:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на 06.04.2012г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 06.04.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№122

Седмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№123

I. Отчет пред обществеността за работата на РУП – Созопол в борбата с криминалната престъпност и осигуряване на обществения ред през 2011г.
II. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка №89/02.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне правомощията на кметските наместници на територията на община Созопол.
2. Докладна записка №91/05.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишния план за дейността на Звено „Вътрешен одит” към общината за 2012г.
3. Докладна записка №98/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионална Асоциация на общините “Тракия” /РАО “Тракия”/.
4. Докладна записка №107/09.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
5. Докладна записка №129/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД.
6. Докладна записка №138/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Созопол.
7. Докладна записка №139/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2012 година.
8. Докладна записка №152/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изменения в Наредба за публично – частни партньорства, приета с Решение № 312 от Протокол 14 от 12.09.2008г.
9. Докладна записка №161/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2013 година
10. Докладна записка №171/27.03.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. в Община Созопол
11. Докладна записка №167/22.03.2012г от Катя Стоянова – Зам. кмет на Община Созопол, относно: преобразуване на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Созопол в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Созопол.
12. Докладна записка №172/27.03.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Искане за промяна на границите на община Созопол, поради отделяне на с. Присад и присъединяването на населеното място към община Бургас.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
13. Докладна записка №105/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
14. Докладна записка №108/09.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад и ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори, община Созопол.
15. Докладна записка №118/12.03.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2011г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
16. Докладна записка №142/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функция ”Общи държавни служби”.
17. Докладна записка №169/27.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Увеличение числеността на персонала в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
18. Докладна записка №55/07.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ – Созопол за възстановяване правото на собственост.
19. Докладна записка №85/29.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на броя таксиметрови автомобили за територията на община Созопол.
20. Докладна записка №99/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №39 по плана на местност ”Меден рид”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
21. Докладна записка №100/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №50 /целият имот с площ от 702 кв. м./ по кадастралния план зоната по §4 ЗСПЗЗ на местност „Отманли”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
22. Докладна записка №101/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Кантона”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
23. Докладна записка №102/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №195 /целият имот с площ от 515 кв. м./ по кадастралния план зоната по §4 ЗСПЗЗ на местност ”Кантона”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
24. Докладна записка №103/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение №ІІ-226/03.11.2006г. на БОС по адм.д.№1344/2005г. и решение №5687/06.06.2007г. на ВАС по адм.д.№1675/2007г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за местност ”Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол със Заповед РД 09-4/09.12.2010г. на Областен управител на област Бургас, на основание решение №745/03.07.2009г. на БАС по адм.д.№1204/2007г. и решение №7438/04.06.2010г. на ВАС по адм.д.№14855/2009г.
25. Докладна записка №104/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 146 кв.м., включен в УПИ VІІІ-199, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.45 по регулационен и застроителен план на с.Равадиноно, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, с.Равадиново, във връзка с Решение на ОбС с № 695 от 02.10.2009г;
26. Докладна записка №130/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 48, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
27. Докладна записка №131/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ новобразуван поземлен имот № 144, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.
28. Докладна записка №132/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 115019 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
29. Докладна записка №133/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 135017 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол. 30. Докладна записка №134/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 000437 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол. 31. Докладна записка №135/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-изоставена нива, имот № 026014 по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
32. Докладна записка №136/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 033014 по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
33. Докладна записка №137/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 43, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
34. Докладна записка №140/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот № 71 по плана на местността „Върли дол”, землище с.Росен, Община Созопол.
35. Докладна записка №141/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-306, кв.30 по плана на гр.Созопол, с идентификатор №67800.501.268 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
36. Докладна записка №146/15.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост находящи се в общинска административна сграда „Кметство” – с. Зидарово, Община Созопол.
37. Докладна записка №148/16.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на обем на годишното ползване на дървесина през 2012 г в горите собственост на община Созопол.
38. Докладна записка №150/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 134.332, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
39. Докладна записка №151/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 134.333, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
40. Докладна записка №153/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №271 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
41. Докладна записка №154/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №269 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
42. Докладна записка №155/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №270 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
43. Докладна записка №156/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №277 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
44. Докладна записка №158/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
45. Докладна записка №159/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в сградата на Културен дом – гр.Созопол, Община Созопол.
46. Докладна записка №164/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на възлов трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.8.979 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
47. Докладна записка №66/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на подземна кабелна линия – ел.проводно отклонение 0.4кV с възложител МВР, за захранване Базова станция на МВР в имот 430, в землище на с.Росен.
48. Докладна записка №67/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Процедура по ППЗОЗЗ и ЗСПЗЗ за ПУП за ПИ № 025225, с отреждане за терени за шахти по трасе на канално помпена станция в землище на с.Росен, Община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти.
49. Докладна записка №68/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на три броя ПУП - парцеларни планове на трасета на ”Външно кабелно захранване „ за имоти ПИ 134.206, ПИ 134.80 и ПИ 134.168, в зона по §4, землища на с.Крушевец.
50. Докладна записка №69/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване и определяне цена на сервитут по реда на чл.61 от Закон за горите за имоти, общински горски фонд, за реализиране(обслужването) на проект ”Изграждане на елпровод 20кV за в.с.”Лилите”, м.”Аркутино”, землище на гр.Созопол.
51. Докладна записка №72/21.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот ІІІ-215, ІV-215,V-194,VІ-194,VІІ-194 и VІІІ-194, кв.42 по план на с.Равадиново с цел преотреждане за „Спортна площадка”.
52. Докладна записка №86/29.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ХІІ-615,620, кв.46 по план на с.Росен по искане на собственик във връзка с процедура по провеждане на регулационни линии по стар недействащ план;
53. Докладна записка №93/07.03.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.525 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ Х, квартал 1, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията
54. Докладна записка №127/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.43 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХVІІ – 486,квартал 26, и част от общински ПИ 67800.505.124, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
55. Докладна записка №128/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.33 по план на гр.Черноморец с цел преотреждане за „За КОО и трафопост”.
56. Докладна записка №157/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.
57. Докладна записка №163/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Кабелна линия 20 кV от ВС”Черноморец” до ПС”Созопол” в землище на гр.Черноморец;
VI. Докладна записка №181/03.04.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
VII. Докладна записка №186/04.04.2012г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителен обект (проект) като общински от първостепенно значение.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка №89/02.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне правомощията на кметските наместници на територията на община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№124


