:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 18.02.2011Г.РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 18.02.2011Г.


По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1103

Общински съвет Созопол дава своето съгласие петдесет и първото редовно заседание да се излъчи пряко по СКАТ ТВ.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1104

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
1. Докладна записка с вх.№ 63/ 31.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/ 1.1-10/2010 „Подкрепа създаване и промотиране на иновативни културни събития” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.
2. Докладна записка с вх.№ 66/ 01.02.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 69/ 01.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
4. Докладна записка с вх.№ 65/ 01.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2010г. и Проекто-бюджет на Община Созопол за 2011г.
5. Докладна записка с вх.№ 96/ 16.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: разсрочване на кредит по поет дълг към «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 63/ 31.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/ 1.1-10/2010 „Подкрепа създаване и промотиране на иновативни културни събития” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1105

На основание чл. 21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на Оперативна програма «Регионално развитие» с проектно предложение „ИЗМИНАТИ / БЪДЕЩИ ПЪТИЩА”
2. Дава съгласие средствата за собствен принос в размер на 5% да бъдат осигурени от бюджета на Община Созопол за времето на изпълнение на проекта, в случай че той бъде одобрен за финансиране по ОП «Регионално развитие» и за него бъде сключен договор за безвъзмездна помощ.
3. Декларира, че иновативното културно събитие, описано в проект «ИЗМИНАТИ / БЪДЕЩИ ПЪТИЩА» ще бъде проведено в период до една година след приключване на проекта.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 66/ 01.02.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1106

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация дава съгласие и разрешава на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол, до края на календарната 2011г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 69/ 01.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1107

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2011г.”

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 65/ 01.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2010г. и Проекто-бюджет на Община Созопол за 2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1108

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 , чл.12 и чл. 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ / приета с Решение № 969 / 20.08.2010г. от Общински съвет Созопол
1 Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г., както следва:
1.1 По прихода - 18 481 057 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 18 312 303 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1109

2 Приема бюджета за 2011г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 19 500 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 030 246 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 861 492 лв. утвърдена по чл.10,ал.1от ЗДБРБ за 2011г.
2.1.1.2. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 168 754 лв.

2.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 1 423 226 лв.

2.1.3. Приходи за местни дейности в размер на 15 046 528 лв.,
в т.ч.;
2.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 5 248 128 лв./ Приложение №1/;
2.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 9 411 400 лв./ Приложение №1/;
2.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 161 500 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –37 200 лв./
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 225 500 лв., в т.ч.:
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 79 200 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 146 300 лв.

2.2. По разходите в размер на 19 500 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;

2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 030 246 лв., от тях:
2.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 861 492 лв.
2.2.1.2. От преходен остатък – 168 754 лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 163 754 лв. / за общообразов. училища - 131 393 лв., за ППП – 6 годишни деца – 6 294 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 15 165 лв., за извън училищни дейности – 10 902 лв./;
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 5 000 лв.
/ за Арх.музей – Созопол – 5 000 лв./.

2.2.2.За делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи в размер на 1 423 226 лв., разпределени както следва:
за Функция “Общи държавни служби” – 684 000 лв./Приложение № 3.2 /
За Функция “Образование” – 689 226 лв./ Приложение № 5.5./
За Функция Здравеопазване” – 25 000 лв. /Приложение № 6.1. /
За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 25 000лв./ Приложение № 9.2.1. /
2.2.3. За местни дейности в размер на 15 046 528 лв. от тях:
2.2.3.1.От собствени средства - 14 659 528 лв.
2.2.3.2.От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 225 500 лв.
2.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности – 161 500 лв.

2.3 Инвестиционна програма в размер на 6 272 755 лв., финансирана с 225 500 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва :
За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” - 79 200 лв. в т.ч.:
-за основен ремонт ЦДГ с.Атия - 15 000 лв.
-за основен ремонт ЦДГ с.Равна гора – 64 200 лв.
За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 146 300 лв.
в т.ч.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път- разклон с.Зидарово –с.Вършило - с.Габър – до с.Габър - 146 300 лв.;
7 500 лв. от преходен остатък и от средствата разпределени по формула във функция “Образование” по училища и обекти, както следва:
-за ОУ “Христо Ботев” с.Зидарово -7 500 лв.в т.ч.
за компютърни конфигурации - 4 000 лв.
за стерилизатор – 3 500 лв.
и 6 039 755 лв. от собствени бюджетни средства. / Приложение № 24/ Забележка: Обекти заложени под черта в инвестиционната програма на Община Созопол, които ще бъдат включени в инвестиционната програма при актуализация на бюджета за 2011г., както следва; 1. Изграждане на две спортни площадки с изкуствена настилка за гр.Созопол и гр.Черноморец.
в т.ч. 4 793 375 лв. за обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/27
2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 23.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1110

