:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2013


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№466
Двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№467
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 199/20.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Годишния план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ към Община Созопол за 2013 г.
2.Докладна записка с вх.№ 260/29.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за присъединяване на Община Созопол към общините от Европейския съюз, подписали „Споразумение на кметовете“ (Covenant of Mayors ) за устойчива енергия за Европа.
3. Докладна записка с вх.№261/29.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Присъединяване на Община Созопол към Национално сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България – „АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ“.
4. Докладна записка с вх.№262/29.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на наредба за управление на горските територии, собственост на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№263/29.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Плана за развитие на Община Созопол за периода 2007 – 2013 г. в частта „Горско стопанство“ във връзка с изискванията на чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закона за горите.
6. Докладна записка с вх.№277/04.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
7. Докладна записка с вх.№280/05.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2012 г.
8. Докладна записка с вх.№286/10.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на общинско горско предприятие в Община Созопол и приемане на Правилник за организацията, дейността и устройството на „Общинско горско предприятие Созопол“ /ОГП Созопол/.
9. Докладна записка с вх.№301/15.04.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на представител от Общински съвет Созопол в Областния съвет за развитие.
10. Докладна записка с вх.№302/15.04.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
11. Докладна записка с вх.№ 274 /03.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение «Културно наследство и културна идентичност» по Програмата за трансгранично сътрудничество- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) България - Турция 2007 СВ 161 PО 008-2013-3, Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот”, Мярка 2.1. „Защита на околната среда, природното и културно наследство.
12. Докладна записка с вх.№ 275 /03.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Oбщина Созопол с проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) България - Турция 2007 СВ 161 РО 008-2013-3, Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот”, Мярка 2.1. „Защита на околната среда, природното и културно наследство.
13. Докладна записка с вх.№ 287 /11.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г. и численост на персонала в частта за местни дейности.
14. Докладна записка с вх.№ 299/15.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
15.Докладна записка с вх.№184/15.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
16. Докладна записка с вх.№186/15.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с.Индже Войвода на наемател настананен по административен ред.
17. Докладна записка с вх.№187/15.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-144, кв.14 по плана на гр.Созопол, с идентификатор №67800.501.144 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол
18. Докладна записка с вх.№188/15.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще гр.Черноморец.
19. Докладна записка с вх.№189/15.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец.
20. Докладна записка с вх.№190/15.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, общ.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№208/21.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
22. Докладна записка с вх.№224/22.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-746, кв.77 по плана на гр.Черноморец, с идентификатор № 81178.502.46 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№241/26.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №269 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
24. Докладна записка с вх.№242/26.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-181, кв.47 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№243/26.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-208, кв.23 по плана на с.Вършило, общ.Созопол.
26. Докладна записка с вх.№244/26.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 14, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Росен, м.“Кушбунар“ общ.Созопол
27. Докладна записка с вх.№245/26.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Каракачански колиби“, з-ще с.Росен, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№246/26.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-211, кв.23 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№253/28.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни търговски обекти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Созопол.
30. Докладна записка с вх.№ 256/ 29.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж в недвижими имот - публична държавна собственост за изпълнение на проект: «Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води «Созопол»
31. Докладна записка с вх.№ 257/ 29.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 000152, м.“Катала“ в з-ще с.Росен, общ.Созопол.
32. Докладна записка с вх.№ 270/ 02.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
33. Докладна записка с вх.№ 271/ 02.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди.
34. Докладна записка с вх.№ 276/ 03.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Митков мост“, з-ще гр.Черноморец.
35. Докладна записка с вх.№ 279/ 05.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-332, кв.36 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
36. Докладна записка с вх.№ 289/ 12.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот в с.Крушевец за частна общинска собственост 2.Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
37. Докладна записка с вх.№ 291/15.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, улица „Стара планина“ бл.1, на наемател, настанен по административен ред.
38. Докладна записка с вх.№ 292/15.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване комплектуването в лесосечен фонд за горски територии, общинска собственост на насаждения по горскостопански участъци- „Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Созопол за 2013 г”.
39. Докладна записка с вх.№295/15.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, улица „Стара планина“ бл.1, на наемател, настанен по административен ред.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
40. Докладна записка с вх.№193/ 20.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица от осова точка 468 до осова точка 467”, осигуряваща достъп до поземлени имоти с идентификатори 67800.42.80 и 67800.42.77, местност „Мапи", землище гр.Созопол.
41. Докладна записка с вх.№194 / 20.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 63015.504.97 (от предходен план №120) и 63015.504.86 (от предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „Вилни сгради” и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти идентификатори 63015.504.97 (от предходен план №120) и 63015.504.86 (от предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
42. Докладна записка с вх.№209/ 21.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на обект „Водоем“ на гр. Черноморец, на основание чл.21, ал.7 от Закон за общинската собственост и чл. 205, т. 2 от Закон за устройство на територията.
43. Докладна записка с вх.№251/ 27.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ с цел преотреждане на УПИ II „За помпена станция“ в кв.1 по плана на с. Равадиново в УПИ II ” За КОО“.
44. Докладна записка с вх.№264/ 29.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен водопровод за урегулиран поземлен имот IV-127082, местност „Кривия цер”, землище с.Росен, общ.Созопол”.
45. Докладна записка с вх.№265/ 29.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлен имот 81178.1.83, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол”.
46. Докладна записка с вх.№267/ 01.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „ Второстепенна улица от о.т. 1 до о.т. 14 осигуряваща достъп до имот 155 съответстващ по кадастрална карта на имот с идентификатор 63015.504.158 м. „Ново селище“ зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ з-ще гр. Черноморец.
47. Докладна записка с вх.№272/ 02.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване с цел преотреждане на УПИ І „За Община Созопол” в кв.27 по плана на гр.Созопол (нов идентификатор 67800.505.62 по КК на гр.Созопол).
48. Докладна записка с вх.№273/ 02.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №81178.32.379 м.”Биволарски път” землище гр.Черноморец.
49. Докладна записка с вх.№281/ 05.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване и план – схемата към него, в обхват на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори по КК - 67800.35.30, 67800.35.136 и 67800.36.16, местност „Света Марина”, землище Созопол.
50. Докладна записка с вх.№283/ 10.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Водопровод за почивен дом, сгради и обслужваща сграда в УПИ I-937, по КК идентичен с ПИ 67800.35.101, местност „Света Марина", землище гр.Созопол”.
51. Докладна записка с вх.№284/ 10.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в землището на гр. Черноморец, област Бургас за обект: „ Кабелна разпределителна мрежа за разпространение на телевизионни и радио сигнали с. Атия – подземна и въздушна мрежа“ в обхват на поземлени имоти с № 81178.40.358 и № 81178.40.360 по КК на гр. Черноморец.
52. Докладна записка с вх.№285/ 10.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 133-134”, осигуряваща транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина", землище гр.Созопол.
53. Докладна записка с вх.№290/ 12.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.807, 67800.5.808, 67800.5.809, 67800.5.810 и 67800.5.811 ,в местност „Буджака”, землище гр.Созопол. 2. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.5.807, 67800.5.808, 67800.5.809, 67800.5.810 и 67800.5.811 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
3.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

