:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет - Созопол, проведено на 30.09.2013г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№609

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 630/09.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета на седмо заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г.
2. Докладна записка с вх. № 642/16.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „Аполония Ризорт“ ООД.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
3. Докладна записка с вх. № 628/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол като партньор по проектно предложение към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
4. Докладна записка с вх. № 636/11.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2013/ 2014 учебна година.
5. Докладна записка с вх. № 637/11.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала,средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2013/2014 година.
6. Докладна записка с вх. № 638/11.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014 година на Функция „Образование“.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх. № 594/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Атия“, з-ще гр.Черноморец общ.Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 595/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Права за безвъзмездно преминаване и сервитути през недвижими имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 67, ал.2 от ЗЕ и чл.287, ал.4 от ЗЕС.
9. Докладна записка с вх. № 596/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-114, кв.22 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх. № 597/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-114, кв.22 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх. № 598/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в м.“Росенец“, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 599/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №268 по плана на м-ст „Ц.Д.Г.”з-ще с.Росен.
13. Докладна записка с вх. № 600/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №191 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен.
14. Докладна записка с вх. № 609/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
15. Докладна записка с вх. № 610/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
16. Докладна записка с вх. № 613/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 614/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-36, кв.5 по плана на с.Габър, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 615/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-36, кв.3 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 616/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 81178.501.487 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 617/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
21. Докладна записка с вх. № 618/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
22. Докладна записка с вх. № 619/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
23. Докладна записка с вх. № 620/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
24. Докладна записка с вх. № 621/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
25. Докладна записка с вх. № 622/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
26. Докладна записка с вх. № 624/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на новообразуван имот №70.57 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Хаджи али дере”, землище гр.Созопол, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
27. Докладна записка с вх. № 632/11.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, в землищата на територията на Община Созопол, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на НРПУРОС.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
28. Докладна записка с вх. № 533/31.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен водопровод за УПИ I-9083 в местност „Синетудис”, землище гр.Созопол.
29. Докладна записка с вх. № 534/31.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №000519, местност „Факуда”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, с цел изграждане на „паркинг и трафопост”.
30. Докладна записка с вх. № 535/31.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 551/06.08.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – Частично изменение на план за улична регулация, промяна от осова точка 272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-246-234-233-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232 , по плана на м.”Мапи”, в землище на гр. Созопол ;
32. Докладна записка с вх. № 564/09.08.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план – план регулация и застрояване с цел промяна предназначението за имот извън урбанизираната територия, а именно новообразуван имот № 134.185 по плана на новообразуваните имоти на зона по § 4, землището на село Крушевец, община Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради” и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктора, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот 134.185, землище с.Крушевец, зона по §4 от ЗСПЗЗ.
33. Докладна записка с вх. № 593/03.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ VI 10397, 10398, 10433 в м. „Ачмалъци“, з-ще на гр. Созопол / пи с идентификатор 67800.10.717 по КК на гр. Созопол/.
34. Докладна записка с вх. № 603/04.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПР за имоти извън урбанизираната територия, а именно: УПИ І-11050 по плана на м.”Св.Агалина”, землище на гр. Созопол /идентификатори 67800.11.50 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, като промяната се състои в разделяне на УПИ І-11050 на два нови равноплощни УПИ с №№ І-11050, съдържащ 2000 кв.м. и ІІІ-11050, съдържащ 2000 кв.м. и застроителни показатели, съобразени с тези в “Рекреационна устройствена зона за вилен отдих”, в съответствие с проекта за ОУП на община Созопол.
35. Докладна записка с вх. № 604/04.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ5121 и УПИ ІІІ5121 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.5.829 и 67800.5.830 по КК на гр.Созопол /.
36. Докладна записка с вх. № 605/04.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица от о.т. 4 до о.т. 15 м. „Памуците” з-ще с. Росен.
37. Докладна записка с вх. № 606/04.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план – план регулация и застрояване с цел промяна предназначението за имот извън урбанизираната територия, а именно новообразуван имот № 134.308 по плана на новообразуваните имоти на зона по § 4, землището на село Крушевец, община Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради”.
38. Докладна записка с вх. № 607/04.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план – план регулация и застрояване с цел промяна предназначението за имот извън урбанизираната територия, а именно новообразуван имот № 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по § 4, землището на село Крушевец, община Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради” и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот 135.187, землище с.Крушевец, зона по §4 от ЗСПЗЗ.
39. Докладна записка с вх. № 611/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел 20kV от ТП „Герените” до ЖРС №239-7 на ВЛ 20kV „Алепу”, Община Созопол.
40. Докладна записка с вх. № 612/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол.
41. Докладна записка с вх. № 623/05.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.433 с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.32.433 ; №81178.32.434 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец ”.
42. Докладна записка с вх. № 629/09.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на трасе и учредяване на право на преминаване и сервитут в полза на „БТК“ АД, през имоти 81178.502.229, 81178.502.282 и 81178.502.294, общинска собственост и одобряване оценка за ПИ 81178.502.294.
43. Докладна записка с вх. № 633/11.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”.
44. Докладна записка с вх. № 634/11.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол.
45. Докладна записка с вх. № 641/16.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І973 в м.”Света Марина”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.35.101 по КК на гр.Созопол /.
46. Докладна записка с вх. № 646/18.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ I10256 /ПИ с идентификатор 67800.10.10.256 по КК на гр.Созопол/ и ІІІ10233 /ПИ с идентификатор 67800.10.233 по КК на гр.Созопол/, местност ”Мапи”, землище Созопол.

