:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2013г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№522
Двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№523
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 397/22.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на Oбщина Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
2. Докладна записка с вх.№ 385 /20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 година.
3. Докладна записка с вх.№ 386 /20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г.
4. Докладна записка с вх.№ 390 /20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приключване на Проект “Изминати бъдещи пътища” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
5.Докладна записка с вх.№351/09.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
6.Докладна записка с вх.№352/09.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
7.Докладна записка с вх.№367/15.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
8.Докладна записка с вх.№368/16.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
9.Докладна записка с вх.№372/17.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
10.Докладна записка с вх.№373/17.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
11.Докладна записка с вх.№374/17.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№375/17.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 058026, м. „Бостаните“ в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
13 Докладна записка с вх.№376/18.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Край село“, з-ще с. Равна гора, общ. Созопол.
14. Докладна записка с вх.№377/18.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
15. Докладна записка с вх.№378/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Созопол.
16. Докладна записка с вх.№379/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх.№380/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
18. Докладна записка с вх.№381/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
19. Докладна записка с вх.№382/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
20. Докладна записка с вх.№383/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижими имоти - публична държавна собственост, представляващи „Археологически обекти” по т.3 от настоящето решение, открити на територията на Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№391/21.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№392/21.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
23. Докладна записка с вх.№393/21.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в одобрения лесосечен фонд за горски територии, общинска собственост на насаждения по горскостопански участъци - „Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Созопол за 2013 г”.

IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
24. Докладна записка с вх.№305/17.04.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПРЗ с цел преотреждане за имот извън урбанизираната територия, а именно: УПИ V-10127 по плана на м.”Мапи”, землище на гр. Созопол /идентификатор 67800.53.35 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/ в УПИ V-10127”За сгради за отдих и курорт и трафопост”.
25. Докладна записка с вх.№353/09.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №010008, местност „Вятърницата”, землище с.Росен, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради”.
26. Докладна записка с вх.№384/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУР и ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.503.57, 67800.503.70, 67800.3.320 и ПИ 67800.503.68, идентични с УПИ ІV, кв.89 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
27. Докладна записка с вх.№387/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработeн ПУП - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура, извън градините на населените места, за трасе на обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”.
28. Докладна записка с вх.№388/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Напорна канализация от КПС1 до РШ1 на довеждащ колектор „Созопол”, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол.
29. Докладна записка с вх.№389/20.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 524
Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол както следва:
В ал.3 на чл. 34 б се добавя ново изречение със следния текст:
“”Доход” са всички видове пенсии по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.”


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 525
1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 г., като го допълва с „Общинско горско предприятие Созопол” и със следните лица: Мария Иванова Данданова на длъжност ст. специалист – лесничей, по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, Николинка Георгиева Стаматова на длъжност счетоводител, по маршрут с.Росен – гр.Созопол – с.Росен и Петър Алексиев Кондов на длъжност ръководител участък ГС, по маршрут гр.Приморско – гр.Созопол – гр.Приморско, считано от датата на назначаването им.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 526
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2013г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол-собствен за 2013г. по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 379 707лв. 10 000лв. 1 369 707лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 543 000лв. 10 000лв. 533 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 203 500лв. 5 000лв. 208 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.
на др.оборудв.машини и съоръжения:
-климатици 4бр.за „ОГП Созопол” 0лв. 5 000лв. 5 000лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 11 100лв. 5 000лв. 16 100лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване
на програми продукти- за програмен
продукт „АКСТЪР-WEB-УСЛУГИ”
за общинска администрация 0лв. 5 000лв. 5 000лв.

1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 „Домашен социален патронаж” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 444 450лв. 2 000лв. 442 450лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 2 000лв. 28 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01-придоб.
на компютри и хардуер:
-компютърни конфигурации 2бр.
за ДСП Созопол 0лв. 2 000лв. 2 000лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 585 736лв. 48 648лв. 537 088лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 51 000лв. 9 648лв. 41 352лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 298 727лв. 39 000лв. 259 727лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 555 042лв. 9 648лв. 564 690лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на др.оборудв.машини и съоръжения:
– изграждане на метална конструкция
на сцената на Амфитеатъра гр.Созопол 0лв. 9 648лв. 9 648лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 519 350лв. 39 000лв. 558 350лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НДМА
- „Оцифряване на план за регулация
и застрояване, релеф,надземна
инфраструктура на строителни
граници” на с.Равна гора 0лв. 15 000лв. 15 000лв.

