:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.08.2010Г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 20.08.2010Г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 966
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010Г. – 30.06.2010Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 356/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в юридическо лице снестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група – Созопол” и определяне на представители.
2. Докладна записка с вх.№ 366/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение , отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 383/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 387/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на общинската администрация.
5. Докладна записка с вх.№ 388/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на процедура за избор на изпълнител и осигуряване на средства за изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на община Созопол за 2010-2012г., включваща: Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи» и изграждане на «Новопроектирана улична мрежа» за новоурегулираната територия на кв.Месари, гр.Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№ 353/ 16.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
7. Докладна записка с вх.№ 357/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект 431-2-03-11/ 03.09.2009 «Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Община Созопол» под-Мярка 431-2, Ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
8. Докладна записка с вх.№ 368/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г. във функция „Икономически дейности и услуги”.
9. Докладна записка с вх.№ 386/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиран бюджет на Община Созопол за 2010г.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10. Докладна записка с вх.№ 320/ 22.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-626, кв.66 по плана на с.Росен, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 358/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1. Промяна на статута на имот-публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2.Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел на Общинска бюджетна издръжка.
12. Докладна записка с вх.№ 361/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Прекратяване нна съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 134 по плана на с.о. Червенка, землище на гр.Черноморец – 81178.41.134, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 362/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в неурегулиран поземлен имот № 7 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ м. «Край село», землище с.Равна гора, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен кадастрален план със Заповед № РД-02-14-712/ 07.12.1995г. на Министъра на МРРБ.
14. Докладна записка с вх.№ 363/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх.№ 367/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на «Космо България Мобайл» ЕАД в имот ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение «Базова станция GSM/UMTS 5087 Бакърлъка, тип СМ42м”.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
16. Докладна записка с вх.№ 323/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 324/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 325/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 352/ 15.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 63015.505.330, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 364/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП – ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560, идентичен с част от УПИ I, кв. 68, гр.Черноморец.
21. Докладна записка с вх.№ 365/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 81, УПИ I с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.
22. Докладна записка с вх.№ 369/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№ 392/ 12.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 31, гр.Созопол, във връзка с решение на Обс с № 781/ 24.11.2009г.ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 967

Общински съвет Созопол приема Отчета за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2010г – 30.06.2010г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка с вх.№ 356/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в юридическо лице снестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група – Созопол” и определяне на представители.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 968

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Община Созопол да участва в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „ Местна инициативна група –Созопол”.
2. Определя Панайот Василев Рейзи – Кмет на община Созопол за представител на Община Созопол в учредителното и общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Созопол” .
3. Определя за представители на Община Созопол в колективния орган за управление на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Созопол следните лица:
- Красимира Иванова Германова – общински съветник.
- Петя Спирова Чапевова – директор дирекция „ЕМСТОИХД”.

Докладна записка с вх.№ 366/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение , отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 969

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети и посочените мотиви за приемане на новата Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на Община Созопол, Общински съвет:
1. Отменя решение № 153/ 11.06.2004г. на Общински съвет Созопол с което е приета Наредбата.
2. Приема нова Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 383/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 970

Общински съвет Созопол приема доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Созопол, като:
1. На страница 10 от доклад – анализа в „SWOT – ANALIZ на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” в Раздел ”Силни страни и възможности” т.1 придобива следната редакция ” Добро обезпечаване на населението с лекарски практики за първична медицинска помощ в общинския център и големите селища” , а в Раздел „Слаби страни и заплахи” се добавя нова т.6 със следния текст ” Отдалечените и малки населени места не са добре обезпечени с лекарска практика за извършване на първична медицинска помощ.”
2. На страница 21 от доклад – анализа, срокът за откриване на Център за обществена подкрепа да бъде 2012г.

