:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2010Г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2010Г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1046
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
1. Докладна записка с вх.№ 688/ 14.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на гражданин със званието «Почетен гражданин на Созопол».
2. Докладна записка с вх.№ 656/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
3. Докладна записка с вх.№ 657/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 672/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
5. Докладна записка с вх.№ 673/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 674/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2011г.
7. Докладна записка с вх.№ 679/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване на срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД.
8. Докладна записка с вх.№ 683/ 10.12.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговско дружество «Созопол» ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
9. Докладна записка с вх.№ 658/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Намялане числеността на персонала в държавна Дейност 122 «Общинска администрация.
10. Докладна записка с вх.№ 668/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 670/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12. Докладна записка с вх.№ 602/ 15.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определя на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на новообразуван имот № 64, по плана на новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-68/ 07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 610/ 16.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи новообразувани поземлени имоти с № 137; № 142 и № 150 находящи се в зона по §4 в м. „Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол и поземлени имоти с идентификатор 81178.18.15 и 81178.18.17 в м. „Ябълката”, замлище на гр. Черноморец, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 623/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-186 кв. 17 по плана на гр.Созопол нов идентификационен № 67800.501.186 по влязла в сила КК на гр.Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 624/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
16. Докладна записка с вх.№ 625/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх.№ 664/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-5042, по плана на м. Буджака”, з-ще гр.Созопол с идентификатор № 67800.4.15 по КК на гр.Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 665/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-652, кв. 60 по плана на гр. Созопол с идентификатор № 67800.504.108 по КК на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 666/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-20, кв. 11 по плана на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор № 81178.501.25 по КК на гр.Черноморец..
20. Докладна записка с вх.№ 669/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
21. Докладна записка с вх.№ 682/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол», чрез отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост попадащи в предвижданията му.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
22. Докладна записка с вх.№ 638/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 2 Община Созопол и отделяне на общинската част от имота.
23. Докладна записка с вх.№ 639/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 620 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№ 640/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 623 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№ 641/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 134.058 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№ 652/ 01.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница на Общински имот и иденстификационен номер 67800.504.325 по влязла в сила КК на гр.Созопол, чрез обособяването на имот УПИ XXIV «За озеленяване и параклис», в обхват на кв. 44 съгласно графичната част на проекта.
27. Докладна записка с вх.№ 659/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Герен соват» землище на с. Равадиново.
28. Докладна записка с вх.№ 660/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 629 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№ 667/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.8.1 м. «Буджака» с цел преотреждане на земя за «За възлов трафопост 2x800kVA»
30. Докладна записка с вх.№ 680/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 81178.40.369, ПИ 81178.40.50 и общински имот с идентификационен номер 81178.40.368 по КК на гр.Черноморец, м.Ачмалъци, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
31. Докладна записка с вх.№ 681/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.5.160 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.5.281 по КК на гр.Черноморец, м.Аклади, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА.
32. Докладна записка с вх.№ 678/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
33. Докладна записка с вх.№ 685/ 13.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 698/ 16.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр.Созопол и гр.Черноморец.
VII. Докладна записка с вх.№ 705/ 22.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 688/ 14.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на гражданин със званието «Почетен гражданин на Созопол».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1047

Общински съвет Созопол удостоява проф. Казимир Попконстантинов със званието „Почетен гражданин на гр.Созопол”
Докладна записка с вх.№ 656/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1048

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
В глава трета, раздел ІІІ се създава нов чл.144 „а” (1) Преди издаването на разрешението за строеж по чл.148 от ЗУТ , се заплащат еднократно следните цени на услуги за присъединяване и ползване на общинска инфраструктура:
1. За сгради – 2.00 лв на кв.м. разгърната застроена площ;
2. За линейни обекти – 2.00 лв на линеен метър.
(2) При извършване на преустройство и ремонт, цената на услугата е в размер на 50% от тези по ал.1.

Докладна записка с вх.№ 657/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1049

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.1, ал.2 и чл.47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
В чл.35, ал.2, числото “ 2..6 “ на сто се заменя с “3.0” на сто.
В Преходните и заключителни разпоредби се добавя нов §12 Промените приети с решение № 1049/ 23.12.2010г, влизат в сила от 01.01.2011 г.

