:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на20.12..2011г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 20.12. 2011г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№59

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх.№ 635/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
2. Докладна записка с вх.№ 660/05.12.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
3. Докладна записка с вх.№ 672/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол на основание чл.69 от ЗУТ.
4. Докладна записка с вх.№ 673/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
5. Докладна записка с вх.№ 680/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 681/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на изменения в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост, приети с Решение № 14 и №15 от 24.11.11;
7. Докладна записка с вх.№ 683/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж в Община Созопол
8. Докладна записка с вх.№ 685/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
9. Докладна записка с вх.№ 689/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинската администрация.
10. Докладна записка с вх.№ 690/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
11. Докладна записка с вх.№ 679/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2012 г.
12. Докладна записка с вх.№ 682/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „«Изминати/бъдещи пътища», схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОП «Регионално развитие» 2007-2013г”
13. Докладна записка с вх.№ 686/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
14. Докладна записка с вх.№ 687/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция ”Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”.
15. Докладна записка с вх.№ 688/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
16. Докладна записка с вх.№ 636/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.502.135 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 637/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.501.575 по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
18. Докладна записка с вх.№ 646/02.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи – общинска собственост в землищата на територията на община Созопол за стопанската 2011 / 2012г.
19. Докладна записка с вх.№ 666/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
20. Докладна записка с вх.№ 667/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
21. Докладна записка с вх.№ 668/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№ 677/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински мери и пасища за 2012г. за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Созопол, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско състояние.
23. Докладна записка с вх.№ 678/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
24. Докладна записка с вх.№ 691/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик в УПИ III – 99, кв.16 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ:
25. Докладна записка с вх.№ 684/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
V. Докладна записка с вх.№ 704/15.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Удължаване срока на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. 2.Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 67800.3.339 и 67800.3.311 за транспортна връзка към ПИ 67800.3.338,общ.собственост , землище на Созопол и за учредяване на право на преминаване , включително на електропровод и ВиК през засегнати имоти – общинска собственост;
VI. Докладна записка с вх.№ 706/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС ; землище Равадиново отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”
VII. Докладна записка с вх.№ 707/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол;
VIII. Докладна записка с вх.№ 708/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на ел.провод и ВиК през засегнат имот – общинска собственост ПИ 81178.8.19 за обслужване ПИ 81178.8.21,, землище на гр.Черноморец по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ;
IX. Докладна записка с вх.№ 710/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на Заповед по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.


I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх.№ 635/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 60

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.40 ( доп.с Решение №60/20.12.2011г.) (1) . Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 ал.3 и ал.5 от ЗУТ.”
(13) ( нова , приета с Решение №60/20.12.2011г.) С подробен устройствен план по чл.17 от ЗУТ за населено място или за част от него се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с имотните граници, извън случаите по чл.16 от ЗУТ, като с плана могат да се урегулират:
1. налични неурегулирани поземлени имоти с цел образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти;
2. поземлени имоти, чиито размери не отговарят на изискванията на чл. 19 от ЗУТ, с цел упълномеряването им с части от съседни имоти;
3. съседни неурегулирани поземлени имоти за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.
Идеалните части на съсобствениците в образуваните съсобствени урегулирани поземлени имоти се определят със самия договор.
Разпореждането по чл.17 от ЗУТ се извършва при спазването на разпоредбите на ал. (2) до ал.(6) вкл. на чл.40 от настоящата наредба. „

В „ Чл.37.( доп.с решение №60/20.12.2011г.)(1).Продажба на имоти и идеални части от имоти- частна общинска собственост се извършва на физически и юридически лица въз основа на пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител.
(2). (нова, с решение №60/20.12.2011г.) Приемането на експертните оценки се извършва от длъжностни лица от общинска администрация Созопол, които осъществяват контрола по спазване на срока и условията по възлагането им.
(3) (нова, с решение №60/20.12.2011г.) Длъжностните лица по ал.2 се определят със заповед на кмета на Община Созопол, както следва: Председател: Зам.кмет на Община Созопол, и членове: специалист от общинска собственост , отдел „ПНОУС”; юрист от отдел „ПНОУС”; представител на д-ция УТСКЕ”; представител на д-ция „ФСДБ и ЧР” .


2. Докладна записка с вх.№ 660/05.12.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 61

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2012г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2012г.

3. Докладна записка с вх.№ 672/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол на основание чл.69 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№62

На основание чл.22, ал.1 , във връзка с чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.69 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет –Созопол приема Наредба за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол.


