:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2013 Г.Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№709

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 785/21.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2014 година.
2. Докладна записка с вх. № 798/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „Бул Акуа“ ЕООД
3. Докладна записка с вх. № 823/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на промяна в предмет на Договор № 8-172 от 29.04.11г.
4. Докладна записка с вх. № 824/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участието на Община Созопол като съдружник в друго търговско дружество
5. Докладна записка с вх. № 825/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „ГРИЙНЛАЙФ“ ЕАД.
6. Докладна записка с вх. № 826/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 828/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на „Общински културен център“ Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 830/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
9. Докладна записка с вх. № 769/11.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Созопол 2014-2020г.
10. Докладна записка с вх. № 821/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2014г.
11. Докладна записка с вх. № 827/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 година.
12. Докладна записка с вх. № 829/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г.
13. Докладна записка с вх. № 833/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
14. Докладна записка с вх. № 771/12.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на имоти – публична общинска собственост, находящи се с. Габър, Община Созопол в частна общинска собственост.
15. Докладна записка с вх. № 784/19.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Черноморец, общ.Созопол.
16 . Докладна записка с вх. № 786/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XII-241, кв.29 по плана на с. Индже Войвода, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 787/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул.“Стара планина“ бл.1, на наемател настанен по административен ред.
18. Докладна записка с вх. № 788/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти –частна общинска собственост,находящи се в м. „Карагяура“, з-ще Крушевец, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 789/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент, находящ се в жилищна сграда в с. Индже Войвода, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 790/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в з-ще Равадиново, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 803/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-780, кв.54 по плана на с. Росен, Община Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 804/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-497, кв.9 по плана на с.Зидарово, общ. Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 805/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-316, кв.39 по плана на с.Равна гора, общ. Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 807/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-210, кв.18 по плана на гр. Созопол, с идентификатор №67800.505.16 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 808/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобствениците в ПИ 67800.502.77 по КК идентичен с УПИ II-865, кв.80 по плана на гр.Созопол, общ. Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 819/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
27. Докладна записка с вх. № 770/12.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПРЗ за имоти извън границата на урбанизираната територия, а именно: УПИ 9050 с площ – 2876кв.м. по плана на м. „Синетудис“, землище на гр. Созопол/ идентификатори 67800.9.50 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, като промяната се изрази в преотреждане на нов УПИ с предназначение „ За трафопост“.
28. Докладна записка с вх. № 776/15.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.415” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.35.171 ; №81178.32.388 ; №81178.32.434 и № 81178.32.415 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец.
29. Докладна записка с вх. № 799/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на част от 500 м2 от ПИ 63015.505.173, целия с площ от 783 м2, по КК (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи процедирания поземлен имот.
30. Докладна записка с вх. № 800/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на задание със скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ / за част от урбанизирана територия за ПИ № 1218 от кв. 38 и преотреждане на същия за „ жилищно строителство”, участващ в УПИ ІІІ „За озеленяване и младежки клуб” по кадастралния, регулационен и застроителен план на село Крушевец, община Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 801/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088 в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението.
32. Докладна записка с вх. № 806/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица) в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.
33. Докладна записка с вх. № 816/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 817/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.
35. Докладна записка с вх. № 818/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.
36. Докладна записка с вх. № 820/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
37. Докладна записка с вх. № 831/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

VI. Докладна записка с вх.№ 846/ 13.12.13г. от Кр. Германова – Председател на Обс – Созопол, относно: Ратифициране на Споразумение за партньорство между Община Созопол- Република България и Община Сигишоара – Република Румъния.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№710

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2014 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№711

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „Бул Акуа” ЕООД, ЕИК 202232729, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Александър Стамболийски” № **, представлявано от Мирослав Янков Николов – Управител.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№712