Общински съвет Созопол ОПРЕДЕЛЯ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ в населените места на територията на Община Созопол, които не са административен център на кметство, както следва:
Кметските наместници, в обхвата на съответното населено място и прилежащата му територия:
1. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2. Отговарят за стопанисването на общинското имущество;
3. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
4. Изпълняват функциите на длъжностно лице по гражданско състояние след заповед на кмета на общината;
5. Водят регистрите за гражданско състояние на населението. Изпращат актуализирани съобщения на ЕСГРАОН и поддържат в актуализиран вид картотечния регистър;
6. Извършват адресна регистрация на населението на територията на населеното място;
7.Осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8.Осигуряват спазването на обществения ред в населеното място съгласно действащите нормативни актове;
9. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Организират изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;
11. Съдействат и контролират приложението на нормативните актове, уреждащи въпросите за земеползването и провеждането на аграрната реформа;
12. Регистрират жалбите, молбите, сигналите и предложенията на населението и съдействат за тяхното проучване и решаване;
13. Организират празнично - обредната дейност в населеното място и съдействат за осъществяване на религиозните обреди и празници;
14. Подпомагат заведенията и органите по здравеопазването в населеното място за поддържане и разширяване на материалната база;
15. Следят за спазване на хигиенните изисквания;
16. Съдействат при организиране и провеждане на преброяване на населението, животните, сградния фонд и други съгласно Закона за статистиката;
17. Съдействат за организационно-техническата подготовка и провеждане на избори и референдуми.2. Докладна записка №91/05.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишния план за дейността на Звено „Вътрешен одит” към общината за 2012г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№125

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешен одит, Общинският съвет Созопол:
1. Съгласува годишния план за дейността на звено „ Вътрешен одит ” към Община Созопол за 2012 г.
2. Възлага на кмета последващите, съгласно закона действия.
3. Докладна записка №98/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионална Асоциация на общините “Тракия” /РАО “Тракия”/.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№126

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира за представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионалната асоциация на общини “Тракия” следните лица:
1.Панайот Василев Рейзи - Кмет на Община Созопол – делегат
2. Красимира Иванова Германова – Председател на Общински съвет – зам. делегат
3. Гено Тодоров Пухов – председател на Тракийско дружество “Яни Попов” – зам. делегат.4. Докладна записка №107/09.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№127

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В чл.62а , ал.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
2. В чл.120, „50,00 лв” да стане „100,00 лв”.
3. В чл.149”б” се добавят нови тирета, както следва :
- организирано ползване на коридор, за час – 20,00 лв;
- за ползване на хавлиена кърпа , за бр. - 3,00 лв.”
4. Добавя се нов чл.149 „в”, както следва :
„ Чл.149”в” За проверка готовността на басейн и издаване на разрешително за ползването му през летния сезон се заплаща цена в размер на 100.00 лв.Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешително за ползване. ”
5. Добавя се нов чл.149”г” както следва :
„ Чл.149”г” За проверка готовността на плаж и издаване на разрешително за ползването му през летния сезон се заплаща цена в размер на 300.00 лв. Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешително за ползване.”

5. Докладна записка №129/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№128

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя за представител в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД:
Божана Николова Вълкова-Чампарова с ЕГН **********.


6. Докладна записка №138/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№129


На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Созопол.


7. Докладна записка №139/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2012 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№130

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2012 година.

8. Докладна записка №152/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изменения в Наредба за публично – частни партньорства, приета с Решение № 312 от Протокол 14 от 12.09.2008г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№131

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за публично - частни партньорства, приета с Решение № 312 от Протокол 14 от 12.09.2008, като текстове със следното съдържание:
В чл.1
(4) нова , приета с решение №131/06.04.2012г./ Правилата на тази наредба не се прилагат в случаите когато в специален закон е предвиден ред за разпореждане с имоти общинска собственост във връзка с осъществяване на специфични дейности предмет на регулиране от специалните закони. В тези случаи се прилагат правилата установени в специалните закони.

В чл.8
(2) нова , приета с решение №131/06.04.2012г./ Общински Съвет приема програма за ПЧП, в която се включват както проектите за ПЧП, за които се предвижда финансиране изцяло от частни партньори, така и проекти по които се предвижда финансова подкрепа от публични партньори, включително със средства от фондове на ЕС.
(3) нова , приета с решение №131/06.04.2012г./ За подготовка на проекти на решения по ал.4 се разработва „Първоначална обосновка на проекта(ПОП), в която се дават препоръки с необходимите анализи и данни. Обосновка включва предварително остойностяване на проекта при ПЧП схема и обосновава продължаването на проекта във фазата на договаряне. Примерното съдържание на ПОП е съгласно Приложение 1.

Като в чл.8 алинея (2) става ал.(4), и алинея (3) става ал.(5)

9. Докладна записка №161/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2013 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№132

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от закона за социалното подпомагане, Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2013г.

10. Докладна записка №171/27.03.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. в Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№133

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2012г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: „Национална програма за закрила на детето за 2012г.”; „Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; „Национална стратегия за защита правата на децата на улицата”; „Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина”; „Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2012г. в Община Созопол се ангажират:

• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• МКБППМН
• БЧК
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината11. Докладна записка №167/22.03.2012г от Катя Стоянова – Зам. кмет на Община Созопол, относно: преобразуване на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Созопол в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№134

На основание чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да бъде проведена процедура за преобразуване на основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Созопол в средно общообразователно училище “Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Созопол с разкриване на 1 /една/ непрофилирана паралелка.

