:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ Н А ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 401

Двадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 402

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

1. Докладна записка с вх. № 62/ 08.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно:Отчет за изпълнение на бюджета на Община Созопол за 2012г.
2. Докладна записка с вх. № 63/ 08.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Приемане план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.64 ал.3 и чл.60 ал.4 от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2013 година.
3. Докладна записка с вх. № 64/ 08.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2013г.
4. Докладна записка с вх. № 67/ 08.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2013 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 403

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ , чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол, приета с Решение № 969 / 20.08.2010г. от Общински съвет Созопол.

РЕШИ:
1.Приема уточнен годишен план на бюджета на Община Созопол за 2012г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1. По прихода 23 401 202 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 594 541 лв.
За местни дейности 19 806 661 лв.

1.2.По разхода 23 401 202 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 594 541лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 383 036 лв.
За местни дейности 18 423 625 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма БО-3 на МФ.

2.Одобрява окончателен поименен списък на капиталови разходи за 2012г. по обекти, съгласно приложение № 1.


3.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Созопол за 2012г. както следва:

3.1.По прихода 18 256 336 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 505 177 лв.
За местни дейности 14 751 159 лв.

3.2.По разхода 16 744 572 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 077 341 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 171 031 лв.
За местни дейности 12 496 200 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма БО-3 на МФ.

4. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2012г. по обекти, съгласно приложение № 24 от БО-3.

5.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2012г.- погашения към 31.12.2012г. в размер на 2 501 650 лв. и остатък за погасяване към 31.12.2012г. в размер на 1 216 880 лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 404

Общински съвет Созопол одобрява план –сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл. чл.64 ал.3 и чл.60 ал.4 от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2013 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 405

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2013г.”


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 406

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал..1,т.2 и т.6 във връзка с чл.27. ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ , чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г.; ПМС № 1 от 9 януари 2013г. и Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол, приета с Решение №969 / 20.08.2010г. от Общински съвет Созопол

РЕШИ:
1 Приема бюджета на Община Созопол за 201Зг. както следва:
1.1. По прихода в размер на 23 900 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 677 325 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 249 489 лв. утвърдена по чл. 10,ал.1от ЗДБРБ за 2013г.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 427 836 лв.
1.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи в размер на 1 181 400 лв.
1.1.3. Приходи за местни дейности в размер на 19 041 275 лв., вт.ч.;
1.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 5 960 000 лв./ Приложение № 1 / 1.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 9 530 647 лв. / 12 712 047 лв. -1 181 400лв.= 11 530 647 лв./
1.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 160 700 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища -50 400 лв./
1.1.3.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 306 000 лв., вт.ч.:
-за основен ремонт и придобиване на ДМА -133 800лв.;
- за основен ремонт на общински пътища - 172 200 лв.
1.1.3.5. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 1 083 928 лв., в т.ч. от такса битови отпадъци - 329 242 лв.
1.1.3.6. Получени краткосрочни заеми от банки и други лица в страната -1 700 000 лв.
1.1.3.7.Погашения по краткосрочни заеми от банки и други лица в страната (-) 1 530 000 лв.
1.1.3.8. Друго финансиране - (-) 170 000 лв.- отчисления по чл.64 ал.З и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците.
1.2. По разходите в размер на 23 900 000 лв., разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 677 325 лв., от тях:
1.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 3 249 489 лв.
1.2.1.2. От преходен остатък - 427 836 лв., разпределен както следва:
За Функция „Общи държавни служби" - 44 561 лв./ за „Общинска администрация „ - 44 561 лв./;
За Функция „Отбрана и сигурност" - 79 669 лв./ за „ОМП ,,- 56 934 лв. и за „Други дейности по вътрешна сигурност" - 22 735 лв./;
За Функция „Образование" - 275 004 лв. / за ЦДГ и ОДЗ" - 48 356 лв- за „Общообразов. училища - 202 934 лв., за ,.ПГУ" - 15 349 лв., за „Извън училищни дейности" - 6 516 лв.. за „Други дейности по образованието" - 1 849 лв./;
За Функция „Здравеопазване" - 17 900 лв. / за „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ" - 850 лв., за „Здравен кабинет в детски градини и училища"' - 17 050 лв./;
За Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"' - 3 266 лв.
/ за „ Други служби и дейности по соц.осигуряване"-3 266 лв./;
За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" - 7 436 лв.
/ за „ М и Г -Археологически музей - Созопол - 6 083 лв. и за „Спорт за всички" - 1 353 лв./.
1.2.2.3а делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 1 181 400 лв., разпределени както следва:
за Функция "Общи държавни служби"- 956 000 лв./Приложение№ 3 /
За Функция "Образование" - 136 000 лв./ Приложение № 5 /
За Функция Здравеопазване"-43 400 лв./Приложение №6/
За Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" - 46 000лв., в
т.ч. група "Култура" - 46 000 лв./ Приложение № 9 /
1.2.3. За местни дейности в размер на 19 041 275 лв. от тях:
1.2.3.1.От собствени средства - 17 490 647 лв. / 5 960 000 лв. +
11 530 647 лв./
1.2.3.2.От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности -
306 000 лв.
1.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности - 160 700 лв.
1.2.3.4.От преходен остатък - 1 083 928 лв., разпределени по функции, както следва:
За Функция „Общи държавни служби" - 21 511лв.
За Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" -361 929 лв.
За Функция ,,Почивно дело, култура, религиозни дейности" - 560 000 лв.
За Функция „Икономически дейности и услуги" - 140 488 лв.