Докладна записка с вх.№ 387/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на общинската администрация.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 971

1. ОДОБРЯВА структура на Общинска администрация Община Созопол съобразно приложената органиграма и както следва:
І. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1. Кмет
2. Заместник кметове – 3
3. Секретар
4. Кметове на кметства – 10
5. Кметски наместници – 2
ІІ. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и управление на собствеността”, включваща:
1.1. Отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване” със следните звена:
ГРАО
Фронт Офис и информационно обслужване
Звено за обслужване на Общинския съвет
Техническо звено
1.2. Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността”, включващо и звено “Общински концесии и обществени поръчки”

2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”, включваща:
2.1.Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
2.2. Звено „Счетоводство” на пряко подчинение на Директора на дирекция ФСДБ и ЧР – изпълняващ длъжността и „главен счетоводител”/отговорник на звеното-определен със заповед на кмета/
3. Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”
3.1. Отдел „Местни данъци и такси”
ІІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция „Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”, включваща
1.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”
1.2. Звено „Инвестиционна политика, строителство и екология” на пряко подчинение на Директора на дирекция УТСКЕ/отговорник на звеното-определен със заповед на кмета/
2. Дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, туризъм, култура, образование, икономически и хуманитарни дейности”
2.1. Отдел „Туризъм, култура, образование, икономически и хуманитарни дейности”
ІV. НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
1. Главен архитект
2. Звено вътрешен одит
3. Финансов контрольор
2. ОТМЕНЯ действащите до момента решения на Общински съвет – Созопол за одобряване структурата на Общинската администрация.
3. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация, както следва: 131,5 (сто тридесет и едно и половина) щата, от които 70,5 щата със средства, осигурени от държавния бюджет и 61 щата със средства, осигурени от общински приходи.

Докладна записка с вх.№ 388/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на процедура за избор на изпълнител и осигуряване на средства за изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на община Созопол за 2010-2012г., включваща: Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи» и изграждане на «Новопроектирана улична мрежа» за новоурегулираната територия на кв.Месари, гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 972
1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА , дава своето съгласие за провеждане на процедура по Закон за обществени поръчки за изграждане на обект„ Изграждане на „Водопроводни и канализационни мрежи„ и изграждане на „Новопроектирана улична мрежа” за новоурегулираната територия в кв.”Месари”, гр.Созопол” , който да се включи в капиталовата програма на Община Созопол за периода 2010 -2012г.
2. Общински Съвет дава своето съгласие финансирането и разплащания на реално извършените разходи към изпълнителя на инфраструктурните обекти по т.1 да се включват ежегодно в бюджета за периода за 2011 -2017г(вкл.). без да се предвиждат и начисляват лихви или други допълнителни финансови начисления на вложените средства.
3. Общински Съвет делегира права на кмета на Община Созопол по подготовка, провеждане и подписване на необходимата документация по изпълнение на решенията .

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 353/ 16.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 973

1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Превенция от наводнения на територията на Община Созопол» към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
4. Дава съгласие за обезпечаване на 5% собствено съфинансиране съгласно изискванията на схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Докладна записка с вх.№ 357/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект 431-2-03-11/ 03.09.2009 «Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Община Созопол» под-Мярка 431-2, Ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 974

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Созопол:

1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за реализиране дейностите на проект № 431-2-03-11/03.09.2009г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Созопол”, изпълняван по договор № РД 50-373/28.12.2009г. между МЗХ, ДФЗ-РА и Община Созопол, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013.
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем следва да бъде направено от бюджета на проекта, след отчитане и получаване на средствата от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”, необходими за извършване на междинните плащания по проекта .

Докладна записка с вх.№ 368/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г. във функция „Икономически дейности и услуги”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 975

Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010 година, като допълва списъка във функция «Икономически дейности и услуги» за пътуващия ст.специалист – лесничей в Общината Стела Стоянова Миткова по маршрут Бургас –Созопол – Бургас, считано от датата на назначаване.

Докладна записка с вх.№ 386/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиран бюджет на Община Созопол за 2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 976


На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ / приета с Решение № 153 /11.06.2004г./ от Общински съвет Созопол:

1. Приема актуализирания бюджет за 2010г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 23 406 296 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 324 023 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 874 342 лв. утвърдена §5 по чл.10,ал.1 от Закона За изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010г.
1.1.1.2. Други целеви трансфери в размер на 62 732 лв.
1.1.1.3. Получени трансфери от МТСП в размер на 9 670 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 377 279 лв.

1.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 2 496 000 лв.

