:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на 20.02..2012г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№98

Шестото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 99

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка №41/26.01.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол относно: Допускане поправка на фактическа грешка в Решение № 71/20.12.2011г. на Общински съвет – Созопол, частта му по т.1 и т.2 от същото.
2. Докладна записка с вх.№ 63/13.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Стратегия за управление на общинската собственост в Община Созопол – 2012г. – 2015г.
3. Докладна записка с вх.№ 61/09.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
4. Докладна записка с вх.№ 32/13.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на разходите за командировка на Кмета на Община Созопол
5. Докладна записка с вх.№ 56/07.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година. 6. Докладна записка с вх.№ 64/13.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на околната среда и водите
7. Докладна записка с вх.№ 42/27.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2011година на Община Созопол.
8 Докладна записка с вх.№ 38/20.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2012 година
9. Докладна записка с вх.№ 33/13.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на извънбюджетни сметки на ОУ с. Росен, ОУ с. Зидарово, ОУ с. Равна гора, ОУ с. Крушевец и ОУ с. Атия, ОУ гр. Черноморец и ОУ гр. Созопол – второстепенни разпоредители на бюджетни кредити при Община Созопол, във връзка с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
10. Докладна записка с вх.№ 60/09.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка с вх. №41/26.01.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол относно: Допускане поправка на фактическа грешка в Решение № 71/20.12.2011г. на Общински съвет – Созопол, частта му по т.1 и т.2 от същото.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 100


Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 71/20.12.2011г. на Общински съвет – Созопол, в частта му по т.1 и т.2 от същото, а именно:
В т.1 от решението на първия ред вместо “Ал.3, на чл.17 се изменя така:” да се чете “ Ал.3, на чл.18 се изменя така: ”
В т.2 от решението на първия ред вместо „В чл.17, ал.3 се добавя нова т.6 ” да се чете „В чл.18, ал.3 се добавя нова т.6 ”

Във всичките си останали части решението остава непроменено.2. Докладна записка с вх.№ 63/13.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Стратегия за управление на общинската собственост в Община Созопол – 2012г. – 2015г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 101


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост Общински съвет Созопол приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.

3. Докладна записка с вх.№ 61/09.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 102


Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.”


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

4. Докладна записка с вх.№ 32/13.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на разходите за командировка на Кмета на Община Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 103


Одобрява извършените разходи за командировка на Кмета на Община Созопол в размер на 399.00 /Триста деветдесет и девет/ лева за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.


5. Докладна записка с вх.№ 56/07.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 104


Общински съвет Созопол одобрява план – сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година.6. Докладна записка с вх.№ 64/13.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на околната среда и водите.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 105

На основание чл. 21, ал.1 т.8, т. 10 и т. 24 и чл. 27 ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж ” с проектно предложение „Интегриран проект за водния цикъл - Созопол – I ЕТАП”
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи пред МОСВ всички необходими документи.
3. Дава съгласие за поемане на общински дълг от фонд ФЛАГ или друга финансова институция за осигуряване на съфинансиране на проекта и покриване на първоначалните допустими разходи преди тяхното възстановяване от ОПОС в размер до 5% от общата стойност на проекта съгласно изискванията на схемата за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/02/16 “ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж ”
4. Упълномощава Кмета на общината да проведе преговори и сключи договор с фонд ФЛАГ или друга финансова институция за осигуряване на необходимото съфинансиране и мостово финансиране по проекта.7. Докладна записка с вх.№ 42/27.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2011година на Община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 106


На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 11, ал.9 , чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол, приета с Решение № 969, т. 2 от 20.08.2010г. от Общински съвет Созопол

Р Е Ш И:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2011 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА: 23 022 626 лв.
За делегирани от държавата дейности 3 262 905 лв.
За местни дейности 19 759 721 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА: 23 022 626 лв.
За делегирани от държавата дейности 3 262 905 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности
със собствени приходи 1 461 426 лв.
За местни дейности 18 298 295 лв.
Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение – форма БО-3 на МФ.
2. Одобрява окончателен поименен списък на капиталови разходи за 2011 г., съгласно приложение № 1.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г., както следва:

3.1. ПО ПРИХОДА: 19 761 697 лв.
В т.ч.
За делегирани от държавата дейности 3 288 682 лв.
За местни дейности 16 473 015 лв.