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.20а от Закон за задълженията и договорите , Общински Съвет Созопол, одобрява промяна в предмет на договор № 8-172 от 29.04.11г за учредяване право на ползване, като дава съгласие вместо „Четворен тенискорт„ да бъде вписано изграждането на „Два двойни тенискорта”.
2. Разположението на всички предвидени спортни площадки и игрища да бъде съобразено с предвиденото разположение по влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 516/24.04.2013г.;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед и сключи анекс към договор № 8-172 от 29.04.2011г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№713

По предложение на вносителя Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. № 824/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участието на Община Созопол като съдружник в друго търговско дружество, от дневния ред.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№714

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „ГРИЙНЛАЙФ“ ЕАД, ЕИК 175179187, седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, район Лозенец, ул.”Златен рог” № 20-22, ет.7, представлявано от Теофил Петров Петров – Изпълнителен директор.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№715

На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,и чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси,Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Созопол:

1. В чл.7 се правят следните допълнения:
Създава се нова ал.4 със следния текст:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв включително.”

2. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
- Ал. 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.”
- Създава се нова ал.2 със следния текст :
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения данък.”
- Досегашната ал.2 става ал.3 със следния текст:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения данък.”
- Досегашната ал.3 става ал.4.
- Създава се нова ал.5 със следната редакция:
„(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”

3. В раздел VІ Туристически данък, в чл.58 се правят следните изменения :
В чл.58, ал.1 т.а) числото „0,20” се заменя с „0,40”, т.б) числото „0,20” се заменя с „0,40”, т.в) числото „0,30” се заменя с „0,40”.

4. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §13 със следния текст :
„§13 Промените и допълненията приети с решение №715/17.12.2013г., влизат в сила от 01.01.2014 г.”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№716

1.На основание чл.21 ал. 2, във връзка с чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол, считано от 01.01.2014г. създава „Общински културен център” гр.Созопол със статут на самостоятелно юридическо лице със собствен бюджет, който да:
1.1.Определя самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността си.

2.В „Общински културен център” се обособяват следните дейности с обща численост на персонала – 18 щата, както следва:
2.1.Държавна дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер” с численост на персонала – 4 щата, и „Ми Г „ – дофинансиране с общински приходи - 2 щата, чиято дейност тематично ще обхваща различни области на знанието и изкуството и ще се осъществява на основата на различни по своята класификация културни ценности, включени в основния му фонд.
2.2.Местна дейност 740 „Музеи и художествени галерии и етнографски музей с местен характер” с численост на персонала – 12 щата, чиято дейност ще се осъществява на територията на Община Созопол.

3.Определя самостоятелното юридическо лице „Общински културен център”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет и му дава следните права и задължения:

3.1.Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените бюджетни кредити, утвърдени с бюджета на Община Созопол за 2014г.
3.2.Да реализира приходи от такси и цени на услуги, определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Созопол, като прави предложения до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за включване на нови и актуализирането им.
3.3.Да реализира приходи от извършваните допълнителни дейности, свързани с основните.
3.4.Да извършва компенсирани промени на утвърдените му с бюджета разходи.
3.5.Да уведомява ежемесечно първостепенния разпоредител – Община Созопол за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получени трансфери от други бюджети и дарения.
3.6.Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите в рамките на утвърдената численост и съгласно действащата нормативна уредба.

4.Възлага на Кмета на Община Созопол:

4.1.В срок до 31.01.2014г., в изпълнение на чл. 17.ал.1 т.2 и чл.17 ал.2 т.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ да създаде Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община Созопол като съвещателен орган към Общината и правилник за неговата работа.

4.2.В срок до 28.02.2014г., в изпълнение на чл. 17.ал.2 т.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/, съгласувано със Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община Созопол да внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет Созопол, стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Созопол в съответствие с националната такава и предложение за създаване на общински фонд „Култура”.