V. Докладна записка с вх. № 648/ 20.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с. Равадиново, общ. Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№610

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г. в Раздел пети „ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” като текстове със следното съдържание:


Чл.19. ал.(2) /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №610/30.09.2013г./
За останалите населени места , непосочени в ал.1, разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и хранитеОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№611

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „Аполония Ризорт” ООД, ЕИК 200180098, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”България” № 102, ет.5, офис 60, представлявано от Пламен Димитров Хинчовски и Иван Стойков Събков – Управители.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№612

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:

1. Община Созопол да бъде партньор по проект: „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”, като декларира че предназначението на сградата „Тракийски хан”, намираща се в УПИ XVII-227, кв.18 по Плана на град Созопол, с АОС №108/21.12.1999г., определена за Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
2. Община Созопол като партньор да осигури съфинансиране в размер на 15% от стойността на проекта.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№613

1. Общински съвет Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2013/2014 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№614

1. Общинският съвет Созопол одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения, определя средна посещаемост-10 деца в група , храноден до 2,50 лв. на дете за учебната 2013/2014 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№615

1.Общинският съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014 година на Функция „Образование”.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№616

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.57, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.56, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.55, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.54, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10001кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.57, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1908/13.09.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 100130/сто хиляди сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130083/29.08.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.56, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1907/13.09.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 100130/сто хиляди сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130082/29.08.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.55, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1906/13.09.2012год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 100130/сто хиляди сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130081/29.08.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.54, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10001кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1905/13.09.2012год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 100130/сто хиляди сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130080/29.08.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№617
Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от Закон за енергетиката и чл.287, ал.4 от Закон за електроните съобщения, дава своето съгласие и оправомощава Кмет на Община Созопол да учреди съответните безвъзмездни права по предвидения специален ред в полза на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги или лицензирано енергийно дружество, при изпълнение на следното условие:

• За проекта на инженерната инфраструктура да е прието решение на Общински съвет Созопол, с което да е одобрен съответния ПУП – Парцеларен план за неурбанизираните територии или съгласувано трасе в урбанизираната територия.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№618
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Олег Георгиев Цифундарев, чрез продажба на 92кв.м. ид.ч./деветдесет и два кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-114/едно римско за имот с планоснимачен номер сто и четиринадесет/, кв.22/двадесет и две/ по плана на с.Равна гора, общ.Созопол, целият с площ 619 /шестстотин и деветнадесет/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130087/29.08.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 290 лв./хиляда двеста и деветдесет лева/, без ДДС.,/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№619
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Олег Георгиев Цифундарев, чрез продажба на 50кв.м. ид.ч./петдесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІІ-114/две римско за имот с планоснимачен номер сто и четиринадесет/, кв.22/двадесет и две/ по плана на с.Равна гора, общ.Созопол, целият с площ 542 /петстотин четиридесет и два/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130086/29.08.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 700 лв./седемстотин лева/, без ДДС.,/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№620
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот № 44 по плана на зоната по §4 в местност „Росенец“, землище с.Росен, целият с площ 391кв.м., с начин на трайно ползване - земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1962/03.12.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4670/четири хиляди шестстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130058/16.07.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№621
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Сашко Върбанов Динев и Пенка Иванова Динева, чрез продажба на 383 кв.м. ид.ч. /триста осемдесет и три кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от в имот №268 по плана на м-ст „Ц.Д.Г.”з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 983 /деветстотин осемдесет и три/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130057/16.07.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 4 570лв./четири хиляди петстотин и седемдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№622
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът н-ци Стефан Тодоров Костадинов, чрез продажба на 530 кв.м. ид.ч. /петстотин и тридесет кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от в имот №191 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 1130 /хилчда сто и тридесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130085/29.08.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 330 лв./шест хиляди триста и тридесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№623
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.):
1.ОТКАЗВА да предостави на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев на следнте имоти находящи се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2458, с проектна площ 2,800дка.;
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2459, с проектна площ 4,800дка,
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2460, с проектна площ 2,500дка,
образувани от Поземлен имот с идентификатор 67800.12.76, с площ 20,048дка, с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол
2.ОСЗ – Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев с други имоти, от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№624
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.):
1.ОТКАЗВА да предостави на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев на следнте имоти находящи се в землище с.Равадиново, общ.Созопол:
1. Проектен имот № 005177, с проектна площ 2,086дка., проектен имот № 005178, с проектна площ 2,000дка. и проектен имот № 005179, с проектна площ 1,775дка., образувани от делбата на имот № 005054, с площ 5.861дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Герен соват“.
2. Проектен имот № 011119, с проектна площ 1,586дка., проектен имот № 011120, с проектна площ 1,767дка. и проектен имот № 011121, с проектна площ 1,616дка., образувани от делбата на имот № 011051, с площ 4,969дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“.
3. Проектен имот № 010137, с проектна площ 2,000дка., проектен имот № 010138, с проектна площ 2,000дка., и проектен имот № 010139, с проектна площ 3,655дка., образувани от делбата на имот № 010104, с площ 7,655дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“.
4. Проектен имот № 014056, с проектна площ 3,710дка., образуван от делбата на имот № 014029, с площ 7,771дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Халваджи дол“.
5. Имот № 015263, с площ 8,407дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Добровица“.
6. Проектен имот № 015272, с проектна площ 2,711дка., проектен имот № 015273, с проектна площ 9,230дка. и проектен имот № 015274, с проектна площ 7,499дка. образуван от делбата на имот № 015089, с площ 19,440дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Добровица“.

