:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 22.06.2012г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№216


Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 340/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010
2. Докладна записка с вх.№ 342/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 335/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 350/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх.№ 341/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки във връзка с реализация на проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
6. Докладна записка с вх.№ 353/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 321/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 25 кв.м., включен в ПИ 67800.501.504, идентичен с УПИ VІ-278, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.31 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1172 от 20.04.2011г;
8. Докладна записка с вх.№ 337/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
9. Докладна записка с вх.№ 338/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх.№ 343/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 344/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-4, кв.1 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.501.4 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 345/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIІ-230, кв.22 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 346/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 352/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
15. Докладна записка с вх.№ 320/01.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-План за улична регулация за общински поземлен имот с идентификатор 67800.501.527 по кадастрална карта и регистри и представляващ част от улица с о.т.172-171-170 и о.т.162-171 по регулационен план на гр.Созопол цел преотреждане в площадно пространство -ПИ 67800.501.114;
16. Докладна записка с вх.№ 322/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и ПУП-парцеларен план за улична регулация за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отреждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол ;
17. Докладна записка с вх.№ 330/05.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.31 по план на гр.Созопол цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
18. Докладна записка с вх.№ 333/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
19. Докладна записка с вх.№ 334/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63, местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол, изработен с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 347/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за общински урегулиран поземлен имот ІІ, идентичен с ПИ 67800.504.286 и ПИ 67800.504.285, частна собственост, (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) в кв.86 по план на гр.Созопол, цел обособяване на УПИ с нов номер ХХІІІ-285 и отреждането на част от бившия ПИ 67800.504.285 за улица;
21. Докладна записка с вх.№ 348/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот - урегулиран поземлен имот Х “За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
22. Докладна записка с вх.№ 349/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330 , кв.30 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За детска градина”;
23. Докладна записка с вх.№ 351/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински УПИ VІ, в кв.42, по план на с.Крушевец, Община Созопол;
24. Докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
25. Докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;
VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието – „Почетен гражданин на град Созопол”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка с вх.№ 340/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№217

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните изменения в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010 като текстове със следното съдържание:
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 3. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ „Детска, млечна кухня” е организационно обособена структура, към функция „Здравеопазване”, в която специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 /десет/ месечна до навършване на 3 /тригодишна/ възраст.
ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДМК СОЗОПОЛ
Чл. 8. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Персоналът на „Детска, млечна кухня” по длъжности се състои от 6 /шест/ щатни бройки:
1. Технолог по хранене.
2. Касиер.
3. Готвач.
4. Помощник готвач.
5. Помощник готвач
6. Домакин
ГЛАВА ТРЕТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 11. ./изм. с Решение/изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 10/десет/ месеца до 3 /три/ години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.
Чл.17. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Таксата се заплаща при закупуване купон за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.”
Чл. 18. /1/ ./изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Продажбата на купони се извършва на административен адрес ул.”Иван Вазов”№2 / пункт на ул.” Каваците”/ от 10.00 часа до 12.30 часа всеки работен ден.2. Докладна записка с вх.№ 342/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№218

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол

1. дава своето съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
2. Структурата и числеността на персонала ще бъдат определени след одобряване на проектното предложение и подписване на договор с Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


3. Докладна записка с вх.№ 335/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№219

Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол както следва:
В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, заведения за социални грижи и други общински услуги се създава нов член 34б, със следния текст:
Чл.34б (1)„Лицата ползващи комплексна услуга „Помощ в дома” заплащат месечна такса съгласно Тарифа за ползване на социална услуга „Помощ в дома”, приложение № 1.
(2) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.
(3) Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход и над определените в горната граница лимити, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1.70 лв./час.
(4) Таксата се начислява и събира от длъжностните лица в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при Общинска администрация Созопол и се внасят в извънбюджетна сметка по проекта на Общината до 15 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

Приложение № 1 към чл.34б

Т А Р И Ф А

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА”ПОМОЩ В ДОМА”
Потребители, чийто доход е равен или по нисък от: ДОХОД
Диференцирана
ставка за
потребителска
такса
1.Гарантирани минимален доход ГМД 65.00-129,99 лева. 0,17лв./час
2.Двукратния размер на ГМД 130,00-194,99 лева 0,19 лв./час
3.Трикратния размер на ГМД 195,00-259,99 лева 0,22 лв./час
4.Четирикратния размер на ГМД 260,00-324,99 лева 0,26 лв./час
5.Петкратния размер на ГМД 325,00-389,99 лева 0,31 лв./час
6.Шесткратния размер на ГМД 390,00 лв. 0,34 лв./час

Заключителни разпоредби:
§1 Не се считат за доход помощите, отпуснати на основание чл.6,7,8,8д и 10а от Закона за семейните помощи за деца.
§2 При лицата до 18 г., които нямат лични доходи такса не се дължи.
§3 Актуалният към момента ГМД е определен с ПМС №6 от 15.01.2009 г и е в размер на 65 лв. В случаите, когато е променен ГМД, при които е бил определен размерът на таксата, същият се актуализира.4. Докладна записка с вх.№ 350/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№220

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г. Раздел пети „ Ветеринарно –санитарни и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици” като текстове със следното съдържание:
Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №220/ 22.06.2012г./ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл.23. /изм. , приета с решение №220/ 22.06.2012г./ Отглеждането на селскостопански животни и птици в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол , гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7/25.05.92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

