:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2011Г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2011Г.
По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1085

Общински съвет Созопол дава своето съгласие петдесетото редовно заседание да се излъчи пряко по СКАТ ТВ.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1086

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2010Г.
II. Докладна записка с вх.№ 56/ 21.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР с идентичен УПИ I, кв.148, по действащ регулационен план на гр.Созопол; 2. Предложение за обявяване на частта от ПИ 67800.505.118, с площ от 150кв. от публична в частна общинска собственост; 3. Безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” за изграждане на камбанария.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
1. Докладна записка с вх.№ 18/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на ПИ 81178.501.461 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.501.460 по влязла в сила ККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
2. Докладна записка с вх.№ 19/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на Кабелна линия 20 kV от ПС „Созопол” – нова до ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” в землище на гр.Черноморец и гр.Созопол; 2. Определяне на цена на сервитут по реда на чл.19, ал.3 от закона за горите за имоти с номера 67800.35.116; 67800.35.130 и 67800.35.113 по КККР общински горски фонд, за реализиране на проекта по т.1.
3. Докладна записка с вх.№ 23/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Равадиново.
4. Докладна записка с вх.№ 24/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
5. Докладна записка с вх.№ 25/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Крушевец, с.Равна гора, с.Росен, с.Зидарово и с.Индже войвода.
6. Докладна записка с вх.№ 26/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
7. Докладна записка с вх.№ 33/ 14.01.2011., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. за дейността на Звено Вътрешен одит при Община Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
8. Докладна записка с вх.№ 31/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци включително разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и руги територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2011г.
9. Докладна записка с вх.№ 32/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на размера на таксите за битови отпадъци на територията на община Созопол за 2011г.
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10. Докладна записка с вх.№ 30/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
VII. Докладна записка с вх.№ 58/ 24.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отреждане на общински недвижими имоти „За изграждане на социални жилища”


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2010Г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1087

Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2010г.- 31.12..2010г.

ПО ВТОРА ТОКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 56/ 21.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР с идентичен УПИ I, кв.148, по действащ регулационен план на гр.Созопол; 2. Предложение за обявяване на частта от ПИ 67800.505.118, с площ от 150кв. от публична в частна общинска собственост; 3. Безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” за изграждане на камбанария.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1088

І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатор 67800.505.116 и 67800.505.118 , по влязла в сила ККР на гр. Созопол, съгласно предложената графична част и като бъде урегулиран и отреден нов УПИ І „За морска градина, ц.Св.Св.Кирил и Методий”,ц.Св.Зосим, вход на плаж, гр.тоалетна, гр.часовник, детска площадка, ресторант”, с площ от 20 525 кв.м., и застроителен обем в западната част при височина до кота +20.76м , в кв.148 по план на гр.Созопол .
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1089

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, ОБЯВЯВА поземлен имот с площ от 150/сто и петдесет /кв.м. от 20 375 кв.м., с АОС № 1011 от 04.06.2008 г. от публична в частна общинска собственост и с отреждане за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118 и ПИ 67800.505.85, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол, по приложени координати на точки от 1 до 8 вкл, както следва:4633498.746 ;4633490.634; 4633490.616; 4633487.665; 4633482.366; 4633482.317; 4633472.864 от север и изток- 9604407.895; 9604407.013; 9604408.787; 9604408.757; 9604403.842; 9604403.789; 9604408.703; 9604408.527
ІІІ. Възлага на кмета на Община Созопол да утвърди акта за частна общинска собственост за имота по т.ІІ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1090

ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.6, т.2 и чл.38, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.51,ал.6 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост , учредява на Църковно настоятелство при храм Св.Георги Созопол, местно поделение към Българска православна църква- Патриаршия, със седалище гр.София, ул.”Оборище”№4, представлявани в процедурата от ставрофорния иконом Иван Попов, в качеството му председател на Църковно настоятелство , съгласно приложени удостоверения и пълномощни, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за застроена площ от 90, 00/деветдесет/кв.м., за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол , и при граници и съседи от всички страни –север ПИ 67800.505.84 и ПИ 67800.505.83; запад ПИ 67800.505.116-улица, изток – ПИ 67800.505.136.
V. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя по т.ІV за учреденото право на строеж.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 18/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на ПИ 81178.501.461 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.501.460 по влязла в сила ККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1091

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.501.460 –общ и южната на ПИ 81178.501.461 по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ VIII-710 , целият с площ от 478 кв.м., при квоти на идеалните части 79 кв.м.ид.части за Община Созопол и 399 кв.м. ид.ч. за Велико Добрев Великов, собственик на ПИ 81178.501.461.
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 6 528 (шест хиляди петстотин двадесет и осем)лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 82,63 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.501.461 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№ 19/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на Кабелна линия 20 kV от ПС „Созопол” – нова до ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” в землище на гр.Черноморец и гр.Созопол; 2. Определяне на цена на сервитут по реда на чл.19, ал.3 от закона за горите за имоти с номера 67800.35.116; 67800.35.130 и 67800.35.113 по КККР общински горски фонд, за реализиране на проекта по т.1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1092