1.1.3. Приходи за местни дейности в размер на 17 586 273 лв.,
в т.ч.;
1.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 4 589 000 лв./ Приложение №1/;
1.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 9 109 984лв./ Приложение №1/;
1.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 158 300 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 37 200 лв./
1.1.3.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 830 300 лв., в т.ч.:
- за екологични обекти – 2 605 000 лв.;
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 79 000 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 146 300 лв.
1.1.3.5. Получени трансфери от ПУДООС в размер на 670 028 лв.
1.1.3.6. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 228 661 лв.

1.2. По разходите в размер на 23 406 296 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 324 023 лв., от тях:
1.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 874 342 лв.
1.2.1.2. Получени трансфери в размер на 62 732 лв.
1.2.1.3. Получени трансфери от МТСП в размер на 9 670 лв.
1.2.1.4. От преходен остатък – 377 279 лв., разпределени както следва:

• За Функция „Образование” – 247 749 лв. / за общообразов. училища - 189 945 лв., за ППП – 6 годишни деца – 8 763 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 36 406 лв., за извън училищни дейности – 12 635 лв./;
• За Функция “Общи държавни служби” дейност “Общинска администрация” – 82 162 лв.
• За Функция “Отбрана и сигурност” дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 21 458 лв.
• За Функция “Здравеопазване” - 13 836 лв., в т.ч. за детски ясли – 9 962лв. и за здравни кабинети - 3 874лв.
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 8 085 лв.
/ за Арх.музей – Созопол – 8 085 лв./ ;.
За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 3 989 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация/.

1.2.2.За делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи в размер на 2 496 000 лв., разпределени както следва:
за Функция “Общи държавни служби” – 750 000 лв./Приложение № 3.2 /
За Функция “Образование” – 1 695 000 лв./ Приложение № 5.5./
За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 51 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /

1.2.3. За местни дейности в размер на 17 586 273 лв. от тях:

1.2.3.1.От собствени средства - 13 698 984 лв.
1.2.3.2.От целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 2 830 300 лв.
1.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности – 158 300 лв.
1.2.3.4. Получени трансфери от ПУДООС в размер на - 670 028 лв.
1.2.3.5.От преходен остатък – 228 661 лв., разпределени, както следва:
За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 181 148 лв., по дейности, както следва:
- дейност “Чистота” – 181 148 лв.
За Функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата ” – 47 513 лв.- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

1.3. Инвестиционна програма в размер на 11 408 058 лв., финансирана с
2 830 300 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва :

За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” - 79 000 лв. в т.ч.:
-за изграждане на детска градина с.Зидарово – 79 000 лв.

За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 2 751 300 лв.
в т.ч.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Зидарово –разклон с.Габър – път с.Вършило – 146 300 лв.
- за екологични обекти – 2 605 000 лв., разпределени както следва:
-рехабилитация на път с.Равадиново – с.Веселие – участък от с.Равадиново до край на Община Созопол от км 0+000 до км 3+600,05 – 1 405 000 лв.;
-местен път от км 0+000 до км 2+581,0 – участък от депо за ТБО – Созопол, до кръстовище път с.Равадиново – с.Веселие на км 3+600,05 – 1 200 000 лв., 7 907 730 лв. от собствени бюджетни средства и 670 028 от ПУДООС. / Приложение № 25 /
в т.ч. обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/29
1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 977

2. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
2.1. Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 115 506 лв. и дофинансиране - 25 000лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 51 978 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо – 66 978 лв.;
- за читалище – с.Атия – 5 775 лв.
- за читалище – с.Зидарово – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Извор – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Индже войвода – 2 888 лв.,
- за читалище – с.Крушевец – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Присад – 2 888 лв.,
- за читалище – с.Росен – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Равна гора – 11 551 лв.,
- за читалище – с.Равадиново – 5 775 лв.,
- за читалище – гр.Черноморец – 11 551 лв., дофинансиане - 10 000 лв., общо – 21 551 лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 978

3. Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол, разпределени по месеци и численост на персонала за делегираните от държавата дейности без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Приложение№26/.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 979

4. Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи, численост на персонала и средствата за работна заплата за местни дейности разпределени по месеци, съгласно приложената справка / Приложение № 27/

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 320/ 22.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-626, кв.66 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 980

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 155/сто петдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-626, кв.66 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №24/11.05.2010г на независим лицензиран оценител в размер на 3789/три хиляди седемстотин осемдесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 358/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1. Промяна на статута на имот-публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2.Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел на Общинска бюджетна издръжка.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 981

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 358/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на статута на имот-публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2.Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел на Общинска бюджетна издръжка.