4.3.В срок до 10.02.2014г. да се проведе конкурс по реда чл.8 ал.5 от ЗКН и съгласно Кодекса на труда за избор на Управител на „Общински културен център” Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№717

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:

1. В чл.6 ал.1 се прави следното допълнение:
Добавя се изречение второ
„(1) ........................................... В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”

2. .В чл.15 ал.2 се правят следните изменения :
Заличават се думите:
„ и туристическа такса” и „и чл.93”

3. Чл.18 ал.2 т.3 се изменя и добива следната редакция:
„3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол –промилите върху данъчната му оценка за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване./Приложение1/”

4. Чл.18 ал.3 т.3 се променя и добива следната редакция :
„3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – промили върху данъчната му оценка,за нежилищни – промили върху отчетната му стойност, за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване./Приложение 1/”

5. В чл.18 ал.4 се променя и добива следната редакция :
„(4) 1. За нежилищните имоти на фирми, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху по високата от данъчната оценка/ДО/ или отчетната стойност/ ОС/ за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/
2.За жилищните имоти на фирми, и всички имоти на граждани,когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху ДО за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/ „

6. Чл.18 ал.6 се променя и добива следната редакция:
„(6) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година.”

7. Чл.19 ал.2 се променя и добива следната редакция:
„(2) За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за почистване на територии за обществено ползване. „

8. Навсякъде в текстовете на Наредбата „дирекция „ПМДТ” да се промени на „дирекция „ИДМДТ”.

9. В Допълнителните разпоредби се създава нов § 10
„§10 Промените и допълненията приети с Решение №717/17.12.2013г., влизат в сила от 01.01.2014 г”Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№718

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема предложения проект на ''Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Созопол 2014-2020г.''Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№719

1. За EVN България – 0.00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трасформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ на територията на община Созопол за 2014 г.;
2. За „Куш инвест” ООД – 0.00 промила- освобождаване от пълния размер на ТБО за фотоволтаична централа върху поземлени имоти с УПИ ІІІ-11023, УПИ-11085-11059 на територията на община Созопол, землище с.Равадиново за 2014 г.
3. За „Дюни” АД – за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 1.00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
4. За „Делта Индъстри” АД – за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 3.00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
5. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
6. За „Аркутино” ЕАД - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№720

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 г., като го допълва във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност „Домашен социален патронаж” - Калинка Иванова Манолова на длъжност касиер, по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от датата на назначаването и.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№721

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2013г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 13 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 13 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 221 200лв. 13 000лв. 234 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04-придобиване
на транспортни средства:
-лек автомобил за ДСП с.Зидарово
се прехвърля за закупуване на
лек автомобил за общинска
администрация 22 000лв. 13 000лв. 35 000лв.


1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 13 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 89 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 105 755лв. 89 000лв. 194 755лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-реконструкция на съществуваща
В и К мрежа на ул.”Рибарска”
гр.Созопол 0лв. 89 000лв. 89 000лв.

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление 484 162лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 837 500лв. 484 162лв. 353 338лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол ,в т.ч и за авторски и
строителен надзор 837 500лв. 484 162лв. 353 338лв.

Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 382 162 лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 867 568лв. 382 162лв. 1 249 730лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Строителство на „Входна ПС на ПСОВ
Созопол и напорен тръбопровод
до дълбокоморско заустване 0лв. 382 162лв. 382 162лв.


-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 653 256лв. 10 000лв. 643 256лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 300 000лв. 10 000лв. 290 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 125 501лв. 10 000лв. 135 501лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04-придобиване
на транспортни средства:
-микробус 25 местен за РДНО 50 000лв. 10 000лв. 60 000лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в дейност 898 „Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:


било намаление става

§ 10-00 – издръжка 577 018лв. 59 232лв. 517 786лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 234 009лв. 59 232лв. 174 777лв.
в т.ч.
-текущ ремонт покрив
кметство с.Зидарово 59 232лв. 59 232лв. 0лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 210 000лв. 131 167лв. 341 167лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив
кметство с.Зидарово 0лв. 59 232лв. 59 232лв.

-основен ремонт на покрив на общинска
сграда, Културен дом, в УПИ І, кв.24
с.Равна гора 0лв. 71 935лв. 71 935лв.