54. Докладна записка с вх.№293/ 15.04.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности , рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 468
Общински съвет град Созопол на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:
1. Съгласува Годишен план за дейността на звено Вътрешен одит от Община Созопол за 2013 г.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 469
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за присъединяване на Община Созопол към инициативата на ЕС „ Споразумение на Кметовете“.
2. Общински съвет Созопол одобрява предложения текст на Споразумение на Кметовете и дава съгласие кмета на Община Созопол да подпише споразумение на кметовете за присъединяване към „ Конвента на Кметовете“ за устойчива енергия за Европа.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 470
1. На основание Чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол дава съгласието си Община Созопол, като собственик на гори и земи от горския фонд на Република България, да стане член на „Асоциация общински гори".

2. Определя:
2.1.За упълномощен представител на Община Созопол в Общото събрание на АОГ: Кмета на община Созопол.
2.2. За зам. упълномощен представител: Директорът на Общинско горско предприятие.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 471
Приема Наредба за управление на горските територии собственост на Община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 472
Променя План за развитие на Община Созопол за периода 2007 – 2013 год., в частта на досегашната т.5.6. „Горско стопанство”.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 473
1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Петър Тодоров Панайотов, с ЕГН ******* , по повод молба на неговата майка Мария Радева Панайотова с ЕГН ******* от с.Росен ул.“Средна гора „№ 6, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Валентин Тодоров Панайотов , с ЕГН ********* , по повод молба на неговата майка Мария Радева Панайотова с ЕГН ******** от с.Росен ул.“Средна гора „№ 6, Община Созопол.
3.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 474
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26 а, ал.5 от Закона за народните читалища ,Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2012 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 475
1. На основание чл. 21, ал.2, вр. чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , във връзка с чл. 52 и чл. 53 от ЗОС и във връзка с чл. 181 (1) и (3) от Закона за горите създава общинско предприятие с наименование „Общинско горско предприятие Созопол” по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС.
2. Приема Правилник за организацията, дейността и устройството на „Общинско горско предприятие Созопол”
3. Възлага на Кмета да назначи ръководител на „Общинско горско предприятие Созопол”.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 476
Избира общинския съветник Стоян Маринов за представител в Областния съвет за развитие в случай, че вече избрания представител от Общински съвет – Созопол е временно възпрепятстван да участва в работата на Областния съвет за развитие.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 477
Общински съвет – Созопол приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като променя текстове със следното съдържание:
Чл.79, ал.2 /изм. с Решение № 477/24.04.2013г. Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, както следва:
т.1. За участие в заседание на общински съвет – 80 лева за всяко едно заседание през месеца.
т.2. За участие в заседание на комисии към Общински съвет – 30 лева за всяко едно заседание през месеца.
т.3. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по т.1 и т.2 за месеца не може да надвишава 30 % от средна брутна заплата в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.
т.4 и т. 5 се отменят
т.6 става т.4
В останалите си части Правилника остава непроменен.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 478
На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

1. Дава съгласие Община Созопол в партньорство с Фондация Созопол /водещ партньор/ и Асоциация на младите бизнесмени в Одрин, Р. Турция да кандидатства с проектно предложение ” Културно наследство и културна идентичност”, по „Програма за трансгранично сътрудничество между България - Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ”, приоритетна ос 2 ”Подобряване качеството на живот”, мярка 2.1. ”Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България – Управляващ орган.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Декларация за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1.
3. Декларира, че отремонтираните помещения, предмет на проектно предложение Културно наследство и културна идентичност няма да променят предназначението си в рамките на период не по-малък от 5/пет/ години след приключване на проекта.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 479
На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол, като водеща организация, в партньорство с Регионален музей – град Одрин, да кандидатства с проектно предложение ”ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО – ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ЦЕЛ”, по „Програма за трансгранично сътрудничество между България - Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ", приоритетна ос 2: "Подобряване качеството на живот", мярка 2.1. "Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България - Управляващ орган.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Декларация за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви и внесе в МРРБ всички изискуеми документи.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 480
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета за 2013г. и численост на персонала, както следва:

По приходи

1.Общински съвет Созопол намаля плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г. – собствен с 500 000лв., в т.ч. от собствени приходи намаление в размер на 1 010 000лв. и увеличение на вътрешни трансфери между бюджети в системата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити в размер на ( + ) 510 000лв., считано от 01.05.2013г. по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било намаление става

І.Всичко собствени приходи 18 672 047лв. 1 010 000лв. 17 662 047лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 12 672 047лв. 1 010 000лв. 11 662 047лв.
от тях:
§ 24-04 –нетни приходи от продажби
на услуги,стоки и продукция 1 500 000лв. 1 010 000лв. 490 000лв.
в т.ч.
-от продажба на дървесина и
от паша 1 100 000лв. 1 010 000лв. 90 000лв.

било увеличение става
ІІ.Трансфери ( вноски ) между
бюджети 0 лв. 510 000лв. 510 000лв.
в т.ч.
подпараграф 61-09- вътрешни
трансфери между бюджети 0лв. 510 000лв. 510 000лв.
Общо намаление на приходите: 500 000лв.

По разходи

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2013г. и численост на персонала, както следва:

2.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол-собствен за 2013г. с 500 000лв., численост на персонала с 6 щата и извършва промени по плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 383 757лв. 5 000лв. 1 378 757лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 548 000лв. 5 000лв. 543 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 198 500лв. 5 000лв. 203 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.
на др.оборудв.машини и съоръжения:
-котел електрически 81KW за централно
отопление на административна
общинска сграда гр.Созопол 0лв. 5 000лв. 5 000лв.

2.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 759 „Други дейности културата” – извършва промени по обекти в капиталовата програма в обема на общите разходи заложени за придобиване на ДМА за дейността, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 200 000лв. 200 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-консервация на разкрити зидове
и археологически структури на нос
Скамни/ до Художествена галерия
гр.Созопол/ 200 000лв. 200 000лв. 0лв.

било увеличение става

-аварийни укрепителни работи в обхвата
на УПИ ХХІ-527,УПИ-ХХІІ-526,ул.”Аполония”
и площад „Хан Крум” гр.Созопол 0лв. 200 000лв. 200 000лв.

2.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 500 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – намаление с 430 000лв. и численост на персонала с 6 щата, считано от 01.05.2013г. и ги прехвърля към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити - „Общинско горско предприятие Созопол” по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 01-00-заплати 47 943лв. 34 813лв. 13 130лв.
в т.ч.
§ 01-01- запл.перс.по труд.правоотн. 47 943лв. 34 813лв. 13 130лв.

§ 02-00- др.възнагр.и плащания 1 000лв. 700лв. 300лв.
в т.ч.
§ 02-09 - др.плащ.и възнагражд. 1 000лв. 700лв. 300лв.

§ 05-00 - зад.осигур.вноски 8 676лв. 7 046лв. 1 630лв.
в т.ч.
§ 05-51- осиг.вн.от раб.за ДОО 5 500лв. 4 500лв. 1 000лв.
§ 05-60- ЗОВ от работодател 2 300лв. 1 800лв. 500лв.
§ 05-80- вн.доп.зад.осиг.от раб. 876лв. 746лв. 130лв.

§ 10-00 -издръжка 442 381лв. 367 441лв. 74 940лв.
в т.ч.
§ 10-13- облекло 1 800лв. 1 500лв. 300лв.
§ 10-15- материали 10 000лв. 8 091лв. 1 909лв.
§ 10-16- вода,горива,енергия 1 000лв. 950лв. 50лв.
§ 10-20- разходи за вън.услуги 387 643лв. 315 000лв. 72 643лв.
§ 10-30- текущ ремонт 30 000лв. 30 000лв. 0лв.
§ 10-51- командировки 500лв. 500лв. 0лв.
§ 10-62- разходи за застраховки 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
§ 10-91- СБКО 1 438лв. 1 400лв. 38лв.

§ 52-00- придобиване на ДМА 20 000лв. 20 000лв. 0лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-01-компютърни
конфигурации – 2бр.лаптопи 3 000лв. 3 000лв. 0лв.
-подпараграф 52-04 – придобив.на
транспортни средства- високопроходим
лек автомобил 17 000лв. 17 000лв. 0лв.

Всичко: 520 000лв. 430 000лв. 90 000лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление със 70 000лв. и ги прехвърля към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – „Общинско горско предприятие Созопол” по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 10-00 -издръжка 585 736лв. 70 000лв. 515 736лв.
в т.ч.
§ 10-20- разходи за вън.услуги 288 727лв. 70 000лв. 218 727лв.


2.3.1.Трудовите правоотношения на служителите работещи в дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” да бъдат уредени при условията на чл.123 ал.1 от КТ.
2.3.2. Документация на дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” да се предаде на съхранение на „Общинско горско предприятие Созопол”.

3.Общински съвет Созопол определя „Общинско горско предприятие Созопол” - като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2013г., считано от 01.05.2013г.

4.Общински съвет Созопол приема бюджетната сметка / ПЛАН-СМЕТКА/ на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – „Общинско горско предприятие Созопол” за периода от 01.05.2013г. до 31.12.2013г., както следва:

- по прихода – нетни приходи от продажба на
услуги, стоки и продукция § 24-04 - 1 010 000 лв.
- вътрешни трансфери § 61-09 (-) - 510 000лв.
Всичко приходи: 500 000лв.