В Преходни и заключителни разпоредби (изм. , приета с решение №220/22.06.2012г.)
§ 8. Приетите изменения в чл.19, ал.1 и чл.23 от Раздел V„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” влизат в сила от 01 ноември 2012г. В същия период собствениците на селскостопански животни и птици в регулационните граници на с.Равадиново следва да приведат личните си стопанства в съответствие с наредбата.
§.9 Навсякъде в Наредбата думата „ село Черноморец” се заменя с „град Черноморец”


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

5. Докладна записка с вх.№ 341/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки във връзка с реализация на проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№221

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 7 101,67 лв. /седем хиляди сто и един лв. и 67 ст./ за реализиране дейностите на Проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши в едномесечен срок от датата на месеца на възстановяване на средствата от страна на УО.6. Докладна записка с вх.№ 353/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№222

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен с 48 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 286 600лв. 120 000лв. 166 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 прид.на
транспортни средства-лек
автомобил за Общината 120 000лв. 120 000лв. 0лв.
1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение със 118 440лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 151 760лв. по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 226 300лв. 166 136лв. 60 164лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 170 000лв. 126 136лв. 43 864лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 40 000лв. 40 000лв. 0лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 833 471лв. 14 376лв. 847 847лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на нов трансформатор
за „Помпена станция” с.Присад 0лв. 14 376лв. 14 376лв.

-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 270 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 310 000лв. 221 200лв. 88 800лв.
/които се прехвърлят към §10-30/
в т.ч.
-основен ремонт ул.”Хан Аспарух”
гр.Созопол 150 000лв. 150 000лв. 0лв.
-основен ремонт пл.”Хан Крум” 50 000лв. 50 000лв. 0лв.
-основен ремонт „Провлака” 110 000лв. 21 200лв. 88 800лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 125 200лв. 1 252лв. 126 452лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 10 000лв. 70 000лв.
/пренасочени от §52-06/
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 60 000лв. 8 748лв. 51 252лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 782 270лв. 1 252лв. 781 018лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 –Археологически
разкопки в обсега на входното
пространство на АИР Созопол
пл. „Хан Крум” 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
било увеличение става
-изграждане на открити фитнес
площадки гр.Созопол-прех.обект 0лв. 8 748лв. 8 748лв.

-Дейност 623 „Чистота” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 2 233 937лв. 160 000лв. 2 073 937лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 104 237лв. 160 000лв. 1 944 237лв.

било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени в
границите на проект:”Закриване
и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци” гр.Созопол 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 177 440лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 177 440 лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 194 574лв. 104 000лв. 298 574лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 94 152лв. 104 000лв. 198 152лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 845 250лв. 281 440лв. 1 563 810лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-03 –придоб.на др.
оборудв.машини и съоръжения –
за градски стадион гр.Созопол 0лв. 17 740лв. 17 740лв.
-Пръскачка 0лв. 3 053лв. 3 053лв.
-Торачка 0лв. 1 196лв. 1 196лв.
-Косачка +кардан с хидравличен
механизъм за директно разтоварване
в контейнерите 0лв. 10 882лв. 10 882лв.
-Моторна косачка за оформяне
на контурите на тревния терен 0лв. 1 181лв. 1 181лв.
-Машина за разчертаване 0лв. 1 428лв. 1 428лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства
-Трактор John Deere 3520 оборудван
с балонни гуми за градски стадион
гр.Созопол 0лв. 50 820лв. 50 820лв.
било намаление става
52-06 –изгр.на инфрастр.обекти
-Изграждане на футболни игрища
и спортни площадки 600 000лв. 350 000лв. 250 000лв.
1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 131 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 600лв. 12 600лв. 348 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 218 600лв. 12 600лв. 206 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 217 885лв. 32 600лв. 250 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-подвижен механизъм
за сцена Дом на рибаря 63 000лв. 12 600лв. 75 600лв.

-конструкция за покриване на
Аламана гр.Созопол 0лв. 20 000лв. 20 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобивани на НДМА 590 239лв. 111 000лв. 701 239лв.
в т.ч.
било увеличение става
-технически проект, геоложки
доклад,вертикална планировка и
ПУП за обект: ЛПСОВ с.Габър 17 862лв. 30лв. 17 892лв.
-изготвяне на работен проект за
ул.”Бузлуджа” ул.проф.Иван
Венедиков гр.Созопол 0лв. 10 000лв. 10 000лв.
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол 0лв. 90 000лв. 90 000лв.
-проект за напрегната мембрана над
обект „Изработване на Аламана”гр.Созопол 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

било намаление става
-ПУП КПС Буджака 6 000лв. 30лв. 5 970лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№223

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности с 39 900лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 39 900 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 378 222лв. 18 000лв. 396 222лв.
вт.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 18 000лв. 78 000лв.
/за стр.и автор.надзор –ремонт
ЦДГ с.Атия/ било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 112 500лв. 13 100лв. 99 400лв.
в т.ч.
- ОДЗ”Здравец”-съфинансиране
по проект „Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 8 100лв. 27 400лв.
-Основен ремонт на кухненски
блок и санитарни възли ЦДГ
„Моряче” с. Атия 77 000лв. 5 000лв. 72 000лв.