било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 135 000лв. 71 935лв. 63 065лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени
в границите на Градски стадион
Созопол, кв.87 75 000лв. 71 935лв. 3 065лв.


2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити във функция „Образование” в частта за местни дейности по дейности и параграфи, както следва:

2.1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 481 560лв. 33 507лв. 448 053лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 75 864лв. 5 900лв. 69 964лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 85 548лв. 27 607лв. 57 941лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 33 507лв. 33 507лв.
в т.ч.
-Основен ремонт кухненски блок
ЦДГ с.Атия-строителен надзор 0лв. 5 900лв. 5 900лв.

-Основен ремонт кухненски блок
ОДЗ Созопол 0лв. 27 607лв. 27 607лв.

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.2.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/, в т.ч. 5 608 888лв. за обекти, които ще финансират чрез приходен параграф 40-00 – „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 6.

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 8 615 138лв. 102 739лв. 8 717 877лв.
От:
било увеличение става
-средства по формула „Образование” 35 762лв. 0лв. 35 762лв.

-собствени средства за местни
дейности 8 260 381лв. 102 739лв. 8 363 120лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№722

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение №1 , Приложение №2 и Приложение №3) към настоящото решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2014г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№723

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на следните недвижими имоти:
1.1.1. УПИ ІІ-за училище, по плана на с.Габър, Община Созопол в кв.20, с площ 1000кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда „Училище”, със застроена площ 250кв.м., е съставен акт за публична общинска собственост № 328/03.09.2002г., като го обявява за частна общинска собственост.
1.1.2. УПИ ІV-за КОО, в кв.20, с площ 300кв.м. по плана на с.Габър, Община Созопол, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда, със застроена площ 66кв.м. /първи етаж – за здравна служба и втори етаж – за библиотека, е съставен акт за общинска собственост № 276/13.03.2002г., като го обявява за частна общинска собственост.

1.2.Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на нови актове за частна общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№724

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост ,допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва за продажба Поземлен имот с идентификатор 81178.9.74, по КК на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 449кв.м. с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот с идентификатор 81178.9.74, по КК на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 449кв.м. с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2189/23.10.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 45130/четиридесет и пет хиляди сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130163/12.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№725

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Нанка Йорданова Стоянова, чрез продажба на 77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XII-241, /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и едно/, кв.29 / двадесет и девет/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 698 /шестстотин деветдесет и осем/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130170/20.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 820 лв./осемстотин и двадесет лева/, без ДДС, /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№726

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Донка Андонова Русева , ЕГН ********, Апартамент, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.А, ет.2, ап.3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.3, с площ 98.04кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и три тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 3/три/ с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 7.971%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.7, 67800.502.266.1.2, под обекта 67800.502.266.1.33, 67800.502.266.1.34, 67800.502.266.1.31, 67800.502.266.1.32, над обекта - 67800.502.266.1.6 .
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 210/18.11.2013г на независим лицензиран оценител, в размер на 56682лв./петдесет и шест хиляди шестотин осемдесет и два лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№727

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 002134, с площ 7729кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.2. Поземлен имот № 000615, с площ 818кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот № 002134, с площ 7729кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2219/11.11.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1646/хиляда шестотин четиридесет и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130169/20.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот № 000615, с площ 818кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1907/13.09.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 175/сто седемдесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130169/20.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№728

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 17.91кв.м., ведно със 25.184% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.92кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1539/02.09.2010год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4098/четири хиляди и деветдесет и осем лева/, без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 211/19.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№729