12. Докладна записка №172/27.03.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Искане за промяна на границите на община Созопол, поради отделяне на с. Присад и присъединяването на населеното място към община Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№135

Общински съвет Созопол не дава съгласие да се започне процедура за отделяне на с. Присад от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

13. Докладна записка №105/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№136

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Евгени Мавродиев Чаушев с ЕГН ********** както следва:

№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1. Евгени Мавродиев
Чаушев 54,81 лв. - починал
- такса „смет” за ползване на
общинско жилище

14. Докладна записка №108/09.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад и ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от общински гори, община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№137


На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА и във връзка с Чл.71, ал.4, т.3, от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти приема Ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад, добита от общински гори на община Созопол (Приложение №1) Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, добита от общински гори на община Созопол (Приложение№2).
Настоящото решение отменя приетия с решение №997/11.10.2010 г на Общински съвет Созопол, минимален ценоразпис за продажба на дървесина от склад, добита по реда на чл.53, ал.2, т.2 от Закона за горите от Общински гори- гр. Созопол през 2010 г.

15. Докладна записка №118/12.03.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2011г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№138

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2011г. на търговското дружество „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.

16. Докладна записка №142/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функция ”Общи държавни служби”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№139

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012г., като допълва списъка във функция ”Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация” дирекция „УТКИПЕ” - Златка Ташева Данчева на длъжност главен специалист „Инвеститорски контрол”, с маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 14.02.2012г., съгласно докладна записка от директор дирекция „УТКИПЕ”.

17. Докладна записка №169/27.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Увеличение числеността на персонала в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№140

І. На основание чл.26 ал.1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол увеличава с една допълнителна щатна бройка - касиер числеността на персонала в местна дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» във функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности», считано от 01.04.2012г., както следва:
Численост на персонала: Било - 11щата Става – 12 щата


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№141

ІІ.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети, чл.38 ал.1 и ал.2 от Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на общинския бюджет и приетото решение по т.І Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г., както следва:

Приходи

1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. със 195 000лв. в частта от собствени приходи по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи: било увеличение става

Всичко собствени приходи: 17 318 308лв. 195 000лв. 17 513 308лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 1 293 000лв. 195 000лв. 1 488 000лв.
от тях:
§ 24 06 – приходи от наеми
на земя 270 000лв. 195 000лв. 465 000лв.

Разходи

2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. със 195 000лв. в частта за местни дейности по разпоредители с бюджетни средства, както следва:

2.1.Увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2012г. в частта за местни дейности със 195 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 248 076лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 14 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 170 100лв. 14 000лв. 156 100лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – улично
осветление стар и нов
град Созопол 20 000лв. 20 000лв. 0лв.

било увеличение става
-улично осветление м-ст „Буджака”
гр.Созопол-допълнение +строит.и
авторски надзор 97 500лв. 6 000лв. 103 500лв.

- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 242 000лв. и извършва промени по обекти, както следва:

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 264 000лв. 264 000лв.
в т.ч.
-Изпълнение за авариен ремонт
на мостово съоръжение при
ул.»Васил Левски» с.Росен 0лв. 264 000лв. 264 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 804 270лв. 22 000лв. 782 270лв.
в т.ч.
било намаление става

подпараграф 52-06 –промяна на
наименование на обекта - било-
Консервация и реставрация на част
от крепостен зид и кула на ул.”Кулата”
кв.36 по плана на гр.Созопол 10 000лв. 10 000лв. 0лв.

било увеличение става
става-Археологически разкопки
в обсега на входното пространство
на АИР Созопол пл. „Хан Крум” 0лв. 10 000лв. 10 000лв.

било намаление става

- ІІ етап-Входна врата към Стария
град, довършването на крепостната
стена и изграждане на кулите от
двете страни на входа 300 000лв. 300 000лв. 0лв.


било увеличение става

-Входна порта към стария град
Созопол-аварийно конструктивно
укрепване и заздравяване на зидове
и кули в обхвата на пл.”Хан Крум”
и в обхвата на УПИ ХХІ-527,
ХХІІ-526, ХІХ-525 0лв. 288 000лв. 288 000лв.

било намаление става

-„Изграждане на Паркинг-север,
пешеходни и велоалеи и техническа
инфраструктура към тях в рамките
на парка „Св.Марина” 300 000лв. 300 000лв. 0лв.

било увеличение става

– „Разширение на открит паркинг Север
– допълнително с 58 паркоместа” 0лв. 97 220лв. 97 220лв.


-„Изграждане на велосипедна
и пешеходни алеи, детска, спортна
и изгледна площадки” 0 лв. 202 780лв. 202 780лв.

било намаление става

- “Аварийна консервация и укрепване
на разкрити архитектурни структури
на сегменти и зидове от крепостна
система АИР “Старинен Созопол”-Іетап 54 000лв. 10 000лв. 44 000лв.

- Дейност 622 „Озеленяване” – увеличение с 22 000лв. по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 22 000лв. 22 000лв.
в т.ч.
52-06 –оформяне парково
пространство и алеи в кв.27 УПИ
ХХІV по плана на гр.Созопол 0лв. 22 000лв. 22 000лв.


- Дейност 626 “Пречистване на отпадъчните води от населени места” – намаление с 1 924 лв. и извършва промени по обекти, както следва:

било намаление става

§ 53-00 – придобиване на НМА 420 984лв. 1 924лв. 419 060лв.
в т.ч.
било намаление става


Отпада обект: „Изготвяне на технически
проекти за „Интегриран проект за воден
цикъл- Созопол І-ви етап” и подобекти
към него в т.ч.

1.КПС „Пристанище” и напорни
тръбопроводи до изливна шахта 40 022лв. 40 022лв. 0лв.

2.Колектор „Крайбрежен”(от СРШ (ОК8)
на ул.”Морски скали” до КПС „Пристанище”
и колектор „Провлака” (от съществуващ
канал (ОК205) на ул. „Хан Крум „
до КПС „Пристанище” 16 144лв. 16 144лв. 0лв.

3.КПС „Хармани” и напорни
тръбопроводи до изливна шахта 92 505лв. 92 505лв. 0лв.

4.Довеждащ колектор „Созопол” от
изливна шахта на напорни тръбопроводи
от КПС „Пристанище” и КПС „Хармани”
до ПСОВ Созопол 17 982лв. 17 982лв. 0лв.

5.”Входна ПС” на ПСОВ и напорен
тръбопровод до дълбокоморско
заустване 82 131лв. 82 131лв. 0лв.

