:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на 24.11.2011г.


По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№11
Третото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№12
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 524/07.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №456/17.12.2008 г. на Общински съвет – Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 526/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за измненение и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
3. Докладна записка с вх.№ 547/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№566/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на общински съвет – Созопол като членове на комисии по действащите наредби на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№571/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на 6 декември – Никулден, за празник на гр. Черноморец.
6. Докладна записка с вх.№582/17.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на кметства Индже войвода и Габър – съставни административно-териториални единици в община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№583/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол.
8. Докладна записка с вх.№584/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
9. Докладна записка с вх.№585/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
10. Докладна записка с вх.№507/03.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №02/226/00259 от 17.10.2011 г. по мярка 226 за Проект „Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
11. Докладна записка с вх.№543/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.
12. Докладна записка с вх.№546/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.
13. Докладна записка с вх.№565/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план-сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 г.
14. Докладна записка с вх.№574/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ-ри етап.
15. Докладна записка с вх.№575/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011 г. и числеността на персонала във функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация”.
16. Докладна записка с вх.№586/17.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Изминати/бъдещи пътища” на община Созопол по ОПРР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
17. Докладна записка с вх.№521/04.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ Х-13033 по плана на с. Равадиново.
18. Докладна записка с вх.№527/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителни обекти /проекти/, като общински от първостепенно значение.
19. Докладна записка с вх.№528/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местността „Буджака”, землище гр. Созопол.
20. Докладна записка с вх.№529/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482, в квартал 53, гр. Созопол.
21. Докладна записка с вх.№539/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Зидарово, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№540/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Равадиново, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
23. Докладна записка с вх.№541/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Атия, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
24. Докладна записка с вх.№542/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от гр. Черноморец, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
25. Докладна записка с вх.№567/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-244, кв.27 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№568/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ - Созопол за възстановяване правото на собственост.
27. Докладна записка с вх.№569/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ - Созопол за възстановяване правото на собственост.
28. Докладна записка с вх.№570/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ - Созопол за възстановяване правото на собственост.
29. Докладна записка с вх.№572/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №136, находящ се в зона по §4 в местност „Митков мост”,з-ще гр. Черноморец, общ. Созопол.
30. Докладна записка с вх.№573/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол на държавен терен, представляващ имот №.67800.504.287 по Кадастралната карта на землище Созопол, собственост на „ВиК” ЕАД Бургас.
31. Докладна записка с вх.№576/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХIV-18, кв.6 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх.№577/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на управлението на остров „Св. Иван”, недвижим имот с идентификатор 67800.55.1 – публична държавна собственост.
33. Докладна записка с вх.№578/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот ПИ 67800.501.157 – държавна собственост, на Община Созопол, с цел адаптирането му и създаване на църковно-исторически музей.
IV. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание:
34. Докладна записка с вх.№525/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет, по реда на чл.92 от КСО.
V. Докладна записка с вх.№ 588/ 18.11.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг
VI. Докладна записка с вх.№ 593/ 22.11.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
І. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 524/07.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №456/17.12.2008 г. на Общински съвет – Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№13
Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 456/17.12.2008 г. обективирано в Протокол №20 от заседанието проведено на 17.12.2008г.

2. Докладна записка с вх.№ 526/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за измненение и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№14