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 004171, с площ 1742кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.2. Поземлен имот № 004175, с площ 1350кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.3. Поземлен имот № 004178, с площ 1434кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.4. Поземлен имот № 004190, с площ 2440кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.5. Поземлен имот № 004191, с площ 1109кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.6. Поземлен имот № 004193, с площ 1631кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.7. Поземлен имот № 003095, с площ 7276кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот № 004171, с площ 1742кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2194/28.10.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 647/шестотин четиридесет и седем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот № 004175, с площ 1350кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2195/28.10.2013год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 502/петстотин и два лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.3. Поземлен имот № 004178, с площ 1434кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2180/11.10.2013год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 533/петстотин тридесет и три лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.4. Поземлен имот № 004190, с площ 2440кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2181/11.10.2013год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 906/деветстотин и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.5. Поземлен имот № 004191, с площ 1109кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2182/11.10.2013год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 412/четиристотин и дванадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.6. Поземлен имот № 004193, с площ 1631кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2183/11.10.2013год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 606/шестотин и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.7. Поземлен имот № 003095, с площ 7276кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1794/08.05.2012год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2703/две хиляди седемстотин и три лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№730

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът „ТИ ЕНД СИ АСОУШИЪТС” ООД с ЕИК 105 558 768, представлявана от Томас Антъни Алмънд, чрез продажба на 56 кв.м. ид.ч./петдесет и шест кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-780/едно римско за имот с планоснимачен номер седемстотин и осемдесет/, кв.54 /петдесет и четири/ по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 732 /седемстотин тридесет и два/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130173/25.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 830 лв. /хиляда осемстотин и тридесет лева/, без ДДС./ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№731

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Ефтим Димов Гайдарджиев, чрез продажба на 145 кв.м. ид.ч. /сто четиридесет и пет идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ I-497, /едно римско за имот с планоснимачен номер четиристотин деветдесет и седем/, кв.9 /девет/ по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, целият с площ 785 /седемстотин осемдесет и пет/ кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130174/25.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 460 лв./хиляда четиристотин и шестдесет/, без ДДС./съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№732

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Мартин Георгиев Мартинов, чрез продажба на 102 кв.м. ид.ч./сто и два кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-316 /едно римско за имот с планоснимачен номер триста и шестнадесет/, кв.39 /тридесет и девет/ по плана на с.Равна гора, общ.Созопол, целият с площ 869 /осемстотин шестдесет и девет/
2. Одобрява експертна оценка № 20130172/25.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 640 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет/, без ДДС.,/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№733

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с Тодорка Скулиева Проданова и Снежина Скулиева Вузева, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 61/шестдесет и един/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот І-210/едно римско, имот планоснимачен двеста и десет/, кв.18/осемнадесети/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.505.16/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и пет, поземлен имот – шестнадесет/, целият с площ 123/сто двадесет и три/кв.м., ЗА СУМАТА от 14980лв./четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОСОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№734

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Иван Андонов Петров, Атанаска Атанасова Петрова, Цоньо Стоянов Кенаров и Величка Атанасова Кенарова Дончо Стоянов Бъдев и Пенка Димитрова Бъдева, Атанас Стефанов Коджабашев и Радинка Генчева Коджабашева, Бойко Янакиев Михайлов и Виолета Петрова Михайлова, Красимир Николов Добрев и Павлина Стоянова Добрева, Йордан Влаев Киров и Цонка Стефанова Кирова, Венци Ненков Петров, Слави Стоянов Неделчев и Любка Йорданова Неделчева, Румяна Тенева Василопулу, Иван Пашинов Илиев, Венци Петров Георгиев и Албена Костадинова Георгиева, Петрана Георгиева Николова и Никола Василев Николов, Денка Тенева Стоянова, Ирина Георгиева Христова и Иван Георгиев Христов, Ана Димитрова Мутафова и Николай Иванов Мутафов, Даниел Бахарев Бахарев и Бахар Мавродиев Бахарев, Клео Кирякова Хрусова, Константин Николов Хрусов и Деян Николов Хрусов, Мая Динкова Тончева и Радостин Веселинов Тончев, чрез продажба на 270 кв.м. ид.ч. /двеста и седемдесет/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ПИ 67800.502.77 по КК идентичен с УПИ ІI-865, кв.80 по плана на гр.Созопол, община Созопол, общ.Созопол, целият с площ 779 /седемстотин седемдесет и девет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка №20130175/26.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 15 530 лв./петнадесет хиляди петстотин и тридесет лева/, без ДДС.в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№735