било увеличение става

§ 52 -00 – придобиване на ДМА 21 200лв. 35 000лв. 56 200лв.
в т.ч.
подпараграф52-05 – придоб.на ст.инвентар
-оборудване на кухненски блок
ЦДГ „Моряче” с. Атия 0лв. 35 000лв. 35 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№224

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 100 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 100 лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 149 000лв. 8 100лв. 157 100лв.
в т.ч.
-ОУ” Св.св.Кирил и Методий” Созопол-
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 50 000лв. 7 000лв. 57 000лв.

-ОУ ”Христо Ботев” с.Росен -
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 1 100лв. 36 600лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№225

4.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; т.1.3; т.1.4; т.2 и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 974 847лв. 275 916лв. 6 698 931лв.
От:
било увеличение става
-делегирани от държавата дейности –
дофинансиране с общински приходи 201 800лв. 8 100лв. 209 900лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 550 247лв. 284 016лв. 6 266 231лв.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

7. Докладна записка с вх.№ 321/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 25 кв.м., включен в ПИ 67800.501.504, идентичен с УПИ VІ-278, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.31 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1172 от 20.04.2011г;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№226

І.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот –общинска собственост с площ от 25(двадесет и пет)кв.м.ид.части от 273(двеста седемдесет и три) кв.м. площ на целият, представляващ ПИ 67800.501.240, идентичен с УПИ VІ-278 в кв.31 (образуван от ПИ 67800.501.240 и 67800.501.504) при граници на имота по КККР , по скица проект № 9968/23.03.12: ПИ 67800.501.515, 67800.501.239, 67800.501.240 и конкретно индивидуализиран чрез проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане на УПИ VІ-278 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.

ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 ЗОС и Решение № 1172/20.04.2011г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-207/27.05.2011г. одобрява пазарна оценка, за 25(двадесет и пет) кв.м.ид.ч. възлизаща на 5 704/пет хиляди седемстотин и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 141/02.05.12 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
ІІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

8. Докладна записка с вх.№ 337/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№227

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 9 054 /девет хиляди петдесет и четири лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 293/783 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Руско Георгиев Хънков и Яни Иванов Ковчезлиев да придобият право на собственост върху 293/двеста деветдесет и три/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №318 /целият имот с площ от 783 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

9. Докладна записка с вх.№ 338/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№228

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 7 942 /седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 257/857 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Калинка Пеева Сарова и Димитър Янчев Саров да придобият право на собственост върху 257/двеста петдесет и седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №144 /целият имот с площ от 857 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

10. Докладна записка с вх.№ 343/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№229

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377кв.м.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 961кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377/триста седемдесет и седем/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1780/10.04.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8094/осем хиляди деветдесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 161/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 961/деветстотин шестдесет и един/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1787/19.04.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 20632/двадесет хиляди шестотин тридесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 160/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


11. Докладна записка с вх.№ 344/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-4, кв.1 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.501.4 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№230

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане прекратява съсобственост със Султана Енчева Бишкова и Енчо Теодосиев Червенков, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 46/четиридесет и шест/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот ІV-4/четири римско, планоснимачен номер четири/, кв.1/първи/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.501.4/ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот четири/, целият с площ 154/сто петдесет и четири/кв.м., ЗА СУМАТА от 10 796лв./десет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


12. Докладна записка с вх.№ 345/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIІ-230, кв.22 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№231

Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Артюн Петрович Тограмаджян в УПИ VІI-230, кв.22 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 1030кв.м., чрез продажба на 7/седем/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1793 от 08.05.2012г.
2. Одобрява експертна оценка № 156/29.05.2012г.на независим лицензиран оценител в размер на 87лв./осемдесет и седем лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.


13. Докладна записка с вх.№ 346/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№232

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, с площ 379кв.м.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот № 119/сто и деветнадесет/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 379/триста седемдесет и девет/кв.м., при граници: север – имот № 117 и имот № 118, изток - имот № 122, юг – имот № 120 и запад – им.№ 115, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1795/08.05.2012год.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5150/пет хиляди сто и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 159/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.


14. Докладна записка с вх.№ 352/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№233

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христофор Николов Хрисоскулов на следните проектни имоти:
- Имот № 017005, с площ 1.999дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;
- Имот № 017011, с площ 1.990дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;
- Имот № 017021, с площ 1.910дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

15. Докладна записка с вх.№ 320/01.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-План за улична регулация за общински поземлен имот с идентификатор 67800.501.527 по кадастрална карта и регистри и представляващ част от улица с о.т.172-171-170 и о.т.162-171 по регулационен план на гр.Созопол цел преотреждане в площадно пространство -ПИ 67800.501.114;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№234

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПУР за поземлени имоти с номера 67800.501.527(част от улица с о.т.172-171-170) и 67800.501.114(площадно пространство) по влязла в сила ККР, съгласно предложената графична част за изменение.
16. Докладна записка с вх.№ 322/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и ПУП-парцеларен план за улична регулация за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отреждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол ;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№235

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25, ал.5 и във връзка с чл.25, ал3,т3 от ЗСПЗЗ, дава предварителното съгласие за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ , на ПИ 67800.32.56, с начин на трайно ползване за пасище, с площ на имота от 15 353 кв.м. като срока на валидност на решението е 2(две)години, считано от датата на влизането му в сила.