Всичко разходи : 500 000лв.

- численост на персонала – 12 щата./ Приложения №6 и №7/

5.Общински съвет Созопол задължава Директора на „Общинско горско предприятие Созопол” да разпредели одобрените от Общински съвет средствата по тримесечия и да представи бюджета за 2013г. на Кмета на Община Созопол.

6.Общински съвет Созопол дава съгласие от средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2013г. в местна дейност 524 „Домашен социален патронаж” в частта- издръжка да бъдат изплатени средства в размер на 3 420 лв. за ДДС, което е за сметка на Общината във връзка с подписан Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проект „Услуги в домашна среда за деца с трайни увреждания и възрастни хора” от Община Созопол и при необходимост да бъдат прехвърлени в извънбюджетната сметка на проекта.

7.Общински съвет Созопол дава съгласие от заложените по бюджета на Община Созопол за 2013г. средствата в размер на 413 000лв. в местна дейност 626 „Пречистване на отпадъчни води от населени места” по § 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти - „ПСОВ с.Равна гора” да бъдат изплатени средства в размер на 3 402 лв. с ДДС - собствени средства, необходими за окончателно приключване на обект „ПСОВ, с.Равна гора, финансиран по Програма за развитие на селските райони и при необходимост да бъдат прехвърлени в извънбюджетната сметка на проекта.

8.Въз основа на приетите решения по т.2.1 и т. 2.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 879 820лв. 5 000лв. 6 884 820лв.
От:
-собствени средства за местни
дейности 6 534 320лв. 5 000лв. 6 539 320лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 481
Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1 и Приложение №2) към настоящето решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2013г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 482
І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 483
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Станка Йорданова Пехливанова, ЕГН *********, Апартамент със застроена площ 81.80кв.м., находящ се на във Вход 1, Етаж 1 на Жилищна сграда построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода, състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 24.723% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.35кв.м., при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – апартамент на ет.1, вх.2 и стълбищна клетка, отдолу – складово помещение № 1 и складово помещение № 2, отгоре апартамент на ет.2, вх.1.
2.На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 191/18.02.2013г на независим лицензиран оценител, в размер на 4018лв./четири хиляди и осемнадесет лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 484
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с „Черноморска лизингова къща”ООД, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 265/двеста шестдесет и пет/кв.м. ид.ч.от Урегулиран поземлен имот ІV-144/четири римско, имот планоснимачен сто четиридесет и четири/, кв.14/четиринадесети/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.501.144/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто четиридесет и четири/, целият с площ 345/триста четиридесет и пет/кв.м., ЗА СУМАТА от 65 000лв./шестдесет и пет хиляди лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 485
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.6.523, по КК на з-ще гр.Черноморец, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид нива, целият с площ 318кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1989/12.02.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 22700/двадесет и две хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130012/01.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 486
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.5.108, по КК на з-ще гр.Черноморец, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 790кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1984/12.02.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 73800/седемдесет и три хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130011/01.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 487
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот X-„За КОО“, кв.21 по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 280кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот X-„За КОО“, кв.21 по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 280кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост 1938/02.11.2012год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 7000/седем хиляди лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130014/01.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 488
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Николов Германов:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.5.316, с площ от 2,093 дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Таласакра”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец;
- Поземлен имот с идентификатор 81178.5.317, с площ от 0,361 дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Таласакра”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 489
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с „Нордик Холидей Резорт”ООД, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 50/петдесет/кв.м. ид.ч.от Урегулиран поземлен имот ІІІ-746/три римско, имот планоснимачен номер седемстотин четиридесет и шест/ в кв.77/седемдесет и седем/ по плана на гр.Черноморец, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец, Община Созопол – Поземлен имот с идентификатор 81178.502.46 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и шест/, целият с площ 797/седемстотин деветдесет и седем/кв.м., ЗА СУМАТА от 5 810лв./пет хиляди осемстотин и десет лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 490
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №269 /целият имот с площ от 918 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/20.03.2013г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Димитър Тодоров Мандаджиев да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №269 /целият имот с площ от 918 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 491
Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Владимир Янев Неделчев и Елко Янев Неделчев в УПИ VII-181/седем римско, имот планоснимачен номер – сто осемдесет и едно/, в кв.47/четиридесет и седем/ по плана на с.Равадиново, Община Созопол, целия с площ 760/седемстотин и шестдесет/кв.м., чрез продажба на 99/деветдесет и девет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 2004/27.02.2013г.
2. Одобрява експертна оценка № 20130020/18.03.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 450лв./шест хиляди четиристотин и петдесет лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 492
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Мария Алексиева Колева и Денка Алексиева Георгиева , чрез продажба на 155/сто петдесет и пет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ І-208/първо римско за имот с планоснимачен номер двеста и осем/, кв.23/двадесет и три/, по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 830/осемстотин и тридесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130002/15.01.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 775/седемстотин седемдесет и пет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 493
1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва Поземлен имот № 14/четиринадесет/, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Росен, общ.Созопол, местност „Кушбунар“ целият с площ 1 154/хиляда сто петдесет и четири/ кв.м., с НТП - земеделска земя по §4 ЗСПЗЗ

