:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на тридесетото редовно заседание на Общински съвет - Созопол, проведено на 27.01.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2014г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№748
I.Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г.

II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 19/08.01.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Докладна записка с вх. № 28/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура при Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. № 32/09.01.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет – Созопол.
4. Докладна записка с вх. № 40/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 31/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2014 година .
6. Докладна записка с вх. № 38/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно“, чрез отчуждаване на част от поземлен имот 67800.1.266, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
7. Докладна записка с вх. № 42/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2014 година.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
8. Докладна записка с вх. № 22/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 270 по кадастралния план на зоната по § 4 от ЗСПЗЗ на местност „Ц.Д.Г.“ , землище с. Росен, общ. Созопол.
9. Докладна записка с вх. № 33/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ- Созопол за възстановяване правото на собственост.
10. Докладна записка с вх. № 34/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ- Созопол за възстановяване правото на собственост.
11. Докладна записка с вх. № 39/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
12. Докладна записка с вх. № 851/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.080 в зона по §4.
13. Докладна записка с вх. № 852/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.206 в зона по §4.
14. Докладна записка с вх. № 853/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.168 в зона по §4.
15. Докладна записка с вх. № 854/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади-чеири“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности“.
16. Докладна записка с вх. № 5/03.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ IV 10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр. Созопол / и УПИ IV 10277/ пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр. Созопол/в м. „Мапи“, з-ще на гр. Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 36/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП –ЧИ на ПРЗ за част от ПИ 81178.502.265 по КК на гр. Черноморец, представляваща озеленителен пояс по застроителния план на гр. Черноморец.
18.Докладна записка с вх.№45/14.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот № 67800.1.178., местност „Соленки“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион , къща за гости и семеен хотел“.
19. Докладна записка с вх.№47/15.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира :„Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№49/16.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект : „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.
21. Докладна записка с вх.№50/16.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол /.

VI. Докладна записка с вх.№ 54/ 24.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№749
1. Общински съвет – Созопол, приема отчета за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№750
Общински съвет – Созопол приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като променя текстове със следното съдържание:
1. В чл.79, ал.2 т. 1 цифрата 80 се заменя с цифрата 180
2. В чл.79, ал.2 т. 2 цифрата 30 се заменя с цифрата 100
3. В чл.79, ал.2 т. 3 цифрата 30 се заменя с цифрата 70, а думите „от предходно тримесечие“ се заличават.
В останалите си части Правилника остава непроменен.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№751
1.Общинският съвет Созопол на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 17, ал. 1 от Закона за културното наследство приема Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура при Община Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№752
Общински съвет – Созопол освобождава Пенка Богданова Щерионова, като член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
Общински съвет – Созопол избира Росен Георгиев Деспов за член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.

Общински съвет – Созопол освобождава Стоян Тодоров Маринов, като член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
Общински съвет – Созопол избира Илиян Стефанов Стефанов за член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.

Общински съвет – Созопол освобождава Светлана Янкова Лулева, като член на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Общински съвет – Созопол избира Зафира Ганчева Хрусанова за член на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

Общински съвет – Созопол освобождава Гено Тодоров Пухов, като член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Общински съвет – Созопол избира Йордан Георгиев Петков за член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.


Общински съвет – Созопол освобождава Иван Господинов Хаджиев, като член на постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
Общински съвет – Созопол избира Тихомир Йорданов Янакиев за член на постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.


Общински съвет – Созопол освобождава Стоьо Минчев Недин, като член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Общински съвет – Созопол избира Румен Георгиев Димитров за член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№753

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „ Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.“Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№754
Общински съвет Созопол одобрява план –сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци , почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2014 година.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№755
І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно”, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвена оценка, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. 164 /сто шестдесет и четири/ кв.м. от ПИ № 67800.1.266 по ККР на гр.Созопол, собственост на „Петрол” АД с ЕИК 831496285, целият с площ от 2,601 дка, вид територия: на транспорта, НТП – друг поземлен имот за движение и транспорт, за обект „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно”, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3 530,00 лв.(три хиляди петстотин и тридесет)лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от 09.01.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№756

1.Приема бюджета на Община Созопол за 2014г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 29 300 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 632 093 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 246 508 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 220 491 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3. Финансиране-преходен остатък от 2013 г. в размер на 385 585 лв./Приложение №1/ и № 6.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 24 447 416 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 239 509 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 11 092 983 лв.
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 160 700 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 110 300 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 50 400 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 366 300 лв., вт.ч.:
1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 206 600 лв.
1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи в размер на 159 700лв.
1.1.2.5.Финансиране (+) 7 587 924 лв., Приложение №1 в т.ч.преходен остатък от 2013г. в размер на 5 487 924 лв., съгласно Приложение №1 и №6;
1.2.По разходите в размер на 29 300 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 632 093 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 220 491 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 24 447 416 лв. в т.ч. 26 350 лв.резерв за непредвидени и неотложни разходи -5% от сумата 527 000 лв.- държавен трансфер за местни дейности, съгласно Приложение №24а и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 12 до 22.
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 7 973 509 лв., съгласно Приложение №1.