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – за регулация и застрояване за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отредждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол при показатели максимална плътност -30%, Кинт 1.0. и минимално озеленяване -20% при обща площ на имота от 15 353 кв.м

ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.7 от ЗУТ , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, допуска изработването на парцеларен план за транспортна връзка –улична регулация от о.т.78 до 79 за ПИ 67800.32.56 , землище на гр. Созопол.
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, изработеният проект да се обяви на заинтересуваните лица за предложения, възражения и искания.


17. Докладна записка с вх.№ 330/05.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.31 по план на гр.Созопол цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№236

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134,ал.1 и ал.2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І ”За озеленяване”, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За обществено обслужване”.


18. Докладна записка с вх.№ 333/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№237

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-03/01.03.2012г. точка 4, утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 526 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Канална помпена станция” в поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади-чеири”, землище гр.Черноморец.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади-чеири”, землище гр.Черноморец, извън граници на населени места за изграждане на Канална помпена станция. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I58.25, с площ 526м2, местност „Аклади – чеири”, землище гр.Черноморец, за изграждане на КПС /Канална помпена станция/ при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, в това число Помпена станция за отпадъчни води /КПС II-ри подем/ с довеждащ колектор.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.


19. Докладна записка с вх.№ 334/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63, местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол, изработен с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№238

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в землището на гр.Созопол и с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места: Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62 с ширина 9.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.5.метра/ и улица с осови точки 62-63 с ширина 7.50метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.50метра/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, обл.Бургас. Същата осигурява достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол. От габаритите на второстепенната улица са засегнати поземлени имоти в местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол с номера по КК №67800.54.30, №67800.54.4, №67800.54.33, №67800.54.31, №67800.54.133, №67800.54.41, №67800.54.44 и №67800.54.96.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

20. Докладна записка с вх.№ 347/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за общински урегулиран поземлен имот ІІ, идентичен с ПИ 67800.504.286 и ПИ 67800.504.285, частна собственост, (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) в кв.86 по план на гр.Созопол, цел обособяване на УПИ с нов номер ХХІІІ-285 и отреждането на част от бившия ПИ 67800.504.285 за улица;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№239

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и основание чл.21 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.110, ал.1,т.2, чл.118, ал.1 и ал.2, чл.134,ал.1,т.1 и т.2, чл.205 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ на неурегулиран поземлен имот ПИ 67800.504.285 (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) и общински УПИ ІІ-за парк,спортни площадки, съблекални и сладкарница” по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, и отреждане за нов УПИ ХХІІІ-285(частна собственост) и публична общинска собственост- нова улична регулация с о.т. 940-941-942-943-944.


21. Докладна записка с вх.№ 348/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот - урегулиран поземлен имот Х “За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№240

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134,ал.1 и ал.2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот Х ”За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по регулационен и застроителен план на с.Росен, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За обществено обслужване”.

22. Докладна записка с вх.№ 349/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330 , кв.30 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За детска градина”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№241

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и основание чл.21 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2, чл.134,ал.1,т.1 и т.2, чл.205 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330, кв.30 по регулационен и застроителен план на с.Росен за нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За детска градина”.
23. Докладна записка с вх.№ 351/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински УПИ VІ, в кв.42, по план на с.Крушевец, Община Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№242

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собстветост съгласува представената схема –скица №55 от 29.05.2012 за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот – УПИ VІ”За здравна служба”, кв.42 по план с.Крушевец, Община Созопол.


24. Докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№243

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2012г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №88 /07.06.2012 година
2 Скица №89 /07.06.2012 година


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
25. Докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№244

1.Об.С – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Йълдъз Фикретова Митева от с . Крушевец – ЕГН: 8601044458 , за извършени рехабилитационни процедури на сина и Халил Огнянов Митев – ЕГН:1041180504 , страдащ от детска церебрална парализа – 100 % инвалидност в размер на 1000 / хиляда / лв.

Стоян Николов Стоянов от с. Росен – ЕГН: 8204080480 , за извършени разходи по лечение на множество наранявания при експлозия на самоделна бомба в размер на 2000 / две хиляди / лв.

Гюлбие Хасанова Осман от гр. Созопол – ЕГН: 7305281497 , за извършена сърдечна операция на дъщеря и Ая Гюрселова Осман – ЕГН:0751141094 в размер на 300 / триста / лв.

Марияна Паскалева Димитрова от гр. Созопол – ЕГН:5204280879, за извършени разходи по лечение и в размер на 300 / триста / лв.

Кръстан Димчев Кръстанов от гр. Созопол – ЕГН:6205180789 , 100% инвалидност с чужда помощ , за извършени транспортни разходи по лечение в размер на 220 / двеста и двадесет / лв.

Стамо Василев Кангалов от гр. Созопол – ЕГН: 8512150503, за проведено лечение след транспортна злополука в размер на 300 / триста / лв.

