в размер на 2 000 /две хиляди /лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на разходооправдателни документи.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 193/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 920

1. На основание чл.17, ал.1 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински Съвет Созопол обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол от утвърдената областна транспортна схема на област Бургас и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.
/ Приложение № 1 /
2. На основание чл.17, ал.3 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински съвет Созопол възлага на Кмета на община Созопол да организира и проведе конкурс за определяне на превазвач на обществен превоз на пътници съгласно изискванията на Наредба № 2 /15.03.2002 г на МТС.
3. На основание чл.19, ал.1 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински съвет Созопол Утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници /Приложение № 2/.
4. Общински съвет Созопол Утвърждава списък с необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници /Приложение № 3/.
5. Общински съвет Созопол определя Регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници
/Прилжение № 4/.
6. На основание чл.17, ал.5 и ал.7 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински съвет Созопол определя Комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения в състав от 9 члена:
Председател: Зам.кмета на община Созопол
и Членове:1. Правоспособен юрист от община Созопол
2. Представител на община Созопол- Специалист по транспорта,
итежаващ необходимата професионална квалификация
3. Представител на КАТ – пътна полиция
4. Представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
5. Представител на териториалната данъчна дирекция
6. Представител на браншова организация в областта на автомобилния транспорт.
7. Представител на Общински съвет Созопол
8. Представител на Общински съвет Созопол
7. Общински съвет Созопол Утвърждава следните квалификационни изисквания към кандидатите за участие в конкурса :
- да бъдат регистрирани на територията на община Созопол и да осъществяват дейност като превозвачи на пътници , не-по късно от 31.06.2005 г.
- да притежват Лицензия за обществен превоз на пътници в страната, издадена не по късно от 31.06.2005г.
- да не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност
- да не са в ликвидация
- да нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и осигурителни вноски, доказано с документи от НАП и МДТ към община Созопол
- да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството
- да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност
- да притежават финансови и технически възможностти и персонал за изпълнение на превозите, за които кандидатстват
За обстоятелствата посочени в решението участниците в конкурса подават декларация по образец.
8. Общински съвет Созопол определя цена 100 лава /без ДДС/ за закупуване на комплект конкурсни документи за участие.
9. Общински съвет Созопол определя гаранция за за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 7000 лева.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 196/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 67800.505.96.8, находяща се в ПИ с идентификатор 67800.505.96 по КК на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 921

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда, включваща едно помещение, с идентификатор 67800.505.96.8, със обща Застроена площ от площ 63.00кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.505.96 по кадастрална карта на гр.Созопол/стар идентификатор – УПИ ІІІобщ., кв.147 по плана на гр.Созопол
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 15/15.03.2010г., в размер на 219( двеста и деветнадесет)лв. - месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 197/ 19.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов представител в ОКБД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 922

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА избира за свой представител в Общинската комисия по безопасност на движението, общинския съветник Красимир Тодоров
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...