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в грСозопол и гр.Чрноморец,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Черноморец, І етап”, в землища на гр.Черноморец
”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Созопол”, ІІ етап, в землища на гр.Черноморец и гр. Созопол”
”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Буджака”, ІІІ етап, в землища на гр.Черноморец и гр. Созопол; с наименования по инвестиционна програма на „ЕВН България ЕР”АД- „Проект за ПУП(ПП) за полагане на подземни кабелни линии 20 кV от П/С”Созопол”110/20к до В/С Созопол( диспечерски наименования „Корморан” и „Чапла”) от П/С П/С”Созопол”110/20к до В/С Буджака(диспечерско наимнование „Лиман”) и от П/С”Созопол”110/20к до В/С Черноморец(диспечерско наименование „Вромос”)
Трасето на Кабелна линия 20 кV засяга следните имоти: за землище на гр.Черноморец ЕКАТТЕ 81178, ПИ с идентификатор 355; за землище на гр.Созопол ЕКАТТЕ 67800, ПИ с идентификатори 32.31; 1.263; 1.26; 35.57;35.100; 35.58; 35.69; 35.105; 35.43; 35.30; 36.29; 3.336; 3.337
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
ІІ. На основание чл.19, ал.3 от Закона за горите , Общински съвет одобрява:
Цена от 3027.00 ( три хиляди двадесет и седем лева) увеличена с 20%(двадесет процента), за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, за частта от 791 кв.м , общински горски фонд , имот с проектен кад.№ 67800.35.116(образуван от ПИ 67800.35.58), землище на гр.Созопол, с ЕКАТТЕ 67800,отдел 418,част от подотдел ”30” и отдел 420, част от подотдел ”а” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 37/09.02.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас.
Цена от 1 430.00 ( хиляда четиристотин и тридесет лева) увеличена с 20%(двадесет процента), за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, за частта от 354 кв.м , общински горски фонд , имот с проектен кад.№ 67800.35.130(образуван от ПИ 67800.35.30), землище на гр.Созопол, с ЕКАТТЕ 67800,отдел 418,част от подотдели ”в” и „7” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 34/09.02.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас
Цена от 1 464.00 ( хиляда четиристотин шестдесет и четири лева) увеличена с 20%(двадесет процента), за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, за частта от 445 кв.м , общински горски фонд имот с проектен кад.№ 67800.35.113 (образуван от ПИ 67800.35.57), землище на гр.Созопол, с ЕКАТТЕ 67800,отдел 418,част от подотдел ”30” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 36/09.02.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас

Докладна записка с вх.№ 23/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Равадиново.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1093

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Равадиново за 2011г., както следва:
1. Скица №139 /08.12.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №138 /08.12.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №94 /19.05.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)

Докладна записка с вх.№ 24/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1094

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Черноморец за 2011г., както следва:
1. Скица №12 /04.02.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №19 /07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №54 /17.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
4 Скица №14 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
5. Скица №15 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
6. Скица №17-п /31.01.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
7. Скица №24 /07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
8. Скица №13 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
9. Скица №11/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
10. Скица №07/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
11. Скица №08/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
12. Скица №06/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
13. Скица №22/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
14. Скица №23/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
15. Скица №20/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
16. Скица №72/21.05.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
17. Скица №18/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
18. Скица №21/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
19. Скица №17/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)

Докладна записка с вх.№ 25/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Крушевец, с.Равна гора, с.Росен, с.Зидарово и с.Индже войвода.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1095

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Крушевец, с.Равна гора, сРосен, с.Зидарово, с.Индже войвода за 2011г., както следва:
1. Скица №164 /05.12.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №75 /26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №27 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
4 Скица №14 /27.01.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
5. Скица №24 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
6. Скица №4 /07.01.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
7. Скица №46 /26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
8. Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
9. Скица №26/13.02.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)

Докладна записка с вх.№ 26/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1096

Общински съвет Созопол приема Скица №171/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) да бъде оттеглена от вносителя.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1097

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2011г., както следва:
1. Скица №418 /10.03.2006 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №38 /05.03.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №87 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
4 Скица №85 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
5. Скица №89 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
6. Скица №90 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
7. Скица №96 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
8. Скица №100 /14.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
9. Скица №103/17.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
10. Скица №133/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
11. Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
12. Скица №132/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
13. Скица №134/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
14. Скица №133/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
15. Скица №131/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
16. Скица №170/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
17. Скица №132/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
18. Скица №119/14.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
19. Скица №112/01.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
20. Скица №95/19.05.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
21. Скица №83/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
22. Скица №120/15.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
23. Скица №161/26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
24. Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
25. Скица №85/25.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
26. Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
27. Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
28. Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
29. Скица №55/06.04.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
30. Скица №80/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
31. Скица №40/12.03.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
32. Скица №81/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
33. Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
34. Скица №77/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
35. Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
36. Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
37. Скица №95/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
38. Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
39. Скица №94/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
40. Скица №86/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
41. Скица №164/26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
42. Скица №93/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
43. Скица №159/15.09.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
44. Скица №9/12.01.2011 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 33/ 14.01.2011., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. за дейността на Звено Вътрешен одит при Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1098

Общински съвет град Созопол на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:
1. Съгласува Стратегически план за дейността на звено Вътрешен одит от Община Созопол за периода 2011 – 2013 год.
2. Съгласува Годишен план за дейността на звено Вътрешен одит от Община Созопол за 2011 год.
3. Възлага на кмета на Община Созопол последващите съгласно закона действия.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЧ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 31/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци включително разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и руги територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1099

Общински съвет Созопол одобрява план – сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 година.