На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.93/изм.с решение №14/24.11.2011 г./ /1/За производства при разпореждане с недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./, се заплащат административни такси, върху определената цена без ДДС, изчислени върху:
1.по високата стойност- данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител за:
1.1.имот или вещ, предмет на продажба
1.2.ограниченото възмездно вещно право;
1.3.по скъпият имот или вещ, при замяна;
1.4.реален дял с по-висока стойност при делба
2. На база данъчна оценка в случаите на безвъзмездни сделки.
/2/Административните такси са с минимум 50 /петдесет/лв и максимум 20 000/двадесет хиляди лева/ и изчислени както следва:
1. Такса 2%/два процента/ при стойност до 500 000 лв., включително, но не по-малко от 50лв;
2. Такса 1,8 %/едно цяло и осем процента/ за стойност от 500 000 лв. до 600 000 лв., включително;
3. Такса 1,6 %/едно цяло и шест процента/ за стойност от 600 000 лв. до 700 000 лв.,включително;
4. Такса 1,4 %/едно цяло и четири процента/ за стойност от 700 000 лв. до 800 000 лв.,включително;
5. Такса 1,2 %/едно цяло и две процента/ за стойност от 800 000 лв. до 900 000 лв.,включително;
6. Такса 1,0 %/едно цяло процента/ за стойност над 900 000 лв. до максималния размер от 20 000лв;
/3/Административните такси се дължат отделно от таксите, начислявани от ЗМДТ, и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№15
На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.40.(1).Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.”
..............
(6)/ изм.с Решение 15/24.11.2011г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ се събират и административни такси в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”
В „ Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2)./изм., с решение №15/24.11.2011г/ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ административни такси , определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2.Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.
В „ Чл.47. (1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
........................
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение №15/24.11.2011г/..В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2.Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3.Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.”
В „Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2)/изм., с Решение №15/24.11.2011г/. Наред с дължимите данъци и такси за учредяването, приобретателят заплаща и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
.....................
(4). изм., с Решение №15/24.11.2011г/. В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ и административните такси върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”
3. Докладна записка с вх.№ 547/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№16
На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.9а , ал.5 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения :
- алинея 5 се изменя така :
„(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.
2. Добавя се нов чл.92 а, както следва:
„ чл.92 а За предоставяне на информация по искане на частни съдебни изпълнители от отдел „МДТ” се заплащат цени, както следва :
- За издаване на удостоверение за декларирани данни – 5.00 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения – 20.00 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи – 25.00 лв
- За издаване на данъчна оценка на имот – 25.00 лв.


4. Докладна записка с вх.№566/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на общински съвет – Созопол като членове на комисии по действащите наредби на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№17

1. Избира като свои представители в комисията по чл.18 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища следните общински съветници :
1. Пенка Щерионова
2. Светлана Лулева
3. Янчо Георгиев

2. Избира като свой представител в комисията по чл.41 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища общинския съветник:
1. Стойо Недин

3. Избира като свои представители в комисията по чл.7 ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности на територията на Община Созопол следните общински съветници:
1. Тодор Чакъров
2. Иван Хаджиев

4. Избира като свои представители в комисията по чл.70 ал.6 от Наредба относно реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници:
1. Гено Пухов
2. Светлана Лулева

5. Избира като свой представител в Общинската комисия за БППМН общинския съветник:
1. Христо Бардуков

5. Докладна записка с вх.№571/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на 6 декември – Никулден, за празник на гр. Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№18
Общински съвет – Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) обявява 6 декември - Никулден за празник на града и неприсъствен ден на територията на гр.Черноморец, община Созопол

6. Докладна записка с вх.№582/17.11.2011г. от Панайот Рейзи –Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на кметства Индже войвода и Габър – съставни административно-териториални единици в община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№19
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА и чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ закрива кметства ИНДЖЕ ВОЙВОДА и ГАБЪР - съставни административно-териториални единици в Община Созопол.

7. Докладна записка с вх.№583/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№20
Общински съвет – Созопол приема Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол да бъде в състав от трима членове.
Общински съвет – Созопол избира за членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет:
1. Тодор Чакъров.
2. Стойчо Неделчев
3. Иван Хаджиев

8. Докладна записка с вх.№584/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№21
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, дава съгласие и разрешава на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол, до края на календарната 2011 г.
2. Общински съвет – Созопол възлага на Председателя на Общински съвет да проучи възможността заседанията на съвета да се излъчват пряко и по интернет.

9. Докладна записка с вх.№585/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№22
Общински съвет – Созопол, избира Общинския съветник Стойо Недин, за член на Областния съвет за развитие.

10. Докладна записка с вх.№507/03.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №02/226/00259 от 17.10.2011г. по мярка 226 за Проект „Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№23
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 5 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00259 от 17.10.2011 год. по мярка 226 за Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Порожанов, Общинският съвет – Созопол:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 42 346,70 лв. (четиридесет и две хиляди триста четиридесет и шест лева и седемдесет ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00259 от 17.10.2011 год. по мярка 226 за Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/226/00259 от 17.10.2011 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Дава пълномощие на Кмета на Община Созопол да предостави временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер до 38 497 лв. за обезпечаване дейностите по проекта до превеждане на окончателно искане за плащане.