-изготвяне на технически проект
„Консервация и реставрация на
епископска резиденция и светилище
-Южна укрепителна система”гр.Созопол 0лв. 24 000лв. 24 000лв.

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2013г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Атия

2.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 600 лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 600лв. 1 600лв.
в т.ч
подпараграф 52-03-придоб.
на др.оборудв.машини и съоръжения:
-за закупуване на храсторез км.Атия 0лв. 1 600лв. 1 600лв.

2.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 600лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 12 500лв. 1 600лв. 10 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 10 000лв. 1 600лв. 8 400лв.


Кметство с.Равадиново

2.3.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 8 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 900лв. 8 000лв. 30 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 9 000лв. 8 000лв. 17 000лв.

2.4.Намалява плана на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” с 5 000лв. по параграфи, както следва
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 6 000лв. 5 000лв. 1 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

2.5.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 3 000лв. по параграфи, както следва
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 3 000лв. 3 000лв. 0лв.

2.6.Извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 2 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

-Дейност 759 „Други дейности по културата” - увеличение с 2 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – придобиване
на инфрастр.обекти – изграждане
на паметна плоча на поета Христо Фотев
в с.Равадиново 0лв. 2 000лв. 2 000лв.

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.2.1 и т.2.6 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 889 817лв. 64 248лв. 6 954 065лв.
От:
-собствени средства за местни
дейности 6 539 320лв. 64 248лв. 6 603 568лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 527
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Дава съгласие сумата от 70 000 лева представляваща ДДС по Проект “Изминати бъдещи пътища”, да се осигури от бюджета на Община Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 528
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 105/сто и пет/ включително от приложения списък.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 529

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 30/тридесет/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 530

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 12/дванадесет/ включително от приложения списък.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 531

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 34/тридесет и четири/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 532

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 11/единадесет/ включително от приложения списък.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 533

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Равна гора като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 34/тридесет и четири/ включително от приложения списък.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 534

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 57/петдесет и седем/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 535

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва недвижим поземлен имот № 058026, с площ 400кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Бостаните“, с начин на трайно ползване - лозе.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване недвижим поземлен имот № 058026, с площ 400кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Бостаните“, с начин на трайно ползване - лозе, за който е съставен акт за частна общинска собственост 2029/25.03.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 142/сто четиридесет и два лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130025/22.04.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 536

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот № 000196 , по КВС на з-ще с.Равна гора, Община Созопол, местност „Край село“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Изоставена нива, целият с площ 1 114кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1767/15.03.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 937/хиляда деветстотин тридесет и седем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 203/26.04.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 537

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 538

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.492, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 431кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ L-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1659/20.07.2011год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 113 042/сто и тринадесет хиляди и четиридесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 205/17.05.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.493, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 564кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ ХLIХ -общ., кв.53., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1658/20.07.2011год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 147 924/сто четиридесет и седем хиляди деветстотин двадесети четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 206/17.05.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.484, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 581кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LVIIобщ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1666/25.07.2011год.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 135 452/сто тридесет и пет хиляди четиристотин петдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 204/17.05.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 539

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христодулина Михайлова Михова на следните имоти:
- Поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.1.324 /част от Поземлен имот с идентификатор № 67800.1.66/, с проектна площ 1.448 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Пейчов мост”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.13.590 /част от Поземлен имот с идентификатор № 67800.13.45/, с проектна площ 7.005 дка, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност „Добровица”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.1.323 /част от Поземлен имот с идентификатор № 67800.1.66/, с проектна площ 1.056 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Пейчов мост”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.1.322 /част от Поземлен имот с идентификатор № 67800.1.66/, с проектна площ 4.051 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Пейчов мост”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.13.589 /част от Поземлен имот с идентификатор № 67800.13.45/, с проектна площ 2.204 дка, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност „Добровица”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.1.339 /част от Поземлен имот с идентификатор № 67800.1.88/, с проектна площ 3.071 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 540