2.Приема инвестиционната програма за 2014г. в размер на 11 895 952лв.в т.ч.:
2.1.Одобрява инвестиционната програма по обекти за държавни и местни дейности в размер на 11 877 637 лв. – 95% от общата инвестиционна програма за 2014г., съгласно Приложение №24.
2.2.Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 18 315 лв.-5% от общата инвестиционна програма, съгласно Приложение №24а.
2.3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл.и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 347 985 лв.- финансирана 95% с държавен трансфер за местни дейности, съгласно Приложение №24.
2.4.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2014г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.
3.1.Одобрява, считано от 01.01.2014г. численост на персонала по дейности, както следва:
3.1.2.Дейност 122 „Общинска администрация" - увеличение с 1 щат .
Било 126 щата Става 127 щата
В т.ч. 49 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 78 щата осигурени от общински приходи.
4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос 12 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1000 лв. общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2014г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3 Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 165 662 лв.в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 77 600 лв. в т.ч. 20 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 6 400 лв.;
-за читалище - с.Зидарово - 6 400 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода – 3 462 лв., в т.ч.от преходен остатък – 262 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 7 400 лв. в т.ч 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Присад – 3 200 лв.;
-за читалище-с.Росен - 12 800 ;
-за читалище -с.Равна гора- 12 800 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 9 600 лв.;
-за читалище - гр.Черноморец -26 000 лв.в т.ч. 10 000 лв. – дофинансиране.

4.3.2.За спортните клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 505 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 300 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 35 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 30 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 10 000 лв.;
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 10 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 20 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 35 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 15 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 12 000 лв.,в т.ч.
- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 000 лв.
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
- на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
- на „ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 3 000 лв.

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование".
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 143 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000 лв. – за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, луксозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;
-за Кмета на гр.Черноморец-10 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,
с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на всички останали населени места -
по 1 000 лв.

5.4.Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
513 300 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 422 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната
програма- 50 000 лв.
- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;
- за останалите села в общината – 41 300 лв.
5.5.Утвърждава разходи за участия в Туристически изложения
10 000 лв., за изработване на рекламни материали за представяне на туристическите изложения и рекламни материали за изпълнение на туристическата програма на Община Созопол за 2014г.-30 000 лв.
5.6. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.7.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.8.Утвърждава издръжка - стандарт ( лева ) на 1 дете в местна дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ" на територията на Община Созопол в размер на 1 000 лв., средна посещаемост 10 деца в група и храноден на 1 дете 2,50 лв.
5.9. Утвърждава средства в размер на 40 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, конто
имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните
разходи. /Приложение № 8 /
6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 63 081 333 лв., съгласно Приложение №3
8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 - 2016г., съгласно Приложение №4
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2014г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище "Св.Св. К. и Методий" гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Общообразователно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище '"Отец Паисий" с Равна гора.
9.9.Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен център Созопол.

10.Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014г. в размер на 2 100 000 лв.
10.2.Общински гаранции в т.ч.
Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2014г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2014г.

11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014г.в размер на 108 000 лв.

12.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
12.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т. 1.2.3.
13.Възлага на Кмета на общината:
13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.
13.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
13.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
13.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
13.6..Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
14.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2014г.
14.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
14.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

15.Упълномощава Кмета:
15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
15.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно Приложение №24а

