:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2010Г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2010Г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 945

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 298/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на граждани за изключителни заслуги къмгр.Созопол в различни области на обществения и икономически живот със званието «Почетен гражданин на гр.Созопол».
2. Докладна записка с вх.№ 300/ 15.06.2010г., от Гено Пухов – Председател на Комисията по здравеопазване, образование, култура, социална политика и вероизповедание, относно: Промяна в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане.
3. Докладна записка с вх.№ 301/ 15.06.2010г., от Гено Пухов – Председател на Комисията по здравеопазване, образование, култура, социална политика и вероизповедание, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 315/ 17.06.2010г., Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Създаване на обществен съвет.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
5. Докладна записка с вх.№ 295/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
6. Докладна записка с вх.№ 307/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от Община Созопол на ОУ «Христо Ботев» - гр.Черноморец във връзка с работа по проект BG051PO001.4.2-03/0955 – «Училището – територия на ученика» към ЕСФ, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.
7. Докладна записка с вх.№ 309/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
8. Докладна записка с вх.№ 296/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созополи съсобственик в УПИ – V-152, кв.11 по плана на с.Росен, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 302/ 16.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ползването в горите собственост на Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 306/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост – земеделски имот представляващ имот № 000672 в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 308/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на цена по реда на чл.19, ал.3 от Закона за горите за имот № 427 частна общинска собственост, Общински горски фонд, за реализиране на проект – радиорелейна станция на «ЕВН България Електроразпределение» АД.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
12. Докладна записка с вх.№ 297/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на рг.Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 299/ 15.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасена «Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 000192, отреден за ПСОВ, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 310/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на рг.Созопол.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 298/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на граждани за изключителни заслуги къмгр.Созопол в различни области на обществения и икономически живот със званието «Почетен гражданин на гр.Созопол».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 946

Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на гр.Созопол” лицата:
- Апостол Киряков Кюмурджиев;
- Доси Петров Досев.

Докладна записка с вх.№ 300/ 15.06.2010г., от Гено Пухов – Председател на Комисията по здравеопазване, образование, култура, социална политика и вероизповедание, относно: Промяна в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 947

Общински съвет Созопол добавя нова ал.3 в чл.6 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане, със следното съдържание:
„(3). Размерът на отпусканата помощ за тежки здравословни заболявания е до 2000лв. (две хиляди лева.) „
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 948

Общински съвет Созопол добавя нова ал.8 в чл.6а от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане, със следното съдържание:
„(8). Размерът на отпусканата финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности е до 2000лв. (две хиляди лева). Размерът на отпусканата финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.) е до 2000лв. (две хиляди лева)„

Докладна записка с вх.№ 301/ 15.06.2010г., от Гено Пухов – Председател на Комисията по здравеопазване, образование, култура, социална политика и вероизповедание, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 949

Общински съвет Созопол изменя чл.7, ал.1, точка 3 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
„3. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне две първи места на национално (републиканско) първенство и две изяви на международно (европейско и/или световно) ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.”

Докладна записка с вх.№ 315/ 17.06.2010г., Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Създаване на обществен съвет.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 950

Общински съвет Созопол отменя свои Решения № 137, 138, 139 от заседанието проведено на 28.03.2008г. обективирано в Протокол № 8/28.03.2008г. на Общински съвет Созопол.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общински съвет Созопол създава Обществен съвет състоящ се от 7 (седем) члена.
За членове на Обществения съвет се избират следните лица:
1. Тодорка Цветкова – Дружество на инвалидите
2. Петър Георгиев – Клуб на пенсионера
3. Христо Костов – Обединен ромски съюз
4. Ваня Петрова – Църковно настоятелство
5. Росен Деспов – Представител на Общински съвет
6. Пенка Щеринова – Директор д-я Социално подпомагане;
7. Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол;
Общински съвет Созопол определя основните функции на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, а именно:
1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината;
2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;
3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане;
4. контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 295/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 951

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол – собствен за 2010г. с 10 000 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 140 000лв. 18 000лв. 122 000лв.
в т.ч.
- преустр.и ремонт партерен етаж
на админ.сграда на Общината 140 000лв. 18 000лв. 122 000лв.
било увеличение става
§ 52-00-придобиване на ДМА 295 800лв. 18 000лв. 313 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-придоб.
на стоп.инвентар-климатици за
партерен етаж на админ.сграда 0 18 000лв 18 000лв.
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 10 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 14 000лв.
било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 1 118 028лв. 14 000лв.1 104 028лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –канализация
южна алея гр.Созопол 165 400лв. 14 000лв. 151 400лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 4 000лв. и извършва промени по обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00-придобиване на ДМА 376 000лв. 4 000лв. 380 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-06 –изграж.
на инфрастр. обекти-
-депо за строителни отпадъци 40 000лв. 19 000лв. 59 000лв.