Докладна записка с вх.№ 672/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1050

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В чл.2, ал.1, т.6 се отменя.
2. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения :
- алинея 1 се изменя така :
„(1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване, от ползвателя, при сключване на договор за наем от наемателя. За имот – държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
- алинея 3 се изменя така :
„(3) Таксите се заплащат на две равни вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която са дължими.
- Алинея 4 се изменя така :
„(4) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.”
3. В чл.18, се правят следните изменения :
- Ал.1, т.3 се изменя така :
„т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.”
- Ал.3,т.2 и т.3 се изменят така :
„т.2 За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места на община Созопол – в промил върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на имота . /приложение 1 табл./.
„т.3 За имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – 1 промил върху данъчната им оценка, за нежилищни – 3 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, за услугата ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.”
- Ал.4 се изменя така :
„(4) За нежилищните имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева/приложение 2 табл./, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка или върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота за имотите в гр.Созопол и гр.Черноморец и 0,5 промила за останалите населени места от Общината.”
т. 1,2,3 и 4 се отменят.
- ал.5, т.1 се изменя така :
„т.1 Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.17,ал.1 подават декларация по образец/приложение 3/ в дирекция „ПМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.”
- Ал.6, т.3 се изменя така :
„т.3 За придобитите през годината имоти декларацията по чл.18, ал.6, т.2 се подава едновременно с декларацията по чл.14. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.”
4. В глава втора, раздел ІV „Туристическа такса” се отменя.
5. В чл.83 се правят следните изменения :
„чл.83. За издаване на документ за липса на финансови задължения към община Созопол се заплаща такса в размер на 5.00 лв”
6. В чл.88 се правят следните изменения :
„чл.88. За издаване на удостоверение за декларирани данни се заплаща такса в размер на 5.00 лв.”
7. В чл.89 се правят следните изменения :
„чл.89. За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата по чл.41, ал.1 от Закона за местните данъци и такси се заплаща такса в размер на 5.00 лв.
8. В чл.90 се правят следните изменения :
„ чл.90. За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства се заплаща такса в размер на 5.00 лв.”
9. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6 със следното съдържание : „Промените приети с Решение № 1050/23.12.2010г. на общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2011 г.
Досегашните §6 и 7 стават съответно §7 и 8.

Докладна записка с вх.№ 673/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1051

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
1. В чл.2 се създава нова т.7:
„7. Туристически данък”.
2. В чл.5, се правят следните изменения и допълнения :
- Алинея 2 се изменя така :
„ (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
- Създава се нова Ал.3 :
„(3) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси, се представя удостоверение само за задължения от данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.”
3. В чл.7,ал.4 се отменя.
4. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
- В ал.3 накрая се добавя „или съответна част от него”.
- Създава се нова ал.5 :
„(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”
5. В чл.11 се правят следните изменения :
- Алинея 1 се изменя така :
„ (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
- Алинея 2 се изменя така :
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
6 . Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(1) За с Атия – за всички имоти, заверени „извън строителните граници”, данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
7. Чл.20 се изменя така :
„чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.”
8. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения :
- Ал.12 се изменя така :
„(12) Данъкът на моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв.
9. В чл.46 се правят следните изменения :
- Ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
10. В чл.52, ал.1, т.2 се изменя така :
„2. физическите лица, включително, едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение №4,към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.”
11. В глава втора се създава раздел VІ :
„Раздел VІ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Чл.57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка календарна година за предоставените нощувки през предходната календарна година.
Чл.58(1)Размера на данъка, за всяка нощувка, съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване се определя, както следва:
а) категория 1 звезда - 0,20 лв за нощувка;
б) категория 2 звезди - 0,20 лв за нощувка;
в) категория 3 звезди - 0,30 лв за нощувка;
г) категория 4 звезди - 0,50 лв за нощувка;
д) категория 5 звезди - 0,50 лв за нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.
(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на средството за подслон, мястото за настаняване , разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на Общината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р=(РДхПКхДх30) – ДД
където :
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за цялата година.”
12. В приложение №1, т.21 след думата „видеокасети” се добавя „или записи на електронен носител”.
13. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 11 със следното съдържание: “Промените приети с Решение № 1051/ 23.12.2010г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2011 г”.
Досегашния §11 става §12.