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от “пасище, мера” в „друга територия, заета от селското стопанство на следните земеделски имоти:
1.1. Поземлен имот 67800.1.151, с площ 190 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Герени”
1.2. Поземлен имот 67800.1.154, с площ 842 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Герени”.
1.3. Поземлен имот 67800.5.729, с площ 88 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Буджака“.
1.4. Поземлен имот 67800.13.77, с площ 10342 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Добровица“
1.5. Поземлен имот 67800.14.53, с площ 1537 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.6. Поземлен имот 67800.15.30, с площ 637 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.7. Поземлен имот 67800.15.78, с площ 2497 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.8. Поземлен имот 67800.16.22, с площ 2075 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.9. Поземлен имот 67800.16.67, с площ 1572 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.10. Поземлен имот 81178.32.378, с площ 2684 кв.м., находящ се в землището на гр. Черноморец, м. „Кайряка“
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „пасище, мера“ в „полски път“ на поземлен имот № 000619, с площ 1806 кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м. „Карагяура”

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№736

Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП- ЧИ на ПРЗ за имот извън урбанизираната територия, представляващ УПИ №9050 по плана на м.”Синетудис”, землище на гр. Созопол /идентификатор 67800.9.50 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/. като:
1. промяната се изразява в преотреждане на нов УПИ с предназначение “За трафопост”.
2. Общински съвет на основание чл.124Б ал.1 от ЗУТ одобрява Задание вх.№ 5-26-00-783/1/01.11.2013г. за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№737

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.415 ”преминаващи през следните поземлени имоти в землище гр.Черноморец – част от ПИ №81178.35.171 ; №81178.32.388 ; №81178.32.434 и №81178.32.415 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец ”

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№738

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• ПУП да се съобрази с проектните граници на ПИ 63015.506.389, с площ 500 м2, по проекта за План на новообразуваните имоти, зона по §4, от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, приет на Комисията по чл.28 от ППЗСПЗЗ, (обнародван в ДВ, брой 88 от 08.10.2013г.), идентичен с част от ПИ63015.505.173, целия с площ от 783 м2, по КК (№389 по предходен план).
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 40%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Р-82/1/22.11.2013г., за изработване на:
-ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради”.
-ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1. 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№739

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, съгласува скица- предложение и задание за изработване на ПУП-ПРЗ за част от урбанизирана територия, представляващ ПИ № 1218 от кв.38, попадащ в УПИ ІІІ-„За озеленяване и младежки клуб” и преотреждане на същия за жилищно строителство.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№740

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, чл. 152, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за устройство на територията и Решение на МЗГ- Изпълнителна агенция по горите №ИАГ – 38914/23.10.2013 година, за предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088, в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението на горската територия.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-26-00-458/1/22.11.2013г., за изработване на: ПУП- план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088, в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението на горската територия.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№741

1.Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПР за имот представляващ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица), като уличната регулационна граница на ПИ 67800.8.45 (XLV8045) се проведе по границите на имота съгласно действащата кадастрална карта и трасировъчен чертеж към одобрения ПУП за имота.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация в обхват на ПИ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица) в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№742
1 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-94-Н-119/1/26.11.2013 година, за проектиране за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1 3.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№743

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън урбанизираните територии: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет — Созопол, одобрява задание с изх.№4-26-00-841/1/29.11.2013 година, за проектиране за обект: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№744

1 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.1 и т.4, чл.61, ал.1, т.1 от Закона за горите, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.

1 2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№7-26-00-439/1/28.11.2013 година, за проектиране за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.