17.Приема за сведение Протокол от 27.11.2013г. за публичното обсъждане на бюджета за 2014г., съгласно Приложение№9Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№757
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Вихра Великова Великовска, Величка Асенова Петрова и Михаил Асенов Петров, чрез продажба на 389/триста осемдесет и девет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Поземлен имот № 270/двеста и седемдесет/, целият с площ от 989/деветстотин осемдесет и девет/кв.м. по неодобрен кадастрален план за местност “Ц.Д.Г”, землище с.Росен, Община Созопол, при граници на имота: изток – имот № 271, запад – път, север – имот № 268 и юг – имот № 272
2. Одобрява експертна оценка № 20130177/13.12.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 4 640/четири хиляди шестотин и четиридесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№758
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев следните имоти, находящи се в землище с.Равадиново, общ.Созопол предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
- Проектен имот № 005177, с проектна площ 2,086дка., проектен имот № 005178, с проектна площ 2,000дка. и проектен имот № 005179, с проектна площ 1,775дка., образувани от делбата на имот № 005054, с площ 5.861дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Герен соват“.
- Проектен имот № 011119, с проектна площ 1,586дка., проектен имот № 011120, с проектна площ 1,767дка. и проектен имот № 011121, с проектна площ 1,616дка., образувани от делбата на имот № 011051, с площ 4,969дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“.
- Проектен имот № 010137, с проектна площ 2,000дка., проектен имот № 010138, с проектна площ 2,000дка., и проектен имот № 010139, с проектна площ 3,655дка., образувани от делбата на имот № 010104, с площ 7,655дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“.
- Проектен имот № 014056, с проектна площ 3,710дка., образуван от делбата на имот № 014029, с площ 7,771дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Халваджи дол“.
- Имот № 015263, с площ 8,407дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Добровица“.
- Проектен имот № 015272, с проектна площ 2,711дка., проектен имот № 015273, с проектна площ 9,230дка. и проектен имот № 015274, с проектна площ 7,490дка. образуван от делбата на имот № 015089, с площ 19,440дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Добровица“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№759
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, следнте имоти находящи се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2458, с проектна площ 2,800дка.;
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2459, с проектна площ 4,800дка,
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2460, с проектна площ 2,500дка,
образувани от Поземлен имот с идентификатор 67800.12.76, с площ 20,048дка, с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№760
І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№761

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.080 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец

О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.080 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№762
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.206 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.206 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец преминаващо през УПИ І част от 134.63 от плана, преминава в ПИ 143.28 /второстепенна улица/, ПИ 134.205 /второстепенна улица/ до КРШ и табло мерене.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№763
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.168 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.168 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец преминаващо през имот 79

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№764
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,7,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-809/2/17.12.2013г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№765
1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на на УПИ ІV10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр.Созопол / и УПИ ІV10277 / пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр.Созопол / в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол,

1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на на УПИ ІV10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр.Созопол / и УПИ ІV10277 / пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр.Созопол / в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол,

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№766
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ за имот представляващ част от ПИ 81178.502.265 по КК на гр.Черноморец, представляваща озеленителен пояс по застроителния план на гр.Черноморец .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№767
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №67800.1.178, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион, къща за гости и семеен хотел”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 8%,
• К инт. мак. =0,25
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-М-170/2/13.01.2014г., за изработване на:
- ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №67800.1.178, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион, къща за гости и семеен хотел”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№768
1.1 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира : „Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол, в обхват на урегулирани поземлени имоти: 67800.35.106 и 67800.35.110 в местност „Света Марина”, землище гр.Созопол по КК на гр.Созопол.
1.2 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира : „Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№769
1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.

1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№ 5-26-00-970(1)/13.01.2014 година, за проектиране за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№770
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПЗ за имот представляващ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол/, като се променят показателите на застрояване в съответствие с предвижданията за изменение на Общият устройствен план на Община Созопол в УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол, съгласно представената скица предложение.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№771
1. На основание чл.66, ал.2, т.3, чл.68, ал.2 и чл.71, ал.1, т.4, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Общински съвет – Созопол определя:
1.1. Продажбата на добитата дървесина от Горски охранителен участък „Ропотамо” и охранителен участък Индже войвода в подотдели 1414а, 1414б, 412г, 434б, 434ж, 434и, 434а, 416к, 416л, 430е, 413в, 1413д, 366а 4700м.куб. - общинска собственост да се извърши на цена за един куб.м. от 44,00 лв.с ДДС да бъде намалена на 39,00лв. с ДДС за един куб.м.
1.2. Количество за продажба - 4700 (четири хиляди и седемстотин) кубически метра.
1.3. Утвърждава цена за един куб.м. за продажба на добитата дървесина от Горски охранителен участък „Ропотамо” и охранителен участък Индже войвода в подотдели 1414а, 1414б, 412г, 434б, 434ж, 434и, 434а, 416к, 416л, 430е, 413в, 1413д, 366а 4700м.куб. - общинска собственост в размер на 32,50лв. без ДДС или 39.00 лв.с ДДС

2. Възлага на директора на Общинско горско предприятие Созопол да организира и извърши продажбата на добитите количества дървесина от територии - общинска собственост по утвърдената цена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ: ..............................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...