-Изготвяне на идеен проект
за „ПСОВ-Созопол” 60 000лв. 1 100лв. 58 900лв.

-Работен проект „Дъбокоморско
заустване на пречистени води от
пречиствателна станция за
отпадни води 59 500лв. 59 500лв. 0лв.

било увеличение става

-КПС „Пристанище” и напорни
тръбопроводи до изливна шахта 0лв. 40 020лв. 40 020лв.

-Колектор „Крайбрежен”(от СРШ (ОК8)
на ул.”Морски скали” до КПС „Пристанище”
и колектор „Провлака” (от съществуващ
канал (ОК205) на ул. „Хан Крум „
до КПС „Пристанище” 0лв. 16 092лв. 16 092лв.

-КПС „Хармани” 0лв. 39 564лв. 39 564лв.

-Напорен тръбопровод от КПС
„Хармани” „ до изливна шахта” 0лв. 52 932лв. 52 932лв.

-Довеждащ колектор „Созопол” от
изливна шахта на напорни тръбопроводи
от КПС „Пристанище” и КПС „Хармани”
до ПСОВ Созопол 0лв. 17 982лв. 17 982лв.

-”Входна ПС” на ПСОВ Созопол 0лв. 59 040лв. 59 040лв.

-Напорен тръбопровод до
дълбокоморско заустване 0лв. 23 090лв. 23 090лв.

-Работен проект „Дълбокоморско
заустване” 0лв. 58 740лв. 58 740лв.


2.1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 10 772лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 10 772лв.
било увеличение става
§ 01-00 – заплати 59 000лв. 4 500лв. 63 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс. по
трудово правоотношение за 1щат 59 000лв. 4 500лв. 63 500лв.
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 300лв. 100лв. 400лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащ.и възнаграждения 300лв. 100лв. 400лв.
§ 05-00 – задължит.осиг.вноски от раб. 10 640лв. 820лв. 11 460лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 6 251лв. 600лв. 6 851лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 2 856лв. 220лв. 3 076лв.

§10-00 – издръжка 189 220лв. 5 352лв. 194 572лв.
в.т.ч.
§ 10-13 – облекло 3 300лв. 300лв. 3 600лв.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 4 917лв. 19 917лв.
§ 10-91 – СБКО 1 770лв. 135лв. 1 905лв.

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 845 250лв. 1 845 250лв.
в т.ч.
52-06 –Спортен център с трибуни
в УПИ І-1017,кв.87 гр.Сзопол-
допълнение- в т.ч.строителен,авторски
надзор и консултански услуги 1 230 000лв. 1 230 000лв.


2.1.3.Функция “Икономически дейности и услуги” – намаление с 63 848 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – намаление с 63 848 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 372 600лв. 12 000лв. 360 600лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 272 600лв. 12 000лв. 260 600лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 226 005лв. 8 120лв. 217 885лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-06 – изработване на
аламана гр.Созопол 80 000лв. 8 120лв. 71 880лв.

било намаление става
§ 53-00 – придобиване на нематериални
дълготрайни активи 633 967лв. 55 728лв. 578 239лв.

било намаление става

в т.ч.
- отпада обект -изготвяне на проект
за изграждане на пазар за плодове
и зеленчуци в района на Провлака 20 000лв. 20 000лв. 0лв.

-проект за многофункционална
обществена сграда в кв.44 УПИ
V по плана на гр.Созопол 140 000лв. 140 000лв. 0лв.

-проект –разширение на ЦДГ
гр.Черноморец-детски ясли 20 000лв. 8 000лв. 12 000лв.

-актуализиране на действащ
регулационен план и създаване
на цифров модел за с.Индже войвода 11 880лв. 11 880лв. 0лв.

било увеличение става

-архитектурно заснемане, конструктивно
становище, технически паспорт и
проект за основен ремонт на общинска
сграда в УПИ І 503,1 с.Атия 0лв. 16 880лв. 16 880лв.

-актуализация на технически проект-
канализация с.Равна гора 0лв. 16 800лв. 16 800лв.

-актуализация на технически проект-
канализация с.Крушевец 0лв. 17 800лв. 17 800лв.

-проектиране на домови отклонения
на водопроводна мрежа с.Крушевец 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

-ПУП-ПРЗ за водоем гр.Черноморец 0лв. 3 600лв. 3 600лв.

-изработване на проект за авариен ремонт
на мостово съоръжение при ул.”Васил
Левски” с.Росен 0лв. 25 000лв. 25 000лв.

-обединяване на влезли в сила дворищни
и улични регулации в общ регулационен
план и създаване на цифров модел за местност
„Мапи” землище гр.Созопол 0лв. 12 072лв. 12 072лв.

- промяна в наименование на проекта:
-било-проект – реконструкция и модернизация
на рибарско пристанище гр.Черноморец, места
за разтоварване и закрити лодко-стоянки-
-става -инвестиции в съществуващо
рибарско пристанище-гр.Черноморец
Община Созопол 40 000лв. 32 000лв. 72 000лв.


3.Въз основа на приетите решения по т.2.1.1;т.2.1,2; т. 2.1.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 778 619лв. 196 228лв. 6 974 847лв.
От:

-собствени средства за местни
дейности 6 354 019лв. 196 228лв. 6 550 247лв.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

18. Докладна записка №55/07.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ – Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№142

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:

1. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Янев Котланов на следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.10.613, с площ 4.504дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Дарадани”по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, Община Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 81178.35.110, с площ 4.509дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Акра” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, Община Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 81178.37.71, с площ 2.396дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Габарка”по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, Община Созопол;

2. Проектен поземлен имот с идентификатор 81178.10.879, с площ 6.223дка., образуван съгласно Скица-проект № 36965/29.09.2011г. като се отнема площ от Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614, целия с площ 9.463дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Дарадани”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, Община Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Рали Хаджи Стоянов.

3. Поземлен имот с идентификатор 67800.15.51, с площ 3.220дка., с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност “Соленки” по кадастрална карта на землище гр.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Паскал Димитров Чучулев.

4. Проектен поземлен имот с идентификатор 67800.12.2446, с площ 1.270дка., образуван съгласно Скица-проект № 43358/15.11.2011г. от делба на Поземлен имот с идентификатор 67800.12.123, целия с площ 4.265дка., с начин на трайно ползване – др. вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност “Алепу”, по кадастрална карта на землище гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Левчо Иванов Дългокяров.

5. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Апостол Георгиев Вузев на следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.60, с площ 3.536дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Пейчов мост” по кадастрална карта на землище г.Созопол и
- Поземлен имот с идентификатор 67800.12.246, с площ 2.389дка., с начин на трайно ползване – др. вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност “Алепу” по кадастрална карта на землище г.Созопол

19. Докладна записка №85/29.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на броя таксиметрови автомобили за територията на община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№143

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.4 от ЗАП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, определя 75 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Созопол, като общия брой таксиметрови автомобили да се разпределят между превозвачите по начин, който гарантира упражняването на таксиметрова дейност в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно положение в полза на един или няколко превозвача.

20. Докладна записка №99/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №39 по плана на местност ”Меден рид”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№144

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 400 /четиристотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №39 /целият имот с площ от 695 кв.м./ по плана за местност ”Меден рид”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 2 170,00 лв. /две хиляди сто и седемдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0005/08.02.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Керка Иванова Ташева да придобие право на собственост върху 400 /четиристотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №39 /целият имот с площ от 695 кв.м./ по плана за местност ”Меден рид”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

21. Докладна записка №100/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №50 /целият имот с площ от 702 кв. м./ по кадастралния план зоната по §4 ЗСПЗЗ на местност „Отманли”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№145

Общински съвет – Созопол приема докладна записка №100/08.03.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №50 /целият имот с площ от 702 кв.м./ по кадастралния план зоната по §4 ЗСПЗЗ на местност ”Отманли”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, да бъде оттеглена от СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ, по предложение на нейния вносител.


22. Докладна записка №101/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Кантона”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№146

Общински съвет – Созопол приема докладна записка №101/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, да бъде оттеглена от СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ, по предложение на нейния вносител.

23. Докладна записка №102/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №195 /целият имот с площ от 515 кв. м./ по кадастралния план зоната по §4 ЗСПЗЗ на местност ”Кантона”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№147

Общински съвет – Созопол приема докладна записка №102/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №195 /целият имот с площ от 515 кв.м./ по кадастралния план зоната по §4 ЗСПЗЗ на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, да бъде оттеглена от СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ, по предложение на нейния вносител.24. Докладна записка №103/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение №ІІ-226/03.11.2006г. на БОС по адм.д.№1344/2005г. и решение №5687/06.06.2007г. на ВАС по адм.д.№1675/2007г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за местност ”Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол със Заповед РД 09-4/09.12.2010г. на Областен управител на област Бургас, на основание решение №745/03.07.2009г. на БАС по адм.д.№1204/2007г. и решение №7438/04.06.2010г. на ВАС по адм.д.№14855/2009г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№148

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 418 /четиристотин и осемнадесет/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №3 /целият имот с площ от 600 кв.м./ по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол на стойност 2 926,00 лв. /две хиляди деветстотин двадесет и шест лева/, обективирана в оценителен протокол №0004/08.02.2012г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр.чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Добри Василев Добрев и Станка Петрова Добрева да придобият право на собственост върху 418 /четиристотин и осемнадесет/ кв.м. ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №3 /целият имот с площ от 600 кв.м./ по плана на м.”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

25. Докладна записка №104/08.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 146 кв.м., включен в УПИ VІІІ-199, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.45 по регулационен и застроителен план на с.Равадиноно, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, с.Равадиново, във връзка с Решение на ОбС с № 695 от 02.10.2009г;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№149

І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот –общинска собственост с площ от 146/сто четиридесет и шест/кв.м.ид.части от 770 кв.м. площ на целият, представляващ УПИ VІІІ-199 в кв.45 (образуван от УПИ VІІІ-199, УПИ VІІ-199,УПИ І и част от улична регулация о.т.91 и 92 ) при граници на имота: север- общинско място-улична регулация от.91, изток – УПИ І, юг – общинско място-улична регулация от.92 и УПИ ІХ, запад – УПИ VІІ-191, VІ,V,ХІ, и конкретно индивидуализиран чрез проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане на УПИ VІІІ-199 по плана на с.Равадиново, за ЧАСТНА общинска собственост.
ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и Решение №695/02.10.2009г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-184/09.05.2011г. одобрява пазарна оценка, за 146(сто четиридесет и шест) кв.м.ид.ч. възлизаща на 5 274/пет хиляди двеста и седемдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 103/27.02.12 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
ІІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

26. Докладна записка №130/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 48, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№150

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот № 48/четиридесет и осем/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 700/седемстотин/кв.м., при граници: север – път, изток - път, юг – имот № 50 и запад – път, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1677/15.09.2011год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8378/осем хиляди триста седемдесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 108/01.03.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.27. Докладна записка №131/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ новобразуван поземлен имот № 144, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№151

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Новообразуван поземлен имот № 144/сто четиридесет и четири/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 347/триста четиридесет и седем/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1574/17.01.2011год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Новообразуван поземлен имот № 144/сто четиридесет и четири/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 347/триста четиридесет и седем/кв.м., при граници: север – имот № 36, изток - кр. зона, юг – кр. зона и запад – улица, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1574/17.01.2011год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 18705/осемнадесет хиляди седемстотин и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 105/27.02.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

28. Докладна записка №132/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 115019 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№152


1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Малък Чанаджик”, с начин на трайно ползване – нива, с площ 4.000дка./четири декара/, девета категория, представляващ имот № 115019, по плана за земеразделяне на землище с. Росен, общ. Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 111/12.03.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 4 053лв./четири хиляди петдесет и три лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

29. Докладна записка №133/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 135017 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№153

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Студената вода”, с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ 3.000дка./три декара/, пета категория, представляващ имот № 135017, по плана за земеразделяне на землище с.Росен, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 109/12.03.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 3 377лв./три хиляди триста седемдесет и седем лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

30. Докладна записка №134/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 000437 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№154

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Литиря”, с начин на трайно ползване – нива, с площ 7.000дка./седем декара/, осма категория, представляващ имот № 000437, по плана за земеразделяне на землище с.Росен, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 110/12.03.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 7 216лв./седем хиляди двеста и шестнадесет лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