4. Докладна записка с вх.№ 673/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№63

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол избира като свои представители в ОКБД общинските съветници:

1. Иван Хаджиев
2. Стоян Маринов
3. Янчо Георгиев

5. Докладна записка с вх.№ 680/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№64

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол и във връзка с чл. 56 от Закона местните данъци и такси, приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
1. В чл.42, се правят следните изменения:
-т. 1 се изменя така:
„ 1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 3 лв. за всеки започнат бруто тон;”
2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 13 със следното съдържание: „Промените приети с Решение№ 64/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г, като размерите на всички останали данъци, приети с Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, остават без промяна през 2012 г.”


6. Докладна записка с вх.№ 681/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на изменения в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост, приети с Решение № 14 и №15 от 24.11.11;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№65

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол изменя свое решение № 14 обективирано в Протокол № 3/24.11.2011г. в частта му касаеща разпоредбата на чл.93, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като същата придобива следното съдържание:
В „Чл.93/3/ изм.с решение №65/ 20.12.2011г./ Административните такси се дължат отделно от дължимите данъци и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.”


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№66

На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет – Созопол изменя свое Решение №15 обективирано в Протокол №3 от 24.11.2011, като текстове в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , със следното съдържание:
В „Чл.40.(1).Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.”
......................
(6)/ изм.с Решение №66/20.12.2011г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци се събират и административни такси в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”

В „ Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2). /изм., с решение №66/20.12.2011г./ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2. Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.”
В „ Чл.47. (1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
........................
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение №66/20.12.2011г./..В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2. Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3. Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.”

В „Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2)/изм., с Решение №66/20.12.2011г./. Наред с дължимите данъци за учредяването, приобретателят заплаща и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
.....................
(4). изм., с Решение №66/20.12.2011г./.В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и административните такси върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”


7. Докладна записка с вх.№ 683/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж в Община Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№67

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за дейността на Домашен социален патронаж.


8. Докладна записка с вх.№ 685/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№68
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.


9. Докладна записка с вх.№ 689/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинската администрация.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№69

I.ОДОБРЯВА, считано от 01.01.2012 г., структура на Общинска администрация Община Созопол, както следва:
1. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1.1. Кмет
1.2. Заместник кметове
1.3. Секретар
1.4. Кметове на кметства
1.5. Кметски наместници
2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
2.1. Дирекция „Административно-финансова”, включваща следните отдели:
2.1.1. Отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване”,
включващ следните звена:
Звено ГРАО
Звено за обслужване на Общинския съвет
Звено Фронт офис и информационно обслужване
Техническо звено
2.1.2. Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността”, включващ и
- Звено „Общински концесии и обществени поръчки”
2.1.3 Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
Звено „Финансово-счетоводни дейности”
3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.1. Дирекция „Икономически дейности, местни данъци и такси”,
включваща следните отдели:
3.1.1. Отдел „Икономически дейности”
3.1.2. Отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги”
3.2. Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика и екология”,
включваща следните отдели:
3.2.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”
3.2.2. Отдел „Инвестиционна политика и екология”
3.3. Дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, култура, хуманитарни дейности”
4. НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
4.1. Главен архитект
4.2. Звено Вътрешен одит
4.3. Финансов контрольор


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№70

II. ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2012 г.:
1. ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на Общинска администрация Община Созопол, както следва: 124 щата, в това число: 49 щата със средства, осигурени от държавния бюджет и 75 щата със средства осигурени от общински приходи.
2. Численост на администрацията в кметствата, както следва:
2.1. с. Атия: - 2.......... щата
2.2. с. Зидарово- 2........... щата
2.3. с. Крушевец - 2..........щата
2.4. с. Равна гора -2..........щата
2.5. с. Росен - 2................. щата
2.6. с. Равадиново - 2....... щата
2.7. гр. Черноморец - 2.....щата


10. Докладна записка с вх.№ 690/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№71