3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава сумата от 18 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
3.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол.
3.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2011г. 230 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
3.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
310 950 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 250 000 лв.;
- за гр.Черноморец – 30 000 лв.;
- за останалите села в общината – 30 950 лв.
3.5. Утвърждава разходи за реклама в размер на 215 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 180 000 лв., в т.ч. за туристически борси - 80 000 лв.;
- за гр.Черноморец – 35 000 лв.
3.6. Утвърждава 400 броя обслужвани лица в ДСП;
3.7.Утвърждава издръжка – стандарт ( лева ) на 1 дете в местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” на територията на Община Созопол в размер на 800 лв. и храноден на 1 дете до 1,1% от минималната работна заплата за страната.
3.8. Утвърждава средства в размер на 30 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1111

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Безплатно представително и работно облекло – в размер до 300 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства и прилагащи делегирани бюджети.
4.2.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.3. Разходи за представителни цели в размер на 87 000 лв., в т.ч.:
- за Кмета на Общината – 50 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 20 000 лв.;
- за Кмета на гр.Черноморец –4 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1 500 лв., на всички останали села – по 1 000 лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1112

5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи /Приложение № 26 /
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1113

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 115 520 лв. от целева субсидия и дофинансиране - 25 000лв. или общо - 140 520 лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 51 984 лв., дофинансиране - 20 000 лв., общо – 71 984 лв.;
- за читалище – с.Атия – 5 776 лв.
- за читалище – с.Зидарово – 5 776 лв.,
- за читалище – с.Индже войвода – 2 888 лв.,
- за читалище – с.Крушевец – 5 776 лв.,
- за читалище – с.Присад – 2 888 лв.,
- за читалище – с.Росен – 11 552 лв.,
- за читалище – с.Равна гора – 11 552 лв.,
- за читалище – с.Равадиново – 5 776 лв.,
- за читалище – гр.Черноморец – 11 552 лв., дофинансиране - 5 000 лв., общо – 16 552 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината –320 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 35 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – гр.Черноморец – 30 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 10 000 лв.;
-за спортен клуб “Карате Шогун” гр.Созопол – 20 000 лв.;
-за футболен клуб “Росен” с.Росен - 20 000 лв.
-за яхт клуб “ЯХТИНГ БГ” Созопол - 5000 лв.
-за спортен клуб по борба “Никола Станчев” Община Созопол – 30 000 лв.
6.3. Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 3 000 лв.
6.4.Утвърждава субсидия на Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.
6.5.Утвърждава субсидия на “Сдружение за българо – гръцко приятелство” гр.Созопол в размер на 1 000лв.
6.6.Утвърждава субсидия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 1 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1114

7. Утвърждава средствата за работна заплата и числеността на персонала за 2011г. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности, за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи и средства за работна заплата и числеността на персонала за местни дейности, без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Приложение№25/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1115

8.Утвърждава ПЛАН СМЕТКА на приходите, които ще постъпят по § 24 04 – “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – от сечта на общинските гори на основание чл.53, ал.2 и чл.96е, ал.1 от Закона за горите и изразходването им за местни дейности, заложени в разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. / Приложение № 28 /
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1116

9. Задължава Кмета на Общината да разпредели одобрените от Общински съвет средствата по общинския бюджет за 2011г. по тримесечия, съгласно формата, определена с Приложение № 12 на МФ.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1117

10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и прилагащи делегирани бюджети ;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, спонсора.
10.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
10.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1118

11. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове .разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.
11.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 96/ 16.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: разсрочване на кредит по поет дълг към «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1119

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.5 от Закона за общинския дълг, дава своето съгласие за разсрочване на кредита по Договор № 81/31.03.2010г.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи анекс към Договор за кредит № 81/31.03.2010г., сключен между Община Созопол и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с който да се разсрочи плащането на главницата по кредита както и да се промени крайния срок за погасяване на същия от 31.03.2011г. на 31.03.2013г.
3. Главницата по кредита ще се погасява на равни месечни погасителни внски в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. със собствени средства на Община Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/К. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...