Докладна записка с вх.№ 361/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Прекратяване нна съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 134 по плана на с.о. Червенка, землище на гр.Черноморец – 81178.41.134, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 982

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 1 615/хиляда шестстотин и петнадесет лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 107 692 /сто и седем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ без ДДС, с квоти общо от 15/586 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №134, с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.134 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Надежда Стоянова Великова, Венко Фотев Великов и „ХАРИСЪН И ДОУС” ООД, представлявано от Деймиън Марк Харисън да придобият право на собственост върху 15/петнадесет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №134 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол /идентичен с имот идентификатор №81178.41.134 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 362/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в неурегулиран поземлен имот № 7 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ м. «Край село», землище с.Равна гора, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен кадастрален план със Заповед № РД-02-14-712/ 07.12.1995г. на Министъра на МРРБ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 983

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал. 7, изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 3 014/ три хиляди и четиринадесет лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 13 700 /тринадесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 220/720 кв.м.ид.ч., участващ в поземлен имот №7 по кадастралния план на зоната по § 4 ЗСПЗЗ, местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Петя Димитрова Димитрова да придобие право на собственост върху 220/двеста и двадесет/ кв.м. ид.ч. от поземлен имот №7 по кадастралния план на зоната по § 4 ЗСПЗЗ, местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 363/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 984

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 363/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Докладна записка с вх.№ 367/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на «Космо България Мобайл» ЕАД в имот ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение «Базова станция GSM/UMTS 5087 Бакърлъка, тип СМ42м”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 985

1. На основание чл.39, ал.3 от Закон за общинската собственост и чл.16, ал 7 от Закон за горите, и във връзка с чл.16, ал.5 , т.4 и чл.81, ал.6 от Закон за горите, и чл.281, ал.2, т.2 от Закон за електронните съобщения Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху имот 000433, с площ от 0.571/петстотин седемдесет и един / кв.м , при гратици и съседи –ПИ 000430 и 000428 , за монтиране на телекомуникационно съоръжение обект „Базова станция GSM/UMTS 5087 Бакърлъка,тип СМ42м” съгласно приложена скица –за имот 000433, образуван от общински имоти- ОГФ – кад.№ 000428, в землището на с.Росен, местност “Каракачански колиби”,
Правото се учредява за срок от 10(десет) години в полза на „Космо България Мобайл”ЕАД,ЕИК 130460283 , гр.София,представлявано от пълномощник –Веселин Нейковски(рег.№ 3287 от 09.06.2010, нот.рег.№ 199,Р.С.София).
2. На основание чл.19 , ал.3 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява цена в размер на 1 100(хиляда и сто ) лв. за имота по т.1, при определената за периода в размер на 264(двеста шестдесет и четири лева) съгласно заключение в оценителен доклад, изготвен по чл.22,ал.2 от Наредба за определяне на базисни цени,цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху Гори и земи от ГФ.
3. Възлага на Кмет на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 323/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 986

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 620, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 324/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 987
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 134.058, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 325/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 988

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 623, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 352/ 15.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 63015.505.330, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 989

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 63015.505.330(имот № 259 зона по §4 от ЗСПЗЗ) местност „Старо селище”, с..Атия.

Докладна записка с вх.№ 364/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП – ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560, идентичен с част от УПИ I, кв. 68, гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 990

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560, по влязла в сила ККР на гр. Созопол, идентичен с част от УПИ І, в квартал 68 по регулационен план и като бъде урегулиран и отреден нов общински УПИ с отреждане „За КПС”.

Докладна записка с вх.№ 365/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 81, УПИ I с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 991

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 365/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 81, УПИ I с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.

Докладна записка с вх.№ 369/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 992

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 629, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 392/ 12.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 31, гр.Созопол, във връзка с решение на Обс с № 781/ 24.11.2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 993

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №781/24.11.2009г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 67/18.01.2010г. одобрява пазарна оценка, за 31(тридесет и един) кв.м.ид.ч. възлизаща на 8 215/осем хиляди двеста и петнадесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 42/09.08.10 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...