Баласа Христова Байчева от с. Зидарово – ЕГН: 4011210475 , за извършени разходи по лечение и смяна на дясна колянна става в размер на 600 / шестотин / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VI. Докладна записка с вх.№ 367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№245

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, с площ от 1491 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г. , с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездно да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на общината.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до Областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието – „Почетен гражданин на град Созопол”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№246

Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” Г-н Симеон Дянков – Заместник министър – председател и Министър на финансите на Република България.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№216


Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 340/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010
2. Докладна записка с вх.№ 342/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 335/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 350/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх.№ 341/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки във връзка с реализация на проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
6. Докладна записка с вх.№ 353/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 321/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 25 кв.м., включен в ПИ 67800.501.504, идентичен с УПИ VІ-278, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.31 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1172 от 20.04.2011г;
8. Докладна записка с вх.№ 337/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
9. Докладна записка с вх.№ 338/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх.№ 343/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 344/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-4, кв.1 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.501.4 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 345/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIІ-230, кв.22 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 346/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 352/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
15. Докладна записка с вх.№ 320/01.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-План за улична регулация за общински поземлен имот с идентификатор 67800.501.527 по кадастрална карта и регистри и представляващ част от улица с о.т.172-171-170 и о.т.162-171 по регулационен план на гр.Созопол цел преотреждане в площадно пространство -ПИ 67800.501.114;
16. Докладна записка с вх.№ 322/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и ПУП-парцеларен план за улична регулация за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отреждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол ;
17. Докладна записка с вх.№ 330/05.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.31 по план на гр.Созопол цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
18. Докладна записка с вх.№ 333/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
19. Докладна записка с вх.№ 334/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63, местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол, изработен с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 347/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за общински урегулиран поземлен имот ІІ, идентичен с ПИ 67800.504.286 и ПИ 67800.504.285, частна собственост, (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) в кв.86 по план на гр.Созопол, цел обособяване на УПИ с нов номер ХХІІІ-285 и отреждането на част от бившия ПИ 67800.504.285 за улица;
21. Докладна записка с вх.№ 348/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот - урегулиран поземлен имот Х “За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
22. Докладна записка с вх.№ 349/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330 , кв.30 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За детска градина”;
23. Докладна записка с вх.№ 351/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински УПИ VІ, в кв.42, по план на с.Крушевец, Община Созопол;
24. Докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
25. Докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;
VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието – „Почетен гражданин на град Созопол”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка с вх.№ 340/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№217

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните изменения в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010 като текстове със следното съдържание:
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 3. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ „Детска, млечна кухня” е организационно обособена структура, към функция „Здравеопазване”, в която специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 /десет/ месечна до навършване на 3 /тригодишна/ възраст.
ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДМК СОЗОПОЛ
Чл. 8. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Персоналът на „Детска, млечна кухня” по длъжности се състои от 6 /шест/ щатни бройки:
1. Технолог по хранене.
2. Касиер.
3. Готвач.
4. Помощник готвач.
5. Помощник готвач
6. Домакин
ГЛАВА ТРЕТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 11. ./изм. с Решение/изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 10/десет/ месеца до 3 /три/ години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.
Чл.17. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Таксата се заплаща при закупуване купон за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.”
Чл. 18. /1/ ./изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Продажбата на купони се извършва на административен адрес ул.”Иван Вазов”№2 / пункт на ул.” Каваците”/ от 10.00 часа до 12.30 часа всеки работен ден.2. Докладна записка с вх.№ 342/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№218

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол

1. дава своето съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
2. Структурата и числеността на персонала ще бъдат определени след одобряване на проектното предложение и подписване на договор с Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


3. Докладна записка с вх.№ 335/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№219

Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол както следва:
В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, заведения за социални грижи и други общински услуги се създава нов член 34б, със следния текст:
Чл.34б (1)„Лицата ползващи комплексна услуга „Помощ в дома” заплащат месечна такса съгласно Тарифа за ползване на социална услуга „Помощ в дома”, приложение № 1.
(2) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.
(3) Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход и над определените в горната граница лимити, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1.70 лв./час.
(4) Таксата се начислява и събира от длъжностните лица в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при Общинска администрация Созопол и се внасят в извънбюджетна сметка по проекта на Общината до 15 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

Приложение № 1 към чл.34б

Т А Р И Ф А

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА”ПОМОЩ В ДОМА”
Потребители, чийто доход е равен или по нисък от: ДОХОД
Диференцирана
ставка за
потребителска
такса
1.Гарантирани минимален доход ГМД 65.00-129,99 лева. 0,17лв./час
2.Двукратния размер на ГМД 130,00-194,99 лева 0,19 лв./час
3.Трикратния размер на ГМД 195,00-259,99 лева 0,22 лв./час
4.Четирикратния размер на ГМД 260,00-324,99 лева 0,26 лв./час
5.Петкратния размер на ГМД 325,00-389,99 лева 0,31 лв./час
6.Шесткратния размер на ГМД 390,00 лв. 0,34 лв./час

Заключителни разпоредби:
§1 Не се считат за доход помощите, отпуснати на основание чл.6,7,8,8д и 10а от Закона за семейните помощи за деца.
§2 При лицата до 18 г., които нямат лични доходи такса не се дължи.
§3 Актуалният към момента ГМД е определен с ПМС №6 от 15.01.2009 г и е в размер на 65 лв. В случаите, когато е променен ГМД, при които е бил определен размерът на таксата, същият се актуализира.4. Докладна записка с вх.№ 350/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№220

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г. Раздел пети „ Ветеринарно –санитарни и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици” като текстове със следното съдържание:
Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №220/ 22.06.2012г./ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл.23. /изм. , приета с решение №220/ 22.06.2012г./ Отглеждането на селскостопански животни и птици в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол , гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7/25.05.92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