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.):
1.ОТКАЗВА да предостави на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Илчев Стоянов на следния имот:
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.167, с площ 21.528 дка, с начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол.
2.ОСЗ – Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване наследниците на Ангел Илчев Стоянов с друг имот, от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 541

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.):
1.ОТКАЗВА да предостави на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Курти Димитров Катрамадов на следния имот:
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.165, с площ 17.249 дка, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол.
2.ОСЗ – Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване наследниците на Курти Димитров Катрамадов с друг имот, от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 542

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.):
1.ОТКАЗВА да предостави на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Киро Стоянов Раев на следния имот:
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.166, с площ 20.102 дка, с начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол.
2.ОСЗ – Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване наследниците на Киро Стоянов Раев с друг имот, от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 543

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.2а, ал.1 и ал.2 и чл.146 от Закон за културното наследство , чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост и чл.6,ал.2 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерство на културата , с цел Министерски Съвет да предостави безвъзмездното управление върху имоти –публична държавна собственост, представляващи „Археологически обекти” по т.3 от настоящето решение, открити на територията на Община Созопол;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация чрез областен управител на Област Бургас до Министър на културата с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето управлението на имотите за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства.
3. „Археологически обекти” които да бъдат включени в настоящето предложение са както следва:
• „Крепостни стени и кули (V-ХІV)” в обхват на ПИ 67800.505.127(Южна алея);
• „Южна Крепостна стена с вход и средновековен манастир Св.Никола” в обхват на ПИ 67800.505.118(пл.Хан Крум и ул.Аполония)
• „Северна кула с вход” обхват на ПИ 67800.501.462; 67800.501.545; 67800.501.463(ул.Морски скали)
• „Средновековна църква с некропол „ в подземна част на читалище(Дом на рибаря), гр.Созопол, ПИ 67800.505.88
• „Каструм Домини и средновековен манастир „Св.Апостоли”, нос Скамни в обхвата на ПИ 67800.505.108 и 67800.505.109
• „Антични жилищни сгради V-ІІІ в.пр.хр.”, обхват на ПИ 67800.501.442
• „Античен жилищен и средновековен християнски комплекс” обхват на ПИ 67800.501.483 и ПИ 67800.501.487(ул.Аполония)Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 544

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 545

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2013 год. на картотекирани граждани от с. Габър като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и да бъдат настанени под наем в общински жилища.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 546

Във връзка с промяна в ползването на горите, собственост на Община Созопол през 2013 год. Общински Съвет Созопол на основание чл.101,ал.1 от Закон за горите, във връзка с Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост, одобрява промяна на комплектуването в лесосечен фонд на–годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Созопол за 2013 г. по видове сечи и насаждения по горскостопански участъци както следва:
1. Отпадат от ГСУ Ропотaмо следните подотдели:

II.ГСУ Ропотамо
Отдел подотдел вид сеч % ползване прогнозен добив пл.м 3
456 а постепенно-котловинна 25% 410 м3
456 в постепенно-котловинна 25% 540 м3
456 г постепенно-котловинна 25% 490 м3
460 а постепенно-котловинна 25% 300 м3
460 б постепенно-котловинна 30% 90 м3
460 в постепенно-котловинна 25% 190 м3
460 д постепенно-котловинна 25% 165 м3
460 е постепенно-котловинна 30% 245 м3
460 з постепенно-котловинна 30% 160 м3
460 и постепенно-котловинна 25% 410 м3
460 л постепенно-котловинна 25% 540 м3
460 м постепенно-котловинна 25% 180 м3
460 о постепенно-котловинна 25% 300 м3

Общо II ГСУ 4020 м3

2. Включват се за ползване през 2013 год.:
II.ГСУ Ропотамо – 4 000 пл.куб.м.
В останалата си част „Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Созопол за 2013 г.” остава непроменен.
Общо прогнозно количество добив на дървесина за Община Созопол: 13 280 плътни кубически метра се запазва.
2.На основание взетото решение по т.1, Кмета на Община Созопол да утвърди годишния план за сеч от Общински горски територии за 2013 в едно с приетите промени в него.
3.Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да осъществи изпълнението на решението.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 547

1. Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП- ЧИ на ПРЗ и преотреждане за имот извън урбанизираната територия, представляващ УПИ V-10127”За сгради за отдих и курорт” по плана на м.”Мапи”, з-ще на гр. Созопол, същия да се преотреди и запише УПИ V-10127”За сгради за отдих и курорт и трафопост”,като се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост при следните застроителни показатели:плътност на застрояване-30%, Нкорниз=10,00м, Кинт.=1,00, начин на застрояване- свободно.
2. Общински съвет на основание чл.124Б ал.1 от ЗУТ одобрява Задание вх.№ 4-26-00-108/2/11.04.2013г. за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б ал.4 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 548

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол допуска изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №010008, местност „Вятърницата”, землище с.Росен, общ.Созопол, с цел изграждане на „Вилни сгради”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• преди издаване на виза от гл.архитект на Община Созопол, инвеститорът да информира РИОСВ – гр.Бургас за инвестиционното намерение;
• Проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. = 0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1.2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол одобрява заданието за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №010008, местност „Вятърницата”, землище с.Росен, общ.Созопол, с цел изграждане на „Вилни сгради”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 549

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПУР и ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.503.57, 67800.503.70 , 67800.3.320 и ПИ 67800.503.68 идентични с УПИ ІV, кв.89 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта, както следва:
• Проектна площ на изменението от 490 кв.м.ид.части, съответно 424 кв.м. от ПИ 67800.503.68 и 66 кв.м. от ПИ 67800.3.320, която част се предава към новообразуван УПИ ІV-70,57,68,320 , и
• Проектна площ от 610 кв.м. площ на 67800.503.70(предходен номер 1488 , целият с площ от 942 кв.м.) от която част се предават 580 кв.м. към проектен ПИ 67800.503.194(предходен номер 67800.503.192) , улична регулация;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ІV-70,57,68,320 целият с площ от 1484 кв.м. , при квоти на идеалните части 490 кв.м.ид.части за Община Созопол и 994 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.503.57, 67800.503.70 и ПИ 67800.503.194 ;
С проекта за ЧИ на ПУР и ПУП-ПРЗ се обособява и нова улична регулация между о.т.709 и о.т.744, с проектен номер 67800.503.194 и площ от 580 кв.м.
1.2.Одобрява представената пазарна оценка в размер на 43 814 /четиридесет и три хиляди осемстотин и четиринадесет /лв без вкл.ДДС за площта от 490 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.503.57 и 67800.503.70 по ККР, идентичен с УПИ ІV, квартал 89 по план на гр.Созопол ;
1.3.Одобрява представената пазарна оценка в размер на 51 338 /петдесет и една хиляди триста тридесет и осем /лв без вкл.ДДС за площта от 580 кв.м,която Община Созопол придобива и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.503.57, 67800.503.70 и проектен ПИ 67800.503.194
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 550

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
 „Дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”.

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитути на елементи на техническа инфраструктура за отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване, в обхват на поземлени имоти:
• ПИ 67800.1.43 с площ на сервитут от 123.66 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
• ПИ 67800.1.155 с площ на сервитут от 32.9 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
• ПИ 67800.1.227 с площ на сервитут от 128.39 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
• ПИ 67800.1.235 с площ на сервитут от 128.72 кв.м., общинска собственост – земеделска територия


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 551

Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Напорна канализация от КПС1 до РШ1, на довеждащ колектор „Созопол”, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, с трасе и сервитути в обхват на част от поземлен имот №67800.35.106 и сервитута на пътя Бургас-Созопол в участъка между к-г „Златна рибка” – гр.Созопол, землище гр.Созопол.
С Решение №338 от Протокол №14/02.11.2012 година на Общински съвет – Созопол, проект за „Проектиране и изграждане на напорна канализация от КПС1 до РШ1, на довеждащ колектор „Созопол”, е обявен за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 552

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2013г, както следва:

Гр.Созопол:
1. Скица №117 /29.04.2013 година
2. Скица № 134/27.05.2013г.
3. Скица № 135/27.05.2013г.
4. Скица № 136/27.05.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...