11. Докладна записка с вх.№543/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№24
Съгласно чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг Общински съвет Созопол реши:
1. Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на Община Созопол”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” ,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 668 321,18 (шестстотин шестдесет и осем хиляди триста двадесет и един лева и осемнадесет ст. словом);
• Валута на дълга – лева или евро
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 10 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/014 ;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол по Договор за безвъзмездна помощ № , сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

12. Докладна записка с вх.№546/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№25
Общинският съвет утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.
13. Докладна записка с вх.№565/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план-сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№26

Общински съвет Созопол приема промени в план – сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 година както следва :
1. Раздел І. ПРИХОДИ
Било: 2 500 000.00 лв. Да стане: 2 800 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.
т. 2 Такса битови отпадъци
Било: 2 500 000.00 лв. Да стане: 2 800 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.

2. Раздел ІІ. РАЗХОДИ :
Било: 2 500 000.00 лв Да стане: 2 800 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.
т.2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за обезвреждането им :
Било : 950 000.00 лв Да стане :1 150 000.00 лв Увеличение : 200 000.00 лв
2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до депата или др.инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
Било: 792 000.00 лв Да стане: 958 000.00 лв Увеличение : 166 000.00 лв.
2.2. Дължим ДДС по обърнато данъчно задължение, посочено в бюджета като приход със знак (-).
Било: 158 000.00 лв. Да стане: 192 000.00 лв. Увеличение: 34 000.00 лв.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл.разходите по чл.71а и 71 е от ЗУО
Било : 985 000.00 лв. Да стане : 1 085 000.00 лв. Увеличение : 100 000.00 лв.
3.1. Управление на дейностите по отпадъците
Било: 650 000.00 лв. Да стане : 450 000.00 лв. Намаление : 200 000.00 лв.
3.1.1.Експлоатация на Регионално депо Созопол
Било: 570 000.00 лв. Да стане: 370 000.00 лв. Намаление: 200 000.00 лв.

3.2. Почистване и рекултивиране на замърсени терени и други.
Било: 335 000.00 лв. Да стане : 635 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.

14. Докладна записка с вх.№574/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ-ри етап.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№27

1.Общински съвет Созопол определя екологичния обект “Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ- ри етап ” за приоритетен
2.Общински съвет Созопол дава своето съгласие за Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект “Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец –ІІ-ри ” за безвъзмездно финансиране на обекта.
3.Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите
документи във връзка с изискванията на ПУДООС.

15. Докладна записка с вх.№575/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011 г. и числеността на персонала във функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№28
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

§ 13-03 – данък в/у превоз.средства 210 000лв. 35 000лв. 245 000лв.
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 230 000лв. 20 000лв. 250 000лв.
§ 27-01 – такси за ползв.на детски гр. 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
§ 27-02 – такси за ползв. на детски
ясли и др.по здравеопазване 0лв. 7 000лв. 7 000лв.
§ 27-07 – такси за битови отпадъци 2 500 000лв. 300 000лв. 2 800 000лв.
Общо увеличение : 365 000лв.

било намаление става

§ 24-05 – приходи от наеми на имущ. 300 000лв. 25 000лв. 275 000лв.
§ 27-05 – за ползв.на пазари търж.и др.400 000лв. 5 000лв. 395 000лв.
§ 36-19 – други неданъчни приходи 35 000лв. 35 000лв. 0лв.
§ 40-40 – приходи от прод. на земя 5 603 375лв. 300 000лв. 5 303 375лв.
Общо намаление: 365 000лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№29

2.Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН СМЕТКА на приходите, които ще постъпят по § 24-04- “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – от сечта на общинските гори на основание чл.53, ал.2 и чл.96е, ал.1 от Закона за горите и изразходването им за местни дейности, заложени в разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. /Приложение № 3/

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№30
3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

3.1.Функция “Отбрана и сигурност” – намаление с 20 000лв.,/ като средствата се пренасочват към функция “Здравеопазване” в размер на 6 000лв. и функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” в размер на 14 000лв./ по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 219 “Други дейности по отбраната” – намаление с 10 000лв.