2. ОСЗ – Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев с други имоти, от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№625
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Новообразуван имот 134.255 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 585кв.м.
1.2. Новообразуван имот 134.253 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 602кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Новообразуван имот 134.255 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 585кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2138/07.08.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5590/пет хиляди петстотин и деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130090/02.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Новообразуван имот 134.253 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 602кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2137/07.08.2013г.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5750/пет хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130091/02.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№626
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът н-ци Димитър Георгиев Янков /Удостоверение за наследници с Изх. № 94-01-27283/08.08.2013г./, чрез продажба на 97 кв.м. ид.ч. /деветдесет и седем кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ VІ-36, кв.5 /шест римско за имот с планоснимачен номер тридесет и шест/, кв.5 /пет/ по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 717 /седемстотин и седемнадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130093/03.09.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 713 лв./седемстотин и тринадесет/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№627
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Дора Димитрова Стойнова, чрез продажба на 30 кв.м. ид.ч. /тридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ VІ-36, кв.3 /шест римско за имот с планоснимачен номер тридесет и шест/, кв.3/ три/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 755 /седемстотин петдесет и пет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130092/02.09.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 295 лв./двеста деветдесет и пет/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№628
Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът н-ци Тодор Николов Иванов /у-ние за наследници 017/07.01.2013г., презаверено на 22.07.2013г./ и Георгина Василева Иванова, чрез продажба на 13 кв.м. ид.ч. /тринадесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XІ-517, кв.55 /единадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин и седемнадесет/, кв.55/ петдесет и пет/ по плана на гр.Черноморец, общ.Созопол, ПИ с идентификатор 81178.501.487 по КК на гр.Черноморец, целият с площ 979 /деветстотин седемдесет и девет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130094/02.09.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 384 лв./хиляда триста осемдесет и четири лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№629
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот № 020006, с площ 0,840дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност „Дамвето”, землище с.Крушевец, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 12/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Димитров Дапчев.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№630
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с идентификатор № 67800.13.92, с площ 4,804дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Добровица”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Карамфила Станева Петкова.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№631
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Киряков Таушанов, следните имоти, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.16.46, с площ 5,830дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.16.123, с площ 1,142дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.16.63, с площ 1,653дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.16.82, с площ 10,500дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол;Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№632
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с идентификатор № 67800.14.51, с площ 1,811дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Султана Андонова Кюмурджиева.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№633
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот № 001186, с площ 3,217дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Змарагда Николова Парашкевова.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№634
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Янев Котланов, следните имоти, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
- Поземлен имот с идентификатор № 81178.35.13, с площ 5,215дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Акра”, землище гр.Черноморец;
- Поземлен имот с идентификатор № 81178.37.71, с площ 2,396дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Габрака”, землище гр.Черноморец;
- Поземлен имот с идентификатор № 81178.35.110, с площ 4,509дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Акра”, землище гр.Черноморец;Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№635
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ към постановление №234 определя цена за закупуване на 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №70.57 /целият имот с площ от 350 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти на местност ”Хаджи али дере”, землище гр.Созопол, община Созопол, област Бургас на стойност 2 442,30 лв. /две хиляди четиристотин четиридесет и два лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0016/02.09.2013г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Христо Стаматов Явахчов да придобие право на собственост върху 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №70.57 /целият имот с площ от 350 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти на местност ”Хаджи али дере”, землище гр.Созопол, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№636
1. Да се отдават под наем, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с Общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, за срок от 10години, считано от стопанската 2013/2014година, обработваемите земеделски земи, частна общинска собственост в землищата на територията на Община Созопол, посочени в Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар, на обработваемите земеделски земи, съгласно посочените в Приложение № 2 – неразделна част от настоящото решение, представляващи основния размер на наема за Държавния поземлен фонд, определен със Заповед №РД-46-107/06.03.2013г. на Министъра на земеделието и храните.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№637
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен водопровод за УПИ I-9083 в местност „Синетудис”, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-26-00-684/1/26.07.2013 година, за проектиране за обект: „Външен водопровод за УПИ I-9083 в местност „Синетудис”, землище гр.Созопол.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№638
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот 000519, местност „Факуда”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, с цел изграждане на „паркинг и трафопост”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 8%,
• К инт. мак. =0,25,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-ВД-98/1/23.07.2013г., за изработване на:
- ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот 000519, местност „Факуда”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, с цел изграждане на „паркинг и трафопост”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№639
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване за охранителна зона „Б” от ЗУЧК:
• плътност на застрояване мак. 60%,
• К инт. мак. =1,5,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-З-24/1/23.07.2013г., за изработване на:
- ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”;
- ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол.

1. 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№640
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15,ал.2, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия ;

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план – Частично изменение на план за улична регулация, промяна от осова точка 272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-246-234-233-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232 , с ширина 7,00м., и тротоар едностранно с ширина 1,00м. по плана на м.”Мапи”, в землище на гр. Созопол, като габарита на уличната регулация остава без промяна. Промяната касае преместването на предвидения тротоар в западна посока.
Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№641
1.Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, във връзка, чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ, допуска да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ № 134.185, по плана на новообразуваните имоти на зона по § 4, землище с.Крушевец, община Созопол за „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди” със следните показатели на застрояване: Плътност на застрояване-20%, Кинт-0.8, Н-7.м., Озеленяване -50%. и
2. Допуска да бъде изработен Подробен устройствен план- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктора , извън границите на населените места за „Второстепенна улица- тупик, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот 134.185, като второстепенната улица се проектира за имот 134.185/ полски път/.
При изработване на ПУП-ПРЗ, да бъдат спазени следните изисквания:
1. В бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост
2. Проекта за ПУП-ПРЗ, предварително да се съгласува от възложителя с РИОСВ-гр.Бургас, с „В и К - ЕАД” гр.Бургас, с „Електроразпределение”, с Проектанта на ОУП/ТУП/-ЕТ„Форум Александрови” гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.