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване. Поземлен имот № 14/четиринадесет/, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Росен, общ.Созопол, местност „Кушбунар“ целият с площ 1 154 /хиляда сто петдесет и четири/ кв.м., с НТП - земеделска земя по §4 ЗСПЗЗ , за който е съставен акт за частна общинска собственост 2003/27.02.2013год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11590/единадесет хиляди петстотин и деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130016/18.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 494
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот № 000427, по КВС на з-ще с.Росен, Община Созопол, местност „Каракачански колиби“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Залесена територия, целият с площ 252кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 952/24.09.2007год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 430/четири хиляди четиристотин и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130017/18.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 495
Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и наследниците на Керакица Стойчева Славова в УПИ ІX-211/девет римско, имот планоснимачен номер – двеста и единадесет/, в кв.23/двадесет и три/ по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 595/петстотин деветдесет и пет/кв.м., чрез продажба на 43/четиридесет и три/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 2002/27.02.2013г.
2. Одобрява експертна оценка № 20130019/18.03.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 870лв./осемстотин и седемдесет лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 496
1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните Временни обекти – общинска частна собственост:

1.1. Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м., находящ се в УПИ I – за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол;
1.1.1. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1.1. да бъде шест месеца.
1.1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 194/22.03.2013г. в размер на 527.00лв/ петстотин двадесет и седем/лв., изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на търга.

1.2. Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м., находящ се в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол;
1.2.1. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1.2. да бъде шест месеца.
1.2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 193/22.03.2013г. в размер на 986.00лв/ деветстотин осемдесет и шест/лв., изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на търга.

1.3. Ресторант „Рибарска среща” - 177.00кв.м. и навес, - 111.00кв.м., находящ се в УПИ I – за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол;
1.3.1. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1.3. да бъде три години.
1.3.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 195/25.03.2013г. в размер на 398.00лв/триста деветдесет и осем/лв., изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на търга.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договори със спечелилите участници.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 497
1.На основание на чл. 8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол одобрява приемането в полза на Община Созопол учредяването на безвъзмездно право на строеж за ПИ 67800.1.112 за целите на проект „ Подобект«Дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води- Созопол» по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І Етап” изпълняван по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз”
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да поиска от Министерски съвет на Република България да приеме решение за учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.182 от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал.1,т.8 от ЗУЧК , за ПИ 67800.1.112 в полза на Община Созопол за целите на проект „ Подобект«Дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води- Созопол» по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І Етап” изпълняван по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз”
Правото да се учреди върху засегнати 620 кв.м.(0.62дка) от ПИ 67800.1.112, целият с площ от 32 464,00 кв.м. и съгласно координати на точките 14а/14б и 15а/15б по сервитутни линии на колектора по ПУП-Парцеларен план.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 498
1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва следния недвижим имот - Изоставена нива, с площ 5262кв.м./пет хиляди двеста шестдесет и два квадратни метра/, находяща се в землището на с.Росен, м.“Катала“, съставляваща имот № 000152/сто петдесет и две/ по плана за земеразделяне на землището.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване следния недвижим имот - Изоставена нива, с площ 5262кв.м./пет хиляди двеста шестдесет и два квадратни метра/, находяща се в землището на с.Росен, м.“Катала“, съставляваща имот № 000152/сто петдесет и две/ по плана за земеразделяне на землището., за който е съставен акт за частна общинска собственост 2011/13.03.2013год.