В Преходни и заключителни разпоредби (изм. , приета с решение №220/22.06.2012г.)
§ 8. Приетите изменения в чл.19, ал.1 и чл.23 от Раздел V„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” влизат в сила от 01 ноември 2012г. В същия период собствениците на селскостопански животни и птици в регулационните граници на с.Равадиново следва да приведат личните си стопанства в съответствие с наредбата.
§.9 Навсякъде в Наредбата думата „ село Черноморец” се заменя с „град Черноморец”


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

5. Докладна записка с вх.№ 341/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки във връзка с реализация на проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№221

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 7 101,67 лв. /седем хиляди сто и един лв. и 67 ст./ за реализиране дейностите на Проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши в едномесечен срок от датата на месеца на възстановяване на средствата от страна на УО.6. Докладна записка с вх.№ 353/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№222

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен с 48 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 286 600лв. 120 000лв. 166 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 прид.на
транспортни средства-лек
автомобил за Общината 120 000лв. 120 000лв. 0лв.
1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение със 118 440лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 151 760лв. по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 226 300лв. 166 136лв. 60 164лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 170 000лв. 126 136лв. 43 864лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 40 000лв. 40 000лв. 0лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 833 471лв. 14 376лв. 847 847лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на нов трансформатор
за „Помпена станция” с.Присад 0лв. 14 376лв. 14 376лв.

-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 270 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 310 000лв. 221 200лв. 88 800лв.
/които се прехвърлят към §10-30/
в т.ч.
-основен ремонт ул.”Хан Аспарух”
гр.Созопол 150 000лв. 150 000лв. 0лв.
-основен ремонт пл.”Хан Крум” 50 000лв. 50 000лв. 0лв.
-основен ремонт „Провлака” 110 000лв. 21 200лв. 88 800лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 125 200лв. 1 252лв. 126 452лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 10 000лв. 70 000лв.
/пренасочени от §52-06/
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 60 000лв. 8 748лв. 51 252лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 782 270лв. 1 252лв. 781 018лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 –Археологически
разкопки в обсега на входното
пространство на АИР Созопол
пл. „Хан Крум” 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
било увеличение става
-изграждане на открити фитнес
площадки гр.Созопол-прех.обект 0лв. 8 748лв. 8 748лв.

-Дейност 623 „Чистота” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 2 233 937лв. 160 000лв. 2 073 937лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 104 237лв. 160 000лв. 1 944 237лв.

било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени в
границите на проект:”Закриване
и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци” гр.Созопол 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 177 440лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 177 440 лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 194 574лв. 104 000лв. 298 574лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 94 152лв. 104 000лв. 198 152лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 845 250лв. 281 440лв. 1 563 810лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-03 –придоб.на др.
оборудв.машини и съоръжения –
за градски стадион гр.Созопол 0лв. 17 740лв. 17 740лв.
-Пръскачка 0лв. 3 053лв. 3 053лв.
-Торачка 0лв. 1 196лв. 1 196лв.
-Косачка +кардан с хидравличен
механизъм за директно разтоварване
в контейнерите 0лв. 10 882лв. 10 882лв.
-Моторна косачка за оформяне
на контурите на тревния терен 0лв. 1 181лв. 1 181лв.
-Машина за разчертаване 0лв. 1 428лв. 1 428лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства
-Трактор John Deere 3520 оборудван
с балонни гуми за градски стадион
гр.Созопол 0лв. 50 820лв. 50 820лв.
било намаление става
52-06 –изгр.на инфрастр.обекти
-Изграждане на футболни игрища
и спортни площадки 600 000лв. 350 000лв. 250 000лв.
1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 131 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 600лв. 12 600лв. 348 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 218 600лв. 12 600лв. 206 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 217 885лв. 32 600лв. 250 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-подвижен механизъм
за сцена Дом на рибаря 63 000лв. 12 600лв. 75 600лв.

-конструкция за покриване на
Аламана гр.Созопол 0лв. 20 000лв. 20 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобивани на НДМА 590 239лв. 111 000лв. 701 239лв.
в т.ч.
било увеличение става
-технически проект, геоложки
доклад,вертикална планировка и
ПУП за обект: ЛПСОВ с.Габър 17 862лв. 30лв. 17 892лв.
-изготвяне на работен проект за
ул.”Бузлуджа” ул.проф.Иван
Венедиков гр.Созопол 0лв. 10 000лв. 10 000лв.
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол 0лв. 90 000лв. 90 000лв.
-проект за напрегната мембрана над
обект „Изработване на Аламана”гр.Созопол 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

било намаление става
-ПУП КПС Буджака 6 000лв. 30лв. 5 970лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№223

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности с 39 900лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 39 900 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 378 222лв. 18 000лв. 396 222лв.
вт.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 18 000лв. 78 000лв.
/за стр.и автор.надзор –ремонт
ЦДГ с.Атия/ било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 112 500лв. 13 100лв. 99 400лв.
в т.ч.
- ОДЗ”Здравец”-съфинансиране
по проект „Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 8 100лв. 27 400лв.
-Основен ремонт на кухненски
блок и санитарни възли ЦДГ
„Моряче” с. Атия 77 000лв. 5 000лв. 72 000лв.