било намаление става
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на персонала 32 423лв. 7 000лв. 25 423лв.
в т.ч.
§ 02-01 – за нещат.персонал 26 523лв. 4 000лв. 22 523лв.
§ 02-09 – др.плащания и възнаграж. 4 200лв. 3 000лв. 1 200лв.

§ 10-00 – издръжка 13 030лв. 3 000лв. 10 030лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 8 000лв. 2 000лв. 6 000лв.

-Дейност 239 “Други дейности по вътрешна сигурност” – намаление с 10 000лв.
било намаление става
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на персонала 27 920лв. 10 000лв. 17 920лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнаграж. 27 920лв. 10 000лв. 17 920лв.

3.2. Функция “Здравеопазване” – увеличение с 6 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” – увеличение с 6 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 255лв. 6 000лв. 18 255лв.
в т.ч.
§ 10-12 – медикаменти 2 000лв. 2 000лв. 4 000лв.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 764лв. 3 000лв. 5 764лв.

3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 14 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – увеличение с 14 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 24 803лв. 14 000лв. 38 803лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 1 000лв. 1 500лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 4 992лв. 3 000лв. 7 992лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 17 234лв. 10 000лв. 27 234лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№31
4.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 63 900лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1. Функция “Общи държавни служби” – увеличение със 77 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 “Общинска администрация” – увеличение със 77 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 875 333лв. 172 500лв. 1 047 833лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 115 000лв 30 000лв. 145 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 382 000лв. 80 000лв. 462 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 22 500лв. 57 500лв.
§ 10-40 – платени данъци и
такси 95 000лв. 20 000лв. 115 000лв.
§ 10-98 – др.некласиф.в
др.параграф. 65 000лв. 20 000лв. 85 000лв.

в т.ч.- за представит.
цели на Кмета 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 282 500лв. 95 000лв. 187 500лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-01 – придоб.на
компютри и хардуер – сървър
на Община Созопол 60 000лв. 55 000лв. 5 000лв.
-подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства в т.ч.
-пожарен автомобил 20 000лв. 20 000лв. 0лв.
-лек автомобил за ДСП с.Атия 20 000лв. 20 000лв. 0лв.

4.2. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” - извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на
ДМА 59 000лв. 59 000лв.
в т.ч.
52-03 –придоб.на друго оборудв.
машини и съоръжения
било намаление става
-обръщателен тиган за
ДСП с.Атия 9 000лв. 1 200лв. 7 800лв.

било увеличение става

-допълнителен чадър- аспиратор над
обръщателен тиган за ДСП
гр.Созопол 0 1 200лв. 1 200лв.

4.3.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – увеличение с 50 000лв. по параграфи и по населени места, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 130 903лв. 50 000лв. 180 903лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв.
-за гр.Созопол 10 000лв. 29 000лв. 39 000лв.
-за с.Атия 12 337лв. 4 200лв. 16 537лв.
-за с.Габър 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
-за с.Вършило 0лв. 2 100лв. 2 100лв.
-за с.Зидарово 0лв. 7 300лв. 7 300лв.
-за с.Индже-войвода 0лв. 2 400лв. 2 400лв.
-за с.Крушевец 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
-за с.Равна гора 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
-за с.Присад 0лв. 1 000лв. 1 000лв.

- Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – извършва промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

било става
§ 51-00 – основен ремонт 1 455 450лв. 1 455 450лв.
в т.ч.
било намаление става
-основен ремонт (тротоари и бордюри )
гр.Созопол ул.”Крайбрежна” 400 000лв. 304 100лв. 95 900лв.

било увеличение става
- основен ремонт “Провлака” 50 000лв. 100 000лв. 150 000лв.