3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 700/шест хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130021/26.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 499
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предоставят под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5 години, както следва:
1.1. Лекарски кабинет с площ от 18 кв.м и манипулационна с площ от 9кв.м, находящ се в Здравната служба в с.Росен, Община Созопол с месечен наем в размер на 33.75 лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община да сключи договор с ЕТ „ИППМИП д-р Красимир Иванов” за предоставяне под наем на имота;
1.2. Стоматологичен кабинет с площ от 12 кв.м, находящи се в Здравната служба в с.Росен, Община Созопол с месечен наем в размер на 15 лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи договор с ЕТ „ИППСП – д-р Радостина Близнакова-Иванова за предоставяне под наем на имота;
1.3. Стоматологичен кабинет с площ от 12кв.м, находящи се в Здравната служба в с.Росен с месечен наем в размер на 15 лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община да сключи договор с ЕТ „ИППСП Д-р Александър Бахов” за предоставяне под наем на имота;
1.4. Стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., находящи се в здравната служба в гр.Черноморец , с месечен наем в размер на 49 лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община Созополда сключи договор с ЕТ „ИППСП – д-р Веселина Николова за предоставяне под наем на имота
1.5. Лекарски кабинет с площ от с площ от 12 кв.м., манипулационна от 12 кв.м. и кабинет за специфични инструментални изследвания от 19 кв.м. , находящи се в здравната служба в гр.Черноморец, с месечен наем в размер на 150,50 лева без ДДС Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи договор с ЕТ „ИППМИП – д-р Николина Попова за предоставяне под наем на имота.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 500
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от “пасище, мера” в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:
І. Имоти находящи се в землище гр. Созопол:
1.1. Поземлен имот 67800.1.4, м. „Герени” с площ 772 кв.м.
1.2. Поземлен имот 67800.1.13, м. „Герени” с площ 562 кв.м.
1.3. Поземлен имот 67800.1.16, м. „Герени” с площ 2492 кв.м.
1.4. Поземлен имот 67800.9.85, м. „Синетудис” с площ 646 кв.м.
1.5. Поземлен имот 67800.13.92, м. „Добровица” с площ 4804 кв.м.
1.6. Поземлен имот 67800.14.51, м. „Соленки” с площ 1811 кв.м.
1.7. Поземлен имот 67800.16.23, м. „Соленки” с площ 3058 кв.м.
1.8. Поземлен имот 67800.16.46, м. „Соленки” с площ 5830 кв.м.
1.9. Поземлен имот 67800.16.63, м. „Соленки” с площ 1653 кв.м.
1.10. Поземлен имот 67800.16.82, м. „Соленки” с площ 10500 кв.м.
1.11. Поземлен имот 67800.16.123, м. „Соленки” с площ 1142 кв.м.
1.12. Поземлен имот 67800.17.6, м. „Лафотумба” с площ 5439 кв.м.
1.13. Поземлен имот 67800.17.65, м. „Лафотумба” с площ 909 кв.м.
1.14. Поземлен имот 67800.32.56, м. „Герени” с площ 21272 кв.м.
1.15. Поземлен имот 67800.34.13, м. „Герени” с площ 2558 кв.м.
1.16. Поземлен имот 67800.49.15, м. „Алепу” с площ 31270 кв.м.
1.17. Поземлен имот 67800.49.16, м. „Алепу” с площ 30162 кв.м.
ІІ. Имоти находящи се в землище гр. Черноморец:
2.1. Поземлен имот 81178.9.68, м. „Аклади - Чеири” с площ 19788кв.м.
2.2. Поземлен имот 81178.32.423, м. „Кайряка” с площ 3801 кв.м.
2.3. Поземлен имот 81178.35.13, м. „Акра” с площ 5215 кв.м.
ІІІ. Имоти находящи се в землище с.Габър:
3.1. Поземлен имот № 000378, м. „До село” с площ 8927 кв.м.
ІV. Имоти Находящи се в землище с.Крушевец:
4.1. Поземлен имот №000619, м. „Карагяура” с площ 1807 кв.м.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 501
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ - Новообразуван поземлен имот № 36 по плана на новообразуваните имоти в местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, целият с площ 438кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1246/24.04.2009год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 23 608/двадесет и три хиляди шестстотин и осем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 196/27.03.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 502
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Тодорка Христова Тодорова, чрез продажба на 92/деветдесет и два/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XIV-332/четиринадесет римско, имот планоснимачен номер – триста тридесет и две/, кв.36/тридесет и шети/, по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 247/двеста четиридесет и седем/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130023/03.04.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 270/двеста и седемдесет/лв., без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 503
1. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост, представляващ част от първи етаж в сграда съгласно приложена схема на разпределението и обща застроена площ от 102(сто и два)кв.м., и при застроена площ на цялата сграда от 181 кв.м. , разположена в УПИ VІ, в кв.42 , гр.Крушевец, при граница от североизток: „Детска градина”, за ЧАСТНА общинска собственост.
2.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предоставят под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5 години, както следва:
2.1. Лекарски кабинет с площ от 18.62кв.м, находящ се в Здравната служба с.Крушевец с месечен наем в размер на 23,28 лева без ДДС . Възлага на Кмета на Община да сключи договор с ЕТ „ИППМИП – д-р Николина Попова” за предоставяне под наем на имота.
2.2.Лекарски кабинет с площ от 15кв.м, находящ се в Здравната служба в с.Индже войвода с месечен наем в размер на 18.75 лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община да сключи договор с ЕТ „ИППМИП – д-р Николина Попова” за предоставяне под наем на имотите; Договорът да се сключи след влизане в сила на Решението по т.1 и утвърждаването на акта за частна общинска собственост.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 504
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Валентина Ивановна Бученкова, ЕГН ********, Апартамент, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, по КК на гр.Созопол, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.А, ет.2, ап.1-ляв, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.1, с площ 73.12кв.м., състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 1 с полезна площ 36.62кв.м., ведно с 6.588% от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.2, под обекта 67800.502.266.1.31, 67800.502.266.1.30, над обекта - 67800.502.266.1.4 .
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 190/18.02.2013г на независим лицензиран оценител, в размер на 46 519лв./четиридесет и шест хиляди петстотин и деветнадесет лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 505
1.Във връзка с ползването на горите, собственост на Община Созопол през 2013 год. Общински Съвет на основание чл.101,ал.1 от Закон за горите и във връзка с Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост, одобрява комплектуването в лесосечен фонд на–годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Созопол за 2013 г. По видове сечи и насаждения по горскостопански участъци както следва:

I.ГСУ Бургас
Отдел подотдел вид сеч % ползване прогнозен добив пл.м 3
369 а санитарна 10% 45 м3
369 б постепенно-котловинна 25% 430 м3
369 в постепенно-котловинна 25% 920 м3
372 в постепенно-котловинна 25% 530 м3
373 д прочистка 15% 40 м3
374 б постепенно-котловинна 25% 810 м3
374 в постепенно-котловинна 25% 400 м3
394 з постепенно-котловинна 25% 560 м3
407 д постепенно-котловинна 25% 550 м3
407 з постепенно-котловинна 25% 410 м3

Общо I ГСУ 4695 м3

II.ГСУ Ропотамо
Отдел подотдел вид сеч % ползване прогнозен добив пл.м 3
442 в постепенно-котловинна 25% 110 м3
442 д постепенно-котловинна 25% 70 м3
445 а постепенно-котловинна 25% 160 м3
445 б постепенно-котловинна 25% 700 м3
445 в постепенно-котловинна 25% 560 м3
446 в постепенно-котловинна 30% 600 м3
456 а постепенно-котловинна 25% 410 м3
456 в постепенно-котловинна 25% 540 м3
456 г постепенно-котловинна 25% 490 м3
460 а постепенно-котловинна 25% 300 м3
460 б постепенно-котловинна 30% 90 м3
460 в постепенно-котловинна 25% 190 м3
460 д постепенно-котловинна 25% 165 м3
460 е постепенно-котловинна 30% 245 м3
460 з постепенно-котловинна 30% 160 м3
460 и постепенно-котловинна 25% 410 м3
460 л постепенно-котловинна 25% 540 м3
460 м постепенно-котловинна 25% 180 м3
460 о постепенно-котловинна 25% 300 м3

Общо II ГСУ 6220 м3

III.ГСУ Индже войвода

Отдел подотдел вид сеч % ползване прогнозен добив пл.м 3
По опис или план- санитарна 10% - 25% 2500 м3
извлечение, одобре-
но от РДГ Бургас

Общо III ГСУ 2500 м3

Общо прогнозно количество добив на дървесина за Община Созопол: 13 415 плътни кубически метра.