Докладна записка с вх.№ 674/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1052

1. За ЕVN България – 0,00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трансформаторните постове/ТП/ и възлови станции /ВС/ на територията на Общината за 2011г.
2. За “Дюни”АД – за услугата “проучване,проектиране,изграждане, поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” – 1,00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите за 2011г.
3. За”Делта Индъстри”АД – за услугата “проучване,проектиране,изграждане, поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” – 3,00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите за 2011г.

Докладна записка с вх.№ 679/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване на срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1053

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД до 31.03.2011 г.
2. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 4. 715 %
3. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разсноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

Докладна записка с вх.№ 683/ 10.12.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговско дружество «Созопол» ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1054

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2011г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2011г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 658/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Намялане числеността на персонала в държавна Дейност 122 «Общинска администрация.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1055

1.Общински съвет Созопол намалява числеността на персонала в държавна дейност 122 “Общинска администрация” във функция “Общи държавни служби” с 2 щатни бройки считано от 01.08.2010г., както следва:
- Кмет на с.Извор – 1 бр.
- Ст.специалист – 1 бр.
2.Приема обща численост на персонала в държавна дейност 122 “Общинска администрация” в Община Созопол, както следва:
Било – 61 щата намаление - 2 щата става - 59 щата

Докладна записка с вх.№ 668/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1056

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Стефан Христов Лазаров с ЕГН 6204267544 и Ташо Янев Милчаков с ЕГН 5103040587 както следва:
№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1 Стефан Христов Лазаров 20,45лв. - починал
- такса “смет” за ползване на общинско жилище
2 Ташо Янев Милчаков 150,57 лв. -починал
- наем общинско жилище

Докладна записка с вх.№ 670/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1057

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2010г. с 25 000 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” – намаление 10 000лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 10 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 086 687лв. 30 000лв. 1 056 687лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 32 500лв. 5 000лв. 27 500лв.
§ 10-40 – плат.данъци и такси 100 000лв. 2 000лв. 98 000лв.
§ 10-52 – командир.в чужбина 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
§ 10-92 – глоби,неуст.лихви 20 000лв. 13 000лв. 7 000лв.

било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансф.помощи 200 000лв. 30 000лв. 230 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш.на ОбС 200 000лв. 30 000лв. 230 000лв.

било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 415 800лв. 10 000лв. 405 800лв.
в.т.ч.
подпараграф 52-06 – изгражд.на
инфраструк.обекти – преустройство
и надстройка на сграда на кметство
с.Равна гора 160 000лв. 10 000лв. 150 000лв.

1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 15 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 20 000лв
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 70 000лв. 20 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 20 000лв
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 175 280лв. 20 000лв. 155 280лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 000лв. 10 000лв. 20 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 10 000лв. 40 000лв.

- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 02-00 – др.възнаг.и плащ. 7 400лв. 7 000лв. 400лв.
в т.ч.
§ 02-01 – възн.на нещат.персонал 7 200лв. 7 000лв. 200лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 76 816лв. 8 000лв. 68 816лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 63 500лв. 8 000лв. 55 500лв.

- Дейност 622 “Озеленяване” - увеличение с 40 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 354 121лв. 40 000лв. 394 121лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 354 121лв. 40 000лв. 394 121лв.

1.3.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността по обекти, както следва:

§ 54-00 – придобиване на земя 240 000лв. 0 240 000лв.
в т.ч. било намаление става
- обезщетение за разширяване на
гробищен парк Созопол 240 000лв. 60 000лв. 180 000лв.

било увеличение става
- обезщетение на собств. на земе-
делски земи включени в границите
на проект “Закриване и рекултивация
на общинско депо за неопасни
отпадъци” Созопол
0 60 000лв. 60 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1058

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 25 000лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1Функция “Образование” – увеличение с 25 000лв.
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение 25 000лв.
било увеличение става

§10-00 – издръжка 174 338лв. 15 000лв. 189 338лв.
в т.ч.
за ОУ Созопол
§ 10-00 – издръжка 19 227лв. 10 000лв. 29 227лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 847лв. 10 000лв. 11 847лв.