- основен ремонт бордюри и тротоари-
път от гр.Созопол до
к-г Златна рибка 0лв. 204 100лв. 204 100лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустр. и регионалното развитие” – увеличение с 50 000лв. по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 52 -00 – придобиване
на ДМА 534 400лв. 50 000лв. 584 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изгражд.на инфрастр.
обекти – обект “Крепостна стена-укрепване
на зидове” да се преименува на “Аварийна
консервация и укрепване на разкрити архитектурни
структури на сегменти и зидове от крепостна
система АИР “Старинен
Созопол” 200 000лв. 50 000лв. 250 000лв.

-Дейност 623 “Чистота” - увеличение с 500 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 602 922лв. 300 000лв. 1 902 922лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 1 240 000лв. 300 000лв. 1 540 000лв.

§ 54-00 – придобиване
на земя 60 000лв. 200 00лв. 260 000лв.
в т.ч.за обезщетение на собственици на
земеделски земи, включени в границите
на проект: “Закриване и рекултивация
на общинско депо за неопасни отпадъци
-Созопол” 60 000лв. 200 000лв. 260 000лв.

- Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – намаление с 200 000лв./ било 650 000лв. става 450 000лв. / по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 373 252лв. 200 000лв. 173 252лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,
енергия 148 000лв. 80 000лв. 68 000лв.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 188 430лв. 120 000лв. 68 430лв.

4.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 –субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност в размер на 320 000лв. се прехвърлят в § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел и намаля бюджетните кредити с 596 400лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 616 400лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 123 402лв. 10 000лв. 133 402лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,
енергия 16 000лв. 10 000лв. 26 000лв.
/вода за поливане на стадиона/

§ 45-00 –субсидии на организации
с нестоп.цел 320 000лв. 24 000лв. 344 000лв.
в т.ч.
-спортен клуб по борба “Никола
Станчев” Община Созопол 30 000лв. 3 000лв. 33 000лв.
-спортен клуб карате “Шогун”
Созопол 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
-футболен клуб Созопол 150 000лв. 20 000лв. 170 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 823 000лв. 650 400лв. 172 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изгражд. на инфрастр.
обекти- реконструкция Градски
стадион гр.Созопол 810 000лв. 650 400лв. 159 600лв.

-Дейност 759 “Други дейности по културата” – увеличение с 20 000лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 193 880лв. 20 000лв. 213 880лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 183 880лв. 15 000лв. 198 880лв.

4.5.Функция “Икономически дейности и услуги” – средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 – субсидии за нефинансови предприятия в размер на 6 000лв. дейност 898 “Други дейности по икономиката” се прехвърлят в § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел на същата дейност и увеличава с 40 000 лв. средствата за функцията и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, съгласно актуализираната план-сметка./Приложение № 3 /
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 336 843лв. 500лв. 336 343лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 800лв. 500лв. 5 300лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 20 000лв. 500лв. 20 500лв.
в т.ч.
било намаление става
-подпараграф 52-04 – придобиване на
транспортни средства- закупуване на
нов автомобил с висока проходимост
за горско стопанство 20 000лв. 14 900лв. 5 100лв.

било увеличение става
-подпараграф 52-06 – изграждане на инфрастр.
обекти –изграждане на три изкуствени
водоема в землищата на с.Равадиново,
гр.Черноморец и гр.Созопол
за ДДС 0 лв. 15 400лв. 15 400лв


-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” увеличение с 40 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 574 450лв. 40 000лв. 614 450лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 206 000лв. 40 000лв. 246 000лв.

§ 53-00 – придобиване на
НДМА 703 180лв. 0лв. 703 180лв.
в т.ч. вътрешна промяна
било увеличение става
-изработване на кадастрален план и цифров
модел на зона по § 4 м-ст “Меден рид”
землище с.Росен 3 540лв. 710лв. 4 250лв.
-изработване на цифров модел на
кадастрална карта на гр.Созопол,
гр.Черноморец и съответните
землища 0лв. 2 200лв. 2 200лв.

било намаление става
-ПУП КПС Вромос 6 000лв. 710лв. 5 290лв.
-ПУП КПС 1землище
Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС 4 землище
Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
ПУП КПС 5 землище
Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС к/г Черноморец 6 000лв. 700лв. 5 300лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№32

5. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 15 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 “Общинска администрация” - увеличение с 15 000лв.

