:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на 18.05.2012г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№188

Деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№189

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка №245/02.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
2. Докладна записка №268/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Програма за управление на утайките.
3. Докладна записка №274/08.05.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.
4. Докладна записка №277/08.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2011 година.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка №227/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „С грижа към детето”, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
6. Докладна записка №269/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функции ”Общи държавни служби” и „Икономически дейности и услуги”.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка №221/20.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.503.2 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
8. Докладна записка №226/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
9. Докладна записка №258/03.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост находящо се в с.Атия, общ.Созопол.
10. Докладна записка №259/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-191, кв.23 по плана на с.Габър, общ.Созопол
11. Докладна записка №261/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444, находящ се в местност”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.
12. Докладна записка №262/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Изоставени ниви с пл. № 000124, № 000196, № 000194 и № 000178, находящи се в местността ”Край село”, з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
13. Докладна записка №263/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 86, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
14. Докладна записка №264/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 000536 и №000518, находящи се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
15. Докладна записка №265/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 015018 и № 013005, находящи се в з-ще с.Присад, общ.Созопол.
16. Докладна записка №266/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-363, кв.43 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
17. Докладна записка №272/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 14кв.м., включен в ПИ 67800.502.5, идентичен с УПИ VІ-693, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.51 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1171 от 20.04.2011г;
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
18. Докладна записка №260/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за изработване на транспортна връзка –улица за ПИ 67900.1.256, землище на Созопол.
19. Докладна записка №271/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.20 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІ-214,квартал 18, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
20. Докладна записка №273/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол;
V.Докладна записка №286/14.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
VI .Докладна записка №289/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
VII. Докладна записка №290/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол, със собствени финансови средства в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковски” № 22
VIII. Докладна записка №291/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот 379 отреден за \\\"Регионално депо за неопасни отпадъци\\\", м.\\\"Чоплака\\\" землище с.Равадиново с цел допълване на отреждането и за \\\"Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\\\";
IX. Докладна записка №292/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от общински имот с идентификатор 81178.501.560 по КК на гр.Черноморец, участващ в урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.68 по план на гр.Черноморец с цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За канално помпена станция”;
X. Докладна записка №293/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Канализационен тласкател от ЛКПС до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд ;
XI. Докладна записка №294/16.05.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно Изразяване на подкрепа на приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка №245/02.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№190

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси, Общински Съвет – Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, като текстове със следното съдържание:
Чл.34а) (Нов приет с Решение № 1008/46/02.11.2010г., изм. с Решение №190/9/18.05.2012г.)
(1) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 4.00 (четири) лева.
(2) (изм. с Решение №190/9/18.05.2012г.) За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ , в размер на 1,50лв. (един лев и петдесет стотинки).
Като съответно ал.(2) става ал.(3) „Таксата се заплаща при закупуване на седмичен купон за храна, с който се заявява детската храна за следващата работна седмица. „
2. Докладна записка №268/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Програма за управление на утайките.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№191

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Програма за управление на утайките.

3. Докладна записка №274/08.05.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№192

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол, до края на календарната 2012г.

4. Докладна записка №277/08.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2011 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№193

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26 а, ал.5 от Закона за народните читалища ,Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2011 година.ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

5. Докладна записка №227/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „С грижа към детето”, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№194

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 269 909,07 лв.( двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин и девет лв. и седем ст.) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/002.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/002 и да ги представи пред УО на ОПРР.

6. Докладна записка №269/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функции ”Общи държавни служби” и „Икономически дейности и услуги”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№195

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012г., като допълва списъка във функция ”Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация” - Петя Павлова Узунова на длъжност гл.специалист „Общинска собственост”, по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас; във функция „Икономически дейности и услуги” – Красимир Димов Кънев на длъжност главен специалист – лесничей, по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас и Атанас Петков Стамболиев на длъжност горска охрана, по маршрут с.Крушевец – гр.Созопол – с.Крушевец , считано от датата на назначаването им.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка №221/20.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.503.2 по Кадастрална карта на гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№196

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.503.2 по КККР на гр. Созопол .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение” АД , гр. Пловдив, с рег. по ф.д. № 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест) кв.м., с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 10(десет) кв.м., в ПИ 67800.503.2 по КККР, и идентичен с УПИ І-1017,квартал 87 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.503.2 от 20 680(двадесет хиляди шестстотин и осемдесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.503.1; 67800.503.191, 67800.503.190.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 2 970 лв.(две хиляди деветстотин и седемдесет лева), без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №77 / 06.12.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

8. Докладна записка №226/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№197

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ -Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Гаврилов Куцаров на следните проектни имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.329, с проектна площ 0,507дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “ Пейчов мост” по кадастрална карта на землище гр.Созопол и
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.321, с проектна площ 1,006дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Пейчов мост” по кадастрална карта на землище гр.Созопол.