31. Докладна записка №135/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-изоставена нива, имот № 026014 по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№155

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Равна Гора, общ.Созопол в местността „Георгиев баир”, с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ 3.006дка./три декара и шест квадратни метра/, девета категория, представляващ имот № 026014, по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 112/12.03.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 3 046лв./три хиляди четиридесет и шест лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

32. Докладна записка №136/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 033014 по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№156

1. Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с. Равна Гора, общ. Созопол в местността „Чатарлъка”, с начин на трайно ползване – нива, с площ 3.310дка./три декара и триста и десет квадратни метра/, осма категория, представляващ имот № 033014, по плана за земеразделяне на землище с. Равна Гора, общ. Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 113/12.03.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 3 407лв./три хиляди четиристотин и седем лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

33. Докладна записка №137/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 43, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№157

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот № 43/четиридесет и три/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 204/двеста и четири/кв.м., при граници: север – имот № 41 и № 42, изток - път, юг – имот № 44 и път и запад – имот № 44, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1685/02.11.2011год.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2442/две хиляди четиристотин четиридесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 107/01.03.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.

34. Докладна записка №140/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот № 71 по плана на местността „Върли дол”, землище с.Росен, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№158

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост със Стоян Димитров Фенеров, чрез продажба дела на Общината, представляващ 110/сто и десет/кв.м. ид.ч. от Поземлен имот № 71/седемдесет и едно/ по плана на местност „Върли дол”, землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ 310/триста десет /кв.м., с начин на трайно ползване – земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ, за сумата от 1 317лв./хиляда триста и седемнадесет лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


35. Докладна записка №141/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-306, кв.30 по плана на гр.Созопол, с идентификатор №67800.501.268 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№159

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с „Дарик имоти България”АД, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 6/шест/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот VІ-306/шест римско, планоснимачен номер триста и шест/, кв.30/тридесети/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.501.268/ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот двеста шестдесет и осми/, целият с площ 176/сто седемдесет и шест/кв.м., ЗА СУМАТА от 1 540лв./хиляда петстотин и четиридесет лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

36. Докладна записка №146/15.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост находящи се в общинска административна сграда „Кметство” – с. Зидарово, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№160

1. Общински съвет гр. Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 26кв.м./по 13кв.м./, находящи се на първи етаж на Двуетажна масивна сграда „Кметство” разположена в рамките на УПИ І-678,679, кв.26 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол за които е съставен акт за частна Общинска собственост 469/01.03.2004г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №116/13.03.2012г. в размер на 64/шестдесет и четири /лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.


37. Докладна записка №148/16.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на обем на годишното ползване на дървесина през 2012 г в горите собственост на община Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№161

На основание чл.21, ал 1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Чл.71, ал.5, т.1, от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2012 г в горите собственост на община Созопол в размер на 8 202 куб.м. ,съгласно Годишен план за сеч през 2012 в горски територии – собственост на община Созопол /Приложение №1/.

39. Докладна записка №150/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 134.332, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№162

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот № 134.332/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста тридесет и втори/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 2 117/две хиляди сто и седемнадесет/кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот № 134.332/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста тридесет и втори/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 2 117/две хиляди сто и седемнадесет/кв.м., при граници: североизток – имоти № 134.331 и № 134.330, югоизток – път и имоти № 134.329 и № 134.327, югозапад – имоти № 134.333 и № 134.334, северозапад – имот № 134.335, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1707/07.12.2011год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8095/осем хиляди и деветдесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 115/13.03.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

39. Докладна записка №151/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 134.333, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№163

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот № 134.333/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста тридесет и трети/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 666/шестотин шестдесет и шест/кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот № 134.333/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста тридесет и трети/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 666/шестотин шестдесет и шест/кв.м., при граници: североизток – имот № 134.332, югоизток – имот № 134.327, югозапад – път и северозапад – имот № 134.334, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1706/07.12.2011год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2552/две хиляди петстотин петдест и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 114/13.03.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

40. Докладна записка №153/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №271 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№164

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №271 /целият имот с площ от 899 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 3 260,00 лева /три хиляди двеста и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0013/16.03.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Радка Николова Василева да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №271 /целият имот с площ от 899 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

41. Докладна записка №154/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №269 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№165

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №269 /целият имот с площ от 918 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 3 260,00 лева /три хиляди двеста и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0011/16.03.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Димитър Тодоров Мандаджиев да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №269 /целият имот с площ от 918 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


42. Докладна записка №155/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №270 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№166

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №270 /целият имот с площ от 989 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 3 260,00 лева /три хиляди двеста и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0012/16.03.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Вихра Великова Великовска, Величка Асенова Петрова и Михаил Асенов Петров да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №270 /целият имот с площ от 989 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

43. Докладна записка №156/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №277 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№167

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №277 /целият имот с площ от 949 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 3 260,00 лева /три хиляди двеста и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0014/16.03.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Деспина Костадинова Балева и Сотир Костадинов Георгиев да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №277 /целият имот с площ от 949 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

44. Докладна записка №158/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№168

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на Временни обекти – общинска частна собственост, представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол – 12.80кв.м.;
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол - 12.80кв.м.;
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м.;
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол – 54.30кв.м.;
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол – 34.40кв.м.;
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м.;
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол - 12.80кв.м.;
- Ресторант „Рибарска среща” и навес, гр.Созопол - 177.00кв.м. и навес - 111.00кв.м., при следните условия - запазване предназначението на обектите, запазване или създаване на работни места, извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство
1.1. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.1 да бъде до една година, но не по малко от четири месеца.
1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки за обектите по т.1, изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса, както следва:
- № 120/19.03.2012г. за обект № 111 – 603 /шестстотин и три/ лв. без ДДС;
- № 121/19.03.2012г. за обект № 104 – 603 /шестстотин и три/ лв. без ДДС
- № 122/19.03.2012г. за обект № 34 – 689 /шестстотин осемдесет и девет/ лв. без ДДС
- № 123/19.03.2012г. за обект № 133 – 927 /деветстотин двадесет и седем/ лв. без ДДС
- № 124/19.03.2012г. за обект № 109+22 – 689 /шестстотин осемдесет и девет/ лв. без ДДС
- № 125/19.03.2012г. за обект № 7 – 507 /петстотин и седем/ лв. без ДДС
- № 126/19.03.2012г. за обект № 107– 81 /осемдесет и един/ лв. без ДДС
- № 128/19.03.2012г. за обект ресторант „Рибарска среща” и навес – 1472/хиляда четиристотин седемдесет и два/лв., без ДДС
1.3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