за ОУ Черноморец
в т.ч
§ 10-00 – издръжка 19 600лв. 5 000лв. 24 600лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 5 390лв. 5 000лв. 10 390лв.
било увеличение става

§ 51-00 - основен ремонт 125 000лв. 10 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово-ремонт столова 100 000лв. 10 000лв. 110 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1059

3. Въз основа на приетите решения по т.1.1; т. 1.3; т.2.1 и заповеди №8-Z-193 и №8-Z-194 от 25.11.2010г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 11 924 758лв. 25 765лв. 11 950 523лв.
От:
било увеличение става

-целева субсидия 2 830 300лв. 2 000лв. 2 832 300лв.

било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 163 430лв. 10 000лв. 6 153 430лв.

било увеличение става
-собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 1 761 000лв. 10 000лв. 1 771 000лв.

-други източници /ПУДООС/ 1 170 028лв. 23 765лв. 1 193 793лв.
в т.ч.
-за канализация с.Крушевец 600 000лв. 23 765лв. 623 765лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 602/ 15.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определя на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на новообразуван имот № 64, по плана на новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-68/ 07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1060

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №65 /целият имот с площ от 600 /шестстотин/ кв.м./ по плана на новообразуваните имоти в местност ”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол на стойност 91,00 лв. /деветдесет и един лева/, обективирана в оценителен протокол №203/27.10.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Йовчо Петков Петков да придобие право на собственост върху 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №64 /целият имот с площ от 600 /шестстотин/ кв.м./ по плана на местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
Докладна записка с вх.№ 623/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-186 кв. 17 по плана на гр.Созопол нов идентификационен № 67800.501.186 по влязла в сила КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1061

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 19/ деветнадесет/ кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Светлозар Димитров Георгиев в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-186, кв.17, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.186 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.,
2. Одобрява експертна оценка № 62/15.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 4508/четири хиляди петстотин и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 624/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1062

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за Общинската собственост/ДВ, бр. 101/2004г./, Общински съвет Сзопол, дава своето съгласие да бъде продължен с 3/три/ години, срока на Договор за наем № 364/01.12.2004г., с който Община Созопол отдава под наем на ”ИНФОМАКС”ЕООД, недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се на първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол, представляващ търговско помещение/офис/ с площ 17/седемнадесет/кв.м., считано от 02.01.2011г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс с досегашния наемател- Румяна Георгиева Георгиева, управител на ”ИНФОМАКС”ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Княз Борис” № 37, рег. по ф.д.№ 2774/1995г. на БОС, ЕИК БГ 812221936.

Докладна записка с вх.№ 625/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1063

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ралица Андонова Кюмурджиева, имот № 67800.14.68 целият с площ 1.960дка., находящ се в местност “Соленки” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Николов Ташев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
2.1. Имот № 017038, с площ от 2.063дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1277/04.06.2009г. и
2.2. Имот № 017037, с площ от 2.393дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1278/04.06.2009г..
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христодор Тодоров Ташев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
3.1. Имот № 018084, с площ от 2.726дка., находящ се в местност ”Плаки” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1329/26.06.2009г.;
3.2. Имот № 018082, с площ от 2.098дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1328/22.06.2009г.;
3.3. Имот № 003031, с площ от 5.821дка., находящ се в местност ”Плаки” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
3.4. Имот № 003030, с площ от 6.288дка., находящ се в местност ”Плаки” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Николов Ташев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
4.1. Имот № 009018, с площ от 2.111дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
4.2. Имот № 009079, с площ от 2.400дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
5. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Недялков Тюлиев, имот № 000410, с площ 0.716дка., находящ се в местност “Белите камъни” по по КВС на землище с.Крушевец, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 12/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
6. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вълчо Стойчев Петков имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение№ 12/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
6.1. Имот № 015080, с площ от 3.813дка., находящ се в местност ”Казан Бунар” по КВС на землище с.Крушевец, общ.Созопол и
6.2. Проектен имот № 015104, с площ от 17.690дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф01003/27.09.2010г. от делбата на имот № 015093, целият с площ 32.695дка., находящ се в местност ”Дживизлията” по КВС на землище с.Крушевец, Община Созопол
7. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Полименов Михалев, № 81178.6.69, с площ 0.624дка., находящ се в местност “Аклади” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
8. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тончо Стамов Мурджев, поземлени имоти с проектни идентификатори № 67800.12.2425, с проектна площ 1.141дка. и № 67800.12.2424, с проектна площ 8.025дка., образувани съгл. Скица - проект № 17010/1705.2010г. изд. от СГКК-Бургас за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор № 67800.12.44, целият с площ 20.040дка., находящ се в местност “Алепу” по кадастрална карта на землище гр. Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
9. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Николов Козаров имот № 004254, с площ от 2.757дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