било увеличение става
§ 02-00 – възнагр.и плащ. на персон. 32 140лв. 15 000лв. 47 140лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщет. с хар. на възнагр. 18 000лв. 15 000лв. 33 000лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№33
6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 38 400лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 318 “Други дейности по образованието” – увеличение с 12 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги –
превоз на ученици 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение с 26 400лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 241 026лв. 26 400лв. 214 626лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ «Хр.Ботев»
с.Зидарово-ремонт столова 47 000лв. 26 400лв. 20 600лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 250 000лв. 52 800лв. 302 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-02 – придобиване
на сгради
– проектиране и изграждане на котелно
помещение за ОУ “Христо Ботев”
с.Зидарово 0лв. 26 400лв. 26 400лв.
- проектиране и изграждане на котелно
помещение за ОУ «Христо Ботев»
с.Росен 0лв. 26 400лв. 26 400лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№34

7.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за местни дейности с 25 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 25 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 407 829лв. 25 500лв. 433 329лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 103 340лв. 25 500лв. 128 840лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№35

8. Въз основа на приетите решения по т.т.4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и т.6 Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: / Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 8 948 164лв. 468 500лв. 8 479 664лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№36

9.На основание чл.26 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол намалява числеността на персонала в делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” считано от 31.10.2011г., както следва:

било намаление става
Численост на персонала: 59 щата 1 щат 58 щата


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№37

10.На основание чл.26 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол увеличава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” - дофинансиране с общински приходи считано от 31.10.2011г., както следва:

било увеличение става
Численост на персонала: 70,50 щата 1 щат 71,50 щата


16. Докладна записка с вх.№586/17.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Изминати/бъдещи пътища” на община Созопол по ОПРР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№38

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21 ал.2от ЗМСМА
Общински съвет Созопол дава съгласие за осигуряване на 62 839 лв за ремонт и оборудване на сцената на Народно Читалише «Отец Пайсий», гр. Созопол, като допълнителен собствен принос по проектно предложение с Референтен №:BG161РО001/1.1-10-0060 „Изминати/бъдещи пътища”, Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-10/2010; Приоритетна ос: 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция: „Социална инфраструктура”; Схема: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” към МРРБ.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ІІ. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
17. Докладна записка с вх.№521/04.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ Х-13033 по плана на с. Равадиново.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№39

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест кв.м.), с едноетажен обем, сервитут на съоръжението от 15 кв.м., в УПИ Х-13033”За Трафопост”, в кв.38, по плана на с.Равадиново по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият от 68(шестдесет и осем кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –УПИ ХІІ-13033;улица; улица; ІХ-13033;.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за общата площ на обекта , възлизаща на 3 563 лв.(три хиляди петстотин шестдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №63 / 15.08.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

18. Докладна записка с вх.№527/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителни обекти /проекти/, като общински от първостепенно значение.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№40

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените проекти свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обекти от първостепенно значение за Община Созопол като ги включва към списъка одобрен с Решение № 1067 от 23.12.2010г и годишна програма приета с Решение № 1107 от 18.02.2011, както следва:

ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР.СОЗОПОЛ
І. „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Созопол, включващ следните подобекти:
1.”КПСт Пристанище и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
2.”Колектор „Крайбрежен( от СРШ ОК8 на ул.”Морски скали” до КПСт”Пристанище и Колектор”Провлака”(от съществуващ канал ОК 205 на улХан Крум до КПСт”Пристанище”;
3.КПСт”Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
4. Довеждащ колектор”Созопол”(от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт Пристанище и КПСт”Хармани” до ПСОВ”Созопол”
5. Входна помпена станция на ПСОВ Созопол;
6.Дълбокоморско заустване ;

ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .КРУШЕВЕЦ
1.Водопроводна мрежа с.Крушвец- ІІ етап
2. Канализация с.Крушевец – ІІ етап

ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ВЪРШИЛО
1.Канализационна мрежа с.Вършило
2. Водопроводна мрежа с.Вършило
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ГАБЪР
1. Канализационна мрежа с.Габър
2. Водопроводна мрежа с.Габър

ІІ. Така изброените обекти по т.І да се включат и в програмата по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2012г.