2.На основание взетото решение по т.1, Кмета на Община Созопол да утвърди годишния план за сеч от Общински горски територии за 2013.
3.Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да осъществи изпълнението на решението.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 506
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Вана Петкова Иванова, ЕГН ********, Апартамент, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, по КК на гр.Созопол, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.А, ет.2, ап.2-среден, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.2, с площ 50.49кв.м., състоящ се от кухня, дневна, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с прилежащо складово помещение № 2 с полезна площ 13.39кв.м., ведно с 4.441% от общите части на сградата и от правото на строеж., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.3, 67800.502.266.1.1, под обекта -67800.502.266.1.32, 67800.502.266.1.30, 67800.502.266.1.31, над обекта - 67800.502.266.1.5 .
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 201/04.04.2013г на независим лицензиран оценител, в размер на 30 445лв./тридесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 507
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица от осова точка 468 до осова точка 467”, осигуряваща достъп до поземлени имоти с идентификатори 67800.42.80 и 67800.42.77, местност „Мапи", землище гр.Созопол, с трасе в обхват на поземлен имот №67800.42.77, местност „Мапи", землище гр.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица от осова точка 468 до осова точка 467”, осигуряваща достъп до поземлени имоти с идентификатори 67800.42.80 и 67800.42.77, местност „Мапи", землище гр.Созопол

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 508
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол и във връзка с чл.45, ал.3, т.1, ал.2, т.9 и ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, допуска изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 63015.504.97 (по предходен план №120) и 63015.504.86 (по предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „Вилни сгради” и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти идентификатори 63015.504.97 (от предходен план №120) и 63015.504.86 (от предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• преди издаване на виза от гл.архитект на Община Созопол, инвеститорът да информира РИОСВ – гр.Бургас за инвестиционното намерение;
• Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/ , “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”, Проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. = 0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол одобрява заданието за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 63015.504.97 (по предходен план №120) и 63015.504.86 (по предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „Вилни сгради” и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти идентификатори 63015.504.97 (от предходен план №120) и 63015.504.86 (от предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол .

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 509
1.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проектите свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма приета с Решение № 405 от 26.02.2013, както следва:
• Проект „Водоем гр.Черноморец”, включително ПУП и план схеми към него
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.129, ал.1, чл.134 ал.2 във вр. с ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 и чл.205,т.2 от Закон за устройство на територията, Заповед за допускане изработването № 8-Z-131/10.11.2012 на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.13 от Протокол 4/27.02.2013г., и поради засягане на собствеността върху земеделски имоти от местности”Външната чешма” и ”Кайряка ” попадащи в предвиждания на проекта”Водоем” и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходимите мероприятия за реконструкция на съоръжения на техническата инфрастуктура;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия и възникнали нови общински нужди за обекта „Водоем”

О Д О Б Р Я В А:

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с отреждане “За водоем”,обхващ част от местността “Външна чешма” и „Кайряка”, попадаща в извън регулационните граници на гр.Черноморец, и включващ имоти с номера 81178.36.273; 81178.36.274; 81178.36.276; 81178.36.354 и пътна връзка с ширина 6 метра, като с проекта се обособява нов УПИ ІІ-273,274,276,354, със следните градоустройствени параметри: Кинт 0.5; Пзастр. 45%; Мин озел.пл.30%, като се запазва съществуващата сграда(водоем) и ново застрояване в имота не се предвижда.;
Решението по т.2 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 510
Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварително съгласие за изработването на ПУП- ЧИ на ПРЗ и преотреждане на УПИ ІІ”За помпена станция” в кв.1 по плана на с.Равадиново, община Созопол, като същия се преотреди и запише УПИ ІІ”За комплексно обществено обслужване” в кв.1 по плана на с. Равадиново по приложената скица предложение съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 511
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен водопровод за урегулиран поземлен имот IV-127082, местност „Кривия цер”, землище с.Росен, общ.Созопол”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №63029.0.309, №63029.127.121, №63029.127.120, №63029.127.083 и №63029.127.082, местност „Кривия цер”, землище с.Росен, общ.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет - Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Външен водопровод за урегулиран поземлен имот IV-127082, местност „Кривия цер”, землище с.Росен, общ.Созопол”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 512
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлен имот 81178.1.83, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол”, с трасе в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 81178.1.297, 81178.1.298, 81178.1.332, 81178.1.331, 81178.1.299, 81178.1.300, местност „Мокро скала, 81178.1.86 и 81178.1.85, местност „Митков мост”, 81178.1.21, 81178.1.22 и 81178.1.83, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет - Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлен имот 81178.1.83, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 513
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА от във връзка с чл.16 ал.7, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура
2. Настъпване на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Второстепенна улица от о.т. 1 до о.т. 14 осигуряваща достъп до имот 155 съответстващ по кадастрална карта на имот с идентификатор 63015.504.158 м. „Ново селище” зона по §4 от ЗСПЗЗ з-ще гр. Черноморец, като уличната регулация засяга следните имоти: 63015.504.60, 63015.504.148, 63015.504.160, 63015.504.158, 63015.504.40, 63015.504.10, 63015.40.318, 63015.40.334, 63015.46.14 и 63015.46.15.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 514
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с цел преотреждане на УПИ І „За Община Созопол” в кв.27 (нов идентификатор 67800.505.62 по КК), като същият се преотреди и запише УПИ І „За КОО” в кв.27 по приложената скица-предложение, съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 515
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.12 ал.2 и ал.3 от ЗУТ и чл.54 ал.1 т.3б от ЗГ разрешава да се изработи Подробен усторйствен план – план за засторяване за ПИ №81178.32.379 м.”Биволарски път” землище гр.Черноморец, с цел изграждане на заслон за обществено ползване без промяна предназначението.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.4 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 516
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.54 и чл.153 от Закон за горите, чл.62, ал.9, чл.59, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, приема Подробен устройствен план – регулация и застрояване и план – схемата към него за неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „Лесопарк”, местност ”Света Марина”, землище на гр.Созопол.
С внесеният проект за ПУП - ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер ХХVІІІ -35136, 35030, 36016, с площ от 99 271 кв.м., с отреждане за „Лесопарк”, в местност „Света Марина , землище Созопол. В новообразуваният урегулиран поземлен имот е предвидено разполагане на обекти и съоръжения по приложената план - схема към ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от него.