било увеличение става

§ 52 -00 – придобиване на ДМА 21 200лв. 35 000лв. 56 200лв.
в т.ч.
подпараграф52-05 – придоб.на ст.инвентар
-оборудване на кухненски блок
ЦДГ „Моряче” с. Атия 0лв. 35 000лв. 35 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№224

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 100 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 100 лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 149 000лв. 8 100лв. 157 100лв.
в т.ч.
-ОУ” Св.св.Кирил и Методий” Созопол-
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 50 000лв. 7 000лв. 57 000лв.

-ОУ ”Христо Ботев” с.Росен -
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 1 100лв. 36 600лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№225

4.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; т.1.3; т.1.4; т.2 и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 974 847лв. 275 916лв. 6 698 931лв.
От:
било увеличение става
-делегирани от държавата дейности –
дофинансиране с общински приходи 201 800лв. 8 100лв. 209 900лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 550 247лв. 284 016лв. 6 266 231лв.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

7. Докладна записка с вх.№ 321/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 25 кв.м., включен в ПИ 67800.501.504, идентичен с УПИ VІ-278, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.31 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1172 от 20.04.2011г;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№226

І.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот –общинска собственост с площ от 25(двадесет и пет)кв.м.ид.части от 273(двеста седемдесет и три) кв.м. площ на целият, представляващ ПИ 67800.501.240, идентичен с УПИ VІ-278 в кв.31 (образуван от ПИ 67800.501.240 и 67800.501.504) при граници на имота по КККР , по скица проект № 9968/23.03.12: ПИ 67800.501.515, 67800.501.239, 67800.501.240 и конкретно индивидуализиран чрез проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане на УПИ VІ-278 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.

ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 ЗОС и Решение № 1172/20.04.2011г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-207/27.05.2011г. одобрява пазарна оценка, за 25(двадесет и пет) кв.м.ид.ч. възлизаща на 5 704/пет хиляди седемстотин и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 141/02.05.12 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
ІІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

8. Докладна записка с вх.№ 337/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№227

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 9 054 /девет хиляди петдесет и четири лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 293/783 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Руско Георгиев Хънков и Яни Иванов Ковчезлиев да придобият право на собственост върху 293/двеста деветдесет и три/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №318 /целият имот с площ от 783 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

9. Докладна записка с вх.№ 338/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№228

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 7 942 /седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 257/857 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Калинка Пеева Сарова и Димитър Янчев Саров да придобият право на собственост върху 257/двеста петдесет и седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №144 /целият имот с площ от 857 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

10. Докладна записка с вх.№ 343/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№229

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377кв.м.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 961кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377/триста седемдесет и седем/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1780/10.04.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8094/осем хиляди деветдесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 161/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 961/деветстотин шестдесет и един/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1787/19.04.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 20632/двадесет хиляди шестотин тридесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 160/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


11. Докладна записка с вх.№ 344/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-4, кв.1 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.501.4 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№230

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане прекратява съсобственост със Султана Енчева Бишкова и Енчо Теодосиев Червенков, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 46/четиридесет и шест/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот ІV-4/четири римско, планоснимачен номер четири/, кв.1/първи/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.501.4/ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот четири/, целият с площ 154/сто петдесет и четири/кв.м., ЗА СУМАТА от 10 796лв./десет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


12. Докладна записка с вх.№ 345/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIІ-230, кв.22 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№231

Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Артюн Петрович Тограмаджян в УПИ VІI-230, кв.22 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 1030кв.м., чрез продажба на 7/седем/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1793 от 08.05.2012г.
2. Одобрява експертна оценка № 156/29.05.2012г.на независим лицензиран оценител в размер на 87лв./осемдесет и седем лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.


13. Докладна записка с вх.№ 346/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№232

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, с площ 379кв.м.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот № 119/сто и деветнадесет/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 379/триста седемдесет и девет/кв.м., при граници: север – имот № 117 и имот № 118, изток - имот № 122, юг – имот № 120 и запад – им.№ 115, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1795/08.05.2012год.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5150/пет хиляди сто и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 159/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.


14. Докладна записка с вх.№ 352/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№233

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христофор Николов Хрисоскулов на следните проектни имоти:
- Имот № 017005, с площ 1.999дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;
- Имот № 017011, с площ 1.990дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;
- Имот № 017021, с площ 1.910дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

15. Докладна записка с вх.№ 320/01.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-План за улична регулация за общински поземлен имот с идентификатор 67800.501.527 по кадастрална карта и регистри и представляващ част от улица с о.т.172-171-170 и о.т.162-171 по регулационен план на гр.Созопол цел преотреждане в площадно пространство -ПИ 67800.501.114;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№234

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПУР за поземлени имоти с номера 67800.501.527(част от улица с о.т.172-171-170) и 67800.501.114(площадно пространство) по влязла в сила ККР, съгласно предложената графична част за изменение.
16. Докладна записка с вх.№ 322/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и ПУП-парцеларен план за улична регулация за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отреждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол ;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№235

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25, ал.5 и във връзка с чл.25, ал3,т3 от ЗСПЗЗ, дава предварителното съгласие за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ , на ПИ 67800.32.56, с начин на трайно ползване за пасище, с площ на имота от 15 353 кв.м. като срока на валидност на решението е 2(две)години, считано от датата на влизането му в сила.