3.Общински съвет на основание чл.124 Б, ал.1 от ЗУТ, одобрява Задание с вх.№ 4-94-Д-27/28.03.2013г. за проектиране и изработване на ПУП-ПРЗ, на основание чл.125 от ЗУТ
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б, ал. 2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№642
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПРЗ и преотреждане за имот представляващ VІ10397,10398,10433 „За сгради за отдих и курорт” по плана на м.”Ачмалъци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.717 по КК на гр.Созопол/, същия да се преотреди и запише УПИ VІ10397,10398,10433 „За сгради за отдих и курорт и трафопост”, като се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост при следните застроителни показатели : плътност на застрояване – 30%, Кинт=1.00м. , Нкорниз=10,00м. , начин на застрояване – свободно.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VІ10397,10398,10433 в м.”Ачмалъци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.717 по КК на гр.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№643
Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП- ЧИ на ПР за имот извън урбанизираната територия, представляващ УПИ №І-11050 по плана на м.”Св.Агалина”, землище на гр. Созопол /идентификатори 67800.11.50 по кадастрална карта на гр. Созопол , като:
1. промяната се състои в обособяване на два нови УПИ с №№ І-11050 с площ 2000 кв.м. и ІІІ-11050 с площ 2000 кв.м. и застроителни показатели, съобразени с тези в “Рекреационна устройствена зона за вилен отдих”, в съответствие с проекта за ОУП на община Созопол:
2. Общински съвет на основание чл.124Б ал.1 от ЗУТ одобрява Задание вх.№ 5-94-00-698/1/06.08.2013г. за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№644
1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ5121 и УПИ ІІІ5121 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.5.829 и 67800.5.830 по КК на гр.Созопол /
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ5121 и УПИ ІІІ5121 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.5.829 и 67800.5.830 по КК на гр.Созопол /

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№645
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т. 8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.17а ал.1 т.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.2 и чл.29 /изм. ДВ бр.39 от 2011/ ал.1 от закона за опазване на земеделски земи, Общински съвет гр. Созопол съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Второстепенна улица от о.т. 1 до о.т. 15 м. „Памуците” з-ще с. Росен.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура на с. Росен с цел осигуряване на достъп до имот 134039 и 134040.
2. Настъпване на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Второстепенна улица от о.т. 1 до о.т. 15 с ширина 9 метра / 6м. ширина на уличното платно и двустранно тротоари по 1,5м./ м. „Памуците” з-ще с. Росен”, като уличната регулация засяга следните имоти: 134039, 134040, 134004, 134034, 134001, 010244, 010245, 010254, 010259, 010266, 000184, 000182, 000235, 000246, 134034, 134001, 010244, 010245, 010254,010259, 010266, 000184, 000182, 000235, 000246 в з-щето на с. Росен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№646
1. Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, във връзка, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, допуска да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ № 134.308, по плана на новообразуваните имоти на зона по § 4, землище с.Крушевец, община Созопол за „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди” със следните показатели на застрояване: Плътност на застрояване-20%, Кинт-0.8, Кк -7.00м., Озеленяване -50%.
При изработване на ПУП-ПРЗ, да бъдат спазени следните изисквания:
1. В бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост
2. Проекта за ПУП-ПРЗ, предварително да се съгласува от възложителя с РИОСВ-гр.Бургас, с „ВиК- ЕАД” гр.Бургас, с „Електроразпределение”, с Проектанта на ОУП/ТУП/-ЕТ„Форум Александрови” гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.


3.Общински съвет на основание чл.124 Б, ал.1 от ЗУТ, одобрява Задание с вх.№ 4-26-00-568/09.08.2013г. за проектиране и изработване на ПУП-ПРЗ, за имот № 134.308 по плана на новообразуваните имоти на зона по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, на основание чл.125 от ЗУТ.

Настоящото решение да се обяви по чл.124Б, ал. 2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№647
1.Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, във връзка, чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ, допуска да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ № 135.187, по плана на новообразуваните имоти на зона по § 4, землище с.Крушевец, община Созопол за „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди” със следните показатели на застрояване: Плътност на застрояване-20%, Кинт-0.8, Н-7.м., Озеленяване -50%.
2.Допуска да бъде изработен Подробен устройствен план- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура , извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот 135.187, като второстепенната улица се проектира за имот 135.188 /полски път/.
При изработване на ПУП-ПРЗ, да бъдат спазени следните изисквания:
1. В бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост
2. Проекта за ПУП-ПРЗ, предварително да се съгласува от възложителя с РИОСВ-гр.Бургас, с „В и К - ЕАД” гр.Бургас, с „Електроразпределение”, с Проектанта на ОУП/ТУП/-ЕТ„Форум Александрови” гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.

3.Общински съвет на основание чл.124 Б, ал.1 от ЗУТ, одобрява Задание с вх.№ 7-94-Д-150/31.07.2013г. за проектиране и изработване на ПУП-ПРЗ, за имот 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по §4, землище на с.Крушевец, община Созопол, на основание чл.125 от ЗУТ.