45. Докладна записка №159/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в сградата на Културен дом – гр.Созопол, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№169

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис с площ от 13/тринадесет/кв.м., находящ се на партерен етаж в общинска сграда – Културен дом, разположена в рамките на ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/, за който е съставен акт за частна Общинска собственост 464/01.03.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 118/19.03.2012г. в размер на 297.00/ двеста деветдесет и седем /лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

2. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис с площ 12/дванадесет/кв.м. /обособена част от коридорно пространство/, находящ се на партерен еаж в общинска сграда – Културен дом, разположена в рамките на ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/ за който е съставен акт за частна Общинска собственост 464/01.03.2004год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 119/24.06.2008г. в размер на 273/двеста седемдесет и три/лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
2.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

46. Докладна записка №164/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на възлов трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.8.979 по Кадастрална карта на гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№170

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.8.979 по КККР на гр.Созопол„ .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост-възлов /БКТП/ със застроена площ от 40 (четиридесет кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 47(четиридесет и седем) кв.м., в ПИ 67800.8.979 по КККР, и идентичен с УПИ ХХVІІІ,м.Буджака, землище на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.8.979 от 269(двеста шестдесет и девет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.8.978; 67800.8.168, 67800.8.300.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 12 851 лв.(дванадесет хиляди осемстотин петдесет и единлева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №117 / 16.03.2012г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

47. Докладна записка №66/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на подземна кабелна линия – ел.проводно отклонение 0.4кV с възложител МВР, за захранване Базова станция на МВР в имот 430, в землище на с.Росен.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№171

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура за обслужване на обекти на Министерство на вътрешни работи,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
„Ел.проводно отклонение 0.4кV(подземен кабел) ”, преминаващо през следните имоти: ПИ 000428 и 000430, общински горски фонд; землище с.Росен ЕКАТТЕ 63029, като трасето и сервитута на подземна кабелна линия са съгласно ситуационно разположение на кабелната линия и сервитутните линии съгласно Наредба 16(Прилож.1 към чл.17, ал.1, т.1), т.е. сервитутната зона/ивица е предвидена по два метра осово от едната страна и един метър от другата, което разположение е неразделна част от решението
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

48. Докладна записка №67/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Процедура по ППЗОЗЗ и ЗСПЗЗ за ПУП за ПИ № 025225, с отреждане за терени за шахти по трасе на канално помпена станция в землище на с.Росен, Община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№172

1. На основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на частите от мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на ПУП-Парцеларен план на трасе на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Главен канализационен колектор да ПСОВ”, землище на с.Росен ”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура за ПИ 025225, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за електро и ВиК връзки, в обхват на поземлени имоти 000130,000133,000131 и 000134 , с площ на всяка шахта от 1,13 кв.м., общинска собственост, земеделска земя в землище на с.Росен, ЕКАТТЕ 63029, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.

3. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 30 , ал.3 от ППЗОЗЗ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –Созопол, дава предварително съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗХ-София за определяне и утвърждаване на трасето включително утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя , предназначена за изграждане на шахти, попадаща по ПУП- Парцеларен план на трасе на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Главен канализационен колектор да ПСОВ”, землище на с.Росен , в изпълнение на горните решения.

49. Докладна записка №68/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на три броя ПУП - парцеларни планове на трасета на ”Външно кабелно захранване „ за имоти ПИ 134.206, ПИ 134.80 и ПИ 134.168, в зона по §4, землища на с.Крушевец.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№173

1. 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
• ” Външно кабелно захранване за имот 134.206, зона по §4, в землище на с.Крушевец
1.2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура за ПИ 134.206, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за елвръзки, в обхват на поземлени имоти ПИ 134.28; 134.79 и 134.205, с дължина на трасето от 239,80 л.м. и обща площ на сервитут от 287.70 кв.м., общинска собственост, земеделска земя по §4, землище на с.Крушевец, ЕКАТТЕ 40124, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.

2.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
• ”Външно кабелно захранване за имот 134.80, зона по §4, в землище на с.Крушевец
2.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура за ПИ 134.80, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за елвръзки, в обхват на поземлени имоти ПИ 134.28 и 134.79 , с дължина на трасето от 410,00 л.м. и обща площ на сервитут от 492.00 кв.м., общинска собственост, земеделска земя по §4, землище на с.Крушевец, ЕКАТТЕ 40124, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.

3. 1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
• ”Външно кабелно захранване за имот 134.168, зона по §4, в землище на с.Крушевец
3.2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура за ПИ 134.168, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за елвръзки, в обхват на поземлен имот 134.79, с дължина на трасето от 40,30 л.м. и обща площ на сервитут от 48.36 кв.м., общинска собственост, земеделска земя по §4, землище на с.Крушевец, ЕКАТТЕ 40124, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.