19. Докладна записка с вх.№528/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местността „Буджака”, землище гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№41

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 1178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м, при граници по КККР: 67800.8.315, 67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.660, 67800.8.517 с начин на трайно ползване “Изоставено трайно насаждение”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1604/04.04.2011год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 110 347 /сто и десет хиляди триста четиридесет и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 70/02.11.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.
20. Докладна записка с вх.№529/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482, в квартал 53, гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№42

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.480 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 246 /двеста четиридесет и шест/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.481, 67800.502.411, 67800.502.330, 67800.502.329, 67800.502.415, 67800.502.375 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1649/30.06.2011год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 53 525 /петдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 60/11.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.481 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 253 /двеста петдесет и три/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.482, 67800.502.388, 67800.502.411, 67800.502.415, 67800.502.480 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1650/30.06.2011год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 048 /петдесет и пет хиляди четиридесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 61/11.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.482 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 273 /двеста седемдесет и три/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.483, 67800.502.440, 67800.502.388, 67800.502.415, 67800.502.481 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1648/30.06.2011год.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 59 400 /петдесет и девет хиляди и четиристотин лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 62/11.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилилите участници.

21. Докладна записка с вх.№539/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Зидарово, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№43

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.

22. Докладна записка с вх.№540/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Равадиново, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№44

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 26/двадесет и шест/ включително от приложения списък.

23. Докладна записка с вх.№541/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Атия, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№45

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 9/девет/ включително от приложения списък.

24. Докладна записка с вх.№542/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от гр. Черноморец, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№46

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 11/единадесет/ включително от приложения списък.

25. Докладна записка с вх.№567/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-244, кв.27 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№47

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Женета Петрова Русинова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 23/710кв.м. ид.ч. от от УПИ ІХ-244, кв.27 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 710кв.м., при граници: север - УПИ ХХІІ-243, изток - улица, юг - УПИ Х-245 и УПИ ХІІІ-249, запад – ХІV-250 за сумата 290лв./двеста и деветдесет лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

26. Докладна записка с вх.№568/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№48
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 67800.7.141, с площ 1.097дка., с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност “Буджака” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Апостолов Вузев.

2. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.145, с площ 11.940дка., с начин на трайно ползване – нива и Поземлен имот с идентификатор 67800.1.178, с площ 9.470дка., с начин на трайно ползване – нива, находящи се в местност “Соленки”, по кадастрална карта на землище гр. Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Георгиев Малчев.

27. Докладна записка с вх.№569/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№49
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 81178.10.698, с площ 3.441дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност “Дарадани” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стамо Полименов Михалев.
2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.155, с площ 5.826дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност “Чеирите” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Александров Ласкаров.

28. Докладна записка с вх.№570/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№50
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:
1. Имот № 004294, с площ 1.892дка., с начин на трайно ползване – нива, ІV категория в м.”Герен соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Паскал Димитров Чучулев.
2. Имот № 012021, с площ 3.231дка., с начин на трайно ползване – нива, V категория в м.”Халваджи дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Георгиев Палазов.
3. Имот № 011019, с площ 2.317дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Панайотов Мархолев.
4. Имот № 009202, с площ 0.832дка., с начин на трайно ползване – нива, ІV категория в м.”Герен соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Ставраков.

29. Докладна записка с вх.№572/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №136, находящ се в зона по §4 в местност „Митков мост”, з-ще гр. Черноморец, общ. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№51
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2011г.”, като включва Новообразуван поземлен имот № 136/сто тридесет и шести/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 734/седемстотин тридесет и четири/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1652/05.07.2011год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Новообразуван поземлен имот № 136/сто тридесет и шести/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 734/седемстотин тридесет и четири/кв.м., при граници: североизток – кр. зона, югоизток – имот № 6, югозапад – път и северозапад – имот № 3, за който е съставен Акт за общинска собственост 1652/05.07.2011год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 40053/четиридесет хиляди петдесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 85/25.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