1.3 Инвестиционна програма в размер на 6 882 820 лв., финансирана с
306 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и
местни дейности, по обекти, както следва :
За функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност"Спортни бази за спорт за всички " - 133 800 лв. в т. ч.:
-за проектиране и изграждане на спортно игрище на изкуствена трева гр. Черноморец в УПИ 1 „За училище" кв.62 по плана на гр. Черноморец.
За функция "Икономически дейности и услуги" дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" -172 200лв., в т.ч.
- за основен ремонт път IV- 90804 с.Росен- с.Равна гора. - 72 200 лв.;
- за основен ремонт път -IV - 90803 разклон Атия – с.Атия-с.Росен -100 000 лв.
42 500 лв.-други средства за капиталови разходи: в т.ч.
- средства разпределени по формула във функция "Образование" -39 500 лв.
- средства за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
за дейност „Центрове за социална рехабилитацня и интеграция" гр.Черноморец - 3 000 лв.
и 6 534 320 лв. от собствени бюджетни средства. / Приложение № 24/ в т.ч. 4 725 369 лв. за обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи", съгласно Приложение № 8/28
1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 23.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 407
2. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
2.1. Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол.
2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2013г. 220 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
2.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 352 800лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол - 250 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 30 000 лв.
- за гр.Черноморец - 60 000 лв.;
- за останалите села в Общината - 42 800 лв.
2.5. Утвърждава разходи за участия в Туристически изложения 10 000 лв. и за изработване на рекламни материали за представяне на туристическите изложения и рекламни материали за изпълнение на туристическата програма на Община Созопол за 2013г.-30 000 лв.
2.6. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
2.7.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
2.8.Утвърждава издръжка - стандарт ( лева ) на 1 дете в местна дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ" на територията на Община Созопол в размер на 1 000 лв., средна посещаемост 12 деца в група и храноден на 1 дете 2,55 лв.
2.9. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
2.10. Утвърждава средства за членски внос в размер на 14 000 лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 408
3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Безплатно представително и работно облекло - в размер до 300 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование".

3.2.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.3. Разходи за представителни цели в размер на 166 000 лв. т.ч.:
-за Кмета на Общината - 125 000лв. в т.ч. за организиране на XV ЮБИЛЕЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ - 25 000 лв. - съгласно приложена ПЛАН-СМЕТКА, - за посрещане на гости на Община Созопол, настаняване и дневни разходи - 50 000 лв., за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, лукзозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси - 50 000 лв.;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.; -за Кмета на гр.Черноморец-8 000 лв.;
-за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на всички останали населени места - по 1 000 лв


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 409
4. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи. /Приложение № 27 /.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 410
5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
5.1. Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 128 556 лв. от целева субсидия и дофинансиране - 30 000 лв. или общо -158 556 лв. вт.ч.:
- за читалище - гр.Созопол - 56 439 лв,, дофинансиране - 20 000 лв,/ разпределени, както следва: за ел.енергия - 5000 лв., за материали - 1000 лв., за абонамент и поддръжка на програмни продукти и за такса интернет - 2 000 лв., телефонни услуги -1 800 лв., безопасни условия на труд и за командировки - 1 300 лв. и хонорари за двама ръководителя на групи за възрастни - 8 900 лв./ и общо- 76 439 лв.;
- за читалище - с.Атия - 6 271 лв.;
- за читалище - с.Зидарово - 6 271 лв.
- за читалище-с.Индже войвода –3 135 лв.;
-за читалище - с.Крушевец- 6 271 лв.;
- за читалище - с.Присад - 3 136 лв.;
-за читалище-с.Росен - 12 542 лв.;
- за читалище -с.Равна гора- 12 542 лв.;
- за читалище - с.Равадиново - 6 271 лв.;
- за читалище - гр.Черноморец - 15 678 лв., дофинансиране - 10 000 лв./ разпределени, както следва: за годишен абонамент за интернет и периодични издания и за книги за библиотека - 1 300 лв., за телефонни услуги - 800 лв., за канцеларски материали, за текущи ремонти - 1 350 лв., за хонорари на ръководители на школи и за концерти - 6 550 лв./ и общо - 25 678 лв.
5.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база - общинска собственост на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината -410 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб - гр.Созопол - 240 000 лв.;
- за гребен клуб - гр.Созопол - 35 000 лв.;
- за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 30 000 лв.;
- за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол — 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 10 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 10 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 20 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 20 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 35 000 лв.
5.3. Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер
на 3 000 лв.
5.4.Утвърждава субсидия на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
5.5.Утвърждава субсидия на "Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.
5.6.Утвърждава субсидия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
5.7. Утвърждава субсидия на „ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 3 000 лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 411