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. Ал.3, на чл.17 се изменя така:
„ (3) За юридически лица „
2. В чл.17, ал.3 се добавя нова т.6 :
„т.6. За имоти, общинска собственост, с изключение на отдадените под наем, с учредено вещно право на ползване и предадените в оперативно управление- 0,00 промила.”
3. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
- Ал.2 се изменя , както следва :
„(2) Реалната издръжка на едно лице се равнява на стойността на изразходваните хранителни продукти за приготвяне на храната. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите по донорски програми и благотворителност.
- Ал 3, 4 и 5 се отменят.
- Ал.6 се изменя така:
„(6) Извършените комунално-битови разходи за лицата, ползващи системата на домашен социален патронаж в община Созопол, са за сметка на бюджета на Общината.
4. Чл.149 се изменя така :
„Чл.149 За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия, се заплащат следните цени :
- 100.00 лв на час без използване на съоръженията за осветление;
- 200.00 лв на час с включени съоръжения за осветление.”
5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание : “Промените приети с Решение№71/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г
6. Досегашните §7 и 8, стават съответно §8 и 9.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

11. Докладна записка с вх.№ 679/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2012 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№72

1. За EVN България – 0.00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трансформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ на територията на община Созопол за 2012 г.;
2. За „Дюни” АД – за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от
закона за управление на отпадъците” – 1.00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
3. За „Делта Индъстри” АД – за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от закона за управление на отпадъците” – 3.00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
4. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
5. За Главно мюфтийство на Република България и неговите поделения (мюсюлмански настоятелства) - 0.00 промила, освобождаване от пълния размер на ТБО, за молитвените домове и прилежащите сгради и терени на мюсюлманското вероизповедание на територията на община Созопол за 2012 г.
6. За Аркутино ЕАД - за услугата проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците - 0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.


12. Докладна записка с вх.№ 682/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „«Изминати/бъдещи пътища», схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОП «Регионално развитие» 2007-2013г”

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№73

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 125 448,93 лв. (сто двадесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лв. и деветдесет и три ст.) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-10/2010/027.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор BG161PO001/1.1-10/2010/027 и да ги представи пред УО на ОПРР.

13. Докладна записка с вх.№ 686/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№74

1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 55 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 130 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт на съществуваща
сграда –кметство с.Равна гора 0лв. 130 000лв. 130 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 187 500лв. 130 000лв. 57 500лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-06 –изгражд.на
инфрастр.обекти – преустр.
и надстройка на кметство
с.Равна гора 130 000лв. 130 000лв. 0лв.

1.2.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” – намаление с 56 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 622 “Озеленяване” – намаление с 56 000лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 191 550лв. 56 000лв. 135 550лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 191 550лв. 56 000лв. 135 550лв.

-Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 41 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
било увеличение става

подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудване, машини и съоръж.
-климатик за фургон на трактористи
за РДНО 0лв. 1 000лв. 1 000лв.

било намаление става

подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатик за
фургон на трактористи за РДНО 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

1.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” - дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 1 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии на
организации
с нестопанска цел 344 000лв. 1 000лв. 345 000лв.
в т.ч.
за Яхт Клуб Созопол 5 000лв. 1 000лв. 6 000лв.


било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 172 600лв. 172 600лв.
в т.ч.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудване, машини и съоръж.
-климатик за спортна зала с.Равна гора 0лв. 4 000лв. 4 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатик за
спортна зала с.Равна гора 4 000лв. 4 000лв. 0лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№75

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 5 000лв. в дейност 322 “Общообразователни училища” и извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 151 129лв. 5 000лв. 156 129лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 19 557лв. 5 000лв. 24 557лв.
в т.ч.
3а ОУ гр.Черноморец
§ 10-00 – издръжка 11 700лв. 5 000лв. 16 700лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 3 200лв. 5 000лв. 8 200лв.

било става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 302 800лв. 302 800лв.
в т.ч.
било увеличение става

подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и съоръж.
– климатици за столова на
ОУ “Христо Ботев”с.Зидарово 4бр. 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

било намаление става

подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатици за
столова на ОУ “Христо Ботев”
с.Зидарово 4бр. 12 000лв. 12 000лв. 0лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№76

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. с 50 000лв. в частта за местни дейности, по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 50 000лв. и извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 433 329лв. 50 000лв. 483 329лв.
в т.ч.
§10-11 – храна 105 600лв. 20 000лв. 125 600лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 111 260лв. 19 000лв. 130 260лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 33 000лв. 11 000лв. 44 000лв.

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 53 420лв. 53 420лв.
в т.ч.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и съоръж.
– климатици за ЦДГ с.Атия 0лв. 3 000лв. 3 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатици
за ЦДГ с.Атия 3 000лв. 3 000лв. 0лв.

-Дейност 389 “Други дейности по образованието” – извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 47 000лв. 2 800лв. 44 200лв.
в т.ч.
§ 01-01 – по трудово правоотношение 47 000лв. 2 800лв. 44 200лв.