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – за регулация и застрояване за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отредждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол при показатели максимална плътност -30%, Кинт 1.0. и минимално озеленяване -20% при обща площ на имота от 15 353 кв.м

ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.7 от ЗУТ , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, допуска изработването на парцеларен план за транспортна връзка –улична регулация от о.т.78 до 79 за ПИ 67800.32.56 , землище на гр. Созопол.
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, изработеният проект да се обяви на заинтересуваните лица за предложения, възражения и искания.


17. Докладна записка с вх.№ 330/05.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.31 по план на гр.Созопол цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№236

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134,ал.1 и ал.2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І ”За озеленяване”, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За обществено обслужване”.


18. Докладна записка с вх.№ 333/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№237

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-03/01.03.2012г. точка 4, утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 526 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Канална помпена станция” в поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади-чеири”, землище гр.Черноморец.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади-чеири”, землище гр.Черноморец, извън граници на населени места за изграждане на Канална помпена станция. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I58.25, с площ 526м2, местност „Аклади – чеири”, землище гр.Черноморец, за изграждане на КПС /Канална помпена станция/ при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, в това число Помпена станция за отпадъчни води /КПС II-ри подем/ с довеждащ колектор.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.


19. Докладна записка с вх.№ 334/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63, местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол, изработен с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№238

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в землището на гр.Созопол и с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места: Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62 с ширина 9.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.5.метра/ и улица с осови точки 62-63 с ширина 7.50метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.50метра/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, обл.Бургас. Същата осигурява достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол. От габаритите на второстепенната улица са засегнати поземлени имоти в местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол с номера по КК №67800.54.30, №67800.54.4, №67800.54.33, №67800.54.31, №67800.54.133, №67800.54.41, №67800.54.44 и №67800.54.96.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

20. Докладна записка с вх.№ 347/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за общински урегулиран поземлен имот ІІ, идентичен с ПИ 67800.504.286 и ПИ 67800.504.285, частна собственост, (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) в кв.86 по план на гр.Созопол, цел обособяване на УПИ с нов номер ХХІІІ-285 и отреждането на част от бившия ПИ 67800.504.285 за улица;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№239

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и основание чл.21 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.110, ал.1,т.2, чл.118, ал.1 и ал.2, чл.134,ал.1,т.1 и т.2, чл.205 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ на неурегулиран поземлен имот ПИ 67800.504.285 (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) и общински УПИ ІІ-за парк,спортни площадки, съблекални и сладкарница” по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, и отреждане за нов УПИ ХХІІІ-285(частна собственост) и публична общинска собственост- нова улична регулация с о.т. 940-941-942-943-944.


21. Докладна записка с вх.№ 348/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот - урегулиран поземлен имот Х “За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№240

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134,ал.1 и ал.2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот Х ”За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по регулационен и застроителен план на с.Росен, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За обществено обслужване”.

22. Докладна записка с вх.№ 349/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330 , кв.30 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За детска градина”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№241

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и основание чл.21 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2, чл.134,ал.1,т.1 и т.2, чл.205 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330, кв.30 по регулационен и застроителен план на с.Росен за нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За детска градина”.
23. Докладна записка с вх.№ 351/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински УПИ VІ, в кв.42, по план на с.Крушевец, Община Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№242

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собстветост съгласува представената схема –скица №55 от 29.05.2012 за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот – УПИ VІ”За здравна служба”, кв.42 по план с.Крушевец, Община Созопол.


24. Докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№243

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2012г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №88 /07.06.2012 година
2 Скица №89 /07.06.2012 година


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
25. Докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№244

1.Об.С – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Йълдъз ********** Митева от с . Крушевец – ЕГН: ********** , за извършени рехабилитационни процедури на сина и Халил ********** Митев – ЕГН:**********, страдащ от детска церебрална парализа – 100 % инвалидност в размер на 1000 / хиляда / лв.

Стоян ********** Стоянов от с. Росен – ЕГН: ********** , за извършени разходи по лечение на множество наранявания при експлозия на самоделна бомба в размер на 2000 / две хиляди / лв.

Гюлбие ********** Осман от гр. Созопол – ЕГН: ********** , за извършена сърдечна операция на дъщеря и Ая ********** Осман – ЕГН:**********в размер на 300 / триста / лв.

Марияна **********Димитрова от гр. Созопол – ЕГН:**********, за извършени разходи по лечение и в размер на 300 / триста / лв.

Кръстан ********** Кръстанов от гр. Созопол – ЕГН:********** , 100% инвалидност с чужда помощ , за извършени транспортни разходи по лечение в размер на 220 / двеста и двадесет / лв.

Стамо ********** Кангалов от гр. Созопол – ЕГН: **********, за проведено лечение след транспортна злополука в размер на 300 / триста / лв.

Баласа ********** Байчева от с. Зидарово – ЕГН: ********** , за извършени разходи по лечение и смяна на дясна колянна става в размер на 600 / шестотин / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VI. Докладна записка с вх.№ 367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№245

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, с площ от 1491 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г. , с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездно да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на общината.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до Областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието – „Почетен гражданин на град Созопол”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№246

Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” Г-н Симеон Дянков – Заместник министър – председател и Министър на финансите на Република България.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...