3.2. ПО РАЗХОДА: 17 894 134 ЛВ.
в т.ч.:
За делегирани от държавата дейности 3 019 607 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности
със собствени приходи 1 084 997 лв.
За местни дейности 13 789 530 лв.
Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение – форма БО-3 на МФ.
4. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2011 г. по обекти, съгласно приложение № 2.
5. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2011 г. – погашения към 31.12.2011 г. в размер на 214 190 лв. и остатък за погасяване към 31.12.2011 год. - 936 880 лв.
8 Докладна записка с вх.№ 38/20.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:
Проекто – бюджет на Община Созопол за 2012 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 107

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ , чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г., ПМС № 367 от 29.12.2011г. и Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол, приета с Решение № 969 / 20.08.2010г. от Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1 Приема бюджета на Община Созопол за 2012г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 22 500 000 лв. /съгласно Приложение №1/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 208 804 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 939 729 лв. утвърдена по чл.10,ал.1от ЗДБРБ за 2012г.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 269 075 лв.

1.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 1 229 276 лв.

1.1.3. Приходи за местни дейности в размер на 18 061 920 лв.,
в т.ч.;
1.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 5 940 000 лв./ Приложение №1 /
1.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 10 149 032 лв./ 11 378 308 лв.- 1 229 276 лв.=10 149 032 лв./
1.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 156 900 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –37 200 лв./
1.1.3.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 217 500 лв., в т.ч.:
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 71 200 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 146 300 лв.
1.1.3.5. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 1 598 488 лв., в т.ч. от такса битови отпадъци – 898 134 лв.
1.1.3.6. Получени краткосрочни заеми от банки и други лица в страната – 1 557 587 лв.
1.1.3.7.Погашения по краткосрочни заеми от банки и други лица в страната (-) 1 417 587 лв.
1.1.3.8. Друго финансиране – (-) 140 000 лв.

1.2. По разходите в размер на 22 500 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 208 804 лв., от тях:
1.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности –
2 939 729 лв.
1.2.1.2. От преходен остатък – 269 075 лв., разпределен както следва:

• За Функция „Общи държавни служби” – 42 252 лв./ за „Общинска администрация „ – 42 252 лв./;
• За Функция „Отбрана и сигурност” – 34 973 лв./ за „ОМП „– 398 лв., за „Други дейности по отбраната” - 24 166 лв., за „Други дейности по вътрешна сигурност” – 10 409 лв.;
• За Функция „Образование” – 167 898 лв. / за „ЦДГ и ОДЗ” - 36 219 лв. за „Общообразов. училища - 110 992 лв., за „ПГУ” – 10 322 лв., за „Извън училищни дейности” – 10 365 лв.
• За Функция „Здравеопазване” – 11 677 лв. / за „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – 344 лв., за „Здравен кабинет в детски градини и училища” – 11 333 лв.
• За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 12 275лв.
/ за „ М и Г” –Археологически музей – Созопол – 11 360 лв. и за „Спорт за всички” – 915 лв./.

1.2.2.За делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи в размер на 1 229 276 лв., разпределени както следва:
за Функция “Общи държавни служби” – 750 000 лв./Приложение № 3 /
За Функция “Образование” – 397 676 лв./ Приложение № 5 /
За Функция Здравеопазване” – 39 600 лв. /Приложение № 6 /
За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 42 000 лв., в т.ч. група “Култура” – 42 000 лв./ Приложение № 9 /

1.2.3. За местни дейности в размер на 18 061 920 лв. от тях:
1.2.3.1.От собствени средства - 16 089 032 лв./ 5 940 000 лв. + 10 149 032 лв./
1.2.3.2.От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 217 500 лв.
1.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности – 156 900 лв.
1.2.3.4.От преходен остатък – 1 598 488 лв., разпределени по функции, както следва:
За Функция „Общи държавни служби” – 53 000 лв.
За Функция „Образование” – 20 000 лв.
За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 25 000 лв.
За Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1 360 000 лв. в т.ч. за дейност „Чистота” – 898 134 лв.
За Функция „Икономически дейности и услуги” – 140 488 лв.

1.3 Инвестиционна програма в размер на 6 778 619 лв., финансирана с 217 500 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва :
За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” - 71 200 лв. в т.ч.:
-за основен ремонт на кухненски блок и санитарни възли ЦДГ „Моряче” с.Атия - 50 000 лв.
-изграждане на детски кът за игра ЦДГ с.Равна гора – 21 200 лв.
За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 146 300 лв., в т.ч.
- за основен ремонт път ІV – 98004 в отсечката от разклон с.Зидарово- с.Габър – с.Вършило до с.Вършило - 146 300 лв.;
5 300 лв. от средства разпределени по формула във функция “Образование” по училища и обекти, както следва:
-за ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол -5 300 лв.в т.
за компютърни конфигурации 6 бр. – 5 300 лв.
и 6 555 819 лв. от собствени бюджетни средства. / Приложение № 24/
в т.ч. 4 644 663 лв. за обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/27
1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 23.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 108

2. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
2.1. Утвърждава сумата от 14 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол.
2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2012г. 235 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
2.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
298 300 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 220 000 лв.;
- за гр.Черноморец – 40 000 лв.;
- за останалите села в общината – 38 300 лв.
2.5. Утвърждава разходи за рекламни материали – 130 000 лв., в.т.ч.
- за гр.Созопол – 100 000 лв. и за гр.Черноморец – 30 000 лв.
2.6. Утвърждава 450 броя обслужвани лица в ДСП;
2.7.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
2.8.Утвърждава издръжка – стандарт ( лева ) на 1 дете в местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” на територията на Община Созопол в размер на 800 лв., средна посещаемост 11 деца в група и храноден на 1 дете 2,50 лв.
2.9. Утвърждава средства в размер на 40 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
2.10. Утвърждава средства за членски внос в размер на 20 400 лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 109

3. Приема следните лимити за разходи:
3.1. Безплатно представително и работно облекло – в размер до 300 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства и прилагащи делегирани бюджети.
3.2.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
3.3. Разходи за представителни цели в размер на 137 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000лв. в т.ч. - за посрещане на гости на Община Созопол, настаняване и дневни разходи – 50 000 лв., за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири / - 30 000 лв., за луксозен календар на Община Созопол за 2012 г – 7 000 лв. /изплащане на 50% по договора/ и изработване на нов календар за 2013 г. в размер на 10 000 лв. или общо 17 000 лв., за материали / поздравителни картички, покани и др./ - 3 000 лв.
- за Председателя на Общински съвет – 20 000 лв.
- за Кмета на гр.Черноморец – 4 000 лв.
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1 500 лв., на всички останали населени места – по 1 000 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 110

4. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи. /Приложение № 26 /
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 111


5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
5.1. Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 118 408 лв. от целева субсидия и дофинансиране - 30 000 лв. или общо - 148 408 лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 51 984 лв., дофинансиране - 20 000 лв,/ разпределени, както следва: за ел.енергия – 5000 лв., за материали – 1000 лв., за абонамент и поддръжка на програмни продукти и за такса интернет – 2 000 лв., телефонни услуги – 1 800 лв., безопасни условия на труд и за командировки – 1 300 лв. и хонорари за двама ръководителя на групи за възрастни – 8 900 лв./ и общо – 71 984 лв.;
- за читалище – с.Атия – 5 776 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 5 776 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 888 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 5 776 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 888 лв.;
- за читалище – с.Росен – 11 552 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 11 552 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 5 776 лв.;
- за читалище – гр.Черноморец – 14 440 лв., дофинансиране - 10 000 лв./ разпределени, както следва: за годишен абонамент за интернет и периодични издания и за книги за библиотека – 1 300 лв., за телефонни услуги – 800 лв., за за канцеларски материали, за текущи ремонти – 1 350 лв., за хонорари на ръководители на школи и за концерти – 6 550 лв./ и общо – 24 440 лв.
5.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база – общинска собственост на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината –390 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 200 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 35 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – гр.Черноморец – 30 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 10 000 лв.;
-за спортен клуб “Карате Шогун” гр.Созопол – 20 000 лв.;
-за футболен клуб “Росен” с.Росен - 20 000 лв.;
-за яхт клуб Созопол - 20 000 лв.;
-за спортен клуб по борба “Никола Станчев” Община Созопол – 35 000 лв.
5.3. Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 3 000 лв.
5.4.Утвърждава субсидия на Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.
5.5.Утвърждава субсидия на “Сдружение за българо – гръцко приятелство” гр.Созопол в размер на 1 000лв.
5.6.Утвърждава субсидия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 1 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 112


6. Утвърждава средствата за работна заплата и числеността на персонала за 2012г. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности, за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи и средства за работна заплата и числеността на персонала за местни дейности, без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Приложение№25/.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 113

7.Утвърждава ПЛАН СМЕТКА на приходите, които ще постъпят по § 24 04 – “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – от сечта на общинските гори на основание чл.53, ал.2 и чл.96е, ал.1 от Закона за горите и изразходването им за местни дейности, заложени в разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. / Приложение № 28/


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 114


8. Задължава Кмета на Общината да разпредели одобрените от Общински съвет средствата по общинския бюджет за 2012г., съгласно формата, определена с Приложение № 14 на МФ. / Приложение № 38 /


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 115

9. Възлага на Кмета на общината:
9.1. Да определи конкретните права и отговорности на разпоредители от втора степен в Община Созопол за 2012г.;
9.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
9.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, спонсора.;
9.4. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 116


10. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:
10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности;
10.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
10.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 117

11.Общински съвет Созопол определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2012г. в размер на 541 318 лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 118