било увеличение става

§ 02-00 – други възнагр.и плащания 1 925лв. 2 800лв. 4 725лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение с х/р на възнагр. 0лв. 2 800лв. 2 800лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№77

4.Въз основа на приетите решения по т.т.1.1,1.2,1.3, 2, 3 , заповеди №8-Z-1177 от 30.11.2011г. и № 8-Z- 1181 от 07.122011г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г. съгласно Приложение №1 и списък на обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно Приложение № 10 / 7 .
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 8 479 664лв. 152 130лв. 8 631 794лв.
От:
- субсидия от РБ 225 500лв. 225 500лв.
било става
-собствени средства за местни
дейности 4 894 749лв. 4 894 749лв.
било става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 517 426лв 517 426лв.
-преходен остатък -образование 7 500лв. 7 500лв.
било увеличение става
-трансфер по проект “Етномагия
3 в 1” за ОУ “Отец Паисий”с.Равна гора 0лв. 2 339лв. 2 339лв.
било увеличение става
-други източници / ПУДООС / 2 834 489лв. 149 791лв. 2 984 280лв.
в.т.ч.
- Канализация с.Крушевец 283 583лв. 283 583лв.
-Улична водопроводна мрежа
с.Крушевец 371 906лв. 371 906лв.
било увеличение става
-“Местен път от км.0+000 до км.2+581,77
участък от ДЕПО за ТБО Созопол до
кръстовище път с.Равадиново –
с.Веселие на км 3+409,30” 2 179 000лв. 149 791лв. 2 328 791лв.14. Докладна записка с вх.№ 687/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция ”Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№78

Общински съвет Созопол утвърждава промяна в списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година, като допълва списъка за пътуващите във функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища” - Пепа Христова Запрянова – учител в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол по маршрут Бургас – Созопол - Бургас, считано от датата на назначаването и.

15. Докладна записка с вх.№ 688/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№79

Общински съвет Созопол одобрява конкретните индивидуални месечни работни заплати на Кмета на Общината, Кметовете и Кметските наместници на населените места от Община Созопол, както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
било към 31.10.2011г. става към 01.12.2011г.
Панайот Василев Рейзи Кмет 1400,00 лв. 1462,00 лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 675.00лв 675.00лв.
Стойчо Илиев Петков
Кмет с.Зидарово 742,00лв. 742.00лв.
Иван Тодоров Иванов Кмет с.Крушевец 675.00лв. 675.00лв.
Иван Николов Пазвантов Кмет с.Равадиново 675.00лв. 675.00лв.
Георги Станев Георгиев Кмет с.Равна гора 742,00лв. 742,00лв.
Иван Трифонов Динев Кмет с.Росен 742,00лв. 742,00лв.
Добри Стоянов Добрев Кмет гр.Черноморец 808,00лв. 834,00лв.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Димитър Николов Трънков
Кметски наместник населено място с. Габър 609,00лв 451,00лв.
Илия Тодоров Бахов Кметски наместник населено място с. Индже войвода 609,00лв 451,00лв.
Неделя Стоянова Добрева Кметски наместник населено място с. Вършило 450,00лв. 451,00лв.
Пенка Петкова Стоянова
Кметски наместник населено място с. Присад 450,00лв. 451,00лв.
Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи


III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

16. Докладна записка с вх.№ 636/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.502.135 по Кадастрална карта на гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№80

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 1107 от 18.02.2011 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2011г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.502.135 по КККР на гр.Созопол„ .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 7 (седем кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 20 кв.м., в ПИ 67800.502.135 по КК, и идентичен с УПИ І, в кв.73, по плана на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.502.135 от 886(осемстотин осемдесет и шест кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.502.430; 67800.502.422.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 444 лв.(три хиляди четиристотин четиридесет и четири лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №74 / 17.11.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .


17. Докладна записка с вх.№ 637/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.501.575 по Кадастрална карта на гр.Черноморец.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№81

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 1107 от 18.02.2011 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2011г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 81178.501.575 , гр.Черноморец „ .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 12 (дванадесет кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 20 кв.м., в ПИ 81178.501.575 по КК, и идентичен с УПИ ІV, в кв.33, по плана на гр. Черноморец по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.501.575 от 590(петстотин и деветдесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –81178.501.247; 81178.501.252; 81178.501.8; 81178.501.246.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 244 лв.(четири хиляди двеста четиридесет и четири лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №73 / 17.11.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .


18. Докладна записка с вх.№ 646/02.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи – общинска собственост в землищата на територията на община Созопол за стопанската 2011 / 2012г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№82

1 Одобрява да се отдадат под наем през стопанската 2011 / 2012г, чрез провеждане на публични търгове по реда на глава VІ от НРПУРОС, обработваемите земеделски земи, общинска собственост в землищата на територията на Община Созопол, съгласно Списъци на поземлени имоти – Приложение № 1, неразделна част от настоящите решения, с изключение на земите, които са предоставени на ОСЗ - Созопол за обезщетение.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар, представляващи основния размер на наема за държавния поземлен фонд, определен със Заповед № РД 46–50/25.03.2010г на Министъра на Земеделието и храните, както следва

2.1. Начална тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски култури – 23,00 лв./дка ( без оглед на категорията, съгласно Заповед № РД 46-41/11.02.2011г. на Министъра на Земеделието и храните )

2.2. Начална тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения:
Трайни насаждения Период на плододаване лв/дка
Лозови насаждения до 3год. гратисен период
5 – 7 год. 40.00
8 – 20 год. 60.00
след 20 год. 40.00
Овощни насаждения-
семкови, костилкови,
черупкови до 4 год. гратисен период
5 – 7 год. 30.00
след 8 год. 45.00
Ягодоплодни култури
до 2 год гратисен период
след 3 год. 45.00
Етерично маслени-
роза, мента, шипка,лавандула до 3 год гратисен период
след 4 год. 30.00
Култивирани билки-
срок за предоставяне - 5год. до 1 год гратисен период
2 - 5 год. 22.00
Калифорнийски аспержи-
срок на предоставяне – 15 год.
до 3 год гратисен период
4 - 12 год. 47.00
13 – 15 год. 30.00

2.3. Начална тръжна цена за ползване на ливади – 7,00 лв./дка ( без оглед на категорията, съгласно Заповед № РД 46-41/11.02.2011г. на Министъра на Земеделието и храните )

В случай, че земите са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност 1,5.


19. Докладна записка с вх.№ 666/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№83

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 34/тридесет и четири/ включително от приложения списък.


20. Докладна записка с вх.№ 667/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№84

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.


21. Докладна записка с вх.№ 668/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№85

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 56/петдесет и шест/ включително от приложения списък.


22. Докладна записка с вх.№ 677/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински мери и пасища за 2012г. за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Созопол, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско състояние.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№86

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.37”о”, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.37”п” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост за индивидуално ползване през стопанската 2011/2012год. на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, съгласно списък – Приложение № 1, съгласувано с Официалния Ветеринарен Лекар за община Созопол Д-р Атанас Щерев, неразделна част от настоящите решения.
2. Кметът на община Созопол да сключи договори за наем с животновъдите, съгласно Приложение № 1, за предоставените им общински мери и пасища, при годишна наемна цена от 6 лв./дка. Договори да се сключат с лицата, след представяне на справка от Дирекция „ПМДТ” за липса на задължения към община Созопол.
3. Приема Правила за ползване и поддържане на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние - Приложение № 2.


23. Докладна записка с вх.№ 678/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№87

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.


24. Докладна записка с вх.№ 691/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик в УПИ III – 99, кв.16 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№88

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост със Станка Пеева Кишева, чрез продажба дела на Общината, представляващ 80кв.м. ид.ч. от УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол, целият с площ 1365кв.м., при граници: север – УПИ І-97 и УПИ ІІ-98, изток – УПИ ІV-100, юг и запад – улица, за сумата от 887лв./осемстотин осемдесет и седем лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ:

25. Докладна записка с вх.№ 684/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№89