1 3.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.54 ал.2, т.4 от Закона за горите, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

1. 4.След влизане в сила на ПУП-ПП, да се изготви оценка за учредяване на сервитута, съгласно чл.63 от Закона за горите.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№745

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2014г., както следва:
Гр. Созопол:
1.Скица №296 /27.11.2013 година
2. Скица №295 /27.11.2013 година
3. Скица №294/27.11.2013 година
4. Скица №293/27.11.2013 година
5. Скица №297 /28.11.2013 година
6. Скица №298/28.11.2013 година
7. Скица №300/28.11.2013 година
8. Скица №299/28.11.2013 година
9. Скица №303/28.11.2013 година
10.Скица №302/28.11.2013 година
11.Скица №301/28.11.2013 година
12.Скица №306/28.11.2013 година
13.Скица №304/28.11.2013 година
14.Скица №305/28.11.2013 годинаОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№746

1.ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Соня Атанасова Атанасова от с. Зидарово – ЕГН: *******, за закупени лекарствени средства за провеждане на лечението на сина и – Илия Сонев Атанасов – ЕГН: ********** , 56 % инвалидност , умствена изостаналост и поведенчески отклонения в размер на
500 / петстотин / лв.

Нина Георгиева Костова от гр. Созопол – ЕГН: *******, за закупени лекарства на детето и Наталия Неделчева Костова - ЕГН: ********** в размер на 166 /сто шестедесет и шест/ лв.

Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН: *********, за закупени лекарства на детето – Цветомира Светославова Славова – ЕГН: ********* , с диагноза „остра лимфобластна левкимия „ в размер на 500 / петстотин / лв.

Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора – ЕГН: ********,за проведено лечение на дъщеря и Янка Стоянова Маринова – ЕГН: ********, диагноза „катаракта „ 70 % увреждане на зрение в размер на 500 / петстотин / лв.

Златомир Денчев Атанасов от с. Атия - ЕГН: *******,страдащ от „таласемия” , 100 % увреждане, за закупени лекарствени консумативи в размер на 218 / двеста и осемнадесет/ лв.

Колю Борисов Ценков от гр. Созопол – ЕГН: *******, с диагноза „карцином на ларинкса” за закупени лекарства и транспортни разходи в размер на 330 / триста и тридесет / лв.

Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: *******, 100 % увреждане с чужда помощ , с водеща диагноза след мозъчно увреждане „ спастична десностранна химипареза” за закупени лекарства в размер на 214 / двеста и четиринадесет / лв.

Касандра Янева Калата от гр. Созопол – ЕГН: ********, за закупени консумативи по извършена операция на става в размер на 500 / петстотин/ лв.

Радостина Германова Котакова от гр. Созопол – ЕГН: ********, с диагноза „ болест на Ходжкин” за извършени разходи по лечение в размер на 2000 / две хиляди / лв.
.
Кирил Илиев Стоянов от с. Равна гора – ЕГН: ********, страдащ от захарен диабет , дясно странна химипареза - за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.

Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад – ЕГН: ********** с диагноза „инсулинозависим захарен диабет” , 76 % трудова неработоспособност за лекарствени средства в размер на 160 / сто и шестдесет / лв.

Георги Анастасов Карагьозов от с. Зидарово – ЕГН: ********* , за закупуване на ортопедични импланти при извършена хирургична интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Николай Стефанов Апостолов от гр. Созопол – ЕГН: ********, за извършени разходи по оперативно лечение на херния в размер на 130 / сто и тридесет / лв.

Йорданка Александрова Димитрова от гр. Созопол – ЕГН: ********* , за извършени разходи по оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Крусталена Костова Терзиева от с. Присад – ЕГН: *******, за извършени разходи по лечение в размер на 340 / триста и четиридесет / лв.

Христина Стефанова Янакиева от гр. Созопол – ЕГН: ********, с определяща диагноза „ херния дискалис ”за извършени разходи по оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Митра Димова Стоянова от с. Габър – ЕГН: *********, за извършено оперативно лечение в размер на 270 / двеста и седемдесет / лв.


Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до края на първото тримесечие на следващата 2014 г. .Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№747


Общински съвет – Созопол ратифицира споразумение за партньорство между Община Созопол – Република България и Община Сигишоара – Република Румъния.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...