30. Докладна записка с вх.№573/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол на държавен терен, представляващ имот №.67800.504.287 по Кадастралната карта на землище Созопол, собственост на „ВиК” ЕАД Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№52
1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост , във връзка с чл. 21 , ал.1 , т.8 от ЗМСМА и чл.58 от Закона за държавната собственост одобрява предложението на Кмета на Община Созопол за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол върху държавен терен , представляващ имот №.67800. 504.287 , в управление на „ВиК” –ЕАД –Бургас ,както следва :
• За № 504.287.1 – 1 етаж с обща площ – едноетажен застроителен обем 53 м2/петдесет и три квадратни метра /
• За № 504.287.2 – 1 етаж с обща площ - едноетажен застроителен обем 86 м2/осемдесет и шест квадратни метра /
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез „ВиК” –ЕАД –Бургас за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол , съгласно параметрите, заложени в техническия инвестиционен проект в имот № 67800.504.287, находящ се в регулационните граници на гр.Созопол , с начин на трайно ползване сгради за Водоснабдяване и канализация ,целия с площ 1,405 дка , към настоящия момент в управление на „ВиК” ЕАД за реконструкция на „ Канална помпена станция –Хармани” с цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

31. Докладна записка с вх.№576/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХIV-18, кв.6 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№53
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Рада Атанасова Вълканова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 70/790кв.м. ид.ч. от от УПИ ХІV-18, кв.6 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 790кв.м., при граници: север - УПИ ІV-17,18, изток - УПИ ХІІ-19 и УПИ ХІІІ-19, юг - улица, запад – УПИ ХV-17, за сумата 883лв./осемстотин осемдесет и три лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
32. Докладна записка с вх.№577/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на управлението на остров „Св. Иван”, недвижим имот с идентификатор 67800.55.1 – публична държавна собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№54
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост и чл.6,ал.2 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно управлението върху имот остров”Св.Иван”–публична държавна собственост, с идентификатор по КККР № 67800.55.1 , с площ от 221.178 дка, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата ;
2. Предоставянето на управлението да е с цел Община Созопол да облагороди и развие територията на остров “Св. Иван ” като част от туристическия продукт на гр.Созопол и създаде добри условия за туристите и гостите на града.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация и финансовата обосновка до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето управлението на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства.

33. Докладна записка с вх.№578/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот ПИ 67800.501.157 – държавна собственост, на Община Созопол, с цел адаптирането му и създаване на църковно-исторически музей.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№55

1. Общински съвет Созопол,на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, одобрява приемането от Община Созопол от собствеността на сграда. и земя –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на Поземлен имот с идентификатор по КККР 67800.501.157, идентичен с УПИ УПИ ХІХ, ПИ №157,кв.16 -по план на гр.Созопол, представляващ двуетажна масивна сграда със застроена площ от 127 кв.м , за задоволяване на потребностите на населението на Община Созопол чрез адаптирането му и създаването на църковно – исторически музей.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
ІV. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание:
35. Докладна записка с вх.№525/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет, по реда на чл.92 от КСО.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№56

Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Милко Кръстев Стойков, с ЕГН 9506080440, като предложението бъде внесено в Министерски Съвет.

V. Докладна записка с вх.№ 588/ 18.11.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№57

На основание чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг Общински съвет Созопол реши:

1. Дава съгласието си Община Созопол да поеме краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ при следните основни параметри:
• Максимален размер на кредита – до 800 000 (осемстотин хиляди) лв.;
• Валута на кредита – Български лева
• Вид на кредита – краткосрочен кредит /овърдрафт/;
• Цел на кредита – За оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на възложителя в рамките на бюджетната година;
• Срок на кредита – 5 /пет/ месеца;
• Условия за плащане на лихвата – ежемесечно;
• Обезпечение – бъдещи вземания на Община Созопол;
• Годишен лихвен процент – 4 /четири/ % годишно;
• Други такси – 0 /нула/ лв.
2. На основание чл. 17, ал.3 от Закона за общинския дълг Общински съвет Созопол възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да проведе процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочния кредит на Община Созопол при одобрените от Общински съвет параметри.

VI. Докладна записка с вх.№ 593/ 22.11.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№58

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет:
Красимира Иванова Германова – Председател на Общински съвет

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от:
Пенка Богданова Щерионова – общински съветник
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...