Докладна записка с вх.№ 664/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-5042, по плана на м. Буджака”, з-ще гр.Созопол с идентификатор № 67800.4.15 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1064

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 8/осем/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Петко Илиев Илиев в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-5042 , по плана на м.”Буджака”, з-ще гр. Созопол, с идентификатор № 67800.4.15 по кадастрална карта на гр.Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 66/26.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 1048/ хиляда четиридесет и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 665/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-652, кв. 60 по плана на гр. Созопол с идентификатор № 67800.504.108 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1065

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 26/двадесет и шест/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Недялка Сотирова Дахнер в урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-652 , кв.60 по плана на гр. Созопол, с идентификатор № 67800.504.108 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 65/26.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 6170/шест хиляди сто и седемдесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 666/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-20, кв. 11 по плана на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор № 81178.501.25 по КК на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1066

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 16/шестнадесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Николина Костадинова Костадинова в урегулиран поземлен имот - УПИ ХІ-20 , кв.11 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол, с идентификатор № 81178.501.25 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец
2. Одобрява експертна оценка № 67/26.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 1322/ хиляда триста двадесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 669/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1067

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените проекти свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, изброени както следва:
ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР.СОЗОПОЛ
1.Обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол,община Созопол „възложен от МОСВ ,съ –финансиран от Кохезионен фонд /Регламент 1164/94 на ЕС по Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/002 „Пакет от пет регионални депа за твърди отпадъци в България - Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол.
2.Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол – ПСОВ-Созопол
3.Гробищен парк-Созопол
4. Помпена станция за отпадъчни води / КПС –Пристанище / с тласкател до ПСОВ
5. Помпена станция за отпадъчни води / КПС –Хармани”/ с тласкател до ПСОВ
7.Реконструкция на съществуваща канална мрежа в зоната на КПС”Хармани” за поемане на отпадъчните води от местност „Буджака „ и кв.”Мисаря „
8. Помпена станция за отпадъчни води / КПС -Буджака/ с довеждащ колектор
ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ
1.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 1/ с довеждащ колектор
2.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 2/ с довеждащ колектор
3.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 3/ с довеждащ колектор
4.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 4/ с довеждащ колектор
5.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 5/ с довеждащ колектор
6.Помпена станция за отпадъчни води к-г Черноморец / КПС –к-г Черноморец/ с довеждащ колектор
7.Помпена станция за отпадъчни води „Червенка „ / КПС -Червенка/с довеждащ колектор
8.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 6/ с довеждащ колектор
9.Помпена станция за отпадъчни води ІІ-ри подем / КПС ІІ-ри подем /с довеждащ колектор
10.Обект ”Депо за строителни отпадъци, земни маси ,инертни материали и площадка за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ”
11.Водоем с.Черноморец
ЗА С.АТИЯ
1.Довеждащ колектор на с.Атия и КПС до КПС -2 -Черноморец
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С РАВАДИНОВО
1.Помпена станция за отпадъчни води / КПС -Равадиново/ с напорен тръбопровод до ПСОВ-Созопол
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ЗИДАРОВО
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Зидарово” в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .РОСЕН
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Росен” в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .КРУШЕВЕЦ
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Крушевец”
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .РАВНА ГОРА
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Равна гора „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ИНДЖЕ ВОЙВОДА
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Индже войвода „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ВЪРШИЛО
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Вършило „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ГАБЪР
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Габър „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ПРИСАД
1.Водоснабдяване на с.Присад от Деривация „Ясна поляна „
ІІ. Така изброените обекти по т.І да се включат в програмата по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2011г.