1.Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Димитър *** Стоянов от с . Крушевец – ЕГН: **********, претърпял травма на гръбначния стълб , за поставяне на имплант за шийна стабилизация в размер на 500 / петстотин / лв.
Йордана *** Георгиева от с. Росен –ЕГН: **********, за оперативно лечение на очи в размер на 100 / сто / лв.
Мара *** Георгиева от с. Росен – ЕГН: **********, претърпяла оперативна интервенция за отсраняване на кистична формация на щитовидната жлеза в размер на
200 / двеста / лв.
Мюмюн *** Сюлейманов от с. Равна гора – ЕГН:**********, за извършена операция за отстраняване на туморно образувание в размер на 100 / сто / лв.
Тодор *** Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: **********, инвалид първа група с чужда помощ за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Филка *** Тодорова от с. Росен – ЕГН: **********, с диагноза „ мозъчен кръвоизлив”,за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Златомир *** Атанасов от с. Атия – ЕГН:**********, страдащ от „ таласемия „ 100 % инвалидност, за закупуване на лекарствени средства в размер на 200 / двеста / лв.
Станка *** Калинкова от с. Зидарово – ЕГН: **********, 98.20 % инвалидност с чужда помощ, за закупуване на лекарства в размер на 39 / тридесет и девет / лв. и 45 ст.
Христо *** Колев от с. Зидарово – ЕГН: **********, страдащ от параноидна шизофрения , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Тошко *** Казаков от гр. Созопол – ЕГН: **********, 100 % инвалидност с чужда помощ за закупуване на лекарства в размер на 84 / осемдесет и четири / лв. и 57 ст.
Милко *** Михалев от с.Росен – ЕГН **********, за извършена операция на пикочния мехур в рамер на 500 /петстотин/ лв.

Средствата да бъдат изплатени до края на първото тримесечие на 2012 г., след представяне на документи оправдаващи разходите .


V. Докладна записка с вх.№ 704/15.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Удължаване срока на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. 2.Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 67800.3.339 и 67800.3.311 за транспортна връзка към ПИ 67800.3.338,общ.собственост , землище на Созопол и за учредяване на право на преминаване , включително на електропровод и ВиК през засегнати имоти – общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№90

1. На основание чл.21,ал.2, във вр. с ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет Созопол определя срок на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. на 1(една)година, считано от датата на влизането в сила на настоящото решение.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 , чл.21, ал.2 и ал.3 , чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи и чл.21, ал.7 от Закон за общинската собственост, Общински Съвет Созопол, съгласува изработеният план за транспортна връзка за ПИ 67800.3.338, улица с о.т. 767-950-951-952-953-954-955-956-957, с ширина 12.00м., като дава предварително съгласие за промяна предназначението и право на преминаване и сервитути, включително електро и ВиК връзки, в обхват на поземлени имоти 67800.3.339, с площ от 767 кв.м. и 67800.3.311 с площ от 635 кв.м., общинска собственост, земеделска земя, с НТП за селскостопански път землище на гр.Созопол, в срока на валидност по т.1 .


VI. Докладна записка с вх.№ 706/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС ; землище Равадиново отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№91

1. С цел минимизиране количеството на депонираните отпадъци в „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”. и намаляване отчисленията по чл.3,(1)от Постановление № 207/16.09.2010год. на Министерски съвет възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците,осигуряващи изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите актове по прилагането му.
2. Съгласно чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на основание чл.1.(1) Наредба за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Созопол , Общински Съвет Созопол дава принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС ; землище Равадиново ; община Созопол отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”
3. На основание чл.16 , ал 1 от Закона за управление на отпадъците , на основание чл.3.(1), т.1 , т.6 и т.8 от Наредба за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия по т.2 и чл. 120 от Закона за опазване на околната среда за изменение на Комплексно разрешително № 204-НО/2008год.

VII. Докладна записка с вх.№ 707/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№92

На основание чл.21, ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.4, т.8 от Закон за закрила на детето , Общински Съвет Созопол приема изменения в т.3 от Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, както следва:
т.3(изм. с Решение 92/20.12.2011г.) Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето.


VIII. Докладна записка с вх.№ 708/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на ел.провод и ВиК през засегнат имот – общинска собственост ПИ 81178.8.19 за обслужване ПИ 81178.8.21,, землище на гр.Черноморец по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ;Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№93

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , Общински Съвет Созопол, съгласува трасе на линейна техническа инфраструктура за ПИ 81178.8.21, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за електро и ВиК връзки в обхват на поземлен имот 81178.8.19, с площ от 1.998дка , общинска собственост, земеделска земя, с НТП полски път, в землище на гр.Черноморец, със срок на валидност от 1 година , считано от дата на влизане в сила на решението.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед за учредяване на безсрочно, възмездно право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ след оценка по чл.210 от ЗУТ през имот 81178.8.19, общинска собственост, земеделска земя, с НТП полски път;


IX. Докладна записка с вх.№ 710/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на Заповед по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№94

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 23 505,90лв. (двадесет и три хиляди петстотин и пет лв. и деветдесет ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00179 от 31.03.2011г. по мярка 226 за Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол” сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/226/00179 от 31.03.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...