Настоящото решение да се обяви по чл.124Б, ал. 2 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№648
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.1 и т.4, чл.61, ал.1, т.1 от Закона за горите, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел 20kV от ТП „Герените” до ЖРС №239-7 на ВЛ 20kV „Алепу”, Община Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-26-00-584/3/04.09.2013 година, за проектиране за обект: „Кабел 20kV от ТП „Герените” до ЖРС №239-7 на ВЛ 20kV „Алепу”, Община Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.54 ал.2, т.4 от Закона за горите, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

1. 4. След влизане в сила на ПУП-ПП, да се изготви оценка за учредяване на сервитута, съгласно чл.63 от Закона за горите.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№649
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване за охранителна зона „Б” от ЗУЧК:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол.

1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-С-73/3/03.09.2013г., за изработване на:
- ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”;
- ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол.

1. 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№650

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.433 ”преминаващи през следните поземлени имоти в землище гр.Черноморец – част от ПИ №81178.32.433 ; №81178.32.434 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец ”

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№651
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.287, ал.2 от Закон за електронните съобщения , Общински Съвет Созопол, съгласува трасе на линейна техническа инфраструктура за ПИ 81178.502.229, 81178.502.282 и 81178.502.294 , като дава съгласие за учредяване право на преминаване и сервитути на основание чл.287, ал.4 от ЗЕС в обхват на поземлените имоти, общинска собственост, урбанизирана територия гр.Черноморец;
2. Общински Съвет на основание чл.287,ал.4 от Закон за електронните съобщения одобрява цена от 224 лева за право на преминаване от 19.30 л.м. и сервитут от 23.84кв.м.за ПИ 81178.502.294, частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед и сключи договор за учредяване на право на преминаване на основание чл.281а от Закон за електронните съобщения .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№652
Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ

ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места „Дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти: №67800.1.43, №67800.1.112, №67800.1.155, №67800.1.157, №67800.1.227, №67800.1.235, №67800.1.260, №67800.1.263, №67800.1.265, №67800.1.267, №67800.1.269, №67800.1.312, землище гр.Созопол.

С Решение №40 от Протокол №3/24.11.2011 година, обект: „Дълбокоморско заустване” е обявен за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№653
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване,
• да бъдат определени границите на зона “А” и “Б”, чрез преки геодезически измервания, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и се отразят върху кадастралните карти създадени по Закона за кадастъра и имотния регистър или върху картите на възстановената собственост, създадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд,;
• да се представи и регистър с координати на границата прецизираща зона „А” и зона „Б”.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак. =0,5, кота корниз Н мак. = 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

• за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак. =1,0, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-802/1/11.09.2013г., за изработване на:
• ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”;
• ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол.

1. 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№654

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПЗ за имот представляващ І973 „За почивен дом” по плана на м.”Света Марина”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.35.101 по КК на гр.Созопол/, като се предвиди изграждането на трафопост, ресторант, изгребна яма за битова канализация, подземен резервоар за дъждовна вода, плувен басейн с подземни компенсаторно и филтърно помещения и подземен магазин под плажа на басейна в УПИ І973 м.”Света Марина”, з-ще на гр.Созопол.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ І973 в м.”Света Марина”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.35.101 по КК на гр.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№655
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ допуска изработването на ПУП – ЧИ на ПРЗ в обхват на урегулирани поземлени имоти I10256 и ІІІ10233 по плана на м.”Мапи”, землище на гр.Созопол, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота. С ПУП-ЧИ на ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот І10233,10256, местност ”Мапи”, землище Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт, при следните показатели на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак. = 1,0, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, като точните граници и цели на разработката са указани в скицата – предложение, която е неразделна част от заданието.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-26-00-298/1/13.09.2013година, за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I10256 /ПИ с идентификатор 67800.10.10.256 по КК на гр.Созопол/ и ІІІ10233 /ПИ с идентификатор 67800.10.233 по КК на гр.Созопол/, местност ”Мапи”, землище Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№656

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имоти частна общинска собственост, а именно:
• Урегулиран поземлен имот III-13033, в кв.47 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м., за който е съставен АЧОС №1368/17.08.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот VIII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 340 кв.м., за който е съставен АЧОС №1182/10.02.2009г.;
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу изброените недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, изброени както следва:
• Урегулиран поземлен имот III-13033, в кв.47 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м., за който е съставен АЧОС №1368/17.08.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот VIII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 340 кв.м., за който е съставен АЧОС №1182/10.02.2009г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...