С Решение №465 от Протокол №21/15.03.2013 година на Общински съвет Созопол, проект „Лесопарк”, включително ПУП и план схемата към него за ПИ 67800.35.30, 67800.35.136 и 67800.36.16, м.”Света Марина” е обявен за обект от първостепенно значение за Община Созопол.

Решението на Общински съвет – Созопол да се обяви в ДВ, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, като същото подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обнародването му в държавен вестник чрез Община Созопол пред Административен съд – Бургас“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 517
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.5, чл.61, ал.1, т.1 от Закона за горите, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Водопровод за почивен дом, сгради и обслужваща сграда в УПИ I-937, по КК идентичен с ПИ 67800.35.101, горска територия, местност „Света Марина", землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.35.105, №67800.35.69, №67800.35.43 и №67800.35.101, горска територия местност „Света Марина", землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Водопровод за почивен дом, сгради и обслужваща сграда в УПИ I-937, по КК идентичен с ПИ 67800.35.101, горска територия, местност „Света Марина", землище гр.Созопол.
1. 3. След влизане в сила на ПУП-ПП, да се изготви оценка за учредяване на сервитута, съгласно чл.63 от Закона за горите.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 518
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.131 от ЗУТ
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: Кабелна разпределителна мрежа за разпространение на телевизионни и радио сигнали с. Атия – подземна и въздушна мрежа” в обхват на поземлени имоти с №81178.40.358 и №81178.40.360 по КК на гр. Черноморец.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 519
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.2 и чл.75, ал.2 и ал.3 от Закона за горите, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 133-134”, осигуряваща достьп до поземлен имот с идентификатор 67800.35.101, горска територия, местност „Света Марина", землище гр.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №67800.35.97 и №67800.35.101, местност „Света Марина", землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица с осови точки 133-134”, осигуряваща достьп до поземлен имот с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина", землище гр.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 520
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията:
1. 1.Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.807, 67800.5.808, 67800.5.809, 67800.5.810 и 67800.5.811, в местност „Буджака”, землище гр.Созопол,”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени изискванията за зона Ов1 по предвиждания на ОУП и за зона „Б” съгласно чл.10 и чл.12 от ЗУЧК:
1. 2. Общински Съвет – Созопол на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработване на ПУП- Частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.807, 67800.5.808, 67800.5.809, 67800.5.810 и 67800.5.811 ,в местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулирани ПИ І-5253,ХІ-5253,ХІІІ-5253, ХІІ-5253 и ПИ 67800.5.811 се обединяват в едно общо УПИ І-5253 с обща площ от 3082 кв.м.
Решението по т.1 да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Във връзка с приетите по горе решения,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67800.5.811 идентичен с второстепенна улица тупик с о.т. 558-830-831, в местност „Буджака”, землище на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 228 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.1. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 29 357 ( двадесет и девет хиляди триста петдесет и седем )лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.5.807, 67800.5.808, 67800.5.809, 67800.5.810 по КККР, идентични с УПИ І-5253,ХІ-5253,ХІІІ-5253, ХІІ-5253 по влязъл в сила застроителен и регулационен план на м.”Буджака”, землище на гр.Созопол ;
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.5.811, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 521
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2013г., както следва:


Гр.Черноморец:
1. Скица №20 /07.03.2013 година

с.Зидарово
1. Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 11.04.2013г)


с.Атия
1. Скица №102/13.09.2010 година(презаверена на 11.04.2013г)
2. Скица №83/05.07.2011 година(презаверена на 11.04.2013г)
3. Скица №81 /05.07.2011 година (презаверена на 11.04.2013г)

с.Росен
1. Скица №43/05.04.2012 година (презаверена на 11.04.2013г)
2. Скица №24/04.02.2008 година (презаверена на 11.04.2013г)
3. Скица №14/27.01.2009 година (презаверена на 11.04.2013г)

Гр. Созопол
1. Скица № 101/ 17. 04. 2013г.
2. Скица № 11819/ 25.03.2013 г. (презаверена на 03.04.2013г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...