Докладна записка с вх.№ 682/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол», чрез отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост попадащи в предвижданията му.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1068

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС, с решение № 648 от 31.07.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки , Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Частта от 6962 кв.м(шест хиляди деветстотин шестдесет и два кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.59 , собственост на Георги Ставрев Георгиев, целият имот с площ от 37,305дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване –пасище, за обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 4 922лв(четири хиляди деветстотин двадесет и два)/лв, съгласно изготвена оценка от 26.11.2010 от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Частта 1966 кв.м (хиляда деветстотин шестдесет и шест кв.метра)от Поземлен имот с идентификатор 67800.16.2, собственост на Тодор Николов Урумбеглиев, целият имот с площ от 9,298 дка, м.”Соленки”, с начин на трайно ползване -пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1282 лв ( хиляда двеста осемдесет и два)/лв, съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Частта от 9038 кв.м.( девет хиляди тридесет и осем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.60, собственост на Бойко Тодоров Георгиев, целият с площ от 9,957 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване - пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 6390 лв (шест хиляди триста и деветдесет)лв, съгласно изготвена оценка от 26.11.2010 от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1. Частта от 4367 кв.м( четири хиляди триста шестдесет и седем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор №67800.17.46 собственост на Димитър Христов Пинаков, целият имот с площ от 7,313 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване -изоставена орна земя, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3009 лв (три хиляди и девет)лв съгласно изготвена оценка от 26.11.2010 от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
5.1. Частта от 2168 кв.м(две хиляди сто шестдесет и осем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.32, собственост на Янаки (Яни) Костадинов Трендафилов, целият с площ от 2,949 дка,м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване- пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
5.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1413 лв ( хиляда четиристотин и тринадесет лв) съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
6.1. Частта от 4712 кв.м(четири хиляди седемстотин и дванадесет кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.92, собственост на Таня Георгиева Сивова, целият с площ от 6,956 дка, м.Лафотумба”, с начин на трайно ползване - пасище, за обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
6.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3247 лв (три хиляди двеста четиридесет и седем лв..) съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
7.1. Частта от 3 928 кв.м(три хиляди деветстотин двадесет и осем кв.м) от Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.31, собственост на Стефан Христов Кемурджиев, целият с площ от 15,054 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване -пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
7.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2706 лв (две хиляди седемстотин и шест)лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
8.1. Частта от 50 кв.м(петдесет кв.м.) от Поземлен имот с идентификатор 67800.16.84, собственост на Георги Николов Ангелов, целият с площ от 5,626 дка,м.”Соленки”, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
8.2. Като одобрява изплащане на сумата от 34лв( тридесет и четири)/лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
9.1. Частта от 22 кв.м.(двадсет и два кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.47, собственост на Димитър Калоянов Токуров, целият с площ от 4,277 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване-изоставена орна земя за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
9.2. Като одобрява изплащане на сумата от 14(четиринадесет)лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител , като дължимо обезщетение за отчуждаване.
10.1. Частта от 3567 кв.м.(три хиляди петстотин шестдесет и седем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.89, собственост наГеорги Костадинов Тумпалов, целият с площ от 12,000 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване-за животновъдна ферма, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
10.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2 458(две хиляди четиристотин петдесет и осем)лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител , като дължимо обезщетение за отчуждаване.
11.1.Частта от 3202 кв.м.(три хиляди двеста и два кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.16.5, собственост на Хрисопи Димитрова Мархолева, целият с площ от 4,108 дка, м.”Соленки”, с начин на трайно ползване-изоставена орна земя за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
11.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2206(две хиляди двеста и шест)лв съгласно изготвена оценка от 23.11.2010г от независим лицензиран оценител , като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 638/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 2 Община Созопол и отделяне на общинската част от имота.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1069

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува така изработения Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 2 зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Отманлий”, з-ще с.Росен, с който се обособява нов УПИ І-2, с площ от 400кв.м.