12.Общински съвет Созопол определя следните разпоредители от втора степен в Община Созопол за 2012г.
12.1.Кметство гр.Черноморец.
12.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения” на територията на Община Созопол.
12.3.Общообразователно училище \"Св.Св. К. и Методий\" гр.Созопол.
12.4.Общообразователно училище \"Христо Ботев\" гр.Черноморец
12.5.Общообразователно училище \"Христо Ботев\" с. Росен.
12.6.Общообразователно училище \"Христо Смирненски\" с. Атия.
12.7.Общообразователно училище \"\'Христо Ботев\" с. Зидарово.
12.8.Общообразователно училище \"Пейо К. Яворов\'\" с. Крушевец.
12.9.Общообразователно училище \"\'Отец Паисий\" с Равна гора.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 119

13.Общински съвет Созопол приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2012г., както следва:
13.1.Кметство гр.Черноморец:
По прихода – трансфер в размер на 834 211 лв.
По разхода - в размер на 834 211 лв. / Приложение № 23/
13.2.Други дейности по образование -Звено „Обединени детски заведения”:
По прихода – трансфер в размер на 1 191 192 лв.
По разхода – в размер на 1 191 192 лв. /Приложение № 29 /
13.3.Общообразователно училище \"Св.Св. Кирил и Методий\" гр.Созопол:
По прихода - трансфер в размер на 647 106 лв.
По разхода – в размер на 647 106 лв./Приложение № 30 /
13.4.Общообразователно училище \"Христо Ботев\" гр.Черноморец:
По прихода – трансфер в размер на 183 438 лв.
По разхода в размер на 183 438 лв. /Приложение № 31/
13.5.Общообразователно училище \"Христо Ботев\" с. Росен:
По прихода – трансфер в размер на 345 935 лв.
По разхода – в размер на 345 935 лв. /Приложение № 32/
13.6.Общообразователно училище \"Христо Смирненски\" с. Атия:
По прихода - трансфер в размер на 148 485 лв.
По разхода – в размер на 148 485 лв./Приложение № 33/
13.7.Общообразователно училище \"\'Христо Ботев\" с. Зидарово:
По прихода – трансфер в размер на 403 816 лв.
По разхода – в размер на 403 816 лв./Приложение № 34 /
13. 8.Общообразователно училище \"Пейо К. Яворов\'\" с. Крушевец:
По прихода – трансфер в размер на 147 165 лв.
По разхода – в размер на 147 165 лв. /Приложение № 35 /
13.9.Общообразователно училище \"\'Отец Паисий\" с.Равна гора:
По прихода – трансфер в размер на 170 847 лв.
По разхода – в размер на 170 847 лв./Приложение № 36 /


9. Докладна записка с вх.№ 33/13.01.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на извънбюджетни сметки на ОУ с. Росен, ОУ с. Зидарово, ОУ с. Равна гора, ОУ с. Крушевец и ОУ с. Атия, ОУ гр. Черноморец и ОУ гр. Созопол – второстепенни разпоредители на бюджетни кредити при Община Созопол, във връзка с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 120


На основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинския бюджет и чл. 45, ал. 2 от Закона за устройство на държавния бюджет Общински съвет Созопол:
Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да открие извънбюджетни сметки 7443 на второстепенните разпоредители – бенефициенти на средства от фондовете на Европейския съюз, както следва:

1. На ОУ с. Росен с титуляр Стефана Черноглазова и счетоводител Денис Туфешки
2. На ОУ с. Зидарово с титуляр Ничка Козарова и счетоводител Гинка Делииванова
3. На ОУ с. Крушевец с титуляр Мая Костадинова и счетоводител Веселина Бахарова
4. На ОУ с. Равна гора с титуляр Станка. Коева и счетоводител Гинка Делииванова
5. На ОУ с. Атия с титуляр Димитър Тренчев и счетоводител Веселина Бахарова
6. На ОУ град Черноморец с титуляр Йораданка Станчева и счетоводител Нина Кьосева
7. На ОУ гр. Созопол с титуляр Димитрина Щерионова и счетоводител Гергана Каракачанова.ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
10. Докладна записка с вх.№ 60/09.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 121


І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС с решение № 648 от 31.07.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвeни оценки и Решения № 1147 от 17.08.2011г. по адм.д.№1327 и № 1502 от 29.11.2011г. по адм.д.№1328 и двете по описа за 2011г.на Административен съд Бургас, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.46, собственост на Димитър Христов Пинаков, целият с площ от 7,313 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване -изоставена орна земя, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 69 144 лв.(шестдесет и девет хиляди сто четиридесет и четири)лв, съгласно изготвена оценка № 2579 от 24.01.2012г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.32, собственост на Янаки Костадинов Трендафилов, целият с площ от 2,949 дка,м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване - пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 31 480 лв (тридесет и една хиляди четиристотин и осемдесет лв.) съгласно изготвена оценка № 2578 от 24.01.2012г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...