6.Утвърждава, считано от 01.01.2013г. численост на персонала по дейности, както следва:

6.1.Дейност 122 „Общинска администрация" - увеличение с 2 щата .
Било 124 щата Става 126 щата

В т.ч. 49 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 77 щата осигурени от общински приходи./ от които за кметство гр.Черноморец -увеличение с 2,5 щата и гр.Созопол - намаление с 0,5 щата/

6.2.Дейност 524 „Домашен социален патронаж" - увеличение с 1 щат -шофьор за ДСП с.Зидарово.
Било 32 щата Става 33 щата
6.3.Дейност 623 „Чистота" - увеличение с 1,5 щата.
Било 50 щата Става 51,5 щата
6.4.Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците" - намаление с 5 щата - въоръжена охрана на Депо.
Било 33 щата Става 28 щата
6.5.Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички -увеличение с 0,5 щат - огняр за басейн гр,Созопол.
Било 12 щата Става 12,5 щата
6.6.Дейност 740 „Музеи и художествени галерии с местен характер" -увеличение с 0,5щата - уредник .
Било 5 щата Става 5.5 щатаОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 412

7. Открива държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция" за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства в гр.Черноморец, считано от 01.01.2013г. с численост на персонала 7 щата и с капацитет 34 деца.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 413

8. Утвърждава средствата за работна заплата и числеността на персонала за 201Зг. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности, за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи и средства за работна заплата и числеността на персонала за местни дейности, без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Прнложение№25/.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 414
9. Утвърждава разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения / разходи за персонал/ на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2013г. разпределени по месеци, без делегираните от държавата дейности във функция „Образование" прилагащи делегирани бюджети./Приложение № 26/

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 415
10. Задължава Кмета на Общината да разпредели одобрените от Общински съвет средствата по общинския бюджет за 2013г., съгласно формата, определена с Приложение № 2 на МФ. / Приложение № 29 /


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 416
Възлага на Кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретните права и отговорности на разпоредители от втора степен в Община Созопол за 2013г.;

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;

11.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, спонсора.;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 417
12. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:
12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности;
12.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие;
12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на Общината.
12.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 418

13. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013г. дава право на Кмета на Общината да ползва заем от извънбюджетни и набирателни сметки на Общината.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 419
14. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки на Общината до възстановяването им от Управляващия орган.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 420

15. Общински съвет Созопол определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2013г. в размер на 968 835 лв. и просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2013г. в размер на 52 195 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 421
16.Разходването на бюджетните средства / без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
16.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
16.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.13; за разходи по проекти; за разходи свързани с дейности, за които събират такси; за хранителни продукти, горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 422
17.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 март 2013г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 423
18.Общински съвет Созопол определя следните разпоредители от втора степен в Община Созопол за 2013г.
18.1.Кметство гр. Черноморец.
18.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
18.3.Средно общообразователно училище "Св.Св, К. и Методий" гр.Созопол.
18.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
18.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
18.6.Общообразователно училище "Христо Смирненски" с. Атия.
18.7.Общообразователно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.
18.8.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.
18.9.Общообразователно училище '"Отец Паисий" с Равна гора.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 424
19.Общински съвет Созопол приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2013г., както следва:
19.1.Кметство гр.Черноморсц:
По прихода - трансфер в размер на 966 533 лв.
По разхода - в размер на 966 533 лв. / Приложение № 23/
19.2.Други дейности по образование -Звено „Обединени детски заведения":
По прихода - трансфер в размер на 1 236 605 лв.
По разхода-в размер на 1 236 605 лв./Приложение №30/
19.3.Средно общообразователно училище "Св.Св. Кирил н Методий" гр.Созопол:
По прихода - трансфер в размер на 634 743 лв.
По разхода-в размер на 634 743 л в./Приложение №31 /
19.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец:
По прихода-трансфер в размер на 202 426 лв.
По разхода в размер на 202 426 лв. /Приложение № 32/
19.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен: По прихода - трансфер в размер на 319 966 лв.
По разхода-в размер на 319 966 лв. /Приложение № 33/
19.6.Общообразователно училище "Христо Смирненски" с. Атия:
По прихода-трансфер в размер на 91 345 лв.
По разхода-в размер на 91 345 л в./Приложение № 34/
19.7.Общообразователно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово:
По прихода - трансфер в размер на 354 891 лв.
По разхода-в размер на 354 891 лв/Приложение № 35 /
19. 8.Общообразоватслно училище "Пейо К. Яворов"1 с. Крушевец:
По прихода-трансфер в размер на 162 143 лв.
По разхода-в размер на 162 143 лв. /Приложение № 36 /
19.9.Общообразователно училище '"Отец Паисий" с.Равна гора:
По прихода-трансфер в размер на 170 497 лв.
По разхода-в размер на 170 497 лв./Приложение №37/


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 425
20. Общииски съвет Созопол приема ПЛАН — ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2013г. / Приложение 38/.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 426
21.Общински съвет Созопол определя максималния размер на новия общински дълг на Общината за 2013г. -1200 000 лв.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...