Докладна записка с вх.№ 639/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 620 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1070

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: “Кабели НН” за ПИ 620, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, общинска собственост с №№ 134.028 и 134.070, започва от подробна точка № 1 – изход от БКТП-нов, продължава по улица ПИ 28 и ПИ 70 до табло мерене в ПИ 620.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 640/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 623 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1071

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: “Кабели НН” за ПИ 623, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлен имот, общинска собственост с №134.079, започва от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица ПИ 79 до табло мерене в ПИ 623.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 641/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 134.058 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1072

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : “Кабели НН” за ПИ 134.058, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, общинска собственост с №№ 134.028 и 134.057, започва от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица ПИ 79 до табло мерене в ПИ 134.058.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 652/ 01.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница на Общински имот и иденстификационен номер 67800.504.325 по влязла в сила КК на гр.Созопол, чрез обособяването на имот УПИ XXIV «За озеленяване и параклис», в обхват на кв. 44 съгласно графичната част на проекта.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1073

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и Решение на ОЕС по т.30 от Протокол 18/03.11.2010г съгласува така предложеният проект на Подробен устройствен план за регулация и застрояване, състоящо се в изменение на регулационни граници и застройки в обхват на част от общински поземлен имот с идентификационен номер 67800.504.325 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.
С проекта се обособява нов урегулиран поземлен имот с номер ХХІV, с площ от 292 кв.м., кв.44 по плана на грСозопол, като същия се отрежда за „Озеленяване и параклис” със застроителен обем за изграждане на параклис при плътност 20%, Кинт 0.5.

Докладна записка с вх.№ 659/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Герен соват» землище на с. Равадиново.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1074

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия , възникването на нови общински нужди за обекти и възникване на инвестиционни инициативи;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: о.т.111-112-113-114-115-116-117-118-119 с ширина 8.00 м; улица с о.т.119-182-181-180-179-178-177-211-210-209-240-241-242-437-438-439-440-441-442-443-444-110-109-449-452 с ширина 9,00 м. и улица с о.т.452-168 с ширина 8,40 м. в местност “Герен соват”, землище на с.Равадиново.
Като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с № 9108, масив 9, местност “Герен соват”, землище на с.Равадиново, Община Созопол.
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 660/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 629 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1075

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: “Кабели НН” за ПИ 629, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлен имот, общинска собственост с №134.028 и 134.063, започва от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица ПИ 28 до табло мерене в ПИ 629, като е определен сервитут от по 0,6 м от двете страни на кабела.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 667/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.8.1 м. «Буджака» с цел преотреждане на земя за «За възлов трафопост 2x800kVA»
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1076

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за обект с наименование по инвестиционна програма на „ЕВН България ЕР”АД- „Проект за ПУП(ПРЗ) за За възлов трафопост 2х800кVА”, за имот 67800.8.1 (стар номер 8001 по КВС), м.Буджака, з-ще на гр.Созопол.

Докладна записка с вх.№ 680/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 81178.40.369, ПИ 81178.40.50 и общински имот с идентификационен номер 81178.40.368 по КК на гр.Черноморец, м.Ачмалъци, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1077

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.40.368 и вътрешните граници на ПИ 81178.40.369 и ПИ 81178.40.50 , по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ проектен номер ІІ-50,368,369 , целият с площ от 27 712 кв.м , при квоти на идеалните части 188 кв.м.ид.части за Община Созопол и 27 524 кв.м. ид.ч. за“Лора Бул”ЕООД , собственик на ПИ 81178.40.369 и ПИ 81178.40.50.
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 10 632( десет хиляди шестстотин тридесет и два )лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 56,55 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 81178.40.369 и ПИ 81178.40.50 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№ 681/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.5.160 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.5.281 по КК на гр.Черноморец, м.Аклади, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1078