9. Докладна записка №258/03.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост находящо се в с.Атия, общ.Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№198

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 42кв.м., находящо се в северната част на едноетажна масивна сграда, със ЗП – 76кв.м. разположена в Поземлен имот с идентификатор 63015.503.62 по КК на с.Атия, по плана на селото УПИ VІ, кв.6 за която е съставен АОС № 107/01.11.1999г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на помещение с площ 42/четиридесет и два/ кв.м., находящо се в северната част на едноетажна масивна сграда, със ЗП – 76кв.м. разположена в Поземлен имот с идентификатор 63015.503.62 по КК на с.Атия, по плана на селото УПИ VІ, кв.6. Обектът да се предостави за търговска цел – дрогерия.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 149/03.05.2012г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 79/седемдесет и девет/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.


10. Докладна записка №259/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-191, кв.23 по плана на с.Габър, общ.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№199

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Добри Георгиев Кавалеров, чрез продажба на 40/четиридесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІV-191, кв.23 по плана на с.Габър, общ. Созопол, целият с площ 500/петстотин/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 137/02.05.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 357/триста петдесет и седем/ лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

11. Докладна записка №261/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444, находящ се в местност”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№200

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444 , с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находяща се в в местност ”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 3 346кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1693/14.11.2011год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444 , с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находяща се в местност ”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 3 346кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1693/14.11.2011год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6036/шест хиляди тридесет и шест лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 147/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


12. Докладна записка №262/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Изоставени ниви с пл. № 000124, № 000196, № 000194 и № 000178, находящи се в местността ”Край село”, з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№201

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността ”Край село”, з-ще с. Равна гора, общ. Созопол както следва:
- Изоставена нива, с площ от 584кв.м. пета категория, представляваща имот № 000124;
- Изоставена нива, с площ от 1114кв.м. осма категория, представляваща имот № 000196;
- Изоставена нива, с площ от 717кв.м. осма категория, представляваща имот № 000194;
- Изоставена нива, с площ от 921кв.м. пета категория, представляваща имот № 000178;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Изоставена нива, с площ от 584кв.м., пета категория, находяща се в
местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000124 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1761/13.02.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 880/осемстотин и осемдесет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 143/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.2. Изоставена нива, с площ от 1114кв.м., осма категория, находяща се в местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000196 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1767/15.03.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1564/хиляда петстотин шестдесет и четири лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 146/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Изоставена нива, с площ от 717кв.м., осма категория, находяща се в
местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000194 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1768/15.03.2012год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1006/хиляда и шест лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 145/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.4. Изоставена нива, с площ от 921кв.м. пета категория, находяща се в
местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000178 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 688/20.06.2005год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1385/хиляда триста осемдесет и пет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 144/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


13. Докладна записка №263/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 86, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№202

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот № 86/осемдесет и шест/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 516/петстотин и шестнадесет/кв.м., при граници: север – имот № 82 и имот № 84, изток - път, юг – имот № 88 и запад – кр.зона, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1679/11.10.2011год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7012/седем хиляди и дванадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 150/03.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.


14. Докладна записка №264/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 000536 и №000518, находящи се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№203

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Нива, с площ от 2266кв.м., трета категория, представляваща имот № 000536; находяща се в местността ”Факуда”, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол и
1.2. Нива, с площ от 4000кв.м., трета категория, представляваща имот № 000518; находяща се в местността ”Факуда”, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Нива, с площ от 2266кв.м., трета категория, находяща се в местността ”Факуда”, представляваща имот № 000536 по плана за земеразделяне на з-ще с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1264/22.05.2009год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 16445/шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 152/03.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.2. Нива, с площ от 4000кв.м., трета категория, находяща се в местността ”Факуда”, представляваща имот № 000518 по плана за земеразделяне на з-ще с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1262/21.05.2009год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота, възлизаща на 29030/двадесет и девет хиляди и тридесет лева /, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 151/03.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

15. Докладна записка №266/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-363, кв.43 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№204

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Хрусана Борисова Проданова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 35/1085кв.м. ид.ч. от от УПИ V-363, кв.43 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 1085кв.м., при граници: север - УПИ ХІІ-362, изток - улица, юг - улица, запад – УПИ VІ-361, за сумата 416лв./четиристотин и шестнадесет лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

16. Докладна записка №272/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 14кв.м., включен в ПИ 67800.502.5, идентичен с УПИ VІ-693, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.51 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1171 от 20.04.2011г;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№205

І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот –общинска собственост с площ от 14(четиринадесет)кв.м.ид.части от 375(триста седемдесет и пет) кв.м. площ на целият, представляващ ПИ 67800.502.5, идентичен с УПИ VІ-693 в кв.51 (образуван от ПИ 67800.502.5 и част от 67800.502.438) при граници на имота по КККР , по скица № 8963/15.03.12: ПИ 67800.502.415, 67800.502.438, 67800.502.6, 67800.502.7 и 67800.502.15 и конкретно индивидуализиран чрез проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане на УПИ VІ-693 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.
ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение № 1171/20.04.2011г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-216/31.05.2011г. одобрява пазарна оценка, за 14(четиринадесет) кв.м.ид.ч. възлизаща на 1 598 /хиляда петстотин деветдесет и осем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 140/02.05.12 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
ІІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
17. Докладна записка №260/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за изработване на транспортна връзка –улица за ПИ 67900.1.256, землище на Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№206

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.7 от ЗУТ , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на парцеларен план за транспортна връзка –улична регулация от о.т.73 до 78 и от о.т.79 до 80 за ПИ 67800.1.256 (предходен идентификатор 000015) , землище на гр. Созопол.
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, изработеният проект да се обяви на заинтересуваните лица за предложения, възражения и искания.