било намаление става
-открита фитнес площадка Созопол 15 000лв. 15 000лв. 0
1.3.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 378 700лв. 60 000лв. 318 700лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 362 700лв. 60 000лв. 302 700лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придоб. на НДМА 352 430лв. 60 000лв. 412 430лв.
в т.ч.
-технически проекти за обекти:
а/консервация и рестав.на сегмент
в обхвата на ул.”Кула”и пл.”Хан Крум”
б/консервация и рестав.на сегмент в
обхвата на УПИ XІІ-514; XІ-15; X-514;
ІX-513;VІІІ-512;VІІ-511, кв.27
по плана на гр.Созопол
в/консервация и рестав.на сегмент в
обхвата на УПИ 505, кв.27 и УПИ
XXІІ-231, кв.18 по плана на гр.Созопол
г/консервация и рестав.на сегмент в
обхвата на УПИ ІІІ-212, кв.18, и УПИ
V-205; VІІІ-2014; XVІ-200, кв.3 по
по плана на гр.Созопол
/общо за всички проекти/ 0 60 000лв. 60 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 952
2. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство гр.Черноморец с 10 000 лв. в частта за местни дейности във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00- придобиване на ДМА 15 000лв. 10 000лв. 25 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфрастукт.обекти – фитнес площадка
на открито гр.Черноморец 15 000лв. 10 000лв. 25 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 953

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1.2; т.1.3 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 11 287 958лв. 160 000лв. 11 447 958лв.
в т.ч. от ПУДООС 570 028лв 100 000лв. 670 028лв.

Докладна записка с вх.№ 307/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от Община Созопол на ОУ «Христо Ботев» - гр.Черноморец във връзка с работа по проект BG051PO001.4.2-03/0955 – «Училището – територия на ученика» към ЕСФ, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 954

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем
В размер на 7 000 /седем хиляди/ лева от бюджетна сметка на Община Созопол за междинни плащания на база реално извършени разходи към изпълнители на дейностите по проект BG051РО001.4.2-03/0955 – “Училището – територия на ученика” изпълняван от ОУ “Христо Ботев” – гр. Черноморец.

Докладна записка с вх.№ 309/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 955

Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010 година, като допълва списъка във функция “Общи държавни служби” за пътуващия гл.специалист инф.обслужване и инф.технологии – дофинансирана - в Община Созопол – Веска Кралева Динева - по маршрут с.Росен – Созопол – с.Росен, във функция «Образование» за ст.счетоводител към звено «Обединени детски заведения» Виолета Тодорова Неделчева по маршрут – Черноморец – Созопол – Черноморец и във функция «Икономически дейности и услуги» за пътуващия гл.специалист – лесничей в Общината Станимир Иванов Кушев по маршрут Бургас –Созопол – Бургас, считано от датата на назначаване.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 296/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созополи съсобственик в УПИ – V-152, кв.11 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 956
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 43/четиридесет и три /кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот V-152, кв.11 по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 38/02.06.10г на независим лицензиран оценител в размер на 1051 лв /хиляда петстотин петдесет и един лева/ без включен ДДС(съгл.ЗДДС,в сила от 01.01.2007г), по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 302/ 16.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ползването в горите собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 957

На основание чл.57, ал.6, ал.9, ал.10, ал.11, т.1 от Закона за горите, Общински съвет Созопол приема обема на годишното ползване на дървесина през 2010г. в горите собственост на община Созопол в размер 5 200м3 стояща маса с клони на територията на ДГС Бургас и 5 000 м3 стояща маса с клони на територията на ДЛС „Ропотамо” в това число:
1. За местно население – 9 000 м3 стояща маса с клони;
2. За нуждите на Общината, училищата и др. – 500 м3 стояща маса с клони;
3. За промишлен дърводобив – 700 м3 стояща маса с клони – чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 306/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост – земеделски имот представляващ имот № 000672 в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 958

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Крушевец, общ.Созопол в местността „Дренака”, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, с площ 8.124дка./осем декара сто двадесет и четири кв.м./, девета категория, представляващ имот № 000672, по плана за земеразделяне на землище с.Крушевец, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 37/02.06.2010г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 6 123лв./шест хиляди сто двадесет и три лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Докладна записка с вх.№ 308/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на цена по реда на чл.19, ал.3 от Закона за горите за имот № 427 частна общинска собственост, Общински горски фонд, за реализиране на проект – радиорелейна станция на «ЕВН България Електроразпределение» АД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 959

На основание чл.19, ал.3 от Закона за горите , Общински съвет одобрява цена от 1210.58 (хиляда двеста и десет лева и 58ст.) увеличена с 20%(двадесет процента), за изключената площ от общински горски фонд за площта от 252 кв.м., имот с кад.№ 000427, землище на с.Росен, с ЕКАТТЕ 63029,отдел 376,част от подотдел”а” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 84/09.04.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас.ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 297/ 14.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на рг.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 960

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2010г, както следва:
1. Скица №112 /01.06.2010 година

Докладна записка с вх.№ 299/ 15.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасена «Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 000192, отреден за ПСОВ, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 961

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Равна гора, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А:
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 0192, отреден за ПСОВ, в землище на с.Равна гора, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: поземлени имоти с № 00080 ,42001 , 00075 и 00084, като достига до имот № 000192.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 310/ 17.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на рг.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 962

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2010г, както следва:
1. Скица №120 /15.06.2010 година
2.Скица №119 /15.06.2010 годинаПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...