50. Докладна записка №69/15.02.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване и определяне цена на сервитут по реда на чл.61 от Закон за горите за имоти, общински горски фонд, за реализиране(обслужването) на проект ”Изграждане на елпровод 20кV за в.с.”Лилите”, м.”Аркутино”, землище на гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№174

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.61,ал.2,т.4 , и въз основа на подадено искане от инвеститор по реда на чл.62 от Закона за горите , Общински съвет учредява сервитут през поземлени имоти, собственост на Община Созопол в м.”Аркутино”,землище на гр.Созопол , като одобрява цена както следва:
• ПИ с идентификатор 67800.47.8, залесена територия, с площ на сервитута 104,87 м2 при цена от 855.00 ( осемстотин петдесет и пет лева) за цена за сервитут по чл.63, ал.9 от Закон за горите, в т.ч. площ оценявана гора 104,87 кв.м., отдел 451,част от подотдел ”и” по ЛУП от 2002г на ДЛС , въз основа на представен оценителен доклад.
• ПИ с идентификатор 67800.47.6, залесена територия, с площ на сервитута 23 м2 при цена от 158.00 ( сто петдесет и осем лева) за цена за сервитут по чл.63, ал.9 от Закон за горите, в т.ч. площ оценявана гора 23 кв.м., отдел 451,част от подотдел ”13” по ЛУП от 2002г на ДЛС , въз основа на представен оценителен доклад .
• ПИ с идентификатор 67800.47.53, залесена територия, с площ на сервитута 377,56 м2 при цена от 3080.00 ( три хиляди и осемдесет лева) за цена за сервитут по чл.63, ал.9 от Закон за горите, в т.ч. площ оценявана гора 377.56м2 , отдел 451,част от подотдел ”и” по ЛУП от 2002г на ДЛС , въз основа на представен оценителен доклад.
• ПИ с идентификатор 67800.47.7, залесена територия, с площ на сервитута 502,14 м2 при цена от 4096.00 ( четири хиляди деветдесет и шест лева) за цена за сервитут по чл.63, ал.9 от Закон за горите, в т.ч. площ оценявана гора 502.14м2 , отдел 451,част от подотдел ”и” по ЛУП от 2002г на ДЛС , въз основа на представен оценителен доклад .
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ оправомощава Кмета на Община Созопол да учреди сервитут през гореизброените поземлени имоти чрез издаване на съответния акт по чл.63 от Закон за горите.

51. Докладна записка №72/21.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот ІІІ-215, ІV-215,V-194,VІ-194,VІІ-194 и VІІІ-194, кв.42 по план на с.Равадиново с цел преотреждане за „Спортна площадка”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№175

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти с номера ІІІ-215, ІV-215, V-194, VІ-194, VІІ-194 и VІІІ-194 , кв.42 по план с.Равадиново, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулиран и отреден нов УПИ ІІІ „ За спортна площадка”.

52. Докладна записка №86/29.02.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ХІІ-615,620, кв.46 по план на с.Росен по искане на собственик във връзка с процедура по провеждане на регулационни линии по стар недействащ план;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№176

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-615,620 , кв.46 по план с.Росен, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулиран и отреден нов общински УПИ ХVІІІ „ За озеленяване ”.

53. Докладна записка №93/07.03.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.525 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ Х, квартал 1, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№177

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.501.10 идентичен с УПИ Х, кв.1 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 34 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
1.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 8 728 (осем хиляди седемстотин двадесет и осем)лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на на ПИ с идентификатор 67800.501.10 по КККР, идентичен с УПИ Х, кв.10 по застроителен и регулационен план на гр.Созопол ;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

54. Докладна записка №127/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.43 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХVІІ – 486,квартал 26, и част от общински ПИ 67800.505.124, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№178

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.505.43 идентичен с УПИ ХVІІ-486, кв.26 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 10 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
1.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 2 567 ( две хиляда петстотин шестдесет и седем )лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на на ПИ с идентификатор 67800.505.43 по КККР, идентичен с УПИ ХVІІ-486 , кв.26 по застроителен и регулационен план на гр.Созопол ;
2. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на предназначение съгласно ПУП за частта от ПИ 67800.505.124, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от имота за частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

55. Докладна записка №128/14.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.33 по план на гр.Черноморец с цел преотреждане за „За КОО и трафопост”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№179

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ”За КОО”, кв.33 по план гр.Черноморец, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулиран и отреден с ново предназначение „ За КОО и Трафопост”.


56. Докладна записка №157/19.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№180

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол, гр.Черноморец за 2012г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №418 /10.03.2006 година (презаверена на 19.03.2012г)
2 Скица №85 /25.03.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
3. Скица №89 /12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
4. Скица №96 /12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
5. Скица №100 /14.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
6. Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
7. Скица №120/15.06.2010 година (презаверена на 19.03.2012г)
8. Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
9. Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
10. Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
11. Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
12. Скица №80/12.03.2009 година ((презаверена на 19.03.2012г)
13. Скица №40/12.03.2010 година (презаверена на 19.03.2012г)
14. Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
15. Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
16. Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
17. Скица №95/12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
18. Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 19.03.2012г)
19. Скица №159/15.09.2010 година (презаверена на 19.03.2012г)
20. Скица №9/12.01.2011 година (презаверена на 19.03.2012г)
21. Скица №37/25.02.2011 година (презаверена на 19.03.2012г)
22. Скица №23/28.01.2011 година (презаверена на 19.03.2012г)
23. Скица №67/12.04.2011 година (презаверена на 19.03.2012г)
24. Скица №32/19.03.2012 година

Гр.Черноморец:
1.Скица №19 /07.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
2 Скица №14 /04.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
3. Скица №13 /04.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
4. Скица №11/04.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
5. Скица №06/04.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
6. Скица №22/07.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г
7. Скица №23/07.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
8. Скица №20/07.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
9. Скица №18/07.02.2008 година (презаверена на 19.03.2012г)
10. Скица №29/17.05.2011 година (презаверена на 19.03.2012г)
11. Скица №10/19.03.2012 година

С. Росен:
1. Скица №43 /05.04.2012г.

57. Докладна записка №163/20.03.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Кабелна линия 20 кV от ВС”Черноморец” до ПС”Созопол” в землище на гр.Черноморец;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№181

1. 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
• ”Кабелна линия 20 кV от ВС „Черноморец до ПС”Созопол”-нова в землище на гр.Черноморец

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за елвръзки, в обхват на поземлени имоти ПИ 81178.6.577 и 81178.9.436 и площ на сервитут от 58.00 кв.м., общинска собственост, земеделска земя в землище на гр.Черноморец, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VI. Докладна записка №181/03.04.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№182
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец, общ.Созопол” към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» 2007-2013 г., мярка 3.3 “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки ” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/, сектор 01 – „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища”.
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Изпълнителна агенция «Рибарство» 2007-2013 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
VII. Докладна записка №186/04.04.2012г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителен обект (проект) като общински от първостепенно значение.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№183

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проекта „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец”, свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма приета с Решение № 102 от 20.02.2012.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...