18. Докладна записка №271/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.20 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІ-214,квартал 18, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№207

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.505.20 идентичен с УПИ VІ-214, кв.18 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 7(седем) кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
1.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 1 598 ( хиляда петстотин деветдесет и осем)лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.505.20 по КККР, идентичен с УПИ VІ-214, кв.18 по застроителен и регулационен план на гр.Созопол ;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

19. Докладна записка №273/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№208

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол и селата в Община Созопол за 2012г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №70 /02.05.2012 година
2 Скица №71 /02.05.2012 година
3. Скица №73 /02.05.2012 година
4. Скица № 72/ 02.05.12 година
За други населени места:
1.с.Атия- Скица №83 /05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
2 с.Атия-Скица №85 /05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
3. с.Атия-Скица №102 /13.09.2010 година (презаверена на 02.05.2012г)
4. с.Атия -Скица №82/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
5. с.Атия-Скица №84/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
6. с.Атия-Скица №81/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
7. с.Индже войвода-Скица №26/13.02.2009 година (презаверена на 02.05.2012г)
8. с.Крушевец-Скица №164/05.12.2008 година (презаверена на 02.05.2012г)
9. с.Крушевец - Скица №75/26.05.2009 година (презаверена на 02.05.2012г)
10. с.Зидарово-Скица №46/26.05.2009 година (презаверена на 02.05.2012г)
11. с.Зидарово-Скица №16/07.04.2010 година(презаверена на 02.05.2012г)
12.с.Росен- Скица №14/27.01.2009 година(презаверена на 02.05.2012г)
13.с.Росен- Скица №24/27.01.2009 година(презаверена на 02.05.2012г)

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
V.Докладна записка №286/14.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№209

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-03/01.03.2012г. точка 3, утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 1047 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Канална помпена станция” в част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, извън граници на населени места за изграждане на Канална помпена станция. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер II55.19, с площ 1047м2, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, за изграждане на КПС /Канална помпена станция/ при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00метра, Кинт.=0.5, мин. Озеленена площ 70%, като ½ да е осигурена за дървесна растителност.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
VI .Докладна записка №289/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№210

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на сграда за обществено хранене с идентификатор 67800.504.343.1/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – триста четиридесет и три, сграда – едно/, със застроена площ 29/двадесет и девет/ кв.м.
Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1 да бъде 3 години.
1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 155/14.05.2012г. за обекта по т.1, в размер на 875/осемстотин седемдесет и пет/лева, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
1.3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VII. Докладна записка №290/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол, със собствени финансови средства в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковски” № 22

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№211

Дава съгласие за участие на Община Созопол, в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев с ЕГН 3205248484, намираща се на ул. „Раковски” № 22, със собствени финансови средства, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева с включен ДДС, представляващи помощи по Решение на Общински съвет, § 42-14, Дейност 122\\\" Общинска администрация\\\"”.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VIII. Докладна записка №291/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот 379 отреден за \\\"Регионално депо за неопасни отпадъци\\\", м.\\\"Чоплака\\\" землище с.Равадиново с цел допълване на отреждането и за \\\"Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\\\";

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№212

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот с номер 379, отреден „За Регионално депо за неопасни отпадъци\\\", м.\\\"Чоплака\\\" землище с.Равадиново, съгласно предложената графична част за изменение като бъде обособен нов застроителен обем в с площ до 10,000 дка в клетка №4 (съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 854/16.07.2004 на Кмета на Община Созопол) и УПИ 379 се запише с отреждане \\\"За Регионално депо за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\\\"

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

IX. Докладна записка №292/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от общински имот с идентификатор 81178.501.560 по КК на гр.Черноморец, участващ в урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.68 по план на гр.Черноморец с цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За канално помпена станция”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№213

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, .2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560 по КК участващ в урегулиран поземлен имот І ”За озеленяване”, кв.68 по плана гр.Черноморец, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За канално помпена станция №1”.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
X. Докладна записка №293/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Канализационен тласкател от ЛКПС до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№214

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура за обслужване на имоти в местност „Мапи”,
Решение рег.инд. ИАГ-16618/27.04.12 за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия-частна държавна собственост, с проектни идентификатори 67800.42.141; 67800.42.142; 67800.42.144
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
„Канализационен тласкател от Локална канално-помпена станция до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд, преминаващо през следните поземлени имоти: 67800.42.70; 67800.42.61;67800.42.71 и 67800.42.44, и с проектни идентификатори 67800.42.141; 67800.42.142; 67800.42.144 по КККР на гр.Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
XI. Докладна записка №294/16.05.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно Изразяване на подкрепа на приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№215

Общински съвет Созопол подкрепя приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...