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.5.160 и южната на ПИ 81178.5.281–общ., по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ІІІ-5160,5281, целият с площ от 1027 кв.м , при квоти на идеалните части 140 кв.м.ид.части за Община Созопол и 747 кв.м. ид.ч. за Росен Григоров, собственик на ПИ 81178.5.160
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 6 334( шест хиляди триста тридесет и четири)лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 45,24 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.5.160 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 678/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1079

1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Иван Тодоров Георгиев от с. Зидарово – ЕГН: 7506180600, за причинени щети от пожар на жилището му в размер на 500 / петстотин / лв.
Христина Станева Николова от с. Росен – ЕГН: 7910030570, за закупуване на лекарства на дъщеря и Габриела Валериева Дросева страдаща от олигофрения и епилепсия в размер на 100 / сто/ лв.
Христо Василев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 5409100489, с диагноза „ мозъчно съдова болест” , 100 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Тодор Георгиев Михов от гр. Созопол – ЕГН: 6301250460, инвалид първа група с чужда помощ , страдащ от епилепсия и церебрална микроцефалия – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: 6811180835, страдаща от онкологично заболяване с 80% нетрудоспособност , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Станчо Стоянов Михайлов от с. Росен – ЕГН: 6404170660, с водеща диагноза олигофрения, 100 % инвалидност с чужда помощ, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Христина Маркова Борисова от гр. Созопол – ЕГН: 4311115355- страдаща от шизофренна психоза , инвалид втора група, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Ваньо Димитров Мархолев от гр. Созопол – ЕГН: 5603310443 , с водеща диагноза „ множествена склероза”, 100% инвалидност с чужда помощ – за извършени разходи по диагностично изследване на заболяването му в размер на 100 / сто / лв.
Деспина Николова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 6001280714, с диагноза „ състояние след перикардиоцентеза и дренаж на метастатичен перикарден излив” – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН: 5711110787 , страдащ от исхемична болест на сърцето , 100 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад – ЕГН: 3605010499 , с окончателна диагноза „ исхемична болест на сърцето” и „декомпенсиран захарен диабет” , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Милка Кирова Георгиева от гр. Созопол – ЕГН: 4207250773, претърпяла исхемична болест на сърцето, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв
Минка Иванова Кирова от с. Росен – ЕГН: 6006080895, за извършени социално- битови разходи , във връзка със заболяването на сина и Мильо Бойчев Киров в размер на 100 / сто / лв.
Димитринка Георгиева Господинова от гр.Созопол – ЕГН: 6208290497, претърпяла фрактура на долен крайник , за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
Златка Панчева Великова от с. Зидарово – ЕГН: 5204050515, претърпяла фрактура на дясна бедрена става , за извършени разходи в размер на 50 / петдесет / лв.
Средствата да бъдат изплатени до края на първото тримесечие на 2011 г. , след представяне на документи оправдаващи разходите .

Докладна записка с вх.№ 685/ 13.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1080

1.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Йълдъз Фикретова Митева от с. Крушевец – ЕГН: 8601044458 , за покриване на разходите по лечението на сина и Халил Огнянов Митев ЕГН: 1041180504 – страдащ от тежка хидроцефалия, с водеща диагноза „детска церабрална парализа” в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да бъдат изплатени до края на първото тримесечие на 2011 г. , след представяне на документи оправдаващи разходите .


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 698/ 16.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр.Созопол и гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1081

На основание на чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да изработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие, включващ следните градски зони за въздействие: гр. Созопол – зони „Стар град”, „Нов град”, „Буджака” и гр. Черноморец.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да проведе процедура по избор на изпълнител за изработка на проект на ИПГВР.
3. Решението на ОбС да се обявяви публично и чрез информационна кампания да се прикани обществеността да представи своите становища и идеи.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 705/ 22.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1082

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.59, ал.2 от ЗМСМА и чл.19б, ал.2 от Закона за управление на отпадъците Общински Съвет –Созопол дава съгласие за участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.
2.. Упълномощава кмета – Панайот Василев Рейзи с правото да представлява Община Созопол в учредителното събрание на сдружение “Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево”.
3. Определя кмета – Панайот Василев Рейзи за представител на Община Созопол в общото събрание на сдружение “Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево”.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...