Докладна записка с вх.№ 32/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на размера на таксите за битови отпадъци на територията на община Созопол за 2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1100

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 от Закона за местните данъци и такси, §25, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси обн.ДВ бр.98/14.12.2010 г и чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, Общински съвет Созопол приема следните размери на годишни такси за битови отпадъци за 2011 година:
1. За физически лица – граждани
1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от община Созопол– в промил върху данъчната оценка на имота. /приложение 1 табл./
1.2. За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от община Созопол – промил върху данъчната оценка на имота. /приложение 1 табл./
1.3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол – 1 промил върху данъчната му оценка за услугата по проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО
1.4. За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по т.1.1. и т.1.2
1.5. За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила, за чистота на териториите – 3,5 промила.
2. За юридически лица
2.1. За жилищни имоти на фирми, в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 1 табл./
2.2. За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места на община Созопол – в промил върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на имота . /приложение 1 табл./.
2.3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – 1 промил върху данъчната им оценка, за нежилищни – 3 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, за услугата проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО и за почистване на територията за обществено ползване.
2.4 За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни ,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по т.2.1 и т.2.2.
2.5. За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила, за чистота на териториите – 3,5 промила.
3. За нежилищните имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева/приложение 2 табл./, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка или върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота за имотите в гр.Созопол и гр.Черноморец и 0,5 промила за останалите населени места от Общината.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 30/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1101

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Силенов Великов имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Имот № 010055, с площ от 1.691дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
1.2. Имот № 010025, с площ от 0.804дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
1.3. Проектен имот № 010132, с площ от 3.928дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05276/08.12.2009г. от делбата на имот № 010023, с площ от 4.523дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на Църковно настоятелство – гр.Черноморец имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
2.1. Имот № 005029, с площ от 2.097дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол
2.2. Имот № 005089, с площ от 5.443дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
2.3. Имот № 005024, с площ от 3.892дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
2.4. Имот № 009144, с площ от 1.565дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
2.5. Имот № 009142, с площ от 11.510дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
2.6. Проектни имоти № 009231, с площ от 0.481дка. и № 009232, с площ от 2.529дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05127/15.09.2009г. от делбата на имот № 009166, с площ от 3.010дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Димитрова Николова имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
3.1. Имот № 004044, с площ от 3.877дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
3.2. Имот № 004245, с площ от 1.180дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на Янко Димитров Янков, проектен имот № 013110, с площ от 0.508дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05351/24.11.2010г. от делбата на имот № 013104, с площ от 2.672дка., който от своя страна е образуван от делбата на имот № 013029, с площ 7.989дка., находящ се в местност ”Халваджи Дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
5. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Димитров Щъркелов имот № 004070, с площ от 1.326дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
6. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Янаки Згуров Янев проектен имот № 005173, с площ от 2.013дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05355 от 15.12.2010г. от делбата на имот № 005076, с площ от 3.397дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
7. Предоставя за възстановяване правото на собственост на Димитър Янев Тодоров проектен имот № 125025, с площ от 7.000дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф02313 от 16.12.2010г. от делбата на имот № 125003, с площ от 16.321дка., находящ се в местност ”Айва Дере” по КВС на землище с.Росен, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 58/ 24.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отреждане на общински недвижими имоти „За изграждане на социални жилища”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1102

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените недвижими ургулирани поземлени имоти –частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността и с предназначение „За изграждане на социални жилища” , изброени както следва:
• Урегулиран поземлен имот V, кв.41 по план на с.Равадиново, с площ от 760 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 864 от 21.12.2006г.;
• Урегулиран поземлен имот VІ, кв.41 по план на с.Равадиново, с площ от 760 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 869 от 25.01.2007г.;
• Урегулиран поземлен имот І, кв.42 по план на с.Равадиново, с площ от 735 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 860 от 14.12.2006г.;
• Урегулиран поземлен имот VІІ-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 580 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1411 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІІ-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1185 от 17.02.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот Х-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1179 от 10.02.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ІХ-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1180 от 10.02.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот VІІІ-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 550 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1410 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ІХ-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 600 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1408 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот V-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 480 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1412 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот VІІ, кв.18 по план на с.Равна гора, с площ от 530 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 913 от 16.03.2007г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІХ-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1215 от 17.03.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот V, кв.10 по план на с.Крушевец, с площ от 350 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 896 от 02.03.2007г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІІ, кв.5 по план на с.Крушевец, с площ от 770 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1288 от 10.06.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІV, кв.5 по план на с.Крушевец, с площ от 650 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1289 от 10.06.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.5 по план на с.Крушевец, с площ от 715 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1287 от 10.06.2009г.;
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...